Skip to main content

Full text of "Adolphi Brachelii Historiarum nostri temporis"

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scanncd by Googlc as part of a projcct 

to make the world's books discoverablc onlinc. 

It has survived long enough for the copyright to cxpirc and thc book to cntcr thc public domain. A public domain book is one that was never subjcct 

to copyright or whose legal copyright term has expircd. Whcthcr a book is in thc public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discovcr. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this flle - a reminder of this book's long journcy from thc 

publishcr to a library and fmally to you. 

Usage guidelines 

Googlc is proud to partncr with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to thc 
public and wc arc mcrcly thcir custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we liave taken stcps to 
prcvcnt abusc by commcrcial partics, including placing tcchnical rcstrictions on automatcd qucrying. 
Wc also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles Wc dcsigncd Googlc Book Scarch for usc by individuals, and wc rcqucst that you usc thcsc filcs for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do nol send aulomatcd qucrics of any sort to Googlc's systcm: If you arc conducting rcscarch on machinc 
translation, optical character recognition or other areas where access to a laigc amount of tcxt is hclpful, plcasc contact us. Wc cncouragc thc 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each flle is essential for informingpcoplcabout this projcct andhclping thcm lind 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatcvcr your usc, rcmember that you are lesponsible for ensuring that what you arc doing is lcgal. Do not assumc that just 
bccausc wc bclicvc a book is in thc public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countrics. Whcthcr a book is still in copyright varies from country to country, and wc can'l offcr guidancc on whclhcr any speciflc usc of 
any speciflc book is allowed. Please do not assume that a book's appearancc in Googlc Book Scarch mcans it can bc uscd in any manncr 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite seveie. 

About Google Book Search 

Googlc's mission is to organizc thc world's information and to makc it univcrsally acccssiblc and uscful. Googlc Book Scarch hclps rcadcrs 
discovcr thc world's books whilc hclping authors and publishcrs rcach ncw audicnccs. You can scarch through thc full icxi of ihis book on thc wcb 

at |http : //books . qooqle . com/| I 
1 


' X ^ 


A.DOLPHflj BRACHELrr.i'. 

HllSTO^lARUM 
KOSTKI TEMPOR.IS. 

Editio Ultinu. 

, - Irt JnM farttnLv^ 

moribas imilco emendador , & coDtiniuta in 

Aninun iCj^direiCmrionuiiPiiDdpnai Ac 

VinKum ilhillriiiai Frguiii eioiuu. 

jUjmSi mfa* JtrtitfiU fatit imtr Jj^lot 
^ MX" • »» loHitm fratintnum 
, MniiPnf>atriim. , UUSTELODAMI, 

Apnd JACOBUM van MEURS 
Ctulcogiapbiim. 
PioOamipild lOH. EANSSONIVM loidoi- 
M. OC. LtX. 


Approbatio Ordinaril 

Hljloria rerum Nojiri Tentfori 
tumhello , tum fdce gejiarum 
€ompendiofe conjcriptaaj). C/idolphi 
BracheUo^ nihilcontinetfdei Catha 
UcA , aut bonis moribus contrarium 
ideo luce ^ tjapis dignam cenfemus 
Signatum Cohni^ , die 28. (Menji 
K^ugujii > 4^no i6yo. 

« .. » - 

GsoRpius Paulus 5TRAvras, 

• , tpifcopus Joppenfis , & Suf- 

fraganeus Colonienfis. j D E 

\ IN HI S T O R I AM 

Noflxi Tcmporis > 

R. 2>. 

ADOLPHI BR AC HELII. 

^ TTuc ada noftri no(cerc temporis 
l^ XjL Quicun<]ue geftis /edulus ad^ 
* vola, 

^ Hic terdecennem mole parvuc 

^ Hiftoriam libcr edoccbit:^ 

^Stratos vidcbis Magnanimos Duces, 
Claros triumphos, horrida prasUa, 
£t dimicantes cuni cruentis 
Vandalicos Aqullis Lcones.^ ^ 
Laborc magno non opus ; unica 
Nux eft; Homeri quam replet Dias^ 
Evolvc. Rcs multas pufillo 
In ipcculo licet intueri- 

Tofuit 

CHRISTIANUS ^mX^tX ^OX^I 
Dominus auttt ^<X\X^ & ?DJtffett / 

Ecclefiamm Mcuopolitanac Trevircnfis , & 
Cffhedralii Spitenfis canonicus Domicellaiis* 
K.beioc Colonis Tncoronatas 1^51« PR^FATIO 

Ad benevolum Leitorem, 

a T^tehitrmiutn, htntvokLt 

L* Bor , brtvem narrationtt. 

V htlUGermanicitd?tjUiim 

i tio adfinem Hf^ttt ptr tr. 

ginta annos Jledttxi.1^i 

diftraBisomnihu! exemplaribus , cttm i 

titio alttra urgeretMr,correltd priori td 

tiotii adjeci adhnc ^uatHor anttos ad hm 

Kf^ currentem. /niis,ijstemadmsdumi 

priorihus extanteS hodit authores &pubi 

cas Ac confirmatai rektioaes fieittiis fitr 

IX UfqMe q»di digna memoratsi videha 

tttr in comptndittm,firvato ordine lemt 

ris , digeffi, Mirabtris fortaffe feftin 

tiontm meam , ^ etiam rtprthendi 

•yfge itt lihtt. ,Nthil tibi in hocfitcce. 

feo , T^m me /jito^tte tum ha, ti*m m 

cegitationes ab incepto retrahebant. i 

rnm aliter vtfum eft iis qui tarditat 

meam incHfabant,ittqHe pro^edertrhi 

taha P R jE F A T I Q, 

tAmtur. Horum igimr imfulpi adinfti-' 

tffttm mcHm redii* Tum etiam tj/todexi^ 

^imaham odhHC diu y & fortajfe mnltos 

pr anms nonfHtHrHm^ ut dignns ac par 

tamo operi anthorin Inicem prodiret. Non 

qttoddefint hoc doBiffimo ficnlo praclara 

ingeniayfedqmniam paucifHnt qni per^ 

fcSiJUmam omniHmrernm cognitionemi 

ctm animo atq^ otio conJHnchm ad fcri* 

bendnm habeanti. Qm fi fint^mHltHm /3- 

ftm temporisj Ht intercedaty necejfe eji ad 

^ormandHm hunc partnm limandttmj^. 

^fitandem pirfiBm fitiO^HCpremHnty 

§ccHltantqHe , ne confcientiai viventinm 

nndatAveritatis acHleo perfidiant, Veriti 

ihdHoratii adyiJiniHm Pollionemi Hi" 

fioriarnm , fiti temporis , ac beHi civilis 

Scriptorem clariffimHm lib.2. ode i. 

Periculolae plenum opus alese 
Tra<5kas , & incedis per ignes 
Suppoficos cineri dolofo. 

Hoe igitur properatHm a me ampliffma 
materiabrevccampendiHmy CandideLe^ 

*^^ 4 Bor, P R A P A TI O. 

Ehrybenevoloanimot4t€xcipiMrog9. Etfi 
fotes HlteriHSprogreJf$tro tnateriam (jy oc- 
cajionem jsibminiftra. Si erratum quid^ 
aut prAteritumfuerit , ' tHd utJperOyprH- 
dentia erit , ut moneas » hnmanitatis Ht ig- 
nojcas. MeminerifcjHeillHdejHfdem^oe' 
tAi ^^nemo ^^ixii;»^^ vitiis fine nafcitUT] 
ita nec hIIhs liberqHi aheorHmlaborepro- 
ficifcitHr. Optimus ille eft qui minimij 
urgetur. Porro obtreliationes ^ calu' 
mnias malevolornm nihil moror* ykle^ 
Colonia. uinno 1551. Qd. Sept. SUM 

SUMMARIUM 
PARTIS PRIORIS: 

LiBER I. Annor&8. 

Rigo tnrbacom Germani^Uniot . 

& Liga Principum.Matthias Cat- 

6r refignat Rcgna Bohemiae , & 

Hungarix , in Fcrdioandum Ar- 

chiducem. Bohemi tumultuantuc 

obReligionem , minillrosRe- 

^os cx arce deiiciunc , rautant ilaaim Rcgni , 

^ofcribont PP. Societatis , dcclarantur rebclJcs 

aCzGuce, c)us copiae fub Tampicrio , & BuquO'<> 

j« . itcm Bobcmoruip fub Turriano,& Mansfel- 

dio,hic c3cpugnatPilfam,proj(cribitur aCaefare, 

<|Qi commiait caufam Bohemorum Saxoni & 

Bavaro. Con^iratio Ycncu. Plurctum obru- 

tum , comcta , Anm 1^15. Turrianus invadit 

Moraviam , Auftriam infcriofcm , obfidct Vien« 

ttam. BQquojuscaeditMansfcIdium • cjus pro- 

gidlas inBohcmia. Rcx Fcrdinandus rcpudia- 

tai a Bohcmis : idem Francofuni eligimc in 

5 C3era- 3f * 5UMMARIA. 

C«&rcm , & Fridcricus Elcdor PaIatinusPrag« 
inKegemBohcmix , quem ciehonantur aCo- 
rona Pcindpes. Malum omen cgrcdicntis Hci- 
delbcrga. Motus Hungariac , Cladcs Hunga- 
rorum ducc Humanajo. Bcthlcnius conftituit 
fc Principem Hungariae. Motus Arminianorum 
in Bclgio. Synodus Dordrcchtana , ubiArmi- 
niani condemnati. Anno i6ie» Induciae Hun- 
garicae , Eledlorcs dcccmUnc fiibfidia Cxfari 
Mulhufii. fiavarus paci(citur cum Unione Pro- 
teftantiuqi. Spinola invadit Palatinacum. Ba- 
Yarus invadit Auflriam Superiorcm , Saxo La(a« 
cam ,. Bavarus&Buquojos ca(!ra>cdn^nint » 
pugna ad Raconitium , dcin adTragam in 
montcAlbo, fugaPalatini > dcditioPragx, Sc 
rcliquarum provinciarum. Bcthlenius confli- 
tuit fe RegcmUngariac, mittitur contra illum, 
Tampierius tentat Pofbnium , intcrficitur. Res 
Rhcticae Gallicaeque , matrimoniumRegis Sue- 
ciae > Difcrimen Rcgis Poloniae, prodigia. Anno 
i6zi. Mansfcldii gefla iii Bohemia & Jegcrn- 
dorfii inSiicfia , Palatinus & Socii profcribun* 
tur. Unio difToIvicur. Pragas afficinntur fiip- 
plicio rcbcJlcs > Res Buquoji in Hungaria & 
^s mors f atque elogium. Reges Angliae Sc 
Daniae interccdunc pro Palatino. Mansfcldij 
gefta in Palatinacu & Alfatia , ei properat in 
auxilium Chriflianus Dux Brunfyicenfis , cui 
opponitur Comcs ab Anholt. Socictas Indica 

CODfli« OUMMAJR.IA. 

cohftimta apud fiautos. Jaliacam obfe/Ium 
i^Hifpatiis , Res GalJix , Poloniae > Livoniz. 
Mois Pauli V. Philippi IH. Rcgis Hifp. Albcr- 
ci Aichiducis> Bcllaonini > &c. Supplicium Cal- 
deronii. 

LIBER IL Annoi^h. 

PAxUngarica. Manimonium Catiaris axm 
Eleonora Mancuana. Palacinus rcvenicar in 
paaiam. Mans&ldiuscsditTillium. Hic Dur- 
lacenfem, & mox Brunfvicenfem , c jus gc Aa pcc 
\ireilphaliam. Palacinus dimiffis bcUi conWiis 
redicin HolJaudiam » pugna ad FJoreacum incec 
Mans&idiom » Brunfviccn(em & Cordubam. 
TiJJiuscapitHeidelbergam & Manhemium.Re. 
fbrmacio Bohemiz. Sedito Conflancinopoiita- 
na , in qua OfinaoQUS Impcracor a fuis intecfi- 
cicur. Anno $623- Comicia Rati/poncnfJa , in 
cpi&as defiaicor caufa Palatini a Cxfare , & £- 
lcdoracusipfius confcrtur Duci Bavarisc. Item 
dccidirar caufa Haffiac, & Badcnfis , motus 
Hangarici» Tillius in infcriori Saxonia cxdit 
fimnfvicenfem propc Statloum. Trataatus ma- 
cnmonii ihtaPrincipcm Walli^, &Hifpaniae 
Rcgisfbrorem. MorsGrcgorii Pap. XV. &clc- 
AioUrbani VIIL aliorumque. MomsRhcti- 
d. Rcs Turcicac& Hollandicac. Anno 1 614^. Co- 
miuaPoiomca cclebiataVar(avis&. Conjecpok- 

^"^ 6 f\as •Xi SuMMARIA. 

iius cxiit Tanaros. Uladiflaus Princeps Polo« 
nix vi(i^at nationes exteras^ Rcs Geimanix 8c 
privatx C«iaris. Anglix Rcx dccemit belliun in 
Hifpanos & Cxfareni • matrimoniiunqtte filii 
uransfert in Galliam > Spinpla obfidet Bredanu 
Orangius arcem Antverpianam fruftra pei in« 
(idias tcntat. Caeiar ex fiiis provinciis cjicic 
pra;dicantes. M. Antonius de dominis levcr- 
titur Romam , & moritur in carcere. Caro- 
lus Cxfaris frater moritur in Hifpania. Res 
Rheticae. jimM i6i^, Mors Jacobi.RcgisAn-> 
gliae> &Matrimonium filiiejusCaroli. Mort 
Mauritii Principis Orangii • & deditio Biedat. 
Hi(pani inBrafilia recuperantportum omniura 
Sandoruro» Angli cum clade tejiciuntur afi-* 
xiihus Lufitanix. Belli Danici origo > cau&que. 
Novus Cxfaiis exercitus Ducc NJ^allenfteinio. 
Comitia Ungarica in quibus Ferdinand. 111« 
CxCarisfilius fitRex Ungariae. Sueci invaduni 
Livoniam De Cofaccis qui qualefque fint 
Mors Cardinaiis HohenzoIIerani , aliorumque. 

LIBER HL Anno i6x6. 

Reformationes Rcltgionis in Bohemla • ic 
Auftria. InPalatinatu. Pacificationes fhi- 
ftrancx, & praeparationcs belli Danici. Clades & 
deindc morsMansfcIdii>-Vinarienfis &Brunr 
Jkicenfis. Tiilius varias urbes recuperat » cacdii 

Rcgcir S U M M A R I A • 

CxCaxis confilium dc rcpccicione bonorum £c- 
clefiaiticorum in Imperio • fundacum in Pac< 
Religionisfa£l«Paflavii(upcriori facculo. Ejuj 
tranla<aionis capica brevitcr rcccnfcntur. (^a 
boua Cathoiici rcpeticrinc. Cdntrovcrfia intc 
filium Cx&ris & Saxonis de Acchiepifcopat 
Magdeburgenfi. Annoi6t9. PascDanica. Bel 
Sucdici inPrulKa, finis &pax« BelliMantus 
ni concinuacio. Caefar promulgat cdidum xc 
Aicucionis bonorom Ecciefiafticorum , ejus exc 
cuciocoepca. Gravamina milicix Caeiarcat. Pe 
loa obfidio Magdeborgi a \7allcnftcinio,Mo 
Bechlenii. Sylvaducis obrcfla. Inicia &caai 
beili Sucdici in Gcrmania. Prodigia id bclltu 
praeeuncia. 

LIBER IV. Anno U^o. 

BElli Mantuani concinuatio. Mors Spinol 
Mancux expugnacio. Paxlcaiica. Comii 
Raci(ponenfia , in quibus exauchorato \7allc 
flcinio Tillius (ufficitur in praefe^ura milita 
pofVulaca Paiacini & caecerorum Proccftantiu: 
Coronacio Lnperacricis , beHi Sucdici priiv 
pia. Rcx Sueciae fcribic ad £]e«5^ores % occu] 
Rugiain & iKedomiam , ejus daflis copiac 
fucccdus» per Pomeraniam > ad Megapoli 
Turbae novae Magdeburgenfes , Carfarts pi 
paiocioad novum bellum. Hoilandi occup 

Fcrna O VI. M. li^ A M 

cum tliipari;^. S<=<litior»CS xxn 
.jttno i&)E. Rex: Succiae vaci 
BEandcnburgcnfi Sc Pomcraa 
csezcxa FraDcofurEum ad Odci 
ai^veiYus Regcm. Conver»ru! 
nov» ProtclSuatiLuxi Lipfise 1 
^iuxi rcfticurionis. C:>bii<dio < 
debnrbt. Oftenu ejtss ex.ciciij 
£ta Sc focietas ciim £Ie<^ore 
Saxoncaliiique Proteftantibu 
Saxoniam , fe<t mox iatic r 
L-ipfiani rcpellicur. It«gjs pc 
Ccnfem progrcflus inFrstoconi 
ufqac.qactn apud Oj>|»crJ»«in 
wnms Francofurrcnfis- Sa^ 
miam^ St Pira^a pocimr. B.« 
licse, «c Bclsicse . iocer«tiio*: 
^iw»! I<S5«.. Xi^alleoftcinio J 
xoiliaac, is rccuperar Boho 
ci3C|re{ljt Sc Legarioncs- Cl« 
aputl BanafacrgaiTi. Rcx p< 
fuDdicqne apud Lycuro , «^ 
TiUiimor*. Rcx varias jn iJ 
«ar- Ine-olftadium cum per.ci 
Siturindcad Norimbetg^ 
nium, eiuscaftra oppi^^t' 

GalJicac , ac BelS"=« ' S U M M A R I A. 

RegisPoloniz, cui filiuscjus Uladiflaus fufi 
citur. CxfarianiSaxoniain invadunc, przliui 
ad Luczam in quo cadit Rex Suecis , &Pappet 
hcimius. Mors Fridcrici Comitis Palatini. R< 
liquorum Sucdicorum ducum gcfta , ad Rh 
tium & in Bavaria. Tuitium a Baudido in£*{l 
tum. AnnbU^i, Polonorum cum Mofchis b< 
lum Scacus miliche fn Gcrmania pod morte 
Regis Succiz. Convencus Proccftantium Hc 
bronnx , in quo foedus Sucdicum confirmaci 
Gcfta \t^alJcnftcinii in Silcfia, Rcs fuperio 
Germaniae. Racifpona capta aVii)arien(i. F 
mclia obfeila, cladcs Csfareorum> ibidem i 
Gallicae dc Bclgicx. 

LIBER V. Anno 1^34. 

COnfpiratioWancnftcinii , cjufquc&! 
ciorum tragicus exitus , ci in Pracfc<^ 
militari fufficitur Fcrdinandus 1 1 L Vngar 
Boh. Rcx. IscapitRatifponam. RcsgcftxS 
conmipcrGcrmaniam fuperiorem Bc Bavari^ 
Mors Aldringcrii. Gcfta per Wcftphalij 
Haffiam & Saxoniam , bellum Mofco-Polc 
cum , &pax. Suecorom clades apud Nor<i 
gam. Ferdinandus Cardinalis , Princeps F 
paniamra* Belgii gubcrnationem ordicur. ' 
ria. Anno 16$$. Caefariani varias urbes recu 
rant. Pax Pragx inccr Caefarcm & Saxor 

con( OUiMlXklAlCIA. <!ndditut , ejus articuli > 6c eftdos , Tatiae 

vhs Imperialcs huic psci accedunc Indocis 

&KC(mim com Polonis confinnatz & annos uS. 

^Gallid initxom jconoa Auftriacos. Tre?iris 

c^itQicumElcdiore. MacnmoniumElcdons 

^mz, Prodigium Mcdicuai. Gcldrienfcs Prx- 

^^2sa intcrcipiunt munimcntum Schenkia* 

Anm. jimio t6^6, Banncfius invadit Saxoniam. 

^\(^cftphaliam , GalliBurgundiam , Mo- 

^am , &locaRheno?icina. Comitia cligen- 

^ Romajiotum Rem cdebrantur Radiponx» 

oigimrferainandusIII. filius Cxiaris , totbae 

Ifodicnfe , rcs Tranfylvanicx. Prophcta Rc- 

Donaoutanus. ji^ , ^37. Fcrdinandos 1 1. Cae- 

MT moritur , ejus bjcve encomium. Succi cx 

^oniatcjiciuntur in Pometaiiiam, Erenbreitli. 

^om capicur longa obfidione a Joanne de 

wcrt, catdcs Raellii Confiilis Lcodicnfis , Hol- 

p J^ iccipujnt Btcdain. Matiimonium Rcgit 

*o»mac, &fc<iitio Cofiiccoramcomprefla po 

^^cc^lfimiL bcUumTartaricum. MotsBo- 

pflai Dncis Pomcranix , Guilielmi Landgta- 

?jf^i« , Caroli DucisMantuani , Viaoris 

V^» Sabaodix. Pctri Pafinan Catdinalis «c Af - 

^«Pncopi Sttigonicnfis. -«fww i^jS. Succi Cx- 

^ao% ttcnun cx Pomctania c)iciunt. Caio- 

"«WoTicus, &Rupcttus¥ratrcsPalatininoe 

b^^"" inftruai fcdcm bcUi Mcppcnae 

*" Wcltphalia figcrc moUunrur. Cac;dunturab 

Hatz- S^UMMAKIA« 

HatifcWio. Beinardus Dux Vinaricnfis trajictt 
Rhenuni^cjus cum Cxfareis ducibus feliccs ccn- 
Aidur> & obfidio Brifaci , quo undem fub an- 
ni fincm pocitur , Hollandomm cxdcs apud 
Calloum. Rcs Hifpanicac contra Gallos. Rci 
Polonicsf yarise. Ludovicus IV. Callix Del- 
phinus naTcicur , ahique, 

LIB ER VL. Anno 1619* 

MOrs Bernardi DucisTinarienfis , ejusei 
crcitus dicit (aciamentum Regi Gallia 
ResAngHcanae ejufque bclh civihsorigo. S< 
ditio Catalonica. Sueci itcrum invaduntSaxc 
fliam , Miiniam , & Bohemiam. Archidux Lec 
poldus fit Genef ahflimus. Anno 16^0. expell 
Suecos ex Bohemia. Comitia Ratifponenf 
indid^aaCaefare. ResHifpanicx , Sabaudics 
Belgicae, Mors Eledoris Brand. Amurathis Im 
Turcarum. Tcrrx motusin Germania. Ani 
1^41. Succi irrumpunt in Germaniam (upcri< 
rem: Banneriusdudoreorummoritur , Ob 
dio variarum uibium , Comitiorum Ratifp< 
nenfiumiinis , &-nimma : e jus rcceflUs. R 
Anglicanae , Bclgicx , GaUieae • MorsFctd 
nandi Cardinalis > Gubernatoris Belgarum. ^ 
m 1^41. Caedes Lamboii in agro Colonien 
CoadjntDr Colonienfis ehgitur. Clades Cael 
rcoxum apud Sueiniciam, & iterumapudLi ::>U1^A£^SLI^ iivis Cardinalis > & B^cx. Gallis 

Mjgrimoniqnri Princ i pis ^^eol>u rg 

lic^ 9C Hi/paiiics. u^mra m^j^^ Cla 

&axa ad Duclingam. Res Suecoi 

xio 3c Galloxum in Relgio. Rellux 

IcaLa. ^^<»»0x^4^ Iwlors Vrl>aiii^ 

Sueco-Danicum » Jxjcixx ITranlylTJ 

K cginarum Poloxaiae & I-lifpania 

xmn & Oallorum gefta.. K.ex Aug 

boracum , & caeclirur 2L Parlamc 

164.5. ^cs Imperii &l Suecorum > 

leanorum in Bolieoila* Bavarici ca 

& nxcfum caedunrur , R^es Gallorui 

panos. Mors ducis Kf.o£coviac 9 I 

moB cnm Turcis- ^nna r^^^. R< 

lecnndac nupriac Bclli ftatus in Gi 

dinandus I V. fir Rcx Bohemiac , R 

-^cac,Anglicac,Hatflicac Ccc. ulmt^ \ 

xum gefta in Hclveria. » Bohcmia 

fbnum Bavaricum , Seditio Viiui I.IBE1L VIX- Ann 01^43 

VRau^Hus erompit in Bavari 
PragcnCcx» X.oiiingsinatkius 
K.esGalUcac. HaCncacqucpcragnm 
fcm. Paat jAoxiSLftc>^« & Oiiubrug S U M M A RI A* 

Lcodium vi ad officium ab Archicpifcopo Co- 
lonicnfc compcllitur. Supplicium Rcgis Anglix 
cjulcjuc Rcgni cx Monarchia in Dcmocratiam 
commutatio. Mors Uladiflai Rcgis Poloniz, 
& crcatio novi Rcgis loannis Calimiri , cjufquc 
felices cxpcditioncs contra Cofaccos ac Tajta 
ros. Coronatio Rcginac Succix & Elcdtio Ca- 
roli Guflavi Palatini in Principcm Hxrcditariuti 
t)\i$ rcgni. Compofitio Trcvircnfis intcr Elc 
^orcm&Capitulares , & Elcdtio npti Coad 
jutorisi INDE I N D E X 

Imaginum & Rguraram 

TarM Priork 

Ad Librufn Primum. 

i- KJ JHattbiM C^ar. 

5« ftrJitMHdMs JI. C^ar. 

4. MtximilianHt Dmx Bavaria^QeBor. 

5- 7*i«»fif Georgius €leBor &ixoni*. 

6. Fridericiu Comet PalMinnt Rheni. 

7' <J*f>riel6ethlenmmPrincepi Tranhh. 

0. Carobu Qmes BuqttoJHt. 

Ad Libnim Secundum. 

9- VrhMnt Vlh. Tont^ Mtxirbrtt. • 

10. 'PhiliffM IV. Rex Hijpanui. 

n- Cfolw Rex BritamU. 

12. ii.Chri/iiamu IV. & V. Rex Danit. 

H* ^mt Archiepifcopus Saliibttrgenjts. 

15- ^ancifitts Epifcoptts Ofnabrfmnjis. 

^^ V>«i»es TJerclaef Cotnet de TtUy. 

17. Ain- INDEX IMAGINUM &c. 
17. tyfmbrojtus Spinola. 
i8. ^odejridHs Comes ab Hfsyn , Bm Jb 
Gdehn. 

Ad Librum Terrimu 

tp. Lttdovicus XIL Rex ChriftianiJfmHS. 
£o* GHflaym Adobhns Rex.SHecU. 
ii« LeopoidHs FVilhelmHs Archidnx Aa^ 

ftria. 
2Z. FerdinandHsDux Fhremia* 
tj. Erneftus Adalhertus ahArrach t/£rm 

chiepifiopus fragenfis. 
14. VTslhelmus Landgravius Hajfta.^ . 
2j. EgoQimesdeFurJltmbergh» 
i5# Henricus Fredericusfrinceps Oran- 

gius, 

Ad Libram Quamim. 

17, Vladi/Uus JP: ResTolonia. 
tS. Anfilmus Cajimirus Ele^r Mogun 
tinus, 

2p. loannes Armandus Qiird.%ich(lif€s 
30. Julius tSA€azjirinus Cardinalis. 
jr. Chriftophorus Dux Ratz.iviUus. 
52. ^odefriilus Henricus Qomes ^appen 

heimius. 

35. JBemm INDEX IMAGINUM lcc. 
} j. BcmardHs Dhx Vifiarknps. 

54. f^mncsBanf dc Wcrd$^ 

Ad Libmiii Quintum. 

55. FcrdinandHS m. Imperator. 

35. FerdinandHs QirdinaUs Infans* 

37. FerdinandMS Ele£lor Colonienjis. 

}8. PhiliffHS Chriftophortss Ele^or Tre^ 
virenfis» " . 

3p. O^oIhs Dhx Lotharingia. 

40. tyHbertHS WalUnfteinius T>hx 
Fridlandia. 

41. ^<?foj tudovicHs Comes Pal. %heni. 

42. RobertHs ComesPalatinus Hhenii 
45. MelchiinrComesHatTifeldiHS. 
44* FrancifcHsdeMelo. 

45. loannes^Bannerius. 

^6. LionardHs Dorftenfohnius. 

Ad Librum Scxtum. 

47. InnbcentiHs X. Pdntifex Maximus. 

48. Ferdinandus IK Rex Hnngaria ^ 

BohemiAm 

49. IbrMm Imperator Turcarum. 

50. Oir^- INDEX IMAGINUM &c. 

50. QtrolHs FerdinandHS Spifi.VratiJlM 

vienps. 

51. Odoardfis Fdrnefms Dux Parmenjts 
52« loannes Philippus EleElor Mogumm 
53- tS^hhior Otto Epifiopus "Bambcr* 

genfls, 

54. Philippi^s Fridericus Epifi.PiewtenJu 
,55. Joannes Bdro de RcHfihenbergh. 
^6. GeorgiHsRagotftHs.P. Tra^lvam 

57. jiHgnflHs *Dhx Brunfvicenfis. 

58. uHexander Haro ds Vehlen. 

Ad Librum Septimum. 

59. loannes Cafimirns %ex Polonia. 

(So. HogHflaHs Chmiefiiicki Dhx Cofiicci 
rnm. 

6U MaximiluMHS FVilibaldus Comcs 1 
mifeg. 

6l. tjHllielmHS Comes de Lamboy. 
($5. Otto ChriftophorHs Baro de Spar 
64. CarolHs GHjtavHs Vrangelins. . 
6$. Thomas Fairfax. ' 
66. OUvariHS QromvelL HISTO 

Noftri . 

At. 

ADOLPHO 


?ol. l 

lARUM 

emporis* 

RACHELIO 


CompIcAcns 
1618.161^ 


geda annontm 
. 1620. 1621. 
J^^0 turhartimGernumiAy K A. i«xt. 
m0y(jf^UgaPrincifum,MatM 
thins Cifar , refig^ ^gna 
Bohewfd ^ Hungari4L^in Fer^ 
diM/kiumArehiducem^ Bohemitumul^ , 
tuamurehReiigicwm^mimftrcsBjpposex 
*urcedejieiunt,mHtAntfiatumIiegniypro^ 
ferihunt^KSocietat* declaruntur rebel' 
^s a Cdfare , ejus coptAfuh Tkmpierio , j^ 
BufuojoyitemBohff. ' HmfuhTurrisna ^ 
& ManfelMoMc exfugnut Pilfamy fro* 
Jcrihitura CUfare , ^uicommmit cuufam 
Behenmum Saxoni C^ Bsvaro^Congfira' 
^ Veneta, Bluretum ohrutum-» cometa» 
2^1 9. lOirriansii invadit JdoraviamyAsi^ 
ftriamt9ferufrem» ohJidetVtennam, Bt^ 
^jus ciJit Mansfeldismy ejtes progrejftes 
in Bohetnia, Rex Ferdinandtss r-eptsdiattsr 
aBehemis : idem^ancofur^ ^ligitur in ' 

A Cifarem^ % Hrftmarum ncfiri tem^otUy 

Cifarem y & Tridtricm "EleBw Palatinm 
JPragA in Kegem Bohemid^quem dehortan^ 
tur a Corona Princifes, idabim omen e» 
gredientis Heidelberga y Motus Hungmdy 
Clades Hangarorum duce Humanajo. 
Bethleniies ^onflituit fe Principem Hun^ 
garia, Motus jirminianorum in IBelgia, 
SynodmDordrechtana ■, $sbi Armimani 
£ondem7Mti i6xo. Induda HungaricA ^ 
Mle£tores decernunt fuhfidia Cafari Mul^ 
hufii. JBavarus pacifcitur cum Vnimt 
'Broteflantiumy Spinola irwadit Valattrih- 
ium^Bavarus Aufiriam Superiorem,&a)i:c 
Lufatiam > Bavartes f^ Buquojus fofif^ 
eonftruntjpH^a adB/tconitium , deinm 
Tragam inmonte Albo,fuga Palatiniy de* 
ditio Praga , e^ reliquarum Provincu» 
rssm. Bethlenius conflttuitfe Kegem Vhga 
rijt, mittitur contra iUum TampierissSyten 
tat Pofonitm > interficitssr. Res Bhetic^ 
GalhcAque > Matrimonissm Regis Suecu 
VifcrimenRegiePdlonid y prodigia i6^xt 
Mansfddii gefla in Bohemia <^ legerndm 
fiin Silefia. Palatintss ^ Sociiprofcribt49 
iur, Vnio dijfolvitssr. Prag£ afficisentM 
/upplicio reheUes.ReS Buquoji in Hsmgari 
e^sjtis mors, atque elogium. Reges Angl 
iji» Dani^ itttercedunt pro Palaeino.Mau 
feldti geffla inP^atinatu(ji^ Alfatia , 
frcperat $n atsxiiittm ChriflianHS JDi 

Brui, liher frimtts. ' j 
Ino^cenps.y cm cffomti& Comes ab 
.^bikolt, Societas Imiica confiituta tifud, 
^avos, Macum ohfeffum abHi^amu 
^ <34inu,?olomi,,Uvoni*y Mors Pauii K 
^i»l^aLBjegisHifpan.MertiArchi^ 

^y BeUarmini , ^^ SHffbcittm Cal^ 
^onU, 

jgEnam itrox & mnldples » qood (ri^nta pec 
«nos, wiio evemo externis fimnJ Jt<|tie in« 
wnni viribui in Imperio Germantco *tare no<» 
■n^cftmDeft.compendio tiaditiirM , operr 
pt^caim fccero , ii cau^s iplii» , origiocmqiic 
P«Io aftius lepctam : Vt qiue deipceps dicen- 
w«>8tad qnos tanti mali priodpiom referendff 
WfCqpuf leaoff fepofito partiu ftadio faciliua 
i&teJJigit.vcr^fnauifaorei^turbaiumpriocipes- 
^pedtiu^ qQun caurasefimm repeiias .• Nam 
«rastI^a]ox.fiteRrqoe & facinora produnt: has 
10 abditopedoris alias •tqoc aliasnon atqui 
■S<Ki^eiis,com fcpios prcmantar podore. me- 
«wjueinfimix, antqoiafic expcdft. Necnna 
•■««efeHifttmpenit. Sed nibil magis noftro- 
n» tttipoTUffl moribas receptntrt,quam ftlfif 
•tqne io fpetiem srqoas vnlgi ocnlis obtrudcre, 
qu« utt experrosnoo fiilionr ^ ita ajmdignaros 
Jttum prp odio ant ainore ^ardum in diver- 
nmi tialiohtur. Verum mc id rerom gcftar ora 
•«radnncm feftinantcffl parom mortbontuf, 
fluat jnn pfidem eyufgatis in hiicem eornmcn;- 
nrnsfbperdrploratoimperii ft^toprodita funt, 
« fecofipaDio pofi belK non vana^ auguria fiic jtSi pi*f . 
»e.qtix dmnia prjrtcrmittere % & promifTa brc- i«fh. i • 
^J^^c 'firtibn forcr •, 6c fortaffcftudio partium pag.ir^ 
W)ndxram;a qoo qoam longiflime abfiim, ho- 70.^1 «95 
tnopiitatQsnequeoUieoruni^uosmemoratu.. 107.1 17* 

A 2 lu» 4 4 Hiflorimmmfiritin^msy 

< 6 1 S. nis (atn , beneficto aut tniuda cognitus, OHt* 
vum dum in Germania fum , (^ternonim non 
obli^lfcat 5 Quoium plctaque ita hiftoriJt no- 
flrx innexa funt,iit fcparari non dcbeaot, icU- 
cpaabintefiinis iQaUsffacium refpiiandi lc. 
^odbas dabunt* 
;^. 1 5 1 7. I gitur poftquam fupet iore fcculo authoribns 
(Orig^tHr' Martino Lutbero , 8e loanne Olvino Rdi|io 
Mmffim. Gcrmanica in paties vcluti fcifla-eft , mox con^ 
cordia brdinum coepit cotrucre, atque ita fieii 
jaecefle erat , ut rnpti cum Dco 8c Divis pace> ' 
pax quoque inter nomine$^v<D€^ccrct. Mahifis 
jn|tio,m<)dK.iimtUtfereomnia«confcftim ad ju«^ 
fii belii nddem^ Q¥ak]it. Kcque Carolo C«rati^ 
fiot ditionumDomino, ocium erat uni ImpcHO! 
jmendcic. IgiturpaxfrnHS^uaefita , &poft« 
quam bellipertxfum, PaiftviUtOoftituta^Sc tii* 
«^15,5. ennio poft Augulilz legibus fiimata,eft, Exdufi 
tamcnquiCalvini^do&rinaqi^fcquebantut 6c 
ne quid deioceps fcclcQz bonis adimcrctui 
cautum. Intcr haecexciti Calvioiani paulaikn 
.iricpcrc^mpla ad ie facerdotia > 8e opulenUfti- 
mos provcntus trahci^ , ;eic£^(l|ue Catholiai 
«fiiam ubique religionemiirnnare.' ^ljihtlrcli 
quum erat puIfisCatholicis jufi jus 6cJego»/c!i 
ifanumprzfidium,nam Dicaftetlum^t«n(c A 
^AttUm Impcptoriam quf duo fumma funt Ira 
.Seriojudicia>vaiiis primum appcnatiombus>rc 
iiriiloiuburq; friiftr;^antur advcK(atii , demu 4i 
.4)igxuti»novuminIn\petiojudicium fieri^ofti 
<Orti«l^- ;Unt*quQdcontiovei(ia«religionisfiiuiet. Sc 
ns9nu& iiequebuiusiei facilis cxitus « multo miiM 
2if« ' comitii, aut amica colloquia nbio ipaio naed 
I605>. 'bMTHMt. I^iptoieftifpc longioris pacisr 
Ijtt, l. X • itetum ad aifna ;ipc^ie videbantur^ ln4e ir 
4 1*3 6* tiu™ novotum focdcrum, <^ F^otcAtni 
* r»"Mew£M#»f#/ic«»»Catb6hciLii^w»r^iw 

tm sfPtiUhtnt. Inbaoc MogMAtixms , Coloj IfAXIMTLXAairVS - t? . •*»*■ V w&.Trerircnfi» Afchiepiicopi Eleilores. tmn x 6 1 1 .' 

Bwibcrgenfiy, HerbipoIcnfisjSalzburgcnfii, , 

/icfaftct»us Duces atque Epifcopi. lo illam 

^ VVurtcnbergrcus. Mjoritius Landgravias 

H»fli»,ErDefta$ ODolsbKCiifis , & Fridcricut 

DurlaccDfis MirchroBes , CiiriftiJnus Piicccps 

Anl«kinD$,a]Hqge & pltrarqoe Imperii urbcs 

«miini dedcrant. Defignatus etiaro mrobiquc 

^oziiicMaiimiiiil^ Dnx Bmriz , ibi Frede- 

ncus Eiedor Fal^^^iiuis. SolliciMti intetea ma- 

gno fludio exterDi,Ab Vnioae Aogli«> Gallis, 

D«nixKegei, Venetiyl^atsviy VBgirl,Bchemii 

• ■^Franfylvamque, I CathoHci» Pontifex Romi* 

«B.Hifpanfit & P^fx Jleges , Dux H«ru- 
' V r***"»"i««*»«gu«U Qto3Clti»aM ^■w.«.««- ww- 

wqocidbcIIaihfaminoRudioippattt». „ .. 

InhocGcmiaritihtii , Mittljits C«fnre. -^;;'^*!* 
™»P«Hi»,BihU^tki*litbuit;<joiiiimofdi- ^*-/^/^ 
i«f 10 coacoidiim r^ocnet , aomoBiiis wrii^ ditftlv* 
^otpcicnloiiicontfaiia f adera diflblve^ «»»•**»• 
rtBt,qiiibii$nihi!nifiviaitaf provinciaiiim, 8c •^«»*. 
P«rnicics Impctii cpixrantt^Scciuidcm efle^H. '*f*;f^ 
wn apod CafhoBeos » m cxteffJplb armJi dcpo- ^ ^l'*" 
™o«M, rnodoproteftantes idcm ficiant. . Con- ' ^ » 7* 
tti illi diflcrebant, unionem feam antc annos a- 1 5 c^ 
^uot Csfare Rndolpho stque ipfo ctiamMat» 
™* non invitoeteftam , nallius exitium fpe- 
a<yc, commitw taiitum ptacfid^o atque adver- 
.iQiiajaiiaspertni^ LegQRi paratam^ neque in- 
CxfircRi.ncqnein ullos tmperii Procetes quit. 
^*tti hoftijemeditari. Aiqtie idirmcnm tn votis 
hibere at pax & concordia ommum Ordinum 
faria teftaqoc coniervetur.A taqae C?fat folven- 
*>niro foederum fpc froftratus,fimul fenio , 8c 
morbis indtcs giavcfcentibus confc^lis , ut 
q^tas poft (cPtovixxtas relinquerct .faccefld- 4 Htjloriarumnofiritemfmiy 

ji6iS. . xtm ordinareinaituit. NuUosJpre Ubeiosb*^ • 

bcbatinuUos fraterRudolphasicliqueitt» ncc 

tn Albtrto Beigii Prindpe fpes piotis erit. £• , 

. vocitin e Stiiia Feidinifldus>patiuelis Cxfaii^, 

Caioli A rchidocis ffliui«sc Ferdinandi U C«f«. 

tis nepos.£rant itii cx Aonl MariaBivar^libc* 

li , dcin viitutes, & Riocam matuiitiSr qoalet 

principes decebanc. Hutiea^umptumip FiU<^ 

um Csfar Matthias , piwip Jl^egein Bohf mi« 

inao^uraii cutat» Adrenrete.proccics* Sed rm 

^ adminidratiooeni iegnicape0ejetanteexi^d^ 

^^Y' ^oxo Matthic • interim Regio citulo coiitci|- 

2^.I»»» jyj^ lamquc in Hungaric cotonam idcm .praei 

paraliatui , camfubitos in Bohemia motuy 

dioturmbelUotigOy paxvis ioitiisie lepcttft 

exeroit. 

erig» tur- Bobemi (cto admodom Chridiana nttra cdf 

SMTtmBt' d^)(euingeniogentis>feuma^i(lronim incipti^ 

ktmie^ . bitate in varios deinde exf ores Upli fiiot«pmKi 

fum^ '■ mo Miam Lotheunim CQnfe0ionciiK MHfljf s 

iflduasfatuoiiesrcindebantux > CathoUctnai 

LutheianaiB. Hos Oefar Ferdioandui I. I^ 

uti&pet omnem Germaoiam pnblicae pac 

causa permi(erat; addideiat piivifegium Cae( 

Eudolphusuc Lml^eranaeconfefiionis Pxo^ 

•^^f^ lesfuis in fnndis templa extxueieot. Id libcj 

»• Butff* jju j inter preuti Luthciani & t anquam pion 

^ ^9' cuM) Uccntiam adepti>coUati9 intex (e p«cm 

Csr0ffi$f, moliUntur templum. io oppido Bxunovtar.cii 

/•7(* dominiumad Abbatem Biunovicofcai fpel 

bat, Scilterum Clo(iergrabii,qui vicuf Azcl 

pidopo Ptagenfi fubeft. Montti cum non 4 

l^erent > derertui qoercla ad Ccf-^/cm » le^ 

que cius jufli] inceptum opos omis cic Xm 

mandato C«fari$ civcs aliqui Bxunovtcf 

capti atqoein vincula coniefti funt « fic ^ 

plum Btunovienfe ti ioje^a occlufuniy dQ| 

grabioeofiM» fabiicam Axclucpifcopus Jpc|i 


55 ZJher Trgtmu. 7 

^iBiBiffisopensdtnii,& ibloxqaatt mandat* 

£1 le commou Magnates Euangelici magflO i ^f K^ 

10 PiagaiB io ColiegiomCaroUnuni con- 

u. Dcliberatum de confervatioiie Priv^ 

ioniin.extiiiCDdis ubique tero plis* & liber j*. 

eciTioiii Branovienfium, quos injufte atii^ 

<|«zebantui.Increpid ^Czfare per literasy 

i&ififcio invitoque feditiofos convemu» 

>rarent, iafliqtie abiiitere s a^^eo non ac- 

icvere,Qt menle Majo, poflquam pridic po« 

ium usbulentis concioiiibus ad libertatem ac 

\ ^iuiam vocailent , ipfam arcemac Cancella' 

mirn^tinc. Inquattxm de.publicisregni tvt.iy, 
^cuis deliberabam prarcipui ex mioifiris ^, 3.^*1^ 
7is,Supre]Diis cegni Burggravius Adamus \ 
^nebergb, & GuUielmus Schlabata Camerx 
lanicx pttfes^ laroilaus Borzha , Come» ^,,, •- ^ 
|M>niDKz , ficBaxoPopelinsmagnusadfan- r^k^gi 
■•m Mariam Prioc , 8c Piiilippas pabridus jL^gfpf-^ 
cretaiiDS. Ad bos vicc Csfaris c^uerclas fuas umtf^m- 
BpeeresdefeiDat,libeftatexn Religionis . libc- fgj^a^j/ 
^ooem Bruaovienfium fam non petont fcd "^^ 
'igODt. Keiponfum a Burggravio & Popclio ^* 
' 1e,otivinjm,ReliquLtresactinsrcilitcre, ^^^' 

moz a prozimis arrepti atque e fene* 
inuAjeaam aream pczcipiies dati. Vbi Ufjit,u 
\i Ufos aairoadverfum , iclopetis »1^53001^.»,'«.^,' 
ttiifantjied ab hic quoque rempeftatedivina 
f ^atos iiiga dein, & latebrz amicorum,i- 
'^Qicmium fiSMraxerCyCS quibusMartinitzius 
'>dBultopoft cum Secretatio Viennam ad 
iincai pcrvsfit, Burggravius. 5c Popeliusk- 
roceT'.busdomum dedu^, & per ipeciem ie- 
Mtatis appoficis militibnscuftoditi iuni. 
tictftt42utem'w urbc turbaretur Henricus ju„f j^;^ 
^'^^'osComcs Turrianus princeps Rebelli- «^^ 
^PcrfouBc pr jccipuas plateas equo vcaus p^^^^/, 
" ^ueteiD drcs comfofuit , teCtaius quod in 

A 4 «£CC t Hiftoriafm nofiiri tmfprU,, 

if 1.1. arcc ftaum fuiflct , id fc Jpud Cacftrcm p« 

tnros» Itafacilcfcdabaturtumultus.namrr 

roa vulgi pars pioccrum ft udiis ftvebat , ci( 

CrtdtU inftitutij imbuti. Mox rcbus noyaodis ini 

iiTiSt* faftum. Creati cx omni Proccmra nui 

«uw, tiigiow Dircftorcs cjui Rcgc abfcntc regi 

iDinifttationcm iufcipcrcnt. In horum y 

prsfidiarii & Civcs Sacramcnto adaai,his 

& portarum Glavcs traditsr. Simul aperti c 

resacdimiffiBrunovienfcs. Inclufi corut 

coqui novii confiliis advcffabantur.^ Et q« 

•m in tam andaci hcinorfe C«fan« «^™ 

IMthftA tcmcrc metucbant,ad «ma conclatnatum. 

£i,r lcai undiquc miUtc$,ercaa figna.cottogtt 

v^/b' 1 4 cunia, omnia demuro ad bcUum uimmo i 

^^/Ifi parata. Imcrim cdito in luccm fciipto i 

'^ ^^^^^ piofitcmnt nihil fe advcrfus Catftrcm 

gcm fiiom mofiii. Quod Sclabatam & l 

nitzium & Scctetarium ex arce pizcipitc 

diflTenNmorc Bohcmico» & cxemplo maj 

feaoiqui in publicx pacis iurbatoief,qua] 

haud dubic fuerint , ad cum naodum non 

animadvcrtiirent ; bcnefidi loco habci 

quod vivi cvafiflent. Caterum fi qux mi 

fcnt, adfuamfuorumqucdcfenfioncm,! 

blicam regni tianqnillitatem quam C2I 

TfPrhtio Kcgi fiio cordi efle fcircnt , pertinerc» A 

?4trum gix hujus Appcndix fiiit profcriptio F 

S.L*x SocictatislESV.Intraoftittuurcgni finil 

XejfMB«u fircxccdete. Addita poena capitis in legi 

hemia, aut fi quis pio rcducendis tpfis inteicc 

ekjiffa Multa illis obiiciebant.turbatam pacem, d 

Tatrikitt, ta ptivilcgia Rcligionis, tum tiaheicom 

Law. jugqm Fontifids Komani , fcdttccre pleb< 

JiujiJ.i, jnriofiscondonibu8,quibnsnomcn omn 

P^IAh tcftantium indignis calumniis piofctnda 

: addcic iramenfts opcs . Regum 8c Frinc 

quos ^fc «lienos (ctant^csdem iminifli» 1 1 9 «3rT>lOXJ Hjcc &.~lM»f laCcncxii a^a 1 
i<|aani cv«ni£fe»' Scnam cji: 
vencatem -& ea pi r m- Cm diol 
rcHbfn ientienrcs ovnxiibiis 
xe*fcclflei<l Gg%c etijufcfajuxi injuri 
ceretir conato». His Ponrifici^ iB. 
rentiaro it» inoexam « ur lepaT» fli< - In toro regno <jiainc|ne ~^^ otu rrmilli* non c» 
ip^ 
virac iiiii 
[Tonfeflioiiit 
fe^nm vir 
Stegni «c R 
~ ofiiciiini : 
e seanjoii; 

* mcNio 
xCRan» fic, nam j 

mijii 'Qn I iis qnrPngr 
ar aut benig^- r i6it. cumniilIuinruperc0ecogiiorcic. lotertmToj 
eum af' 'i^num > Ducero confpifjitor um , volitaiie cui 
pjtratHit^ globo militum» auget e indies copiis, jiaxjQe i 
^ '^ fuftiexeKdtiMmodumexcxcvifllcttnheceuib 
fuas in partes, a^igere in iiCramcAtum, fiiiB^ 
pczfidus. Dein.quos fihV fidos efle inteliigi 
circdmiidefe hbUtlitei , 6c ut prxridiQin ai 
facnmenmm noyum acppiasit extrema - omi 
commioari. InitipetliterasfoaSf dcmod 
■ fperniattteludi vana fimulHione obfeqtiiiiC 
pittandem & ipfe ad arma citciimfpicere, ( 
ciaratpublicoediiiopetduelles* Scribit ad 
mncs Ordineslmperii^ £le£|ores,Friodpes 
berafque CiTitaCes » rcnnarwt quf nta com io 
^ria violat jr MajeO.atis , primarios regni mi 
ftroj^tniuditos & nuUiiis £aciooiis compei 
Joco tuco & racrofanfto, mcte barbaro, ei 
todeiecerint. id cum fe purgaturos diffida 
provolare adirma» eligefeduces > contrai 
copias ,1 oterdicit igitur^iQgatqoe ne f ui s i n | 
viociis (cri|)i milttem patisatui proiebelUfc 
nealiunde evocatQltei aift commeaturo| 
Aent, rft ppe aut confilio adfiot. Mox Hc 
cumContltem Tampicnum in bcUoVeiwto 
pei esimi^ probatOm ducem mittit cum c< 
ad fioes Bohcroir^ llli GibJegat non mblto 
miioricum impeiio Caiol LonguevaUionn 
*^* mitem Boquoy. ^diuoaa eidem ab Alb 
jrj. Bclgaium . Piincipe doo equitum ftx ped 
z^!' . millia . loboi hand dobie Cz&iei exeidtv 
B9btmtc§. ,^ tribunos , prcfedofque legionum cn 
bant Hearicns I«lius« ^ ducibflsXavenburj 
Bahhafar Manadius eques Commcndator 
C^4f». tenfis, ComesBocheimins, C^altooiui c 
tfi' 7^' ma^oo nunaeto. Sed fam Bofaetnoium cj 
taiimmenTumexcreverct, Tiigima eqi 
pcditumquc miliia quidim tradtderc. adji 
Sileiiis, MoHvifque. £t BcAcftttS Mtnil ^ teiUoa Sa^acuiica «zautbbxatus , foam ^ 

LcsJLonem a<i partes Bolicfnorum rxadujtci 

•oceptnfque cmn lionore * rnprenaus cotm^ 

toiQxn pta^e£lus renunciaius eft.Primumoj 

nmi Mansicldu fint e jcpugnatio rilfir. Iroini 

xat Tampiecios pauloainte validani pnfi^ 

Buiic^atque Crvinm potior pars iida C«la] 

9ttaiK|uam Tspe inviraci ^ B.ebeilib«g ut trai 

gtedexentuc in partes. Igitox pottqiiam coo< 

tiones mbs arpernaxur » vi adhibiia capitor 

Mansfeldio. CUves novo facrimeato io veii 

I>ire€koxom Bobesniae acia Ai^ clmves portaraa 

stque arma laffi tradere. Pilis c& imet prim4 

liasJUegin* acfecepoft Pragam ptacipua^acq 

piexidis ex Germama auxxiiis > Ac commcatu op 

portuns imprimis » conBantis iidei io &tgcfl 

eoqfoeCcmperrc^elfiam armls sppetira. Ann 

aamoscexitixm 5c o^o^nta ab HuOitisdecett 

i»c i i fib os orcqmfefl^» gandcm erupdone £1^2 

Sc ftofSkMa boae ftipf»m libciavir» in qaa vi- 

Aoxia oim CsmelcmQ bo&i adeinilleiir. amma] 

inrolcBs flc tunc priroimn io BoJiefnia vifiim^ 

^mmcTe atSigiCnn undo impcrarote, uteffigi*. 

em bdlns inlnfigni civitaiis ddncepi pixftr. AtCziar Msttb»»*» quan<|oam fidar ofbri 
aflsifliooe pexquam iofcnfiis IinperiaJi fulmjnc 
notaviflctMansf«ldiam,iamq«c{e ipfe modif 1 
onDmbusad bcllom pararct, iJoneamcn omifit < 
padsconfilta, rogat per ii«Cf a$ Lcgttofquc hU- 
scimilianom Bavariat I>«ccm Joannem Gcor^i. 
umBlcaorcm Saxom^.ahoTqae ImpcriiElc 
acvcs flc Principcs, utpro fija miiDpcrioauu 
boiixatcopponantie BoJicmiae raotibu$,hor- 
tcntm Proceres ad fidcm obreqoiumqoei infpi, 
dant poOnlaYa ipibrom» paccfh deoiqQc 5e 
tratiqBilHtatcm rcgni omni roodo pfocurcnr. 
tea» enim nosx Bobcmi znodo, fedsilefii.Mo* 

A 6 tavtque^. tt Jlljforiartmnoflfitin^othf 

t6 1 ti ravique, fic Lufatii vicinx cogaatzque Froviili 

xix tucbabantur , tn{kx eodeni cxemplo 8i 

pulcherrimo pietatis prstextu > dum vindicm 

ida inlibertat^m Religio aflerttur. SitnolOr(tt 

iies Auftriaci Viennam ^ Caerareconvocati m 

hi commnne conftiletem, nihil ceiti expedic 

bant. Eomagis quodjam 'Comitem Turria 

jium, divifo excrciiu * qaorom paitem ipre,a] 

teram Coroet Schliclcius ducebat, approptc 

4)uare in Auftriam nundabatur , & fane ade» 

ipfe infeftus promifla fecuritate , & libertai 

; . Religionis , cui plerique Nobtlinm ftuddban 

^ l^ coque Bohemicis progrefiibos non adverfi. li 

fruflr^ terim Ferdinandus jam quoque Hungariae R( 

€»mmo-^ ab ejus Regni Procetibus falutatus non deftit 

nentur ad hof uri per literas Bohemos , fic fc arbitnii! 

f^^'"^ . deprecatoremque apud Cxfarem ofR^rre. 1 de 

Stgiffnundus Poloniz Rex , Idem Ele^oiS 

xoniac loannes Georgins aliique Principes fei 

xnoneres^ed »d arma convetfis, 8c ilnmero i 

Aoribus nulh erat • aut certe exigisa pacis cu 

An quod in^entibus aliorum promiflh ftimu 

bantur, qminomnesoccafionesiotemiiM 

bclli inidum expeAabant. 

'Bxttm4, Dum hxc in Bohemia geruntur , laseBsi 

^***"* riculum RefpubUca Venetorum evafit , lextg 

%Auft. uy. t, tribuni milimm interficete Ma^ftrttum , 

2,Uttch, bemqneddereincendio cnnfpiravertnt , t 

/. t.. e.i . Autkore , qu»caula apud fi:riptores non re 

Onjpira^ rto. Aifiimpti in conlcienttam fepdn^entiH 

tt^irenttd citcr ex.diverfis natiooibut * alii mille e: 

afu84, iKbem per naves difpofiti • przptrsti igt 

tormenta , armaque imetftinden<ji$ pontd 

Mirum eft in tanto nomero coDjoratorimi 

hil emasiavifle. Tandem unus ejt confeiis t 

obcrimen carceri addidus , fpe lil>erati< 

xem aperuit. Correpti cp inveBiri poten 

jiam mtilti detefta coafpintioiie aufuferai) 

' iiipp] JEndici <iaca ifnpiinitas » & 
^^ianmum , ipfi liacredibol<|tie coni 
, monunieiiniin iidci io K.enipiibli< 
^pod Helvecios <|ttoqae & K.hecos cnrbat 
poninq^ c|i]i-ciim cjReris PHocipibii» pca 
mU conlill» adverfiis psttms libercatem argncbamtis. Scd' nrooc Flcirecj op 

nH^abtle excidiDm animos alio avercit» Sii 

cntad racfices montis CTo ntonii ^ in falti 

Rlieticis» haad^ procnl Olavezina > ntranii 

Msyra tivtis prxteTfiifen» Imm I^oxlum lacum 

foih^tur , Oppidnm elegamlbns xAScih , 

amceno collitmi prolpeAn> Irali praeclpoe m 

catoces fieqnencabaiu. I gitur Nonls Septe 

biibQt imremUcente paulam rerra pars moi] 

vcpeore arejfqao -aviiini toti oppido « 5c p] 

ximo^pago Schilano-inenbuic « «o^aviorflj 

^esftHC, <|iio improvifior , oppreffi advm 

omjjc^, 5c commnni quafi lapide in tumulo 

coiiceaL Maytx curfass intercej^rus afiqaaoi 

lum^demtim reperto e^citu i» piiorem alveu 

ie recc^relzdo Imcvt md mlUisre fercltallan! 

Tncfis <|Uam vtcns everteretttr » gravis dc in(\ 

Htus foecor ommum nares o^fbndit inYtmii 

qfueqoi Imroincncem caliHxiitacem ^rxdicexci 

ficcontcmpcns. Qoacuor tantum evasere» irt, 

lcr pcxfeAl negocioium caufa RoogaUaJnpra 

fcGbas^Bc Francilcns <]Cttdaro cum cxnieDtaTio, 

proiQeiKio in coenam vino proximam io ni^ 

pemprogrelliis. Qoartus fuirpoerquidafDe-. 

Bogjoisextra moenia' in- bo«to pomis Pcificjf 

carpeafis tepertos. Foftridie "«>«» fwt foetorif 

gcavitas, ac follbram mnlti fnffocatf i atqoe in- 

teiempci lint. Hatc apudBJiattos. Nonnmfto 

poftccelefte edam Sc gravins ofientum uoiveiu 

iam Enropam contecrutt. lAejiic Novenbti 

muncrcatida tan^am fiag^Uo armttus Come. 
taappandt» Oxcus.apiid-ScoxpioiieinukZo<fi,^ 

A 7 CO, 1:4 Hifioriammntiftriumforti, 

tdx S» co * Marcem imct dc Mexcuriam bcllico(c< 

plxneras pjiuUrim (roplciiin Ctncri.egrelfit'4 

acquc inSepcentricmes vccgens ev>nuit»De na 1 

.tura,loco &pisragiistpliusAf)cooomoiuin, 

jpollri tempoiis ingenia certavcte. Czterom. 

niagnitudine Sc ipecie . kncmoiabilis exiitit^ 

beliiquc GeiiDanici) cu jns cum priiroidit paia^ 

. bantur, prsnuncius uon van^ habitu^ DignifiB 

^h an^9 n^um cft obfervatu duravi(& ad dlcs fcre til 

1^1%. uf- ginta, cum totidem annos in Gcimanianoft] 

5»«z648. accriime dcpugnatum fit. Obicrecodcro aim 

O^tm, Maximilianus Archidux*Magifier Ordinis Tcn 

jiiaxim* tonici. & A naa JTmperauix %c Csfaris Matchia 

^rehid, ^^^^ ' Hongariae & Bchemiflr Kegina , genit 

2Mv. ' Fcidinaodo , Ferdinandi Fiimi litipcratoxis li 

iS.Dtc. lio- Conjugem (uam muko poft fccutus el 

^nnit 1m loipcrator ip(c Matthias anno Matis rexagefi 

ptrairick. ^^ fccundo , Impciii &xto. Matus eft Max 

2oM4rt, (i^iliaso II* Cafare. Inde \ foedcratisBcl^ 

CAftrk ' Frojcciibos ad gubcrnationcm rtoyinciarum 

jAatthis, evocams < non fine ofFenia Philippi iecun 

StrAdit Hi^antaium Rcgia , poft qQadricQoii n\oiaB 

iirr.2. Uy, difcordia & incooAanria Ordioam > firoul ev< 

' £atione Principis Alenconii pctqnim infenf 

tn Germaniim tcvcrric. Regnis Hungaxiat 

^Bohcmiae vlvo adhuc Rudolpho ftatre , < 

jnoituo, Impcriopoutuscft,qttaeomtuaF< 

dioando patiocU magoisjnoubus turbata rc 

^t, 

r V R* ^"^ Bohcmiintcllcfla roortc Cafaris , e 

^ft4 bt» 5| ^^g^ Fccdinando Piivilcgtorum confirnna 

hemtrum ft,jj„, micccffentf , multo' audadus bcUom pi 

p9jt m»r- ipovebant , propodtis ad paccm iis cnodirio 

rw»C*/4- 5q, ^ qu„ veUlliipfi admilfiim iiidefpcraba 

^ ^* £mul Isrgius auxilum pojliccbanrur, Sile 

Moravi. Hongait , qui cjeflis Patrlbi» Socie 

tis l E S V eodem plane cjiemplo ftianri d< 

^ioAcm aufptcibastax. Adhzc exhaufta c 

tii r tinois fimeribas <ioxKius AuOriacJi eent 

tnotps ptTum valirura vicld>atur » long 

Kc^ HtfpafiiaE aajEtlio , ncc ad mockifn f 

oan iMMristpic bcUis <|uoticiie ionplicarcti 

vctb maximam fpetn novi^ rcbos vacax 

pccinm o£fvrebar ^ cnfus vicariam admtj 

noocmSazo 6c Palacim».^ £.lcAoxcs <k 

inicrjfift' : iiic ciiafD nctMafi^l^iscnaoniiiiJi 

ifts clam itnmlxrias » te- iSnionis EuJiij 

Dm acmts » & cxercieu vaJiclus His tcb 

nmlio Silefiorufsi cofifisroatus TurritBi 

vadic Moraviam , mulcas civitat«s,Zuam|] 

I«ipoitium,Olcmocxutxs> sliaf<|ne BtdJoreB 

re Gtx poceftatis f actc • proccses iu foedns 

Bohemis acb^t > ituie in Auflriam iofecfc 

iciranpic » occupataque X^abavia ^d Vieiaise 

tuiaa esercitum dttcit. InecaK Reac ipie Fe 

naodus » fic Auftriaci procexes utrioQue K 

Sionts inter Ce fafliontbus diBidebtflt. ci 

rpirahant ctwn^nirisno non jpanor dviqa 

Kuoquam angofticMC res Au^««ct»™^- An 

ideo aminiim defpondic :Fc*ciinandw. Heir 

riiK Regem eo temporc depreliciJliim i < 

mcrario , cum io c»nclavi Hio atitc CliriO 

Cwce pendentis effig^ena luaroi pioats <fcj 

«Bfquc iaceret.Mox adveoicmi I>J«fioioma 

vyiecio . iiio e Societate lES VconftiJarica 

finnafic brevr affbre divinaro opcm^, tJeqt 

fpcsfiia fLcligioforo principeni lelcllit. No 

ir42kopoft TTnrrianus oroififc obfidciMfar vien 

B<cooaiio,ad tuendaro Bobcmiam i Di,eao 

«fcas cevocarar , <iuod Ua atrciciit, lnqoo^ob 

-tincbat Budcr#itiMro coro .«««««o. oao.fi ,< 

mH&iim» ficabientc -rurnanolibenorif,i»in. 

osiioisbos BoHcro os inieftabat , opponicre iUi mamm idoncaro, acccflit ^ iprcMansfeJdios, 
edoais e Ptli» copiis <?uas vaJidiflians htbc- 
bat. Hecuie i<i lat^at Buquoyumy pxogieditTn if > Bifimatm nofirl iw^orlfy 

X$i9\ obviam MMsfeldio , & cum orambus cor 
^ pene ad tnternecionem ddet , cipta ve# 
<]uatuoidecim,dao tocmentit. &m<)natiit 
inftrumentttm ducis argeoteiim ^eftintes > cnl 
apparatu militirt U toimcntino non cooM 
moendo* Ip(e Mansfeidtus , ?ia fimoapext 
ftt medias Hungaioium alas viflorum man 
evafit. H«c da&»ccfin)on msgni,.cum Cai 
iMt adbuc lei conftartt > adeo contertoit Dii 
Aores,ut feftinatii cutfbribBs vocarent tst A 
ftxia Tutriaiium ^^ tanqnam in cetvrcibus li 
fciet Buquojus » commnnite Pragan novii 
pertbus inftitueient , poblicato eSfto , quo 
tnnei regni incohs tn annis pizfio eft ptc 
beitate patriarfubebant > & fane Boquojus i 
ignaius militaiium aitium famim vioori: 
immenfum fpaigebat. Fionsbei^a atx , tc 
pidumRo(enbeiga cum vim meditirenm 
capta Ac ad teiioiem cctcioram immi 
uadau; pecoris magnacopia^ 9c quie 
pc«d« fiiit milin concefluiftLi. 
^^* iXun hxc «luntur yi atque aii»i« » oc 

^ufi.M, confilia Diieaoinm Oidinnmque Fiaga 
3f^'i5* jus aliquid paituriebaflt, nempe quomodt 
•xCme. perium AnftitKum eicuteieni. Deiirc 
w^4//» Reipublicatfoimam» Regiamne, tiiOpi 
tom 6c libeiam annpleetcientui. Biar 
trin6geodQm (um Rego Ferdinando foad 
xquis coRditionibns. Hanc enim efle* ad p 
viam factUimam, cctera dno nec piomp 
pedim« 8e fivinceiemuidonoxit)ttgt ac 
. leivitotif materiam. Hxc feiuemia paud 
coit ? pnrvalentibus iis > quos xerom no\ 
zum cu^ditas ,,8c veniatdefpcxatio» ad p 
cndumid,quodcoFpeian|» ftimttlabat. ] 
1a intet (e convemebant»quibord<m libev 
ariisRegtom impeiium pracferemibiv. 
tatem I jfa nomioii dulcedo ti gloxia fi» 

I Uher Trifmtfi 17 

I IfaBocibimtii exempU Batavomm, Helvedo- u 1 f • 
•"iVenctonmi. Neque^ fi Rex eJigendos Cit 
'^imtrkndoni,qm invidiam excedat.Spre- 
!*«icri quotqoot prxieiirentar » & novos 
2"|j^Cf. Vicere tamen quibas Regem eligi 
Vl^ Ita jam afiaevifle Bobemos, & aean- 
% qm gf ams multittxTtni^ptopnis qyoqoe 
^ r^mm meii po£fit.Tropoiiti in eiem« 
J*tUs DtmXi tura Sabaudise* Saxonic & tatdf^ 
jMcDuoes, mm&ipie Fridericus^Coroca lib.i^c»z» 
'^^Palatinns. Affirmabant^Rcdndlioc t^ar. 
f*^/i»vefiisBdfaicmorBm9.qi]ibiis Regcm ^nflJihl 
'^noBpin aat na(ci conveniat». f oteotia i.fiLi^j^^ 
.^«QKonim, & adaUtione Ptoccram multot 
^.«uoiexmudomo Regemaccept«m,In- 
25»aHjticiitatemtrahi. Ptidinandom Ai* 
rr^Mldolo \ MattfaaaCaerareiflCiuTanir 
f^^mnomea (iiftinece noUiifle > xece- 
JJiK» ft«6fit«iai« in qua )tttaverir, Piivi- 
^^onisxonfifma(ieliteiis*re8c faao . 
?^ lam qaoqoc indnao exteino milite 
?5**"««nRegnnni, & innoxlos incolaj 
2!**fca>mahoftilcm inmodamperfequii 
25*n<>nRegcm,fcd regnoetiam indignura 
2^*™ , (ufiiciendumque in locom i|>uas, 
f ^utaffl pofonam iine cujufquam injuria 
*«««, & cam decore fiiftineat. Cum igitut 
/."'^wntentUm itnm etfct, coofemato lotet 
^woiifflPdere, omiuom iimalfroviocia» 
2SJ5^« . Sile6« , Moiafiai ,.Lulatiafqae 
Yt^ dccesBnm diem , ooo adeleaionem 
' Tj^ conveniant, repudtato Fudinando; ^ 
J^ jmi ille in qoo Itcet atoirait vices reram VerdinAn* 
2^"*™' capmlmperiipaiabaiui. loannes dwft 
22«ifdas Aichieptfcopus Mo^guntinas & C^f^r. 
^(Qonlis CoUegti Decanus audita moite €«• 

j^^*"^^^"* <*« Jno" FtancofiiitttmSe- 
^^ti.finifiiaRohemisobmteBtibns. ne 

Feidt* ^ I xS BiJim^immfiritemfwUr 

t6%9» Fecdifltndi » tanqoam Rcgis BobenaijB atqM 

adeoElcdoiiseoin conveiitu xatiohibeietitt 

JtSt^Vu^. OptabatPalarinusniorasintciregQi longioiei 

tom, I , iebus tutbandis petquam idoneas, monebat n< 

/<*/• 5 ^4' ^l^^^^ prxcipitaictury. coroponend^ ante dilfi 

^c^ dia, toUcndas controvetiias i tum le^lios cligi 

Caraffk. cui {)4Catum Impei ium tiaderetur. Nlhii ea f a 

f»l*%%» latini aut Bohemotttm ratio leliquosS^eptem 

viios motata eft • quin ad diem conftitutun 

convenirent« Mfttarandam omni ope xem ceii 

^banc quo major ellet ex bello metus , nihi 

lufluofius imperjo accidere» quam fi flagr am 

busubi<]uetiirbisdiu fineRc^oie lelinqueii 

tur, qui authoritate 8c (apientia lebus affUd 

tnederi pofiit. Obiere hunc diem Elo£^oi< 

£ccrefia{lici per fe, loannes Schwicaidus M( 

guBtinus» Lotharius Trevirenfis > Feidinand 

Colonienfis, tum ipfe Bohcmiz Hungaiiaeqi 

Kex Fetdinandus» leliqiii tresmiscre Legatc 

Saxo. VVol^angum Comitem Maosfel£ufl 

Palatinus loaonem Albtrtum Comitem $< 

menfem , Biaodeburgicus Adamum Ganfiu 

Baronemxle Purlitz. AnQs Idus luliiomi 

Francofiiitnm advenerant, 5e paacos di€s m 

xati, dumplenioiibus mandatis Legati inflii 

xentur, odlava tandem & vigefima Augufti 

tei difpofitas armatoriim civium cepturla! 

Cuttam piocefierc. £te^'us eft in C«(ar 

confenfu oronium Rex Ferdinaiidus ac ii 

qucotis menfis initio, ab Bleftoie Moguni 

tuguftifiimo Miflat fiicrificioi Impciialibus 

frid$ri ^%^ ^^^ ^ fX\ott ornatus. 

emCm., . ^"««' ^/g?'" Bohcmonn» Pragamrc 

PdUtinu^ "*noncontcda exrententia legauonc C 

0ter!tMr *n««*i«^oR«gc"^ Fetdinand.in Elcftorale < 

^^ fiftorium adminum > jamquc id agi uti ' 

« , '•^"" Roman.acCararreminciarctur', Ordincs | 

'4m. ^nciaxum inuhuai cotiquc(li« poftulsto 

fiio TRiDiattcva 
cowta FAuunwa sxeki ,3 J jLii/er rrtmus. i^ 

florain tam exienafn ratsonei» habexi, ipfi i^j^, 
oDocue nibU conleiBfu SeptemviiorDffl teiriti » 
I ibdksto.oti anemoravimuSyFexdiiiajido, ad no- 
vi Kegis elc^onem flnagno oiiiDeio conven^- 
iBt. Frxlatus mnltitudixie futfiagioium ^iide- 
liqis Ele£kox Talatinus^ ac ferecoofejiiu onuii- 
innRexacfigoatas.MoxdccrettLegitio-, Etad UiJU,% 
aodpiccdam Oozonam acceiliau Eledoi ano ^;^. ^ ^, 
dio ckibitavit Katum de(e habere Ittdicium Bo. ij^^, 
hemoTum. pEofcaufque Pragam ciun Vxoie ^ufiJik. 
2c libcfia novo litu inaugujratui. Eadies tot de- ^.*4#. 
kiccps calamitaturo CerinafliaB initiora fuit. ^Vg, ^e 
Mcmoxant c|tio dTc Heidclberga exeeflit,con- 
floente ut fit multitiidineflovumhonoiemgra- 
lantium s ant pcriciila in qoae fe induceiet, mi. 
fcrantium* viiam illKrymaii , non fineomine 
cof um qui comiubantur» five jam irominen- 
tem e Bobenua teropeftatem prxfagtebat aoi- 
mo Piinceps*.fi fibi relfnquetetux non ntlQff^ 
five fnpxemtis Patriac adfpe^ • nam feB^el 
dnntaxatv idqne petbrcf i tempoxe, deindc Hei. 
deUset ^m zevifit, etiam infcientcm inopinatt' 
— i oeft f fia peicofit. Neqoe enim ranta in le pla. 
^xtra omnem {bllidtadinan fuifle ciedide. 
^etli magnis authoribuf niteretnr. Cerre 
K Bavariae, multi praeterea Eledores» rriaci. 

%ue,6c evuini Reges oon defiflebam iofer. 
peliace Kteiis, legationibufijue. 6c hoitaii m ad 

iqutJUora confijia animum advexteret,doce. 

-^quaiita in;uria Rtgem fooro Bohemi lepu* 

ent^ tion omifiuiom vel com omniom piQ. 

vimiarumpericolotanti Regni , fictotditjo. 

snam ja^hiram.Conffdeiaret quamleviaeifenty 

qtumque inania qo^ioFeidioajidBmconjice** 

fcnt. Jdem ipG,Mt(pc »lus Rcgibos , Piincipi. . 

M^ucpo£[e gccidae. Nuilum diem Regtii.Cc: 

Mafcfhtis fuxfecamn fore, fi i<i in Dominoa 

idxHusimpimchcat* Imo lil?«<i>oandus Kez 

comra. 10 tijhriartimf^jhhm^wkr 

t6ip« contialcges 8e p<^* peccavexit> cniruaiAt 
f» ipfi joificiuni finncfent. Deferrent comro 
vetuam Mlprincipes Impetti,adflaittefentacbi' 
ttos* nihll lecoftre F^idfnandum qao mtni 
Ket «quh judidbus permittatur. Videxet quai 
libem famae fiNe innieret occapando alieallj 
Qmd fi foello cadat • amiiSinim etiam pro^ 
^tneii raptt non potueiitifacile bella lamt^ 
fam abigna?is, non depod nifi cum viSoii n< 
btierit. Harcatque alia faojufniodi eefi meritc 
tnibare Piindpem poter ant ; tamen multaesb 
tiroulabant ,'Re^um nomoo peffepnmun 
Domui Palatii» infeiendoraytam juvtntut ipfi 
avidagloriacBc peiicoloium contemptris. So* 
cei lacobus Bntanntv Rez, Geneio & itliat , 8{ 
Nepotibos non dcAiturus. Afslci Frincipes T 
iMonis. Favoi dc ftudia Bata?orom, fpes occul 
tz ab ^zteinis.Honeftat in ^edem titidnsi^tf; 
.-- . poi^ulabatttf. 

Z^^. Sed propinqoum H pisfens aoxHiam adfc 

^^rt0. lebatPfincepaTxanf^ivaiuacGabrieiBetidenut 

is jam diu \ Bohemis fbllicitatiisin paites pai; 

Religionis caufii , coepit (ciibeietniiites , 6c fi 

sd bellum ommbns medis paraie» evulgato 19 

tatieh* mofc ^aix]oam hsx omnia adferiin Bohemo 

ltk.^,j, paiauntor, IntetinHbciato com Bobcmis foe 

deieipoftqoam lennmiari Palatinnm Reg;eii 

Cldtt' iBteUrgit Ittftiato apud Claudiopolim exeiat^ 

ffiibUtjg^ inagnia itioeribos in Hungariam 6iperioiei! 

inMhisiiiompitiReceptaqubidera *ifc Hnn 

gaiorum lebellium firtrm manu Redegam F< 

ientiom,Bc Sethfiom Georglom tribunos cur 

^tpf^iU »ri r I . mintbustranfmitteie Tibircom, & ot 

Cas: cupareCallbviam jubet. Frxeiat wbi Andrci 

WtWif Doczius per Hungaiiam (bpeiiorem fciuni m 

lirariam prsfedus « nihil ho(HIe metucns» l 

Sanlo ante literisPfincipis de pace abunde coi 
Ematus»comiepentcsd(amTiaoQrlvam, ci tetradipoftQlajir«£&jre |iCftcvniiCa(ronec. 
^ lamczcrema om nia Ei3inabanuir«tiiptiiK 
i^«: (e at^ue oppidaai boaidcdaot. Doc- T*^'/< 
ZBscaptos mifCjiqoe in TraDfylvamaininon* 
|Bx- H2C ixmptio io^nci rerrore Catbolicos; 
^qoe Czfaris .parrcs fbvebant pcrcijlk. JFit 
v^goa Aiga > (aczorammaxime nomijiQindn 
^atrocta & pudenda di^ucjcempla, batba- 
«<9 (Rore edebantur. N oOr deerafst qoi Tranfilvi. 
MrQm progreflibus larcarenrur.fiudio&eli^o. 
xas cujus lib^utem itjb .C^lvixiiano Principe 
cremploBohcmoram qiraerebant.ItaHungarit 
^^iiDxs ini^ar dccucia , pacentibns ubiquepor- 
tis feu mct\jy £eu amore Bethlenio (iibditur. Ad 
IDu^i.ortam & iaurinum hariit impetus vido- I^OtttC 
xis. gaar oppida loco dc iitu valida, crnrio przfi- tSu 
dio Auiifaiaci commuiii vcrant. Igitiu diviia0j(ta& 
<xeicitu ptrtem in Moraviam uti «ohemis pto- 
iri/erat mutu.8c cum Turriano coniuBgit. Pai- 
tcm ipfc ad Pofonium obtincndom ducit.Inc- ^WfJ^ 
mlaUtinus Vngaiix, 5c pracfidiialiquantuii^ tJnrg» 
jafnguecoticsvcicrajiorum cohortcs Buquo- 
iu$ fubfidio miferat , cum tormcnris ajiquot. 
Qt^as u6i conrcdiiJc in fuburbio imbnbufque U Utich. 
irjneicfellas BcthJenios intcni«it.iJQac inten*. /1^.4.«:. 
^aimmiflisVi^aris aggrcflos, ^nc^adin- ».io. 
taoccionc delct, Rudoipho Tietscnbicho ui. 
biinovixclapib. Eares naatnravitdcdiuoocm. 
lamcHjc int€VceptoViiccto^tqia4iccEbctftor. l\'^'^ 
«a ad vicnnx ofquc moeoia ejtercitnm & tcr. ^«^'V;* 
loiemtolir^ cnm Cibita RagotliicIadesinuUc. '^«'"."" 
Tiojcm Hung^riam xctra»it- <^^^^ ConR«« '^^^i' 
^roiM/ijyasexHuagari? nynaftishdusAuftria. 
dvprimo Bcthlcnii aavcntu.cum parva manH iMuh. 
in Foloiv\%TO profugcr»^ -» »1»»^"« concaocxcr- /.4 c.4 

xitB,&V3lidif auxiiiisfi»^'"*'"*'^^""""?*"»- ^- ^''" 
Mo. QcoiaitiHi B^tgotlins gucmcum parcc 0^1./ ^ 1^19, copiatnm Bethlenius Caflovlc prsHdio 

qoeiat pugnatar.pellHoiqQeHnfnaatjas,!)' 

propteiea animuoa dcfpondet, redit. haud 

to pofl tecentibus copiis audds , fit itexu 

cris pugni} qua inbiduam extra^a cuni n 

loco cederetit , tindem foloni fimalata \ 

poftquam Vngaros TranfylvanoTque on 

ordinibas quafi ptrtaviftoria tranfcutxei 

prcdasxonfpiciunt , iltico ingrefli . incom 

tos atque impecGtos adoitl facile fbndunt^ 

pedites fere omnes, Equitatum 8c Dac< 

piiim Ragotfium fb^a abltulit. Et cltde na 

tt Bethlenius omifla viennt Kedegam Fc 

tiam cum patte milirum coercendo Huni] 

<limittit,ipie cum reliquis Fofonium contt 

iodidoque conventu cogit Proccres.aclc, 

diato Ferdinando CaerzTcPriDcipem Hun 

renanciaricurat, repetito 'cum Bohemij 

^orifoedeie , qaorum exemplo jam aj 

fltuebat. 

CApxru ^ Interca Fcrdinaodui Cafar perafta coj 

cuTA in tione Francofutto difcedcns » Her bipolrn , 

cgmfmfH- pei fincs PalatinatU5# Auguftani Vindclico 

dis turbit, tQm ,Monachiam, fic Qrxcium « poflrcm 

C^*ff*> ennam ipfirrn incolaniis appulit , cootra < 

>/»«^. iDahifperaverant; ratinon evafafamftr 

infidiasfine piirricii|^. Sedutifbaillumi 

certtia & majeftas ptotcxit , ita fcvcrfun: 

atqoe extra periculum pofitum, prxtcr c 

nac Bohemicae rapinam,de tulbatx Vngari 

VU8 repcnic nuncius percolit. Simul unioi 

uangcHcz Principes. prlmo Rorcnl»urgi ai 

Cd^a^d, baram , dcin Nonnb^rgae congreeaii , pra 

/»/.^4. ipfoFridcrico qu?fe pro Regc BOhcmie fci 

haad obfcurc minihantDr, nonr omifTuros 

ma ,ncqoe defcnfionem Boficmnrum ,• tii fi 

fai piimom , dein Bavarus partium Cathi 

tum DUz arma pofiiiflcnt» lubcbant inrer 

dcl< ideftos V qoi i Cacboticts Pziocipibai sd (oi itftf. 
fnfidaan patabmtnr : Diaftcriom Spiienfe* 
lc ^oBcamOlaris, infbtmam^fe piaefcti- ^tf.Fn^. 
ptamredigi , bona pofi tranfa^iofiem' Paffivi M.^fiL 
eBfanabAcatl]olicispo{ieflA,poflcflbclbi]ste- 65!« 
^B^ , itqoe bsciiiCf a fpacium bimeftte cflici 
VQnut. Tot etgo difficalcaciboi dttomvcn* . 
tns ols, coro bnid dobic snimadyetteiet gts- 
^vbdlnm imimoexe : Rapi Vngariam i Ttan* 
^iDO;Bohemiam,Si]eiiain>MoiafHinri ^ Pa]a« 
c»o, notaic Aofiriosy miojiii confoedetatos» 
OBuulnfidasoi initRz cfle > ptsrrer paasot 
Cadiolicos • qoantom ftudio aur cot a piovidcri 
piMent omoes in pattcs snimom fcriabar. 
^ooapibiis omoms moittier tefcripfit, vifoioni 
P^Uata ipronim,poftqissm tes domi compo- 
>afia,coiOQam Bobcmicain pet iimimam fibt 
lojonaBicieptam ocgUgere non poilc , ctiam 
« auibiiecupiat,nihii ibi niii fua lepctercne- 
^fperare tim imqooro io ie quenquam fut«« 
cnn,qDii4iinpcdiat. Sane fi Faiaunus fibiti. 
yrecaftiaet aliena invadere > lapta aimis ac 
ftrrooieri * cor iplefua tecnpctatc , fie vim vi 
^nni arnts opponeie nd poflit. Scripfic iifiicili 
MunDifiaait Bavaiis bux , arma qu^ ip(e 
fsspfiflet qozque Catbolici pacarcnt ciemplo 
>pfotiimiifflDpta, paiicei <leponcnda comipfi 
p2mflent. PoAoUta qox oflcttent non fiii tf& 
Vf^ » ied ad totios impeiii convemum pet« 
tioeie. Soaderc ot onufiis minis quas non oc- 
culte jiciam mitiota confilia amplc£^antor. 
Nim ii rem ad beUom dcdoci acddcrit^id fbtu- 
^ ot ilorenriiCmum Impetinm ptoprus Wri- 
^cver/iim,ex(crois demum Prindpious , auc ... \ 
» wof ipfisin dircotdtam nofttam vigilantibus 
r^^t fiat. Momnt ddn Ekaoies Catbolicos 
"ftdiniiisdelcaibus quamum poiTentnuroc. 
loa BBoiiEm pauicoCs atqoe adfe paduceient^ 

lUhiXoL ^ ! > 14 Hifioruirum mfiri Umpon 

16 1$* Mihilo icQtis pio C«rar&Rex ^i^s»» 

iii^,aUique confadefati principes hb 

h[9tm^ Eodem tempore in HoUandia rclif 

8e{gM. bavit, jam^; res ad armi fpedare videfe 

Myr, i$ . thoc novainm opinionam lacobus A 

hiU, fi«. anno hu jus fzcdi fezto.Lugdiu^ 9 ubi 

hem,t6. ^^^^ agdbat , bovs iidet capita de Fixd 

L^^tick, ne,Gratia, libeioqiie atbitiiacominef] 

'lib,^.6* tosucfit feaatoiesiiabait.OP|»oruit(e 

'xifcus Gomasos puricyris Calvinirmi r 

or,ctevit hzc diceptatio , magno fiudj 

ram, 8e multitudini s , ut fit in re i>ov4i« 

Vlcraje^ aliifquein utbibus ArnHniaai 

jnagiflsatuGomatiftisyinvadeie Rempi 

fcfibei e ad fiii defenfionem milites , & 

bique (e^am promovpie ftudebant 

comfoederatis Oidinibus civitisbelii 

& haud dubie ad divifionem , adeoque 

piovinciarum fpe^are putaretur , occui 

in tempor^niebflBt«priu(qjiiam coafic 

que viribus lemedtum fiudra efiet. Da 

go negotiiim Mauiitio Fiincipi.» ut 

^m>aliafque urbes qux ad arnaftfpeft 

■ - > otdinem ledigerer , fa^bamid^confiH^ 

quamvi. Sinbkil incti^ Dordiacum coi 

tioi de Calvinianae proff^fiionis capitil 

..putaietui. Invitati eriam Aiminiani. * 

xereBatavi magno numero> quidam c 

XkrmanM, Angilia()ue. Igicur fuperamil 

maiiftis Arminiani damnati rioulqued 

foederatof um Ordinum excedere. Gap 

^nte & Hagam in.cuflodiammiifis lo 

X)Idenbaf nefelt» Advocato Hdlandix, . 

--. X.edenbergio Vltraje^inQ^Kumoldi) H< 

~7^ -tio Lcidcnfi,& Hugone Grotio Roieroc 

™* ' •ii,Syndicis;» H«f piimatia Arminijnoi 

ff ^'^' pita cenfebaniui » & lebus novis haud < 

/«^277« ^uduiiTe. Bauievcldip muiu objeaa qt; ZJbtrFrhrm. %$ 

tnpoblictinpiceioino&ttiieflet» ftdcapiolc itfij] 
*eofiit, qaodc4put ludtcti rrinclpcm Maa- 
tidkidi iiifeftiiin tiivei&iiiimqoe bjbebst* 
IgHsi nenfe Ma)0 Hagx • in folciiiii Oidiiitiin 
eodcfibdainiuttis» in Aub Mauntiana capitii 
fiippfiQo afiedos eft anao aetaiis teiiio & (e« 
foagtfkoo ca^teincurvo 8e bacttlo innixoSi 
AnnflOTiit, rerDmpoliticarnmTcieotiflimut 
& Aeipoblksr (az Cato habitnrycert^ roagno* 
IBB Enropae Prindpuro conlilils immixtus* 
Icdenbcr^os volnnuiia morte damnatiooem, l^kr^ 
H lobgfoies cnxiatns antefentt> infamiam ^•ftJik» 
Amerafit. Cadavec loeub inclofimi atque h )•/•/• 
imtk faipenfiin eft. Hogeibetins & Giotius 27 7; 
peipctniscacceiibBf ad(fiai>ex qnibusGrotins 
iMHi nsnlto poft deceptis coftodibns elapfus » 
Antverpiam primum , deio Lutctiim Padfio* 
BUD fiber appmit. 

Scqotifv aninis flagrante demombeno, & KaoT 
incflBOfabili icbelUum clide infignts,nam ds- C^^f^' 
fo nc maldtndine hofiiuro obiueiernr , paais tifchtir 
ntrienio iemefttibits induciis ut vires imiitc$4$ 
._ ifl Benum BohemtGum conferiet, di- ran»fii« 
: Hcmiciiro IniUiim ex Ducibus Lavenbor- g»u. 
lc Hicjronymiim Elvedum ConfHiarium DMttB 
AoficnB , ad EleAoies Prindpesqjoe Imperii« Ltg^M^ 
ftCiBsftianiim IV* Regem DamiB; abosin Im.L$* 
AogMu Galfiamqflc abkgat , evulgato fimnl «.I 
libdodocctqoarocontraomnejQs 5cpatrias 
lcgcs fmd pcfdoeUiora receptum , leQnftam. 
ffie Kmtok Bobemiz mitto foo merito eniere 
iBadiineator. EJefto vocaroc^oe Fiidciico Pa- 
latiflcqqialiisoblatam digniiatemjureafpet^. 
Jiaodboi , alienaro' coionam invadere non du* 
bitavenc Itaqne logabat ne qtni tam peini* 
ciofisBobennomro confifiis favetet, quin fibi 
potiflsadeilcnt s nt ii noo pKC , qood opta« 
xcr 9 amus cctte 8c [ofia vi in avitas ditsones 

B xc- i^ ' BifioriarHm mofifi umforisy 

. ^ icponcictut, Adhaec Lcg«o Britannic 

*^'^* dcnri ut rcttaus in Rcgno Palatinos 

tiij^nnitt "uuBdc fatisfaccict . brcfitct rcfpondit 

^'««* ajitcr fatisHcri non ^oflc nifi rcgoo qoai 

^^l^^^ mum ccdcrctur , li id Palatinus dctrcpa 

^"^*^ coKcndum, &f?craicfcinciuft tam juQ 

^^.5.*<J. pitiumDcum- Dcin FaUtinum monmt 

St antc Calcndas lunias fub poena pcrduc 

RcgnoBohcmiscedcrct. Idcmmanditi 

fd omncs impctii Ordmcs , tribunos, « 

qucBobcmicsr fcdiuonispanicipcs . nc 

?c opcra aut confilio poQhac Palaiinum ji 

fi qui contra fcccrint.pcifccuturum fc cc 

mV»»» • ficprohoftibuspaitia:habii 

r«w^«' cdicit. EodcmicmporcMulhufumThi: 

£/*^«r«i» convcBCtc Elcftoics Moguntinus • CoI< 

yiMlhufi. cs , & Saxo pcr fc, Trcvircnfis & Bavar 

LeeatM. DcUbciatum ibidcm dc ftaw Ir 

dccrttumquc ut Csf« Fctdinaudus onr 

mbdis juvatctuf, ncquicquam Maaritio I 

Landgravio . loanncnri Saxonwt Elcaorc 

r ,' L htetas dctcrrcntc nc Catholicoium , i 

W'^' ' i ebat bUnditiis fcduaus eomm pariibui 

^'*.5,^-3. J»;Sus vinccntibos &ipfcdemum 

ficrct 3um in id unum intcndcrcnt,ut difl 

Sc Euangclicortim viribus . fingol 

^ grcdcrentur . in ^^''^f}^^f^^^,^, 
. Sil aufuri.Scd Saxo, P^^^n^^ "^^^^/A 

litio. caufx «q"»"^VrX & K 
•cccflit. Rcccptaquc i CatfMC , » re 
Eleaoribus , Au&uftanx confeffi^^^^ 
fccuritaic omni opc «vandumCafarcm c 
vit. Eo convcntu, cx a«i«ii ^<="5""?;^7 

luftranturcxcitus ^Y-^^TcttTr^n 
ad officium rcdoccnda a Cafirccommiti 
ea provincia attingit Saxpniam , & nnex 
gnoBohcmi» iK)visptrucrrcbaifludcbat 
MaximiUaaui BiTtti« Dux cdaftii *d C Ziber Trimuf, 17 

'^'^wCttholiconiiii copiis; foedends onio- 15207 
^^pibus cafiia oppofuit. lUis ioachimns ^^ ^ 
*"^WMaichio Onobbacenfis vice Palatim ^ /,>',/ 
^'«wt. hmqae les eofpef^abat ut imerfe ?* ' * 
■«« eonfeicrcnt , eum GalUcl Lcgaii inter- jfr,am* 
^^fn aot ceite indticiae. compofits. £a ■' ''* 
*^fi«io vlmx ii^tura cft , conTentnmquc ne yrMffsgm 
^^uiAxtumMtm , provindis 8c ditio- £^/-,«,/5,. 
'«uai)Qrqiieinttdis,iter&comnieatiis»fine '^ ' 
>^cio Sc iBjana tianfeuntibus , liber pet - 
■^ittaetQr, ita Bavarus non levi meti (bJtttni 
«pacindam Aiiftxiam, diiccflSt : Reliao On- 
<i^KCafi , tncndo Palatinatin : in qocm Mar- 
cmo ^robrofiii Spinola vetus multaium pai« 
naioffl Dnx , cnm Belgico 6c Bulgttndico ex- 
crcttq , magnoqoc apparatu reram miUtariam 
moveie eBdgiontinciabamr, durantibui adhoc 
"«rEegcm, flefoedcratos Otdincs diode- . 
ceoaalibusindndis. fit rancaderat ittc infcftui, ^^?^ 
«ccnpatoqoe piopere Oppenhdmio . Cmce- '.**'^^,'™ 
a«»,Bacchaato, aliirqucin Palatinatu infc- »"»'«*"- 
nonoppi^s ,magnam fui terrorem fpargebat, «^»*»» 
life<}» asdebat in aciem ptodirc OnokDaccolUy 
■Rfitcntaictvartisaitibus dudd>acur, tanta i^^i^y^ 
S^iflolxdezteritite ac fortuna ut Onol^accn- / ^r , ^V 
»1 pene apnd fuos fidcm amittcrct , quafi rc« •**•••**'- 
& ttoijm Vnionis param fidelitcr adminiflra- 
iC^Fuinata ca fufpido diiceCRi Hcnrici Oran. 
&>« ^\ fiatic Maoiitio paolo aotc cum fiima 
Eqmnm maDO & Anglis aliquot pcditibu» 
VraoBifubfidio miflus , poftquam dominaii 
?P*"*«, 8c Valatinatas Vctcravijeqnc nuUa 

tavMfciii, jgigjy^ icvertit ; Angloiuni pedi- 
«onoanHoiatio Vchcrio coromiffa. 

?"««aBmruifaedeiisCatho\tc\I5axcuin Bdvdr«§ 
^'^ofo^ lijjnti qmoquc BnUlum czeicka, p4c«t 
cm lonaet TCeiwlafius dc Ty\h ^to leg»to 

B » P^«- M 

A ; xS Hffioriarum nolhi tempori 

xAro prJtcrat, fortiiudinis & contincotiac c 
' Dux , ia Auftiiam rupcriorem mom 

^„#r;^ catofque Limzium ordincs . fogit 
u& S^ilitJab armis difccdcr.A fc fidci ck 
l'r;i r <l««C«faris pcrmittcre. Paulo antc 

T .*,.u ticum cx Ducibus Larcnbaif icis cur 
r"r: . comitibu$ Vicnnam itcr ftccrc pari 
/•L;.^' Cafari ibilitarct. Ruftici fuientcs ij 
/ w-^Vi M"t , nuUa alia de caufa quam quod I 
^li fi»P« «»«a^*™ '^ *«■"* gloiiantcs 

7 •' • bo itritarc «matim muliimdincin 

**''*^ '• plcnum eft. At Bavaius redaaa m 

AuftriadifpoCtifqucpct loct idonea 

ne fe abfente iieium tutbaretur , mil; 

•d fui dcfenfioncm Ordincs confcripU 

•diungit , atquc indc cum omnibui 

icfta in Bohcmiam tcndit, pr«miflo 

" tdvvm inandatoquo com^llere ad officiBii 

Adrmnet mtccs vi atque aimis hlbcbatur. C»t 

Bthemts tts ad ca cxtrcma devenirct datis ad P 

& F4/4. 0c Bohcmot literis hortatur rogatque , 

limnn. & vim omittant» rcddant CaeUri rcgni 

& coronato Regi i Audircot Elcfton 

cipumque Imperii fjda confilla » id 

locum grtttae . & clemeotiae Csfaiii • 

inquapeiicula, &damna, fc,libro$, 

fortonas patiiamqoe omnem cubjicij 

perfiftcre in propofito dcftinatum , fc 

mcntoqoodCaBfatipraftitcrit urgcri 

ftrtt utbcllo, ttqoc aimis pcrdgclle 

quaiur. Ad cas litcras PiUiinus 8c 

diveifis quidcm literis , fed in euodi 

fcnfum utri(]oe rcfpondcnti fcfe Regci 

practer Palatinoro non agoofcere. lU 

fateiii cIcaomieTOcatuinqiicAoiQii lOAWHXS GX,OS.&IVS 
SAXCnrUK. . TVVUL , CLIVTJL SX..t. elcmr a:Arcii.Mar3aiit ZJhif Vfimta, i « 

f mn confeiifb j non fponte . niil!o «n^iHRii nc- j 52 o* 
' ^idfUtciqaam oblitum divioitai benefi* 
ciom iBtciprecaxi ; qood omitteic Gne (iimmo 
fielerc neqoe poffit ocqtic debeat. A B a varo 
ttbil ad^cifi metBcre , quenvnolh rc oficnde- 
tint. Qaod fi tameii « m illc minabatUT* armif 
tafeSeinuf , (c vim arqae injariam yi depulfu- 
\ ^ 1 eo ilicitas » qaod icirent fe pio libertate 
f rrix , pro vita , & foitonts pro Dco deoiquc 
&Keliponedecertare. Hzc Pilacinaicolibc. 
tejaaabat^ qaod, inter filios ipfias 1 nato 
lujorcm 9 Fridencam Henricaro • Eobemt 
mcordibos iufirigiisrucceflorem defignave- 
tuit ot Jam DOn ipte modo * M filiui qaoque 
Ic^ni (ecnmt »rpenTfaceret hane deioceps di- 
^tatem domailaaB perpetuam ft>re. 
j Imerca iQaonesGcorg^as SaionixEleClof Uhfmi 
: ^alan jam BobemorDmhoiHs, infcllo txm •mutn 
• CierciraLa&tiamiova^ Priroom impetnm fan§9f* 
; SodifSBa acce^t, {«ovihci^ capat, & lura refi- fugHAn: 
Aeie^vtcoiDpenittir, rccutzejasdecltionem iMr* 
ifcespermakc.Siina] in Boheroi& Bavarps Bu- 
doam, Boqaojos Bragaditiam > dein con)undit ^&^\itm 
HaSom riflecani ^i incerdplom , nullo |in) lo- «n 
co aofisconfiftere Bohemts , quibuspro Pala. 9ifi:^, 
liooChriAianosX>uxAnhaItimispra%rat. Kc- 
qac Pditinas iateUf db peiitulo abefle a ca- 
flfiiraflinoic* Eliiabetha^ conjugecumparviS ^*!',., 
Bbtrif Piagar rcli^>Ac pau^is P^occribus com- *^h/^."'« 
BBeodata , dtmiflb noo multoaiite filio\nijore 4f*^^$* 
StcQnom , iocnram Eledoris Brandcbargici^ ' 
m 6 <Fjid Gbi iit tsnio diiciimine accideict, ic p^/^^/^ni 
• iroariinde mox poITct , nova €fti partium , 8c -^ ^,/. 
lanantcRex deSgnatus: (^rjosita difpoG- i^^^i^ 
pSf rcvocita taodem ad animum raagnitudine gjy^ri, 
immineofiom pericoloidin mitiit ad Bavaiam. 
t«pc(citcme colloqoiom.dcloco & roodo con- 
' «woiwiipft nduet. Befpoofum tft l B^vaitr 
^ B 3 Sibi 3^ JiiftmarmnoflriUmpariSy 

i6zo, Sibi nibll graiias forc quam tauti» inali 

coUoquib fincm imponcic , (cd pctfpc^ 

biCz&iis mcatcm, ncqueefle conv 

ullum modum , nidrcgno Bcheniix j 

vinciis anncxisqusm piimuiii ledituti 

detrc^ct Falatinus fiuma conventuros. 

icm tam amplam Fatiimonil (Iii parter 

vim atquc injttiiam cicptam, nulUs ^ (e 

CenfilU conditionlburque dimifTurum. pofthau 

C*j*rU- vsro , fic Buquojo dc modo bclli geien 

ntriim, fultaram cft.Nihil expcditius viflim qna 

liodecertare, &|uliilfimam Caefaris < 

Dco committcic,nnorecundo pizlio pl 

aices &c oppida capi rc\iiatCmc magna m 

fumptuttniquc \i&w divLfis cxeicitibui 

cipi non poAint.Inliabat Itycms gcrcndij 

haudfaneidonca , commcatus longe ^ 

eiant cx Bavaiia , AuAriaque dc vaAaii 

pioviociis «^iut in caufam Bohcmoinm ] 

vioiibus. I^tuc td unum agcbant quo 

Bohemosxquam inlocum dcduceienc 

compoiutisundiquc fiumcmis abundai 

nonapaitcm vidoti« icbantui, fi Caf 

^,/..,. . cunaando elufis, propinqua jam hycme 

i^Z *i"« expcditioncm irritim fcciflent. Ta 

p m ^'•"•"fc maximc Bavaro dccieium Pr iga 

tr^ltm, jgj,^ j^^jj. ^jpm ^ gj excmplo mota co 

. piogredicntibus ad latera Bohemis. V 

Jtaekfutts. oAobris Raconitum vcnerc 5 ibicognitui 

CtnfiiSm exploiatoics non piocul abcflc hoftcs. 

0d Rae». jgnjf, vifiquc.Vlontcm leoiier acclivcm 

nitium* fo0i opciiburque communitum Jnlcderin 

loci quonhiin difficile erat iggredi (uperi< 

conferre cafira » & valUre in hoftium co 

€tw placuit. Aberat haud longc fylva in 

diam montis proclivitatem almrgens , c 

Bohemi firmopcaefidioobtinebaor. Hant 

H , d( quidam Bavaioium occnpaie jafli , UhfrPrimti, fi 

jd or a dfi ii i t; nt fbtim poliis loco ho. | ^1^^; 
^hm 8cTicinaihca(!raietxorem[pf^einibui« 
czpvgnaif codem inipeta caflra , 8e ^ebellare 
pocnifSe, qutdam crcdideiixit » fi cum ooimiis 
CQ^it Buqoojas tdfkifiet. Keqoe in cruentt 
^tf Csfarianis «elstatio fi]it • amiffio Alcanio 
Aqoanva & Scipioae Setfaoo , nobilifiimb 
italatmn. Ttidiiom ibidem commorati dura 
CDaiQieaimn qui eBavaiia advehebatm citpc- 
Aa>r,Tariis ^cdoceitationibus cum hc^ecoo- 
gicfi fimftia eoro ad fumm^ tei difaimcn pcae. 
fio tcBiaodnro eHcere Dttcbaotoi , ooo fine • 
ipfiai fioquoji peitcolo . in rommo fcmore , yutwtrdi^ 
incontiiDodo etfi nonlethiliyahierepetilti^H. tur Bh» 
Etfro (fiftrifoou pei milttes aimona quz icCcns qiujmfm 
advenecat» ledaTra^am contendunt 9 przla- 
fltBncpief n ea profedione vexiHum prztoriuni ^ 
GuihelBBt de VCf dugo.€n|os culpidem paolo a m- i^f^^ 
feataflefeliciprarfagtopluiimivideiaBt. Nec £*«*^- 
Bolieiiitdiacunftati>ponqoamabiteCJifatia> "^*'** 
not vident » id qood a^batur tatt, 8t ipfi bte* 
viore via cam omiubos copiis.qoaBta maxime 
tekritate pofiiim.Pragam peiveniont > 6e oc- 
eopato monte aiboKegioque Palatio cui j^ SicU 
bnoiiicoy munircre 9 occaftra valiareiod* 
•ioBt » comeodemvcfperi abefie Carfiirianot 
kodpiociil cmiffi ezploratores renuntiav^. , 

£a noAe ne c|uies daretur farigatis,{o{fii Bo- C^aift 
qBOj»* Gaticherins Burgondus vetus ac (Irennus 'B$hem9» 
Bclfics lcgionis tribonus • com expedita mano rum n^ 
ad iacefieodos hoftes miuitur. It ptgum montt ffurns " 
victnDfli»atqDcabHDngariteqmtibusin(c(rum Mjrde 
mgno nimaltu agreditnrXatioi quam pro no- jb«e bJlit». 
iceio ridora firages edita iuvamibuf tenebris* 
Bcqaiaplus ptvcDt qoi invadontor,abdu(^i eqoi 
fapvamillc , quingeori evfi aotcapti.Retiquos 
'wtth vico in victna caftrafo^a abripuit. C«- 
t^ounis icfioc ^tHasgaioiii hoAtbus inatut 

B 4 lcqoci»- 3* Hiflorutnmnoflrittmp^risy 

|l^io~ fcqoemis jdici viftoriam feftinaviflc t 

* Vix iHaxerat cqri vocati in concifiiim d 

Dtii^iTM' verftim fcnr«c.Quidiin circumpredi m 

thdttu- &»«bcin hoftibus obverfam invadcr 

!»«• putabant » aliifcandcndum irontcro ni 

* cditum * & refta cundum in boftcm ru 

•dhMC metu percolfum cenlebaot « prii 

fe opexibus &c vallo» quod jam m axime 

ploratoTCS lefcrebant ,commvni viflet. C 

mpiam fibidamno • hoftibus pro vallo 

'u4uk, nimentofore. Accedebat dobitantibui 

MyrM tor noncontemnendui » ex oidine Di 

ktiUS^' toium Caimentammmonachus» Doi 

AfOT./.4|. Ariagonius . infigni vitae moimnque j^ 

ji/hrc, te % qucm Bavarus fecum ad caftia edux 

f«.p./.2. ceitam i Deo viftoriam ^llicims i mo 

adpognandamfigno» primam inacic 

grefliis, dcCbrifti Cnicifixiefii^m 

pranendcns ad ftreno^ ft>rtitcrqoe ag 

milites hoitabami. Uitui poftquam pl 

hoftem aggiedi tn tpio mome , fuprcn 

cxerdmslmperium pioBavaio , loanii 

lios pto Boquo)o adhoc «gio exvolnere i 

^ dolphosTueftcnbKhiut acdpiont, dat 

^OtsVd' yitotcllcia SsaStd li»h , cujos effigici 

findti»^ xi|[^ q-Qj pr«totiano vifebatur. Adem 

"""r. paitcshoc feic modo inftrodam le! 

L»tifi9,L prima pars duplid peditum agmine coii 

7,r.tf. f|.| fere mtllium adjonftat ad latera a 

'■^* ; Schlopetarioromccntotiariqooromiteroi 

la binae eqoitom atz firmabant. Mcdia ii 

tria millia Nea politanornm» duac uf rinquc 

-| . p. tum alae tegebant. Tertiam priori perfii 

Jr"*' ' Poloni a tergcequiies claudebant. His B< 

wmtntmf ^^ quoque adem hoc ordln^oppofucr 

ceptis poft prindpia Vngaris mcdittma 

pedites tenebaot.fex equitum legionibus 

tera ^ppofittii oblonga fcibi pio lod opr \ 


^^/^•x^ 


i 

h 

i' » f . ■ * • » 

■ < '■.■., I • 

. '■ •'• * . . 


I ......... ^ ;■*. Jjr J j 

... ^•-, • * • - •"• '/ .'y| 

\ * «. . - «H^ • / I \ • > r ^ •> . t ■ • i « » ir \ i /♦ . • » ♦ ' • - . • • . ; - ■» / !■ JLiherTrimtu. jj 

1 Wtt.tis accedcbant quiaquagintJ eohortes e- x62«« 
^imk, qax Viv«rium obuiN^m, AoiMltino 
^■VTe, Hoienlojo, & Sryroinjo ducibus.o- 
^■eaiuioccftfioncn) inicnt« paiatsqur* Ab 
■bqoeadci pai tc tria tormenu in (ubje^los 
Ciffijiioscr^io lijImiDabant. Quosubi com pg.||^ 
faadeic montein • & oinni ex parte cond- ' 
■Bsibus tnbis invKiere cifira coDfpiciuct » ipfi 
^iofptiA vim lepclleodann expediunt. Cona- ' 
■itnmtiu acies » iofeftis otrtmqoe ammit» . 
faDque afpedum fnnnos . aoditum fragor tor- 
■eatornm , cUmorque militam , utrunque 
'^cniaatftttotabftiileraat. Aliqoantuiom du- 
feMaire pugomm eft.Ciim iotercepto Prco- 
>ero nibtHio , ccdcre Lcginncm ejns 9 unaquc 
TVtScabachiaiiam , vr^ente maxime AnhaU 
fiiioiaoiore Tillio ounaatur,mi(bscominuo 
Cratziastribonuscijm LicbtenQctniani &B)u- 
nm lcponibot aciem leftituit • mox viAof 
fdKt A^iaittoum loniorem • qoem vijlncri- 
p« coniednro diun ex eqaoprocideret , cifit 
^"Tcdbnm QiiKelmas Verdogas capit. £a ic ^ ^^ 
wKaa haod pauliim Bohemoiom aciem, re« Uunjd' 
pcmc HanpiicoiDm equitoni fbga deftituit. ntmiob 
ofto miliia erant ^ BetMenio flc foedcrids 
'^xigsric Ordin&os , Hohemisfiibfidiojniils. 
^ iUi pisdc- oMeis qnam caaic (bcioram fta« 
^ant, qfMB utrirqiie cau(a e»tii fuit. Nam in 
"SKBtes Hangsros immiffi Foloni • magna 
pne ferro uuadats oBtetos in amoem Molda - 
^^cffafecurfa praccipites agunt. Vbi fpoliis 
P**ti I lom metn & cotfu cxamines vioieods 
nwiais nuilri abrcpti haafttque funt , Bobemi 
^^^ tanta psf te excidtus oudati, ubi iniiare 
^mCsiarianos , ncquc fpcm viftoiiae left- 
«|M aoinadvertum » pio)e£lis anivts » qna 
^^ fioDam,ft]gcie iocipiunt , denunctamc 
^^^'^''^nuiQt lam |am aKDpum fogam inlub^e 

B s MO 3 4 HtfioriarHfn mflri tempork 
16 zo. non po{Iet,ac pei centuiioTies iubence 

Mrafidis. ^^^"^ * 9"^^ dnobus fere mUIiaribus 

(tat , pcteretur. Ibidemque /c fub j 

ciperenr, fedintanta leruin contufi 

periura I paucis aceeptum pauciores 

\ funt , quiaam ignoratione viarum • ali 

& hofte~aUoverrum exigenti , tnalriy < 

prolapfas reftitui ant non eurabant auc ^ 

bant. Ita unins hoiz fpacio maximus e; 

furus^gatuTque « analac ceptz RebelJic 

nas conaignas luit*, infigni fane ad mei 

DittpU' diei , quo per univerfum ChriAianam 

'«'• in Euangelio legeba tur : Rediit* , nus / 

fnrit , Cdfdri , & ^us quApHnt Dei , T>et 

ergo Falatinus Bobemique neglexeranr, 

ahunde pracOicit , provinciis omnibus i 

fidem Csfaris & oblequium revcrfis. 

ViSori^ Atque harc eft cclebris illa ^d Praganr 

Citfatid' lia , quz tunc qoidem bellum finivifie $ 

nwwn. poterat : fi:d pcccatis nofiris aliud exig< 

iMiehJ. in^minentium deinccps calamitatum i 

9*9* fuit. Cecidere ex Bohemis Vugatirque j 

ut maxime milHa, ferro vel aqua, Capti . 

tinus 6c Tuirianus juniores » ducum ip 

^ £Iii«tum Styrumbiusy Rheiogravius, Scb 

Comices, & Duz quidam Vinarienfis,T 

dein Centurionefque & grrgarii peimul 

na pedeflria equeftriaque fupra centum 

T *iit" ■^^"" majora deccm , Apparatus bellici 

Zji i B ''uuro» itnpcdimentoruroq} magnBs num 

Ti C«rarianis defidcrai fiint paulo fupra d 

ij i^* tos. ^ quibus maxime infignei Comes qo 

c^m^ Rcchbergenfis , & Baro PeteifciT.ias fupr 

Srjr hoTpitiorumdefignator. Siuciifere plnrc 

w m, titcre,inierquosGodefridttsComesPap 

hcimtusintercadavera repertus, jam pcne 

Bimis , ac yix agnitu» a fuis , adbtbita dcin 

cutttioDC prstci omjuum ppeAiuoiKi»; nWiDm maloTievaliiity foiiiflimiis hcros, \6:9* ' 

&^ iD poflcroiii memorandus. Snnt. qui ^^,^ j - 'I 

iifwiio fainc fortuntm, ut feic praf-gia hujuF- ^ ^'^' ,i 

j «eipoft cventa pfodumur, j^mdiu»ntc»b il^^^',/ ' 

.' AaEinc quodxm vcteraao , lohtnne Foinero ^ /ja'..* 

Mi^mincniQtant. Adfcrnnturexlohanne * ' 

\ Ikkerlbergico a}ta» obfcura fane, & fi inter. 

pvA Felis^qQibuicBDquoregoorum mutaiio^ 

<^tB jpplicanda* QuaE tameo omnla neque ut 

^* xe)\aam , neqtie 2flimanda magnopcte 

I ezi/Hfncm, incerta plerumque , femper ambi" 

' lu^rarpcvaniratt & meadaciijobnoxia.Ccr- 

1 tt £Vinx vindt&ae luculentius prxA^nm ex 

^ ipfo acceptar dadis petere jicebir* Nam 

pfxterquim quod fuf ta iDcmora vimut» feit is 

^ ^n\ittuin san£toinm cnlttn per Ecclcfiam Ca.« Cdrdff.pl 

, iiioJicamodavus>acpropeanniverfaiiasiUius lo^.iaip 

^ <!upaniio/apcriore Palatinus Eccknam Trass 'pf^ff/ift^ 

' ^nni;nun oiBm facr^rum. imaginum cultu ^. .^». " 

4^iJDflit,everfisa]t*iibus,fublati8ieliquiiSf dns, 

^i^CU Craccremoto denique omni faciorum 

a?^>tia,quem accendcpdxfidelium pietative- 

tcnsEcdefix fan^limonia^ad nos Ipngo ufu tra- 

*»« . fedharc afii memorcat , qu^tamcn - • p 

«««^etum fine pTefenti ultione arquc ira vio^ f •» . 

"liKominis acddifle , apud Anthorcs proba- p'!^':;_. 

«ffioios lego. Suni qui airciant duabus ante «^V*®'"? 

{^3^m Vvontin caftiis Bohemomm itatie<« 

pimNiro ibiile , ut non bomines modo , fed Sc 

IJ^^entainloIitos horror perculerit > doravife 

^^«^rooitm adipfuin prxlii momentum , 

*n»»fniibus Huogari^ alas addjdiflc quorum 

.**".™M» rcKquoi traxcrit. Caftcram Palatinus 

»mt\\tai dade, funnroi fcflinationc cxarce 

'[fgiiw vetetem Pragam confugit , nequc ibi rp/^/?^ 

J^quajnnnicamnoaemmorai^s, poaiidie ^^,,„, 

««J^*Urts «ifixafpoxtari inco ttimuUu poic- ^^ ann, 

^^> cqm conjugc EhTabctha , Ubciifquc ,*c ^^^^ 

B 6 mul^ ^C Hiflormrumnofiritimfwk^ 
Itf 20. multw B-hcmicis Dynaftis Viaiishviam p«r- 
^lcCxs, rexir,m«ftro jam atque infdici agmine, RcgiaB 
f«to. Rofldfionis brcvi giudib vclot io fccua pci- 
^r^Mde^ tiin.aus. 

ditu & Fugam Palatini Prags deditio confecuti eft , 

itnivgr ncminc jam aufo rcnUcie poftquam tanti cxcr- 

Mthtm t, ^^"* ^"^* ""° ^^P^" procidcram. Adafti in vcf- 

' ba Carfaris civcs Oidincfqucjulli ponerc arma, 

- tradcrc literaS, renundarc foederibus.nemineii! 

denique nifi Ferdinandum Catrarcm. , Regeir 

fuam agnofcexe. Simul redudli cum Archiepif 

copo Clcrici omnis gcneris ante cjc£U • inqu^ 

^fiinas fedes ac bona rdlituci > cepureata tem 

pla« reflaorata altaiia 8c Imagines , cultus deni 

nique stque apparaius factorum in prioicn 

formam magnogaudio. Cacholicoiam rcpoii 

tns. 

a5.K«« Quibos rebot ez aninr.i fententia confe£li 

tvtqif. Bavftrus Monachium levertic. relidio Prag: 

Maximitiino Fiincipe Lichtcnfteinio & loai 

^ ae Tilliocumcopils, qui revertentcs jam ul 

tio rcliquas BohcmiaE urbcs in fiden\ k dcdi 

-u^ lionero rcciperenc. Buquojusdcin piaemifil 

^tui Blaihafare Matradio , & Rudolpho Tieffcnb, 

" • chio in Moraviam movit» occupatac^ae Iglavi: 

•liifqoe locis nullo negocio,fio flra nirenteToi 

liaoo coo6rmare percolfos % facile ad ofiii iui 

redegic. Moravi igiturdimiflbadCaciaicfn C* 

lolo Tfcherotinio noxam deprecati , veniai 

impetravete. Mifltis ad cosCardinalis Dietricl 

lieinhnm in Aothoret carbarum.inquireiet^fl 

£«^7 Ra ^^^^ provindx componerec, Eadem vi£t> 

tfdtitp** yj, dedicioncm Silcfiz matoravic.Hanc recep 

paolo ante Lofacia peiitof us Sazontac EleQoi 

f riufqoam vtm ezperiretor » condtcionibus 

vdcm Ca:faris recepit.Convcntom Drefdc.C 

rolo Fiidccico , Monfterbergenfi Frincipe, I 

Sitioois DilcCiMBluti £ilcfii colcrabili pecui: 

fun 


' »/•' inma.ffam czruiiDhclli ruinptiiiieFun- |Si«, 
dncM, ifiiid qucFnpni fDpplidbas ttepiMi- - 
itt iplt doD Siio KCeffii. 

DnmliicinBofaerru^eieieiiturinRgriiid- R»F>fi*> 
liBC pilitiiii leboi i Gibiicl Bcihlrniui pa^i, rit. 
BiiK meinoiiviirus , cnm Cxtue induciii Uii'!'- K 
tuujriiieeiliilcufui cf), Nim IndiaiiOrd- f.<.ia. 
! Bm canieniu Ncofoliuni', poflquim eofie- JBelD* 
'. lD(iifciinduIg«ntii Cxriiis convcniOent, qta- juT 
I «iineiu iriniium , plciique omncs mulio 
^ utum FiiDtipiiliodio , blindilhlque pia- 
1 ^xi, irulti. dcceinum, (CcntuiD &ftxi- 
_ psB qaiiiqiK cipiii tuei«J qeibui (^ni Vngl- 
l' an rilDieni piccmque coptineitiibiiiibinlDr. 

I iKtiqacoimnHihieQcntiiitiqiniicgnilcgi* 
hs. & Cnhalicoioiu mnime prinletiitcoiii. 
Iiini ic fxilc ipfireici quoiluni es mBlliio- 
Dd TdgeicDt , puvj iditiodiitii titiobibiii 
tfl Lqiionini qiioi Ci fii niifciit ilioi Ajbinde 

[i A^iliiu, DcmniiiisConiiiiaiuin Goi^fiiit. 

II DiObfid Bcibleoiiiioniiuunifeic fufliiglo BnUtnim 
|| KeiHnwuixiciuiiictaietuinonlincpemDhi arnfi 
ilpwoiqn id»ei(intiuiii, neeieniploBohe- ruiMtl*- 

""eoeialto pixciHiet dtientnc. MeafcAD- hHiii*» 
tDAodinniffii Cifueiii GiAicifi Poloniclt . Vttgui»^ 
Tntficir^aeLcgitiiciun tconid rodiiumFnb 
^otiiriaD Oiiioceitcminlillcni ,infic(|uenii 
^^iwiiLegMotiiitique corona Bcudi» tiiD- 
^•cttpti. iDtif uratio fo^oinum diliii en , 
*• camo) ReEfli de inoie ifreiTaiDc. Haini eft 
hiblcDvia Tiwr^IviniilocoaobiltdeiD in E/ikKi- 
^"'lObiJdisBatheiiiTMnryltiiuzriincipi», ™f'* 
HCciAiDriaopoli aliifioi inidieducaiM a- 0"^* 
' 'nn^KaimiliuieRieDiviieiippiriii^adco 
^lmU aaidxieitt pcaUii intcihiOe meno. 
'<% OieiDro piivali» >d>)K , ea aUqnando 
WMO&ii, KbwoinoibMin miliiUm tt>fiim> 
1*, KimexfMoM qtiodim OffoYienfi nc 

t 7 «■• 3t HiflorUrumnoflritmferU , 

*X620. centum quidem auieos,mutuo accipere ^tQ> 
xic- Sed brevi ope Turcarom de|e£to Bathor 
principatum Tranfxlfaniz airecutnsilndulge 
. ' tia fortunx majcra d^inceps flruere aggrcit 

cdi vi, dolo , lure an injuria haud fane come 
dens. Ita primo rutbarum Bohemicarum mo 
> facile in focietateni armotum pelleAus Hung 
tiam invafir^ cujusTc tum Frincipem ^ mcx 
Eegem conftituit. Igitnr C«far cum fini 
ja(n violatifque indnciis cum Bethlenio novu 
fibi bellum inflarc cerneret » revocatum c B( 
hemiaTampierium Vnearac militiz fiimmn 
Tjiifff*f#- ^^^ deounciat, addit c Buquojants Auflri 
rim mit' ^»^*!"^ ^ recenii Siirioraro dele^n tanium ir 
ritHrcom- lituro, utdecemmilliaexpleret, fimolPrei 
tra VmiM" """"1 Tribunum qui aniea Hungari* pratH 
^^^ * " ifluramgcflcjal, lavatino Imponttcum firn 
* ' , manu . Ita rebus advecfiis Hungaiiam provil 
Rmt Tampierium innovum bcUum ommopej 
cumbentcm , poft minutJS aliquot velitation 
Tdmfitm occupandi Pofonii cupido fimul , fic fpes inc( 
rimteni fit , negleaiore ut rebatutcufloditperabrc 
$M PtfL "**" JBethlenii. Navigia ergo aliquot yicnna 
^uta fumtiia celeritate conducit, in harc milites , 
firtitdfem "^* » <J"*<pc aggreflioni huic ineceflatia vic 
fi^gf bantnr imponit. Adjungunt fc irnlti Proccru 
Omnibus aditer comparatis folvit no Au« ni 
turbatus infelici omioe,*cum ttia navigia ap] 
xatu bellico onufla , in confpcf^u reliqQoxi 
mergetentur. Foftridic circa mcridiern Po 
oium appellit , capit trunimcntnm quod a 
fubutbium efl, mox ipflim fubnrbiunHdeje^ 
que ponte cum manu Sclopitaricrum ad arc 
properans dom loci fitum tecognofcit anitr 
verfusib prafidiariiis, agnitufque omniuni 
Interf' ^^^ jaculationibus petitus proflcrnttur. C 
ffVwt duds, conflernati Cafariani.cum ctiam teni 
^uod ftitu^fldis inSS» coropofuciaDt c 

€ k It g^cfis o|i{>?dani5 prjrrerijllcr « n mfcCt* dif- j^^o» 
€edQnt,exanimi dncis corpore hoftibus reli£lo. 
Hdoc fincm habuir Hcniicm Coise» Ttmpie- 
nm fir fane (Irenuus mtlitariquefoititndine & ^utb^ 
pnideiitia tnfigois. Natus eft apud Lotbaringos U^f -f • 
loco oobili , 5c in Aunriacam ir^ilitiam adfum'> 40. - 
piBs > domui illi fid»m adverfns hoftes operam 
dn navavit. Victuti ejos hoc quoque Bethleniul 
^ok . ot PofoDf i pra (cme Gallico Legato ma- 
gBO cnm dccore parentarer, Cadavet deinde k 
Casfare icdemptam« ac Viennac iiiih*tari pompa 
^■duimi efi.VerumVngaris inimici diKis mors 
nud dia]ztaeztitir,poftqu>m exa^ inBohe* 
inia Palatioo receptiique rebellibus provinciis 
'^ recoperandam HungariafnCarolus Bnquojtif 
Aitiorecnm exercita' famaque deftinatns eft/ 

Eodem asno in ^ Khetia apud Grifones civi- EMttrfut. _ 
«Qm aiiBoiiifii motns dtutumo inier Hifpanum M^tm im 
Gannmqoe betto occalionem dedere.CathoUci T^nis. 
^angeficonim injniiis Ixefliti occuUis inrer Pets, 
': confiiiis initis Calvinianos omnes arreptis Rdtftu^* 
irmis iotcrfidont * imploratoque Ducis Feria. iMi^y* 
Hirrzfedi Mediolanenfis auxiiio aliquotiUi 
mamendararo srcium potefiatem facinnt. Ad- 
bzc Rhxticnm omnenomem commotum« 
IndigDaBribas Veoedshzc Italizcliuftraper- 
pctoa pof&flione reneii^b Hifpanis lovocitas 
ib oppreffis Lodoviais Galliz Rez non defpir, 
dbtiiiiitqoe ab Hifpsno per Legatos ot ie in in- 
tesmmomnia reftitatufnm promitterct dum 
Othofids confaleretor. Qtizrescumnthilo. G4//f>4 
niiiui«DtD careret, adamia perventura , ac tkris. 
^imH iliqaot vath evcntu continoaia, Scd 
k^dnksltt G^nUtmbm qaievere.confpU 
^»nSwidfef(usI.ufniuni, co]usad invidiam " /620. tnlum 
rum diSt, 

Mttri" 

fmnium 

Reiu 

SMtiSt Ltticbm i.6. 40 nlftormum mfhi temf^rl 

fitus Jd rcs novas impuJMat. Quo io b< 
dovicus, Kcfiiici Cond*i > qticm fupci 
lioexcuftodia drniifcnt , hdcli opcra < 

3nc ufus , brcvi ocium & quictem G^ 
idit • mio ad Pomcm Catftns corrtJifl 
advcifaiiofuin copiis. Qot viftoiia Rc| 
tcr, &caEtcric«iundcm partiamcm 
concilari. Pari cdcritaic ih Rcgionc Bc 
qu« ab idiqna Gallia fcpataium jus h 
prc(Ecalviniani, cicaifque cotum n 
Catholfcat fidci profcObrcs utrobique 
Intcr HifpaBos quoquc & Batavoscxpii 
duodcccnnalibus induciis artna »cro 
qaoruroinhiumfiiii MunitiOinfraBo 
Quam acivcrfus Spinaiam ti occupato J 
tu revcrraium»in Infula Rhcni MauniiB 
gii Princcps cxtrui juflit. Aathores ipl 
dotalcm pilcum indigitarunt , noo fin^ 
finitiroorum Principum qooi ea con 
hiticiobfcorcnotabam. InSucciaGufti 
dolphusRcx. Maitam Eleoooram , i 
Guiliclmi Elcaoris Bfaodeburriq far< 
matiimonium accepit. Dcdiicta nov 
Stocholmiaha , & i Regc exquifittffini 
f atu accepta meofe Noverobri cotonata 
idem temmis magutm eUdem Polonl \ 
«c Tmat» acccpcre. Confirroata em 
Turcis ac Tartaris pact , dum Gtatiiuo 3 
iriz Paiatino t in aaxiliam veniunt.repc 
pta pace,omnem bcHi molem in fe dcri 
Dux Polonlcat mtlitiatStanifltus Zolkic 
Moldaviam cum exercitu progreflus , a 
quoties haud improfperc pugnafl*ct , tar 
cxtremum namero scvittbus hoftinm \ 
ilam rcgreirumin PoloAiaiDinedttatu 
procul Tyra fluvio, qui poloniatHfties efl 
ditut fbgatarqoe » pauctsadraoduro ro 
pfis. ZoUdevii caput l cctvi«lbut lecifu «"i *>* '"'^imcoajniL Gothos: r btflili eblongo iofijBjm , ante prstoriaiii Tnr- u^q 
cramac delnConftantijiopoK poblico fpcda* * ^' 
® Jo fwt. Qiwt viaori» sdeo Ttircjf extulir, ut 
Wtotn longe •gravifliniQm regnoPolomat in fe. 
V^cj^cm annum iodiccrcnt. Non multo poft 
pi^lcos peticu]um Rcx Sigifmnndos domie- 
v^GLUicbael PiecbaiTchi nobiUs Polonns, noa 
ubcompos mcnds, Ouitoies a Rcgc gubcc- 
niBdopatriflicnioacccperac. Id vecoisilJcig- 
Bomioiam interpictatus , fcuqacd Ru pro- 
ptemdlUAoftriadsmifla. condraflcin re- 
gBam Torcas ac Tartaros vulgo ferebatar banc 
bve privatam (eo pablicam iniorian njortc 
Jtegbnldiciftatoir. Igitnr qointa decima No- jr^j^ p^ 
vcmbtis, Progredientemadardcffiracraroma. itittpmm 
gnocoroitam» in fpfo tcmpU vefiibolo , l\t. 01/»^,^ 
tcbns foriom repence profiliens, ftrroinvadit, $$0^(99 
gc jpnof qpam animadvcrteretar , bts infacic piafte 
acJnBneiDecfinon letbaliccr , vulncrat. Rex cktnUe4^ 
Ipfe pedado ac roem coDterritas in tenam »^ ^^ 
PKOIabiiai, accnriant Froceres atqae ipJeFt* ^ 
ooiy ficjriiUMjbe intercipiunt. Laceratos pet 
totnenca nt confdos atqae ordinem infidiarom 
cderet nemi nem nominavit»forte qnod tamom 
Vfitt (blas conceperat. Id onicam perrinariteff 
(«aqDeftiis nihil fibi ^ravius dolerc quam quod 
deffinatanon pexfcdflec. Damnatos ddn atqne 
■Smoi foicipibus conccrptus , ampucata dextra 
poftRino \ quatoor eqois coridcm in parces, 
fiftnfiaseft , quz roox in dneres rcdaAar , 
•tqBeinviAuIam fluviam proj^dae fiinc. Ex 
Miscjos fifcam rcdadis przdium unum Ada« 
n^CalcDkkius obtinuic qui Regcm cadentem 
priaai fbblcvaverac. Rcx adhihius Chirurgis 
coofiloitSe indi^o publico convemo omnium 
^c{ii Or(finoni de imminence bcUoTurcico 
c^nBhocenbuf coorujravir, Caios prxfeflii- 
MaoiiDulti optioifliam ambticm , Rcx Ca. ^ 4t Hiflormrum nofiri iempori 

1620. lolo Chodkievicro Falatino Vilnenfi 

longo atnlorum u^ 8e n^nlris' prcrch 

TroiiiU vi^^oiiis probato duci Frodigia quoqi 

Mtr.ttm, oonunciata faiit , Claudiopolt in Tra: 

S*(i» agnities uno capite. Mitfchinz vcro 

gaiiaqui pagus unomilitari ^ Neofblii 

mfans biceps in lucem editus eft. In 

bia , ingens Balzna ex mari iq litttis ej 

'quam de Ccelo taftahi iigna prodii 

Poloniam fanguine pluir. Callcllis , D 

dz viennz atroces tempeftates friigib: 

^ . . pecori noxiae extiteie. 

y4/4«M jg^j ^^ ^gjjj Palatinus cum defi 

''»^* omnibus jam provinciis videret , mu 

fideconftatiaque poviocialium c^veflus, 

^ tamen pa^ioruin 5c facranienn comt 

promiflo cderi redito , lelifta Via tis 

Marchionatum Brandeburgicom concel 

' dica (pe teparandr bclli. Inde fcribit Be 

peigeret poito csrptis fuis ftreiiue iniiftc 

. beie (e parata auxilia ab AngliaE 8e Danis 

bust principiburqoe Infeiioiis Saxon 

quarcolli^enda iece[fi(ret,adft)turom mc 

JAMifeU Vlginti milltibus. Relifto intciim in B< 

dti^efia Mansfeldio , qui £das fibi arces urbefqa 

in Bihe^ |ia viriute fitftentarct , & fane curabat 

mU, t<eldius Palatini res non armis magis, qua 

dolifque , cipeiinde atque audacia ad 

Nam cxteris fere uibibiis ad •bfequium 

lis rcdeuntibus Pilfam & Taborinum firn 

* hnc prifidio obtimebat , hic collcftis 1 

iquafn plurimis , dom fpem Cafirianis 

acccpta pecuniafumma Bohemiam relin 

di , paais aliqH«t feptimanarum inducir 

dc re iranfigcrctur, Dihilimcrim on^ilit < 

omnibus modis novum ad bcllumcompa 

f initis ergo induciis , & C«faiiini$ maj 

partem per hiberna di(pofitb , repente jidoBa inaiiu provolat. Schhckenwaldam • xtf2fb 
Txinfiamj fic alia DonnulU oppida invadit. - 
JsdeiflPalatinaium fbpcnotem ptogrcflus cva- 
fiatisdfcalocis vicioit lapfas Palatini ics • ali- 
^ cz parie Kccreavit. Ejas cxemplo czcitatut 
cz Daobas Brandcbor^cis Marchio legein* 
dorftsfis lohaBDCS Georgins collcfta non '''^** 
invaQdi maou Sileiiam Moraviamqne crcbiis ^W» 
acofioiiibus infefiaro habait » nihil tcnitus t*^^ 
ieiAb , qnibus Csfar aunmque proraipferat, '^'•^•^ 
coafiitntis in(uper iocaputMansfeldiiccntum '*f* 
ftxcDoniai intlltbas. Sed Caefar ooo in illos 
faomm , vctom&iniprumRcbellionisprla» 
Fridericnm Eleftotcm Palatinnm, Chii- 
Anhaldinam Geoigimn Fiideticam 
1 Hojeolojum alioffiue Pioeeres impc- ^fjffi* 
dailefvAmencomorfitj privavitqueatircoslac. ^'^^f^- 
1« maieftatiiomnibus di^tatibus 8c fbitnnis.' ^^f^ ^ 
Inde de teUqns perdnellibas cognitione Caro- /MrniP. 
k>, UchteaficDioTiiodpe 9 FroiegiBolicroi«» 
8c fefe^ ex aob confifiarns sliquot permiifi 
faRos iofcUifitfcederstos VmonisFoangcficae 
Modpes^vitatcrqoe cei tis cum Spinola con- 
AtionilMs tianfigeie atque atma omittete de« 
czeviOe Mogoinix convenere , loanne Saic> yi^ HfL 
kasdo Bedore Moguntino , & Ludovico, f^lmt^ 
Landtgravio Darmftatuno arbitiis > decretom 
ot Frindpes Civiucefqae oiutz renunciaicnt 
foedcxi , copias dimittetent Palatino contra 
CxGremiion fiiffragarentor viciflim Marchto 
Spinola foederatos non larderet fcduro palad- 
no t cui tamen ad Idus Majas IndudaB armo- 
tiun djreotur. Ita difiblotum foedus annopoft- 
qnam magno Impeiii meto coaluerat undcct- 
mo , dadcjalatini ad paucos jam piincipes re- 
dadom. Igimr dimilfis copiis ad Horatium Ve- 
heiinm Anglum , & Michaelcm Obcrtrautium 
tiihqnom germajaom toexidi lalatinacus cura 

ici£it. 
44 Bifl^rianmnofirtten^^rk 

t6i\, i^iit- Is propnui.Palacioi miles erat 
. '. ynioni immlKtus. Dum hzc Mogu 

r^ '''" rum quod id ciimcn a paaciocibot ab< 
•tutum, itticdiaoabfcotcf , poftquam non 
ll** luerc ftatuto dic damnad » omrnbufqa. 
*J*^' 4» jibus ac bonit cxuii funt. Jd ludicium 
^ ^* Aorcs primum tahqoam id capita fa^ 
pertiBuit.Ncque dctanftos roors cxen 
vatos tamcn nxtccfibus honos , & bc 
addiaa. Cstctum qui vivi in potcflati 
§u\% vcncre>tnfiituta quzftionc dignu 
Dis poenas moi te luerunt. Qoorum c 
fuppiiciis prclnfit Ftidcricos Baro Tli 
cliius bis adverius Tampieiium pugc 
Moravioc rebelltonis nianifcftus ddn v 
lu curandae in Rhetiam ad thermas F 
prqfeaos 8e juflii Ccfaiis in vincula coi 
Oenipontc tandcffl capite plexus cft. S 
genfc fupplicium dignitate & nurre 
xum omniom in le pcolos coavcrttc : 
qaadraginta trant luc^cunn fententia i 
ad moitcm vadis craciatibus (bbcandif 
quibus Cstfar mulca mitigavit , quofdan 
fupremo (tipprtco exemit. Novem Dir 
capitcpuniti funr. Inter qiios loachim 
drcasComes SchliclUus Supcemus Re 
dex , VVencesljUf a Budowitz . app 
num , Chriftophorus Harandos Camej 
giac Pracfcf , & Boguslaus Michalovittui 
gravius GrTzenHs , eminaere. Schlic 
Michalovitio ^oft amputatas cervices 
quoque devtra ferrocarnificisablatael 
loanncs lelTenios , ' Medtcus & CoUej^i 
lini profeftbr . prios lingoa dein capite 
tos pofttenoo quatuox in parces {tCo» cf t^erTfimm* 45 

is condidoms feao lOt hqDeo ^ i^xs. 

fidedignifliina fupeiiore anno co- /L/-^ 
^ — y— ^dic qno de Rebellibus fupplicioni ^^^ 
lonipiiaD eft» in tcroplo ?iagz primario, paulo J>J*^ 
«nce fBdfiam noaeai , ab ipfis AcathoGds 8c yT' 
ffttifidbas Pabtiniancfiias voccs qoafi cancB- "r-^* 
tiaBifaccidotinninodco,ritoCatholicc«qQas 'J'' 
tflemcscoBtitaiDfbificeaftimat,&Panono- "^ '^^r 
mn Yxagenfinm, nndiAain oppreinE Rcfinoi \iMm% 
as, 8c (kbttaoi rcbdfibos panam k Deo pwom 
lantiiuii. Hsc cgo anthoritatc &(aplcnria vi* 
xijKtaviffinDi perrootiis, libcntcr coroiDcntario- 
nos mcisiniciui, cvteioqoin quomodocnn. 
qjoe aoditis , narratiiqoe , uti faciJe fidem non 
habeOf itancc cofflmemorandis aedalitacc 
lcgcnriiniabatar. Awhoiem habcoCarolum 
Csratfan Epilcopam Averfaotiim/ummi Ton. 
tifidsapnd Caiaiem Lcgamm coiastnmin 
lefKmaiDdaBohania diligcnria Sc zdus coilait» ' 

qoiaiie tScdi fiio pro rouocre imprimis , ut e. 
{eais niniftris Bohemicis (qin multa in Cala- 
icm ibfirioie octoLuBtcrqi» non ad popalinn 
modo pro conaonc dcclami ra veram , ied fcri- 
ptis criam atqoecdlui libellis vulgairerani^ Cu- 
ccrdotcsCathofic^ eriidtii modcftiqoc fuifice- 
tcnory crc^ bM !n finem Coilcgiis RedO'- 
Aisomnisgcneris Rcligiofis, quaqoe hocipe- 
flaferiddwntig magaa aua«iodi^iaqoe pco- 
?ifi». 

Dom h«c in Brhemia gerantox , noo pto-* •.. n^. 
ccdentibas Hnngaricae pacis infiaribus, qui • 
Hdmborgi Calarcro & Bethleniam intcr,pro. w^r, 
ouuite GaiSco Lcgaro fiuflra celcbtabantar, ^^'i t^ 
tcstteramad arma devenit. Eqoidem oeque "^^' '** 
BeiVknus legio tftuloabftinebat, qoem ei Cc- 
far fiib fioem anni ibpcrioris e(fido abfhilcxir, 
DcqK poKftatcmOidUabiisfacicbat^ libcre 

CIUIl 4^ Hiftoriafum noftri-tempofi 

l6ii, CumCatfarc ficRcgcfub tranngcnil. 
ptis lubindeliterit > Tartaros Turci 
bcllum cHiri mnvcretur , (oWciiibit \ 
Qua rc pctmoii Ptoccrcs Vngarisc» ma 
2c Silcuos cum Saxonc taanfegtde ai 
eft infcio Bethlenio rcdirc ad Czia^ 
tuunt.Ua Sctfcius Gcorgius valida cuiti 
gratiim rcceptus alios attl^xit. Rcd^ 
tcntium Legatum Bcthlcnii vi adodl 
quitamcomonmulto poftexmcrotf 
buir, primns Vngaricorum Dynaftaroii 
Bcthlcnium transfugcrant, partcfque \i 
Btt^ut$m ygjfug czfarcm propugnaverant. Infl 
^Mttcwn c|uoiu$mifluC«iaris cumduon]m& 
«xtrnfM njiiiiuni exctcitu , magnoque rcl torm 
tn Hitn^ apparatu in Hungariam properat , ex a 
^mam» fisjani Procerum animts , Screindf 
Tranfylvaniam fuam Bctblcniuscxcc(]ei 
fonio , Tyrna Ncofolio aliifqiie quae < 
bat , valido prius prxfidio advcrfus vin 
Yrf/P* munitis. Scd Buquoius » Fofonium , 
^nrih, , dcntibus intcr fc Gcrmanis Vngari^que 
Tirns , diatjs > ut fit , ftudlo nationum opinio 
^vtfii lccius intercepit. Inde Tytna 8c Altcnl 
mox Schittcnavia > & toto Tra^uilJ 
felicirate potitus Neofblii ob(idionem 
Icm (Ibi tumulmm aggrclTus e(i. Spt 
Baquojo , cum magnam pecuniat vira 
|>endium militum Vicnna accepiflet , pr; 
rios auro ad dcditioncm compcllcrc , 
Con(iIluin Bcthlcnius avcrtit , miflio in 
pore StaniflaoTaifone cumfirmiVngii 
minu 9 cui utbem arcemquc omni opc 
dam tradiderat plurafubinde (ubddii poll 
Igitorad vim convcirus obfidionem fi 
nrgct.Ncqtic minus hborabant TraDfylv 
C<ritiiaoscommeatu & pabulatione pr 
tos > pcnuiia tandcm ab oblidiooe utbis < m tahirVnmm, 47 

W Ma ItKfQecamqaoddie pabtiUtarestBfe* 1(1 1« 
I rcDtiir«Biiq30)Usi]rgcniepcriculoci]fnpax- . 
I cquitom (iiU auzJio profcAas , ftadro con» - ^^ 
fib c^BOypriafquani al:a5admovcxoiir,cii« ""•^^*" 

dmr. Corpns ab i^norantiDns hofiibt» > in *'"'X^' 
inipo relidiim Czlariani' in caAraavcxeref 

CodcSe^D Vtennz inilitari ponipa ma^noC** 
iedotofc conditatn cft Atquc hunc cxituni 
'brtitus tA Cazolas Longuevallios Comes fiu- fnmitj 
■ttO)t »cgre^a ioEcdeuani C«iioltc«m, &• ^7i/#. 
ILixiixiacos £de conftantjaquc. fatren habtttt /inio' 
pSjjdmiUaDufn Vauxii dominum , xriiio Rc ^fr^^ 
^o in Mgio przpofitam » fic Aleiandro piin- 4^^ ^ 
ppi Famienfi , inprinnscaiurr.3 quo procarsii» * 
^ Comitis appeUationcm , cx Bucquojo, gen- 
Blidoin Acteiia dominatu > a Philtppo Kege 
lliipen^erat Moxtuo in obfi^nc Toinaccnfi 
MajBiiuliaDO,maniaipfins & tutmam VVallo- ' 
pim tncarolamadbucdaodeccanem uanfia* 
it Alcxander.lnde in Belgica Mariis Schda fub 
Inaignis praeccptortbos sd militiam etuditiis , 
Vin«e , fide conrinentiaque in magni docit 
BomenincIaniit.MuItis viftoriis,& renimbciie 
{^amm gloria in^tas , non vita qttam mor* 
tcibftnor ^ nifiinliacidfotte reprebenderlffi 
^QBdfemilitem magis quf m daccm fiiilic roe- 
vamxti, Csteram more Buquoji ftatim res JU/fVK' 
Csf^in Vngaria prooibcie * emeifitquc ite- i. i o^.^; 
nm cTtaniilvaniaBeihicnius novo cum cxer^ BgtkUnim 
€»9. EiiB mcm jam enim objicientes (e Vnga. pghulMtur 
101 rrjrBafiasfiidifie praclio nunciabamt > foluta yntMnnm 
€M£a Meo(blienfis 6c miles in uibium prxfi- 
dia difpofinis. ita hofiili exercim vacdim Huii. 
cariamBaaof Bcthlenias » Tarri>no,6c legern- 
I dornfiocomiQbus » Tirnaviam fiimtna vi adhi* 
I bicact^gnat, fxvifque popnlationibas more 
I fiiolaieguflamsyteatatoJieqpncqiuainFolbnio 
I quod 4S Wftmmmmfirit^ 

.|52t, 9F»o& ^isftdiaiti acceciime defen 

Mocaviim inviunte legerndoific 

bic bccupttis expilittfque vaiiis 

UDdetn iflApctus sxetoixi» objicie 

novos hoftibns tribunos, Efterhafiu 

fteimnin, Hannibalem Donavium 

Qui cum minutis (ubinde damois 

Bcthlenii caipeient • tum diffugicn 

f^lvams • sc lecedente in Silefiam ] 

no, adhzcinevaftauslonge prov 

cieote celeritei commeattt;Cui \ lapi 

lum Oadebatur.adjecic iteium animu 

Itfsri»- confilia, miflifque EdenbuigumLe 

i^fiiu ^^^onem ^ CaAie poftulac« Cum 

SM^ geindoifius, maxima paite copiatum 

titSiu ^" Cxraiianilqae intcicepta « tota Sii 

^ ' fctui • smiila ad extremum Gl. 

Tutiianus luoioc animo quam foii 

ioie diu f oidtci t ad extiemum fiuA 

Utiretf' deiat. 

fitntsfrt mterea Falatinus iam io HoIIandi 

Psiatint» fiJ^a delatus • Mansfeldio fruftiatuci 

Lttith.L miam multoium apiid Cxiarem fitei 

p-ff.6.^ ■ que juvibatur. Rex Daot« ChriAianu 

R^Dn» conventu apud Sigebergam Ho](ad« 

min ^ cum omnes feie Saxoniz infenoiis Fr 

w4»iUs^ paitibus habeiet « sbolitionem piofc 

£c leftitndonem Falatini pei liccras le 

non obfcuri moliebatoi , additc prec 

nx 9 flc com csnfa noo proficeret»ten 

mecum novo ex bello ofteotabit : Id 

lacobus Rex Britanoix » eo intcfldus c 

seii Fificque.& Nepotum exiliam vici 

bebat , miuitui Digbius Legatus id C 

petitre^csrtPalatini. lecipiqoeingi 

leddi piiftinac dignitad » patrimooioqt 

Dfff^tfi omnibm iis qo> ante belium Bohemia 

/^tfM ^cdiflctt CaiacuxQm fc ot f ilitiouf veoi L luiIegiioBohemicvictDifqueffOvijidisffe- |^2i. 

' iwflcict. Ofieodit hjoc e0ie vtam ^ iblid9 ^, j;/. 

I imperio cxHes & pax reddi poffic. Sio Cafar ^^jj ' 
deatds adfcxfiis fti jtifuai tnfifteie & ftycri-* ^^^- . 

'■ fJCeffldemeotizptaBitabetcpeigat* minttatUA^Z^ 
beOom incJiplicBbile , non quietnram Biiun- \ * 

[ i»mi|p]2ltt|aFaIariflo «iioiiacajsqiMmcoil- 

I &Bgniieo Poacipi decievecit Mon Daiuaia. 

SDedamqoe & alios extccnos Pifncipes omiC; 

iocos indigoora ca&ro floiemiffimae.domin» 

toc PrijiCipimi mstiirooniis & iangutni imroi« 

xts. Ad e« Czfai lefpQodit : niliii iibf qoierc C^fke 

Ifflpnii optatiiif y <pise in Palatinum lenim Ma- ^^^.l j 

JBftNis ftatoiiliet • oon poife fine conienfu Ble- .^f% 

^ommpiincipafflqiict quoiom confilio iiittat 

fii,iefocHe. Secniiutis omoium.&egttmiiK 

tCTfi0e,at lapcoicf iMoonimponiantuT. NiiU 

Imd adhucvideti apodPalatiDum psnicentiam, 

gciere fc ipfo ia exilio pro Rege • accipere 8c 

fotfeue ciiii!iim,ttieii tdbuc oppida quzdam i» 

Boiiemia, •dimniftiate beilom pec legatot iuos 

Mamicl^fiam & legeindoiphium , condtate 

Tiliidpcm,TiaBrylvaniar,aHaque oronia rooliri» 

ntad icpetcnd«ii Bohcmiam nihil ip(umni(i 

^onaoa Bc Uf^Qat viies impediants fanc oonefie 

krc f ios qot rcoiam dcfideict. Oportet, agoo- 

lcere^clidam, poicereveniam»?emreriippli« 

cem. QoDd fi tamen Rex fiiitanniz piofua * 

apod Gencnmi «mhoiitatc conficere ic pofle 

cxiiHmei » ot Pa|j<inos Bohemiarp ^ aniiexas 

Proviocias omiti at 1 (ibic^ de injurits ac dam-« 

«ftfiirtiMat. ie in proximis Imper ii Comidisa 

qpsio iDcoTcm Inliiim cdiseiit , de venia 8c 

icduo palatini rdatacom . Pnili»«ceg|| Digbitt» 

dc indnciis ai rooTum int^rqaaa demodo Sci 

oonditiosihas reaitudonfi deUbetatetur. ailen* 

iic Cafac modo BavaiOi & irabcUz 6 elfiii Gi>*' 

bcraariici idcm vidaeuir > Ced excoxlioDCf, . r»T iorit Aatieancwiniiain feee»» 

dimlj^ wmftip««»c«iiiciig««»».iit€li«iinii 

fMt Air : mo«c«att« f<H?qpatiahMet. fpe la 

Umjim HSacMim^h» adwnj cbnflncotit 

rM* bi«vi6aiei0ttin»<dttgic{)€iji adveiiiei 

Ifeibtpolitaali autilti», lHlfici$ iiHiBiH 

ftfU «ptMl VVeidtbafttaB-a(t¥ec(ii« Ci 

«DnMt , iyMCMiiantus exttenaam va 

Hetbipolcnii^ & 8aiiibergea& E|iileof 

miA^TiiKoauKHia qoam pcinuni fev 

* * *M^lM*ibi Sc miimt» pc«lia.iaMrocdeb*i 

" ^ e»(3a06tttiHs^IoiBoe l«|:obo Baucio I 

iMMKonicatmbuiiOfOl Ga^^i^^ofl 

leeio tnire* vukciibos laoci». I^ufti t 

A«liol4fi<vZi«gH)ni»eea|ttiiQ^ oaw Bti 

iMife' centunpae coM^efiinir poll«p» 

piltiuimi, dein gMiiidinconilwet , d 

K»prc MEkijaoe tdis. veBtxim adMM 

jKft^acin tciMim iliiai.iftMi»in9c« ft 

^msm- vtiee pa|icbaxitttr« coacertent 

undei» eeleetd , gMigariui e^eadecnl 

miksi •coeriic» iBCuaaibenteni' >p^ AOi 

«oifick* ai^t«lt4. velitaiilMii hm» fic 

Bfuj peri- kmwwfit » «oum foitiiiiuffi-, alteNiei 
eiU»m. tate^ioiniAis^, doBi cadem ipfi macliii! 
pe«e4«dWeifo«imutaii Giobus^te 
eecutiftM podW' KfM»l^ti<Kiaitami< pi< 
i»iiam^^telc»itt€omi()BM excuiK 
moff prccepa ^ittua^y tatiBimi^l 

jueict , oanifbMsqulpio»")^*^*^ 
fom acmofiem Koiftoobae^^; It^em! 
trepMhtfOiiem' diTciiiMafiiiti GNvim 
<|oetl^^<piitHe. Keapelitaoet<)LMNmv 
li|iatfelillteQncegecat»ctooy»ia>ctfl« 1 voBcni Ar tcinpof coanvcxJiiin cxfe^pciKto iC2t* 
bdaoA pnifiolsciiT * icpciitc inatard ntcisc » 
piDye^qDC ptlain iicl totqr prdpofiniin , 
piodit Aorofes, prctitmx^uc cu|i2$ fpc corru- 
fNB fir. HU (fem {Reif cdlis pcrfundafn Mnv- 
nldnm ; advenfcmc cum xxy i . mfflioin cxct- 
cfnBsvso , nora cnn czocp^. Mox cdm ^«xiVmi* 
BiQlifaidbic C^efjrtanonmi iti ctroiMRTcnius iB^v^r» 
cfl lOt dcilciente commeitu > cgrcfituf fcrroac 6* T»Af>« 
vi icmaiidaf ^ omniiftis in potcftatcm Bavari 
coooDdcdddm cffist , intct cas ai^DfiijB dcpre* 
hta&s a4 fraodes aqnc ingenium convcrtitur » 
■litBtad BaTannD Legatos^ com cpntAii-con. 
fciicom oiiipfe eaffiu iiQmcnra pccutiis ceita 
fimraa qdlm pilmamifinritt^erAfintnr utiin- 
tfae obfidbf • £niqoe ne qpid dubiiaictnt , tta« 
A^l&varo mnnimeDia camorum apod VVeid- ElMm 
\ta&am, Itii eoitfiiiiitis nondum cUpfb qot- d^ln 
coroidbdm diemm imervalto > qoodmoncndo 
Matino i^aeinm acceperat , 8c numctau parte 
pecinriz qoam pcpieerac , ofieiidit BavatO , 
veilc fe excititnm <imittcie , id oti iccurios 
fiat , perefc Txibanoff fiios loctim l Gtfucis 
caflris remodoiem ^ ut caiiquc} qooifiim vcfit» 
fibcra difcedcndf faairias fiar^ QuoinifCtMt*^ 
•iUl opiiMStibiis Cc&fianis, clam indi^a pro- 
ieS&fMccom ononibia copiis io Falatinatura 
infiedorem fbama celciitate contcddit* Rc- 
rep^£fie ad' fe BritaiiBicis lcgiombus »^qoas 
lupra diflblota Vnibnc , io pfamdium f Jatua- 
cit»icfiftttmeim>ravima8 , traasmiftb , apud 
af anbendom , Rbcno i Fr^rnckcmbaliuiif obl^ 
cfioiie libcrat. Id oppidum validis opcdbus ^^M^ 
coaBmuninimGonfalviisFerdinandilsCo^t, •^f^^ 
^ Spino&MBeigiemrevciros i^pamcQcxci- ff^fi^ 
cainipnrpofitUssCncamfidcbattotojammeai %h*U^* 
feiSi magn<sid angnfit^* compuIieriit,non fine 
|p«a focvifbiempotii^tAf , tumvcroinopf. 

C i naio 5* HifiorMrtmnoflritemporis, 

Tif it nato MinsfcWU advcBW pcnc opprcflus 

^^*^' tcrcicm pcnc adcxitom peidu^am nc 

indignationc dcbuit.^on pi «crcunda h 

eft Opilionis Palatiniam fca foriitudare 

vitas.Cum Cotdub» *d obfidcDdum Fu^ 

thalium cdoccict . mifit . cpi oppiduro < 

hcimium cxitincrc interapcrcnt , lcj 

omncs PWtcr paucos idmodum K opii 

unicum , indc Manbeimium pioftige«i 

lio addcre annimum fuis . (viginti tcic j 

daudeic porias , dcjicerc pontcs '• c 

' procedcic io rouro*,«tquc m hoftcm •! 

explodcrc. Intciim ?dfiai Tubtccn . o^j 

quc dcdi Cafari pofiulat; audiio C«laris 

ncoppidani c«tciiqua cuiquc vifumti 

' fuwuot. Opiliofoluscumuxorcgrayii 

aus » foliiudincm tanocn luam diflm 
'* quoniam oppidum in Caraiis nomcn ] 

tui.dcdcicfc vcllc fignificat . modo 
iMlth fo""n« »c icligionc cavcrciur, Admif 
fl'r; diiio ac mox poltis paicfaftts ingitfli 1 
^ ^" oppidum vacuuiri repcriunt. Cclcbic ir 

men Opilionis fa&um , 8i illc quo mag 

' virorum affinitatc darcfccrct , cum pau 

uxor filium enixa cflct , Cordubam ut t 

baptifmofufcipcfci rogavit. Ncquc abr 

miratufquc hominis fcllivititcm donis 

lioribos cxcoluit. Porio fiigicntcm M 

diumcum paitc cscrcitos juflu Bavaii 

infecutus eft, fcd fam illum celcritas abtt 

ffuUtur p^xdafuitFranconia.Alfatiaquc , qoai 

frdhcent' .^^j cxaaionibus exbauftas , (wetu 

*•"• ^ Hagcnoa ccntuni milUa ImpcAlium < 

^ft^* ferit , ) d^mom incUnante antio pio hj 

«»• " habuit. nihil inieiim p« hycrrcm ccfli 

artnis , qutn modo honc , mox aliurn 

invaderct , obi fpcs locii afiulfifle^. Sed 

claplb Minifcldio , poftquaro potwndi \ &tt oonj (opererat , dirpofitii in Palatioato in- . ^^ .^ 
ferioii h]^roit , Hctdclbergst intendit . miffis * 

qoi deditioDem fiagitJf ent. Kefponrum ab op- 
pdjmsaudjder iidadj tJm propinqiii Mant- 
feltfii , tum anni tempoie obddionibus incnm- 
ntodo,necii((iem de cauns quicquam oltr a Til- 
lios molitos eft , fatis arbitratus ciccuifiones 
popoIatioAerque Mamieldii ab ali}icis Frovio- 
cnS| quantumncerct^prohibere. ^rfw» 

SobidtcmpusezSaxoniz inFcrioris Princi- ,|^jjl** 
ptbDs, Chriflianus DuJP^runfviccnfis , Epifco- ^^^tlT 
ttBlblberftadienfisnovus Cafarihoftis cum g^e, 
Eicrdio in Imperium contendit ; srrate aique tj!- ' , 
bgeoio fcrodor , imbomfquc l pucro apud l**/'^ 
htwos mdtmeniis miliiaribor. Com ergo * "• 
piofiigatam e Bohemia Palatinum • \ CsAre 
h, Cathcdico exeiciru premi vidcret. lam aote 
ns paitibas odlo Rehgionis infeftos'. juvaic 
tstilem » aiqpe aflerere regnom conftituit} 
taataanogantii m Ellzabethae coniu^ Fridc* 
lid 9 ereptami inarabas chtrotecam pilco foo 
accooMnodtns • ioiaverit son dcmiiTurtmi (e 
lymbolom tllad i capireptitts » qviro Regets ^ 
Fridrriaim fclio Pragenfi rcddimm vidii&t. 
l^inir pex Sazoniam , VVeftphalijmqiie coJle- 
fiahjodfpcrneoda mana , ranta licemia pec 
«nicas ctiani provincias inceffit , permifia ubi- 
qoepopolandilibcrtate , ot (bciis Piincipibtts * 
gn«ta vi atque »Tinis eorom ^ fimborejicete- 
tm . fiiaoqiie pcr Hjffi am itincre \ & occa- 
'pitopeidoIaiD ATUGCnoburgo qoodMogun. 5FtClO« 
ti^ diionis oppidom eft , id incendir* utiio tHtXi* 
Frjocomam ad Mansfcldium evadcret > con- {rOTg* 
joofiis cnn' co vii ibus icm Palarini cui^taru*, 
Mfts eft ineantc iJm hycme advc rfiis Brunf Opfwituf 
ikn&m , lacobuf Comes A nholdius , fiipre. iUi C^rmt 
*>■• io ezcTdta Carholico vigiliarum prsfe- ^nM-^ 
te, ^conflatocx HifpJius» Heibipolenfij dim* 

C 9 bus> 54 Hifiormmnnofirtttmporssy 

idzi* biM * Mogumin» > 6e Daimftadianis no 

rendo eaECidtu in Vctecaviam coacefli 

funsqBe xelidcie B/unfviceofem levi c 

copitram darono » M cbicis ipfitis anaj< 

licuk) • cuju« eqons coofodiebatar , 

tamiematque inVVeftpbaliani reiicic j 

paando interim Amoroobtirgo i ntenciia 

T^*^ Sub finem anni bujus tot* demtun Bc 

exfuin^' inCxfaris fidem lediit expugnato ad 

tum, ii^ii, Tbatjodna ^ Balthafate Marradio. 

^*fl'/« ^™ *'^°^ profiinda fofla |ac triplici 

•jHufM* 2AiVA Dujc Huflitarum circuQQdcdtt^iodi 

5^ . mine ^ monte Thabdr * ex quo & Tha 

di^i, qtn fadioni ipfiiis adharrebant,;an) 

feldiani inerant » & <^uij»e Hbeiationis f 

leftiiere , po^quam auxiltttm ad coafii 

diem non adfutt , dcfunfto ioterea Ptaef 

Fraefidiariiderperata defenfione « bimefi 

pendium » utque cum duobut fignis (arcii 

militarimoreexireot« i^t&x » oppidtiaa 

tadiodedidlreKovembn menfe : Clvei 

niifiim Mansfeldianif (Upendiom » lufli 

dere : multad inlitpei » ui direptionem 

merenc , magna pecuiuzfiimml. Nobt 

atbitriun & co^nidooeth Cacraris refei 

Tiiaborioom , VVitdogavia sc Cliiigeobe 

iecafifum nonmulto pofl fecuta raot. : 

• seliqtiiarum MansfeJdii , io Bohemia finii 

Sub id (cmpus A nhaldtnus lODior qui io p; 

Tiagenfi captus fiierat , 2k Cafare in gratiai 

ceptus > Fatii piofcripto » m vcJiiam qu 

per litteras peteiet ^ fpero fedt. Ignovird 

Czikt tnennio poft , tardioie gtatia , quia 

viui ofienderat. In Belgioquoqiiecxpiiani 

i$eiHSi induciis bcllum teciu&t. Cirtenim Ord 

|n</k#4. Piovindarum foedeiataium , ucimpedi 

fud Bnfit' doroi negociationem ,. qua maxime le < 

«•/. eoium cofiflant* iQa|Qiie {Bcmitate ac Jucio jfs « e r cercp t , ^Drfcmem titTntvfthm td .^,. 
anooswginriiiaftBarmiiKfiasAiiflfaJcicertft ' V* 
lcgtbusfiffnatamccfiaimj Prarfcripti Ihnirei i W^S*' 
tropico Cancri ad JProirofltoriom bona ioei ?!?** ' 
pcx Afiricac itqoe Athiopl* littora. Indede. ^^K-a 
ztmni in latus Brafilrarti lcgcndo , tc nirfiif 55*^'"* 
fraufmiflbMag^IIanicoperitomiirosAmcrici Jj^^* 
toaris ira^ td frcram uftjiic A ftiah. Prchibi- ,n', 
Ueprivatonim negotiauoncs imta hos termi- **^'i'*^ 
Bosnclingulttislacri rolIidtiTdine ,botiit>a- ^**'** 
blici fpes cfrcrtejeturrdCiignaii tiXit^wci, ttz-^ 
fidcfc^ rei iduricac & tncrcatOfi* pe/uf. itt. 
Ailnsn societni cvm IndicisRcgntis acDyrTa- 
ilis qtiibufcijnqiie injre fadcra, bcIUgCrere, 
htcc^ Rcgicmerqiie ihTadcie , ftttas liicolrat 
iadnais populis etcofcte , dcffitmi itcuritati 8c 
/brtBnr /iiap pro aibitrio prikiidum , & re fiai», 
tMTDifliidioqoamoptiiDetoiifiilere. Hiscon- 
fliimb prslssi «juinque mentct , ifitra qu^sr^ 
qoiin So<3etsteiii admitci velUint , bomina foi, ' '" " * 
%i qBantom qni^ue conferre inedittretut \ 
•fQdCopiuIcni Andfietodamenieiii , aliofqob 
MfMtos profifereniur, teriia pccmsixpar/e 
lUtiffl dcpoii ta , rcliqias dUibusuqueotl czieQ« 
BocoiJStrendi». > 

Sadctatis IndlO cOf^ltotioDiein pto/criptb frtfinifi 
Sooctatis I ES V confccuta eft. riim patre^ ft$» Pn. 
mtia fex llfcrtiHi fpaciUdn OtiRiitm Imi^tib trum, 
excedtre , proflibiclaim lis tdltlfierciahof tdtik; '■ 
'V^iivm , m^pofitttm pSieiitSboi , «Crta fiib '^-itf^^f* 

n^iiaiflc fibercrs Fatribus ^ocietiti» «hidicd- 
dofdiientj dat6f inira dteYifisimhilfpaeiuili ' ' 

levocHcflt ? Eacfem e^ fia in itliqiios Xclf cio- '" 

rosOrjfncs & tJIcrym facCUUrem tfcpcf ita , ?#. 
tiiudK^ ^b vita & necls (ofm t ne iii eos ' .1 
^'de^itrqtic 6c M^fiiReria , k quovls^r*. ' 
««HlXrufli* cOiifc/rentUf . Tum ad beWji re. •' 
^MaxA ttMMi imft^ftitttitiSkVtitii. 
^ C 4 fc .j6 Hlftm/frum mfiri tfff^Mf^ 

1^21. fc demum Scgtcmbri, luItKum circu 

JuitMcum incipiunt. inimim eo Henricu£iaCx>mir 

^lf>»m ^enlem • ifenhutgicqs mox fecutas efl 

^Hi^A. totmemaria &c paite' czcrcitus. Czt< 

»». ^rciimvalbittQnemprohibeient HoIUxi 

noh cu p altcra cxcrcitus partc , adverf 

jitium Oiitngii Pfiticipcm confedit« C 

(am intcr & Embiicam luftrato exerc 

(perata dcmum luliacilibcratiooein J 

difccnit. Ita luliacotti duobus exer 

mcdia hycme , acerrime preflum , m 

tro dtroque damnis » icquentis anni 

mcDie lanuatio in poteftatem Spind 

ceflit. 

Zittmis Eodem anoo Ludovico Gallix Regi*] 

XesgaU. Hugonottis fijit. Redaaa BeamenfiP] 

PttMv. hi potcftarcm , reliquam Aquitaniam^d 

^dt. $*mf, innitutt , concivit !ca res offlDCs in JGal 

/i*. 9. U vjnianos , ot celcbra ti« apud R ttpeUai 

M$ch€U»n v^nticijlis fiefcQflonem meditarentor , I 

'eorum ,prop6fito ninil territtis bccopat 

ti^urbibus,, Santbnumac Novempopi 

.^vicinamdique Prbyinciaiuit) ^ tnunitifqi 

iidio , quanqoam plutes c nobifitate ami 

lf«iif4M. ^ Monte Albano etiam pertinacia obfei 

to. tp\t€ttii A ramcQ ciccuraferre ar ma,i tqoi 

reobftinatos , demom ad Rupellam ipf 

porperduelliumj tcrra matic^uc drcuna 

9ti f «/«• dam animum adjecit.Gra vius bcllum Sigi 

msFisfit- do Forbijix Regi advcrfiis Turcamm Imj 

Md 6iinc tem fuit , .qui rcIi6lo Pcrfis Sabyk>ne, u 

0nHum, omnes ad bcllum Polontcum contraherei 

BfUmm licatocdido, cmncs Impcrii fiii copiis 

Telotf' vere ad limltes Foloniz f prarflo efle 

rum eum MeDfe Scptcmbri uterque exercitus Pc 

Tmrcs. "iuta Turcarumque apod fluvium Tyram i 

Vyefier^ dir , poloni haud procul arce Cochimo ■ 

cuxam Rcx Sigifitiundus m}odamat C Chodkievicio , leiom miiitariiim perLitbDa- i^^t 

giam pia eic d o # Jsmaoitiscaftrii*icceproqne * 

ad fc Frinripe Kegio Vladiilao • rttia habuit 

^oliibeffc lKmes,ne multitocfioe fopeitme f)a- 

leca crao^cifi ftegnt ohciiotapetcieot , ftd 

caAn poJootca loci magif qoaro hoftis aifliiit. 

CaAra \ Torcis fcptas oppiigoats fiitM t nagno 

fcmper dppogoamium damnd , quod tamea 

tsoto ia aumero fKik feicbant , nam iiipra 

ttcccma millia , cum ipfo ofmane TUrca- 

tmn impetatore CfSDt ; PoJoni haod plutct 

icra^nf milltbas. Moibus ddo 8e ipHim 

Cbodkicviiium (iiftolit » magos poJonoium 

~ ^ s. Sez^nta annoium trac , non msntt 

qoam confilio promptos . difcipHiiaB 

SBifiratts feveiiffimos eisdor. 

Sarrogitos tUi Staniflaos Labomieicius » 

JtegDB rincernj , qni ism snte partem cxer* 

titos dnxeiat , pacem ccnis conditionibns pe- 

mM. Non af]»ernaiKe Ofmane > poftquat|i 

{soiditt caflris frufira oppugnatis , C4mcne- 

ci«B qooqae & Panovidum irrico fucceilii 

^^^■Hw, riimi Tuicas nicceOeic » amiffis 

Isac espeditiofie (exaginta fiiorum militbus > 

nMpor ja^ra rcdcuntiom fiiic inopia com- 

»»^^nnii , & pabuli « morieotibiis paffim 

yammu > ipfis deio bomiiiibus Icnginqnt 

ii dfficili wi* 9 comiimifl imbiibus , hofpi- 

iftonok|De 8c «ecis » ▼sris in)uiia ene^iSr 

l^ nniior Polonorum pro numeio cladcs 

iiiit.fciiom qoadriogentl perieic, fiigaSe 

kaespbRBsabfiiileram. £<juotum morbis > in 

4NBncs peae Regnt Provincaas costagio vul- 

gsia tSt , iipmiiodioe caflroitim k ibcdibHt 

Mta •, aoa csigna coium colp» tfoibos cm» 

OAnntn tnctunbit >com (acile reinoveri iox» Jm/. tk^ 

4» > Tjra cam proplnqnQ atque tn piofbem 

uoi ibttci pottteasb Cxtanai f oloppt 1^21 beUdTufcicopeflitti^^^ gnvior 
- „ ' ftif exccpit Guftavus Adolpbus S 
p^ . cum vtgmti cpatuoi miUiu maoK i 
r!« ct* *"««« » •<* »J^° wmforc quo a| 

' v««^ ^^ ^o*^'* '^^^** c«fti« fijieraff 
Knhf ^'^••<' ^»**"* Livooi«Bm «rbs pfi 
w!r? »n w au^CQittio civium «mmtt ^ 1» 
^'^ /^T Guftavi faciliu» caaccffic <)ua» nrc 
1**^ , ^ letit fiMetoiuziVKi , quod «odito 

J^'^ I • «Ivemtt. Chriflophoruf HacUiviliiM 
^*r.G»/. ,^ ^ ,^ jj^n, flomifiit Ikiat addu 

""^' eam Doo«mond« iccura eft duobm 
y!'^^* Utiibufidiftant monimeotum. . 
**f,' ^* Obiete hoc amioei Viris illuftf ibu 

■^•T"' J>apfi. Fbilipput I i L Biex Hirptni» 
^w,0rim, Ar.hiiinK Aoftriai. i<km<yac Belgii 
<R%6etiuitC«idint]itBelhrmfous , i 

TWiT. A^'""I>>* Lvifliui . fauUit V. pi 

ckiiar tnnot qaindecim » a>i ^ Cott 

dioalium ooniiiam fii&agiif Mk€iu\ 

Ji^ndcr Lodovifiw BenoBicBfit » Gre 

nomine aceepto* fhilippmUl. ptul< 

ncm fielgicaiBm ifldncitrom • vira 

.£ai Margtrctha, Fcrdiotodi I U Cclaij 

lcsliberot teliqbibPhiKppom qri Fan 

•fit, Ctfolom, & Ferdinafldom; deifl 

Bapttm LudovicoXiir. GiIksBfgi » 

• & Macgaietbtm. vnit tooot trvsfBe 

. gimt , ex quibot dnot 8e vigimi i« a 

molmperio plenot cmaiom habsir. J 

Kdtgiofm K miiiflBmm , vMdiaicra 

moodanar , U tor Froviadanm tho 

viflimotexpefiot cnm depofiit > idfi 

tfh. rt- ▼ooc tcfltiw iiii w fibi fiiionni ihiflr. i 

rmmGtrm, ti pociut nominit MooKbot i f»m 1« 

vtUartp, opom RexdecederCt. In Albciioflffpi i 

]t Mtximilitni 1 1. CoAriidefecii , }■ 

f •■)« in Mdiatodini IL ttioflito ,v 

n k * — ■ •• i %<• ^r 1 * i ^ tahifffmta: i^ 

2^f<fBt t(abell«in Daxam ^ugemaiti f ()Dzrow t^z), 
H^anccps aIi<|uot adbuc »imios Bclgitini ftu. 
Wtti?k. ^UariniDus MaKcIIi II. toatiS^ BtfUrmm 
'kUiiniiCcsKoic genitua cfi. AdolefceBsSocscuu j^r. d€ 
)c& noiDCBdedic » nr/ii&is dctn Lovaniuin B^fUB^m 
Tbcfjo^iu cxpoTuu magjfia famacxucliiioBU, ^^, 
tcwcifus io ualiam advcr&is fkcali notiii faase* 
KS opos ablolouilimum edidit. Anno &pet io4 
>» &CB& daodeccDtcfiiDO i Clcmestc VIIT, 
S. a. £. Cardinalii^oft Aicbic^fcoptis C^im* 
nsaeaiiis eft , iianc tanaen digpdcacem tcvw^ 
catoi ad iKbcni ma|fie nM)dcOiz cicnspl» 
ipoBte dimiGt. Dccewt Ronut menic S4pton»* > • 

wi anno ztatis nono & (eptuagcfimo, paiiiAi^ .^^* • 
AimoouB ^ doaiime fam«. Carokii» AMn ^**^* 
1BBI Cnum Luiaiiino. Sc Ac^ 04iig Coiw 
■cibbiJciB , hamili e loco » fitua & iodttJfto. 
tialiidovict X 1 1 1 Rvgjis evcitc , «oii fioa 
UHidBGalliconiiii Tzocemm , to vc) DomtM 
miorafidBm <|BOd o c copa t B m lcmtlRcgi« 
aaiiQtis locum imer iniSnttos xoeuiIo» ^ »4 
iauR vitx , ifldeftaus obtisBit » mfeBciitt 
^CBtio caio fem pk etmc : CooinmMi fikm Su^Heim 
mamioHirfamA ibciim^cnBodeiilptfCil^ um C*^* 
dKOBios » COB>ecOlis« U Ct^itm EetkBf itrmiu ^ 
BBBMaicikio» rbtUppO(.l(« Mgi ab accw» Uyr. 
coBiUiit, ac graviffimociiai negociefam-ptr-^/^f.^^. 
masui^ mittiil^t t m cobc«iGcrfla»noim« Gsf.Ens 
fmsA» fnfe&ta' Ntttt eft AmvtcpUr , inpMtJiL 
fmt?mako O^deiOBmvatttOiltiBBoteiBi fagai6, 
Bdmo^wfoitBiia * Macte M*^ Sandct «r • 
«aiioBc 8dgiCB«AcM«rmi cfti> PftitiftftiA 
^>MD M^&9$ , ac^ fXk «nmlia*» Aancifi&^ 
Rof^i^ndsvallit» tBmMficbiBBitDiBMDfiB 
&CioccMi AfagMrir adMpmeft^ \^m 
yiiKipfBmpoteBtidc. pciicec at^esktl Mt% 
SMBfi^mc SiMkir^iB . ^ (oMiXm^ 
ii ^ ^r ^naii» afod P hmppum lli. uiin- 

C 6 iD«n J . 69 Htjtmarum nojtn temforis , 

1^2 1* *^""" amiciriz gradum obtinuit ,ifi Avlamjia 

du^us, &moxintcriaiimb$ Rcfi;isrccrcii<> 

ribus ncgociis acjhi bitus , . tstirum biewi confi 

Bo, obfequioquc ^cdt ,ut i Lcfmato Patroi» 

proximushahcrctUr, Irigcnio acri 6c ptom|ft< 

'< fmu aiquc »d n utiim I^tincipis vcrladH, corf ^ 

- >v lis fo^ma Vwiufta & decbra , quaequc B^ 

n*aj{H quam Hi<f ?iuim refitrtct moics diflit 

Iti^.Cbtttfs iii' qi^6riitn giatiar Ihidebat , A(fi 

ferocfor^ue adv^fani eos , qni opcraipfius iH 

digcbaut , ^ornm tom erat ingens nuttienrt 

Qujc res tnvidtam illi i apudfummos juxta iii 

Tdeit, lib, ^mofque feflinavit , infita mortalibus nattvra, 

^Sift. iit rccentem alioittm felicttaicm argrts octiR 

, . HiitrolpidaDt, mbdutnquc foriDns 3k nuUts mt 

gii eit^ gauc , quam qnos in arqtio Tidere. Pa> 

irern futim / obfcuritati nataliuni tegehdc » nc 

gare aufus I t^ndeAi ,' Pgeriicentia dudas y fft 

quod cdare poHe dtflndeict » atqoe adeo pa 

blicum convicium vciitus, ) agnitcm ad hono 

Ks miximoi eircYVt.Quos ille tenotrarls prifli 

n» memor modefl^ & tntt^ ge(Ct, identidenc 

^ fifi<iiiifeticen(i enttnn prardiceos. Vxorem da- 

»1 ^x illuflri Vargofum familia , A gnetcrn , a 

> Iivae8e'leprem£ccfe(i8rum f)ominam. Dlvi< 

. tianmratqoedpahimfgnitadinea quatuman- 

SDDs proventus bis centena dBcarorum mi!^ 

'.Jttigit, maltoi Hf(^ni« msgnateit {bperavtt 

* IgttorregnanteatfhAc Fhifippolll eumdecfi. 

safldirtflVfdiac « coi tnipat Jam erat, VaUiTolei 

ttim conceffiOec , e$e£io finiul er aola Lefi< 

naeoDQce cofosgratia opes'Calderonii nitt' 

binmr taodem giticeoM miroftilnmodiMn pa- 

blico odio luflo Regit tiomprehendkor. Bidwi 

niofcrc Scftx meofti('dere6^i«m pciftbrf 

meriia quttfitome^. ^riiieiimihibut pofla^ 

Jabaiur i Artiom': l|tgiGarom>; & Med« ia 

Margautbtffl RegUum iHQltol^eilMfcs vew 9eqoproctir>t9« QuzitafDcocaiiiptniinpro- ( tiztZ 
^agtntur ab^lutus dl. Sed in Avguflioimi ^ 
Avilain , & Fnncifconn Ivarnm czdis con- 
vi Aus prxMr aJia complof a , mortis fcnteo- 
naoa im^iterriios accepit. Datum bidoaiii 
aoinu» ad arteriutarem conipiraDdo , magoo 
ponuceotixySc fortiiu^aisexemplotianfcgit. \gg^ 
deiEiini . Maot u« Carpentanorum ereAo apud * 

fimm tiieatro prodocitor . damnatns Mubthi- 
idens « circa vipmiRelieiofi varioiiim ordi* - 
JRHn , ma$or nomerus lidorom » iptecapillo 
& barba io pc^os promiflla Jicrridbs » 8t cm- 
dfia imaginem roanu pnrfereiis»mincconje<- 
Au in miiltiiudtnem curiosc oculis,modo elc- 
misiBCailam., & mox io piocenf am citicem 
lefigios^ ledhi&s ad feiale pegma peivenir. Ibt 
Ualgoe» impofitiit , .& obvelatisocdtis niil^ 
lo ^gna lccmfdiflis ediio , moic Hiipanico 
Acandom gottnr cainifici prsbwt. Mocsipfias 
InmagtximUitittxfinJscorona , poft^oamio- 
fidia (fiioefiferat , apod ipfos CUam UBimCQI 

pufriaitiaac jmmi ctfuu Cf HisTe-: ii ./ ttIST0RlARtJ3M 

NoftriTcmporis, 

ADOLPHO BRACMEUa: 
HBER S^CVNDVSj r\ 

Compk^tctis gcfta ami(mifti; 

Sqmic ARiaM LlBRi I!. -^' 

■ . ■ - . 

PAX Vi9^mcM, . iAstfimo i i km Ciu 
firtUam £kmdr4 M^mmmJi: P^d^ 
W»«f rBVcrtituriH tfttfiam , Mmsfet- 
^as ti^dit TUhwo, Bic D^launftm , ^ 
m9X Brtinfvicenfem , -^me^ge^ptr-UPii/h 
phaUam. PaUtintes dimrJfisbeUiconfiltU 
reditirtHoUandiam,pugna adJFioreacuin 
inter Mansfeldium , Brtmf^vicenfem f^ 
Corduham. Ttllius capit HeideWitrgam ^ 
Manhemium, Bjpformatio BohemiA, Sedi- 
tio ConfiantinoboUtana t inaua Ofmam^ 
nue Imperator afuie inter/citur. i6x^. 
ComitiaRati^nen/ia^ in^bue defini' 
tur cjjfufa Paiatini a Csfare , e$* Ble^ 
tatu4 ipfitft conferturpuci Bavarta.Uem 
ekcidittifkaHfa nSgi^ , f^ Badenfis , mo. 
tus HuT^arici , JilUus ininferioriSaxo^ 
ttidcddit Brunfvicenfem propi Stathsem. 

Tra&m. Ttaamms mmrimtmi mnt ¥fimif$m 

ir^luL , fb* HtfiimiA Rtgisfonrim:M9rs 

Gr^orif P^pA XK (J. tieBio VrbMni VIIL 

^tittramfue. Afyf$u Rhetid.Ris Tkreics 

i^ Haftf»rfrj. XK14. CstmtiM Fihmcm 

cehifiU£ VarfrvtA, Cmjecpo^m etMf 

, Tmteroe, Vladijlmis TrincepsFotoniAvi'' 

\\ f^ mniemei exterm, Res Gersmmisfj^ 

! frivmtACMfarie.jM^MexdecermM' 

^inHiJ^anos ^CMptrem » matrimO'' 

^^ixmfieefilii tremsfert iu GaOiMm. Spp» 

^tdM ehfukt Bredam t Oraapm aeeem 

Jbaverpiammt fmfira fer infiSm tpt^ 

tat, CefarexfiiisFrovincnsejicitprAdi'' 

eantes > Marcm Jbtsomm de dominis r#- 

vertitmMMmamy f^meriturinearcere* 

Carobss Cefarisfrmer moritier inHiJfa^ 

md. Res BheticM .161$. hdors lacohi Reffs 

Jb^liMff^ MatrimeaiMm filii ejm Care- 

! 'im.MersidasavtiiFpincspie Orangii, c$i 

t skifitio BredM. Bt^am inJ^fiUd recsfe- 

ram pcrtum oimsissm SanBorism , Jlrsge& 

estmclare rejicisimssr afimbm ts^MSueu 

MiDanieierigo y casffkfssey mvmCa^ 

feris exercitiis Dssce trMltenfteimo. Cmi' 

UaVngarica in ftdbsss ^er£nandmHL. 

CefarisftmfiiBex VHgMrtM. Ssmti imva» 

dmZJvoniam^, Deafaecis fmfnaiefi 

fsiefint. Mers QirMmSf N^tnXM&r^ JPrin^ » K ^4 JI'tfioruiir$im noflri ternfork^ 

t^i2* paIncipiohii)iif aiun Gabriel Bethlcmasd 

fsxytL. - C«(«r< f •cticituc. loiUuiu ua&atio Ni 

X^fiiM ^^'P^^i ) conventumque in has conditionei 

jj^^^ ' Bethleniu» retenta Caflbvia & feptem inili 

^utt' 16 $«"* <^"*^^*hu« , nonnuilifquc tn sUefiif ^ 

^* *^' titulo Frinci^f iBi|>enit:ontcntus ^ cor<H» 

oeteiisKegni yn^anci uibibus cederet. \ 

tus vero Heligtonis H Fatf es Societatis n 

tuerentur in eom l6cum quo ante benum ! 

M4/r>m. feot. Non multo poft GsAt £te<^onm M 

ffiMmOi. tuc Dncem in Matcimontum accepit > pr< 

/«rtt. Aufc^ue obviam SpoDfat Oenipomem , ibic 

ouptiam/celebravit , modeno apparata , 

pMUtinm temporiiin ratione. At Fridericos EleQot 

^dvenitin lattBUS intelle^s MansfekliiBninrvicenfis ] 

pMtridm, •greiiil^if ; pcria^iim ip Falatinatum mti 

habjtu reviettit» Duos comites itinerit 

buit: VnumexDynaBisBohemicis Mich 

Vittum i altehim^ Mercatorem quenclam 

gemineofem. Kcqae faDe ^aruit pericc 

femel peoe agnitus l mi^ieie Cauponarta 

jjttieb. ^ P^ ^"'^ fimiiirudioe fa^iem agnoveta t .C 

i^>. 1 0«' '" ^^ "' ^^ ^^ dive^fbrio pnblico in 4n< 

dm i^:ilitesgregaribs AtchTduci»X^op6ld 

cidi(2et« Vhi incognlttis.multain fe convjci 

ci militaii Ifcemta ajodlvit • jocoque ttanfi 

tci-e , tc tn falotem hoftium luper menr«n 

^ooderepropinaQtibtis debott. Cxietum p 

• ^am Laiidaviam pervenit '• depofita pf 

lu , fiimma Mansfeldii gtstulatione excc 

cft , omaefque fpes traftatuum abtuptt ^ < 

tum HHpani de Mansfeldio Hias in partes 

trahendoutmaxim^ agitabant; Ejtit ergi 

J/iMtftt-' ^^"> beliom' in Falatinatu recnjduit. lo q 

dimdncit at Ele^oipm Ftidetticum t^ducerct , ft 

wTiUinm, ^*'"' excichu Mansfeldios .movtt « ejipiifl 

irce MeydeBburgenfi» tiansmiflbque &I 

idYeifiM TUlnmaiicit $ ^ piopc ^j^oc I LiperSecundui. 4$ 

axm Bt7iricis ^cooiif coniidebat , Heiddbei* 1^22« 
pi ImeDtus , Tillius cognito hofiiom idvenr 
mnondiu con^atus , in cos priniiun inve- 
&u^ cft * quos ad lacenendum Mansfcldiut 
pr zmiTerar » atque hts fatile reje£tis reltquam 
deisevercitun) horum ftigd percuUum actgre* 
ditor, tanti conteotione atque ardore nfiilitum, 
Et Haaifcldius perturbatis fiiorum ordjntbus , 
iBapi coafufioBe fc recipere > & infequeDti. 
iws vifioribas locum dare com peJIeretut . lain- 
'qcedftiram fere Iioraram itinere Vi^orTil- 
' £iH fiigfcates exegerat , ad pagum ufqoe Mia- 
[^gelshraiam com necelStas ip{a & ddperatio - 
creiit drcumvencos , angudia loci fijgam pro- 
'liibeote. Igitor Mansfeldtus iacenfb celeriter StrMs^ 
jpago , Qt fiAmo conipc£lum adimenie non ani • up^ j^mih 
tDadvetterent Tilliani quid ageremr , iiftit fii- fgiau 
^mfiiofiina B atque Ordines refiituit > hotta* 
'tiirq«e pro tempotc ut nece^tatc in viitutem 
ifCtCi , m pffdio qaaio fagieotcs moiimallent, fi^i cU» 
CODfCTtit , agmco , ttqoc ifi piimos TUfiano* JUu 
iam , onl }tm pag^m piacteipeflG ciant inu 
pc^tmi tactt. Ita te ihopioau peiteniti Tillia- 
«» cwn ?idflc fe ciiftinAaieDt, vi^ (oot, com- 
pninqac \m iiigam. Adco connariis moiDentis 
xivtaoa prxliorum vattat , dom yi^ribos con« 
^iemia «digiuviam 8c roctum. viAis de(pera« 
tf o vittiitis atque aodKiae indtamentom fuit. 
Tcnni ignooifioia damnomajoiextitit.Ainiflli 
paoca figna , H et minoribus tormentis qua. 
hxH » quas Fdc9p§tut vncant. Tillios ipfe ccii; 
ib(& coi inOderat cquo baod longe pericu. 
lo abfuit hi retiqcRim exercttiom ignominia Sic 
jMjdorc accepti incommodi irritatum VVinip- , 
femaa redoxit. Interea Mansfeldios Sinsbc* 
flnio , Eppingt de^tione : 6c Ladenborgo 
pei vim potitiM , non modicam fpero fece- 
xat faUiino » ct^iDS icdiiuffl tana felici 
- ' aiif^» J t€ilt €4UUf 

€9nfim. 


♦. .Sli* €if Hiftmmm noftri timporu, 

anfpico celebiavciat, Cum imnovlfa irei 

dtdes breve id gaHdium vidtoribas c^ 

Gcorgius Friderictts Maichio Dmlace 

tranflato in filium majorem , ditionum fua'i 

JDie I ut expeditos bello vi caret • quodj 

Talatino * magnomilitum numeio con(crif 

jam diu meditabatur , {un£^is cum Mansf' 

cafttis etiam Hlhnm poflb adtertit , coi 

nicandt |(loriae impatitns foliis Ttllium 4 

firis aggieifi confiituit , crant nii ofto kgjll 

pedimm , cquitum turmie ofto & vi^ 

tormfDta majora decem,eonus mille dc oc 

eend novo imptimf s genete omni appatam 

fitarilk annona inftrudiflimi 3 famque Vt] 

phenam inter & Heilbrunnam haod prootfj 

flibusinpatemicampocaflra £zerat. Qui 

ab exploratoribt» Til ios cogdovit , deld 

ptiotis ignomioiar peicupidus adjunQo pi 

Corduba , & Hifpanicii Legicnibus % Dl 

cenfeminvadit. coepta e(^ pu^na (ummo C 

Deqoe ante vefperam finita* c^m futtimt 

que contentione certaretur. CsrttomL 

cenrem idem improvila res fubito ptn 

jiim cootlnua tormentornm jacblaiione «i 

cecte minlflroram indilieeotia • ignis cord 

t]ui pulverem pyilum vehebaDtillatus , iiu 

tem mox flragem , 8c in ranto peiiculoi^ 

mijotem ttepidationem edidit , ignoianfci 

cunf^is dolo hol^ium , ii|.forte eveniflet })t 

rat Catolus Cacalfa Legatus Pontifids lWI 

tio ptarlii res Cacfaiianocum in *t£io eltt 

vifam k milite Hifpino in aece mulicrem «I 

cl.doaniiSu , qiue Catholicoi ad pugntftnl 

tareturSt vi^oriam promirterct , moxei 

dcm militem caruin majus tormentum, 

aftabat , igiiem intuIiOe , cz quo etumpei 

iHicopilc', hofliiim cutrMs inccndeiir}! ■ ta 

impetu } atque omhiufti teiioie ut diT^ pSi aercinis » nequaquam vues colUgcte» i i%u 
Pt^ttrate praeliuon pocueth . Ita f eituibjta 

ttdcnieliDio perterritis , donecefiuraoiDnci 
B^iaiBpoeicedeient. Opta eft iogens pia- 
u } tttneota «nnia & ippai at us Bellici m a- 
P» vu , eqaomm cunDufn<|ue ingcnt nDmc- 
!^^9Bos aliqia pecunia ooum. Cccidcie 
J™w> Magnos Dux vvtrtenbiiigicus , 8c 
TMBTiUtinDs BirckeDfddicnfis, captifupil 
"'fKflcce&mm,inter qoos molti tiiboni 8| 
P|?^ otdDom dudoics fneic. Dailaceo- 
^i|fe om paite equhoin ad MansfddiQin 
F<"^* Qtd tnm Ladenborgo intcntns poft- 
jojm eo potitiis «ft , tianfmiflb itcxam KhcoO 
^l^m ) qoam Atchidux LcopoldDi obfi> 
■oncncBnebat , libexat. lade ruiCii Epifco* 
«oSpiiesfi cvifiaio , Landgravii Daimfit* 
^^ duk»em ami Elcftore Palattnoinva- 
tt ciptDmqQeLao^aTiom ipfum Lodovicum* 
Mcottiunia coSoifiain mhdc. NeqocTiU 
^cmam , qia an<fito Landgxavii penciilo 
wn accQiiens , 8e fi cxipcre Piincipcm i 
***B^ Itt&imn non potcrat tamcn exrte-i 
"^iSnefigiavicladc afiecit jWt^n^ prardc 
P>i<c hoflabQi extorta, qos eo opulcntjor crat» 
9B0 Mittfel&Biin ^ipcncfii vicem populatio- 
■»D ficeotiaro m Ai fpolins ma^ quam caufic 
P»^ftndcbtnr. 

Dnm hu in Fabtinatu terontur Cbriftianas 
Dox fmnrvicenfii inV Veiiphalia dominabatur, gniii/ti- 
«Aoraenfan & Mon»(lerien(em Eptfcopa. r*i»/?/jf#- 
ttisomoi cl«dinm gencre devafians, lan^que fdih 
Upfiado Bc Snfato aliifque in co tra^ oppi. yVeftfbs 
dis idemoro & ipfa padetboina potttus *^ ma- Hs* 
gnimabiqDevimpecuniae corrafit : fed nol- 
wmUKokmiorero quam Fadcrboriur ubi ex- 
p tl a tit tod ri i , cieiidfqac ne ab Ecdcfiae quU 

dein 6% Hijlarisrum nofiri temforis » 

tiiz, dcmTbcraufis manus abftinuit. Er«t in rcfl 

UtUtt pri«»ario ft«ua Divi Liborii Patroni BaCli 

* 4 L(m ** ^"^^ ^^^^^^^ Ttitm pondcris , quidam o^ 

Jl \j * gintalibrarum fuiflctradiderci magna pt 

Ith t "^ ^°V^^ inflrumcnti argcntei % auretqa« 

iifu facrorum , <ju« illc omnii pct fumn 

injuriam crcpta in nummos conflavit qulbi 

Cxercitumquc firmarct* Spoliatis templis.C 

exmctallo ; monctamconflaiijuflir. nov< 

arrogaxitiTanc fymbolo inngnitam» Ab un» 

tc manus c nubibus protcnfa evaginarum 

lem vibrabat.otquc cujus cflct agnofccretur 

etttt^ mcn fuum adfciipfcrat FAID ERICVS,tb al 

5pr0lltl{l/ patie iion abfimilc lcmma addidcrat: A MI< 

»f*fren DEIHOSTISCLERICORVM. Sedh 

iF^tniUi f*"^^ ^ <{wxa pugnarct, pmnU deinceps th 

^^ (iieKpertus , atquceodctn adhucanno an 

imanu.qua tam impotentcr (acro Catholicoi 

ordini mioabaturutiinframcmoiabitur. ^ 

icccptis \ palatino literis nt fe cum Manslci 

jungcret rcbm jam pci VVcflphaliam praec: 

. peftis , dum Falaanatum verfus iter intcm 

in vifloremTiliium incurrit prppc HocchHi 

tmntU» oppidum ubi pcr pontcm Moeno inapolii 

tmStm^ tranfirc conabatur. Fufiw cft menfc futi 

^^ ' przlio mcmorabili . amiflis fnororo ad m 

* roum quatuor millibus » quorum tamcn i 

}or parsfradlo ponte aquis interiit , intcr q 

duo Comitcs loannes Cafimirus Lovcnf 

nius • altcr Eberncinius quidam fuere, i 

cum Styrumio comitc & partc equitatw 

' vcnto vado Darmfladium«atque indc ad Mt 

feldium evafit. Impedimcnta & curnis om 

in Tillianorum potcftatcm pervenere , c 

raachiuis quatuor mur.alibus quas cx Ncohi 

paterborncnn arce in hanc expcdition 

Cvma ii Brunfviccnfis adfumpfcrat. Hocchftium i 

QhtUn pidum paulo ante \ Bionfvicenribus capi 

i L LiiirSeeumhit* ff Ttffit Comcs GMenius ceciipaavit • x^2x« 
Rbad Goeiaopcricolo ,pitftum ttajedto juxta y,^„*---^ 
[/oruin bracluo » dcio repentioopulveristor- n^^^ 

aiiiuiccndio ^" ^*" corfcptuf , ac piooe fuffo- - 
caius 411C molcis ezio 6xs deiper«u ?aIetodine ^ 
decabtierit. Tandem Palatinus duplici iamcla- p, . 
de Dii«lace»S pctculfiis , fimol AngBx & D*- J^r'^^ 
mz &^gDmli(erispefniotusotarmaomitteiet* ?X^^ . 
fpc padf quz Sruiellis traaabatoi »dimittit cx. . '*' 
crdtuoiapijd Tabernas Al(acia; , dita facuU "^''''* 
tare Maosielifio & BronTvicenfi . pofiqoam iig 
DioCuisiofemerit^sgratias egiflet « qoo vel- 
lent com copiU libeie coocedendi. Ipie deiii 
Sedanam , 8c paulo pofi mutato habito pec 
Galliam igDoratos inHo]lan<mam reveitlt. Fa- 
macftaccumqoedocemMansfcJdium ScBrnor ^«jf. 
v*'oeD^emC2fari&Til]io obtulifle operam fiiam p* i ) o» 
fi abc^ta prorcriptiooe reciperetur in gratiam, 
8c mi&tibos , de flipendio fatisfieret. Incertum 
tx Ytto > an quia fpacium explican^s confiUis 
qtmdiant, ita cz Alfatia in Lothaitn^iam vici« 
nam digcefli^odo reditum inGeimAniam mt* 
nabantuf , mox in Galliam obverfi quafi labo- 
raotibcf ibiHugonottis ausitio futori tandem \ 
confoederatis Bc]|pi oidinibos acciti « magnij 
irineribos Brabantiam pedvere. Quos eadem 
celctiute.GonfalviuCoiduba cumHifpanicis Sc 
BorgaodiciscopiisapudFloieacom haudprocul pltml 
Namorco aiiecutos . fiflcie fogam & commit> pufHS «d 
tcre adem coe^^ic. Pognatum ottioque aaitera |t/ff«4. ' 
Augiifloraen&, jamqoe nutabant in fugam Hi- mwp. 
fpaoi cqoites nifi Embdana fic lienborgicaXe- 
pones ioa conflaoiia les labantes reflituifleoc, 
Ita«9Jofere Maite difceflum» 8c Mansfel- 
cfiaoicum Bronfviccnfibos » qoointenderant 
ad Hoilaodiami exeicitoro « mutilati pervene- 
mot , quorom adveotu cogniro fclota obfidio 
Bcrgz adZofflam qaiuD Maxcbio Spioola ma« 

gon 7^^ Ktjlmmmnd/Mtmfork, 

1*2 s. gnaexetcitas ^ane pfcmebat, nam altefa^ 

, HeDTico CcymuideMonte comralifaacttr^ 

BrimpH» Otanjnt rriBCipenfi permHerat. Inhoc p] 

cgHjit Chriftianus Dux Branfvtcenlis fhiiftrtnn 

Mttittii chium amifit'^ Nam, «da^apermnnom 

Bfmkm^ f^^ gfobulo , dum hi ip(b pugnz ardorc» t 

ibter ^rtmdres , vufneris cuiam omfttic « 

c«pit ingnvcfcere , vel cx ea raota, vef 

vindicanre noroine^iit patreri.ente caf ne vfi 

& accedente gtngratna jam non eHctfa' 

iut vitae rcmedium, mfr bfacMum tolli 

Ptrcullt aatem fcaionem ^rcirei flc 

miiitari pompa inter occinentes ttndtqcie 

m avocatuf hoc flrepitu tnimufl magDitadL^ 

cnictatus aar minus perciperet , aut facilltis c0 

ffmuTaret. seddealtituifineanimiimbed 

- eorporis nit detraxic nam audfto advenifle 

Am, nbi curandicaufa decumbebat. Tubid. 

H ifyin icujp ,gerduci ad^ hominem jufljc, 

locatalque aliquam multa» Vadt, inoatti 

mnein Umrhwtt Spintid amifife mt irndn 

fid fttfereflt dttkuc aiierii tju» in hefterprcfeM 

iir«r.Reffitums deia valeiudini ferico macUL, 

menm , quod in ftmilitudiaem btachii noan 

BoWfiseat Holiandia artifoc affabjC cxprcflciS 

dncia manuaiq perquam multa non incolV 

modc exfccmus eft, arte natutam imitantc , l 

qoo vellet brachium flederet manuquc dRdUSl 

8c contraQis rurfum digids obvia quzvis tf 

prehendeict , retineretque Libeiara Berga Ji 

Zomam Mansieldius in* Ftifiam Orienti^ 

SiiendU hitternis » & rcficiendis fimiil codi 
ccffir. J^ 

*IiMm A^ Ttlfius Tlaratinitum hofle vacunm ti^Bti^ 

H»M» «taw Lcopoldijs Archidux Raeanoam, Spiias 
k0rr4m VVocmatiam,Gcrmer$ReimiC & relioua iUl 
Utir^ tiae loca recuperat*ad fubigehdl Hcideibccgai 
Unft. animuQ id}ecit.sica cflHeidelbexga id NiCTu 

amiKi H«ae«qBii«iR«MMlidmuNiiiflRhtilMitf. i^. 
r huuSm , iidc9 Eteaofani 8c PalatiBtcwiii- ^ ^ 
f feriofiscapiit « co v«Iidioti prxfidi* fc opcn. v^j^ 
. tevcomniiinitacft, laeiat pcvfete Ncrviui '^*"'* CBiii Lcgioiie Bfhairaica , mille 8c qutn^CBCoi 
isilftwD Bumetiis baod (apetabat \td Oppi» 
da«i , ftudioiiqae 8c vidm agrcfles qui eo lef 
fa» cemporcaipcffant roiltium akcritatcm virto- 
itBqne ciBalabanmr eoetiam ammofiiis, qood 
pfe mnnflis , fibert(<]oe & patrta pug«Mbaiitw 
Menfe Avgefto Tilliot 9 ttanimiiib l&roiir* 
Wm imdtqae dtcumvcnit 8c poftqoamttterft 
Bfod fnfc&uoa dvcrqoe oilnl dfeciiy appio^ 
fmqmie muBifioiiibiis. 8c ccmciBUj tormencok • 
rmD fefbcTaticuie cotptt impetcce mnro^, racfc 
ic^pie. ItadiesAfiqootfBfcaiientemnieofem 
ibfiaMt, donec cx^gnarivtere •mnibttf ca^ 
MBs ad ipl* moenia Kcedecet. Bte ittnta ^^ 
momuae ofaleEbs hoitatasnt nccefluattcc- ^™* 
jMar,8c iMmcftat conditiooes anteponciSt iok 
eicuMli cxdcCo 9 ubi oe fiqntdtm eonttimifc 
tfMBesaereaoimadverttt. fiMoit ucbem coco* 
fltiovadere, lta«ibs poffridie indiaaa^dt. 
|io0CC»pifm, miliciim dviumqne magnt|y]» . . 

trcpmPntleftoiBafcemcnBfugiente, quife 
a0BflMibe pQftviAoiiMi acbitiio tciiipeilacis 
CB B diti o HibBS tndidere. Mdlramibt prsds 
ciptnmcft« iMt 2 pifvaris mode finguorBm 
mmbm ,(ed mtrime e tfiefauro 0t nippdle^t 
JliBnpim, iBiBf qmt ttbliotiieca eminniro- 
«wi Jftfomm pBCfC inicr Qecmanicas ce- ^ .. _ 
kbtuiB t a , tBJBtd«H pafs Rbmam tniO». Hd- *™^^ 
dtibeiHivi cxpagnatam Maitbemtum dbd?* 4MMr*- 
dmietomcflhVaUdffBmnmidadKheniai '^'^''* 
Ifieii aniAiemcs pTOpugnacolcim FndericBi 
1'V.EkftofbocinvxMMe fxcnla commnmve^ 
itt. V%itficBniam fere loamics Papsr XXt K 
iCMMe Ovtedatir exaaa»citatut del». 

ttiitj -_j 7% Hi/lmstumnoflrifmH^U, 

i&tZk ^^^^» <loii^ poftrooduro ik Maitino V. toCo 

_ diDaltum.niupenimreciper^;,Haiatiut¥ec 

^f*^* rttis ttibunus A ogUqaDUs p(«f rit munimoiKQ 

riK potuiCretque tueii ad fi;ptjinnsps$ aUqgot/ciiilf 

A*.o* . ^nto tandetn auxilio maiuit .roatafata:^ 

tioae^honeftas &. yiris digurisxondictoiicii 

ireTcati.lta petmiflum ut cnm duobas toioiM 

mentis, explicstis vexillis • ardeotibttS.lfjalA 

lis, farcitiitque » 9(r vini paluAiis triginta. ic^ 

milie faccis fariiax excederent. Adoiti pgzU 

roiHe equites qui cgteiTos Francofuttum i 

TrMekin- deduce^ent. Omnis jam Palaiiostus in Csfl 

thdlium pctefiatem eonceflerat. Fiartet iinicum Hjj; 

mkfejfum, Kenthalium} ad quod flibigenduhi dum tm 

& •mid 9<cingitur , ingravefcente ^am hyeme, to^ii 

n^^ thoritate IfabeTlx» riinci^is i3clgaium.fit|9 f 

miflii Cxfariscum PaUtino tra£tabat»den(ii 

e(i« jufli]fque ezercitom in hyberni difpoiiflj 

quaeiiU injocisiecens occupatittum pervi 

namHanoviam& Vetccaviaro opulenta iail^ 

commoda contigcre* 

'Mahtms Interea Cxiar, g]iircent< in Palatinato Uj 

vtffrms^ .& tebus advoiuntatcm fluentibust adref 

rnr. gandam fiobcmiam varias pb <apfas acceg 

pratcipna erat , qupd tunnultuam omniuni4 

|am apud dtverf« keligionis Magiflios,ie^< 

exifiimabat. Illos enini , quantumcuoque 

tempoiemodefliaii flmulareni^triepetc tai 

vnlgaies animos vanis perfuaiionibus , & 

occafio (e tulerit magdo motu exfurgcrc, 

turinftigaate maxime CaioloCaraffa Epifi 

^4ivjf. " Aveifano manddvit Pioregl Bc^mi«0 

fV.i^P* Prtncipi Licbtenfleinio utquam. piimum 

ga.&reliquj fiohenia Acaholicos mib 

UijtfidU qut adhucpratcxiu PriUh^tt lUd^Iphini t<5 

iritff, bantur, ejtcerefi Academia Pragenfi , { 

ttus ftudii regtmine , curae fideiquc Fatfun 

cactatis eommcndato. Si cium (itt confic \ i' LiterSecundui. j% 

y CiflA) lois in diuooibof 4catbolki pri wipes | ^, 2«' 

I floikinpitiiuitDcSacerdotcnnC^iIiolicumiiolla 

l is GySHUifia » luilU facra ?eteci'ab iis litu ad- M'<0#i 

^ Aiiiiillfaci pubUce penr.ittunccilf Don idem 

(y|s iii previociis Cala r i Uceat»bomtno in iub. 

tcStoSf vi^ori in ieb<;Hef i Cette fi tam iniqui 

m C^d^^rem fiot , ut. majorem ipfi in ruos» 

^sim fibi. pocefiatcmjDon concedaoti xquum 

efic , de parkare (altem ut non detrahant« 

Quaaqaaro & Csfar fiire viAoriz in viaos 

gf avios animadvertere potyiflet > nunc exiiio 

vaacomin comestum de rcliqiiii conicrvatis 

^hideiBclemeotiaBmercri. fije^Ti ig^toc Prx. 

' dicaiKcs magno oomeco adiUe^orem Saxoi^iae 

coofiigcfe. Qm Mt^io eotum fartocirjio » 

XJckeofleimo primam| dein Czrati icribit^at* 

que obtefiator ne vidoriac (uac frndum acrioti* 

buy coofifiis peflbodaiec Scie in omnibus Bo- 

bcmigi mocibns Csiari aoxilio fuiile » quia bo. 

lu fitt fic avit«s proviocias repetitum ibat,nunc . 

BspcE Dei gFJtum 8c caufx aEquitaicm recC'* 

Mif, pm^u(qiietj]nauItiiumamDoribus* pacis 

taccrwuimBi fi CJrtCi-a in priorem ftatum icfli- 

VKftu Itsquepctebatatexulei miniftri revo* 

caffeaiac . iafque iUis ac libcrtas liberc doccndi 

flnAiaendiqiie faos fieret , dammodo id fine 

cnioiqoaminfiirfafiiccieot. Addebat quantam 

iflvidiam apod coofoctes Religionis fiiae F|in« 

C^d liicQcriCet » lunc com fe Csfari adjun- 

ptct baod h\Co prxdiceotet vidoriz iUius 

fiacm; AugoftinzReligionis csterarumqoe* 

ex^ccminiam futmum. Deniqiye adjuogit ni(i 

iiisriibLitis(c(tad Comitia venire npnpoile . 

mz ia fincm aniii bujusJEUtirponam indi^a cf* 

CaiariiRetim ad<:omitia cum Imperatricc t*7lL 
•c tot» aola profcftus , etfi faiis copofce- X*" ' 
gjct , ^y^miim Hed^i Saxooiae optime er. ^r*\ 

D - I» , / 74 Hifl^riaf^^^ft^f^^^^» 

ea fc , impeiitimqw tfife^o Prijicipi 4^,^ 

'l^*- fct , tJdnwo ipfum invitit id cOiJvemiftti ^mh 

Cardfa. p€£ ftcdcbriBcIum, aAJU multa iftrer t^t^ 

f4f.i63. {^ntes de tcfotmatione Bobcmic» Mmp^ 

1 <<J.^tf, «oflc * ftK itiftiMt ombitim Ftfti&tui*:; dfecM 

t<5rumO* Tttbfoin plctMitl ■fquc Im^gcalD %, 

rioncm*tt<*dtturum. At n^eto Sjxoiietti V qt^ 

riiini^npfc Ycmrct V ^iti TotMffe «tin^^^ 
ncmpc qula Vidcfcitt «jcodumfoiedefatati] 

piivaiomt.-atque fiI«ftor|M-ipaiJ9 la B»r 

inm ttnisftrciido, inqwiiiicm Inud fict 

corifentiie poffct ra^io iDVHlf« qua»i-*Tli 

Ecligionif -affim^ni? tti«TOflCt«r, Tfifc ftn 

fentc wnta Impetii^iigMtis^ wltiib«|TrbH 

ftantiiamin C»lfcol!c0m;yi««<»pfem*tHriiffc! 

retw , tom^ goK ejdfli<Wib4t •Prititlbticiin^ i 

lam , foptapot^ftitcmC«*Ki«tire , ^^iatFji 

dicium CoUpgil Ekaot«is f««t ^Milteift- ii 

rcim Cttrfi Qu«ti pettioece. Imd-pi%>fi» 

biturnon^cffe binc id^ptccm GefmahFae viin 

qac mUlto ccttius reowerida in, jgraiiaM W 

laiino acnoxannn oiniittim MBOwionidaiicn 

bcfipolfct, itrttanibdi!lMfcft»ied&wtiW,»ri 

BoftflcniW! tcliqtiUft^*ftic'^i;^C«ai^icWHr* 

mnibusinaturc •perpenfeidbm iSfeitei^Hilc 

pes cxfpc£tit/dc cnm ptcfentibiis dcKberit» i 

inni infequentisfnitiomcapitt Tniftitionlii 

di&rt.quz antcqnim reicvafiDtts^nngnem qa 

fioc annp in Impciio Turcico accidh * nmei 

tionem prsmittcfc oij^oiempoiirtxpifei 

fidetor. 

Ofm^n- Ofminntts Iiihperttoc TurteiHinKTigrnt! jPbi 

nutlmf^» annotum 'javcmsfom 'abexpwRifOBC-Chdic 

ratorTur, men&adverfumPolonos tngkmusCoiiftanl 

cArJtmin* nopolim rcvcrtiflct nuUa rc tfkdtt , 8c amiil 

tgrfichur^ magna pirtc cxcrcitos , Qatoit mffites fiic 

m fuii. prstorios f Iinitdhnos vcKant) quomm tgni 

Uncb* vix prjtteutim dtdem impatabat,^ rotdio toi r lAbtfStcmdta. 75 

kie < fdot id/miKctam inidoncof , ttqne in eo- {^2 1* 
mni locBio noTOS ex Arabiboi legcjre 3 <|ao- .^ * 
lOD iftoiii bello foititudioeiii promptittkli- ^*^ 
flemqoepiobaveiit* Adea meliiis ac atta tii. ^H"* 
tnoltiiiD perfidenda insyiiim piofadfci con* 
Biaat^ fimQlata idi^one vtfitandi fepalchiBfn 
MacfaometisFiophetac ipfbril qood in orbeMe- 
du, apod finom Arabicum magoa intei Toiai 
ftma, ac veneiatione colitur. Igitui indifta in 
mei^m Majam profedione » lanitfcfaarof 
fiiot» fine t|aotom comitatu Impfiatornon- 
^oam pcoficifcitor id itei expeditos efit jobef* 
Imcdm mnltosiplbmmquotidie-^cieijni- 
diem, qoafi vim poto* teges Mahometicis tnnl^ 
peflbf » at^eadeoadbeUainatiles^iangala. 
liaitats Idfapei annm omnc I irgentumqoe 
pnMif*» 8c tfaerauios leg^osin naviglo im- 
ponat- Iami|iiedies piofedioni defiinitaa^- 
piopiBqaiveiat • com Imitlcbiiilongi kineits ^ 
fboicm deteftiti * nim.quindecim feiemcnfi-'^ 
bos domo 9 Kbeiifqoe , 8c oxotibos orituri 
cUm :«tgni vciiti id qaod les eiit , ne Ofhian- ^ ^ 
01JS fe loi^ viaitim kbotibos , tum coiiimei. 
taom iooj^i sffifqae incommodis cxfaiuftosj id 
extrenuim aot ned diret » latinoltimisoiif 
icgiii abftiados allaiam nitionom jugoac (tt' ' 
idxm fubikcfet piim om fopplices.j f istfeaoi 
scMiplliatutadeant» logintqueutllmperi-' m.*^ 
torcm \ tafi CQnfilio ivciteient. Cuns^quc nilul ^'«•"* 

Soficaest tmo ijle obfirmatoiniiiibpisrtio- J.'?t" 
wca 9i?canqnc iCpomida i4 fittus Afiiti--^^**'^ 
ciim , qoa ptomcendum eist • carixct ^oftava ^^^ 
dccima Maiitomaltoofibspilatiocircamfilfi » 
7iofieaioacmillam abrogirt • &qaituore)us 
jotboref, fibiid punienclum .tiidipoflolant. 
C^cmaeo.die , qoii ineimcs veneiint nihil 
iltod refltffoia iiifi qood pei ▼icos 8c fon ie- 
diuoik ObiqDc coodonibnsfetfiieperentt vo* 

P z cifieiio- 7^ JHfiorisrHmmPritmp^, ^ 

rfza fcnntei prodi Rcmpublictm , iinper)an<: 

dihominnicutn, fefc inoxiol in cxtr^t r^j 

iid cxdcm trahi , ConftaniinopoUmicdCMrfc^ 

Quccaput imperit Polonis Geimamlqiae 

Bifpanis ditipiendam defcrL Ai poftridie i 

xnart^alatiom circurafident (^viginiiquatK 

inillia ctam)«c expeaato paululum donec^ 

phtius (itafummum facrorumamiftite» ii 

Cant) 8c Dilafcrius Vczier , ultima fua Imi 

jatoii poftHla» exponcrcnt. vbihosquocj 

. irrito reftonfo rcycrfos conftitit , (nam I ii> | 

jator diOaademibas i:cr,indignatus rcfponde 

ff W#)repente nftagno furorc in palatitim Ifi 

unt, 8c obvios quofquc Eunuchos ac nmil: 

fcs impcratoris , otinqucmguc incider«a»t 

nulloicfpeauctudclitei tincidant. Tiim. C 

inannoipfo mutatisfubito vcftibus in laiib 

lum quoddam clapfo , Maftapham Faisuum 

pfius , h carccic in qucm illum Offf»«oim$co 

diderat« extrahu«t*eumquetrcmentefnv, I 

feadnc<;cm quocri cxiftimantcm , impciaij 

PUfie. icm conrilutanf^ Hic Muftapha ftater ctat Ad 

M9e nwM. mctis, Patiis Ofmtnni , & exmorc domns < 

^omannicac inuno foloquc Impeiu _ hxfO 

tcgni iranquillitatcm confcrvaic nitcnii$|jfqw 

folentc at barbarumfaoe ImpcriiTurcici arc 

runa jtmdiu omncs eoium hilV^'^* prodidcp 

Ixpcadmoitcmdeftinatus feinpet aot prxfi 

gusmnTis* aui alio quodam cafu eta(erat« X 

xcsTurcis In fuperftiuoncmvertit , ui euni£ 

to ad Impcrii firrnamjcntum fcrvatum crfd' 

icnt 9 6c vita pTtvaci piaculum teputatent. Vj 

dequanquam reiecerunt iUum poft^ . Achm< 

tcm afuccclfionclmperii. db ingCBii dcbilit 

fcm,prxtnlerinique eiOfmannum impuberd 

fcicgnoimmaturum, &ddn Ofmannofoi 

rogawm , Itcrum cx cadcm caufa icpudi^iin 

vivum tamcn fempei confexmeie. Hicigin XJbirSecunJui, 77 

Mtfiapha , ^ztraanm ]atebrts OfmanBuroad i^iij 

caicatcB EcuculzpropeportaiDAndrioopolira- 

v^* e^o vili ioipofitum duct jubet. Sedlf* 

wrfcbtTi mettientes j ne fi vivui aflcrvanit utl 

MiiAapha purceperat » recuperaret imperiunt 

caiO()ae tnin injuriam vi;dicaret s fronra cuU 

pana tn confiliarios rejiciciKem » & dona am. 

pU ollcrenteni, imciife unr. Cadaver cjus flne 

nno honorc ad templum ad templom novua 

^vanovicimmi delatom , ibiqae in Imperato- 

riofepidclffo reconditum. Tum ad c«drm Ba& 

faiQiii ^ PrTndpamqtie dSrcurfum, qoi oHnan. 

no piofedioiiis ifiiusi & confifiotuin aothoret 

loflleputabaBtar. Keqne quievernnt , donee 

5aneftri fttpendio ) Mimapha , & Matreipfiuf 

%ta^liffiiiio con^ario piacati fuBr, Quatuoc^ 

BoiunciiD niilBaomini iiatiirqae in hoc tiimuN 

to peiicTe. Chriftiani etiam# Legatique Ptinci- 

fom Cbriffianoium , ac ladari MercatorcfqiiC 

onrYiies pncmoniti \ ptzfeSto pi>torii(C aima* 

cban Yocast) chtifis ardtbBt fc(e comioentis 

fctieultsm evafcre , ied tanto omnes terrorc 

peicalfiy utiHfimotoiHopIenefedato* nu|- 

lns tx eit in poblicnm prodire aufiis fbefit. Cae« 

tcmmMoftaphac baiid diuturnom imperium fvm 

it. Anno ioicqocnie cadem qua aflumptut fbe- 

xat, kiatite deiefluseft 9 atquein priorem car« 

cerem leeondiras , (ubitii oto Amorathc &itie 

OfmaBfli aooorom quatoordecim, 

Eodem amioRemzGregoritis PontrfezMa- 
ximts.PfiilippBm Nerrum,coirgregationii 0« 
latorii, IgBatiom 1/Cjoiam Societatit lESV» 
Fiindatoics:Francf icum Zaveriom eiufdem so- 
cietatis, liidotiim Madritamm , & Terefiant 
^ndiflsonti]em,Oidtnis Carmefitam Reftaur»- 
tiicem, in afbam SanAorum letulift ftatiatqoe 
m memotia Beafi loachim Patris Dciparx 
\hffm teitto dedmo Cslcadat AprilU^ 

D 9 «ffer u / 78 Biflarusrumncfiri tewforky 

1^21. cclebmctui. ExctfjetecxiwcviM PJ^iUcB^ 
Carolt Emanuelis Sabaudixducisfiiius» tc P 
/ex Sicilis. £t in fintbus Mofcoviz Caro 
fhilip^us Adolpht Guftavi Succorum l^c^ 

1621. fwt". 

CmhU Cstetum anui iQlequcDtis initio Cacfar F< 

tUtif^ dimindus diu expeft;(ti8 Saxonc & Bnndebc 

B«i»^4. S^^^' Elc£koiibus,€um fpes non cflet venrut 01 

^trMniU' tandctn coiam iis quiaderant (cptimd lannai 

fi0 EleSlt' adventus fui pct Impciii Froctnccnarimn e 

rdim f j» poruit. Summa Capitum ciat:Q9od Fridericu 

Diteim comitcm Falatinum » qucm jaroanteob £ 

BdvMris ^l^ionem Bobcmicam cnifcducem prxbm 

^ ^' lat, impetiali fijlminc notavi0ct > E\t(kotm 

C^^jt* nrivare , 8c-Dignitaccm illamt td fc devolai an 

f»G«r- jjj alicrum confcrrc veHcr, Confcrrc autec 

maniM Maximiliano Bavaiiz Duci , cujus ia his In 

d^fra^ pedinaotibus , magnainfe > ttque omocfl 

-Ccrmanicam Rcmpublicam roerita cfrcot 

Jprttm cnim iibi in hoc bello non conlilio ma 

flo , lc propiio ^tx peiiculo , Frtgenfi pur 

lio adfiiifie, (ed multas (nrztcica impenfaSrqui 

aliquotmyriadesargenti cxcedercnt, proao 

gendo 9 ^ alendoque Imperialt cxcicitu , 0| 

coerccndis hoflibns Impcrii fccifle , & adhiM 

faccre. Foflulal^atdeindc uti in icdacenda paoi 

Gcrmaniae , detuenda Vngaria , de refiauran- 

do «lario , fi fortc ru rfus ^ Bethlenio , aut ipfd 

- Turcarumlmpcratcreappeteietut • dcrepri" 

inendisHoIIandcium conatibus , qui inPro- 

vinciam Burgundicam , atqucln ipfum adeft 

Iropeiium , lot fcditionibu) incon^pofitum» 

invaderc non vcrcrcntui Deniquc de qucrimo» 

nis flafuum, & Camerx Spirenfis rcformafio» 

ncrpoiliemo dc moncra.i falfariis jam pridem 

corrupta, in priorcm valorem rcduccnda , de« 

Bberarentatquc in communcconfiilcrem. Ad 

ca El^doies , f xiocipcfque (c I^egtci & «bfea* 

tinm iBirdpmTdcnr, Ac primuin qtiidem de Fri- i^^u 
tione f alatlni acPronooliore BaTari. ac tuenda ^* 
ti nolti neceffarinm jnnftbant •. nt cateit 
iflcipes abientes ^xpe&aientnr. Afii fitis 
«bam , fi Caffar ruriiis illos lertiis liictit 
►ofott , atqtie imeiim praEfentes qoi e^ori* 
'snstfifilciiltatesdircotoent. Froraiptionetii C^ajft, 
ieoPahtini y etfi joftifljmr pierifque vide. 
ifin s exitfimabam aliqut « norn ad Tolam 
Saiaiem , fed ad Ele^orale Collegium perti- 
-C. foxta pa^aKegia^ qua: locolcgumin 
^pcfio efTent habenda , Ot tmegerrime cu- 
tfeada. Dettidc roodosipfius , & execmio 
n^Ccebant; Fotabant enim oponere > utfer. 
>/to jnris ordinc Palatinus citaretiu prius atque 
«"xBretiir, qtnm pr«rcripttoitts nota afficeretur. 
f^i ad pKCm Gcrmaniae attineret , potabint 
{|indameam dementia &bemgnitateCzfaii8 
ibeUiis qoam olU feveiitate aut poenis revocs- 
iBmiri. Itaquermdebant, omitiendam refor« 
gtattoBcm VobQiQicatn , revocandos Frotenaxf- 
liiim mioiflros , qnoromreiefitone , apud cat- 
teioslmperii ftatus qui diverfz Relig;!6ni$ iint , 
fcagnam CbiCaftr invidiam c^ficitaifet. Deik 
ypKem piorimnm ptofurorum aliqoi crede- 
*«»» , fiCzfar Pal tinum renunciamem regno 
»<*«nii« , & veniam deprecantem , ingri- 
tiam redpcret » atqqe rn frdvincias foas Bt 
»|iiitttes reponercf, aotfi id finftra eJnTet , ut ' 
T^cmfiHorum ac ffatri$"aot proximorum co- 
tnatonm ,qui ^ coipa ipflos abelTeDt , in tran* 
11'tiODe E]e£forat08 ratio haberctur. (Juem , 6 
contra fietct , neque Blii ipfios » neqne proxi- 
«Woresagnao . latiorum Kegom Frindpum- 
qw «OxiBo , qui his Gerrraniae diiEdiis Hbeit- 
jpf tmmineani , eflcnt omiflbri , atque ita nc. 
quccxrarem , neqi]^ Imperinm ullo dnqoain 
iCft|oie (fkumfott, cootni afii affirmabant 16iii So HifiorUrumMfiritpnforis, 

itBtt atque ex oidine Czniiem fectfie * qooji ^ 
Palaunum rebellem atque hodem lropeiii>qui-^ 
que noyai ^tiamnum expeduiones moliatutt^ 
prpfciipieiit. £t lebui ii^ connitutii £Iedoil*V 
tuoi itaad Cx(aiem efle devclutum • uc poQv' 
pofiiis omnibus' piosimioiibos, .drfpoiltto ir' 
fblt competeret.Quippe (i» ut aliqui femicbat 
lalitinus lei^itueietur 6ne utia dclifloin 
poeiia , timenchim foie ne illiu*^ excmplo , i 
idem moliientnc , facili iianfitu ad ca qux 
fuccedeient commoda , atque ence audeotii 
iin contia icem , tmpunlta fiiturs Qnt. Imi 
intetCaeraremacPalatioom noUom difcriror' 
foie /com Proviodx £c Regna Cafafii ^ 
cundem ommoo modonn vafiau fint » atqix 
ipihis Palatini. Addebator , Palatinona paceiB 
non quxreie > neque debiu fubmiinone • (br 
vii&c aimiicaufam fuam peiageie. CoIIegiuii 
autemEle^oiateneceflaiiocomplendum , a(- 
que id iibi munus Czlatem merito vendicar& 
Hxc maxime (ententia Catholicoxum pxincl- 
^ixm. eiat , eamque piopognabat tmjprin^ii 
JoannesGodefiidus Epifcopus Heibipolenns , 
qui duiante hoc conrentu i vivis 6xce(nt » m%- 
goo lei Catholicx detiiroento qoam (empec 
aceiiime defendir, Carteium Cs^ar prioti feo- 
teatia^ , quz Lcgatorum Sfixonis & Bf andebur- 
gici^ac Ludoifici HaffiaeLandgrivii erat tn bunc 
nodom rerpondit;, fe paftorum ruorum \» 
licofcriptione Pahrini nunquam oblitum. inio 
ca in tam gravi cafu diligentet coniiderane. Ve- 
rom eum tujile rerum Oatum,& animorum dit 
fcnfum ut non tantum literis , fed etiam cotam 
de profciipiibne cum aliis agete non potuerit 
Meque adveidis Pilatinum temere ^tiicquam i 
ac feninantui a£ium.(!^in imo monitun) («pias 
fuiflc » a (c atquc \ conventu Ele Aoiom Mnl* 
hudi cxtcroiumque Piiudpuro litecis » fed 

I ORinia lAoer aeamaui. Wi canBia ofiinioin moDita pari coDtafH jcia fprc- i^ 3 » * 
jMfe. Qparefpcnie .Elcflorcs , Principcfquc l 
Aabita racione temporis ac pciictib' Hdbc agcn»- 
dl medimi in deterioicm paitcm non acceptn- 
lo^ Qoodfi verodc icducendo in^ratiam 
Pdaiiiio prardAi EleAortta , (ecum agatui, da- 
tiraDfe ^cibusRcgumAngU^ , Danixnoe 
Se Kfiqiioruro Ekdoiiim Piincipttmque qni 
pio Falatloo imcrcedcicBr, ut illum in gratiam 
tcdperet , roDltumqoe dc pocnii ci illatis le- 
niiffiiriim ; naodo is fopplcx dcliaumruum 
^gnafccret , & in fidem gratiaroque rccipi dci* 
jpofidsarmis pcteret. Reformationcm vcro 
BoiKmicam- conftamer ne|>bat td honccon- 
vraimii penincie. lllam emm railibct Elcfto. 
n 8c Principi inferiori • in (uis ProWflciisfem- 
fei fiberam fnifle , ncque hac in re Cz^tni 
«leterloriscooditiontse&dcberc* Neqocvero ' 
fatiscaurxcfle. coi ezbocoapite , aot vicini 
Cif aili , aut icliquum Imperiom , fidem fuam 
liifpe£lani habcant, com non fcmcl teftatus fit« 
& sdbnc profiieatnrfeTianfa^ionem Paffavi;. 
cnfcm y iflqna pai ReligionisGermanicxf^m)- 
datafit 9 <poadomncs «niculos fcivatunim» 
aequc hac iii le cuiqoaro moleftum fore. 

HdcCzfaris declarationi com.ftreairemr- 
scntiR Ciiholici perftit^re tamen Saxonici 8c ^'f^**^ 
Braadeber^ci Legati„jnna cum Lodovico Haf- '*"/* ^**- 
' ^ Laodf^avio pid Palatino dcpiccaii , ne Efe- ^^""* «^ 
Aoiam piivaietor » tum fi id obtincri nulla rti^ EieSprM' 
doiie pi^r 1 utTaliem Filiorum abt Ncpotom ^*^' ^^^f*p^ 
tffios latb baberctBr, atquc id Bavaium idmifl fi^tf^' 
f ■ram fpciabant. Accedcbat his omoibus Dnx J^^itUt^ 
KcQboigicus Wolfgangus y Vilhclmut , qui f^^^ii^ 
€wm coidliiatioDcs Caioli Quarti (quam ff^i'^P* 
boHim sorcaro vocant) diiponi dc Ele^orato '*'» ^^^^' 
^dicebacfc prartcrmifiro r qoi piostnaus efifet ur$mn»t 
fanes f adcoqoe ab bmBt c^pa iiineatus. 

D $ Nam. tft Hiflorutrtm nofin tempom, 

Jit i ^*^ ^"^^' Paiatiiii contrt Cafarem «ifni geC- 
ferat, lcgioni praefuerat, & fratri icmper adbx- 
ierat.Filii aut|ni»patiit deli^oinnexi videbaiur. 
Ic^que conficiebat i fi omnino Ele£^oratul 
ttansterendus effet , libt iilum uti proximo 
Agnato. atque innoxio. iuxta legcs Impeiii de- 
beti. Csfarigtttiire-diu deliberataacunneliqui 
fere pofiuhta de Querclis Oidinum /Re£orma<t 
tione Camerae > & Re MoBCtaria in fiequca.-. 
tiorcm convcmtuniejeda cflcm Caufam Palt» 
tintm in hunc modiun definivit. Se in grttiain 
Regum* Ele^ofum, ac f rincipum qui pro Ft» 
larino inteiceirerant » &'tddieciaiandamcltt 
mcntiam. pacilqoe AudiumiPalatimim dcpofir 

( tis airoislupplicem • in gratiaiB quidem lecep 

tatumxondonttis omoibust quae in fc, ac pro* 
. vinciasruasperperam tdmififiet. Ele^ortttHft 
ttircntlteriomnino confcrie vclle«(ine praEJi^ 
dicio Elcaoralis Col|egiiiVcl Auie^BQllaratlit* 
tumquelmpeiitft6iionum. Qott veioplures 
iamellent nempcFilii Palaiotf Frttei«Piiii» 
ceps VVolfgaogbs V Vilhelmut D»x Meobofv 
gicasaliiqneprojBmi Agnatt« qui digiiitttea 
iftam appeteient neane ftttim deccmi peflii 
}as cufuiiibet • cum^befleflt projdmi Cogntit 
^ Friderici : Neqttiqiitm tuteffl exp£<firct.]ociim 
hunc in CoIIegio Ele^ottli dititius vacarc:» h«t 
obcaarasftEledoitkm di|nitatem Mtiimfe 
liano Duci Bavtric f^ropteieximtaiUim metita 
cooferre. Vt Vero. Filtt»«tque Agnatis Ptlitiii 
confnleretur promint propecTiem eonventniB 
evocandum» iniqao amioatraofttfiUo & comiioF* 
fitioibperi ute cu)a^bcrJn(Utueretor.Et iiqtiit 
' ^eni et id feliccm dntum perdtij^ non poflcti 
«ddidit Csftr fe rem totam,pei vitm luris « co^ 
rtm £le£lora]i collegio#decidendtm terininaiw 
damque commifiorum ; ut poft Ducii lav«it« 
obitum EleaoMtQS aMaquc adjudicata tilios 

eflent» » r sf » nn tatn af rrll)iita forcnt. Qmbtis condi • 752 f* 
Kitt\^\ tODf eiirus Maximilianas « ▼i^efinla ' 

^^a»^N . >lV«xxEicaiHn Saxoni» Dttcero Ele- ^^ ,-^ 
^«wtieaycrtt. Elcdorali dicnitite iblennt ^jf,>,^ 
pttBfiofflanis e(f xio hunc modiina.Ccfar Iro • EUO^rdm 
fcnrciio pakidtmento indutus , acfolio deiu- #i, 
^'Q&tess, prxfentibus EledoribusMoguii- CMrdifA 
■J.Coloniejifi, & Legato Trevirenfis . dcih J' 
^Kpiico^ Salisburgenfi , Epiicopo R|. 
%KB& , Daobos principibtis Ha/fix Daim- 
^^1 ac iUuftrium inagno mmieio , pec 

^^ProcancellaiiumexporDit , qoodFri- 
Jn» Pabtino ob ddids^nia & cootumadfm 
«fiorali d*goitatepii?atc , illamxumomiu 
Uy^qoc co percinerem , in Maxiniilianum 
«WDBavaispTafentUonfcirii conferrevcl- 
** E> oriiioDc fiflita lohaDnes ab HoheazoU 
i&cninUtBtvaiica fommus P/aEfeaus,Duceni 
*y«Wtto«dnclavi pistftolantem adiit, «xpo- ' 
f?e»IB vbhihtatccsrfaiis . ftatim levetiiis r 
™JJpKtt B gMtias C«fati a^t , nuncin- 
anH^ ' BUaaraeum accept3ie.,.& jjr fa^ 
"«eniiinidiccict paiaium , tumDux pcr 
aS!? 5'*™^ i«fl« CaErarrs ef ocatos , imer 
K^^T* S>W*urgcn(im & Albertu» 
j^ roedius compamit, atque antc. C«6* 
itt^t??^P°'°^'^^»«- I*>»f'^«»cellaiitts * 
' fnpS. '^°"*^<>n« ' <r»^'« Czfarcra , e» 
DuttmV^? ^^^ potcftatc l^simiiianum 
t^,J2J«*.S«ctiKoi^mIrop«ii.Ek ' 
M foiu! f?*^"*'cnnntiarc . cumqoe jaiiji 
DmX^ -""""*""* djcenduin idmitteic^ 

firii dc^^ **^^°' palUocpie tz manibus C«- 
tan»,! Ia "8^^*"*" *^°"Mngcn8,Saciam.€n» 

UnfittU?IJI"r"^^- ^^^ penais. ofcui- 
^°" Cilixcaro, c«far aovam digmta. 

U 6 tcmt S4 fiijtorwfum nopn fempcruy 

l6^i* tatem poite^a manB gratulatas eft»'atqueiii 
concIaveCsfareumreduxit» Vf^i ftmta rr.eofa 
Dux officio Atchidaplferi defundus • prtmao» 
lancem accumbemi Czfari apporuit.dem men^ 
. fx alli^ens eodem convivio exceptus fuit. A £tut 
fauic Oratot Kegis Hifpaolarum . Legatique 
Eledorum Saxonis & Brandeburgici , cxtero* 
lomqae qui Tranfbtionem illam oon pioba» 
bant> haudintetfuere» 
jyecij!» Xifdem comitiis darfai PrincipatuinMarpiir- 
€Mfg,H*f genfem > |am diu intet Mauritium Canellefl- 
ficA, fcm* &cLudovicumDarmftadlcn(em« Land- 

C^*S^ gravios Haffiae , controvetfirm > Ludovioo 
fM . attiibDTt : Mauritto , quod teflamentum Patrin 

fui viotadet > inomnes litis expenfai , utque 
fru^jQs iam perceptos refunderet cond«n)nato. 
Id qirod pari ferc in cauHi anno fiiperioie in 
Caufa Badenii ftceiat . reftiuitis filiis Bdoard^ 
Cdrdff» ii, Marchiottatum Badenfem quem Georgio» 
'51. . Ftideiicus Marchio Durtacenns , ac Nepocui» - 
JUnehJ, ftioram tutbr pnpillis eripuerft , nulla alia de 
iz,cff,7» |.auf, ^ qoani qtiod patei ipforum ii imparci 
ttuptias traofiflet «^ & C^tholicam KeligiooaK 
revocarctiiteretor.Ea res fub tribus Ordine Tif^ > ' 
peratortbns vemilata,ac tum denram dedfa e& 
cfatumque ncgocium ArchiduciLeopoldo, nl 
VVilhcImom primogcflitum in Marchiooatom ' 
C4fsffA reduceret. Czterum Czfirem magis angebat» 
17^. ^ qnil latione Eteftoies^azonem & Brandebur- 
^cum , Brunfvicenfem 6c Fomeraniac a]io(* 
queDuces phcarec ; qui audita £Te6^oratQf 
V tranflattone , palam faoum id ]fflpiobabant{ , 
do^ebamquemonita acpoftulatatua In c dfl i 
7ar«tini tam pdtutri vateide, qtix tainen xquita* .1 
tr omaino confentanea . atquc ei ipfis Legihus 1 
Imperii , paaifqqe Regiis profluxiflbnt. Dicc* { 
banf nlacinom damnatum , punitumqui aaJ 1 
tequam auditus cilcc. Mequc nodcratibDenc \ 

Cxft- JwBia Tfllio , quein in eoiPri„,i *'•'*'»""« 

immDamfladien/enptas:;^^'* 

/cai^/fi, *Si "'**^"^'''» OBOmfcw Pen. 
p*^« *2S^n«-t''*fe?^^'?««'»'« 

0*SKW^3!^ ?''P*""-«»wenrion^ 

^ I ixinmo Tibifco , ciim.fci«gint* 
»7 timj^ V t6 Bffi^^fartsmnojlritetf^orit , \ 

t^u nmaorum roilhbus irrucni Legioncrn Ticl- ■, 

fenWachianam propc Tyrnavtam ftcite oppr|. ^ 

roit. Tiira Comitcm Schwatticnburpeii^ 

tanto numero imparcm , inirt GocttingH 

oppidum comEcUit , & obfidcrclucipit. "^'^ 

ftru£lis quahior mnoimcntis td cam u^ 

tcm jqua cxitus patcbat ,caetcri qua ftagnijl 

pahidcfque & fylv» cin^cbant valido pratfi^ 

pbfcrvabat, In iis angufii!^$chwarizenbuid< 

divtsi prudenter annoni , hdflium viro ad ii 

tium ufque byemis fottiteribflinuit , donflf 

THtc* Taitarique mor«, frieorifque impatictt*' 

tia non cxpeaato jam Bethlcnii impctio caft^ 

deferercnt, quibusrcbusimpulfus, &ip(cde* 

^ mum ad inducias pertraAus eft. Ita ob(idio C»* 

llita haud gtatate coBientienttbus C^CuhtiltF^ 

quiextrcma asnonaB & rciumomniumino* 

pu prcmebantur. Bethlenius tamcn nc (eprtf 

▼ifto gcrerctjjas C«firicondhionc»prafcnbfr 

rc aufus cfl, ut duos in Silefia principatusOpp!^ 

liam & Ratiboritm, quosilli Catfir4nitio moj 

tuum abftulerst, rcflimeret , ut Hungarit om» 

ab urWbus •^fontanis ad Tranfylvanttm iir<|ai 

cederet , ot fiimptosinhoc bclUim czpofiMi 

xcliuiderct » & tum Falatinum fe aat Ptoicgca| 

Hunearis crearet» Cstcrum Caefu ip longe i* 

lias dein conditiones pkcm fedt, 

TtUiixi^ Dum hxctnHangtrUgeruntui^Tiirius cel 

- fiaini lcaisqoibuspjDtcrttcopiisinVctcrtvitHtfiln- 

Sstuniti^ qiiecoi^cdit. Scribebanttumcj(crcituthXfil& 

ii^trifi, notls Stxonias Grculi rtoccics , fitt ut t\f^wDX 

defendendi ctufi, Se illam mUitiae prxfcfltuM 

penfabat haud obfcureChiiftianutpuxBraiftlVi 

^ cenfis.atqne Epifcopus Halberfladienfiss cin t 

crantfub fignis viginti fcic milUt. Igituc CaC 

idhoTtatusSaxoniz proccxcs ut tzma omittex^ 

& Brunfvicenfem manifcftum Imjperii hoAc 

fimbui fiui cjiceicm^^qidc Siuof^rieeaa l\ «r 

SgliflKiain o£R;ft, 6. dcfofitis arnQis ac <fiinillb ei- . ^^ t* 
crcito Mc »d qdcttm compooefet* A c Bconfvi. 
bfii 000 pro fe iDodo, federiuti proPaUtioo» 
tcnfqae icbeUibus Tcntam poflatabat , fC 
atOMfiun rogafetni a fuis » ne gratiam >db» 
laCM Kfpueret indnci haod potuit. Ita^ juC 
fijs h Saiomacfioibas eicedete ^ mnltum ioctt» 
fiftti fiocaam ctmiditate. ibcoidiaipie* in dido- 
MoMftciicnfem excrdtnm iAdecarptt 
ae » Togv fimilis erat ea profcdio* Ita- 
TilEDiadiimdoadfeCofPite Anboldino ijiiek, 
jiMpe StadoaiD prareiihtem afiecmos gra vfcla- , j^.x. f . 
Apnfigat , jpeditato fore omni aut cxfo aut //4ii«# 
CJpco. la potetiaiciD Tillii Tcnere • Goilieimus BrunfvU 
TinadeBfis» ^Fridericos Altenburgicui Dn* tntfU^ 
€€ip tum ircnbaigiciis,llbcingravius. V Vttgen* 
ficinioi, ScMidtius Comitcs» aliicjuc TriMmit 
& Centniioiiesiii^no Aiiroero , com TcsiUis 
«edeAabiis icpmagHita, ommipie belHco in- 
Bromcsto Dox Cbiiftiaoas com Comiic Toi* 
nano jiimofe graviter faticio» 6c paocis reli()Biii 
l0fioUa0diam evafir. Cafo BnimVlccnfi Mans- 
lcIdiosqHoqiieqiii Etifiam obtincbat t partim 
TIUb flactt* qoeni tameo abrBpiis obiqDC poa* 
tifaBs per loca pahidibfii «iaiifa ftiifirabatoc^paro 
6m tzdio pffoyincilliam» acccptt» trecenni fio^ 
n en oso m milliias in Hdfaodiam conceffit» 
SmdiPnfis c^ot» iblicitatalTiffioutprsB* 
fidiamCSEiareMMUii adveiros inuptidnes Maos- 
fcMiadmicterct» Hf^aodicumpnrtulit ,acce- 
pcotnortiaoEmciU) CafimtioNjfibvio com 
ceatadisdiaiot, flc omnisgeiictifi beflicoap. 
pcfMQ. Lipftadbm dcinde ab Hiipaius Cm»' 
teifiiae eifi icmpore tocoaMBodoespognataiii 
tft, liflSascoptas-fiias per Hafliam in byberna 
dirpofiiit , tcdanaanic plariimim Mtufitio 
X^odtgravio* 

Apglisr lUx Imbai fcflitQtf oqrm 

C^encii i; 
. 8S l^floTMrum neflri temporU , 

%6z3, Gencri Friderid PalanDi , quam ad eum dicfli ' 
•j jnJ . ftuftw temiveiat', tandem mammomo f 
uimMU ^^ • *"*" ^**'°'* ^*8" tlifpaDiatam cxpe 
^ !v. conaituit. Itaquc FfanckentBalio, qiiod o- 
p .«^'i.i •<**»€ »n Palatinaw oppidum habebac , in 
P'^t" ous ifabcBs Eogcni* Bclgii gobcrnatrici 
eum /2p« ^"^* ^^ omn«< cogitationes intcndit»ca 

^'^ id matrimonium proceI{i(lct*iccon€iltacic 
sfVA^ Gcncri foiHonorarii nuptiaKs loco Mccflan 
^ff^^* McnfcFcbroarioidcoBrriiumlLcgmOtdiBi 
(quod parlamcntum vocant) ptopdltrit , ^ 
que ca in re qocmqoam' fibi rcftagari^olaiff|^ 
haod modice pctftnCrif iis » qui in domom Aw 
firiacam iniqoi, £Hum /uum ab plo coojod|g 
ivcrtcre'nitd>antur,. I^tot mcnic infeqacafl 
Cafolos V Vallis Princcps (ita nato m»ximnai 
Kegium Principem , & fuceelBoni dcflinatutf ! 
Aogli vocam; annoiUm tonc vigicri tiiom lii 
Hifpaniam fonnmo filcnrio cotn qoatuoi tai» 
tom comiribus ptoficirdtof. - Imer eot ef# 
Marchio Bocqidngamios eorom ncgocionMI 
pori({hnus conciliator. Carohis tranfifca Galll 
obi in Hifpantam ycnlt, fummo henote acfll i 
|ia magnificenrii ciKCCptQs cft. Ibi de cosJlt | 
ttonibus Mauimonii agi cocptom, iikter qoas ht < 
piarcipoz fbere. Vt Rcx Hifpanix (bper co iMl* 
criaiooio difpcnfarioncm fommi Pootificis c6» 
tinerer. Idquc riio Catbolico io Hiipanii cctoi 
, biarctor» lo Anglia vero fi qoa ejas rolennial 
xcpctcnda foicc y nc quid contrariom Relt^or 
ni Catholicx , aot qood Regiam noptim cfii 
icndccct • idmittcrctor • Familiam &cgai 
Catboliam habcrcc » noHo oomcrp pcatcdb 
pto , ocqoe cxRcgjis AngUat fabditit , fcd 
i|uam Rcx Hifoanic ordinaicc . 6c in decedciH 
tiom locom ahos fiiJBficcret. Kcqoe ii legibas 
Anglia; tcncicntor. Familia hac fidelitiicn 
lcffgi AD^ts jttiatct. I ca joramcDtifbrauiia \ ,<|BMii Tonti fcz Ramanas protMvt(Iet.I>eid<{i]e i^ x 3: 
v^^c^ina in paljQo haberct riceHnm. 6c rnn> 
tftaKn p^atio viciiwm jii quo Rclijio Otboiica 
%beiecxcrcciecur»ramo ooiremSacerdeium» ^ 
<9D»nt]x Rcgiox oeceflarios vidcictor. Adez- 
ncmaai 01 libeii Repi ^ maoe edocaieocur» 
«t«|BeiafcgnofMCcedaeat ,' qaaoquam Rdi» 
SioaeB Catboficam proficerentur. Bis condi- 
^OKfaof mrimqiic approbaciJ addoctt RexHt- 
ipau * ut de Matrimonio non rcfcindendo • 
& adinpksdts czteris ejos concfitioniboica- 
vcKinr, atqoe fc AngUs ELez dccht»Kt% quim 
HnWtiaaBjepi in potefiate Matris fimi/i eflenc, 
A4 qoz An^us rapondicvincDhira coi^ale* 
& cztcsas conditioocs appofitas jndiflbluMleSy 
«tqoe aneroas fore, (eqncDlad ,«& filtiim jare» 
ImaflfdQ confirmaturos^ Liberos vero in pote* 
fiarc matzisfatnxps qoamdia id ztas 8c confiie- 
tudo perakittam. Com igitur bi articali R.omani 
miffi cflcai^^Romano romifice ipprobaren. 
tnr ; Vifiiflo eft Ordinalibus qoi ejos rei cogoi. 
fjooctDacceperant , Regiz qtidem ^^onz tc 
f^milis ipfius de exerdtio Religionis Caibo* 
Lcz fatis proviiam .fperavifie tamen nimmom 
Tontificem, Regem magnz Britanntz,ampJias 
aSqoid in £ivoremRomanz Ecclefiz pernufla. 
lom finfle. Itaqcie deliberaadum adboc fetio 
aielbaiit.qoid bac in partcMc magnzBritannix 
przftafc velit , ant pjMt. Com leitor oon pet 
Hi^P*oi*™ modo,Britaooiamque led oniverfan» 
«ropcjEoropani hoc mattiroonio nihilcertius 
haberens, Carotos reli^sqai triAationi re- 
Bqaz inteieflent.mcnfe Septembriin Angliam 
rcvertit. Semcrtantutn toto eotempoie quo . 
In Hifpaoia fiiit * fdqoe prx(criptit veibi vtfa M^r/^na» 
jc ialiicata fponf*. Abeuntero Rex Hifpa. niyjm 
jiiae , a&q^Kwr^de * ac deinde Cardinalit trd&^th 
2apiti tm lofigni Txocctom cooiiitaru evtmefdt 

id rtjj. id ponum Afturii 

iQin C"oMitj 

tniicioiDHii piuli 

auft , quod Hil; 

f nmi *["• qiKwp» 

gliuDii inBeielHt 

ttKnti ItitMda 

fiiiilirurpeocnilll 

ium coocuttttx. 

ttinftulli. geaet' 

«miffn iBiioneii 

' iolequcnUbcs vii 

,>' , EodemannoC 

u»i.. muieiluivitte 

•«^lk chioreClereBcC 

** ■ petHoiifiMimm 

ieit)0«etit' , ■Di 

^CufzipGaiToni' 

pbtui Babciinm 

I"*^- Mce^i. lioitut 

«iMEni. deinlnfclieSf F 

faPJM- ttiioTuireKna. 

(ȣn4 inGietiihumiiui 

*lfr»: (ininni piofieciti 

fclkitjle «onttn 

jdfcitiis , B.efcii 

Clericu), iwfe 
MUnduitnGiHi) 
RegUm^umdel 
tei. Iiddri Uti' 
Be injGdBl-bea 
dinemcoopiUM 
tifinnnntpriinK 
gtaiiat nu>m C 
EfeaoiTfeviien 
reeuim eH. cni 1 
lcDpi) SpiicuE* I ! 
.1 . 'd t 


..5 ri 


I ' ♦ w ' I * ; 1 ZJhgr-SicuodM. ^i 

PnB a. CaOepo Metropolitino M>lefku$ eft. liz^. 
[ Vcsenis Antonius Pxiulus Dux , & ei fufleAuf 
[ FrandfcQs Comaieans eodem adhuc anno fatis 
! coaceflit. Cojitaieoo loannes. CoxfiaiiM iKh 
[ OBaux S, Mtrci Aibftitaros eft. , 

PcxideinfcinpusinRhetiatoinultuatumcft* A"^*^ 
imtio e Irefigaviennbiis orto , qui iniquefe- ^^' 
xcnieB qood Auftiiacis copiisexa£lioxiibur<)ue ^"^* 
pT€iiieiemiii>(e{einpxifliiiatBlibextatem vtn. ti^xt^* 
dicaicfliiebamiir. Itaptod primuro fiiftibus 
arflian, prxfidia inctmodiu deiiciuur. Dein 
crclceote ot fit , aodiria pluies iovefti » & |'«n 
jaftis anui metnefuii in Aoftiiacoslmpefioin jnnjgi 
htam eveota plciomqoe felici. Dcoaum Cih ^*'^* 
liaoiipfam, qiueeft B.hetoiDm noeiropolis » 
famc ac de^tioiiem cogunc adeo impoteoter 
m Balderoiaoro tribtmum, &Curieniis piafldii 
Pf atfcdom omaes cer tatitn ad necem dcpofcc^ 
iCAt t adeoqpe vix cohibeii ab Epiicopo «c 
ScoJra Cuncnfi potueriiit , tnfedo metu , nc 
iiiflBaldeioiMimdedentemleid faciousdefi* 
gnafkntf AoftrJad julla uiuoDc perinoti eadcm 
lanieoa in Miniftrof , (eu ori vocant , Piardican. ■- 
n% Khactofum (aEviient, qoi Oempohce caprivi 
attinebaniar. Cum autem tmbx illx Hilpanos 
moi GaOoftyie excitailent , & otrique ad arma 
confingereot . les deqnum Ita componitui uc 
HMnuDCBta Rbeiis in cuftodiimSummi Ponti* 
ficis depoDerectiir 9 atooeisea icqoeftii loco 
CJiD din poftidcfet . donec .negocium omne 
«mica compofinone icdaietui. 

Coflfianiiik^ri poiio Torcar Mnilaphiro ^mMrtf- 
Impeiatoiem , fcnio 8( roenris etiam vitio tan- fktsfit 
tse Msieftari haod paiem , in priftinbs caiceies jfnH.Tur* 
refiaatti , delito 1 m peiio ad Amtathem aniio. cJtum, 
I fom qmtooidcciffl , Fcatiem Oiinaoni , quem pi^r^c, 
' antc iimQm iotetfeceiant. Amomhes igtiui (^^tm*. 
cquo jmfofinsj at^ ad tcmplum Metzcmoro 

cxu» I6zi, cxtrt moeni^ picdadas \ vMopbtto £«crorofl| 
Turcicoiomfiipremo ^rarfide , framea acdi% 
gitur , qui apnd ipfos fan^ffimus intugor«M| 
modus Babecor. 
9«i H*/* ^"^ ^^ tcmpus iB Holhndia :guvis •dveiM 
UfuUcs. Maurittnm Orangti Principem , 8e Otdine*^ 
JLamt. * ArmimaBis Coacionatoribus coniuratto MF 
^Autkli* da , ttque in ipTo principio coroprcintit 
^* '* comptehenfi^ quibuuiam , atqoe exttefllt 
fuppficioaffeaif , quiooiat partictpes habe^ 
baptur. Sub fioem anni Cafir » miOb id V^ 
landosXeg^topoftulavit ab Ordinibot, nt pitl^ 
lidia Ria cx wbibos Impetii liberif dediiceroB% 
& bpnaEccfefiaftica qusr ad impeiium pertiaH^ 
' lent reftitoerent • tum ot Innuam penfioofflt 
Archiduci Matthic o!iro piomiflam » & dctfl«^ 
ile quotannis aliquid advetfijt Totcamconk 
monem Chiiftiini nominis hofiem confi^ 
tenc « fe(e » (i hts poftolatis ftiis annneitpl» 
apud Kegem Hifpania: intercefliiram , fli> 
intei honc iliorque pai firma ac perpeioi fia» 
ciretur. Ad quat Ordroes Foederati refitMb 
dent , urbeslmpeiii » ^ fein nullius przjtA^ 
cium • (ed finiom ttntum tuendorom cfldl 
obtineri. rromiftajsd Archiduct Mitthiar pes» 
fionem tam diolocom hiboiile, donecipie Bcb 
gii Frotedor fuerir. vt aliquid contta Turcifll 
conferant , fe aftentiii non pofle, cnm plutibai* 
hnpenfis ann^e graventor. Quod Cacfat intcf^ 
ceiTbrem feiBteriprosatqueHifpantai Kqen 
oiferac , magnas gratlas habeie , fe nouDtt 
IB fuas Provincias Hifpanis Re^is ;os a^noice- 
re . ilhs jani dtu \ ma joribut fuis, ac ^ (e juftif^ 
fimo bello in libertatem afleitas \ quam sd- 
▼erfasomnes eamoppugniie conantct, lcfli- 
per defende^e parati fint. Cum eo Tef^K)»* 
fi^dimMros Legatus confcenfa navi AmftcIOi 
damo HamburgQm ?edus eft. Poizo $006- 
I tai I JJhtrSecmditi, ^ 

§ tn Ifklica qaain ame Ncnmam conftitmam .^,^> 

ff disiaDm io Oceaiio Hifpanico JCthioptcoque ^ 

I imilui Lofitains Mercatoribus darona iotuut, 

I ctani onuies ciicaportiis^fic valla Occamij> 

I leflis eicDrfiooibtis obtioeret.Quaie Rcz Hi. 

f IpaiuSjCoUedis quas poterat cz Dunqucrckaa 

I Oftcnda , VVinoxberga« & Hifpania navibut. I %>i »wi w pc apgaratHinmtjftis , novam cUflcm 
' fldornare iutituit , quam boAibas opppne* 
scf # atqoc ita -Kcentia iurc in przlenscom- 
pcefia , macidmarque expeditioncs ntriufl 
qoe partis animos ^ terrcfiri appacata t ai- 
^ae orb^escidio averterunt. 

Scqaitai anous miUciimas (cxcemcfimofl 1^24- 
vigefioius quartos . cujos iiQtio ( ot io CHmitim 
Polomm revcrtamur ( cum Tanari in fti^u^u 
Kaiffiam poptdabaDdi excurrcrent , &Rex 
Sueox GoAavus Adolpiius magnam Livo- 
jHx paitcm aimis obcincret 9 Sigirti^oiidaf 
Folofiiz Rci Ordinum Comitia Vaiiaviam Pf^tfieim 
ioSxit» m de utroque hofie coecccndo con> ^f Mwi 
£B» cam Proccribos Ciperct , fiimptorqoe 
iiiid bcKom necellarios ezigcret. Convenc- 
saiac freqiientes* Scd pdvatac culufvis qucri* 
~ jnonix poblicis lle|ni ncceffitatibas antcpo» 
fitz Boo psrva Rcipablicae incommoda txi« 
ttilcic. Agrc fcrebant , magoatum pJeii* 
^oe qood Rex £pifi:op<itum Varmicnfem , 
SDOitt Simoais Rodnidi vacantcm , filto 
liao Flrincipi loanni Aihecto comoliflcc , 
nOB roodo per artatem ad id muoos ini. 
^iieo , vcrum etiam qwa Lcgibus regni 
ab eiufinodi Scnatociis di|;iutatibus » fic 
poblicis praificaoris » Rcgn fanguinis Prin* 
cipcf arccban:ur , quo nempe in com- 
snaoibus de Rcpublica confiiliaiionibus lij 
beriora Proceium fulTcagia cffcnt , & Rei 
mloa^ ^dionibus poueiet, AcccHit quod 

Rcgtna 
^ 1(^24* ^cj^n* Comitatum ZywMenfein ik VkM 
Cotnoroaiio lexcemis aiireotum fntllibwciMl» 
tra esdem tegni ftatuta emem , qoibus ptoHk 
betijir • tie Kcx aei^uiKeodo «gros Se bonif' ' 
Hliam* poteatiimruam augetet , Fn 
^ veioi[nminiietet.Adeoumezne(|wd. 
W^ Majeftatis ctimcfl Nobiliam b«na 
cumReglnm dqrolma , pro ufu fao n 
lepdflit ; fed ceneatur eralieriftatim » 
t>men arbitratn ei eodem oidine crai 
Neqoe eadcm ex caiifa , oe quid Rl 
^ lum Comitlonim libertati obeflet , fi 
pibusiiliifqueRe^iislicebat , arces ^&ifli^ 
mentalnRegnifinibasobtincrey CttiiefClpi 
iMitatBS llle Zywteoenfis inprimis opoiti ^ 
liabebatur i cum intcr confinit SileficHa 
lis^ Sc MOravi«medfasconnftefet,ei^ 
de facilc CracoviaoAo inde pafliiummir 
diHans > oppugo^iri , ezercitQfqoe fcribi^ 
_^ commodeadcesnovandaspofiet. NonoMl 
oienderu^. quod Rex taconfultis OidMP 
benoGermanico (e immifcerec , 8e CM$ 
m aaxiiium Cftfui mittere non^ defineietiBii 
les & napec bellnm Tardcum PdlonbtoV 
- yerat , 8c Polonia? GermanisBq<ieconfidh<# 
timiis populationibosinfefta tedderet. DCniil 
6c de re pecuniatia lc cotiigenda moneea «l| 
ximontc audine , eo magis <)uod id matev 
iiogulnrpertiberet. Nam ptivaraiciiusMfr 
pnbiicorum (enlus faciJito transmtttitar. 
0(fLithuani maitime Ptoccres » oftenftil^ 
lii; populiqoe continnis tributit cxhtf 
inopia , bellum Suecicum difltiadebam • t, 
adferebant coodiuones non indecotas « ea* 
bus cum eo hoQe ttanfigi poiie , ex SoeSi 
Regis intimis inteHcxerant. Illc erant sat td^ 
dita Livonla , aniveifam ptcterea Eftoolalli 
Ftnlandiafflqnc » tliqois cxisigifiniiadi Rc|b 


i^^2!^Regif Soei» sidiiBiiod» me- 

*™V*BA||nfM<lii>«« i'. r« 2^?«^ FOlODit 

v^J* »cee(teidi.jtatomMc litcfiniiii » Dnx 
' SS!**^"^^ » Vx priii»!» f^ 

£^***iait Kebucdtffimiilibttoici^ 

^SS? • *«^« «Pfi wa jdri liifewai* 
S«^««* , «a qttite ttiorte CMotr Chodldo- 
J^wcwwa , RuzMiios mciitfs itqne ot^ 
*SJ'5'»«^ iwffifeftura iUa Uom 
IJg^^^VllBciificolbiteft. oftu»g^ 

S^i»op«.,'«c ndioiitMUpeiffra»» • «e 
f ttitifte fpcaAittti . adlifiinefldos 
n tampmj , piohno Ka4to.il)oode imuo- 
WedpfDftffiifle.fot,%itt^ <iMlitact.ilteiWi 
W<w«ieciofijtaiiiaeXi¥om«imt. C» y 
^exiceAfti oiDmam m»ls nihU « 
^5»Be conliilcbiwf . De pecum» in^beUi 
awlaftifijijj,^ luBd quicqoao» impetMiiiiO» 
wwsfr^Ri fiatiflVitweoin Guftat o «^ «» 
tt/eipatiuHftiiiBi induciaiproiogiw. Hx 
mW^tA coiomodi tccelBt , i»e« 
iP>6»Un«woi«ib«$ ad^b^^^ feili 
omm fires coirfiiiDa?aiti l?esoctom 
Zywycaircid ifij comiwi iejeaum cft*^0c 
t^copmvinnierfc deefcmm ut Rex^plo- 
I ««caTcretMnctpcm loMoera Albcttnift 
'J^P^foffflD, poftquam' td idoncim attitcm 
^'t^tnfieidccidoao intugoraiidum , fic<)ue 
f(i»atflelB0Defli& iitfitdam tn SenatoO^ 

dioun .i y» 

^ \ rd44* dioamdiceniitemadfflifliiiniri , quamfid^f* 
Mm &eiiK]blic« jtirejiicaodoobligaflec. Foci^ 
f ro aaxiltis » Impecatbci mitcendts ma}Ofi coo* 
«entionecectatiKBefi » id tdtiiDuin D(<|iie Co 
JnttiOfam diem » oii Rex io aurorani «fqiK 
ui(eqiiemii dielcnagni9 altercatioAibM 4pnic^% 
do , iiimma patiemitrtnteffuit*, Beqiie (aoKf 
ided efi«cit ut non adreift^if fa^o pecfiH' 
cecet. Ita feoatas confiiltum faAtim , ne^ 
deincept apodexteroa milicacct * 4)uique i«a 
extca pacrtam eOeitt iotra prsfiitotum iet^ 
miJituc illir ccQuntiaceot : Qidiibciis^ceceK 
loco . ^duelUum J^ibet^tuc • ptuurenttt 
^. U« Coiwtia h«c ^dum Jeglbus «atxiti ', 
&lihec,t«ti ii.iim'oribusacecptlB,niw ftodip 

^^. • *"fi^«w»fin^fruauuUoeacuiHf<ftojapcoptci 
TmAn quas inftiwii ecint . finica fiint. $ob idcm teot. 

*Mmtuf .puiStaninau|ConjeppQlfiosceficj9Srjccapti* 

* «'W. tate Tuccica leverfui» Caniimirium Murzaot , 

cum tti^nta Tacticooiip minib^s^x yajacliii 

10 Poloniatn iccuentfun haud pcocol ManUHO- 

vioaggrenTas, prctiafudic * p/rarda Qmnilo- 

minum vpecudumquececupecaca. (^ievifto- 

^ co micabiliorfiiit^quod Poiqnorum, advtt- 

iosirigintaTafcatocum millia,jion aa^pliiis^E- 

quitum tiia^miliia^ Pedimm vexo tanium fcp. 

tiogenii fiiecc.Eodcm annovladiflaus Pciiicci 

iMtu maxitnos. (itiorum Sigifmundi. impetcati 

irgce a patreficultite , ut extecat nationesin- 

; fpifierec» Vtcnnam primum , inde peiGcr- 

niinuai in^elgiom ivic, infpcaique Bredc 

«bfidi^ne, pccAiratiam dein 6( Helvetios io 

Italum cootendit; ubique.eifi fe pco Pcincipe 

Aitziyilio vendiciret , mignis honocibus cxc«- 

«a/ G«r»- in Gecminii hoc anno omnii miicta fiiere . 
r"'t^ ««?" ManifcJdio . U Brunfvicenfi, qtii ad k1 
ca»w»riii cecftod^ at^, ec aavi bcUiiFpictirft ^in Btinoniam ad Regetn lacobum ptofeai ,*, ' 
fceiyrolis animis > ^ Rege 8c Ordinibos exce- ]^^ 
pdUioc. SeJeiifiiigs convexitos Eleftoram cc- f ,*!"*• 
lebratoseft, quan c«ef i pei Legatoi , Mogun- *"*V*'- 
f joos & Sizo ^ (e obicr e 9 iii quo piopofitis ^^* 
Gerniaiiic periculis , ezpeniirqoe ,id maxirre 
•finaiiuit.Dti Bsvaro Eieftoratos confiriDsie- 
tnr, ooofenfitqae tandemSaxoniz Eleaoi tua 
CaraiFiidericamSsjionijr Docem Altenbor* ^*''jf« , 
gicom & Giilielmamvinarienrem,& Chiiflit. W"Of 
J»m Principem Anhaliinum l;rC2 Majeftatis 
reos in giaciam recepiti daolqoe ajjos Sazonic 
l>ii£0 er Neoftadiana cuflodia dimjflbs eidem 
Eledori remifit, Cxfar qooque aliquaotoffl Cm^% 
«tfuipublicotumnegociorum traaatione oa- jrt(« ' 
&m , les foar faroilix priiratas ordinaie tggref- 
fus eft Com cnim orones MiJrimiliani Cxfaris 
^liiintcrqoosKudoIphus & Matthias Impe- 
zatofcs iiierc , fine harredibus deceflTiirent , 
omne Aodtiacorbm patrimoniom ad filios Ca» 
roIidcFolatnmeft. Is frater Mazimiliani fuit, 
JPierdioando L Czlare genitus,e|us ergo tiesfilii 
•dlnic fiipeiftiies Fcrdinandus 1 1. Lcopoldos » 
6c Caiclas Arcbiduces Comitatom Tyrolen- '^ 

fem , Landgraviatum Alfatia; , cum Bri/£oia ^ 

& adjacepcibos dhionibus in tics paitci £vu 
icic^ tx qoibusuna Cziari^altera Lcopolda , 
tcrtia Carolo obiigit. Reliquam Patrimonn 
psrtcm, Stiriam « Ctrinthiam. Carniolam , 
Bohcnnam Auftriamque jam antc Fcrdinandos 
Carfarvariistitulisacccperat. Caeterum Caro- 
los faao Toto obftriAas , folo Mtrchionata 
Borgoyiz • & paucis f n Silefia dominiis pr»tef 
anonam peofionem contentus partem fiiam 
Cftfari remifit ; quam & Cxfar dein frttii (oo 
Z«eofoldo , libciiiquc ipfius attiibuir. Hojus 
«imc« compofiiionis doo przctpui authores 
focfCiIoaiiiics Vlricos Duz Ciomavii,Frinccpt 

£ Cggcm« 


i6iA Eggcmbetgicas , 8c loadne^ BipiiAa B«ro cfe 
^* V Verteat>ergh , qui id negociiKpt. non f^icitct 
iQodo » (ed 8c celernme confeccfc • ^ootca 
quam mulciexiftimaveiant , lem tam gtJfii|i 
hatidfacilemcompo(itufore> * *^ ^ 

... At in Anglii laeobu^x MatrimomoHKpa^ 

^>^/f« B)cofru(haui!tpalam Regi Hirpaniamm a^ild- 
MtM •*- j jj^ tenuiinai » libcr atoquc c cu • odb ComiW 
f*7*' Oxonicnfi qui fcmpcr affinita I Hilpanicx J<ft . 
•^®"* vcrfatut fucrtc , oovum conTcntnm Regni or* ' 
^^* dinibus edicit. Quf cum fiequf ntesxonveniC' . 
2?^' fcnt , principiQ reSdira latlonc RcU^ionis finr, , 
^*^** ^nimquod demctendit-iibi Hifpanis Otholi. ' 
rm, ' ^i^ (dqIj^ indul(erat,haod pamm favere pariibus 
eocum videbaiur) f:xponit per Buckiogamittniy 
qui filio Carolo Conies laHifpania fberata, 
_ quamejus Matrimonii fpes van^ eflet , nofla,'; 
V • ?' ajNid Uirpaoos Palatini cura Eani rera non ad ' 
JtJ*^*'- i&m illod& , filiique » fcd & tottot Re|m in-i; 
M, 14. fjititam pertinete , . feic coodituifle hajnnfa-' • 
' riam beliopet(cqui.Generumqueruom»9hB^ 
' &Ne^pcesai:mifitt amiffai ditioncs '^^^ 
rc. Satis ha^cnus lcnitate peccatam. ^_ 
tancum cffeOuna fit « ut hoftibua mHilquiS^ . 
'8c jufto bclio impctrati poflc vxdear. f^t^ 
hac (iiper rc confilium opemque Frooorbi^* 
pofiulabat Ordinct re confideiaca • nt-fe 
qui jam ante affinitatefflHiTpanicam faftidi^^Ebi^ 
ficinnuperasMatiimonii condinoncs» Afpi 
ut ReKtz voluntaci •biequercntiii , quam (|uia 
piobaoanc - , conffrnfiftent » Inagno oHimiim 
confenfu dcccrnunt : De mai cimonio Hifptni- 
co nullum amplius vetbum facicndum , pali. 
tinum Elc£ioiem vi h, aimlt in avitas tSHoiiet 
reduccndnm » Rcgemque Hifpaniz hoflem ja- 
dicandum. Cuinque Rex dcfuniptibus 8c ncf- 
vo belli orationem fubficeiet » dccreti mcx 
daiCf , arma t militei) csrteri<)QC qutr td gc* 

xc^dum UberSecmAa, , ^ 

rental beUcnn neoeflaha fiiot. Mos jpet rc- {^^a. 
Soom Qm?ec6ini Ochollcis aima adonpta, 
Saceidoies prarteieaac impnmis?atietSode- 
tMkifltiacoiiftiainim dieffl^egnojufliezce- 
deic Moxde macninoiiioOrolicnmHeiin'- 
ca MaiiiGaHiacam Regisibiore agi Cticpuun. 
laicafD pcoindc foedof cum Dauis , Soecic 
& GaOiaB fxffbm i Hollaoifit , Venetii » Duce 
Sabaudlae, qoiqiie in Geimaoiae Czfirifpo- 
«ttimx adveriatMOtiit : Mansfelcfiui qooque flt 
BiOBfriccDCs qoi «d id inceodium acoirxcfiiit « 
peconiacopiiri^ ioflmdi. 

Omn hsBctfl AngU« » alibiiiae contra Aii- a^. 
Anicofparanciir , Arabroitos SpinolaHir^oi- ^Tf ^ 
« m Beigpo exerdoii Dmi , pxxmi0b Henrico J^^ 
.Comtcele«sfi » media scfiatcBredam obfi- i^T^^ 
^eaggK0K cfi , ioeiam ptnfidiaiii fex mt|- !!!;;^^ 
le > peAtcftomoes . 8e Eqoitom qdaqiie toc> r Jl 
0uc. Prstecea ad (nfitnendam diu obfidionem f]V 
nihB deeiat. Mabcitins poftqoam commamtts i^ f* 
aodiqiic caftru 6c aditibot occiufis , nccjuc op- ^' ** 
.pagoaci am defici inde H^lpaaoc, neqoe tmpoc- 
taxi altqmdin ucbem poife vidit » ipfe liaiKl 
:fcocal inde caftris pofitis» eventum opperixi 
confticrac » xams Hiipanos in|iueaiepanlatijn 
Jiyeme idno obfidioncm ooufiarof . imerim 
domibicft , (pcscamfiibiit occopanda ards 
Ammpianc pec ii^as , qood fi pioceffi(^t 
iuod duUe Spinolam Bceda ayatcret. Quatuoc 
Biillia pcdicum dcfigit , pradfeiftis comm onuu» 
hm m maum Hirpaoicum omads > ad<fit cut- 
gus tri^ms,nmni macfainaram geneic ooiiftQS» 
ncanc ad ^ffimidaiKhm hoflilitatem coopeitbs 
ydo , am tegnmciito Uneo coi aox Buigun4ia 
snie^a erat,{ta pex ambagcs profiedi ciiro vul- 
^oHiipani efie putaremBr , qui commeacum 
sacsftxaconddcerent » no6te imempcfii» Aot- 
Tcipian petvattast, Vebemeasvemuscrat» 

£2 ecd^ >6^I 4» loo mftmitrtmnoflfiknfforU, 
t6iA fic dalam molicmibus pcropportunus. Itiqiie 

I^tick' ndilncclleai • cum unum altcrumque hi tcc- 
• tium pontcm foffis impofuiflcni , |amqucfci- 
lns a4movcrc inctpctcnt , UM eaiam foWnnc 
cum ftagorcdccidcni cicubltorcm Hfrpanam 
«xcivit. Isigitut, indamato morc muitan 
quis ilHc cffet (cum ncmo rcfpondciet) co m»- 
gisfufpcftani, aiiudqacfobiadcronrmur, flc 
ftrcpitum cuntium rcdcantiumqnc advcrtent , 
fclopctum cxpiodit . foCiofquequiinptoxim* 
flationcm hibcbant compelhns , ad Mmvco»- 
damat. Ita frausdctcaa, & Batavi, on&ifib m^ 
ccpto, bcneficio noaiscoundccwcraot.Ialvt 
omncs tevcitcre , reUais ponribus aliquoclci- 
lifque atquc ahis maclitnis.Quae poftcia dk le- 
pcrtacgrcdicntibus Antvcipianis dolum lio. 
ftium atquc arcis pcticuliim apcrocre. Antver- 
piani^tutdC confci vaia urbc , convocitoio 
Ecc?cfiam populo , DeoScrvaiOfigratusege- 
tc. Spinola inicUcao Aniverpi* pc"calo , eo 
intentius in promovendam Bredae obiidioneffl 
incubuit. Et quanquam ingruebat hyeios, 
Mauriiiufqocundiqueauxilia acceiretet-i ImmI 
tarocn omittcic iutccccptum dccrcvit • niU 
locopotitus. 

^^ SedCatfatinAuftrta Bohemia^ue&Mort. 

,Jsrm4i v»« 0">n«« fcaarum magiftros ejicicbat , pubB- 
Tri^ain c«o ^^^^^ ^"^^ '°"* conflitutum dicm omnei 
«ot ratiiam autRcUgioncm roBtarc jubcbantiir. 
Id cum C«ftr non fua magis tn Carfiolicaia 
Rcligfoncm propenfionc » qotm aliorum Kc- 
gum» Principumquc Acaihoticorum exemplo 
taccret , haod tamen potftit cius faai tnvidiam 
cvadcre . dum qood cacicii in fe ju* & arqiiDm 
vocant, id in C«fare Hccniiam, & ctudclitatcm 
nominabtnt. Eodcmanno Marcos Antoniiii 
dc Dominis , Archicpifcopus Spaatcnfis . qpn 
iwp^ Rdigiose gaiholica defitcetat, ex Aj. tsftr rtiitS' tiv JJhtr Seetmdut, lot 

Slu^omnii reverras, ia caftio S. Angeli in cu- | ^, - - 
ttodurodatus^brefiexmotbodeccIGt. Cada- 
^adiesnplmn S. Mariz fupn Mioerram dcla. 
tBfliy dunnamoiqoe in campo Florx , igne 
«jniflBai eft,Cineres in Tyberim abjedi .]nte« ^ ^ 
^in ArdudasCarolai, Czfarii fraier. ut Loli- C^*]f» 
ffaoixregiMpfzcilec inHirpaniam cvoca>os, ^^^' 
tiijefioM) quam advenerat di^magno cmDium C^^^l"' 
lidhore lads ccnceflit. Prtnceps prudentia & J'-/*»'* 
modcratiofle infignis* Facrat idcm Mignos /''^f^ 
^agiftcr OrdinisTcatoBici> & Epifcopos Vra- ^^it^» 
tiflirienfisjcBrixieniif. Magifterium OrcSnis 
Tcuronidab Eqoitibos Domino de VVei^er- 
mch Orcfiois VicaiiocoUatam t&, ea conditio- 
»e , ori rllud Arcbidnd Lcopoldo VVilbelmo 
C%6i'is fifio cecteret , com is aoniim ztatis de- 
dmQro odavtffn actagidet jperfolotit illi inte* 
yea qootanms duodecim florenorum OiiUibuf^ 
qpiz %L ipfe poO rcnunciationem ab Archidud^ 
redpera. C;tfar cnim etfiiibcram Oidini cle« 
^noemielinquerec , taiben lafiorem fSlji fiii 
^bere foI^t« ne Domas /.afiriaca prktaiie- 
tnr^cajus magna & permnf ta in eumOrdincm 
confervf odum , taendDmqoe beneficia extidf. 
feot; De Epifcopatu Vratiflavicnfi majcr ^t^ . 
culcas fuJt^ium Qtnomcovam pleriqiie adquot 
libera Eic£lio fpe^bat * io Aicbiducem Leo- 
pddam incUnant.potciKia Csfaris /efe tutiores 
r«o. Alii io ioferiorem aU^uem Canonicum , 
€fm ooociiAde tam alte emineret , di^nitatem 
illam eonferri malunt.idqne vulgo dvium Vra. 
tiilivieofiom grariuserat > potentiam Catholi' ^ 
corom Epiicoporum. invidioic iafpe£lantium« 
Tscidem,ettam voIontateCatfaris proprium filit 
COfnmodoni Inc negligentis Carolo Ferdinando 
CfriicopatiK defcrtur^ Rcgis Poloniae filio, c}ui. 
q»e jam aare ab ArchiduceCaiolo inHirpaniam 
•bcunttCoidintoi adfumptas fucxat, Epifcopa. 

£ 3 ^ lox BiJlorUritmmfiritmpfirk, 

j tf 24. ^ BKudeoiis pet {ufftnp^ Ctnoncoi nm ejuf* 

dcm CoIlegiiDecinoclditiis eft. 

Dehli» Siibfinem anm bujns Rex GallixVillein. 

Fhitic» Tellinam 8c Alpiom Ehericanim dauilra. etfi 

TiAfic, depofito Pootiiicio teoebantur «(iibitt i rniptio* 

btcMnnt, neiovadere aggTefTuseft, occupata MansfeU 

dii, Curia, Frettingavia.TyraoOf tom-V^Voinw 

fa & Clavenna , qoc pattim pontiiido puiim 

Hifpanico pisiidio tenebaotoc. Kivaadofliqni 

lacoa Comenfis fita , loco ad fobfidii acdpie»» 

da opoctono» diu atqoe ad estiemom §oaaSk 

iimereflitit , donec cum duobQS milUbosei 

Germania Papenhdmtus advemiet. C«wnBi| 

Pontifex diiiaiflb inGilliim fratiis fm filioFrao* 

dfco C*rdioale fiaibtfno anno infeiqiiente io- 

dodas fecit > com novimi flibtnde bdlnm 

Genoenfibus Dux Stbaodis modflet. 

JM«fi Ri* 1625. Anni infeqiiends ioitio Rtt Aa^ 

^k^Am» lacobus ejos florauiislextns^ vitadeccffib 

jlisldm duobuilibeiisiefidis Caolo Ptindpe Valli9 

##i. & fiKccflbie » ac ddn £)i£abetbs Paiadooas* 

ptaPriodpi,tttfenotpadiicos» &hoaunn||i 

crucfitoram Pationos pnrdpUDS . eo fie^^ 

qood noQ vidit imminentinm calamltatnm In» 

fanda • qoc dom hsc fciibifflos , in ptrncidio 

Caroli Reds tota Earopa exhonuit. Natos eft 

Itcobus Edenboigi iia Scotia • Henrico Stuarto^ 

tc M«h Scotias Renbus 1 2 • lulu aimo 1555«. 

7arentibns Catholiai » impcimis Matce Maiit. 

qoscddndeab HsieticisRegnopalfacQni ad 

Elizabethim Anglis Reginamconfiigiflet, din 

coftodita acdemum interfeda eft. loccriin 

lacobtts com adhuc inf^ns Rex Scotis falatatot 

eflet. abElizabetha Przceptocibos haereticis 

imboendos traditui » ufufqneeft maximein 

literis GeorgipBuchanano» homine ecodatio. 

nis fama percdebri» fedcommnrabilit fidd 

aat ceicenoUim. forcomoriot fine harredi* 

bus Caxolv». 
jtsqum, bcoxi&.kxhibu] v .K /aoxa'J 10) 

^BIizib«t1ia » com j«m «ntefiite Ajuiam 

^^* K^gis m nnamifDcmtatnduiififet, ad 
^ eoiiin Anjgli» jnrofeAos» tm Rcgna Aitgluc 
5*=^«» 5c Hibaxxiae , prixmjs »me fe Regam 
iolof obcijiut:. A ntalla FC niagis qmm bcMo a. 
lienqs piopce r«a quoci naa aamc litcra rnm com- 
^meDUtioae ol>te^«ft>«cor» Czternm paulo »me 

m^^ ^- _» _ «.I-»: * .1 .. mortemcam refiinmoxsem PaUriiu mjiia aiig 
▼i^procDxaxi poflSe cielpexaxiet , t/amlato i^| 
mstrimonio ixaOalHam * confeao^, ftij^, 
Mlam meaitaxt vifiis eii , quod & mariens 
firioc«ioloailigexxtiflinB^conimeiidavit.Moi, fj 
tno igitox lacotoo fepoltoqoe Hejnica MuU tu. 
GalB» Resis Totor • com infijgni & Rcgiopla. tri 
secomitauj ix» ADgliam dedaaa , & j^cp im 
Ocolo io Matximoxiiom^ ^^' *ft • ctmi ^m ?r 
»me ^nb fioem aooi ptioxo m bt$ coodltionet m 
prxcipae conveoiiSBt : Vt RezGalfiardirpen. yy 
iatiotiem Cipcr Hoc fnatrinionio intci tres ^i 
menfcs^ Pootifice Koftiaoo impetraiet.Spon. ^j^ 
£m Kesiiox tnixttftrifqae spfiiis > & ommbus ex ci 
UM nafotods ,lil>erijm OtboJic» rdigionis ex- Pim 
CTciuoiD 9 Gcelloxii pxa^crei , ritn Cathol/co jL«il 
otoatafo , coetrteteriotn pro fiiis (cpiraium , a^ 
tom vspoa o^o Saccidotes , qoos quaJcfve * 
. iUo» Rcx C3«lli« lemflct , permitrercntur , uoi 
«aflDKpifcbpo ctii Uibcflent , quiqueineosi 
Kiag^ltatu Poliiico irtimunesiuxtaiurisCano- 
noYuci fanftioncs jurirdi^ionem cxerceier. 
>^d h*c sMque Rc« Angfia , neqiie rrinceps 
VVailiz ulla rationc Sponlam induccrc co- 
nabuntiK , ot a Rcligtone CaihoJica deficlit , 
idqac iarcjutando afiirmabunt. Dotis locb 
SpooCc3k Regc Galli« oaingenta milfia Coro- 
Batoram aRcgcAoglia; ododecim millia libra^ 
rum AngHcaxum nomcraremur. Additadcio 
quaeio ftatn viduitatis tum ci.ca dotem , tum 
jkUmcou SpoaC* .6c JOCcefiariosAulx fun^ptu» fC4 mficriafummflriten^orUy 

mn-yA dbfervafenfur. Itarcbus ioviccni compofiti» 

•^' convcnti^uc , Calchdis Tulii in magno Proce- 

luro conventu Nuptias Lordini roagnoappara- 

^^, tucelcbratafunt. lacobum Angliac Rcgcm 

JM^.A.*/* haud mulio poft fccutus cft Msuritius Trmccps 

Prinr^Bi, OranRius , .& focdcrat* in Belgio militi» lin- 

n-«.;/ peritor praecUtus fanc intcr paiicos . conccpto 

Ora»iii. g,^^jj^j£jg^ocjoiccxinev.iabili Btedarobfi. 

dionc c|U*m Spincla coniinuato in bunc snnum 

laborcingcniibusinnpcnfis , & adffiiabiH no- 

vorum o|>crum machinaticne tandcm ad cxi« 

F<t"« tum feliccm pcrduxit. Nauis cft Manritius fu • 

Strada. petiorc f^culo anno quinto fupra fczagefimam, 

dtbeU/ ex Anna Saxonica Patic Guil:cImo • Orangfi 

Belg dic. Principe , qui primus advcrfus Hirpantarum 

i;&2, Regcm inBclgtoarma fumplit , cuideinde 

Delpbis peiinndtasintcifie£loin Hollandiar» 

Zelandijrquc,8c Vltraic^i, ac Marisprzfe^m 

quae Fattis fuerat.^ confoedieratisOrdinibus fnb» 

ilitutus eft. Annoium tuoc novendccim ado]^ 

fccns additufque ]uventuti c>us Re^or FUk 

l.ppus Comes HoIlachiDS. Concepttm dcMtfB 

de fe fpcm Ordinum non fefellit.. FrarcalUdM 

imprimis domi militizquc egregii Ducismop 

niaperannos qiiadragintaimplcvit .Sufifcdi» 

Zi fuhpi' cftMamitio quia libcros cz Matiimonto iKni 

fuitmr habcbat in ccmfoedcratae roilitlat pracfedma ca:« < 

frMtfr terifquc diiionibus.fratct cjus Hcnricos Fride» 

Himem* licus , Piinceps Orangius , qui ad estremom 

' mcnfe Majocum totopene cxcrcitulibci tt<^ 

ncm Brcdx tcntanf , poflquamisconaittsfiu- 

Ara fuit. dcduxit indc exerciium, mifitque, qut 

obfeftis Bunciatct > quoniam nulla ratio c{]^t vt 

atquc armis urbcm libcrandi ,. cam ipfi tuercn- 

tur. quoad podcnt , ac dcindc quam arquiiTimif 

'BniA conditionibus cum hofte tranfigcrent. Eas lite^ 

deditur las cum Spinolj intcrccpiflet fub finetn Mafi 

X^iir * ncDlis dc dcditiooe agiceptum cfl. Atqoein 

* bii Uher Sietmdtts, lorf 

Jus pinlo poft conditiones convetiit, ot ?r«n- y^iV 
j^ariioiDoes cuni(jicio*s armir^ue & iignis . ^ 
*czp]iadf, qaatuor irem tcxncentis « &duobus # ^ 
BiottuHs excederet . Vt cjvibus intra bienniom '^' 
JibeniiD fit aot permaoere in nibe »aut alio do- 
. iDidliuai transferre, neve iis cjui maoere volent 
■ toajora viftigilia iiiipoDantur t quam csEteri» 
Brabantinis, qoi in ea Pi ovincia commorantun 
CoDciooatotcs Hsretici ftatimurbecxcedanr. 

* Qapeqiniain Civitatisadminidrarunt » nul. 

I JamdeearatioBcm reddcre teocantur. Neque 
Tctetes Prarfc^ -, & MagiAratos Vrbani loca 
moveaotur. Praciidium qucd Rex Hifpaniarum 
iiDponet , amke per hofpitia cives accipiant. 
Cap ivi utrinque petmutentur. Piincipis O- 
lang^i bon« mobilia qu2 in arce (iiot iotra fex 
BBenfes ivehere liceat , Przfedisdemumfic 
milidbQs qui per bicnnium in urbis Fszndla 

. fieittot permi^im , tmra fefqu&annum bona 
^ divendere (ijn mbe^ miBere noliierrnt* Ita 

) padu condtrionibos die quintaurbc; c^cflt 
iBot. Viaorism Biedanam laureatac ex Brafiiia ViBarht 
liicne Friderici Toletaoi comularont • U enim BrafiU^» 
cum ttjgiota navibus ex Hiipania in Oceanum na» 
Atlanticum vtU faciens com iub 6nem mcnfis ^^, ^^^, 
Aprilts in Brafiliam appuUilct , mox portaro ^^^ j, 

t omiuum San^oriim^quern jnno (upeiiori Hoi- 
landiDQce Eremita Archit^laifo cepcrant , op*. 
pQgnaie aggrefiiis efi & decimo quimo pou- 
qnam advenerat die » cepit. Przudiis oiDnU 
Imis quoium mille 8e nongenti foere . fine 
umis dimiilis. Hollandi Qntdem aliam claf-' 
lem it]b6dio mirerant ^ fed iHa vi tempe- 
latnm dbjefia cuiium teoere non potuir» 
i* qoibus dcionaves aliquot Hifpani ioteicc- 
^e. 

Haod meliorem fortunam Rex Angltc Ca. CUfir 
oku boQ lOAo iii in«n habint. Qui du^a ut ^nilf^. 

Ej fpa. lo^ Jiiftm4ir$mnofln timfof Uy 

i6is* %i* n^nioi^vinuis HcDiica Muii GaUxz R€» 
nd in Lh* ^* foioic, Re^ HirpMiianiin amidtiain renun- 
fitmiMm, <i'verat, negotiarioneomniiotcifoot^Hifpt* 
/*4f«jf«.' ^^'^^ prohibita.Cla(]e igitnr centnna & <|uin- 
2 . ^^ * qnagiAca navium inftrafta, quibus decem mifiii ■ 
^^* pedicumimpofiieratycnmequitttmaliqtiotiii^ > 
roeio , omniqtie.BelUcoapparatu , LnutaoiaiD 
^ti juflit , M illa cum Fleymoutho (eiim (bl« 
viflet» Lufitiniamqmdcm tentnt, cxterum ten- 
tata Gadibus exfcenfione, a Ferdinando Gironio 
cum valida Hifpanotum mano. AAgU tepolfi I 
(iintieie^que ad naves.Vbi ineraeote jam hye- \ 
rac dam patriam lepetunt foecni tcmpeftaiibas \ 
jaaati, mttliis frigore ac lue encftis » pauci op. | 
pido in Ancliam rcvcitcre. 

Scd AngTorum comra Anftriacos inftlit ex- | 

peditio, Regii Danis Chrifttani IV.propofiroffl '\ 

uti inter confoederitos convenerat » haud <St j 

morata eft. Is i^itur infottunio Falaiinotiiniy i 

aliorumquc » qm its favebant literis & legatio» J 

nibus diu follcitatot tandem in infetioti Saxonit i 

hoc ordine bellum moliri aggrefltiseft. Pti»i' i 

Mellum pi6indi£^oconventaciiculisaxoni«infetiori^ ■ 

DMiicM' ct^jus 8c ip(e pats eft , oratione diiloimm qmi ; 

rum^ >a Imperio poflider, ezpofuit ?rocetibu$ qatai ii 

gnvi jago Ccfar ptscipuam iilam Getmanis 

partem fibi vendicare conftituiflet , quodqoe 

Citholiamubique Reli^onem inducere,Epir« 

copatus proteftintibai admere, omnia deniqoe 

ad fe tribeie tentaret « idqne ita Jam palam efle 

ut neeiri non poflSt. Qaatc miture conlideraik ! 

dom tuidebar.quomndo impendentibus his ma» i 

iis occurri queat , Sibi quidem nuUam magis J 

congruam rationem videil , quim uti militeslil ^ 

defenfionem CircoU fcribcrentur, quos opBQK* 1 
tunisiocisprxfidio imponeienty nuUius qai« .' 
(tem ofleodendi caufa led ut pmnem ^ fe vitt 
iiyariimque dcpeUexcAt. Adhxc^qQoniani dqs 

2.Qiie- •'. t '\ ^ tr ' •* l x-# wr seennaia. 1 07 

^iMaMir^cus , cui «liu ciraili cjus prtfeaort ,., ^ 
dc inoie pCTOiititiir , fenio Mta . atqoe idco '^^ ^ 
noviscuns inidoBcus habcxetut , maxime fi f it 
M&ittt , tc res td beUuni peiveoitt , futdebtt 
«igeiKioni clft novuin ciicaliDocem , qta fic 
*t"e. vuibufqoettque opibnstnntiscBrisptc 
~» ««fchow PrxfeaurtB ofierebit. ItaRcx, 
««njwo Liiiieborgico,pratvtlentc Regit faaio- Rtx jy^ 
w Dnx arcali dcfigntwr. Eo igitur novo limlo «^ /y, 
^fipatus fcribit C«firi fcfctbOrditiibusinfc. 7),i«v^ 
"W»Saaoni«,otiDuc*ro Holfttiz icciicuJi cuUS^kw^ 
«B • eleaimi , iwque id tl» ffftant quam id „4 iW 
?»vina« ejus defcnfioncm.qu« vtriis Aulitum j!,,,,-? 
moirhonibtis milcre ptcmerctnr , mtxime i- /•^,^^ 
Piws TillH^ui imiia vicinonim Frindpnro pcti- r*r-r*. 
ttonc,n««ieCJtftrisipCu$roand-tisIocumnnl. '' 
wmimaaoffi rcfiqucrit^Gbi fanc nupcr,ai TiUio 
Bt esetdtiim faum tb innocentibus fiibditis de- 
«ccret enixe poflultnii, per ludtbrium refpon. 
ibm iiiifle , C«(aris^»im militem in tcre vivcte 
«mpoile. Demum pctebttut Catfatfevoctco ft/i^ 
q^iam^minn ^ Stxooia Tillio imminentibus refpttdtf 
novaiaro totbarom pcricuHs occurreret. Cjtte> R^i» 
loro Ccftr novtffl dignitttem miittos monuit 
Regom miofpeatm infblittrooue cxternis Re- 
ginis picfcaartm , Duci Lnncburgico qui etm 
moltis iaro annis egre^c tdminiftrafrct , refti* 
Mcret , fe quod h rc cjos circuli forei, & qub- 
nodoimpcndcntibos rotlisin teropore occurrr 
poffitcom Ordinibos Impetii conbdcratorom» 
Qood fi intcrim Rex cicrcitum fuom quctn 
coofciipfcrit (firoitttt , & circoli prafeauram 
depoo2t,feinoz Tillio roandtturum ut ^ Saxo. 
• Bit Tccedtt , Sin Rcz ct ftccie detreacr , fatis 
ctofx habcre , ot non Tilliuro racdo, icd ertam 
Afeettsm VV^tllcnnciniom cum novo exercitu 
io Sisoniim dcroitttt , qoi videtot , ne qutd de <• 
tiiioauljopenuin capiat »ex novisbeUi app«- 

£ 6 iati. 10% Bi/l0riamm nofiri femfor «r, 

} 62 ; . '*tibas quos ibi Rex moliatur ; 1 ta quoqae ^do* 
Jtex rrm Inipc[ii£le£iorcsPiinciperqueinonere;Intere* 
kit TIl ' * ^^* D*mx Ttllio quoque qui in HaflSa & Sazo* 
' ''* sitx confinibus ftativa habebat iciibic. Caro or- 
dines Piinciperque infetioxis SajCDnia* nthil 
contiaimpetium, C«(aremque michinenturyUt 
milites fuos ab eo circulb abdiceat , praendia 
deducar 1 nullam vim tnnocentibns & ndis ilib- 
ditis inferac : ne ea necellitate permoti vicint 
Principes populique ad neceffanam defeniio- 
TUIh» nematquearma confurgant. AdeaTilliiisre- 
teffQndet rpondit , ft nihil non ex prxfcripto Czlaris ac- 
t& Ddm <}t]e Ele^orum Impeiii facere, ii iHi ettnn,deda- 
«M. cere exercitum jubcant , qntbus faciamento ob - 

L4ure4 Ati£lus fit , propere id faauram. Qnod Rex 
•^ufiri Daniae putet Militem Csrfareum cticulo (110 
4^^ ' metuendum vtderi , fecnrid credat inducere 
animum non pode , dnmmodo is in fide atqoe 
officio adveifus Caefarem aiaDeat.^ui jam Hepe 
promiferit, fefeleges Imperii Bc FacemReH- 
gionisfaniSliflime obfeivtturum. De Coficds 
aliifqueexternis mititibus (nam idquoque Rex 
eonqneflus fuerat) quosin Imperinm coatra fc 
induci exiflimant , vamira metnm efle • com 
Csfar in fubjeaos Gbi fidofque nihit hoftiJe 
tnoliatur. lllud autem pratrcrire non pofle#haud 
immerito Czfari, aliifque. Ele^oribus* & Ptin- 
cipibus > (Ibi<|uefufpeaas videri ingentes iilas 
belli przparationes » quas Rex tnm in Circolo 
illo • tum in Rf gno fuo inftituat » qu» molco 
mafores videantuc qusm ad defenfiooem d rcoK 
illius , necelTarium fit. Qu« tamen defcnfio 
multo honeflius «b ipfo Csfare . qui fic fupre^ 
mus Imperii prote^or fit > & exerdtom para* 
tuin habear , quam externo Rege peteremr» 
^uoruin ejufmodi in Impcrio dignitaces fempcc 
fufped^x fuerint. Cum igitor caufas noo babeat 
for tamotapparatus fidat, Cifcoladiqiic iniani t mnMiifis (bmpdbos 8c impeofis gnvet* rogare ^eti» 
VCiOtcioffnodi prapafaiiones, &furpcaabtHi 
n^cdt&tnenta ioternnitut. Quod C\ ftccrc de^ 
tieftct fc nomioe Cafsrii Pancijpumque Impe. 
liipctere , an & qoomodo CxUxi tc iidii Im- 
perii Ordfnibofl de fecaritstecami poflit.Dein- 
de so jion Comiri Filitino tpfiiijque focib \ 
C«&re 5c Imperfo fsm pridem prorcffptit pcr 
*«sppsratOf opcm fcrrc dccTcvciit. Soper iif 
f dpoMiium fe Get manica fiducia ezpcAare,Qc 
€:rfar Ordinefqoe qoid fibi de eo polliceri 
poffiat . imelligant. Ad ea Rex , Verdar tcnii 
Iniiiidpopdit r Nrhil contra Carfsrem.aut sliof ^tf^f»^ 
Iroperii Principea parari , ft quidem ct snimo 7»«» *»* 
fptare , ira oonc tempora comparats e^ , at X"* 
poOtissrmts, atqtie intermiffis ddei^fl pace 
^qoieie firoi Jicear. Vcrum eontia evcoilTes 
^ \ moJto /am tennpote > Circulom infetio- 
n>SiZQnix, cuius flc iplepars, iam quoqiie 
ranragn procerum capoc lit, gravia \ militaii- 
Mncopiis iflcommoda peitulim , ut dc minit». 
qosooiiobfcuTe faAataE fint nihil dicat. Eade 
ctafarecuodum (aodiones Impcrli conveoifle» 
acptodefcfliioneruadelcdus inftituere. Adeo 
ntem bihi] occulre molir i, ot Csfarem de om • 
^wqi» saa& conventa fuerint certiorcm 
^^nt, coi foli dc praetciea nemiiii ratioocm 
toaiiut! fui icddere teflcantnr. Qood Tillius 
waiTriocipes atque Ordiacs infcrioris Saxo- 
^^ fe fumpribtts gravari» In co iifom fibi in- 
pnamficerc , dc comrarium cx dccicto Ciicn- 
" •^^?^**>lfe «m prolixo (crii>io sd Cafarcm 
■"fent , spparcre^ Aquom igitur eflc • nt 
•ppiisqussex Circuli decreio adReenifoiafc 
ywnamm ^uonnm prsEfid^um confcripierir, 
iB rauni & vidnorum commodum utator: 
2J««6«at gravct.fe, & jt^UfijBas caufa 

£ 7 £adea» [ XI9 HiftirutrumnoJlntiff^orU,. 

j6is BtdemfeteTUliuttniffitLe^atiscumPnii^ 
... dpibot OcdiDiburque Circufiiiiito fete eventu 
ti'^n ttidubn » cum tandem pofito calamo rcs ma— 
EeU$ *>*- iiuacfcnogeii cocpiaea. NamTiUio8«iiditc» 
"^^* adveDtu Mansfcldii & Bruufvicenfif qui canr 
duodecimmlUibui cxBdgio » RegiDanisin 
tunlium pcoperabant» op^ofitoillis Comite 
Anholdioo cum o^o millibus equitum pedi- 
tumque.y ex Haffia & Veteravia movens» Vi- 
fiitgim verfiis contendit , obi Rei Danix pofi- 
titfiacivis quietus;conleder«t. Qpi , obi Til- 
lium apptopinquare , atque Hoxtcram » tt 
Hol/Hiundam pracfidiis majoribas firmtre in» 
teHexit , Hammeliam 8c Mindam exerdcu re- 
troceffit r ibiqoe a]i(|uamdioconfifiens, quid 
tandem TiUius machinacetuc pczfiolariccMifti* 
tuit. C«cerum Regem I duro Hamnaeliar eft ». 
quis imminentii beiri ezitus futorus efiet » fini^ 
■ niftro eventu ac piane ominofo fonona docuit. 
Obibat Rcx no^ ftationes militares • 
t^JUi cqu^s Ipf^ curo paucit » perveneratque ad val- , 
^X* lum , quod rouio impoficum , certo loco ad 
•ifftBffm, quttiiot fecepaiTus dcje^uraatc » nemoras 
•ggcris pondere plaoe concideret » nam cedete 
tb ea pacce sc delufireie mceperat. Igttur Rex 
dom ignar ut • & profpetoB etiam impedten* 
tibut tenebris per vaUum fecutus adeqcBUC »> , 
poftquam pecyeoifienc ad eam partem obi ag« 
gec democos etat , cum eqoo in fubjefti moii' 
pedem pcolabicor. EcequosqtHdemperfoiram 
aqots pleoam Rege examioi lelifto • in adver- 
fam partem falvui eiutavtc.Rei cotuin biduum^ 
lingu; impos^jaeuit.eamajor formido omoiuni 
animo invafit , jnecoentium.ne ad extremuai 
. fpititusacvicaconfiaotcum deficerenc. Forro 
ubl fpiritos ac vox rediic nec dum fatii conficv 
maravaletudifleiRe^ reU^aHammeliaMindaf^ 
VecdaoiX^uc letxoceffic , ut'ibi luxUitres fibl 

copiai r copitt tdiaofinct . MtoTveldti & Biuii(Viceii- | ^^m 
'Gm m qp^ OinabnigeDian <fidoiiein mircrc ve- ^* TiUiiii ocoipnis illis qos Kei rdiqoe ». .^ 
ssc^niiiBltiiqne» menieAt^pftoMiebbitrgpiD ^'^ff^ 
oibfideK InftiDric Id oraidum iMaAmaat ^.^ *, 
^ukM valido ptcfiifio Rex firmavent. sed l^T'*^ 
ldboKibiiiujaropiiiioneTilUif«t,8(Rcxni rir"^» 
luloaiinebac , quo obfeifis omni ope (uccui- 
mct. Irtque oppugnadoiic aliqaodes c«n di- 
de n eq B i c q u am atteiitata infeAi inde reexer. 
cirimdedBxitf ami^splnsquamqoaiiiQrmiL 
libas. Scd incommodnm iQud bicvi Tillias 
xe&icivit « occnpata haiid muko poA CaJen- 
bcr^» 6e ocdfi apud Hannobtiam Damcai^ai 
coptaiam magnl pane inter quos mulii nobi. 
les faere« ttrni tpie Obertiaatiiis ouper a Duce 
Vinaricofi EqutatuipraEie^ » flc F^idencns 
Dns SaxDnisB Aitcnburgicns • <jai dudum Neo- C^^t* 
ftsdficapttis atqne ^Oefiiie in granamrcce- 22 f. 
pmi^pCTfaodc rpopOBdcrat,nunquam (e dein- » 

ceps ccmtxaCcrarcm miJititonim.Obectraatint 
iAi(clopeti confolTus dc curnn Coibitis An« 
Jiol<&niiiDpofitiis po(idimi£am horimcxpi- 
r avir, is pado ante mortcm in ipfo adbuc prsr- jj^^ 
fii loco rogatut qoo pado id ipfi infartunium ^^a / ^- 
icdcfifict , dixiflc fertnr : itttafiptatobujof« '^J''''- 
modi rofc carpnntur- 

Dnm barc apod Viinrgim geninmr* novns u$vm) 
com cxerdtu Dox » k Cxfnt TilHo in fubfi- dn^ #s«f- 
^um mi(&sAlbertusvVi11enfteiotns«dilliahen- eitupfu* 
dis bofiium viribus Albim fluviom occopare vvslUf^ 
inftittnulsdaorom menfiumfpacio pirtimno. /Umiim 
tlsddeffibai , parcim cx przfidtis Bohemis 
Moiavizqpe rigimi ttinm millium exercitum 
^''^gent.qoem apod Bgram in Bohemic coii« 
^^"bosiBflriran , telia«ap«<il2vtRiNotin- 
W>; JDFraoeoniam dtixit > (exdfqoe inde 
0/lafMagd^NifSeiliiua> ^ Eiuavicenfioin 

fioc hi lifioiiarHmmflritmporUj 

l€is* fioctatti^t. Ibirefe* peruiguftUscontende- 

le paitnti « Dux Bronfvicenns obfeci; > cuoi 

idoneAtiobiHuni militamquemanttyqnibiis xn»- 

gnam agreftium turbam mifcuerat. Ita repul- 

Sjs pec aliqoot dies, advenie«te tandem Tillia- 

no auxiU&, fiiperatis fyivis » anguftiifque viam 

in infeiiorem Saxoniaro ferro aperuit • occupa- 

toque mox Halbernadto , detnde Ualla , totaoi 

Magdebargenfeln diuonera invaHt. Atquehxc 

£ere flint , quz de initio belU hujui ttaduntuc » 

quod deinde toto qoadrienmo geftum fequeoti 

libroeadem brevitate » pso ti^ituto noftro» 

profequemur. 

Wfrdmdn' Sub bjtc novi bcJli initla Ferdfnandos III. 

aMtllU majorvjaatuCafarisfilios , Rex Vngaris con- 

faRt* eordibus procexnm &£rragiis renunti«tus eft. 

F>^4rf«. id Kegni^ varta bellorum incomntoda-pcr 

t>r«/« annos aliquot pertulerac. Imprirois ^ Beth- 

f^i-zzj^ lenio TranfylvaniaB Princlpe » qui nOBmcxlo 

&feqq. illud 10 poteftatem foam ailetere^taverat,. 

fcdubique Reiigionem Catholicats , Sccul- 

tores ipfos , mazime Monachos U Sacetdo- 

tes fordum in morem traAayerat , neque yani 

procul crat ab interilu Religio » M C«(it 

Ferdinandus pro fua in Eccleiiam obfervan- 

'. tia , in ejus coniervationem non mioas qaam 

Kcgni terrarumquc recuperation^m intendif. 

, - lci. Csfari vcro hac in re auxilio imprinus 

fuii Petrus Pafmannus ArchicpifcopotStrigo- 

«icnfis , & Cardinilis , qoi creftis Vicnnar» 

Strigonii , Tcf navijr^ «libiqoe variii Colicgtts. 

inquibus Adolefccntcs Vntariin facris prof«. 

uifquc lltcrilerudifcntur , brevi fuo aliorotti. 

quc cxcinplo cficcit , ut Gurionum ac Paro." 

chorum ut vocint , quodunom ad confer- 

vandam Reli^oncra apprimc. ncccflariuni 

erat , nulla jim amplius inopia cHfet. Cum 

&eJigioiie.« VAgaiotum crsa^nuem amot rERDnrAiiBvs in 

iOMIHr.SKMPERAyGVS OERM V 


TJhtr Sicundui» txj 

8c domofti ipGus ,. .ex qua tot io Regoiun il- i^tfl 
lod bcneficiJ ^qft6t\ eHeflt i rcdiir , paulaiiin. 
que rnpidpiiiceflir aniiros rrrcerDm , id quod 
C«jj|l»^lacirorun) haud dubie (cieb«nt>B.egeiii 
Doinioaiidi fiiium ipiius qui Faremi poA mor- . 
tem (ticcederet* Vt (acceirore i^ ceitonoHi 
•Vcriij^sforet rerum novandaruro. Comitta Cmttid ^ 
igitorinmenf^mo£lobjcni Csrfw Regni Or- Vngirka^ 
dnibus Oedcnbur^om indici jufStjd qujr ipfe C*^rf* 
cum Crn|uge 8c libcris , Carolo Caraffi Nun. i^U 
cio Apoftolico qui bzcipfk literis xnandavit, 
I,egaii(que Hifpamco & Florentino profeAof » 
nugna pompa exceptus eft> Legati quoqoe 
JBethlenii adfuere , qui com Cf (aii \ Frincipe 
(iio amica omnia fpofpondifTcnt , petierunt ad 
extiemum » quoniam Prjncepsadnovas nu- 
piias tranfire vellet , ut (ibi CxAi ex Frincipi* 
biis Imperii aliquam deligerct. Vnde muitis 
lufpicio oiu eft , Bethlcnium petitail Cziare 
filia , ex domo ejus matiimoniam qQ«n« 
viflc. Doxit tamcA deiode Catharinsm filefto. 
iit Brandeburgfci fororem , co)Us nuptiar initio 
inai in(eqocntis CatTovix regia pene pompl 
cddjiatz font. Forro io comitiis cum frequen' r ^^- 
tcs Vngariz Froceres conveninent per fupre- >„// „ 
inom AuIatCanceHaiiumCaEfarOrdirtbusejf- pllgf^ 
pofiritrCom i^mim Hwn^ariar varjis tUrbis ha- f^/[,^J,,-„ 
€tet\u$ vcxatum Ct . utip(i in coiiiroone con- Aj^.^i. 
iulerent qoo rem^dio iis deinceps malis oc- ^ 
corri • & turbatoiibus pacis obviam iii pof. 
iic , lom nt mandatis regiis feiio parcaitir^ 
Cc io Tcfraftarios (cvcie animadveitant ii quo- 
xiim id munus fit , ex cufos tei negligentit 
Jiaaenus non perfuodoii^peccatum (it.Dein- 
de cyjooiam non pauci Matrimonii fanAitatem 
plnribos induais uxoribus , rito Turcicocon- 
taminare haud vereaBtor , ut id Chtiftia- 
j» KfMtim PfobBim feyeslffiims pcenii» 
^^ * coei- xi4 HftoruiTiim nofflrt tmfwu^ 

I ^2; • coecce ^ tur. Vi ad tnjnutiones eoii( xa Cintfiani 

coofeivandas. & cohibendospKxdones » 8e fii- 

pendia pisGdiuits nameraoda,,quomam in eo 

lahjs R<rgni vertatut , pjulo Hbeialias quam ha- 

' Acnus fa^tn fuefiti tnbutum perfolvant, Ad- 

dita nonnuUa de fccuntitc itirierum. de vitandt 

familiacitate Turcacum.de Kaba fluvio pargan- 

do, de pulvcte toimentario ex Regno non ave- 

^ .^ hendo, aliifqqe ad Regni falntem Tpcdantibus» 

Diia^d' fypgj qtabus uti pxoceresconnileientCarfar p9- 

g^.. Aulabat. loterim dum batc delibeiatio fufcipt- 

^^ tur* fie Cxfar paucoi^um qoeremoniis» qut Q)i. 

^Mi^. [i^g, licenttaro, tempora iniqua, Bcthlenii infi* 

*^^#. dam vicinitatem , & Torcarum infolentiam 

^4** airgoebaBt* fatisfaceret, dc QTtGns filio in V^^ 

Uii loi.um fufficiendo ^ pancis mcntio illata 

€& , erant ii Arciiiepifcopus Sttigooienns • E« 

pifcopui Qninque Ec^efienfis 8c fiftcihallaf, 

qni propofiio periculo fiRexiine fuccelSbre 

■ oecedeiet , ele£^ionem illim modis omnibas 

luidebant,.CatholidDleriQueet(l adverlinon 

Cfvnt, tamennegocil diflicultate terrebaotur, 

ulr^. quidam etiam eomm fufficientibut an id 

mifum mandatis non inflrud^i. Acatholici palam 

C9ntra £* rc^ugnabant , & prarcipue Legati Bethlenii , 

i*Sti$9tm, qui ungulos penfantes contra iura Regni 

contra Itbertatem (ufifragiiid fieri adftruebanc » 

, proponebant exemp um Folonoram,qui quai - 

- tum rogaii a R?gc in bleftiooem vlidiflai , vi- 

vo Regc . confentire nolucrint. Filli in ca 

quod jaAuiam libectatis novi Regis gratia » 

quem tanto beneficio demerituri fint , com- 

pcnfatucos fe crepant , Qui id non fibi fed Cas- 

laii paienti damm fuifle exiflimaturus fit cuni 

adglevetit. Nequefanefeiri adhuc pec attatem 

pofle qualem eliganc Optimum qaidem foxt 

lj>ei3ri pofli: (ed hanc fpem fxpe fefellifle. Ad- 

iicicbatur alia oon minox difficultas « quod Le- 

g«i 11 _ i4Per beemum. 1x5 

^icoinlt4tnDfn& Dmonum penes qaoft erat |^^^^ 
iofi&agiiim »^i]s rd potettfienD naUtm acccpe- 
lant , piopceiea quod convocttiom C^&rex 
niillabtj;^.£le£tionis memio intertafDeiii^ 
Hacc aliaqoe cum Eledionem illam difficiJeiii 
Hteddennt ^ ' tamen Stiigooienfis 8c Eitcrliafiui 
Katiddcf^abant, quin majotem faltem Pio- 
c^umpaitcmadiepeuabeient« quaicofteiVf 
^cbam ncceffitatem atqoc cvidens ptcricnlnm 
^Kege dUun&o » dimozDiim intetrcgDum fii« ^rn^ 
azum Bt , ncmini ntile nifi iis gqj ez cumii]- in«iiyjfr* 
tabttt commodum quaaejcnt , 8c pnrata ulceia ^SJnei 
pBblids aJamhatlbiis obtcgciCDt. JPoflccre^ 
nixe» 18 auc ad^aret BetUenhis , aut Torct 
niiniii poientem invadcrct » hiiic non i^fi tan- 
twn Vngasic «fno. (ed 8e ortcris Cimftlaois 
dltioniboir* qpms iUodvdut munimcntnni 
qbfcfiaro.fit»entinminmincrc. Rcgeiame- 
l£6to> qmidoncm fiitotos jodicenii vitanft» 
ooiics» 8cfta&» 8c comentioiics aniino- 
lom qoibBS ad pcinicicm stqoc fauciiwm nilat 
£t effieam. Ncqoe dio qoatiendam qois Fet- 
diniiiido Csiaii focrcdeict « c^ in domo cioSt 
ipqtic ommum confpcfto fifiom juvcnom, tan* 
IX Ipd paicm. atcnc adma|ora genitam.Quod 
dc Folonia addaAom lit , hocconftrii non 
fofle , cfie aliom Polonis # aliom Vngarise- 
leAionb modom» lios ad otoxifflom lasguiniSy 
fiidonensfiierit» vdaddomum Aoflxiacam 
obfigsii: lUoscxomninationc» cxomnifi* 
naiJta , domooiic po0c qusticrc^ cui legnum 
deSaMBt, Eiounodictiamcxempiumexfola. 
nunDnqoam^ilim)» in Vngaria liequenti(&- 
n^. Aliosaliismtionibusmoreieilc.Vngaros 
Ccrtc Dtcitasconiiiemdiiiis pcenttetet nunquam 
«ocidlfie» pkna cfic monomcnta hiftociarum 
cxen^listiflfasnim qox pci intcrregna accide-. 
jinC' Imo nris TalemibNrqQC Eegibusnpii 

> deeflc II ^ Jiiflorlofumnofiri fempotUj 

162$^» dee£e Regnorutn iavafbrcs , quidfixtnrnm iM 
Rcx nullas fuerit. Dc poicflate Lf gatoriim »011 
Tideri aiguircntum (iiflficiens. I Ifis qut «d b aec 
comicia milfi (int , id^mandatom , ut faKitr 5c 
commodisRcipublicaequam optime fidelifS* 
ineque conCulcrent , nihil autem magis ^ re 
omnium &c fingolorom elfe » qoam idde qoo 
}am ageretur negodamt igitui Legatos tam de 
co quam dc cxteiis fententiam dicere • ae (uf- 
fragium fei re poflfe, Hts aliifqQe confitmatl 
multoiuro animi (unt ,at |am iibi aliquid de e> 
ledlione piomitcexe aoderent. Interimeciam 
liCgati Regoorom sdivonieae , Croatiae , dc 
DalmatiaE adveneriint Cttholiei fere omiirff y 
ut/am non pares modo cfTcnt» fed nooMro et- 
iam (uperarcnt,qui £lc£l!ioncm malcbam.Prat- 
miiTa cfle tamcn vcluti in cxpcrimcntiim £le« 
Aio Palatini > qui efi Prorex Vngaxf«t qoenr 
Magidratum Staniilaus Tutfiis haod molto ao. 
te defun^us gcHerat. Czfar qoatuor de roor^ 
hiud Acatholicosj fcd inter iUos Cemitem E« 
flcihafium prarclpui Ordinibus commendavei 
rat. ])}{ igitur cum magno Bumero fuperanti- 
bus fu^ragii» ea dignicas *d meotem C«raiif 
obvcniifet.ncmojam dubitabat qotnRcgia quo- 
que Eledio fliccedcrct. Nam foli tantuna Trao« 
fylvani com paocisiiliis oblodabantor. Intec 
ha^c Vidua Budcani inAigantibos haud dubie 
Bcthlenianisl mperatricem aggredi auia.oi^en» 
dit quantom Ipli hK novt ftegis deiigaatioiie 
decedcret , qtia? dcfonf^o Cziare, poSet vidoa 
;us atqne adminiihatroncm Regnic}us (ufcipe- 
re. tiierique & ad novi ufque Regis inaugora* 
tionem retinere. Carterom Aogolta t(k\i Bo* 
deanz gratifs pro eo in ie a^Ao nolle fe » io- 
quit, pQft Cxfarcm vivcre, multo minus regna* 
re. Itaque jus iilud Cafaris filio libentiliime 
concedecc fomcoofiimau jamioaotmlao- 

moiiun f ] AiMmEkaioiicC«raxadvocaasexrriordio£ ^^^^^ 
,> in conftliiim Carolo Qni^ niucio ApofioU- ' 
-' co,AihiepiGM>po Scrigoiuenfi,Cai>celUno Vii« 
gaiiK^LegatoHtfpanico. & Efterbifio PaUti- 
00 iprstei arcani confilii piaEcifAios dc Coto* 
nadooe oo?i &cgift ^^ cle^Uoiu fucccdit > de- 
BNnicuiflitttic , tf. fnolci quidem ftatim adhi^ 
bcidifliceorcbsnt » ob exrernam illam^ pofki- 
. pBB^in Vngarofom airimls.adoofiKcgit 
■noicmplucimuni yaiear. Tum pro roatrimo- 
L iia\tfya6i Hifpanicz, &ComidisIm jperialibQt 
p ia^noremcotonatiquameleaiRfflisritulum 
I ceBlbam.piopterea ctiam quod Auitriaci titu- 
' Iflai Efeai fjcik idmttzm > qui juf fibi> i" Ke* 
gDomVogariZ}haeredf tartum attiiboant. Alit ta« 
Bcncotonauonem difi«rendam cenfebant flu- 
I dioReligioniscuimetoebantfi Kex in eafclcni 
coodiuooes jurarc adigcretnx.in quas pater ejos 
f uiquiffinnotcmporecoinpuirusfuetatipofle^- 
aimeiJns mitigaii aJiqua credcbant • fime- 
Botoccsfioczpcftarcn». At qui «taiio pr«c- 
nm <fifficnltates ilBns 6c ingentes Cotonitio- 
■as fumprus caufabaniur. Keauc Vtdebant uH- 
dcpccQniam ad hanc rcm>dc aiendom deinRe- 
»roncce&iitm accipercnt. Cafarhacreni- 
W # fcd folo Rclicionis peiicolo pcrrootus tao- 
dem condiniit folam clc^ionem OrdinibuS 
petmiitetccoronationc in «liud tempus dilata. 
Qw rc pet Falatinum pf opoCta ^ Ordines td' 
BHierc Elc^iionem ea conditione «ut Rez £le« 
l^qood i£at k coconato fieti folebat » omnia 
ttpu piivilegia tam facra quaro profana jora- 
tncmocoiK6rfflatct.Ita coropulfu&Carar,nc ne- 
gvo ^uiamemo omnioro \ fcFroceioro animos 
ivcRcret qat privUegiisfois tenadflime inh^ret» 
■ noB Eleaiouem roodo fed etiaro coronatio- 
■«npeimifu. Igitut vigefiroa fexuNovcm. 
^(Oocoid&us.Qiniuum Cxoccnim funtigiis f iit UiftfirismmmflrhmforU^ 

161S* Ferdiniii(l"S firneftus A^chidux , CienirisFi- 
lius , Rez Vn^ariae ac fiicccflbr patii efi^tae. 
Tnm poftulatis ab Atcbiduce literis qotbaf 
f civilegia 8c Hfta aegia confirmtret » poA- 
^im ea exhibttae fiint, Elef^io publJcaea eft« 
- magno ftrepttu tormentoru campanarumgoe* 
& ^ttivisacclamatiombus mukos annos 8c€i^ 
Kx rtgimen novoB.egi optaotium.Poft har^ Oc« 
«dines praeeuDte (emper Atchiepircopo Scfii»» 
» comenli Cxiarem adeodt , in roblinii folio 

ledentem • ad(^ante juxta Archiduce¥erdtiian- 
do , ibi poreftate l Cc(arefa£^a primnm Stil- 
gonienfis, mmcztera nobi|itasexpo(tta £1«- 
&ODisfelici(erieFerdinandttm Regem laiiita- 
font. Quibus cum ille prxparata oradooet gct- 
tiase|iuet . fauftaomma ac dimurnam vittm 
Cxfari parenu precatos,(bliom (tbi adornatuin 
confcendit. ibirordim i Palirino E(terbafio» 
Vngirico idiomate Kex falutatur Dein ab id- 
Aanre «'rocecam ac nobtliom moltitodine < Ha* 
laca minn adorator. His interveniens Angofta 
com Archidace Leopoldo VVilhelmo gratula- 
rione p^rafta novom Regem unacum Carisre 
•d proximam Ecdeliam deduxit , ibi Oco 
a^« folennes |ririz.reliquum diei • 8e oox 
infcqucns feftivis ignibos & I«to tormen- 
torum fragore tridufta , Coronado d^ 
in o^tav^m Decembris cKem qji cooce- 
pte Dei Mitci facer eft , conftitoitur , iit- 
terim omnia qox huc pertinent , fumno 
Ritm in fludio apparata. MilH continno qui ficnim di«- 
<«X»rtf- dema cumKegto paludaiTvento Foronio adfpor- 
timii, tatenc. Hatc Vngaii (umma Religione f am iii- 
dc ab annis ufque feptinj:eniis . \ Stephani pri- 
tni ChdftianiRrgis temporibus aflcrvant ^ 8e 
adboc quod mir^ris nomcoroni modo^d (ce- 
firumeriam , gladius . & globus ve(^e(que, 
tntegcaomnlaitqttciUcfatppirent. Cetemro | 

quami Lshir Sec fnuisii, i z^ 

^ntnfi vcnendoiie hQnc iheraiiuin) Vngtri pio- itisi 

ie<|oaiiiiir cx ritu atqiic oidinc adrporuniiuni 

iotelligti F i zccdcbant Gccf r ani Tobicincs » 

tnm Barones alii<|iie fiqaitum Ma^ftri tuot (ias 

tnnnis caiapbiadOfuni. Hos lcqucbamiit Vii- 

^riconim Frocerum ptinariicDm magno no« 

kifiBmcomitatu. Tom ties Gohernatotcs Re- 

goO:ORi Dalonacis, Scltvoniae & Cioaiis ( val. 

gpBaoDf dicumur ) Dcin e^iabaot qoinqqa. 

gima&iec Mmiftris f alarini Vogarici » Leo- 

pardttam » Tygridum . aJiaiun.qoe feianinf 

fcllibtts contedi. Poft bos falatious ipfeine* 

diiisintexGeimanos arque Vngaiios Baronei, 

Goniiliariot, Principcrque Tum corooa tpTa 

cnm cztciis Regiis infignibas currui Ca iarco 

impofita vebd>aiui • quam quadragtnta jam 

Itei^ gettaYCiant : circa cuiiam cuCtodes . fli- 

p«tore(qiie inccdebaint,non aiitei ac (i Bex ip(e ' 

ndeflei. Agmen claudebant rhardar quinquagin- 

ta , cnm Prattomnis , alii(que tiibus tuimis 

caUphiadoium , fle cena miruum iranu ^ec- 

pctoo ad coconae ^t»(Jdiaa) deputata. Oim igi« 

vitt dKi iiuogarationit illuxiifet 9 rummoma. 

ne dattsD eS toimcnto (ignam ot oobilitat 

convenircf , Cn(aiem • Augu(Umque ad Ec. 

defiam dedu^uia .- qin ubi ad (iniftiam chori 

panemin pra;paiato adid(b)io conrediflenta 

Kex qooque ioaogaraodus -curo magna oobi- 

linm manu , 9eRc attatica in morem Vngaii- 

cnm of natm ad Ecclefiam proceflit. (^em 

mox I Aichiepi(copas Coloccnfis « flcEpico- 

Ki Agtieofis in veiiibulo occurrentes data ]u- 
li aqua eiceptum ad (blium ei feor(bm pis. 
paratom dbduxere. Inde paulo pofi ad iummam 
sram , oSi Ar chiepi(copu8 stiigooienfis faciis 
opencitnis.se mulris Prxlaris rircumdatuspix- 
finbbnot,^ primsriis regni minifirisdeducttur. 
Kmkbi d^ Arcbiepl&opus» « com in Re- 
• gena Xio HtJiffruiitumncftrttetnfifrUy 

•^* ^ IC«i Vng«orum corim univcrfi s Rcgni Ordi- 

'•*^* SibUs confecraict . tcfpondit , tn prxfcntiwai 

Piincipcm idoneam ignofccrcnt, itquc ita fie» 

vdlcniMc.lamantibos omnibus fc vclk. fucrc- 

»t Stf igonicnGi ttqucf««um cKorfu»*». IDI 

praetcr confuctts tn Rcgom injugurtuonccM- 

. inonitsRcir primum trae grtdum afccndcns ]#*• 

dlum S. Scephani evagintvit, Tum FalatiniM 

«d latus Eumgdii confiftcns , & coronam dc 

manu facrificaniis accipicns,convcifus ad Ropo* 

lum, roagna vocc damavit : O Rcgnum intAy" 

tum ! O Vngari quotquot cftis . vultilnc huQC 

Fcrdinandura Erncftufti Archiduccm AuftrUr» 

. facra S. Stcphani corona (blennitcc inaugqcaiif 

R-cfpondentibus omnibos : VUmm» vdumttfg 

vivAt i?#jc, viiiat R$x^ Aichicpifcopus coronain 

de mtnu Palatini rccipicns, Regio capiti impo- 

fuit. Sacf o finito Rcx vcrfa fcdc ad populom 

quatuor Equitcs , tcr gladto S. Sicphini lc vttct 

pcrcuflbs crcavit; Omnibus dcniquc ccrcmoniif 

fioitis novus Rex Regio adhuc oinatu cxtu 

^ oppidum in clivum oucndam cquum adegitt 

ubi cdufto gbdio ut illi gcnii mos.cft, q*iuof 

i^ibus, vcrfus quaiuor mundi rcgiones acrcm 

divcrbcrans fux Majciiatis fjfjcdem dcdit. Tum 

moneta aurct argcnteaquc in populum fparft, 

ad Palatium regrcifnt magnifico convivio ex« 

. ccptus cft 5 qund Cacfar ipfc cum Augufla , tum 

.Nundo ApoftoUco-Cirolo Cataffa , Arcbiepi* 

fcopis itcm Strii^ienfc 5c Coloccnfc, lA%%u^ 

qucHirpani^acFlorcntino & Falatino Eftcr- 

hafioce)»bravit. Reliqua. nobilitas in alia Aoi* 

pej:^uinquaginta menfts difcubuit. 

Sutti in' /' In Pelonia pcr idcm tcmpus Itroflivia ^ poft 

^Mdnnt FrancofiittttmadMoenum ditiflSmom cdecci- 

Uvwiam rimomque £uropxemporium»ortofbtte inceo- 

Pidfie^ dio^.orcdcsfijntubiqucpci Foloniam ligne<« 

/«/4; 5. UiUi»hois;lp«do ^QoBigufii iacomparabiil 

nwf- Liher Sieundui^ x u 

dam ac nurcaiotuni damao , ifqoe majoiis |<«r" 

infoftaoii prodtomufS fuitinam Gudavus Adol- 

phns Suecoruin K«x finitis induciis quas anoo 

fbperiore peptgeiac . ad fubigcadam totamJLi» 

voniam ammum ^djecir. Itaque qnenTe Aprifi 

' fixTo Staoiilio Sapfaiepha. qui incompotitisot(fi. 

vibasiiofti obviam piocellerat , leliqua facile 

loea ad dedicioneni coegic , interqiu arz Co« 

coobaufia fiiit, io ripa flumiois Doo« opere Oc- 

dinis Tcaconici , & iityioci moniti(Cma, Der« 

fatom ^oiiem poftcpiam aliquaotom rei^itii!er« 

de/perno taAdcm auxilto deditionemYecit. In- 

^ffiLitfauaniam eiuptt. occopata rubitoarce- 

Bkrxe qux ad Ducem ChriftophOFamllatzrvi* 

Ikim rpedabat.munita quidcm ied idverfiis uoi 

kifpcxatam irruptiooem ooo (atisprovifbappa- 

fatu. Iflde fcxaginta «oea tormenta vidoc KJU 

gam abdujcit. Ita tota Livonlli ptzter anicaoi - 

Dafiamund^m ifl ppteAate Succotum fuit> cnm« 

que f am bellum in Litbuaniam promotuti Vi- 

&OTe^ videceotuf • Rcz Si^fmandas ad recope' CtfkcH 

rar dam Livoniam , comitia io anni fequcntis invMdunf' 

isn*tum yarfaviam indixir. Sed jam Sucd de T4«mV«» 

belloin Borufliam transferendo agitabant. Jnre* penmfit^ 

rim Cofacci in vidnam Taucicam Chcrfbne- /«jg,, />« 

fbcn pernimpeote5,a Sangerio Tattaro evocati, f^gff ^^j^ 

m fxatf em ipHus ^ Turds exauthoratam in prin- diemanr 

cipatnm illum rellituerenc, non lcvc Turcarom qunlif, 

odium iocurrcranc j ut propterea Impetatoc T^imfie» 

Turcaiuffl apud Rc^em Poloniaf quctetor , & ptfjr .jzl 

- xcvocari cx diiionibus fijis Coniccos pcierct. .^'^ 

Sunr Cofacd pioprium folonicz militiae gCQUi 

non gentis yocabulum . diGti k Folonict voce 

Kcza qgar Capram figniHcat , l velocitate for- 

■ tailis nim cefcref fuot , ac lcvis armatutar mili* . 

t€%, Hos imuo Gne ccrto Doce lacrocinli magtf 

*oore, qoam ex |u9i bclli Icgibu* puf^nantet 

itc^bimioioDijt BX% (^^o ^^^* legibulque 

IP in ^ ih kgitiraae roUitiab l^mina CQmpofuU.Doeci 

^^ • Hlum ^ Regibas ftm^t aCeipuot,minof€S pr ; 

jfedlos ipfi leguDt. Sutiva habem in iiifulis fluL- 

inififs BoiiaheiiisqiHt Sapoxojac dicuiitut »<!• 

verius Taitaios Tauricanos • ut iocQcfionea' 

coium poptdatioiicrqae proi^beant. iLftatem 

in caftnsagom vivuntqiRPtsda , aut piicibiis- 

«d folem dutatis quos Boriltheiies larg^ fuppe- 

• ^tat, H veme nHi vis mafor iogniat*tevertiiiictic 

sdfutf uzoiefque 8clibetos.tevifttiiu Oiunctf 

7 oloni (uot «ot ex provincas Poloniae (iib^disy 

arma eorumolim arcus 8e phsietny 8c acinacta . 

crant , nunc etiam fclopetis , ac loiicis fcrrci« i 

ijtoncoi. Hi ptoprie Cofacci (ont , ad qooranit | 

dein fimilitoancm quoiqttot in Regno Polonise^ , 

kvi afmttura militanr» eodero vocabulo nunca-? 

pamur. I^ituc audttis qiierimoiiiis Tmcaa 

cum moniti Cofacct arma non deponcn 

Conjecpolfius cum czeicitu advetfos cbM , 

tes mifitis . ona aheciqne cladecum caftti^ 

rum etpugnsre non polftt , nam nig;lma "^ 

cra ot; tandem efil«<it , ut fi ipendiis alf q|t 

rum ati(|is« td obedientiam tedkent > it« i , ^ . 

naturo ut ab excttcfionibus iii ditiones^rnvfi- 

cas abOinerent. -« 

xf^fg Eodem anoo prarter lacobom An^ue Re«' 

vm$^ gcm, 6c Mauritium Ortngii PiiDCipetn.ua (a- 
pra expofuimus obiere FhiKppus lulius Diui 
Pomecaniae» &cIoachimus Sigifmundus Mar- 
chio BraBdebargico»4tqtte Eleaotis fcater » 8c 
. loachimus Emcfias Onolsbachianus Dax olim 
nniopis Frote(tantiufn,Cardinalis item Hohen- 
kolleranus , Epifcopus Ofiiabrugenfis. Epifco- 
patos ille , quinquam Rex Danijc pro filio f»o 
ambiebat adoitente imprimis Aichicpifcopo 
Colontenfe , f rancifco Guilielmo Comitt i 
V74Ctcabergdelttoscfi. / 

HISTO« ritm 

4 X 

HISTORIARUM 

N^^Temporis, 

ADOLPHO BRACHELIO, 
HBER TMRTIVS. 
Cora^XtQxm gefla annonijai 

Sqmmarium Lisrx HL 

f^firia , PsUtinstH. Fad^io^ 
«w jnffiranes , c^ prspsraticnes b$Oi 
Omcu Osdes ^ deinde tmrs Msnjfii^ 
«1 Vmmienfis ^ Brtmfvictnfis. TilliHi 
^w urhcs recMferat , cAiiit R^em 
• T*/' ^«^^^». BeOsim ^Uttm 
^f^'^ ^cmfefcit Tnfpenheimitis.n0x 
**^ Gtiflnvste Adolfhsss inT/adit Bo^ 
^^m f^lo fiibjeaam. Bjsu Irew de^ 
J^ftio.cUdes Zsrtarorssm 6« Tkrenrtim. 
^' ^^ SsiickardiEUaerU Mogun. 
™ y& ludovici Landiravii Haffla. 
^«J^ajftwFr^/*ri//«:i> CUudiam 
«^««i*»». Pax Rhdtica (^ defiriftio 
^^ TeUn^. Uj^^ CMe, ^. AngUiifi^ 
fnuuatts. SfinoU Rheni curfum avertere 
^^J^nititur. ReliquiA S. Norberti 

F 1 traW'* »4 nifiorMrm wfiri tempwU , 

transfermtur Magdehurfff ?ragam.\6t,r. 

CcntinuatiobelU Danici, Novatra£iMg& 

CohnmA cwn Palatino. Conventu^ lEU* 

Borum Mulhufii fetfer ffravaminibm 

Jmperii. Uofoldus CAfarU filiiu fit Zpi* 

fcopHi Ualberfladienfis. Coronatio Impe" 

ratrieie & lerdinandi 11 1 inRegem 

ShhemiA.^Gefta Poiorum & Suecorum 

$n ^or^fta, Comitie FurftenbgriH , I>uck 

Mmiuani,Olbfidio RupelU in GaUia. Hol^ 

landi fapiunt GroUam. i<$i8. HoHfndi 

eiaffem Amencanam Hijpanis eripiunt 

Gefta THlii & mUefsftemii in mlfmm 

f^ lutlandia. Facificatio l^ecefifis iniet 

CAfarem c§» ^gem Danis. , adquam Re^ 

gi6 SueciA Legati mnadmittumur, BeOi 

Jkruffici continu^tio, Frincipium heUi 

Mantuani. Obfidio RupelU in GaUid , & 

ffus deditio Cddes J^ucqmnptmii inAn^ 

glia. Cdfaris confilium de repetitiane ho-^ 

norum Eeclefy^fticorum in bnperio % fiau 

datum in Pace Religionis fa^a Paffkvii 

fuperiori fdfulo.Ejus tranfa^iom cmpitM 

breviter recexfeniur. §lud. bona Catbo* 

lici repetierint. Controverfia interfilium 

CiLfaris '^^ Saxoms de Archiefifcopatu 

Magdenburgenfisy t6i9.Pax DanicoLBeSi 

Suedici in ?ruffid,finii & pax* BeliiMmh 

tuam continuatfo, Cdfarpromuigdates&' 

, ^um reftitutionii bonormm Iscl^ftico^ 

rum» Hher TerttMS. jxj 

^efufe^ecutio eaepta. Gravamna »w- 

UttACA|4re#. JPrima ohfidio Magdehmgi 

«Wiillojpeinio. Mors BethUnii, SyJva- 

^^f^fept, bsitiari^cMufii beUiSuedicr 

^^^mnma. Prodi^a idbeSHmprAun. 

l;!«»«iia mUleGiri rcfccmefiml vigefim^ ,.,^ 
«WArcWepircopus FrajeeiifitEfncflasAdaL 'r •* 
*wi«jb H.mh» , Fotitificc RoiEMopreco, «'>'"^ 
p^Ctf^teinCardiiiJlioxn iHimenim idrcri. "'?"!L 
*«?'. Istit Bohemiam ai avitam Caiholicam *'^i'**'- 
Ato^oaemreducerct mMlm^ hbonvit « in. 
iKS*^^ viiis CTuditicneat virrorcpr»- 
^^^P^f^lo^attfftm, &nidihat 
^wptt.%iexponefenr.5ed CefileaoiBafa, 
B- !l- ^' ^^ ""^" obiinebatrfndu. 
^T^^ Catholicts doaoribi}i,amoiirqiic qui 
r*™ renticblm. adRomanae ficclcfisob^ 
*em«m tednctie nirebwor* Antc omnes C*i 
«rc«MidiPiincipibo»e«croploBfaribtt,p^ 
^'««fob 6ocm anni rupei lori» pc^ Aoftriim 
!rrr.» «»iw ii«c erat remeotia: noiom cfle 
rS *•! «»M Bohemtci rebcUionc, AofUis 
' ^W^w o ?*"«« <l^ ^"P» Onaflom eft, gra. 
wtrim A^***™ ^eguimum Fiincipem pccca- 
oiom!!!?»"?" «««xJoipfi ficramcmom mor- 
cTnteSS *^^ ^tcaaveiiot , red haoe 

^«Snemniihtcircrjprcrim . prJtfidUpcB 

^««^«primi, , Mansftldio . Berhlenia. eo- 

KCBab:^ **** » comtreatu, annona ,. 
f r-««)n«ant,eo mlappatcbat finc,wC«fa- l€i6, iisDonaim acPriiicipis (ni iiDperiutn excuie* - '' 

rent » & icfe tnt in libertatem •(rer^erent » tuc ^^ 

alteriusexterniPrincfpisdoinioattiifubjiceteiiU ^ 

Qujre curo larfae cnajeRaris ciinnen , amiflio* >t 

nemqae omnium privilegiorum , fbxtunaruia- ' 

^ que ac vitae incurriflent • Caefarchi Ele^oii 

Bavariz negociam dediile ut perduelles fubi- 

gerct, atque ad obedienriam priftinam,quonxam 

alitei non poirec , armis reduceret. Quod 8e 

spfe £ledor fecerit. Com' autem ejus rcbcUio. 

Bts maximam cauiam dederint homines iiic« 

bulenti , qm prsetexttt Rdi^onit t feditiofir 

TOdbus & condenibos non ceflTaverint 9 neque 

fldhncceflcnt • Cathoficam Refigionefki pro« 

lcindeie , 0e populom adYecfos OM g iftf at om 

<pi illam fuadeat iiibeatqae condtaie. Hiiic (e 

vt hniu(fnodipacisnubamentaam,ofeat,omni. 

no vdic tc prsiend cdido {ttbere ut intca ofto 

dics omnes hujufmodi condonatdrei , AuftriB 

icdiriombusCsfiids , cnm facoluribat fuit 

^ cxcedsnt*otillattnquamicveifioRis(jpe«Stmul 

) mandatom Adaino Comiti Habetftocpiiio , 

XimztlGabcttatori » otiia ccfraatriof tni- 

nadverteret.Id ediAum etii AoftriKi primam 

qutdem dcprecando, fe amotatot (pertrcnr, tt- 

men pofteanova lluflicoram ccbcUionc»tU* 

qoantulum intermilfum eft. 

Tsilltcdm ^ In Germania cnm dedoAis lo hibcffli mlH- 

tf 9 D«. ribns odum hyems dediflet , de pacc intcr D*- 

uksfm» finm Csiaremque agi cdeptnm eft » Obcule- 

fr0tu4, ctntque fe hnic ptd6carioni trbitrosStxoBe 

Brtnocbtttgfcas Etedorct » quot vidni beffi 

comagio mtzime prcmcbat. Tilliw qaocpie 

flt VValleoftdnius Legatosmtrertm» hicGo^ 

mftem Vratiflaom , magnum Piiorem Ordi oit 

Mcliteofitin Bohemia . ille LudovicumCo* 

mitem Furfienbergium , 8c ccneralemCono* 

raiiltiiQm Ruptro « (ed & dcindc tUos • BcunC' 

vie liherTmim. rxy 

^coDfenere. Ibt pofittlatttm ^ Saiora«ia« ,.,^ 
tm<m% Ordiiiibiu utTini«fpr«fidia qus io "*•' 
«ooiaAo\ubcfet, qQan primam deduceret , 
wmwmit%iefarciret, &abat0otQm meta 
Fionoaij illas . data hatum rerum idonea cau- 
tiOBe. in poftetam libcraret. Tum m Cxfir 
«»m(uit modo Provinctis , fcd ettam io iii 
fffcr liberam deaioBcm acquifiviflct , li- 
tann Religionis ufam cuilibet pcimltteret • 
woti^ toictii qaae contrarium pr«ciperent. 
'Ak£ ficrent(e mo»excrcitnm fijum dimif^ 
nDi^ndent. C«far cootra volebatmKes 
«dicuWscoplis fHaspriDt dimitterent» De 
«gjddio & Bronfviceofi aliifque Impcrir 
««■«icimiodaretiir , nihil deinceps contr» 
«w^iDo\itnios : nulli fine CJtfaris licc». 
ftt ttifites raiberentnf . ^ Hofiibas ipfios aoii 
tOBum, non amiona , non pecunis (oppcdita- 
*2!!L?*"'** Crfari 0e Prinqpibus ilfats 
jHWwem 5 loca occupata reftituerem. Pr«fi. 
«^deducetent. Paccm Religioms finac cole- 
'^*' tocmm exaaa iam hyeme omnisde 
Pjaiiirccpta ttiaatio irriti foit ^ dum neque 
CjwoeqiieDanni, nemei ptiox copias fuas 
wtdiiMttcic, fed nequein picc ReJteionis 
cwftwbiot. Qoani cxfarei juxta veibare- Cdr^fit 
J?Blinperii obrcrvandafn volcbant , Dinus 267* 
•^^jg^ mignum Caihofica Religionis 
pi«WiamB expHcabsnt , ncque reftituere 
voJebim. oq, ^ ^nj^ Ecclcfi* contra eam 
jiamitnfctant. Igitot Rexcom Angliar . & ^ ^ 
•JS» N^ . HoUindifqDC , Vcoctis & T"^'/^ 
S"«n?o, dSfcjM fodis confirmiio foedcre yf«*'*'*- 
«noiettemmidarmacoephpratparare. Eiint "^*' 
ZJ*^ ipfiui fciagtnta millii militum , 
«WiomiBbai loiiliii que focii fubmifcrant,^ 
£|"i?5«iniits partei'£vitit. Vnim legc- 
wtCJinaiiMp Diiz BranTvtceofiS', EpifcopQs 

I4. ttalbci- IM, Halbcffladius , qucro paulo tnte vlrico fratri, 
natu roajofi in Regiminc Ducaius contra mo- 
.fcm Sc pa£la Germanica fubftituciat, -irqiie 
juflus etat didinendis CaLfareanis, Kpifcopa. 
tus ornabiugenfem > Hildcshemienfem , Miiu 
denfem , cxcutiiombusinreQArc. Altcrani cx- 
cicitus partem apud Albim fiuvium ducebat 
l^amfeldius centra VVallenftetnium qui cas 
oras tuerctui , atquc inSilefiamad lecipienda 
Tianfylvanica^auxiliaexcurrerct. Terttae Rex 
sple prxerat , apnd Vi(urgim ipcdiusintCT feU« 

2uas adv vHis TilHum , commodeque illum 
tum , dclegcrat • ex quo 8c ftatim quid ubi- 
que gereretut , cognolcerc , Sc Taborantibos 
cum opus forec fiiccurrerc poflbc. Omocm 
autem militiae (uae difcipnnam ccotum 8c qut- 
draginia articulis compreben(anipQbIicari » (<> 
lioquc pcf maaipulos fecvaii juflit. 
Claiet Manstieldius initio anni^-cjtis occupata ptitit 

IdMsM' Sci^vc^' > *c ^ot* Magdebutgcnfi ditionc . ifl 
diiii Silefiam inde crumpeie nitebatur. Scdobl^a- 
JD*/r«iw'- *>"P<^"' ad Deffaviam j qqem Albi impofi* 
^ tum • loannes Aldriogciius . iuflu VValTen- 
ilcinii cum firmo piafidio obtincbat. Igittic 
iic Carfaieanos inde dejiccrct menfe Aprili « 
una alieraque oppugnatione infelidtei tcnta- 
ta , haud tamen dtfiitit , donec VVallenflci- 
nius cum omnibus copiis adveniret » prxmiflb 
Comite ScUckiocum aliaaot Equitum turmis. 
Vt autcm Mansfeldio advenius efus celatetnc 
pontis confpeftum, qua hafil obje6ias erat » 
Tclamcntis papilionum obtegr juffit , neciuoC 
qualefve copiae traduccienrar Mansfeldiai^ 
advertcrcnc. Mansfeldius vero vigefima qain- 
^ ta Aprilis cum omnibus copiis aggrcfius rum- 
mo conatu p^ntem oppugnat. Ea re jam ante 
Diaecognita VVallenacinius fummo msne ni- 
m tale metucBCC Mamftkfio fnos trachicit 

cspli- ti»er7erHtu, tiy 

ezpHcatsqoe acie» fcumdoneni quc Ponti prar i^*^ 
ftrofla^enc egieiTiis > Mansrddium meinort. * 

bili cl^de jpiofiigat • pedititofere oniDi aut c«- 
/b tts ijitcicepro. Nienhovius Hellandici (iibfi- 
dii prarl^dus cum magnt footo» ftragececi* 
<&t. Captainipedimentaomoia« m^chiaacma* / 
iojcs fcz , ii^Da pedeftria tiiglnta qaataoi ^ Sc 
. tifj ^qoicum. Mansfcldiuni cuoi masimi Eqai- 
tam parte fbg^ abftuliu Vidoriz appendix re- 
foperatio Servefts ftiic t quam fogiente prc 
iUiio , cives vi^ori tradidere. Inrcr caprivot 
iUuftrieres fucre KniphauGus /upremo^ vigilan- 
daranci tna^flei « 8e duo Proceies Bobcnfii 
Mich^loviq^us & Chudeovulfius, qui «Hjs quo- 
OBe OBfaicas partes delerueraiit. VexiUa ab ho^i 
ftsbus capts VValtcnfteinius per fiironem Que^ 
Acobcr^iiii] C«iaii piaEfemavit • Minsfeldius 
coilcdis cx iuga qaos poterat in Marchiona- 
tom Brsndcobaigicam conceffit , adjun^it 
fibi cxitineretribus millibns, qpos AdminM^ 
ftrscof HslScfifis & Migdeburgeniis hau4 mal* 
fo ante con(ciip&rai , indeinSikfiant^pro* 
fugos munita priusTangeimanda loanniEi- 
ncfto Dad Vinarienii conjungitur^ jamque ex- 
ctdtum sd viginti pene millium numeium re* 
fecciat : nam & Paktinus Btrckenfeldienfir, 5e 
nbbtl» aHcfOOt &BohemJaB> M oiivi j*que exulet 
lc.idjanzeianr ot ;am VV^Heofteinio par vidc- 
letnt. Sednibil io viftorem tentare^aufus , tn 
Bcthleniumad fe pertraberet* adVngarizfi. 
nes populabuodof duirit. Sequebatur \ rcrgo 
VValJcnfteinios prznnJfltb cum tribus millibus 
Pcchmifl/to cWliaicha, qui exrrcmos fubinde 
Mxmm tgmiois inier cipicns , rcmonri ta- 

mn attm poo potuit , qo'" .quo intcndc r t}0 - Biflarkntmnw/hitemleru^ 

t^2<»> ffni illiat bxt^t • BctblcDium flcTtircatob* 
Cmmff udiofie Novigiadi defulit. Inde caArlipfins 
^i»f* vngaroram qni Cxiin fnilit«baof • commune 
- diferiif nattODibusinfloin^ dtfcocdia invafic:. 

Qo« le ooB ptrom ? idotiarum curfbs tccarda- 
to» ac iiorenriinmiis Wanenftcinti eircrcitu 1 9 
laoic ac frigore , tcrum<Mie omntum inopit 
•ifiig^ cae pit , <NHn - Vnga As mdigne alimcnta 
fiippeditamiboa » boipitia» pccania t commef 
tni yi ramcfc debuitfed 8t eadem contagio ho<» 
lles inya(ertt , Bctbleniascnlm Manifeldio 8e 
^ Vinarienfi jon^bis , mox iotcrvenicntc difcor. 
dia (epararut; dilabentibos paflim Turdt flc 
ip(e in Trao(yWaniam foam Conccffit . oUatit 
Czfari meiioribus padt conditionibBs qnam 
. unqaam feccrac , utjamtandcmaHqaando b*. 

^^' ccmiincere qu«terc credcretur. Rctiqniciuo 
^y? ' ^i>ces baud multa poft inprtem obiere. Mim- 
pwu feicfios contiado morboTd tbermat Vn^aricat« 
tc dein Budam delatos , dam nibil r emtttcnte 
vi roorbi per ditiones Turcarum Vcnetias co. 
girat t in itinere apod,Ra€avitm, ignobilcm ▼!- 
C^^S^ cum , Zaram inter 8c Spalatum extingnitor. 
317* Famacft, dum Badc decambcret accepiOfc i 
Mapbti Badenii » qui eft facrotum Totcicorom 
. pcr ca loca ruprcmus antiftes , Httrasforddt 
Ibrmolit eiaratat, ad Mahometum, •i modum 
fiere (alvi condodut,quibas poftoUbatati Ma<- 
Kttmeto ot ' Mantfeldium in carlom introduce- 
ret . <|ouiqaam non cflct Moiuhnannot • ob 
infignia q'os in gcmem Msbometicam , bcoe» 
^jusnd^ ficia. AtqaebuncfinembabuitErnefiusMant- 
td/f/. fcldios , cauiam perdoclUonis Bobemics 6c 
Friderici palatini ad eztremum fpiritum profe- 
cotus. Editaseftezilluftri Mt osftldionmi fj. 
Biilit, Patre fetro ErnenoComitc Mantfe]. 
dio,qui poft Alczandrum Ducem Fsrmcnrem, 
•d fiiflcfti Aicbidaci^ idvcntum ptcfcAuram 

BcIgU Ble]^ tdnDimftmitf fcd maae dcgeneie. A> j^^^^ 
«k^clcciBs cum fcatie Caiolo io belltiin voeari* 
cnm pTofeOas » ddn 2i Dlice Sabnidizjifliim- 
fum • demtiin gliicentibut Boheinix rooiibas 
tn p«ites coafra Carfarem ttansgrefirut , 8c cla» 
^ Fragenfi fra Ass fbciorum viribnf . lepatato 
«3Kfcita • iblus fortnnim paitium ruficmavit. 
Tcr prc>pcerea profcriptus \ Cafiue p k pluri. 
ha§ prsutt non Bac tncommodo Vi Aorum fra- 
Qni 9 lenapcr l. clade terribilior /nrreiit. Bis 
tove p09grsn umvetia6ermama famam eg.e* 
l^ Dods iDertjerat* fi iDfamlam rapi narum po- 
pabtiominiqae quibas ioopem exerdtum a. 
ior , neoeffitate • & moie prztcntis (eculj cx- 
cnlcs • dmn ea in rc amicos inimicofque juxta 
bafaat. Msnsfeldium loanna ErneBus. Dox Mert U» 
VinaricnfisinSilefia fecutus 9 ptofcriptioncm *9»uEr. 
nioneancevertit. Desreflitfineanoiy cnm jam neJHpn'- 
smenenfisMajo ChrifliaousDuxBrunfviccn. 'kyin^ru 
fis viizfioem feciflet ^ anno attatis necdum enftiir 
ttigeiinio. Itafataintreshoftiuro Ccfarisprl- Chriftidnie 
maijosconfpiraveram. Crat BtunfYiccnfis » ad Brwfvi^ 
firi)crnsndiifn[avitas difiones^ amoto f ratie Vl- ftnjit, 
nco Fndcrico fcoiorent fnptM diximns» V Volf- 
fieabenteiio impofitus ; (ed breve illi » alienc 
baeicditatis gfodium fijit , intra alterum mcn. 
fcm cxtioAo , Fama efl dum corpus ad condi. 
foram , ori Friodpibas moscft » aperiuir* pro. 
digjbic longitndiius lumbriccM intra vifcaa re- 
fcnos; oriuoc Cathrlicis» qtiQi fupra mo- 
doni hoiHUs animi peiiecutuseft, haodteme- 
rcciedimiD iit , hoc ei morris gcnos • ptcpo» 
peram fiBmJ & omiooium divioitus cve* 

TWm tmem onifla taodetn iiritc pKis tra. TiBitt' 
Aitiooeaiin primom peranni tcmpus licuic» recuftP^ 
Oiiubnigin Bc vVcidcobriicum per Comitem iir^s'^ 
AaUmd ieciiPCxat.Indc<iimiflbiftHar. 

F- 6 fitnv - l^. fitm cum «liquot millibus Comite Gronf*^ 
feldio Cafleliam circuainderi jubet. ^ InenC^ 
X<*n<iS"viu$ ip(e Mauritius hiud dubie hoAi« 
liuin partiutn • quare metu armorum Catfi- / 
rit . pariim Ordinum Fattiz eura atqne inter* 
ventione res in htinc modum compofita > ii( 
Kliuritius traoijiico in filium VVilheranuilt 
nttu majbrem regimine , Mt quieti daree» 
TMi^, I^cin Tillius Mundam , in qua quatuor centc». 
^ { ^^ riat ex Legione Rheinatdi Comitis Solmenfis 
inerant>vieKpugnat,^quontaro tamocxer- 
citui pro inodo vitium fuarum pettinacins refth 
tcraht , nemini^ railitum civiummie qui qui- ' 
dcrainierarmajepericbanturfatcitum. Ade^ 
w cx duorum millium , ac quingemorura roi- 
liium civiurtique numero , vix viginti fupa* 
fucrint. Ea cladcs Gottingenfium animos fre. 
git-j nc extrema expenri vellent » quirc cum 
ft fcptimanis aliquot egregie defcndiflcm , ad : 
^ e^remum impares honeHis conditionibus oj»- ^ 
pidum Tidio dcduijt. Cum paulo ante Comet ' 
f urCtcnbetgius ad liberandam Calenbergam i 
Tiliiocum trigintafftx turmts Eqnitum mif- 
TiUim fus, inligni dade D^nos proDigaflet • czfistif 
tikfidet acie quiiigentis propc cum Frctaglo Cfiiliar- 
NorthH' cha» &(cx turmarum Prxfcftis . captifqoe 
minm, vcxillisviginil&uno.ltahxcexpedftio.qaam 
ad divcrtendum ik Gottinga Tillium , Rex 
- Dani« cmiferai , Rcgi irrita fuit, Tillios dcln 
dcdita Gottinga Nor ihemium movit , id qno- 
' queoppidum valido pfatfidfo Danus obtine- 
bat. igirur Rcx , nccunaaiionc fua Tillius hu- 
jns quoqoeurbis potireiur,fummofiIcmio ob- 
«/ «« ^^* aoxjlio proficifcitur ': nccdnm mqniroen. 
#*ill!5 ta perfecerant Caffarcani , cum Equitatus Da- 
WwwM. n,^o, anic caftra apparuit , fcijucnte haud pro- 
■■*? culpcditatu. Earcs non parum turbavitTif; 

luioi cum adhuc cri$ii9ta miUiaiibQS abeiJTe 

fcoftcin >• 4» ' ♦ I \ ) } LMfiTurutu^ 131 

fioftem cxederer» Ipic nainquelocoiBiqooac 1^2 tf* 
dcpreCfo mbein inimicam a laicte » boAenr 
Ibco cdito ^ fiontc habcbat* Ncque nometo 
P*!'^ erac. Igitai confilium cx af cna capicns • 
ofnittcre obGdionem acreccdeiedecrevit^ at 
^cina ad fe auxilia xcdperen Tcxit nox in» 
^iQciK icccdcntes. £t addicfit dclumTiUius, 
celando receptui. luffi remanere in caiiiis tym- 
^niftae actibicines 8c contrnuo canere,ut ipe- 
5'^*" leraanemts exercitos pracberent,. Cam 
/tnoaiiicsabiceflidfcnt , hi quoque in tutum 
tccepti font. Foftero mane Danus TilJii caftra 
Ingreflut., cum aliquaruulum quieviilet , Til- 
li^no (i]bfi<fio , ab cxploiatoribus cognitio o(h 
rfjin coepit contendere. Tres eranr Equitum 
]Leraones,8c dux peditum. Quasubrin caRia 
TiiUi pefvenii& nundatnm e(t , Rez iratato fugn^^ 
coDfiiiojie td pugnaodi neccffitatero adigere* giiiuak§^ 
tor , renciccffit. Quem modico intetvallo pr«- rAm.DM^ 
ccdentem laceflentibusicfeinvicem primis po- nmc^iJ^m 
fiiemi(qDe} totobiduoTilliusfecmustatidcm /«f. - 
'pnd arcem Lntberam in mambns habuit. Atx •, 

•d Ducem Btanfviceoiem fpeaat. luxta eara » 
ae€|uabili ptaojipe jace parentem campum me- 
^us livus iota.^ecat humilibus ripis neque ad- 
modam impedienfibas tranrgreiTum Danus 
onn efiiiigcre Ttilium non pofl^t obviarnm an- 
iM^ias , ab akera campi patte aciem explicat, 
livopro monimcmo uiiirus. Meque credcba t 
*bo io conipcau transgreirnm aufuros: Aut a 
k heae conarcntur , *«cile impeditos propel- 
h pofCe. TilVuu «flini«o Joei ac hoftium iim . 
»■£ c^m »A Mfmnandam ammaiftt muho 
^^tc^tr&Of^^f^^^io «egocium dat , i6i5^ 

petolwftcs iDirao panorum fuit , ut 
liflfi nr }'^^^^^ui ctiam peni toimenta t}4 Hffioiiammmfiritemp&nit 
i6i6 dcfei^tent. Dcmmnyecfteft fortHm.Tilluni-- 
* quc cohof tatione bucis fui *nimiti,rediiitcgra- 
- ta vittutc fcruntni in boftctn . Tum motm lo- 
co Eqmtatus pedttes in noanibui Csiareotain 
icliqoit , qui omlnes aut czft atit capti. Jauci 
cumEquitaiuCc Regc ipfo ^t fylf as , &of^ 
V cuUa colHum yvolfcnbcutcliaro evafcfc. Oc ^ 
cidcfc tn acic ez Danico czercitu Pbifipp^«^ 
Landgraviu5Haffi« , Mauiitii iiliui i U Ge- 
Dcralis FucGus niprcfflus poftRc|em militiar 
ptacfcans .^ vir expcrtae vinutii , 8c icrani.inu' 
IltaHftm pcrtti(fimas roachtnator , qutquean- . 
tcbac (tib Comite Buqooid > honoratiOimat 
prsfefturas gcfterat. Capta figna oftoginta (e. 
ptem cum lormcmtf omnibns » apparatuqQc . 
mUitariy U magno i^umero impedlmcntorain. 
Indditea viftoria inmcnfis A^agufti dtcro ti- 

Scfimttm o^avum quo ant^ aonos altquoc Fec- . 
inaodus Cxfar FrancofiirtiRomanoramlm^ 
"'"''' perator Elcaoiibus Impetii fabitattJt fbcfae, - 
RcxVVolfcDbciitcKamprimo, dcipdc intmc* * 
riotciis Saioniam ac fincs Hoiratiarprofti^ens^ 
icftaurarc vir^cs , & novas copias conlciibcK 
omni ope coepit. IntctcaTillius baudfcgmtct ^ 
vi^oria ufus « Steinbrociim tmpiimis , tuoa * 
Verdam » RodcBburgum , Ottersbergan ^i 
Hojam . aUaque in co diftriAu oppida nullo 
jam refiftcntc rccupetat , Major vidonac ftu» 
€tus fuit cum Brunfviccnfis & LuAcbuigeiifii 
ditionum RcgoU Vlticui Fcidcticus &Gcqtgiiii 
cam magna parte Ord^nnm delcrto Re^e ad 
Caefarem cediere .* 8e Luncburgenfis qmdem 
tnjufti mulaif formam tianflata intcgraLe- 
gione quam fuis fijmptibas confcTipfem Tiffio 
accc(fit. Rex tamen acceptis fub inirioin Ao- 
tomm novis ex HoUandia baniaque copiis cim^ 
- f im Tifiins bibetna circumfpicerct Ho|«in ar» 
-ccmnoafiae fiio fil$iqiie pciidilo secupeiat • 

iade UberTkrtiui, 135 

iodd Tilfinna nqae iremraemem hyemem mc- | ^^^. 
toejis in hiberna exerdtom difliiboit. 

Mecfio beOi Daoici ardot e ifi Aufttia (tfperio- bjl^ 
le 9 qoc fiipra Onafuifi eft , cooTolandbinad , ^1/^ 
srma KoBicis iio?as Carfari hoftis repente tp- ^1^""*' 
^Mulc : aon t4m mote & fi , ooam onmero > 5S* "* 
tapiiia , inceiidiis & omoi dadium geoereti 7 ^V 
meodDs. Obtioebat eam regtonem Maximi- ]^"^ 
fianosfileftoi Bavaiic »ex pado , dooec Ibm. "^*^^*^ 
ptosin bdlons pro Cxiare espofitoi redpcrer» 
Igicor conferendis Baviro pecuniis giivatos « 
or ftre es res popolariom fid^tionom fons eft, 
novo fnJbpes edido Czfai exterioit , qoo/oS 
omnes Acatholid condonatores 9 8c rchola. 
ram Pzxfedi patrla cedere. td tefi inftar omoi. 
bas lifima. l^am ^eriqoe admodom novitib 
opiniombos jam pridem imboti , Catholicam 
HeH^oeiD . morte iffa infeftiorem habe« 
bint. Heqoe deeraot latitaotcs paffim M i niftii, 
tniqDitatciD Cariarei edi^ apod fiios jamin- 
cenibs crimtoari. Kempe poftquam in bona 8e 
opcsipfbfom continnis exa^onibos (arvitum 
fit nonc eoam aoimis 8c conicientis parem 
vioi infeai. fioimvero onom adboc mif^iit 
(blatlom foperfnifie libertatem loiraoram^ 
■nncfpoliis forraoaram hanc Clademextrc* 
mam aM. Fmftrs authorem jiararae Deum 
przfiaoiiifimomhoroanogeneri dqnumobra- 
iiile ^Tolontatem fi^a ad colendum illom pra 
jibitrio mi non liceat. Non (brtonaram ja^h^ 
nm, 8c cootinoa tribota gravia elle ; (cdto<- 
lciari adhuc poile , ctiam com modom exce« 
dont. Imperiipn in anim6s 8c confi^entias , 
noUionqBanfCbriftiano toleribilc vifum. Ke 
TmcanaD ouidem Imperatorem quantumvis 
fjTve 8c ciodelites iuos hibeat « ctedendi mo- 
dom pr2&ribere . £i& ibi 8c vivere lodxos» 
5tf JttiWf , CboBi^ou F«ganot aliofque per- 

- moUo» 1^6 HiftorUrum nofiri tm^oru, 

t6z$, tnultos pazi (efttruin diverfitate t & libecface. 
Hujurmodi termonibus kaud, duKte ad arma 
(timulabancup Pjyuittamci^Caeraris volunta* 
tem experin miflis literis i quitjus (eventacein 
, cdifii deprecantes , pexmiflam ba^ienus 6det 

libertaFcm poflulabant. C^^n uihil fe quam 
(alutem ipfbrum & coiiimoda quxrere pro- 
feCTus decicto fuo infiilebat. Datumqae Adt- 
mo Comitt Hezberstorpbto Dcgocium ut iin- 
t€26* perata urgeret. Igitur con^lobari multitudo ^ 
pragis primum Bohemis vicinis > mox latiut 
emanante fama e longiaquo. Pleriqve pala 
& farcuUs i luRicanis armis > quid/m etiaiQ 
/clopetis ferroque inflradi $ &a decem fere 
millium numeram convenerant. Ipfa jam iriil. 
titufline ferociores & ubi vires fuas reputave- 
tantfccuri, lamque Heibcrstorphius comgla. 
bo militum dccarnifice ad coercendos turbt. 
tores egrefTas;. magis cupi^us vindi^« t qQaiQ 
quo4fa(isvitiumcontra tantam muhitodinein 
providifTet . in/urbem re{>ellirur , cxfis ex roi- 
liiibus quibufdam , qui audaclui furentibof 
refliterant. Com glirceote namero audaciaqtie, 
oullajam reliqua eflec appd armaturo- volgos 
obfequii memoria mox in.przdas 8e (polti 
provoIanc\ raurtz nobiliUm arces direptx , 
Monafleria expilata , facra Bc profana omntt 
furiofo rito conculcata , Catholicotummaxi. 
me ardibos bonifque ignis inie6lu8. Ipfi indi. 
gniflimis modis vexati , xgr^ pecunia aut pu 
gaoribus , vitam redimebant , ita vVelfium , 
£>^. Stiram . Lambachium , Ebersbcrgim. 8c prar- 
i9S» cipuosDaoubii iranfitus tnvadunt«vi adhibita ubt 
refiAeretur.Erat inter feditiofos promptiflimat 
qoidam Steph.inasFadingeriusnonr.ine, qoi 
artem Pileaiiam exercebac : hunc Hbi in 
DUcem moltirudo deligir , delignato ipH 
CtSiiobio Cicm^haDieoii ex quo vclut pr«. 

toifo I MerTertpy4, xyj 

torio rcm militarem admfniftxartt.^ Adh«c ,^,^' 
Itcgio oninis £n quatnor partcs diftributa cft , ** 

iadi£toque conventu (rngolis parribus afljgnata 
przfidia^qo^ fe nnDtuo contra minosScirios, 
Bavacos , Bohcmos , & Auftriicos infciiorc» 
tueKCntur. Carfar iniiio tnmultuum legatosmi* 
(it , qai ad qaietem agrcfles horrarenujr Qui- 
bu» iHi dctentis fex slios e fuis ad Cznrefnab. 
lcganr , ezctifatoque au6d arroa Himpfiftenr, 
jaeceflinucid fa£him docent. Tnm multa de 
pcx6dti Bav^ricis , gravitate tribororum , de- 
crcto ReSgiionis.8c (everitatcHecberftorfii coo- 
cpeftj, hxc omnia amoveri , 6c veniam prar* 
Ientii7in torbanim fibi fieri pollu]ant>. ita aif 
obfeqoium moz rediruros. Sin repulfam pah 
tiantm necpe Carfar tam aeqois ipfbmm pofta- 
Jatis fabfcrtbat , fcfe iibi nccefrvis defenfionit ti%9^ 
conliliam capturos demonftrant.Com tam aii- 
dadcr apud Csfarcm agercnt , ne SrLegati 
ipfitts vioiarentor haod multom abfoit. Erat in- 
to Legatos Igoatio^; Abbas Llliorum qul acni<* 
&xia qood boRi esulis CD}ordam emiflet ratio- ' 
nem rei fanfas teddere , & vitam verbis h* 
cimdifliibudeprccari coad^osfutt. Porro cum 
L^niones tranfa£lidnerqoc noo procederent, 
conionti, ad obfidendum Lintziom . qood 
^ctioris Ai]ftri« capot eft, animom adjiciont. 
locrant ordines Patrix fcreomnes, tom Her* 
berfiorphios Gubernatorcom valido pr^fidio» 
coi maldtiido qood Capfarcorum decretorum. 
. exador effet , erat infcnfiftima. Sexagtnta fcre 
ninatoiam milJia in caftris Rufticorum erint ; 
Bumciiis ctiictmqoe etiim~^ex:pagn«ndo pec 
Gefmaniam mooimento par* fi «qu^ aca & difl 
dplioa ifiiifTenr. Adeo non rooltitudo 8cco^t 
bcSUtoroip y fed vi rcus ac ratto bclta confi^ 
cmot.^ Itimum igiciir tormcntis in ucbem 
diiedif noQi »e propugmcota quatete. 

Deindtf^ 13S UiflfruiffmnoflritimfwU. 

i€i€% Deinde ubi ftcatis alictibi maenibijs aditiis pt. 
tuit » iscompofici ac pfompcilCmus quifqae 
adoriri , co sudadiis qnod plerique eorura ma- 
eicis incantamentis contra idum pilarum » ac 
ferti aciem duratt . mortem non horrebant. At 
obreflTos tionmodo hortatur Herbecftoilfiot» 
(etfiquidam Proceium ut cederei fiirori, atqac 
i nde cum prsfidio abiret > oraceot) fed cettum 
fi vioceieotuc ejdtium ad foctitudinem fiima* 
labat: & plernmque tmpediebant aggrefloret 
. feipfi. diim fine ordine modoqoeper ruinat 
afcenderentilc poftremi piimos propeflerenty 
tum fai majori vi repulfi ab opptdaois. aiit cob« 
tinuoconfofli hailis • gladiifquetadebaot • wot 
firetro interencur obftro£bi aditu» receptuquc 
m perniciem vitarent , in aliam fe perBiciem 
per abrupta marontm prxdpitabanc. £tplc« 
xumaae indutgd>ant temericati hoftioffl oppl- 
dani ragam fimulaotct, mox dato figno revcdi 
latiorem fttagem edebant • Itaremperabcg. 
gtefiionibus ciim clade repulfi » amiflbinfupcr 
DHce Fadingerio non tamen omiferc fpem 
potiundx ncDis. Creatus novns ^ fiurinaDQS 
Achatius VViUengeriushomoaodai 8cfurba« 
JentiM eoque vul|0 gfatus , £jus hortam ia« 
ilanrata oppdgnauo » multoqoe qnam imc a- 
crius pugnatum. Ad extremum tamen cibicxe. 
bris invafionibus nihil ptofefhim , 8c ixsvinn 
fiibinde auxilium in urbem indudum eft, (nam 
prius ipfi Du^ore Adolpho Duce HoUariac in. 
terceperant) carpere animi agreflium . quorun 
omnis in trapetu fortitudo eft, languefceit» 
l^^^ arque de expognatione defpcrare , M ultis qao- 
^ufi qne lenmm illud obfidendi.Sc flerilebeUi 
/i> •• ^^ difplicebat , adfnetis jam ante rapto 6e po- 
polationibus vivere. Sed 8c Herberftorphias a- 
gieftes animos benefidis 8e clementia miriga. 
bat I cam moltos in otbcm \ (m% protraaot, 

captos et^oi -flcriiicios, poftaaaniTiilneni eonini i6atf« 

i^Dier obligtri cunfiet , donis Itberaliter " ' . , 

adtosdiimfit, moiritos nein Fiincipeniac ' 

Domiiiiim faQin paacoram feflitioiJi vocibus 

(tdoSA um temeie tnfoTgerent : horom dein > 

ObUDplo & alii permou cailia paidatim de(e- | 

nbiiit,(eqtie ad ozoret ac Kberos conlerebant. ' 

19101 haodgravatefbfnfaobfidioneVTillinge- ■ 1 

'|itt«lpTioriIatro€ioia convetliisperimma- ' 

Midrciimoppida pigorqiieinopcm toibam 

drcunxiiicebat. 

l^djuittconfiitodsfaperveniensintempo. T^''^ 
itGodefiidiis Conocs Pappenheimios cnm fez f^fidem i 
«Mm , idjiifl Airqiie fibi Freunero, tc Lo- P^«»6ft« 
b^ tiibtims qtd bll tetve cum Roftids pn- «Hrtf • ' • 

IMTCimt ) fiio mips qnam eOinm incoramo- i 

<ip>propeEfierdingam incompofitos aggte* ! 

ditai • 0t proffigat , haiid paudores ibi qoam ^ ^ 

^nntfia ceridemnt. iBteique eosDuzipIe 
VTiIfiflgcrins.FapenheiminmdeinEfierdinga ! 

pKanbaiportisexceMt. lt»intelleaofinfti- \ 

coici noAe idiais^alKiaot majonbns tormen. 

^Daoibinm tiaiedffi5 » neqnaouam fraatt . 

""iniif I 6c reparatmos haod dobie bellum ni 

^fiftHnr» flattmfugtentesin(ccomsei^« nul- 

^ rpadum danchim pcrteiriris ratus.Ita men* 

feNovembri doobos adhuc prsliis viat, 8c in- 

letfcdbferocifliaus qmbmqoe reliqnom vul- 

(■nfitdislam €c debUitaris animis clementtai 

Viftoriit fe petmtfit; Faud ei omni numero 

]|;()coafiieoidioe rapinatom, aot confciemia 

"^^cnnn» atqne ob id veniam defperantes pec 

i^oiiviiiii Silefiamque vagi Danico fe aut Vn- 

t^ticobcUomtrcneie Haod fane invito Czfa- 

^ S^paacotum fiippUdo cootentur,pleraque 

JJjWteaiiieadfua redire jolTa , . rcliqoorun» 

/f«otim velotttttbicfi, ac noxiirangoims emif- 

^^^lttosacd^au Mddhancconfpira- 

uonem I40 Hifiariarsim nofirl temfwk^ 

i€i6» <i^"C'^ 7\m% fpe^aile, & cx nobilhate plecol^' 
Wtvm * ^*^^ f^ vifle ciam o edii)ere,Se4 Csrfai ultra ooni 
r«r (3tfr- ^u*fivit,fprtafle oe poena corpedior iUaftnre^ 
_^ ~ culpam faciie in exemplum ituiam» Ita^ htc aa*' 
nusCxfari fdicilH mus ttiit czfo a pudLatherans' 
I>ano » apud Dejrlaviam Mansfddio > & in AiH 
ftiia Ruiricis compuHb infuper ad paccm Beth« 
]enio , liberataque Vngiiia rrium infuper infi^ 
Diffimorum hoftium morte > Comitis Ernsfti 
' Mausfeldii , Chtiftitnt Bcuufvictnfis , & £r* 
^ n^fti Vtnarienfis Ducunn 

»« 5««#. Eodem anno Soecia RexGuftavos Adolphof 
^ 'p*V <^"ni fuperiore anuo Livoniam fuac potefljii* 
Mtt frup. fcciflet . & jam in Lituaniam irtupturus crede« 
/"•5 f etur , nihil tale opinantibus Polonisi com pii- 
mum.pet annitcmp^sficuitclaflc Stockhol- 
mio fblvens Botufliam petiit. Ingreflufque Fi« 
laviam qux 6ucis Prufliac^rafidio tenebatwr, 
' co dimiflb (uum impofuit. Pilavia maris BaK 
tblcl apud infubm Nerungam mummemum^ 
viginiifere milliaribus Regio monte ab^usigU 
tui, atque inde brevis tnie^us cdin facttm 
^ Frifchavium qui mari Baltico ab ea partc 
Pr«/f/4 qqam Borufliam lefp-cit , inter oftia Viftn- 
dtperifft. Ix ad Regiomontem infignc emporium , pr«- 
CMtz, tcnditut» In hunc ^cum induaa claflc ram 
«».2,r^. aliquantum quieviflct apud flumco Pa0eiiam 
7«t*»X. inilitcm exprfijit. , Boroflia- autem qitinii 
hodie > bifariam dlvidiiur , in cam fcilicct 
partem qua fiibeft Regi Poloniat , 8c ^he- 
ram qux Dod paret, qui eft ItlcQoi Bran. 
dcburgicus. Rcx obrinet eaquae citca viflu- 
lam funt ufque ad oftium ipfius cui adjacet 
Dajitifcum totius JEuropx granarium , atqtie 
imei urbes Hanfeaticas primaiia..ReIiqua «/01 
traaus oppida migis infignia ,' funi Thor- 
runium ^ Culma olim metropoUs . 5c Mane« 
burgum , dc Elbijiga oitidiflia»^ omiiiain. 

Ei tiier Terthis. 141 

Bi qn« sd Daccm <p<aant ab AquUonc in*rc ^ 

Baldctim cum Jacu Curovicnfi , & ora Cur- ^* 
WiJC, ib onu Saniogitia & pars Liiu*- 
nic d^ttdunr. Ab Aoflro Mafocia.aboccaiii 
^«gwBoioffia adjacct. Igitoi Guftavusidiaii 
IpueadDacem ipe^am, autbcnignc acccptis, Tfdfieim 
u> Rcgian)ditio ncm crnverfus BraDfbcigam bscmm 
. K>uum , tnm 8c Ravcnhcrgaro » cum rt» I6itf» 

^ ^imis pivnr onone dcfenhcnis conliliuni 

) oppidinis abfiulinet * iinc uJlo negocio Occa- 
,^Indc poliiidie tlWngim pcrgit vbi cum 
pkb* atiepds armis (l fc ad dcfearioncm com» 
l^wct, Conful Sc priniariicjf Magiflratu Ke- 
^iextrapomihobviam progrcin . Ipeue tra* 
^andi • fe atqoe urbcm dcdunt : niflla ioita trt- 
watione, necfibineccivibus proviO fecurita- 
J*/J5?«e^uodoblata altrodediiionc nihil non 
ibeni|niiaicRcgiafpcraveiani, fitaniehdo- 
lus abfiiit. Rcx ab iifdciti cum firmo prxfidio 
J^^em imrodttj^us , ftatim remutis cuftodiii 

l npsui&ltiaiimpofuir. Et cives non fccus atquc 
•^ capti , ipgcnil ^ecunta direptionem civitatis 
lefiniefecoaaifbnt. lude raajora tributa,com- 
neaurfquc g^ inftmrocntum bellicum impeia- 
n & confisrri cepta. Hicprimum con/luenri- 
w» paflSis ci Ducali PruHia , cxercitus Socdi- 
OMmucauaujatqucin joftas lcgionc» diftri- ' 

I w»n»cfl:Elbingamieiiiopoftdic Maiiabuf. 

. P«n fecQtuni eft , quod Albei tus fcoclawiqi 
ow»ifaceoti« ptditibosin Lovoniam cof^tea. 
**^**io pcriculo 9 converfo itinere iHa^ 
wolinf , firmavcrac occupata aicc. Deinde ' 

*»"u roilitarium ignatos Jidtum^e reputanf 
muoacni fifci Bon commiflamdcfcrcrclibc- 
J"'^«m fircinis abitum foper cocnam cuni 
^l^ pa^ , oppidum atquc arcetn tradi- 

; *f » icnaoin manibiis iiofttum lacoSo Sof- 

, Bono Qoaftoie Ktpo » com ruidta fua ac 

&cg|la 14* ^fiwifimnnofirltimfwit^ 

Xd2tf . *«8J" pecunit. Eadem fadiiriic Rcx GiiA«vii: 
Kccpto ad fe cquiutu quem Comc* TwMmk 
tx Livom* pcr Ducalcm Ptnffiam idduxent 
McvimacDiififiah) adripam Vtflul« imcrcc! 
pit, eoconCIiomPoIonosbamifco inteiclti. 
r"*i- C««n>« R«x Poloni» SigifinoQdas 
intclleaa Succoram ia Pmffiam irriipttoiie • 
omncs qu« in woximo hibcbat copiaTcoiKlii. 
»t , atcioc Dcifavia Mcvam verfus procemt. 
Ibiapod aggeres viftulx brevi pugna comintfllb 
mhU nltxa tcntatum eft : tum quia PotoiJ 
Bumero mfcriores eiant • tum quod Saccos' 
- fatisaEbitrabatur, Mevam commeam 8c xecea. 
tt pr«fidio firmaire. Menfcoaobri SraniHao* 
Coniecpplfius ez ummisKuffi«confioasLo. 
gione8.fubfidiariai adduxit , comquc jam ln 
Inlulam Mariaiburgcnfcm Succus reccOiflet » 
CmitU tota hycpc Dirfaviam obrcdit, Rez Sigirmoo! 
P»/mi4 dus intcrim Dantifcum abiens ac civiute iih . 
TUrmii. w fidc fua confirmata , Thofcnii fub fincni f 
Novcmbris Comiiia Rcgoi cclcbravit. Ibi oiik 
gno ommum confcnfu , pccunia in bdhini de. 
«rcta. Infcaa vcro mentiode ci:eando Reuii 
rncccflorc^ tanta Proccxum indignattooc «Si. 
ta t& , ut author ejus continuo ad poenaf Le 
guin depofccictur Adco Polooi l.beriati fo^ 
confoimms cxiftimant, non nifi dcfiinao »7 
genovum crcare. Archiepifcopo dein-Gncf" 
ncnfi , qu! Rcgni primas cft , Henrico FlrJeio 
et4iis nupet dcfijnao. loanncs v VtTjk EpifccSS 
r^fin,' Pofnanianfis l Rcgc fuifeaus el C»icmS 
mm. cognito Coniccpolfii abim . Tartm cum iS 
ginta miJhbns in Ruffiam irrupcie . aoM 
Stcphanus Chmiclcciusibi l CorjecpolfiSa? 
•unre prsfidio icfiaus cmn. aliqlianta Nob;: 
lium , ac CofaccoiUR, m.nu , apud fUimen- 1 
Rofiam.aggrcfius m.gna cladc.cdncidit. c»ft 
Tartaxorwn guatuor miUia , «iPaJoni. non nifi ■«<■» t<m 
i \ % 
■> **».-«te «■««««•»« ■ «"" -■••■.■ ■•^f»0t^. '••-M.-a^ • i , Ixor oLDvs "VfttHjaacvB I «i BOvciii defidesari iiiQt, cpnnqiiag}nt« Tvam» l^^^ 
^ Geflumqne id prsfittoi fhHEneii majdne 9c 
' gbditt foit > aiiD Sdopetoium ttqQe axcuum 
Bifim repeDtioa plavia tdemifiet. 

Mcnie Sepfempii deceifit ex hac vita loaii^ /#4«i« 
ves Schwitkaid s Cleftox Atoguimnenfia aniio Sthvvum 
«udacjiiuito & ieptuagcfiffio, fiiitiaegfa- i^arc^Mf 
noifia penUnflxi Bat ODOiivde Cronenbiirgh^vit titStn 
coBCocdix & pacb in IinpciioaBiantifliniui » Ji9g, 
«dhsc ftomdia* comitate , pnidentiaqiK iofi- Marfisr. 
^M 9 & hzc Titc ionocemia ianAimociaqoe 
coiiii»eDdafiK 9 at€]iie otrioiqoe Religiooif 
Fcincipibaf, ciunquibatrzpederebosgravii^ 
Hmk naaabatjgraviffimos. Sobjeaas idi efl ii ^ ^^r 
' l;;apitnlo Metaopofitano GeorgHB Frideiicos l ^^^ 
GrdffaKUQEpircopas VVoimaiienfia^ Idem X^^T* 

• aDnof Lodovico Haflis Land|iavio esttemni ti^t^ . 
fmtt Ftdeiifimpciii PiincipistitQliim cxeo 
tooiecatiiaefl , quod coibatidimotempolr^» 
ctiamcamvitc ac ieinioaroTi foarum diicri- tttfU^ 
inffle Cniaci impeiioqoe ctfidiveiiiiB<eIigtoni« P^f^f 

I C0er» ii0UB adbsferit. C*fdu€p 

- Eodcm aiwo Aichidox Leopoldus Otiaria ^^^Mm 

fkatei) dmiflit Bpiicopaiibat Paflivieofi & ^*^ 
\ , Amadatn 6« RomaiD pio «Krpenfatione pro- ^i^^^fi" 
\ §tSim Inde FUfrcntiaiii aSntt 8e Claodiam Fei'» ^'^^ 
dinandi Hetmiiz Dacia , filiam , eaodemqae 
VrbiniDttds vrdoam in matiimoDtum daxit, 
I qoo pJoribiii munimcncis Domiis Aoflriaca ii>- 
' iifleret Epiicopatos amboCaeiariifilio Letv 

• poldo VViibeinrocoUati finit /decretumque 
' w qainqiicnniiio(iusproventai , doaecLeo* 

pol(ius,qnf erat annoiom uededm » ad annum . 
^ ** odavoni dediDum perveniret y ieponerenittir* 
I es eoqoe xs aliemim » quo Ecdefiar giavatc 

eraot , diflblveretur : Atque imerea tempo- 
> th Capiiuiiiffl boDS Ecdcfiarum modaai^^^ 

uzr. 

*' fcc 144 Utftffrimm mftnUmpoirU , 

•^2<. ^^f idemrem^is BeUani dhaBccom^rer 
_ , * Hifpanas Gallofque Poadfei OkxiSo Ciurdinale 

ti^p- Ff*n<^»^*-'oB«tt>"'noft""sfi'JO' primoinGal- 
w .W4- liamtjcin Hirpaniamcompofoir, ctii Rhsci 
^*^* ' ipn pacis atncnlos haud omnes ptobarent. 
Qtiorum b«c iumma fuit : ist VaUis*TeJiiiia te* 
ftiiqimt mintOris ^PonttiMfs, qni fecmieati Eke- 
ligionis providetent. Munitiniies recens esrru* 
^« diruantiK \ iraiiritH& utrirquc Aegibus Ube- 
fos Rheti conG^rvaturora TeUiniisele^o» con- 
* firmare teneantur. Comita.usVVormfianut 
liib ValleTelUnacompccheod^tiir «uti 5c Co- 
. micatus Clavennx, acqueindeprsfidiautriufl- 
joue partis abducantur. Telliniicerum j^ecuoix 
' iummam Rhaetis in teOimonium vetetis cfie^- 

telXff quotaiinis (lendant. Idqiteut ditigentei 
TiJlu TeU <^^'^^"'^ W3\>o Reg^s Tejrmios in defenfio- 
r ^ ' nem fuam, accipiant. ValUs TeUina mediis in 
R^t ' Alpibusficaeft,parerqueinloogitudinemde- 
' ' * * cem miUiaria gefmaoica » jiixta Addoam fici- 
iren , quod inde in Larium (ive Comen(em 
( • ■ ' efBinditut. AdoctoComititusTytoknnt* i 
- iiieiidie Bergomati Venttotumditioniadjacet 
txteris partibus Engaddinos acBiegeUenfes fi« 
nitimos babec. cingicBrooe tota altidiniis mon- 
tibus prztetquam , ubi lacom Lariutn attingtt. 
Regio temperata efi, omnium recum proventu 
aobiUrnma, vini tmpriiris frumentique & po» 
coris piTciumque ; quos fcaiurientes paflim ^ 
fnontibus amnes , tum Addua ipfe, cujus r i^ 
multis ubique vitibus vcRiuntur libcraliter (iip- 
peditat.HaJbec flc thef mas falubres, & sris alio- 
l$i6m tnmque JDetaliOium fodinas. Hac regto all- 
qoamdiu DucumMedioIanenfium impeiioittS- 
|eAa ftiir,Dein annu fiipetioris fxculi dtiodeci- 
mo cum RhTti & Helvetit OucatumAVdioU- 
«enfem G •lii$ ertpmm . Maximiliano Duci re* 
fittufiKm«DaiHdvcuttaUa,Rbctif Vailen Tel. 
^ iioaro LihitTertkii, 145: 

IffMfQ coifl VVormiitno 8c ClavenoenG coJui- 1^2«' 
tanbiis pcrpccno donavic ita harc Regio II Rhe- ' 

tids prztfe^is deioceps gubcrnau eft. Qui cum 
potcftate ca abuterennir., atqoe incolas dorios 
babereat , cxperunt qoidam eorum Regis Hi. 
i^oianiai • qui jam Dux MediolaneBfisefl.au. 
silhim rcfpicere. £a occafionc Fetrus Comes 
Foncaoas» ac Gobcroator Mediolanenfis . anno 
Inios fzculi qaioio»in fioibusVallis TeUins.ubi 
Addua in Larium labiiur mooimentum ejnru«. 
xic, at4>^ Domioc ruoTontawjn] dixit, in afpe* 
roarque emineoticolle.Harc detn GaJiis Hi/pa. 
Jiiiqae & Ueiveciis bellandi mateiii^&pc com- 
poGti,Cxpc novisintercedemibuscaufis reno- 
VJCi dia uttolqjB.eges ezercuitjdonec hoc itetfi 
iHAOia (cque&ram Pontifictom repofita fuit. 

Galfiae RexLodovicus vitatis domei^cis in fi» Me^im 
dist Scluppficioaf!e£lispro(fitoiibus, inapec- GaUtd^t 
tam com An^o affine fimoltatem erapit. £ jnt v4«/If « 
ta, hx caofac crant , qood Angliae Rex Caro- fimult^^ 
loi (acerdotes aliquot ex comicatu R.egt as uxo> f • . 
xis fiix 9 cooira quam pa^m erat • in Galliiin 
zcnoifiC^, tam^uod Duci Subifiio, ex GalJia 
ptofugo , Ho(pinum atque arma adveifiis Re- 
geniGalliarpcrmitterec/Eires quidemRegi. 
nar ira compofitacft » utduodecim facecdotes» 
mios Epircopas , duodecim Matronz , unui 
Cubicnlarius , Sccretarius , Medicus fic tres ■ 
prarterea miniftiiin ReginjEobfequio mine- 
zent, (ed nc patrocinium Hugonottis aut Subifl 
lio pcaedaTCtuT impecrarioon potuitjexquo 
dcindc in longc accibioces immicilias utriquc 
Kegesexarf^rc. 

In Belgio hoc anno nlhil memorabile pera- ^iviuf 

Aum« nifiqood Ambrofius Spinola , novim ^f Rkn^ 

doman£ Hollaodos artem commcotus« Rhcni Avrt*n4» 

curfiim abiis avcrtcre , atqueita cGmmerctis , <« SpMa 

^U« iiscum (iipexioribos Getroams interce- )?t. 

duot. tjfi HiiftorutrHm mfiri temporis, 

t6i6 ^"^ > prohibcf e niolitiss eft. Coepiar^ue apod 

* Rheinbercam novus «dveos dnci OeUlnim ?er. 

(as • qut inde RheQum in Mofam spud Veo- 

lonri deferret. Cflcteram non minus HoHandi 

ad irapediendum > quam iSi ad moliendoRi 

opus intenti erant. Itique levibus prcfiis ibi- 

dcm crehro eettatum t 8c CoAiei Stiratnins 

ilollandica legionb iiibtmos ab tietuReo Go* 

initeMonteii captus. Sed viovi operiscarfum 

nbntt afihltantes continuo hoftes eomraquos 

le extruftu propugnacnlisHtfpani mumveraBt* 

^uam diffi(obas ipfs ac magnitudo fumptnuni 

haudparumtardavit, ad extremumtesplane 

ihtermiflaeft » eictantqueadhactsnti cooatos' 

... iA>n ohftnn vef{i|ta* ^ 

l£?*^ Sub fticm anm Magdeborgenfts nt ficrt 

5.«W«rHr. jjjyj Norbcrti oflTa . quod diu aotc poftotatum 

tjtrmt' fucxitFrajamttangftnrcnturpetmifcrc. Isan- 

"^aiT^ te annos rere qningentos Ormnis Fr«monftra« 

•M^it' tenlis fundator , atque Ardticpircopiis ejns 

^'X'* urbis fuerat » magnoque deio ob vitar {inCtU 

^^ J" moni^m honore habitos. Donec iupertore 

Caraff*$ prculo , una cum Rel igione bic qooqoe cultnt 

3 1 P« in anJAiis Magdeburgemium defecit. Ita Ordo 

Prztnpnftratcnns gloiiv conditorisfoiavicbr, 

tfspit OflTa illai.Msgifttato popoloque Magde. 

burgenfi pctere « Ad cimqoc rem literas Cx- 

(atis commeodatidas impettaverat , i$ qm 

remmaxim.eiffgebat « Cafparus Quefiember. 

gius Abbas Strofaovienfis. Cztcrum res «pod 

2$a^deburge;)(t$ hiud itafacilis expeditu fwt t 

licet primarii qufqocLutheranorum afl^tren- 

turquodrei a^dipfoi non prettoOc jadtira 

, jgtatfxm Cxfaris Ubentet promerCTcntur i ne- 

<)ue Cuholid qijonim adhuc panci lupeterant . 

qui hdnor^m Divo majorem rnvidercmtanien 

plebs ctfi Acathotica (e(e huic tranflationi op. 

pooebat * propterei qood iibi petfmferaiit , 

idquc Jdqoc «dgo fertbarnr , cum homm olliQm ...^ 
«iiiffioiie«itisfominaaiaWturam. OJlidio. ^^^* 
^esfcfFeotiarertpe hac vui^ fijpaaitione pa- 
-Rfin iiioycbanmf potiufquc e*urcnda jgni . & 

«cWctoUtij* CaAofiwttm , ut <fic«bant . fo! ' 
-*«« tdderetur. ldau^mncfieretiDii«C!tI 
www qm Ctttcma omnia minjbatnr proliibe- 

^ iS^**""' twnflationc Qneftcaibcr. 
pwAbbasf raga cvocatni. Eo pr«unrc , te- 
Sn^^°^ admiiS, , facrnm corp^^f^ 
cft. Q»oditum crat in cdc Div« Vircinir 

iicamoBct obtinebant , fiib-ara S.Crodk r^npr 
feriSSl* "!^^P^ *^«c ' iiqttcomiibn» 

^^^2^^' '*" *" ««viarepemcdcflu. 
^lM&wvcrentcicDlIeaa funt atqoein at- 
»n ad id ptTOTatam fuo ordinc 4cpoata,Uide 
ISS^*^^^^^"J."' Atqueinmon^ 
5^ ^Sl"L^*'."'"^V^'^P« Lciromcri. 

jOTgcnfi h« tianflario Divi tutelarii . ?^i 
«itiofimifaiiaod dubic pr^dicabatur / &fe- 
mnmpaac»! poft annos cxcidinm non vanam 
Jwfbrinufincm fniflc jucolcnto excmplo af- 

wfqoccxtota fcre Eoropa KcliffloforumJ»r«. 
woottiantenfinmprimarlisOauroebrpus cuii- 
2«SJIl?iL*^°* «OilidilKmi iLihelirnt ei 

'tSrm^r/ V^"»*^' WC «m cI«o 
«^1»« effnfi , pfenqflc fSdkns ardcntibus 

l^^^rrP*"'""^ »d EcdcGam Montis 
3ion dcdpxgre. Arcam ipfam ouatuordcdn» 

6 * «Wc- i6i6. chiepircoput Pragcijfii.Ponc illwr.PtaditQWltt» 
ac viroium illuftiium magnjt tuiba. luhoiio» 
cultufquc qui diu faciis rdiquiit dcfuetat^ quaU 
noaUroinio icftitutut eft^jc autcm mcdia foe 
aftatcannivigcGroiiScptipEjiaaafunt.^ . » 
rM^finua^ X 6 17 . Quo aniio multit jain cjadibw M 
t?ilT Dini* affliaus s ctfi rcaauratis iubindc vuip 
n!J.,ci b«s rcfurgciccooarcmt , tandcm^amcij l Sa. 
nTJZ' xonia,atqucoroni Gctmamacxaaui, atque 
r, Iti Cheifoocfum fiwm comptilfus eft, infequcn- 
*^^* te4iaud indiligcntct ^xcicitu Cafarco. Etcninft 
vraMcnftcinms pacata AuftiiaHungatiaqoc nor 
vo militum fiipplcrocnto confirnQatus ad exr 
pnigsndinfi Silcfiam aniiimm intcndjt, baEfC- 
bant ibi adhuc copiac qiias Mansfclditi$aC;Viair 
licofif imidc^xcrant • Baudifio duftoict<iF 
xuffl primaiio, Igitur bccupata imprinMs TttJju 
pavia, cum invcnto vado Odcrara vyaUctoftc|. 
fiius ttanfiviflet.in eas anguflias Danicos com- 
pulit, mdirtiliramoxSilcfia, pcifinc$PoI<v 
ni« in MarcKiam crumpcrc . indc ti fuos pct- 
vadcre dcbuerint Scdid qfn^quc confilium 
Baudifium fcfcllit » naai fubmifius extemplo l 
VVaHcnftciniocona fcptcm millibu» FcdHnan- 
xmsy aflccutus cl^fugiehtct baud . procul Scha- 
verino ad Ncrram FolQniac oppido^ atquc ioiU 
*gni clade poftravlt »' adnitcotibus maximc 
'Croatis,ut pauct admodum cum Duce Baudifio 
evader cnt , icliqui autem ab agccftibiis tnici* 
jdati, autin fylvasprofugia incdiaroiietcpc* 
nere. At vi^^orizgaudiuna Czfaiianis oonpar 
lom iibnuouitmors f ecbnianni>qui intet pii- 
inosOrdinesfoTtiftlme dimi(;ahs giobo majoik 
tormenti i6tui occbbuit. Vctus miJcs • inge- 
nioque 5c fortitodine prxdaiUs, conftantiqoe 
4n Csfarem f de , tametfi profedioncLuihe- 
<anus. Indc VVallenftciniusin Saxoniammo. 
^it >Vbi jitn Rez ^avclbcrga aliifquc locis fn». 

fttc tiherTertius, 145 

llrateiittds , cdih fe duobus. Csfauscier- 
citibas poH taoMs dadcs imparem viderer^pau- 
liri m fefe cjrpir lerrahere > quo fuis ditionibut 
proptor efler.Scd Tillius rranfiro Albi, Se disje. 
€kbmtifliuonibosrccedenre non minusArenuc 
snrccofiis nna €Um V VaDenfteinio in ipfam de- 
fiQoHcU^dam Iut!andiamque,mox etiam tians 
mare rejecir. Opprcilaco impctu magna par» 
V copianim Regis. Marchio burlacenfis , quem 
Kex Ifl Holfatta rcliqnerat » ^ Comire Schlic-^ 
Ido VVanenfieinii Legato tragntcfademulra. 
oir. lnde Scblefwigam , Imlandiamque pari 
ibrrana ptopcrataro , otfam nulIumDanicts' 
1116 imra miinimenta , aut claufas rnari infiilas 
pfofagtam eiSet. Pati cura provifnmut reliquai 
iaSaxoniaiirbes rccip^ientur.Trct adbuc prz« 
dpiK nominis Regia Danfx przfidio teneban» 
tm > Nienburgum, Northein^ium , 81 inDuca» 
to Bnmfyicenfi VVoMenbcuterfa , quamDuv 
Bnin(>ncen6s in pai^es Czfaris tranfgtcirut f«« 
pefttiftit ^Kege tcpeikcrar, Nicnburgum, yui 
lidum ad Vifurgiro munimcntum Annotdina» 
ad<ieditionem coegir , poftquam oppidaflOiOw 
mnts fibei aodi fpes defectr , defunmfnrnper 
XJmbariiio prslidti pr«fe£to» viro firenuo for' 
tique. Dat2 quoqne coDrrahentxbus*dignat viti» 
conditionet, deditiqnem acccleramunt.E con* 
ira Co^cs Farfleobetgius cuiKbrthcmii espu - 
fnatiomaiktata^taf ,<iim oflFcrcntes arbcma 
fliii omnitio foom ad arbirrium fine ullo pt6t9 
dedetctm « fevete rejeciiler, excttatis adde» 
fperationem prarfidiariis ^ atqoetdeo magna'' 
ctimclade tnsrepuKtts, ad exircmum oflcrre 
ipfe c)Qz ame negayerar, coadm eOr VVolfen- 
bcutdiam, quz Bronfvicenfis fedes c(f , Comet 
Fapebeimias-domuitsnulla vi magis quam inim- 
dauoneaquatft«ob(trufto infernc rivof Okctum' 
jS0iBioam)qaiiicbcfD citcumltdt. Uaamnir 

G 3 • Attll» Xtf2f. tfz HiflorUrum mfiri ten^wH , 

1^27. AnfpJicenii » lepetentiuni , cxiftimabantque 

jam lempas eife, in eam reftitutionem inctiir* 

bexe»quam aliirero Cxlaresvariisez caufis 

Impcdit; , nonfponte ominnent. Tangebat 

ea res omne Proteftantium nomen Saio etiam 

& Brandenburgicus n itiota fiiadebant, (atifque 

oOcndebant minime idoneam videii hanc reiti* 

tuendae pacisviam, cum nequeita omniHut 

lingalorum querimor.iis fatisfieret, imo mDlto 

inajoi in Impetio diffidentia ac novoium lu- 

iniilEaum «iifae timeri polTent. Tandem conn- 

muniomnium decreto fancitam eft.Vt Falati- 

Bo (bpplici ac Regno Bohemiae & Elefioraini 

renuncianti , venia fa£toiom & ex ditionibus 

bacreditariis portio aliqua arbitiio Cs(at|s da- 

retur, CaEfai querimonias publicas ex Legibtis 

Impeiii quan) primam definiret, nequeper- 

mitteret coiquam ab alterctinjariam fieii*Si P<- 

latinus eas pacia conditiones lefpueret . omnet 

-. Csfaii adyafiis illum opem fabfidiumqoe pro» 

tnittebant , dum CxOr tamen ita miliuaiii 

fuam otdinaiet,ne £di Impeiio Ele^oics Fiio* 

d^fque cootinuis mifituro ftationibas, ext- 

Aionibus , aenivis aut hibernis piemerentur. 

Zetp^idtii vacabat fub idem tempos Epifcopatus Hal- 

C4f,/Utm berfladieafis per obitumChrifiiani Ducis Biann> 

ft Eptfe^ viceiifis , qucm anno fiiperioic VVolfenbutelic 

Mherf, ohiifiememoravimos » 8c |am aimis VVatlen- 

C^dff, ftcinii tn nomen Csfarii obddcbatnr.ErancCa- 

I iS' nonici pleriq^ut ii$ in ^aitibus ^CathoIica Reli* 

eione dlieni.quidam etiam przfcnti bclloadver- 

lus Cxfarem immixti.at^» ideo Iifx majefiads 

rci.Caefai multas'in hu^s dirionis xccuperatio- 

jiem impenfas cauiatusLcopoIdum filium fuum 

in hanc fpem proponebat • haud inviris Catho- 

licis.Nequc libcrtatem fufTtagioium Canonicis 

Elcvioiibus cripere volebat , dummodo admit- 

terentui ad eana icm non inidojici.Sedpleri^») 

Lc«« VktrTerfiuf. ^^ 

X^poldo Dt ^ Catholico 5c prxpotenti tbhoc ,^- 
tebaat^ma^iG^; mecuebai)t ne wt ipli s»cerdo- 
tiift fias privateotar , ai« decretoruna . qus fub 
BnixinnceDfi contrt C»f»ttn Sc Catholicos lu- 
leranc, lationcin poicerentur , Cai&x otnnibus 
\n giatiam clcnieAtiinnie re^eptk , mox ob- 
ttnrii ut AichMJuci I^opddo £pircopattis libc- 
usrutfra^s conferietai , eidem deia Abbatia 
HlisfcIdcoCs qutin multos/afn annosHaffis 16271 
Landguvii tencbant,^Romano Fonti£ce,attri«. 
butad. Sed & Halae Suevorum ucParochani 
Catboficum ^ Praepofito Elvaceafi . & Argen- 
lincDfibiu uc eje&os olim Canonicos faro- 
cboCqae Catboticos in utbem reciperent, abla« 
faxc€ldcrent , neminemque deinceps Civiuni 
aut C«th(dicae Religionis exercitio » auc (enatu» 
cofolnmnominc quod Catholicus eilct pxo- 
Jbibercnticvere Cafar edixit. lamo; pluribusit» 
lccis ad PalTavicnilf Ttanfadionis formulam 
Aeli^ionis exetcidum urgebatur. Neque Carac 
quicquam volebat nifi ex Legibuslmpetii face^ 
xc ne ea viftoriarum magis iSducia. quam jure 
•geic videi etui .Quanqnam ex eo quodCachoii^ 
coram poftnlatis fatisfaciebat. Proccftantium , 
queiimonias anxit,qui hanc reiCathoJicaerepa. 
zatfoncm iniiii pexoiciem exitiumqae ioccr* 
pxeubtncux. 

Interea CaEfai Vienna Pragaro cumconiuge Cirmdt» 
libciifque & inligoi cotniratu profcaus.Im- imptrs^ 
pcratricein die pratfeniationis B. Virginis facro. tricm^f ' 
Aegmam Bohemix . Ferdinandum verofi feriinan^ 
linm paucos poft dies Regem Bohemiz inaa- di IIU 
guiati carat,eo folum excepto ne fillus vivoPa- 
tic regnom capefieret. Conven^re Froceres 
KegBiconvocati a Czfare> magno numero.Cii 
igitor, ut Uiauguracionibus illis interefient , po. 
ftulaflet, eaqu2 ad Retpublicae conitrvatio- 
i>caL oecefficaccmquc fpc^abaac , copiof^ rj4 BiftorutrtmndfirhemporUi 

liij» czpofuit, fQllitque utin comtnune confule* 
xent. Hxcerant prsctpue. Legum novaiuai 
obfervantia. Victnefum Fiincipun) anntcttta* 
Arciutnif>Regntfinibuddereii(io« Scdiligens 
cuflodia , cura pacis atque in ei ezpeditiH ar- 
morum appaf ati» fi fone vis iogrtieret>perdtta- 
tum recupcratio aliaque ejufmodl (]U« adpu- 
blicum rcgntcofifilium rpedaitc. Forro ut Of- 
dinem^ £ccic6afticum in ptrftiMm dignitatetn 
teponeret, volarteos Regni deinccpsconvenri» 
bus & publicts de Republica coofilfis » q«cd 
.multos fam annos nnn rineiofi^nteTOs Ordinis 
contemptu inrermtiTam foeiat inrerefie : dato 
loco ac jure fiifiYagii ante reliquot Proceref * a- 
ttfere peiomnem Geimaniam.Coronatio poft 
l<27-* bzc imperatricis Eleono» & Regts Ferdiaan- 
di neitoiDe concradtcente folenol ritti perad* 
cfl 9 adminiAiisCsrdinaleffartJchio, Archie- 
pifcopo FragenG , & fupremo Rei^ni Burgri» 
vioAdamo VValleoOeioio. In quailkid (]ui<&io 
diverfiimfaitquod Feidinindo RegifblusAr- 
chiepifcopt!» 3 Imperatrici vero cum Archie- 
pHcopoj Btirgfavius* Sc Abbatifla S.Georgti 
• quc Regfli Pfinccps eil > diidema Regism 
' imponeient. 

G<jF4Ff- in Bomflia, pet rotam hTemeitt. Derfaviam 
/wi»rui»a .obfcdit Staniflaus Conjecpolfiusprbhibaiiqwt 
<r SutC9* jjg suedici ex iis locis quos inrciccperant fcU- 
■•""J* ^^* ^**'**®* infefti cficnt , occupato intCTtm 
fII>'^- Bucenfi portu , cjt quo oH & ex Filavienli » 
fHfiauf, 5i,cci Daiuifcanos conclulerant , ac veliiti df- 
tumfederaflt. Rex Gsflavns com pcr idem 
tempus r^viente Oceaooflriiauiilitfiibmitterc 
DonpolTet : In Marchia Germanica 8e Pcmert- 
tiiac confinibus copias afiquot confcrlpicfat, 
Quinque pcditum ac tria equltom millia erant, 
quas Strcflfius ScTaufellus triboni in Bomffiam 
duceteot. Qua xepec cxploratoret cognitt. 

COB- tJlfir terfita^ l^y 

Coniecpol fips nim ma celeritne k! fines Pome- j ^ 2 r» 
lamx daxir ^ (ecuiofque 8c nihi] hoflile expf 
&aAtc& cOTOxiJ cinxit , ot neque iniie pugnam • 
]ie<|ue fbga ^odent evadere. Cam igitQr eqoi- 
utm Poloaicus iriuptiooem paEJret » fuMaiis 
\& baft ilia pikis dedidcre fe , iignis . eqneftri • 
btts viginti qoinqiie pedeflribus trigiota ad pe- 
dks ▼idofoiti ahje£fcis- Streffius ac Taufclias 
'(wfc^ capti niiit • xeffqtii in Geimaniana di- 
intfG » daco piius )uramento » ne inrra snnum 
tdvctfus Kcgnum f olonis miliiarent. Major 
tamcnpais» pcditnm praereitim , inmiJitiam 
PoIooicaflD concefl]t« Ea potiti vi^oiia Poloni 
ID divcx(a holpiiia difiribnti fiint ut coilapfas 
pex byenicffl vires leficerent , icd breve id ii» 
odmn Gufiavi Re^f advcntiis etfccit, qui men- 
ie l<a]o maie Balticam cum (tibfidio cx Succi* 
cveAos, nsaioiecarabellumspparavit; Fiimo 
fuiadvenHimnnimentum Marisburgenfe op- 
pognans, quod Dantifcani advet His fubitaiia» 
5iiccoiam ixiupciones extra^um valido praefi* * 
dio ftniaveram , & |>otiturnsill' aggrellione 
Imfle cxedebatof , niGpiiino locodimicaiu 
tcmRegem accepto vulnere Toum inde dircxi- 
men abliina0et. Qao tameo percaratb • cum i^ij, 
ino^nstos legredcietuc , condicionibas , 
eum locom oktinnit. £a tts ConjecpolfiuoL^ 
i^mis exdvit, qui dum Rcji zger decumbit, 
Mevam psacoi um dierum fpatio xccuperat . lo- 
deiB hoftetn duceos advcirus Guftavum ca. 
£im poiitts coD(edtt » nUii] auCis dooec ayxilia 
a Rege Sigifanindo adveninenc. Rez jQuftavus 
caftia Foionoriim pxius «^am fiibfidia ade0eat 
oppi^reproperaixSfCam iafigni clade&fuo 
ciiamvaliiexerejtcitnr« itetom globo ex bonft- 
baidafecandoaA bomeros uaie^us, Dcinme^ 
dia inter arma tra^aclo ptds injefka ab Oiato- 
'iboifloUiodicij # qot fe axbitxot offeicbmt» 

G6 fc« h I j^ HifiortMHttm Mftri ienipork^ 

1€Z7 ^**' Polonis rion admodum gratos proptcrca 

^' quod prius ad Rcgcm Succi» divcrtcrant,com- 

rounicatifquc cum co arcanis confiliis fatis 

■ onenderanc , quam tn pactem propcndcrenj. 

Nihilominus Rcx Sigifmundus admifit arbi- 

tios , locumquc tcafiationi ipfa caftra dixft, 

•iquc ad ca fc vCnturum oflcndit. Mcflfc-> 

ieptcmbti initum dc pacc conoquium , ac ferc , 

- ad fincm pcrdu^um Cmaxtmc cum Rcx.Sacct« 

omnia (c reddimruii prattcr Rigam promittc- 

rcc; Stgifmundus fpe aliundc faAa abrupit. atq; 

indc ad Comitia ByCgni qux in McnfcmNo» 

vembrem Varfaviam indixcrat difccflit. Sueci 

quoquc cnm pax frtiftra cflct occupato rcpente 

VVormditio » & firmatis ubique prxfidtis ifl 

hibcf na , Sc Rex in Succiam, difccflere^. 

C»f^tU In comiiiis Polonicis Rcx officium dcctii» 

folmieat Cclhrii lacobo Zadicio , Epifcopo CulmcnGt 

^ pax tn Epifcbpatam Camenecen(cm patrio antc ca- 

Suedics mitia Faulo Piafccio dctalit.Dccretum dcin dia 

overfat obludantibus Lituanis ut commercta iniec 

ipfosacRcgimontanos , undc Suecis annona 

Cc ncccflaria reliqua fuppcdiiabantur , prohibe- 

repiur. Scd przcipue proccrum querimonx 

erant • de bcllo Frufltco necdum conftdo, 

indignequcfcrebant tranfadiionem pacis pcnC 

adexkum pcrdu£tam. cverfam di(Iipatamc)uc 

cflctatque cjus ret invidiam Hifpanicts com« 

miflarits attribuebam » qul paolo antc cum 

Staniflao Macovlo advencrant, li crant Gabrid 

Hafitiiit^ dc Roji & poft cum Bito Auchit». Hi Rcgem 

2627. Sigifmundum in fpcm induxcrant rccuperandc 

^' Suecia*» ad eamque rcro Kex Hifpaniz clafiem 

viginti quatuor navium in mariBaltico com- 

parandarum offercbit , & datacum in finem 

Auchio daccnta miUialmpcrialiam quibus iiCtM 

navig^a coemcrct inflrucrctque. Au&a dcin tn- 

digQauopoftquam Kojui Lnbeccam «c Rof^o- 


* ■ 

■i y TabirTirttHi, ij7 

Aiiam dimiflos nuJIas ejurinodt nav€i , etfi 1527» 

tQnde^cunia inftiiidus * ohtineie potuit t * 

Itopteiu qood Societatt Aufeaticx fauiufnnrcK 

ft^anica navigaiio in mariBaltico {xericuloA 

ndebitar , metuebantque ne per nujufmodi 

conccffionem vicinoruin Regum Danic ic 

Sucdz , advetfus qoos ea parabatur » ofienfani 

«qiK arma in (e concttarent. Rex Si^froun* 

disfpeiMTiiim fruftratos , m fibt pecBcia enm 

iBiifQ(Ddefttnaudaietor,poftDlavit. Neqoe id 

POfciat impetrare cum Legati dep^nniatrt- 

oefldiiiiilJiiro habereotexHifp^nia mandatfim. 

^ (imen nequiquam animo deje^os > c\sm 

nlJomi Repoblica fbbfiditjm haberet^propriis 

opfbas oaves aliquot compaiare , atqtieomni 

«v?AUii appvatu adornate inftituir , in porta 

Daotircano , doce Apelinanno rerum mariti- 

naiQmnoDimpento. Qui fub finem anni hu- 

}ttis naves a\iqaot Suedf< as invedus^qac poi- 

tomDiiitircanom vcluti obfidebant » duas ea« 

^ ^n , onaro demerfi t cafo S uedico prac. 

'C^o, refiqnn laceias fradafque in ponum 

WavicnfemcompoSt. 

OWeic eodem annoCtroliisrrinceps Liech- j^^ 
tenfletmm hro Rex Bohemix & Lodovtcoi Ugbuw^ 
ComcsFoiftenbergius , hcros fortiffimos, & #«v# 
wdcmpenctemporemenrcDccembri, vio- 
ctmios Mintozac Momisfeirati Dox line Hbe- 
fis» CDiisroors lepentinomcx bello iraliam Fwfifn$^ 
m^tmt , mi aonis fequen^ibus m emorabitoi* r«mir»« 
M beBiiro ingens ien« moms per ItaJi* extre- Dueu 
mam paitem qoaB Apolia ^citur » przceflit. ^4«ii«4- 
MQhxmbespagjqocdeleris incolis autfundi- niJL$tuii^ 
tus evetfi^ mifcie afBiai , difropriqoe.Lacos Hy .21. 
•bfwpii, aTeTfifiominomcutius, cradicitataE T#rr*M»- 
i^nvzKompTioati montes.aperts magno liQu tm in 
conviUts, 8ct«hqttani-tanti$ inmalis foituna ^uU** 
ic^eiaiicftia otbe S,Severi fxdc deQraaa, in- ff*f^% 

6 7 to t;S Hiflorlanmmftrifemfork^ 

i6z7, faDs fub campaDa vivus vaJeDfque » leliqui^O. . 
inhibus ctrca ipfuni lipfu zdium attiids* ^ ,^ 
Eodem annoRex Galliac Ludovicus ejedis 'J 
t% Infala ahedenli Anglis qaos Bucqomgai.- ; 
inius , 8c Suilliu» adduxeram ^ ad conapooea- "^ 
Ohfielitni ^^^ Hagonottaruna motus ipfe cum exercitu ^ 
KMftUn, pcofeftuseft. Vetus erat eoium receptacuhxtt ] 
^upella in San&onibus ad (inam Aquitankuma ; 
portus , emporiamque iis locis percelebie. \ 
Sed munitum imptimis fitu , U arte^ Idqoe 
contnmaciam augebat oppidanis addita fpe an- ! 
^licani auxilii » ut fuflinere obiidionem itiultot 
10 men(ei adveiius Regem fauit) aufi fint. Qgt 
Ijiibi! motus difficulcate operisad cdoroandam 
Kupellam omncs vires cofiveitit. Cettus (i 
hunc fcopuium excidiilet , nullnm deinceps 
foiiqulRegidebitam obCeqiiittm detraftater. 
Igitur cepta obfidio atque in annum in(e- 
juenteni fumma ope continuataeft. Hifpani 
mteiim in Belgio , ab occupatz nuper Bredx , 
. ,. labore. intetquielcentes Grollam amittont. 
H»iUn<U £am Henricus Princeps Orangius luftrato inter 
ffr^a^m RcefiR, & EraVricam exercitu , dum HiipaiA 
e^Htif, vefaliam peti pwant, celetiter obfederat , &c 
paucorum dierum fpacio tta communierar fe , 
ut depclli Don poflcL Spioola deinde in Hifpa- 
nia^abiit ad Rcgem , cut4 excrciius Hentico 
Comiti de Monte commendita , qni initio 
Vcraliac meiuens , qaatuor millia pratfidio im- 
pofaerat . poftea animadveifo hofliom confi- 
lio , cum nulla jam eflet liberandi ratio fuper- 
ventt. vrbs houeliis conditionibus deditaeft. 
Ac priroam novi rtincipis viftoriam Batavl 
togemibus gaodiis , 2c magqo tiiumpbalittia 
igoium apparaui celebravere. 

i62«.AnnoinfequentenihiladmodBmabiij 
f^'^*Jrm tctra aaum eft.Rcs maritima fclicius procdGr. 
htJt^nin pcttw Heioius Socictati» Udicac ArchitaTaflbs , 

pofl^uuu Liherlbrtm. ij^ 

j)ftqoim Iktora Hifpanix , 8c portHm Gadi- , r, , 
^nm dto infefta clafTc vcxaflcr.mcnfcMaio io 1 
tocncam ?eU con7crtit.«c dcprchcnfam ctii "'^'^" 
ffliuJiJtHsfuerif, Pcrwnam claflicm qnx vcai- *'*«*»^* 
plcaoromfcTcbat, dilapfis paucis , fuxpote- 
ftatisfecit. Quidim cam pridam fcpicndccimi 
^fflromim fojflc cximmant , Magna Rcps 
HMpami jaftora , mctuquc nc" communis 
J*;w« «iu$ Legioiics fcdi(io inceflcrct , in 
2«g»offl»xiniC, quibos multa ad eum dicm 
«>'« flipendlj , ad^ cUflis hu|M appolfum 
?lSr™i«i debcbanr. Baiavis futfecit quod 
»«w teqoentifqac amii «pcditioncs irritas ' 
?y«J0ftdflent , }l qub molti indics non 
Fjtdentibosaipcndiif adcos traosfbgicbanf. 
^ laften ad privatos riidicae Socictatis affi- 
J^lpattia poblicum tantae pr«dspottio pcr- 

ibSI^*'™*''" hoc dcmom anno bdlum Da- 

rj^.«PM Fmncnbcrgam Comitis Schouvcn- ^eu»s 

'«aaendanti Siadium copias aliquoc dimiiit, 
«jetuinhibetna difpofiti». Stadioiti Carolus 
22^««« tribunos Angjicanus dimiflb l & 
g»««o confiigertt . cum pcditibus. Vctus mi- 

Exfr A*° ?*°"^ ^^^ ^*^"* animo fitfitauius, 
i',K'}^^^ per hycmcn obfidio , doncc 
'l^winmoverisadduais ma|oiibns copiis ad 
««noncmcitinc jam fubfidium dcfperantes 
^m- Dara praelidiariis honcftaeconditio- 
„^; "*?c railitaii concinentibus tubis eum 
dZr ^^'l^ exccdcrcnt , nevc intri fp». 
«"^lexmeDfium advcrfos C«farcm miliu- 
SuJlll*^^* qni pr*(id1o cflent ad fincs 
«"fonm, copijK dcdafts funt. Ad alterara 
^wwpirtcmGlucftadiam «c Crcmpcnadivi- ««oidboi ptcto€b«Dtiix. Glncfttdwm »b 

boc tf» , Hiftcrwummfiri.umporky 

l6i%» hoc ipfo Rege conditum munitumque diu elii* 

- iis rejedirqQe Cafatianis 8c magna clade irul- 

. \^ tatisiibertatem fuam 6c fauHi nominis »ulpi- 

cium retinuit. Crempenana condirionibus dc 

diram Comes Torqu4tU!i tii DUx Guadagnolus 

in fidcm accipiunt. Scd VVallcnftcinius , «ccc- 

pris \ CxDre Meckelenburgenfi & Sagano ia 

SileHa di^catibas. fumma ope in id Bellum in« 

cumbcbat , muftumque providebat qua latio- 

dcf in Daniam perrump«ret cum excccita. 

Dcerantad id naves necelTariaE , Ec civitates 

tmmm ^**^^*^**^* > u^ navigia aliquot commodarenc 

VVaitttm ^°8*'* ^ Cafarc pcr Comitem SuariKcnbur^t- 

fieinii **""" *"^* Impcratoriac Prarfcdum , nuHa /e 

^ • darcpoITecxcufabantj propterca quod foedcre 

cum vicinisRegibus inito prohibercntur . 9c 

pcriculoi^m negotiationibus fui& forct » bcllum 

lufcipcre sdveims Frincipes mares illius Do« 

minos , in quorum diiionibus comiporari Sc 

negociari ip(i confucverinr. Ea fpe fruftrati 

C^^tcani occupare urbcs aliquot maritiroas, 

atque ibi f<ibricarc naves inftituunt.Roftochium 

<& Vtfmariafacilc in potcftatem VVallenftciiiii 

conceflerc- Stralefunda tenni frcto ab InfuU 

Rugia abjund* obfidionem magna virtutc fu- 

Ainuit. Etcumtantis viribusimpaicflet^vict. 

norum Regum DaniaB Succiarqae auxiliuin xe» 

fpexit. vterque milites miftt , Suecos eiiam 

pulveris toimentani ccpiam aliqaam , ncqoe 

commcatus aut annona decrat , libero adhoc 

lAtuh *"*" quodCaefariani defiedu naviom occludere 

^^ • non poterant Itaquccum fcrradtmmis viribns 

**'• ics ageretiir Dux Pomerani» Boguflaus una 

cum LegatrsBrandcburgicis rem ira cum VVaU 

lenftcinio componunt. Vr Stralcfunda dimiflb 

Regura extcrnotum praefldio Duds Pomera. 

nizcopiisfitmaretuc • Carfariquc ftdcm atque 

•bedieatiim piomictact j NihjJ hoflile m 

copiis f COpi«s cjmTnrulatn Rugiam obfidentes defi- i^^f* 

' |02ret 9 nunafque novas munitiones molire- 

mr. Jcs ps^is conditionibusV V«llenOeinics Gd- 

ftroviaai propeie difcefTit ad capiendam pofled 

fionem Ducatns Meckelenburgenns , queia 

xJli Cxfai tn bclli Impenfiii conceflerat , dcmo- 

tis Domjnis pro(ciiptifc|ue jam pridem Albec- 

to > & Adolpho F^iderico . quod Regi Danic 

inilitaflent, neque Czfari revocanti paiuiflenr, 

Abfrnte VVallenfteinio , novo \ Rege Suecix 

JDxilJo Stcalcnmdani firmantur , neqoe Dux 

TomerJDix obtinere potuit ut conditiones ad- 

Jnffcerenc. Ira rebiis itenim tuibatif Cafireant 

imminato muhum inimero > veiid ne id ex- 

tremom vi rcjicerentur « obfidionem omifere. 

Qoam tamen VVallenfldniQs maiore vi oon 

malto poft repetit > oon ad publicom modo 

imperudecas vindicaiidQm , fcd privats etiain 

iii/ijriae memor, Atiiiitoadextiemumcven» 

tn cum Stralcfanda aperto femper maii recen. 

tiaaKcge Socdx aaxUia «ccipciet,, cujQsf^ 

c&otcljc fideiqoe fblennt fpoiinonc tradiderat. 

ilcqoefdpiimumtlliRe^confilium fnitpct- 

▼adcndi tn Getmaniam • in qnam jam prident 

Jb hoflibos Csratisrollicitabantor. 

Jnrer faarc Danix Rcx^com duobos maximii Kt^ 1>4- 
excidtibos ^ Tiirti & V Vallenfldnii premc- m4 #«rr^a- 
TCtor, Mari 8c navibos • quibus valebat , ten. mi cnd^ 
unAam aliqoid ratos Femeram infblam im. titf, 
provifiis ^ovadit , cjcAifqucindeCaOreams 
convcifbcorlb K}rlam oppidom sggreditor. Ibi 
primo impctu exclofiis defperata potitradi 
fpe Rugam atqoe iniie Vfednmiam Infulat 
ineDnTC fbnuna adnriror , cjcdis aur czfis qut 
jefirterc aodebant Cxfariants.mox VVolgafium 
Dibem modico fiete ab Vfedomia abiun^am 
occopat* videbaturq; ex Dania tn Pomcraniam 
beHi inolcm traDflatocus^V Vaneofleioios inteU 

leQo I i^i Jiifimsmm nofin um^mst 

lii i, ^^^^ peiiculo colle(its celecitei copits lAtoUti 

aarumgue aciem haud procul V Volgaflloinfigni 

clade piofligat. Rege ipro camcopiisinop* 

pidCiai piimo , •tque ii^de in navei compulfb 

Infuls moxcum uiblbas lecupeiatx. At^ue 

id 9>cgiexiremum belli huju< opecQm foit. 

Qui dein Coppenhagam icvetfus fetto ad 

pacis tia^ationem quam Cxfai Lubeccamin* 

^Mraffa. oixeiat » animum adveiiit , (atis jain fortunc 

t*I-i97* ^vcxGtatem edo6^us, fc uiAiiliu infuper ona- 

ntbus teriirus , cum haud multo ame Copj^n- 

bagc in Regium (acellam fulmcn incident 

omnia^egum pratteiitocum tnfignia dejeciflet* 

lu ad pacis compofitionem Lubecaai Tcn- 

tUrm ^mn Czpartc Calaiis adfu^ieloaones Mdrin • 

€*rm, getius Baco . Mazimilianos Comes Gconsfel< 

^ius, loanoes Chtiftopboius de Ru^a, &c Rhei- 

i^ardus VValmerodiui, Rex Danix nQiferat 

Chciftianum Piicfe , lacobuin Vlefeldinm hunc 

Eegoi» UlumRe^i confiliarium« Atbertimi 

$c£r€l Danict miiis Accbitala(Itim,Dktolphnm 

& Hencicam RanzoTios,ambos ex accano coo- 

^Uo,dc LevinumMarefchaUttm,cum Guntheco 

fecretaiio , Sex penemenfcs ea confitUatio tc« 

. . nait,.8caceiiimiscontentionibus* inh^ernem 

ptoduda , anni dcmum reqiientis initio finita, 

atq» *d exitum feHcem pcrdufta en,ati ibi ire- 

morabitur: RezSueciac fuos quoque delegatos ad 

banc paci^cationem deftinaverac «Gabiielem 

Oxenfiirna, & loannem spacrium • qtii profpi- 

Cerent ut res in piiorem ftatutti, ficuc anre bef- 

ium fuerant. reponerentur • maximc Scrakfun* 

da , & Meckelenburgici Duces > quos Rei ia 

SfguJlAm fmm fidcm accepcrat. Legatis loanncs Saloios 

Chemntt, sccreiaiius Rcgis in Daniam prarmifnis > dum 

d* btU§. iitcrii pio Suedicoium Lcgatorum adventn fol- 

SHec.vH. Jtcicat cefponfum accepiretfi aliquaniulumdt. 

^M.i* jatum I Qullumlei CaEfarecum Rege Sueciac 

tcaftao- ^^**** «'«•^•ttmi faabeie, neqoc aiiemqiitfn * ^i , # : 
iBe\ttaoip6o5p6fifeadmmCTc.Qu«irit«nen ' 

tdteceient , qi» facem proraovefent fcftc ^'^-^^^ 
F>duxo»ti »(l Cxfuem deferrcm 5 rchturo» tb ^**^'/* ^ 
ce» be«evnl9in refpo»ftiin. Hmc Lcgatotam P^'fi^*' 
Sucdicorain rcpul(jm rcclaniamibu» cattciis tiontf» 
CatGiieii c|tflibin fbji V V*Ucnftcinio idfcribam: I^Mieam 
KexSoiecixa^RKMlum indigne tuHf.dignumqQc "•« f^* 
cirHiiin«vit cjuod imcrcai^s iJfapiio Gerroa- ""/»• 
xM«m beRi pciiet pr«t»Ierit. Et ille, quo minas MM JV«A 
Imoc infnriaan ftatim ?imficatet « adhuc bctlo y?ci r«ni«- 
Boroffico dctiacbati» : qaof) io attenmi fam niuUm. 
anflam abrapca (pe pids getebatm : mcliore 
tamcnSaecoiiKiifbrtaoa » qoos DmtBoroffix ?i4/k. 
d^s ibrorem Gtifta V05 tn matrimonio h)be-' 
OTnoo occultis ftodiis juvibat. Peimiftiat 
cnlm iUit ornnc Pilanenle reftigal , conve- 
dioAcsitemcomiiieattuiro • k, aliordm belli 
inftfijnocAMintm • adhxc fi forte Soedicc copt« 
^ Poloab faoderentiif , hsbebant ditiopea ejoi 
9ptm% in qaas (e luto fedpcrcoc. Igitur in co- 
SHiaii Kegni VerfaTicnfibus qUai meofe lulto 
hoc aaoo cdebtata fimt , quidain Froccrum 
decievecant non alitec Suecifi rciifti pofR; nifi 
& Doic Boruffix pro hofte habcretor.fcd Rex , 
iiliilbHenrfco DioofBo fecretaiio (uo»conteo- 
las monotflc Docem fidei quam Rcgno PolO' 
flixdeberet, sd colHgcndam pecuniam pro 
beHo Siiedico inteotioc fbit. Farum pppido' 
impctraripottift» cumNuncti PronncMrum , 
8c magot ProCerHm pars pi\ccm roallcnt •' 
qBam aeqois cbndittbnibos impctrairi pofle exi. ' 
(dmabam. Iiaqoc bello parum profcdium eft • 
fattfque habebat eo anno Con|ccpolfius ut vim 
li^^Aium arcerct , pancitatc foordm nou aullis 
|n aciempro<fire.ReK Guftavus mcnfc Scptcm-' 
M 9 cum tota cftatc ■hihirmcrafotabilfc tentaf-. 
fcr # Bfodfflciain pkcdHiohe c^pit » caib fbga. 

toque 1^4 Uifimanmndflriliti^wiit 

1 4i Z» toque AlbecroCofacoYlo.id aiiiodiendot trili* 
iitus piacnDiflb.CofijecpoKiusMonttiuaaEiGal- 
lum Srodoidae przfe^om capite pledi inffit : 
Inde adpetlequendo$'hoftespiopet>ns,poftxe. 
mam agmen uium miUiumEquitBio ^ tiibo. 
IK) Biudifio apad oAtoda oppidom aflccutiis % 
pf aElio commiilb fundi» : pleiifque captis aut 
czfis. Baudiiius faucius com duodecim fignis 
equeflribusin poteftatem Polonoium pefvcotu 
' I < 1 8. Iai(io anni , nu|us r«cu]t»vigefimi o^a vi« no* 
B«tf« vnm repente heilum in Italia coorium eft .mor- 
JAantuSm te Vincentii ducis Mantuaoi fine hdrrecfibos » ii- 
m §rii§, ti ad finem anni fiiperiori» memoravimus .Qox 
Jiarreditas cu ad CacolumDucem NiveineDieinc 
ex proximis agntui , fpeAaie videietuc » acque 
cum in finem filium Caroli vincentium ditt%- 
pud (ehabuidet^ deiponfatailii inmatrtiDO^ 
nium Maiil FrancifciDucis Mantuani filii* quo 
. cfiet fecurior fucceflSo » coepit tameo ics coa* 
txovettt , Hifpanique mox tiaQo inparccsSa- 
baudo ad atma copvolant « nt e capci ultso 
poneffione Nirefnenremejicereot. CsTarcio 
quoque ea res • tangebat» k quotanc^am Ai- 
premoDomino inftitotio petenda , idque ne- 
glexerat Kivernenfis. Et Qzdt haud multo 
p6ft ini/crit Mantuam • loanncm Comiccm 
Kaflbvium » atque Equitem aurei velleiia » qut 
Mivernenfi fuaderet ut contcovetfas ditioncs 
in manus Cziaris deponeret , donecea les |u- 
dicio difceptata ciiet. Quod cum Mivcincnfif . 
facere dzttcCtnet Galticani rubfidii fpe, N«flb» 
vius inde Mediolanum difcefldc. Cujus Guber* . 
nato r Gonfalvus Corduba . una cum S abaudo di« 
vifis iorer fe exercitibus Marchioiutuni Moo- 
ttsferraitim invadit. £r carterar quidem orbct 
facile in poieflatem oppusnaniium.concede- 
bant , piaier Caf^Ie , qu^d inter munitifl^ma 
itali«t habecui. Igiuu Cocduba ^ o))fi4cadum« 

id F t 
i 


^UHrTlkrtius. 141 

ii<|oRuiW|Dmqoe animum adjecif^t rifto ad exr gg^^ 
tfcfnuin c6iM(U , non loci taotum rounitionC 
wmbvfqve defaironim » fed exuodamis Padi 
cJuYionC) «ccooriniis ftre tero»e(iatibut lejo* 
€bi% '* ita hac (pe evolotiis » iimante jam bye- 
me lA vtcitu qusque loca^vsJidi pr jfcfidia difpo- 
CuU • ff ohibeodo cofflineatai , cxteiiroue quae 
•d fercodant obfidEonem,quim aaoo ioleqnen- 
11 lepeiae deaevetat, a(ui efl<f pofi^nt . 

aexGallix quo mious Kivernenfi ia remf otffJis 
jjoit roccorreret , «dhuc tnteftinis Regni mo« jf^piii^ 
obaf tf oehitor , 6c mocim^ obfidione tfmpcU ^r^^ 
lar s ad qoam febjugindam omnes pcne Regoi l^jl:, 
viicfcontraierat. £a i^ibs moltos faffi aonoi * 

.tcCiftebat Re^ » cootumada Hugdaortaraip 
r(n» Galli Calviniaoos vocant) eratque natura 
Jod 6c operibiis |»rsinanita , adh«c accipieii- 
Aezmt.i Anglicaols aosrfiU oportona. I^i* xtfit» 
tBC Kex dia eludl majeflatem fuam oniot 
ittiategnom orbis rebeliione baod oltr^lata^^ 
fOf , L^gaste maxime Catdinale Ricolodo 
#ai}0 iiipefioieobfidloDem coepit» difficileni 
plane ac UboiioTam cnm non modo op(>idani < ^ 
tfl& €A>(eivandi . (ed exterhm quoque auxilium 
ifccndam eGia ^^aod Angliz Rex maeno oo- 
mero (cibmittebat. voa ratio erat obftniencS 
fonum m boc ausUia prolnbeteotoi. Inve* 
jiitqae viamqoa id perficeret l^ompejus Tac- 
gonias Regias Caftvoiaro metittor • paitian 
depreffis in iundum navigiis doliifc^ae qas 
fabulo lapidibofqoe oneraverit > partim cate- 
sa €X ana in alteram partem produdla , tum 
«eno tnieivaUo difpofitis navibus qaas in- 
gjemibos uabibos pontiom inftai intei le , 
-coounvfctat. fit quanquam repenti ha nonnun- 
qtiam teropefias , ceptum perfef^umque 
opus convelleret » aut partem ejus disjicc- 
tci » fiiiul imcimi&t Taigomai > qoin 8c 

ilaiioi uSi% ^>'i^ ^ilni^la leponcFct , .& <ott«fi|(« 
-■ ' vuiraque vattdiQiibusfuldineoiU^tt^lkec. 
taDdem inagnoatqae,»duoopei«eiiete»( 
ut AQ^icana claffis ujgemt uavium npoidPj 
Kdleos ingredi poitum aufa «Qn iiiecil : t 
tliiiuot nimbibicii ^ru^ufubGfteii s coi 
.mox vdis iji A ngUan) redierji. Iflfpe at i^ 
opus & Regioxupi c^dioftiiRifocnuiiiet 
Bere Marchio.A»i?Xofius.SpiiioUueil|ii«»dil 
nini.iq^eniorusxnashi,oat4K , laudivicqaear 
^ Rigem ingenium Magiftti. Jgituf ixbs del 

uco.Qmni cxteinosuxiUo cum t«iideiiisd| 
tieodam 8c ^udendam ^mem pecveniflec 
£lons arbitno (t neceflario peraMficyFi"'^ 
Dmnes fihe aioiis /aiqnifi^c iogfaiie* 
Cives S.ex« quanquaro in ^iipiof caram gti , 
snimadveiteie ' pQtui(Iet » ^t/kttwt ^obA 
$ed^eI!gio gaifaolkaextcmploteftitnucft^ 
, *' ^probibiturqueuCusilliconcMriiis.DemoiiM*' 

~ ' giftfatu Hugonotts atque in loctf m eorara Ci' 
tholict repofiti. Vrbs dein ip(a mieaibui dcM- 
datuiad pagi modufflUt catteiis exemploac 
terroriegct. 
ffdef Forio'B.egem Ang)ic CsiolumiiifiuAH 
BNe^M»- navalishujusexpcditioois cvemusjioo pamii 
Itkmii» tuibavit > & Dux Buc^tiiDgiiraK cx indroo e- 
jus coniillo , ac poti(Gmoiom negociorom 
praecipuus miniftei, manu iicsiiitmeifeAos 
t$tich, eft. Feltonius oomen homiiii fuit ScotmBi- 
H^. 24. tione » idemque ftiilei » stque ordialim duta 
(• }. forte an ex compofito Foitttme|affi v«nef ac U 

bi cum jComitc ^ubilSo» ewle €aUo • famifi»- 
tibusTJus immixtus<ad fiiKqutngamimn pcM- 
trat , &c dum Bucqoiogsmius ic Sobmiffijisiii- 
tcr fe (ecieto coUoqouotui * io id iateotirjdi^ 
^t (eolim FeltoMos • cultrumqoe quem faooi 
in ufum jam pixparaverat , in vifceii oihil mi- 
jius cogitsflus X>ucis loioilhtio teaUi iinmcr. 

g^t: «Dadavi fct gnch» io aictm ptjcciptcat » adhoc ^** 
itto^niiiu» lcn fortt «vcfus omDiom ocii]j« 
■C100 facnoB pcripezeiattfiveieijitiocitH.ob. 
isfNedCeccnc fiaigiilotiiiD isimos (caOiiDqoe. a t 
sioK^gawtBmocdkbciidf Dadicooni^. 
' nidii » poAi|oaaiiiiaiiifefti cirto > Beqoeao. 
thot apptfcbtf > JMud ddbieidiMiiileGaUonMii 
£i£bin , Aii|ti tricpcis armis coiKlamaK , 
fmnqmtanectta bMSEiit comitiim tpl«ii 
OTOffWDpdMot »ciiffl Fdcoiiiiis pcricalum Gal* 
lonsmaoimadvcctenst ndaoa iDSjorciicpia. ' 
<vad «D tpoflie dcfeAi fiaciflo: is aodACis^cgrd^ 
livlitCMrlife, kDiniftur<aQefiirco<ibiisroaj|t . 

tluMcm ciEdia profiecmr , tnm detcs&tm fiUuk 

l cciam ofttBdcos adreiiaiitibBs fremeoiibufqi* 

itic, ■Kfoit, onio acqae-autfaeff cocjkati faci* 

mods ^ospias eft , ne igiioi aieuit fi foctc mc 

cadeieiaicrmaoiis litAua hoc loco contigiflbt^ 

^odfi &id1c?iaseft cttrabitcfeftum^Tul- 

aete, fidebitis , dbo otannbrio intodum 

cfle. Ita oompi^n&s , ^q^ iOfdiicula con^ 

ietes , cnm qocfitiflimiscniciitibas Jacerare. 

•or, ft4cfolvm haim iliod /dia «oimo vcu 

larafle conftaBCcr ptofefitis cft : laettri pcoinde ■ 

^Mdefento» flc rpeiaccDeompeccatisfijis 

pcopitiBmfbfe* qnod pablicoodio iam dio 

mttacam viAianam immoliTiflct. Neque moc* 

rcm mtgnopere vcrcd : coi «liqotndo motiea* 

iom certo fcircc.Ita cxciemo fiipplido tfiedot 

cft. Dos BBCqdngamins ncqnaqDtm maltis 

lactymtsdeploiatascft* tdcxttemapfooRom ' 

BC pldnsoaia magmtudinc poteottz eddiis, ~ 

dom iMiamulBmaKiaeobicemfiifapadBe^m 

•mbitionis , honc tyraanmn Cc oovanMn es.> 

adionam artitom joxts avcrftacui » ttnu aa* * 

dadjutiioojMiliaamc exiotinnolaBquings- 

mii f ^ift. »» confiUo qucndtm quem Bucqoin|a«iiO«- i 
' *•• monem appclUbam, quidamcoQfni plcbe ; 
fialim multis cnm conviciis inteificereor. Sed 
ncqucRcxin cadcmdttcispiactcr ^ercoflbrtf 
fupplicium qnicquam amplios qnaElint foitafla 
DC dcprchcndcrct autbores quos ptuure non U- 
ecrct : aut quia fic odio pirolicoiitatufn fWA» 
bat,quQd£R>minifi debicomr iaminiiki^fcciiiiiu 
cxfpirat. 
t,,.. McnfcAug.abiit ToannesFridcricos DazV Vim 
rwr)#« tcnbcfgicos , cx B«bara Sophia lieaods Bran» 
illici dckor^i fiiia ,f« fibcris fufceptis. Eodem trw 
Iiir" noduftinneftfonusiofignipompaloaftnUGuU 
nleklii lidmi iBJias , clivi» , ac HooUom Docif * an* 
^ no non0 fie dccimo poftqoam cs bac ^ta Uae 

faaefedibus deceflerat. Oiyos ditionei ditt Int^ 
agnatos literis armirquc dtfccptatc » tandea 
intet Elcdorcm Braiidebor^cum & Palatimifli 
Kcoborgicum ita divifc funt » iitiilicliviaae 
Marchiii hoic lulia acMontesobtingerem. 
Citpim Forro Csfar dcbcllatis jam omnibi» pcr Im. 
ewfi/ium periumhofttbascDndito(]ueapodPragamtefn. 
dt rifT' -plo. S. Matic de Vi^orta » eo loco quD ante 
fntuimt» anoos o€io prelio ac bello fimul Bohcmoc vi» 
Cisrdff, cerat.coepit tandcm animiim adjicere td rcfor« 
in Otrm, mationemKcUgionis multis graviffimif^smio- 
/tf#r4. nihus impulfus, Qns rcs ctfi ante bac fepc ex* 
pctita,atqoe ab aliis rctro<lmpcratoribus ccnti. 
la fticrat , tameh aot potcntia advcrfarioram . 
aot alHsfotMnde enafccntibos bcllis elufa vel 
impcdita foerat. Sed qoo arduom erat atqoe 
pcticolofum maeisnegociom. cocatttinsulM 
EdtSum inccdendom exiftimabat Czfar.Compiimis aif 
ReUgi»' iQn, obfervaie ftatocrat Leges & ftatuta Impc- 
nktnfrt' j^ ,ad qaoramobrervantiificun^arevocarct 
vinciu neminem cenfcbat fore qui f ulle conqucri pof. 
xAufttU" (etPrimum igitor in fuis h^rcditariis provindcs^ 
^ eiiialtciiittqtiamCathoKic^Rclisi^^^uscffent» 

Ma^. t Mi^ftroi tnjiifcc 8c coodonatores intra coii- xtf i^ 
aicuciuD cempns m aatpatriam aut rpligioneiQ ^' 
murare jufiir. Idqoc ad inorem czreroruni 
TziacipomquKifisiodttionibus «noUjmfaci» 
lc aliam reHgionem quam coi ipfi dediti fuot • 
patinnoff, ccrce Catholicam ubivis fere projcrt^ 
wioc.Igitor oova de Religioiie edifla pet Bohe» 
miaro, Moravi^m, silefiam» AuiiriamyStiriami 
Orintfaiannf Carniolam, propofita, demiffiqoe 
qoiea qoC)ufla ftierant exequerentor:arque io tmiSm^ 
xefraaarios aiumadvertercnt. Sed ea ries ooo twm w « 
ab(q;periculoerat. Conftat certe ioBohemts umrsfiL 
im(k • qoi coHed' agrefiium oon parva mano, rk.cJdf. 
' CsftremvenMionicoinpriffioribasaalarinten- .^s* 
tuiii^tetcipcrc ac neci dare com (uis cogiu ve* 
rit. Reddo carrera Coiu permilEi. ac fatis ratut» 
i)tiod primam Rdigionis tempeftatem bocca* 
lacvcrtiflet '• divinucamennomineconiuratld 
dceda , arque io tcmpore oppreifa tXk. Aothoc 
la Hoogariam ac(|Oc inde »4 Turcasevafit. 

Majnt Csiari negodom ftjit Religionis pct 
Impcrium leftitutio. (nquodiUinequeeadem PdfiXiilS 
qns io Provindas aviras • autboritas f neqoc /"»« «■ 
jpar caufa erat , igitur ex ipfis Impetii legibus, GtrmmUl^ 
atqucsd Paflavienfis tranu£b'onis fbrmulam, 
ouic pax ReOgtonis in Germama habetory coi^ ' 
aaagjtplaciiit. Qopd quoniam longrdeincept 
bcUi , 8c cxteris omnibns ftinef^ilfimi initium 
fuit , ptiilo altius repctere non abs re erit. Pri- . - -^ - 
sno onudom confiat , qoantam in imperto * -^ 
jRntJtioacm diflidiom Religionis fuperiote 
fxciilo invescrit , ut flarim motoa iotec 
Txocercs amicitia, fidociaqueffiblstis . con* 
tca oflcnfiones , ixatque fic diflidentia animos * 
iUbttcoc. Carrar Carolos antiqoam Religio- 
jP^ , Saxo & BrandenburgicuS' , 6t Lsnd- 
pa^vii Hafiix » sliiqiie nonnulfi Procteres no« 
tr^ opiaiQflCf taebaotoc a alil afiitfeiyentiof 
' H ifpc. 17 * BiftoAifl^ fufflriimfwu , 

^^ 2 afpciiofquc» MpxpnlfilocoCatholld , vtriti 

nimque rupeiftitibnum dimoati , occopat* 

templt , fed mausdomilk, prxdit , & vlllc » 

demum integrzditiones ic teriitbrit eje£Hs &- 

cerdotibusi aeligiofifquein profimosufas ap- 

piicttt. Czfai fupiemus EccleGs Advocatiit 

|)tnc refigionis mutttionem sgenime fetebtt» 

U (iii muneris efib exiftimtbac ^ofpiceie n^ 

., ^uod inde Rcrpubnct detrimentiim ctperer. 

. ' Igttur piimum Jiteris 8c colloqtiiis concordit 

tentttt ; fe^ les lohgius proceflertt « qutm ot 

iufiniiipoHet. l^ofiqutmtd trmt perventum 

cft • pttuit rotli ^'s & mtgnitudo , 6c qoo quis 

snimo eC^t 9 Piioceps tuc Mtgi(irtras , flodia 

coattufqae pro hic aut illa ptite nitendam do* 

cu^re. Qxfar cai|{a &c fjelicittte fupertoryquO 

aninus benum tbfdveret mignitudiiie lniiper9 

^^copitnegocipium impcdiebator.' Igitiir de* 

Videtioptcisinconditionesitttm , Sctradttio 

Ptflavii ii^itntt. lufli omnes tb trmis diice« 

dere , 8c ne cui ^.eligio fttudi itfflet ctumra » 

. clonec ^t fiipec le in convenra Oidinum geoe- 

Xflideliberatiim conventumqae eflet.Ttiennio 

fclfk Auguft» comitia htbeorar,quibus nomioe 

.C«niiis» frttecejos ferdintndus KejtRom^ 

aorumprtE(edic IbiFaxRefigionis* ommaih 

J^tcffiu ojxfiiuui] conleniai ih kzc ctpitt compomtut: 

Impirii eocam fere qux Ptflavii afta raerant,e)tplictt]o 

dMki 2c confirmttio«' Primum nc quis EleftOcOm , 

^SSS* Pxidcipam , tut Stttudm » Impeiii ^ ob Aogo* 

SehUida-^^gg^^ confctfiOnis ufum fiiisin ditionibus , i>el* 

nmin jotot tlit quavis moleftia' impettiur. Deind§ 

cnmmt,. ae quid illi tdvetfiis Ctcfarem , Ordioef^uc 

IH.Z6. catholicos , eoium CoUegit 8e Clericos , relU 

$.9ntl gionem , Ecclefits • bont tnt prOVcnms bofli* 

iiamst. Je tentem 4ut machlnentnr « 1 ed hsc )>< i^;^ 

$»<{^n* cttnqoe exuteriar libere concedant,tcperx»^ 

Segni taac. TtrtU fizxtii Cstbolicos , & cot qoi An- 

yaUm. ' goftanx tS>iftuue Confieliionis ' lijxxc mdli afia] 

JLrcbScfifmpms » CpiOropcis, F^xtam 

auiWsexorciiKie e:«^1«A^Asco> Rdigio 

ttkQficansdeler^is^ Aacicn , canaenfi 

ns ac fwne decxicn^Jtsco A rcJiiepilcoptt 

pam PxaelatiiKa ac b^nc^^is '«cedar. o 

^DosliMie provesKOs «c«:«peric reftictii 

lociiin decedeoci* •licscs» C^ariiolictffii d 

^jBobmld de ince eocnp^Hc fic^ett. ^» 

— *- " '^«orainqiie tffqiN 

^_ ^ — _ P^^ 

-ffmdstioimtKft «oco %9»nntt^xMow9cm raaa 

ab ABgoftanaB confeffioois cnltoribas o 

atqoein nfus setic^i<Kns<^ » Fsqpemmq 

<ves&»fi «d miUncn inacv^ediscani impeil 

bnnB penlnoecinc • ic« uc ifiumtf jti fi 

snaaeMcl^^» lotirdB Ai^ Eccfefiaaica i 

— — — l ontw AugBl^*«>* Conftfliojiij 

Leiinonis eonEipoficionem fit fn 

Ordini Ec<3eIsaftico » facoltat 

aicqcie anmil pcovenctss cufolciinquegene 

ooovis ex loco incesc^ •« falvi petmanc: 

seancMieid » a^ c)tao<i ance faac obfiri^ 

zanc ^ macTo fingulorofn jorc,icatiUoR, 

jnivrefpean . eS^n^^tc. o^^*»c)riift 

sn in l O cr il s Ceelefiamcn» Scliolis, Zejiod« 

«c fuaencanoni paopeipm^nuUo, KdigTon 

ccifnini, »c olim cca dcinccpi p,ovid 

li2«m «*T»w~ ^cnperii flstos alretimi £^qj 

jI^mScos alcenos* ad Hnr rdigioi)fs prbfi 

0ecn adis^t^ *■>< concra tnagiilritDmipfbtc 
<ieie:nfionetxs ac pracfidiiini icciptat i>«. 
vtdi^onis cania migrare ic 6001(119 dfVea 
volencibilsUiyerumid-fic, (lDmmQcfci[tt' Wu 
nsnonfiinc Oomiiif s cc Magiflratiii' w , 

— — Legiionijm Utisfadam.yif^|m - 

fbper comroverfiis Religrotili -J ^cntnanfic » perdurct > n>t ficonreiiiii d 

H z t <2«. "on potQciit % a^CKna tanieo «tquc iDvidal»lis X »<!•■ pctmanwt- S>»»deeim« , Libcri hnpcm No- 

• «. i^tto biUtashac etiam pace gaudeat neqnc ^ropier 

ihJfW^ hapc aot illam aeligioncm , darona aur tncom- 

'38221^ .modum 1 quovis luflincat. Tertudfdtm. Ci- 

^ mflt '«*^« ^»*^'* Imperiales in guibus haae- 

J^^rl? nuscxwciuum .utiiufque Rcligtonis iiiit , id 

'^^Sa •'" "" nuncca liabeant , ncque atcri »1- 

vg^WU* i^jQs nijbarc • «w^cxco ftatu inquofunt deji- 

*^ ♦ ' «etc lahorcot. Atquc hiji raaMme articulis Pt- 

^ - ciiCcU^onuiiuro quidem optimi coBfultuin 

i^ ^ . videbatur , Catholicifatishabcbantaliquarufii 

£ccle(iaium ja^ura acomaauciui quodftt- 

purcrat avidorum cMpldinem abfiineie , plaqe 

JNautanim ac Mctcaroium inftai qpi orti tem- 

'■. ! . ^efta^pattcm (inerciuminiindas ejiciunt, iit 

, ., .' leatqucidquodrcliquum eft conlcivenr. Sc«l 

'^ lescontra accidit* Nam fub fpecic AUguftanaB 

-, confeftionis Doatina Calvini , alisqiie indies» 

' ' , «tquc aii« in r^bus ad fidem (peaantibtis^pi- 

nionesincpleic- Tum circa quartum articu* 

* jum multis modis gravitcrquc peccattmi cft. 

^am ctfi Froteftantcs Imperii ftatus initio 

f naagnopere adniterentiir , ne articulus illc Pa« 

1 cls docunvento infcreietui ; tamcn ncqocFcr- 

* ^, ,^ '4inandus Acz ocquc Trindpes. CatMici ab 

co UBqoam propouto diqioveri potuere : pt- 

, lam teftati nul|am (e fine eo capite » paccm ad- 

*- ^ ' 'iniftuios. Inlertus tandem , 8c commmii 

ommam conienfii pQblicatos multos irosad- 

. ,■ «crfarioshabuit, ncqoc qmcquamaot^Fcidi- 

B»n* Et* nando aut aliis dcin Czfaiibus majorc conien* 

vhfisB^ tioncpoftulatum, quamnt toUeretur. Inteiim 

»Mt&* '^quafijamniblatus efiet , aut ad tiaDfiaioncni 

^vsffgn ^»"* p.eli^(k ni^irpcnineret , p fsim viola- 

sAiZ batur. Duos omnino ArchicpifcopatusMagdc- 

^ burgen(em 8c Brcmenrem^duodecimEpiicopa- 

^ iuimcxuit»pi«tci Colle^ia«Cocaobia,alia49 

facci. I ficerdoda eomphira quae hoc modo \ CathoH- |tf 27? 
^s In tnanos ac poicflarfm Froteflantiimi pcr- 
venecim.M»gdebargcnfi Arehiepifcopatm poft %Anh, 
^iidericam Brandeborgicum anno 1551. fratei U^igd^* 
ipnns Sigifmandus prar^Aos foit, tredecim an> kwrtn&t* 
noiom poer qui deinde fadat matmior conce- 
ptam itm animo Augnflanam cnnfeffionem 
quominDS indoceret » morte. prohibitn^ ftnt. 
IHi iiibiediis (i566J loacbimus Fridericus 
loamasGeorgiiEledorts Brandebtirgtii filiust 
idqoodanteceiK»[cepeiat perfecit : Idemqoe 
h«od midto poft (i$7(y.) da£tit otoxt nupriai 
cclcbravit , retento Archiepifcopatn > author- 
qoc exemplo f^ribns Caoonicis fah > uti- 
dem facerent. Btemenlem Bcclefiam Geor" Et Efwm 
^sDoxBrunfvictnns , anaois)^- fatofbn- »#»//. 
Aot • acpoft com HemiciitDwiLaaeobur^. 
cnsadan. 1^85- obtiimit . oterqoe ot vulgo 
foebatQr Aogiiftaiiar ptoleflionis coelibes la- 
inen . qoiiqtie palaminReligionenihil motft* 
verinCl^ iiicceflit Addphns Dox HoHatic de^ 
cemannomm pucr . qoidein duda Augufta Yf*^"' 
Hejgts Dantx (brore pri nms cooiagatys Archie- ^^«2 /• 
|jifcopineJttitit. Sed eptfcopatos plures repe* '^-i* 
tebantar. tAindtmfis quem HenricustuKnsDux 
BronfffceDiis , an. X(tf«. Catholfcisabflaxit, 1^2»« 
H^tbtrfi^dfnSt , qui eotfem penetem^tein 
Docom Bionfvioennnm fnanns pervencrit t ac- 
C|iicabiltish7reditans -iflflaf pofteris tiacKcc» 
^ri t. Vardtnps ab Everbsfdo ab Halle an. 1 f tf t . 
/^Wey»/7/ ab eodem Hallc > &dein^loanne 
Adolphn Ducc Holfatiae. K-mtjn^wiiens \ 
Ctiriftophoro 5chneIlenbcr(po n. 155^. hkif» 
mti»fii ) loanne Haaguitio 8c poflea a Ducibus 
.Sasoniar td murationefn Religioois peiduAr» 
atqoe fakSx CaffaalieaB ademptt ; adde- 
iMotDr Higrfhs^iriu & lisHmkurj^iau «b iif- 

dem SmoM Dudbm peridem umpns oc- 

H ) cnpais» 174 Hiftortiti^MmnoflritmfBrU^ 

lifuty 8c Ukujfemfis qucm Mtfcbiones Brsnde- 
burgici , 8c ponxemo .CAmimnfif qiK?n Doccs 
Pornennis fibi vendicaveianc^raetei harc ftme 
£c poft ti^nfaAionero Ketigiofam ab Ecclefia 
Caiholica defcivexant , duo Magiftii Ordinis 
Teutonici * per BorulHam unus , alter pei Li- 
vonram , adhxc ArchiepifcopatUi RigeniTs » 
Sptrcopatus RevelenrisXhuilaQdiuSfDefielius» 
Tenzius, Siieiiocnlis* Schlefvic«nfis,KyIaiaSy 
Tumetzanenfis * Heilbergius ,- & VVarmeUn- 
dius. PorEOcol]egiorumcoenobiotiim<|ueqtnB 
xepetebantur iniimtus erat numerus* Mequc^ • 
hic Piindpes modo « fed civicates eclam impc-» 
xiales arguebantur , Argentina , Noribergt , 
Vlma • Nortlinga • Memmtnga \ RatifpQna » 
alicque permulcseb quc tnnhas ex his ad fc.» 
f acultatibtts pertiaxerant, Meqne fais coatentU 
pofieiTores quoquee)Ccerant»omisi afii Catho» 
iicsB Religionis palsm iBtetdifio ,€|uod taiDen > 
poftremo Ftcts ReligtofaB ^oflo tdveifi» 
batui- 
C^p^ Igttoi C«fiir }am diuCathcUcotnm queit- 
tghcipit moniisfati^atus, & fiia etiam voluntate t oi 
JEdiEltoti crat CsthoUcac Religionis defiderio ardentiflU 
^ybiff. mus , his omnibus Reipublicae malis , ei ipfis 
ti9nis b0' Imperii Legibus lemedium petete decievit. 
mfmm Voluitque ut ad pacis Religiofc fotmolanu> 
l£tciif4, Auguftatconfeniii Oidinum fiincitam , omDtt 
fedigeremur. Igitur compofitom cdi^imw » 
quod ptius quam pcr loAperiom publicati tace- 
xct fiia fitreium jnagnitudo^ ut {upei eo Priiw 
cipum primatiorum animos atque (entemiam 
cognofcciet. Itapcomolgatioipfiu»inannom 
(equentem dilata efl. Porro edi^^iimperatotii 
hxc etant piaccipua capita.uc A ichiepircopatot, 
Xpifcopatns , Prftlaturar , Collegia , csteraque 
cjtisgeoeris.boBt Ecclcfiaflict icostta trtnfa» 

fiioaeai f aioiiem Tifl«vfearcin Catbolidt tdenipu, ,a«- 
andqitis poilefibribiis ezreniplo tedderemiir«, '^ 
Tkim qood CaTholids ftatibi» nuUa k^ pro* 
liibeatisr fitbditot liios » Religionis ctafa d< ttow 
Bibas fiiisexire , com cuilibet jiis emigiatioiift 
ac reroai (iianim Teoditio Pace Rcligtoiits per. 
niffiffr» ncqae comrafiam ullo arttculove- 
temr. Deinqtte nt Pax Religtolirs prsrterCa^ 
moficos , ac pfimaE?«ADgti8aDZ conftaioDif 
«iltores neminem aliimi comple^iatur ; CDjttf. 
cmiqQe is edam R^ligionis aut fe^ae fiiertt. 
^ Grtenim commoBe id & geoecale refttrv^ C*ntr9, 
tioiusecfidam, noDnallaJjujasgenerisexem- ^^^fi^^it 
pU przivere i JEx quibos quantDin ne|ocii ^rcbif^ 
cam reliqins fbmr om faetit tunc fads coniid f*fi^dtm 
fotcrat. ArcWepifcopatut Magdebargts erat •^-/*. 
mter ea qme reftitoi dcbebam , irroifqueVVaU ^'*r/M« 
knaeinii obtinebattir prster orbem :e}us Ad. /• ^^t^ 
Itiiniftraror ChriftianosGoilielmosesMarchio. ^*^ium 
■iibtts Brandcbargfds tom vi pad5caciM)it Re< ^fT*^* 41» 
figionetdoneiis « tom qood inbenoDanico ^^«*»«(* 
conrra Cxfarem arma fidiflet » profcriptosi C*^^* 
aJeaqae bofiis Tmpctii , erti. Q^aie veriti Ca- i^f 402^ 
sionid , ne Orfar PraEfolem CatHolicom indo- l^tieh, 
ceret, Aogoaom Saxooi» Eleaoritfiliam td ^^»2^^ 
fignttaremillam capeOendam pofioltot , Cc- 
far igntms comm qox agebtmor, ui Pfimttuitt 
iHum Rcdefis Catbolics redderet , inienltck 
Capimlatibus MagdcbtiFgenfibus , quoram 
pleriquebelfi Danici criinlne tetiebam«r, ne aA 
JEle^ncm poQnlationemvc noviPr^^tilts coii- 
yenirem » Saroni vero f^tibir quintos iknptar 
io lecoperindam provinciam iHam impende. 
rtt, mm qood Archiepvfcopatuin illqm |am dia 
contra tranfa^onis Paflavienfis legcsadeptom 
1 eddi Catbntids oponeat. itaque monetiieth 
poftolitiancm filii foi confentiat : Cnm & illfe 
propca (firetfittiem&efigtonlt ad ct^ndum-r . 

K4 Mt -^4t W eti*m «dfKiflulandoro eliMiMtam^ucc** » 
ptMm In bello Dtoico «belloocm plcnq jom- 
aes fitt midonei. Scd i«ra ilU fcftinaM poftula- 
tionc atqoc acccpiaiiooc icm piacipitavcrani : 
iitpriusonima pcificerenn», quamliicracaa 
cos C«f aiifi petvciiircnt. Itaquc ^ Capiiulo ic 
fcripturo qaoniamin amiciifimum ac roaxime 
^umCafari Fiinapem.tanwm beneficiitfEi 
comnliflent ; digoaremi Otfti hoc eoruro de 
Saxoois filio judicium tamm habere » & Saxo 
rerpondtt non ^(ie &w boooris fic fams fttz 
laaura acccptatam fcmcl filii digniUttmin- 
conftantilevitate omitierc. Caefai ncmrorc- 
fponfbcont^ntttsut Archiepifcopatos fiHo fuo 
LcopoIdoVVilhclmoconceffioneSumnM Pon- 
tificis tcadcrctur facile obtiauit i nominavitque 
camin rem ©rficrnatoiem Piovinciz illiijt 
Wolfigaogum Comitem Maosfeldicuffi « n- 
lum fticmmm pnidcmcmqoe stqoe cxpert« 
^ci, Athccdimifit Magdcboigumqminvi- 
tam 6t fsfts Capitidarium % qMorum non pait- 
ci bcUo Danico im^xti crimioc Majcftatis te* 
oebanmc tn()iilrercnt. Quatc illi non vano mc- 
topcrculfi« nam jcadcm fere cratcmmom 
€au&»duoscx fuooffdinc Viennam ad Oifaiem 
ablegant, qui 6c pc|ores eriorcs , 8cmiperaiil 
Sasonti poftulationcm cxcufacent. Igiturad» 
«Ufli y exp^mint credidiflc fc quando Elcao» 
lis Saxonis filium • CsEfari addidiflijui Prin< 
cipis. in Archicpircopum pofiulavciint. votaor 
•tatt Majeftaiift ipfius abunde fatitfecilTc , nunc 
fiom id a0ccuti non fint rogarc • ut Cxfar op- 
timum faao confilium iis fuggercrc dignaxe* 
tnc > omnia fc ad rocntem atquc acbitrinm Cc- 
fifis pcoa^i(fimcfa£h»os.Car(ar |>ci CanccU 
.larium refponderi juffit > quoniaro indiaa po- 
Anlatione nf>n mcdo contia Jegcs Impcrii 8c 
Ononam giayitcc ercavecmt»^cuam utcr lc 
T ttque \ jEX BETftVKUK. A Ltterlmtm^ 177 

ac^tae IBleAorem ^azonuc , tmiciflimam fibi ^^^f. 

8c opticna yoluncate coDjoadwn Prindpem 

lcnaim Scorigtncm diicoidMium )cceiint,vK)e« 

xcmipfi quomodo fcm cum Saioae coimpo» 

Mrcac : k ocque ob privatam Filii , ac ^omai 

fasc^ M & pahlicom bBpertt commoduni 

AicUepiicopata cefliimm. Ifldeabioptit ectc- 

tis ciaSadkos ad 1 aos reverti juiCc. 

Sflhidem lempus Ferdinandus MagomHe- 
tmngt Doz ex Itafia Piagam adveniens Caia- 
leifo •nwcalum ialutavic • inde Oenipoofem fMf/i^ 
pcofedns i.eopoldi Aichidactsfilium ex facro 
mpctihu fionte ititcepic. Oatumpuero oomeo 
fer<|iMndusCtfolos,Genu2iflgeo9coo)iuJiio < t 
deie^atqueintempoieopprefla Aathorem ^ « 
cias InUum Cafacrem Vac^heium petbihcnt^* Sjf * 
ctii aiiiiem sltius trahant.oui Ducem 8c Sena- Ir'1'^' 
tam Genoeniem feriis Pafciialibus quando pa* ^**'''' 
bJicspermbcm proceflioczmoredocebatar» ^^^* 
intCtficcrccooi)inierar, Rcbus igituc ad id ritc 
^ compofitvs Radiflus quidam , unus conjaratto- 
jofo piidie quam perficcretur sdic M^gKlra- 
nim» aperitqae iniidias. Vaccheiuscumpsi^- 
nsibciis comprebenfiii».8c fiipplicio affedu» 
efk- Indidimpunirasac dcceni aureocum mil- 
Usio pismiom daca* Vcnitiis quocjae DuS 
CoiDaiiis nonTeve drfcrimcn adiit. Authoc 
filioia^iat, ioveratque ot ^faninDi puntiiice 
to numcroTn Caidinsl um rcciperctui# 1d Rc- 
^iakbs Zenas £qi>es S- Maici , atqoe u* * 
fios cxdeccmviris , comra Leges patiiasff. 
£tutR (&ftiuos sciitcr inienatu impugnave- 
xac. EaiD patris fratriiqtie injutiana aUer Dtt. 
€u£6oi Geor|ias Cornattts noIcP^ ferens. 
immittit ficaiios qui prodeunteni ^ Curia 
Zeaom comfoiierent* Deerraverant ts* 
inen percoi^res * non md levi^us. vprnerl- 
te laikSdM» Sed «uzocitas - Facinoiti omn^ 

B 5 «««*• 17 1 J^jl^rumtmnofritmpiris^ 

SM* comiRovit, auxitqoe iiidignationent , fartnilds 
Zcni , refperfam finguine domini togatn , ctr- 
comfeiens.aique ideftttdem yociferins, csfixtt 
hetum in tuendis ^atriit^ legibus. Igitur inftiHI» 
u in Ducem ftftio» & m«gnis Fatium ctsmd^ 
tibus agitata efl : qui ubi j(e ihfcio facinas com- 
ilvifliimdato jure jurando aileiuit » venetquefe 
nnagiftiatu abdicare piohibitus fuit , abfbltKof^ 
que confenruomnitmi ;indignitatemezatitho- 
raodtDucis abborrentium.FilittsefUS Ge6r£ios 
profcriptmy ac bonisommbus fpoHatus hitr. 
1529. Adinitium ahhi milkijmi vigfefiitil 
ncnt pax Danica LDbeccz componirar : con« 
fmt J>S' vehtumquc ut &'exti^uk> Ducfs HolftH* co»- 
niea Pis^ tcntus ^ reliqho ik Impeiio abfliheret , neqtie 
f^f^*9» Cxrariqatd f^ciefidum aut Ofnltt^iidtim prs- 
fcriberet. Bpifcopatus in Germanil; omittcret. 
Infulas Femeram & Nordftrandamaliaqde loc* 
intercepta r^ddetet domlnis. Sui ipft viciflilli 
recijjeret, ut taihen Csfaii lus vetos dcin Holfa- 
tiam , Stormariam & Dltmaifiam relinqnere- 
tur : dtin fumptus utiihque cbmpehf:ici» 6c «• 
|>tivi diii)ini funt. 
Acrher per idem tempns in Borutfia Saecol 
lel» Sut* &Polonos intet betlOm continuatum eil.Brod- 
die^PaU- nidam Sueci anno fupeiioie occopaVeraDt ., 
9ici$» eamqut pei totam hyetlnem drcuropbiitisiii 
]Btrufi\t ptoximo prsiidiis vehementer preinebatCoii* 
fBiJi& fecpoIfiBs , ut jaih haud multbm abefltc » qoiii 
f4x» jtenoria c6mmeatiinm iiAe uUo certattiine lii 
Tolonoium pot^natemuitiortdiret.Ea n^oeffi- 
fate animadveisa loannes Vrangelms £)bin« 
geniis praclidii prariei^us lii^fato Duvlo Drii^ 
enca qof^ Polonis ticgiigenter f^rv^battit , Bc 
dein cxfis qi^ ad lefi&enlum occaVrerant iva- 
enam copiam annonz^ibi intulit : dein men« 
dum vi^ioria ratus ^exo itinere Toruniam pe. 
tlit,^ coDcepta potiundx otbif egre^iar fplctu 

did«» didxqiie » (ed imptrat» » ac Dulltre ad taiHinn 1^2«^ 
perictxlatn proviu. > lAinqoe ad ipoeoirac por. 
tam pervenerar , qiiatti Cirss miKtt» eiperies- 

luvd diiMeddei^^e^iit. NifiGercrdUfDi- 
* nollit» Tribim^ Veterairas 'f«ite nidc in tnbc 
pncicjis ilibirdad perldihinfi occniiiflct , tni. 
Riatis ad cenftsMism dvibils 9 conduciih 
qDeiD esm parrem tOfmenHs * sique inho- 
ficm ctplofisy ita Soeci rcje^ , (k inTequeme' 
Totofueo e<]uitata Clbingam compolfi fiint. ^ . 
Mai& Febmarfo ^mfiia V4r6viz cele^ia 
fbor^decrcraquetnlioc bellum coHc Aa Ut vo- 
cnirfimiaria , qui eft dimidius florenutindn'- 
vosfingqls^ rtm uibnnn quam ptgofum viflfe* 
imnqae prxter srces Kobiliuin « Clcii. "ftU 
miflanque Regi quoniam miles extemplo ha- 
beri non poflec ,'■ ut ab Imperatore auxilia ex • 
'Germania accerfereDtur. Mifliis eft \ V Valien- 
Hctnio Arnliefmiiis cnm qninque pedirum Sc 
doobus equitum miUibns, qut Majo menft per 
PomcTsraam dacens, hiftiralsHamerfteiniicd- 
jpus, ipodCrudentum cafira cum ConiecpoUlo 
confvnzfr. Quo fci^fidioconjlirmatusConjet* 
pol^ns & pngnandiavidnsut Regem Qaftim 
vom • qui jam eoek Suecia adireoeifat ; elice- 
tet ey caftns ad (^indnum pofitus » joflit ofc. 
copa r i rraofittis a<pud fluvruin Lybam , quos a 
Regehaod negltgendosfdebartipfeacceptn^lir ' 
'sn^m* A rnbnnio In^lcva liaflarisf EquiHbns , 
' iiidftxa Cofacds coHocatts,it« acfe BsftrijQ^* ta. 
>enoim^hoftium oppci-imr.' Qtff^r sdftjftj 
'Confecp^tis cdm hafHtis m confehifl}- 
-tna Soccomiii ignrirna majnb •'imfpcfti tntih : 
8c disjcftis qoi obflliteram t otmenta occopir» 
\ qtnbo^ haud procul abera t Rez ipie GuOavtiSi 
Indecmiiram totam Sne<}icam actem Csefarta- 
ni paii viiiote excepere. Certatnm otrinqoe t- 
^ctdmi doBcc Swd x»m ^««n^Q^.^1* tSo luftoruirftmMjlr$:Umpms f 

'i€i(9' tndiginitioois plentis cum levociios collcdo^^ 
^e jo tpraEliurti leducexct » iteuio fulop* 
fondunt protiig^mquc s jMsr^uJfos dcin u^ 
fiOAiettitos doncc die% toic, perfecuri. lo cp 
T^j^ oimjUhu ftex OuOavus bis ^..Folonis captns 
Suectm cutn non «g^fcieteiur «lapfus eft , amiib 
/vrini. baiteo pileoque , indeequo perBici impa(iti)s 
Utm» iiniis,intempeUa Do^ae MarixHurgom evafif. 
}>orio.fri]6)u(n vi^orix difcordia Ducum moz 
corrupit. Nequc Rex rpfe^ Sigirmundus ad 
caOra pervcnifns buic malo mcderi pQtuir, 
Petendum erat fta^im. \ prxlio MariJtbargiim 
quo (e(e B.ex contuleiat , prtufquam rcfpira- 
tt} a metu, jiui nece(rartis,Qperibus conainiiol- 
rctar.,Sed Afnhetmio- non lubebat. Qoiia- 
juflti Conjecpolfii ad divortium Vinul« cttRl 
diis digrefiiis munimentum ibi Stiedictim o^ 
pognare fruara coepit, Id Socci , ad capnt 
inUiI« Mari2bur|om adjacet , obi Viftula ia 
.duo brachia divUtis uno Dantiicum ,. altciO 
cu^ & MatfaBborgtini adjacct ^ Elbiogam dc- 
.curiit* Itad(vi(H viribus neque Poloni qoic- 
.qoamapodMariachurgum > neqtie iilc lAex- 

^^natrooc munimcnti Uiiuiefficierepoujete : 

l^buirque fpacium Gu0ayas m civitatem pij. 

ino impetu factlem ctptu , nccciTaria defea. 

£one , opcribufque , & novo ex LitimaRU 

. foblidio communiier. Scd & Sigirmondtis 

in cai^ra perYenicni trorn (Unflct ut omi^ 

..inuniinenti ppp^enarionc ^rnhemios. W ^ 

. paftiirer^rinfniinilipcndi ^ caiilatns ^f pnflqoaip 

<fa nun^er^ra $int necdum paruit qiniQL diccict 

JC i4vcrro«..difionc«;Eleaori$ nSit habcie 

.in roaodatis, Pars cnim Bominz ad Ekab. 

jcmBrandenborgicua) pcriliH^r. Dcnj^nc p«. 

*uit fraus Atnhcmii cum omnia Polonomxn 

conliliaper euno Elcaoii nud^reiftur, cuios 

«blf!^ clicn^ctar atducia diii<unbus ipliot floinacitinin faabcbar. Itaquc CLcx Sigifinondui fx^;^ 
miflb celeritcf ,nuncio ad .yvallcnfldQifi^, '^ * 
tStcit w Amheiriiiiis revocaietuir » (ut>^*(uto 
ia ioaioi ipfiiK» Nenrico ) u^d Duce Lauenbut- 
poo«^^,mox PfaiJippo.MansCcMio. Sed;am 
.^^iifi ^iniiefnii ignomi/iia exeicitiim gqc- ' 

.ntpetaiiQipaxLUCiaquc du^e qui iovidiam fupc- 
met , ad faxc penaiia comnieatuuni pahuliqu^ 
imihiadcafttaSiiedcatransfbgiebanr. EtRex ^**^"*** 
SigifmondBs moEbQ corieptus caAra deleiuii : ''<^m^ 
iia adnitcatibiictaiidemGs Uiar 2ic Angliz Re«> 
^gom LegatU paz ». (ea inducijc in annoi quiji. 

•^ CQmpommtHt , faiiconifitionil^ua utBrcK/- 
JHda, vVounditiQnv, MeJracum / $run um 
^rDiifiviateOitueiemail^olont; , Marixbiit^ 
easn EleQoii Bundebutgtco in dcpofi wm ita- 
fKretor. qoi tamen annoos provemus ejos uibit 
infolz^ue io ^rratiom Polonicum re£eriet. St 
nxeinuidiidis finitfs paximej^ranoncoalercc- 
tct « oiben) illam oaa cum Diifavia Suecus le^ 
dperet • atque intexim pignoi^s loco rerineie(. 
jx>rtnm com aice Memekiire ^ 8c El.bingam ^ 
9f ansbergam« f itaviam, atque omnia ea (jUs io 
livonia occopaverat. Comitia dein Verra^ic 
nenic NovembrtcelebratafuDt , esoratufque 
liex ab Ordtnibof ot illod ad feliciora Rdpubli. ' 
catiempora-rcf^viret atgre tandem indodoi 
cft,maoniieret. ItaKeps atqucO«dinatnde- 
Cicroiadacfa(probat7»acdd^prorogat<(unt. ^a* 
iiaudioviro SuedjcRegc qoi jam adbcllum^ J!/ 
^Sermadcom aniniu^ fdjecerat. Eoden^ annq ?^^^^' 
io^goem viAosiam dcTarrarisRexSigifinuo. ^*"^'*'? 
da» tc^tavit . qoot Dudbii^ Galga ftatr^^ '^ 
fjindpis Tartarorom • 8c MurzaCantimirioi ■' ^ - 
Eulli-iin iDgre0bf . Stephanos ChmiU<;ibs Doit 
Cofsceonm miro j^tarlio prc fii|^avit. x c<^ ^» 
wdc SSo Caodmirii , St captia bismille • iotet. 
mm & fiattt f iiJicipit Tait«rotiim fnit,, 
^^ . B 7 foiwf BiUi 
m e^nti" ^»/4. ticbji^, 
25 «Z 5. Forto in italir pat idem tempits gti vhis mut- 
t6 tiilUim exatiSt • cfmihihc CH^^p^Bai 
^ambabic;» t>^ce . liidft KSamaran^ R^x Xudo- 
yj^us dbittita R^pelU dactet^Sr^x tliigonbttataA^» 
ii#viii^dicin^am Miiiittianim' dttlptie)l^..|nfefti 
t]mQi^u6,con(atgetenf. Rbs^ ttidbVkii^ pti^- 
(er if^datas 'ddmedfcais tUiW pat<itt' qubqdb 
CumRcgefAnglr* ftcetat , e6 recQViu$ cum 
yt^lore ^ifetcttuin ^baudiam petnlpit , oc- 
cupati Segulione atque apettoin Italitm tran. 
iita , 8c <6inpnl{o ad ^cem Sabaudo « cujuii 
^tibiiem Ipn^ litetttie Utimitird^xetcitar^dCboc 

obtinebit. C^^^i^^^H^^flQ^t^ HelVe^os tk 
Rh^tiiin Juftt^ato apud Lindaviltb' ei^eidt^ 1^1 
Italiatift trrum^uht, CiJria , (;a^tetaEque iti eb 
trandtUaiftes validis i>tatfidiii fitmatar. Erant 
in exercitu Caefatis primatii tribtiiu. Colatu^t 
Metoditus , Aldringeitts, 0(ra*Ga!tafl[]utqt]i 
divliis imet (e partibus a^rum Mantuanum tbr- 
^^ntis inilar inutidavere,nullo jam loco prxtex 
^antUafn • qui dettjnanfcisarmispofl^t refi. 
ftere,^lnteirea Rex Hifpanianihi atnbtbt^oc- 
|[uHa ^^niWcinnin' Spinola Medi^atio fifft6u 
infignemptti^latempbraducera , QcitiiRtati 
fama impdmis . celeSrem.' 'Atqbe it' rur/utp 
Montisferratum invadit , donec Utr(»fqae ptt • 
inum cpmm^arum iitppla, dein'^yemsin U^- 
beriM compeJl^ret. ' 

At jn Gerinahia magno trotefiantiam ter^- 
re JSdi^um^iCpflitutlonls per pmnes tmpc^ 
{[^Trculbs ^uNicatum' eft, SimulSmifl! }n pro- 

Tincia^ ^C<><^tni^>'ilptii IQ^^ C«far{i exeque* 
rentur* ..quasiDii^poRtran^^onefn pafiaviea- 
(pm Cathoticis ademptaeflent , i^flitueient. 
I^refipo^ea 'legc excipiebatur. Ne ilfi quidem 
qui )ia^eiHis pirrtitini C«riKanutti Ifuerant.Gra* 
ve erat tot opulenta facerd^iia demiiterc « qoi- 
^ itt £librqae: 9cf^iIitmegreKie(itfleii. 
*^ tabancw tdbant. Et ennc f rincipum nonnQlli his ^aa» .^^ 
«nto harredicirio parriindiiin didoiei: Frsteo* 
4eb4titf tot f am annonim quieta pc^feliio m noii 
tainrepetiqkMiiiaiifenicredefenc • Difpatab». 
ntr {kax religioft t • negihantqoeeum atdcaium 
qmdb cedendit SaveMotiii eft obca«(a«i mii. 
tuac rdtgiOAii ^ -«nqudm^ ffoteftantibas con< 
cclSim • iedietnperotiin aais UDpeiii appa. 
leat 9 oppDgniitfim.1n{eniim taMsen tBftrumeii. 
to pacis peitinacia CMfaolicottffli , 8e volon. 
care FerdiBandi Regisb Neqoeproptcies ii* 
iMbendfnn qiiarfi eomittjunl oAinium coiifeo4» 
admifiof fit » com ProteftaMct lUM in i^§f 
tnodo Comttns anid 1 55 r- fed «iias ctiam • ae 
deinceps (emp^ C(«nttadi«eriiir; Igiiqr Sax» 
imprimis 8e BiaiidebargicQs Biedores ,reftj 
rendam taiuam rem ad generalia Impeiii comi. 
tia cenfebanr. Et qnofrisiti de pace Heligionit 
iSomrovCrfia e(fi!t,negabirtteam alitcr ipiam ex 
confenfii otdinniki definri ■utexplicaii pofl^ . • <» 
$t efic ^ Hbertare imperfiCctmtnici «t omnei ' - ^ 
godirentni •nU omnftim|Btct(k.GKtenHn C»( 
far hajtis oufz decifioneiii nonitftklo tx Avet. *^ * ^ 
fis imperii receffibiis , icdefiMn tflriftio Ele- 
£k>/afi convemti ipod Molhttfinmttffefbtoiii' 
tpcAare ceftatas propofitom tenait , ' «bifirque 
pei omn^s C^rcUlos qiii renl ad eflfe^m dedo- . . 
cercnt. In quo honc fere ordinem dclegaris ^*? **** 
rmspiafaipfcrat. Wmo Jubebat citl»ri Ordi-^''*''^. 
ijcs Kdi^oros aHorqoe qtii *OiM «itpetebann «^«»W^ 
tum eof qui ifla detinebantTed feparatim. Vbi '*"' 
tes cotkvida cfict , boba iHa pdft Facem l^eli-' 
^ofam adempta , jabebahtm reddi* Domintif 
nomine Czfiris • ncqafc a nd i ebintiir , ' etfi prar- 
/criprionem ant litem sdbuc in Camera Spiien. 
fipendemem allegarent • veladComfthlm« 
perii provocarent , cum h«c omnia edido Cae- 
(kico tolleremor. De Cf(fatdralibiis & colie* 

gtaris t84 Hifiorimtnmmfiritem^fbt 

Sfe^b ffi^us fccdc<its mandabatjjc PoRttficia MtlM 

SecUratio expeftsreiuf Obedienribat porio. 

acfpoBcecedemibavfniAiKiiKc hacpetcepd 

condoiMiChtur Kth*&m his eciam imilca* 

lentur . adlubiniibio|«seiret ini£rarimtfl^ 

«jaam obfet^uentenn promptftmque per emneii 

cxercitiimCxraredijferti. Deniqueut de HM 

xt Ae occQrte> tihu« pericuUs cjutm piimtM 

td Aultm peiftriberenc. Cum his mtodtf} 

miffi Legtti ioomnes Provinci^srepetitiooef 

bonoinm t^fpictnnir « qutntit Prntefttntiot 

^ueiimofiiii , CtBiogtudio ^CathoIicorunl 

^but volupe ettt^» tn piil^inas eafque opQ 

leotirsimtt poflleftipnes p«»ftliminip reponi 

Ordi nes ReH^iofi quti plui t tnii(crt ot * eo pla 

Kecfpiebant. sed nequ^ imer ipfbs de ptitl 

titneconveniri pocertc. cumveteres tmiqn 

|K>0ersione , Novi reoentefqoe indu- o Cxft. 

rit , ac Poottficis concefkiooibus nuereotar. 

iMuh. «nwf h«c Augnftap qaoque VindcHconim • abi 

Uk,%6* Attgoittnc CQofeistoni noqnen dttom , refp» 

inttio coeptt. Epi^pputuibisillius Henricaf 

I6ay. Oioringius repe<ebti jui^fdidipnem hcdelit-. 

fiitctnhdequadicditi tnno faperipiis fccuU 

quadrasefimooAtvo inter Oitonem Spi(co- 

|Nim Augoiltiiom eondemqae Ctrdinalem • Se 

Senttum Au8afiar.um itt conventam , ot(tat 

lurifciiAjo ron Epifcopp integrt rem^neret- Itt 

confidebtt CUi ringtat buic trtnftdinni pet 

infeqnentem (epiennbpoflptceiT^ Rert^tuiam 

• nibil detitdum , 6e Ctfjr mi0o Ferdinando 

C:rtio mtndtvit Ma^rttui, nc in et pctefttte 

Spi(cPpum impedireiit Mox fruflrt de precta- 

te M^xpne Cpocionttoret Lutherani » mtg*» 

fliique demirsi ex urbe , 9c in eorom fo. 

(xim CtthoKd repoGti * civibos ouoqueve- 

titum . ne tdconciooes extrt urhem tutlcw 

ct ncini piodiicau Addict (eveiii poent « 

ia uoeriirtm, 1S5 

ia..tr4ti(gre;^ores > fic ne quid pcr tDmDltnm .mu^ 
inconnilia plcbs inciperet , acceptt noAa \n 
iiibctn m jlites , qDi infolentiam & convcnti- 
cuU Fulgi comperceren^ Csterum ea ret 
£le£^ocero Saxoniz ntaxime popogrt» quod 
in ip(a vclut nataK Augu^anae confeflionit 
orbc , exercitium iJlius ante pacem ^ctigior»m 
illoc ioduAom, abiogaretur » comprirais aa- 
temar^re tulir « cum llCatfk>lidsfcriptoribQtt 
«xiitts vdIco libellis oflendt ititellextt . loag^ 
dcflctiflk 1 veteri illi' AugiKhoa coofefltone* • 
eos qui bodie profeflioRC illins fe^ ; «AireiYt t ' 
Bicenim ie exiftimabat conveni fundamefltt 
pcU Religiofz. Btnqoidem AoguftanaCoih- 
fdSo rolleretur , cui tunc pax data 6t , ne« 
mliiem faw>ifie Protefttntiom padsilliasiecu. 
ram fbre; Itaqoe coovocatis Lipliam ptimariit 
Tbeologonim fuoram adverfus banc Catholi- 
CDfum opinionem cvolgart ioffit Apologiam , 
qoa probabat (e aliofqoe Prtnripes atque Otdl- 
Hes Protcflamesin primsra confeflione qac t 
Carelo V. Cziari qaondam oblata , 8e deia 
pablico Tmperii decreto tn comitiis Augnfti- ^iS^ 
mt admifla bt, adhuc integre atqae intemenre ^SSS* 
periiRerc > oeqoe propterea ^ padt Religiofit 
^ommerdo exchiendos. 

Ira t aibatis omnium aiumis fpe metiiqoe,8c Qfg^^ 
velm diviia denoo in ft6Hones Germanta, dom ^^^ . 
Jjteris foiptifqiie de Religione , 8t ficris Ec ^^^^ - ' 
deflanmi facuHaiibih acerrirr.eccrtatuff,acceC^ UrtM 
fit afiod haiid (ane levim malum , imo eo gra« V,, ^ * 
vios qda wrofqoe premcbat 5 inititia 8e no- . . ^ * 
iDems Legionum Cafaris , (fDss yvallennei. ,^,^* 
IPQS imroeiifiim aoxerat. Nam etfl hincin 
toioffiaip Rei^i Pnlomap ■ inde Hifpano in Ita. 
Bam acBeltitmiCat^af aoxi^is tubmijerat.tamen 
taittum ftjhuc rriiiium fttpercrat quo In pe» 
liiimfrcifieicttir« lcaqaeSaxo fitBfandcKin- 

fU^ttt cqU Soevici Friodpes, mglt«quc civimes 
Ifnperitletrogabant ciftrcro ^uoniam devi- 
aitfam hofiihus nihil tmpttus timcndum fo- 
let ,ui tandcm tUquando gtavcm Ordinibni 
snilitiam dimittcicr. Natrabantur dcUat mUi- 
tum , avatitia prxfe£(oium, rapin», cardes* in« 
4bkttti«^f aUaquceJifs^lSJsnctis qulbu* tcmcdioinr- 
«qoeflet i luipcopianun cxa|j^oiatioi)e. £x-' 
• poncbtnt quai^mracqhtrt^cgcslmpcm, 8c" 
coiifiietiidin^s pioyinciarnm pcccaretur, duiti 
fiiieullo Principunii acPiocctum con(fhiu,taii-' 
tum protibitrio 8c volunrate ptaeredorum mi- 
litifium^iiibcrna atque hofpitia miUtibiis divi- 
dercmut- Defciibi td eotum nucum tiibma» e« 
sigique multoimpotentius» foedis , ptftiont- 
bw itinett atque ftadvtdtvcndi. Novoscon-. 
tribotionum modos» ttque in auditos antc hac 
excogitati. Iam,diueflc quod cxbaufla plebe 
ipfledam Ftoccies toopit corfli^ati incipianr^ 
CiWtates Impetiatcs aonhabcrc undeonert 
Keipublics fu(^inc»it , li us rebof inodus noii 
imponamr > nihil ni& extremam peTDiciein , 
•ur qi» ultimi malonim eft dcfperatiooem m 
puIchcrrimolmperioexpeQaRdam. Harc noi^ 
obfcure joaabantur , - neque omnia e» vaoo. Et 
Catholicoram Pfocetum pleriquc » cafligando) 
miUtum morei . cahibeiidam Prxfedoram li- 
ceotiam, reducendam vete;ea»difiipliotro , 
tm (i pax habert poflet dimittendos continixi 
exerchus ce nlebantyeaquc dc re Cxfaiem roo- 
defl^ commoncbant. 
Trimii Auxit querclis ProreftaBtium vVallenftei* 
•hpdi» nius obndione Magdeburgi. Hyc vxlida td Al- 
Hagdt- bim urbs czietarum inflar » io miUtiam Qxd* 
hurgi.U' tis. ad arbitrium VV^nenfteinU confierre co(>e« 
tiekMy, batur«mi(rp a^ id irihuQO Peckcf o cum Le^io. 
Z7. AC Ctoataruoi qui impertttm pecuiiiam 'exi gel 

xct. jetldaim«gref«netQtbsiDter Germaoic» ux^. 
Jlanreatica/qfie przdpui nominis t quidam h 
^cb<coorti r iotaenteaut dilEmQlante ma- 
^iftrata f Nave; atiqaot frumentaxias , prono 
udc diveo ad VVallenfteiniQm deTehenda^ di- 
£piaot. Inde in Legi onem vicinas oibi flatio- 
BesinGdentero faftoirrpetualiqoot cedunt^ 
donec aMagiftratu graviora Aietuente ptobibe- 
reotor. VVaflenfteiniut cofacinoreimtatui» 
sot f an ante otbl pr^v alidar>&capiditatibus fuis 
IukA 6iis obieqaeoti iofeftos , a «id|K occafio- 
. J>eiiijixipiiit.iiiflbqQe adMagiilratum tiibuno« 
jabct ot fHas impeofis integram C«(aii Legtoh 
iicai «bnc , obi id negatam • urbem Le gioni- 
biif cingi 8c ne qirid impoctaricommeatuum 
•^ffityloiiciscttcumdari jabct. Itabelli Ma|« 
debmgieBfif tnitium fadom , ex cojut deia 
exifiia fdniilla nrbs miletdm^ conflagiavit. 
Reipcsit ftatim ad fodc uibii aoxilium Hanfea» 
ticaiodetat » aranfviga impnaus » H«mbac« 
gtim , Lnbccca aliarqoe civitates maritimar; 
irjqaeaiiffisadVVallenftcinam Legatis vim 
fkprccantar , rogantqae od exeidtam » ab or- 
be Impetto amica • dedoceret. llle piimo red- 
di liiBiicnta , atqae raj^toret illosad pocnan» 
dedi pofiolar , tum caattonem ptarflait ic in of- 
fictoaianfiiros» U. imperatam pecaniam per(b- 
lotaros , ad extcemiim ut arbs ptefidiam acci- 
percr , qno plebana petulantia coerceretar. im* 
pcravit. Id tooge omnium graviflimoro po- 
ttulaami Magdeborgcnfibas nifiini , cum illud 
1IO0 caotain wd pecaoix pendcodaefecoritatemy 
fcdetiamadEdidi Ccfarei cxecutionem, at- 
qoe adeo ad fe in (ervitutem dandos pertioere . ^ 
crcdaeoc. Rcrpooiiim igitur VVallenftcinio G««pa*' 
goiiamGuAioviojncaftra advcneiat , deprae. fideshA»* 
Udioin nibem admittendo , inevideos liber. ki^f»^**^'* 
tads£«pff3jiididiimnihilcoKcdipofle« Cac- iic»^»f^ 

leia Dww»- ^ift' niftmanmmflriiemfmi^ 

UiV ' t«* *<J arbitrium Ca firis U&uiof. Rogaflte^ 
^* dcinde ut ad eaEfticm legatos mtttere lice^ 
ret » rejcfti funt. iBflGtquc in niticm nanciari 
VVallcnftcintus nifi intra quintum £em dc 
admittcndo prarfidio promiticretnr , nunQHl 
amplius traaationilocuro fore.lgtruf Magde- 
bnrgf nfes nullam nifi in armis (alutem rati fefe 
ad defcnfionem comparam , deicairqne la 
fubuibio sdtficiiS qus hiicobftare potersot,. 
?ctetem urbcm firmarc mBnitipnibus infti- 
tnunt. Neque VVallcn^^emins nltra minas 
progf cflus , fi vc qood ey pugnandx urbis man- . 

/ clarum non haberet , fcu tcrritus difficuhne 

opcris. Jta cvocati> fjwnte primoiibos Magl. 
ftratuum.cevtim pccuflis (ummam piftus , fic 
sid cxtremuth hac quoquc icmiira , ohiufio- 
ncmfolvit , hortatus ut infidc ob(eqtiloqQe 
C«(aris bermanercnt, tta foreat nihiturbi ad* 
TcrftwciBerct Msgdcburgcnfes infpeTatim H- 
bcxationcm magnogaudio cdehrfvcrDnt, ctmn 
ie omni jam pctlcolo dcfunAos acdcrcnt t 
ignari imminentium malorum, qoxipfi^inra 
jam ditl fara prarp»abant Tradunt durante hae 
obfidionc levibus ac vcS^aribus pugnb Cc(a- 
reanorum duo millia . cx oppidanis non ttlrrt 
ccnrum ac triginta periiPe. 
M$rs ' ''«t idem feitip"S menrc Novcmbri GaKiie| 

Btiblmi, Bethlenius Princcps TianfyivaniaE moibo ohiit 
annorum undc quinquagintajs nri per omnem 
vttam varttisatqucinconflanscxtltit > ita Sc io 
inortcii>5 Tupremo voluntatis indicio miruf 
fuiti infigni Icgatn Ferdinandut^ Cx(ari$ fi- 
lium ac Regem Hungari£ profecutus ,'iit qoam 
, fkmiliam repetito f^pitis bcllo pcrfecntus fiic* 

tuitmrm '^^ *' rroricns henrfa^crcr. DcFerdinan. 

$n vitm * do n. C«fare id tcOimonium dtsdt , dtfiriU 

T0rd,li MMtm»tfA fUnum^pmtlU . pufjtsrg €mmtt4f 
MMO »o ' lirdmAndum^fmmMesdvtrfrdtiiurM ^mt^ got fios favore Turcanim ru^eaos eft , Caftr !r 
Biiffis L^tis Ctflomm , lepetivit dttiones fJrS^ 
tpx BethleoiD ad dies vitx permiaz fhennc. *^9^^ 
Eadem sflate Hemicos Princeps Otaiudiis c , j 
, Sylvam ifaiBis vaiidam Aiabaodx udjem oiqQi. ^^'J^ 
' fitiffima obfidtonedrcumvanacam fuz porefia- '**W^ 

dsfedt. Gcol>endoakius Gt4>enMtQr Hiipani. 
• OBs ctm pcxfidiaiiis pofli)uam nuJJa vax defea. 
dendi tailtas , auc fpcs liberationis /lipexefler« 
-Aoneftas coiidiciooes psaus fbnancibus tobif 
Kmificari pompa ad proxima Hifpaiiica prar. 
Adis dimttdior Hi(p«oi duce Henrico Comite 
Moonno , uc bofiiirt ab mbeconacns averte- 
xcnc , CDninnais ad ^ Ca^ceis coptis quM 
MomMiicalus • adduxerat . tisoOniflb ilsJ^ « 
ImprovifiinVeiaviam irru(t»punt .capto, pu. 
moiBipem. Amersfbrdio : lamqQecerrotem 
AmbHeiodamom ufque , flt in excremos Hol- 
Jandts 6iies permleraoc , cujus urbes nuUo ho- 
Alymmecu . modtco praEfidioai&cvsbaRasr. 
Sed aasifla pone Tcrgom Vefalia , ubi commea* 
tiim 6c iroptdimenta Hirpaoi depoTueianc , (ii« 
bico ejt hoftfi foto peden\retrahere cogunmc % 
wAUtttSk&M, Vefaliam Embriceniis Pracfidii 
YaScBaa^ ona node pec in(idias Imercepit» 
Mnlinmibi przdscaptum. Mootanus dda co- 
pias fttas cncrema pciie fame.ac reium omnium 
• penaiia affliftas mcore O^obri in hibccQS ce- 
doiir. 

Snb finem snni hojos io publicis Regni Sue* ^^^^ if 
occomicos nrgence imprimis Rege Guftavo TW^^f* 
bcSumGetmanicum decernttur , qaod quo ^SMdici 
j ia«n ooftraarute looge ompium fune(li(fi. in(jermdm 
I nom cxtitit , fabct ab ipfis inidispaiilo altiiis "'^ 
I • fcpeteic. Regnam Suecic ^ Geimania maris 
AJtici iotcijedii disjunQum longo traf^uin 
Agni/oaciD piotcyidi^. Gm mMm 8c md- 

is lisddiciUcoemtf » impriaiis bdliceia eft> 

' ' * ip(a fitus , & coelt natiira ad oBinem Ubocnm 

patiendani ducau , qosiesapctflinaos admi- 

Utiamreddit. lamiadewb.anriquiflimis tem» 

poribtts ^ Regibus gnbeinata.eft » quos com- 

mnnl (bfiragio Ftoceces ie^e folebaot. Don- 

de hoc dignius inhcredttatem tranfiit , ic 

Bafci Reget ccepece ,4oiieepater lioju»Gciil*- 

▼i • Catolus Dux SudetmanniaB pro Sif^im- 

doPdoniac 6cSoeciacEege » fsatris wi filio. 

2^ . Rcgnum Soeclc giibcmansvut iUad ia (e cnmt* 

fenetnr cooleolbPiocenimobtiniiit annobo- 

i6z2. jasikculi qoarto, amoto SigifmuBdo , lcgi. 

timo Sc naturafi Rc« »- & jam ante ia poblidt 

Regni comititt StoocbolmtaE cof onato. Morto 

. CatoK ad GufUvum AdolDhom Regmm ^ 

fimul adverfiis FplonosbellfiaLpcnrcnit.Qatxl 

i ita gfcffit , utpartopec Patrem impeiioLiv»- 

niam ac pactem 'Boiufo4d)ungeief. Atqoc 

Iioc demum aano pax com Polono inita » nwla 

Csufs potiorecaofa • qoim quod bello Gerinaiiico 

$eUi 5m. jam cUo inhiabat.In qood illum betti & glori» 

epgtrms» avidum noonollsp «tiam caufaB impeU&nt» 

mciB§' .qoarnm has pcatdpue numerabat. PrimumU* 

guJlMUi teras CvM ante tiienhiom ad FrindpemTraiifyi, 

/i>. I . .TaniaE mil&s i querebacur iDcetceptas, re(et tm^ 

N Que }t Cdrfare , 8e alio qoamicripra( efient (ciw 

fo ezpolitas . Polonos noftmodo l Paclficttio- 

. - ftie Soedica<ab()r*ftos > ftd ctiam aoKiJiit » coir» 

meatu> 6e magno legionum numerooonfii. 

matos <; Cfc ad extremum ifo^a • oim Ckfac 

hoflesuiosin Gecmania devidflct, inipfam 

poirosueciam viadces copias dudiirum, qoi. 

Dus SigifmundosinRegnum paternum reponc* 

• cetnr. Soecfids Mercatoiiboi , civfbuiqneoiiioi 
nespcioram ac commerdomm ii(ii per impe- 
liom ioterdi Aom . habltos idhcc hoAiliter »* 
qoc iniuriole^ aUitis vi ncicibns» U luvi* 

8^u •ffh STco ad(M]& Muit fioldci impetiam quo<l • ^^ 
- lecnpcr apiid Keges Siicdc fiiem » nu^Do am- * ' 

Mtu aVVallenfieiiiio Csfiiec aiilitix pczfedo 
qusfitiiiii.SolidttttsrpiODavilm«Hanfeaticas fic 
VVHidaticisttibes , ciinitdfiiifiiafulictcoin- 
' patato ttmeB aliquaoto navioiii minicro pitan- 
' cameietceci C2^£e<atqnriic inlifcciain afque 
' ^Koncietiir » nifail niU viips deiia^ Aniicoi. 
* & cooGi^Diiieos Regvs oppxeffos , Stiaidiin- 
daiB ttbem nuilo ioo nerito • eUtincttin ad 
'innooaBBi Rcgm SuedaKanxifiiiin eonfoglfler* 
obic&in A tailtiiin non ad ckBema coiDpul- 
iaiD. Dnccs Meckelcobargicot Adobbuin f d- 
defkmi , & lotnmcm Albcitnm Afiibtts (bis 
ptttibt > «tti&ata vehit in (polioin piovincii 
* Dod f ^idlandix.' Adbcc L^os fiiot , quo» 
'^fiifD t«id<onmcs gcotes iempertjttt raciofaa- 
' Stam laerit > nuUa Mobabili caula , k paci£ca- 
idone Dantea eicluUis. AcceflSt ad hcc omnia, 
Aoftifaccdonraymnitt felicitat , & inmia&- 
tniUA tot pf r annot continiiatttm impeiiimi • 
cof ut |am libertati tnfidiari inctpiant » opfffcfla 
lLeE|^ne Ai^BftaBa , erepiiis poiieifionibns* 
' c/edis preicripiirqoeqaltantam impetii rottta> 
' tiofliera moleuefetant» Srinsuilbattti ptsteiea 
midris- RegjBm piincipttmiiue kgarionibtts 
^coniam , miliKs » attxlHa ptomitieAdttm. 
Neqne bcnum diffidle ndcbatttr , paiaiU co- 
piis<|BibiH Fokmot oppagnjfiet,<)nas fi dimlc* 
teici, foiempleriqaeeommadcaftraCsiao 
rit tranfcnfieiem. Iia nBdatom iecmcumqoe • 
tniiislz oibnoaam fotc fitis canfie hibeie qood 
ineiit&ts CsBfaiero dmeat. qai fiipcriofeanno , 
I>obeAtohemio,hite^affl cxctdtBmadvext 
liisarmaiiBBdDSeriBt. DcniquefivinGcreiar» 
sribtl fibt petimniro iperto ftn^ in tegnom 
reeeflirirx qoo fflarisBaltid-Sc daffinm obic^ 
bdlltf proinoetfpoifit. CstesamantmosGcr- 

jnano- S^num to« tr.nfg.eA. . iM»> P'»P'" »«^- 

^wiic Wcllum deccfotttti loici hac ^ba rw 

' addidlt Sripfcr t.K^«a* Blcftorc» Impcm 
Jr*«^- m«.«, iiiqal.u cBumcctispiolixccaafis 

-liiE/' rxtrc.i»umut fclcaorcskpcfniciofi*ciofino& 
ff#rfi. confiliis c«Ctcm.bftt.hcicm «"oncm^ 
thqu.mcKcogitaicm, q«» honcft. p« iwn • 
&omiii.liiptiftinu« loc..m .d ltScft.tc« 
-tcftiraipoiTcor.Scqwdcmammo.^^paian^ , 
eflc • ut paccm modo non iniqoiflimam , tt- 
t.m iufto^cllo p«fer.t, Si t.mcn id obnncd 
«on poffit,ncqw fi^i •«« rociu dc m,um O^ 
St , teairi Dcum .touc oibcm uoiycrftn» . 
Suod nall«fu.CuIp..llionorw8c ncceff«« 
rfcfcnfionis ecgo adfumcnd» .rm. coMrur . AJ . 
cas litcr.sEfbaorc«dio mor.ti . i.ndem tetf 
omiflToRcgiotiiulo. icfpondcnt tV^J^* 
fe .» idum oftcnd.t , fumraopcfc.fibipiobui. 

fc viciffimcodcm fladi^tencn. ?««»?!;?^ 

& ut cdem pcr loiperuim & vianos lUiRcgq 

Principcfqucfanai obfervetui unicc optMC 

Scdregcmnoo t.mliteraiumbreyit... q»m 

oaod miUum pacis modum P«C:iibcreoi,ium 

cood fibi Rcgium tKulam non mbu^lcnt .lu- 

^me pupogft. Ifitui reyocatii c« Bpni& 

Legionibtti, 8c dimiffis hinc mde . qm no»J 

. copiasconfcribercni , c»pitfe .dnowwmW* 

luin omm .pp.r.ttt inflruere . qood qaoino«» 

co^ptum deinceps, ac gcftum fit wfe^iicattbj» 

•a^icoBuncmoxabinuii». »1 . Xu novum w bcUuiii imeotos omniQm jmi. 1619. 
mos piodigia quoque tcrruere. Tubing», i^jt^ 
Scnrgardisr, Frnicofarti apnd Mflemam «tqoe i$k.^m 
abblpaffim per Geimtnbm , fifs uOrlo « 1* 
Metiiifeaisimeric^fifpis depugjDoie, audiu ^''fi^ 
Iticpiiiis, curruum > equitumqne 8e toimcn. ff**^* 
lomm «geohitulqa^ cadtxirium. NOrlmbern, w.i/»fc 
AiJgofht dc RarifpOnar-trej^ibles » alibhB^pfo 
meiidie scdic viTz.^ Odfoiaiiar. io Haffiagic- 
fHiq^ TiUn miioa, de sode iiueriquietem co- 
jriofum ianguiDcm fudavit , nulla ipfe tum 
«pinidiae , nifi laD»iore: aliquo Scanjuetate ^ 
.foacjw f cojos caulam rf noraict. - 

■ 

^^ 1— - 

-HISTOilARUM 

Noftri Temporis, 

ADOL PHO BRACHBLIO,/ 
LtBER SiVARTVS. ' 

Con^le^letfi. gefta aiinoiam 
. 16^0. 16^1, 16$%. 16^ j. 

SaMM ARiaM LiBRt ly^ . 

BlUU Ai/Musni cfntmtmio. Mm Spi^ 
^JdMft$Hi^xl>^ghaih.P^UaiiM. . 
Cofmis Rati^pnanfia^n ^^us exautho- 
rat0 U^alUinfteinioJiUisi^fi^ituri^ 
fi^d mlimi i foftuiat^ taiatini & 

1 ' Ciiie^ i^\ Hifiori)^^koJhiiemporig, - 

MerorHm Frotefimitm, Co^roi^B^A»^ 
feratrick , h^ Snedici frmciput, kex 
Suecis feribit adEle^ares , occttpMt Rm^ 
^iam^ V^ofhiafn^* - eftU elajfts C9^i& ^ 
fHcceffi(4;,'per fym^emf^ i,, »^J^^f^h 
Ur»u Turh PfiV^.MagdepWtei^sXl^iirtf 
pr4tparaiio ad Ttwvtan heUue», UfiUdHiH 
di^cafant Wi^ndhM/l^ y - h^imoniteem 
pjBgps Hmgairii, cum Hi^amd. Sediii&rks 

miUtares.m TAfom.. ^H^'^^?^A^ff^t 
tforia loca in Marchia Brandehmgenjl 
^Tomefanid occupat^ inter cAtera Fran^ 
^ofurtumadOderam. 'JOUU conatue auI-^ 

ratio novaProtefiafaffHmppfiA, inita^ 

gentfa EdHfitmrefiiPutionk. cAJfdtc ^ 

excidim^ J^gdehurgi, Ofienda ejtm ex^ 

fcidik Regis StietiA a^a^ focietM cum 

^&i^Qnnri^^ptm^gicorj^?'^!'^^^^/^ 
Trotefia^uSyTiUiti$in,v^,S^emam^ . 

fed mex inde tnagnd ctade aj^udlkbfiam 

repeBtii^/RSgiip^V^iamLipfienfem 

progrejfus inlPfifnconiam^adRhenum 

uhftei ^uem afudOfpenhem^^fratt- 

fityConventus Trancofurtenps. Saxei»-' 

^ V^ditto^mikm \ ^nd^ fotitier.Rjts 

TfithnicA y cmUyW^Se^ti^rH^^ 

' ^tum montii Vefityii.i^^ i* V^lknfttenh 

reddiiuir lmpmitmmiiifare.ie reeeepeiMt 

$ohemiam , J(egte Suecilgefik (^ l^^ 

tfcneK. tioTtes, CUdei Guftavi Bom ^ud BmU'» 1630; 

bergmn. Rex-ferfe^tur TsUium ^fun" 

dif^ i^dLycum , tranpt in Bava^ 

rta»n, liUirmors, Rex^vsriHsinBavarid 

urheseccuf/a. Ingo^hulttim cumpericulo 

temst.Regredttur inde ad Ncrimbergam^ 

ctintra VTaUenfleinium ^ ejus caflra oppu^ 

.ffjat cum cladeJJrevirenpsdatfein Pro^ 

teBionem GalUcam Res Galfip^$ C$» Bel^ 

gictk , Mffrs Sigtfmundi Regis^ Volonii, ; 

cuifilius ejus Vladiflaus f$ifficitur , Ge- ^ 

Jariam Saxoniam invadunt , pr^lium ad 

• LuTLaminquocaditBsx-Suecie^y (^Ba^ 

fenheimius. AtorsWtMci ComitisPaiaL 

tini. Bjtbquorum Suedicorum ducumge- 

fia , ad Bhenum ' (j» in Bavaria,Tuitium 

a Bastdtfio infeftsttim. 16^^. Polonorur^ 

cum M»fchis hellum. Status militii, in 

GermaoiapofimortemBegiiSueciA. Co/h- 

<vemtt$ ProteftantiMn Heilhronna in qtt§ 

faedus Suetlicmn cmfirmatur GefiaWaU ' 

Unfteinii in SiUfid. Bes fuperioris Germa^ 

msL* Bati^ona capta a Vtnarienfi. Ha- 

mlia obfejfa , cUdet Cafareorum ibidem* 

RtsGaWc4(^Btlgic£. 

'r^ i^tenim dum in Socd* bcllom rummi op« ^'^* 

cotjparatur , jatn armi fcivcbaminlulil »M*n'ttf^ 
Cafaiianu Mantutm , Hifpanit CafaUum obfi^ »' cmu^ 
dcnt9>u$.VCi)eti quoqoc 8c Dux SabaudiJC dum nuafi», 
divCifaiiDpaitcsuanfeuni^aUciubcmculpam ^fn» 

I 2 fwt 1630, 1^6 HiiftorUiirum ncftri ttn^orii^ 

tiit> ^ cladibut luetunt , ilk (etnel tteiuoiqiie eis- 

' ' dentes & ccli • Vic amilib Finacolo & dcia 

omni ^fovincia ^ CacdmaU Ritolocio Gallici 

exerdtus duce exutiis. Cafaliuiti Ambroiius 

Spinola obledlt qoefttiffinao apparattr, Tota t- 

ftas eo laboie adfiimpta 8t anahiguum pUne 

cectamen Hirpanis ftiii, in extecnum iimul «tqj 

Vcbanum holiem vigthntibus j magiiam ea ob- 

fidione laudem cbmmctuit Tora^us , orati 

gubernatot , infigniBma fortitudinis confiaor 

SfiifU ttx4:|ue<Sed$pinolaanpotttorusfiiiflety incei- 

*»te C4» tmn reliquit • menie Septembci in c»(lr is mor- 

/«/f MW bo extin&ut . Quem panlo amc prarcenexat Ca- 

miitwr, ic\\x% Emanuel Dux S&bundiac . ex izdio bello- 

lum 8c advetfitate fortuiiz « argrttudine con* 

trada. qarolo pacemi Vt^or Amadzus cx Ct- 

thacina ^hi^ippi 1,1. Regis Hifpaniacam filia 

iiicceflit. Foccp Cafalium adveilTus celeberri- 

mumDucem egregie defenfum ut minoce gan- 

dioexciperctut Mantnar £epefirina espugnatio 

impedi^t. £o entm.conTcrli czAreaot poft- 

quam vi & opecibos parum proficicbaat ; In 

Mm/114 aiias oportQnitates intentis cepcnte imercipica- 

dfHinttf' dtncbis ocosiio offercur. Milerat Nivernius 

cgfu d iiunciuiti ad Venetos cum litcris qoibus itiiup- 

Cfftrtd- ^lememum piatfidii tria aut qusiQOc millis mt- 

nft. litum pttebar, EoimecceptOtafiervatoqucdbi 

induccndi fubndii dies aderat • authore Mathia 

Comite Gallaflio ezpcdita quatuor pedinnn 

Csfaieanotam miliia , vergente iik occaibm dle^ 

pet intecvalla ac iatebras citcumduAa • mO 

tanquam 4 Venetis mifla, fimulata aggrefliooe 

in caAia Cadaceara impetum fadont • Quibus 

facile perruptis obfcuro fam die ad portas per- 

venere. Ita beneficio nodis detufis oppidjinis 

intcomifii mbem capiunt , Dux ip(e Nivernius 

intelleAa fraude mature fc in arcera cutn con« 

juge fic libexis xccepit>ex qaa paulopoft cu fios 

liliex liber Tlaeendifa dimifiascft. Vibt inier rt«& 1^.«. 
c«s magn* imprimis , 8c amiqus opolcmis ik 
^£K9ie<niliie Diiierum in modum diripitttr.S« 
ta cft in mcdio paludum qfiat Mincins amrit,^ 
^emcoegreiTasefficit , atqae ideo pomibos 
•^icor. Vodenatura loci eft n>anitiflima. Scd 
xmU3 adco ant natma commnnivit.quo nno ali* 
quando • w ant fraus ant fortima ipfa aditum 
iiiveoeik. Cstejum cumadyemo Gallonim 
jcsad committendam atiem fpedarct» miilii 
iammi Footificis Inltos Mazarinosbievesin- 
chiciascompoliiit, lotetim R«ti(poiic , ubi tufli 
C<iar inComitiisetatper OratofCsGallicofl 
Camfam SmlardDm ,^ & Patrem loieplumi fMitmmm 
Oppnctniim traAano inita, acdcmum id eii* fmutm; 
tmn ftlicem perdo Aa eft , hb frrt conditio- fisfmm 
ffdboi , CirolnsDox Nifemic ? coiiffl l CaB* p^«49S» 
Are pmams DncariimMantiiinnn NMatcfaio* 
fi::mm Moatisfefraf«n(cm redperct» Daci Sa* 
Vaodis Kdderentnr iua , & mde R«t GaU 
ii« prarfidiiredDceiet. KnUamdciiiccptRe» 
Imperii Piincipem licefleret , nec liofiibus 
verdoellibarqoe Domns Anftiiacs ainrilia prae* 
bcret* Itafcvtciffim adverfus RegcmicRe- 
^nmn GaJlis Cslar gereret. Cliuftn Alpiom , 
MLRhetin inpriflinnm ftaium rcftitacrentor, 
Bciiiqae venetos & Ducem Lotbariiigis es. 
dem pai compIeAeretor j armaqoe 8c miKtet 
rfimitterent. Itapai tom qutdcm compofita » 
feqoenti demom uino coofitmata eft. 

Ratifpons interiffl comitia PerAnandot Cc- CnritU 
far. magna Principamlmperitfreqoemiace. RMnfi^" 
lebraStt , aderantElcdoresCatboriciomnefl. tunfiii 
Savo Sc Rrftndcbatgicus Legatosmiffre« Cae- Ut$(h» 
fariqoe oti ipfimec venireot amidfllm^ invi- /i^.ji. 
tanti reicriprcrant , non fnppetere fibi rumpras PiAfee, 
ad iter 8e conventum iftom i^radignitate obe- Bffrr./.i* 
oodafla , cx haoftti late pjrpvinciis fpoUatifqoe 

I » pet 1^% Hiftomtrwn hoflthinjfork t 

1630. pcr coiit!mi& mHkum ftniva , iquoram licestit 

«c tapins * imlHs pm legibus . nuU^t £le£lo« 

ram , principamque anthoritare cohiberi pof. 

fint. Itique inftantiflime poflulabantt nt Caifac 

fa 8t% pace cu m Galli x Sc Suec rx Regibus 6ncin 

bellandi faceret * miUtcfquediinricteret. Enu* 

merabat ^uifque quot auri milliones exfuis 

provinciis ptafe^lt miHtum exprenfiirem.Ad- 

debantur licentia . &vatttiaque, 6c fupetbt« exa^ 

iftoiam ) ha^enas in Imperio inaudita. De* 

iQQm fi pax recomponi non pofikt » at tzlttm 

diicipHna militum firmaretur • flc Hnmxncito 

l^onum, pTxfeSorDmque numcco tribota & 

fUpendia miIitaria,cofi(uetocoHigendi mcre, il 

' fingulis Impcrii ordinibus peterentur , rog«« 

bant. Sed 8e Blediotes Cstholici frenandam 

miliram licentiam , reducendafqoe in certuiii 

immerum leg^onet,8c ordiiunda §ipcnda ceii« 

iebantaTninverocommiuieommatD pofiult. 

^utreh tum ectt • at V Vanenficinto Dratfeaura niilita* 

€§ntr0 lis abtogafetBr.Illi eiiim «t (optemo ctpiii noa 

VVdUm- modndeii^ milttic inipotabantiir» rcd rufpe» 

Jtesniitm» ^abant pleiiqoe novi nomiBis potentbnri 

qoem ^ Barooe Bobemico pcxptopera nimiom 

^dlitate Caefiii . Comitem , dein 5c Diicem 

f isdlandiac • Sagant & denioae MeckefeiK 

burgii creaveiit. Et tJIe forcafle rorcHOx (iic fe* 

licitacero intempcrantius fetebat » culta vits 

magnificos , a c nuUi Pcincipam infeiioi • tnm 

natura avidus gloiix ,ad quam omnia foa refb- 

icbat. Hiaadjunda ccatmonimafpeiitas»at- 

que adverfum squales contemptus > ut onins 

gratiaE Caefaris (ecuros * nullo fcincipum aot 

Lcgum impetii rcfpcAu hiberna , aefliva , h(v* 

fpitiaque militum, tributainfupcrezafiionef^ 

que pco fiioacbitiio diftribuciet , difponcrec- 

que, tanto nonnuoquam faftu, uc conqnerenii* 

bus fiipex his Piinci|>ibus , PcoYinciilque fiipec- 

bo tiher ^tMrtuf. j^$ 

botcfpohfbinliiltarct , aut majori «dhuc oncr* i^j^; 
fupcradderet , qoafi pcr bcnignitatcm peccaf. 
fct, Hinc vulgo Di6^ator Impcrii vocabatur, 
Caprat cxcufato VVallcnfteiDiocum plerafqQe 
querchrDm caDfas in belli ncceflriatem, ac 
temjporum iniurias conjicerct , ad cxtremnm 
confenfb Proccmm vi£^us , ut rmpcriam mili ^*^*^<^- 
t^irc VVaIIenftcmioa«fcrTetnr,pcrmifir.Erati$ '"•'^- 
romMcmmings, non ignarus corfi quae contra 
fc agcbamor.Igiiuf miflos qui hanc ilfi Carftrifr 
vblaotareiti indicncnt, bcnigneaudivit. A6)9-t 
cuqoe gratras agere Cjefarri qnod (c ea prapfe- 
ftnia tam diu exornaviflct , fpcnfle quidettj' 
iibf permanfuram fuifle.Scd cum it» Carfar jui. 
bcat hibeoiifliine abdicarc » intcrimpetcre,m 
qcxiofeCarfarbenefict«contuliflet, lelinqbc^ r 

ret ncqiie faiiles aures crfminantifous ptsbcretk 
^lla.lcgatos cuiti moperibus diroifit. Poft haftf 
Hlcdor Saxbniflt dt inaptione Rcgts SUeciae' 
l&ToncraflianiCaEfirtrcmcertTdremnctt.' Ita- 
quc com oalfis juAis de cauffs bcllum tmpetio^ 
movcre cenferetnr, arma fn ipfiim' cdnteuftr* 
Troccrmi decreta &nT , &Rercrip(it Satonl 
C«f»r. fibitanttms viriom effe quibHsnoVcy 
bafii obviatn iii poiHt , dcUbei>andum tamen' 
DCco/b-is iuflo modo flipcndiismilttibos faiis-' 
li>t. Ka de ordinanda difci^Iina afium , cdidir»' 
^oe Carfar hunc in fincm lcgcs quibus vita mi- 
Ijmm contf neretut,fa}ubre5 itlas ic peropportu-- 
n«s , fi ram iPacile fuifici cas qbfcrYarc , qusttt 
confcribere. Et quoniflm ha6^nus prarfe6i !-' 
pfi miliium pcr oocftorcs fuos pccuniam k 
rrovincialibusinfiipcndia militum , iniporen- 
tei nimiam-avarcque ,! oti Ordincs querebanti 
tur exegcnnt.dccrctum ut C»far rcdu^o L«- 
gionom numero , ^d Circulos pcrfcrrbcret , ab 
^fc^uepccriniamrn bellurn nccelfaTiam sccipc- 
ret.lrs pCiQiiix acceptz « tradritarqoe tatfoncni 

I4 wddl T^i9. tn ttcum 
ftiniu ftdsHni 

ffiitmk 
frufifM ?»fiuUtd 
Prttefian- 
tiumdi 
rffhiHtiffm 
nk tdtB», 100 Uifloriarimnolhitmfmiy 

reddtspofie , 8e milites acceptit (uo tcmpoie 
ftipendiis nemini moleflos fore« Deinde qois 
militix C«raii» propoDcretur qazfitum. Multi 
Eledorem Bavariac optabanr ezpertae felitittus 
8c prudemiz Principem. Sed iiU invifam iibi 
dignitatem haud vifuscft smbire.Itaquelotnot 
ScrcUGo Comiti Tillio , fumma omoiaro vo* 
luntate defertut. Is neminero per ca tempor» 
parem babcbat aut belU (cientia ,aut cominco* 
tiz laudc^had^enufque foedeiis Catholici exet- 
cicum ftib Eledore Bavariar duxerat muliiiin- 
fignibofque vi^oriis datos It^que non iodf* 
gmis videbatoc qui otriqoe exercitui przfeAni, 
Regt Soecix oppcmeretor. Angliae quoqne 
Kex C«toIos Lej^atom Ratirpooam mifit » qoi 
Frideiici Comitis Falatim reflitotionumDrge- 
ret , (cripfitqoe Falatioos ip(e Eleftotiboi ot 
promoveiodc paciscaofs spud Gse(arem intff- 
cederent. Cs(sr infics demeptia ofleiKfit le 
Frincipemin gratism receptoram , fiip(e60« 
rsm \ fe veiuam precsretor » regnooae fiobe- 
inisB pio (e 8c haredibns » ut ac Eictoitai 
teoiinciaret. Deniqoc omnibos foederibai* & 
conventibos Impetii sbfiineret. AddiditCtTii 
reddirorom (e illi psnem proviocise , & lU- 
ments Frincipe digna. Fotro Fajitioas ti^ 
partcm fed totam ditionem repetebat, Scot 
£le6)orale ^(ligtum ex domo fiia tufiikiitaaxt 
haud fsne induci poterat. Ita tum quidem ei 
trt 6latio e(Fe^ caruit.A^ium quoque de Ho!* 
landis ex Imperio accendis utqoe occupatatj^ 
orbes Imperio rcdderent compellendis • ^ 
tesin (equcDiem conventum dilata e(l. Delo- 
Xxxy Montjum » 8c Clivic ducatibos otexerc' 
tus utrinque dedoccrentur cum Oratore HirpS' 
nico, conventum* Reftabat commonis HotC' 
fiantiom qocrimonia de Edii^o refiitutiooii ■ 

peiebatque Elefior Saxoois oiniiium oomioc 

ot ttqaoniam ea res snaximaiii piitem Proce- .|tf>#» 

lum impoii .cootiagefet . dignarctur C«iir 

ciutoillMfi ad pubKcam impefti coaiiliiiai 

tcfime , Qc fuper ea fententias fingplotWB ex* 

^rete, fttf^nfa inrerim edidi eiecatiooe , 

nidiinpetininon poflitoftendit feReUgio- 

ttis (uxfociQs more majorum evocacmiim 9 ut 

^ ratiooe fingulonnn qaerimoniit Aiiificii , 

&rpaz pobfica promoveri poffit 1 inter fe con- 

filiacommuniccQt. Czfar Sazoni re/pondit , 

deEdi(lofuo , 5c refiituttonc bonorumHc- 

Mxremnon ampliutcoiitrOTerfam^leddcci- 

ftmefle , mllo foo pri?ato jndido fed ex ipiif 

paWt ReligiDfs fandionibiis , \ quibus ip fe 

noocopiit recedere > pcwro ne in modocxe- 

ts&sm\ Comintflariis fiiis peccaretor,(e di- 

ligpitaproviftnim. Qiiod u tamenEJcAoc 

P^ fc idferK pofle quat ad redoccndam j>u« 

UicxAtiiaqiStitatem proftiturafint» rcdios 

fadmi fi Ratiipdbsm ad fe ac carteros Ele- 

ftwttttcarrctet ^ atqiic ibi de rc pobtica con- 

n^net, ^wn tn ptivatf» religionis fitae affioiani 

toDTeoribt» , qm fei« magis ad diicordias» 

^o^m imitateffl 8e pacem poblicam fpedare 

n>Icaiit.ItaPioteftaotes cnm mbil apodCarfaf em 

eiBeerent.feotfimcom£lcftoribaiegere : 8c 

ttstiDdemco pcrdoda • ot Elc6ioies novom ' 

fOQveoiBin Vnncoibrti apud Moenona in anni 

ioK(|Qemu mcnfem F^roaiiiim viomitterent, 

^^ imetea rogaretor Oeiar/it ao c}os conven- 

taicompofittonem^edidiezecotionem fotpen- 

deret.Htc Coinitiotum Hatifponeofinm finis TifT^ 

f«t.£leonora Cariaris conjunx pwUo ame co- frr*^ ^f^^. 

^"^^ti^^fineminfolenni Piindpum confeflii »«fif • 

* Atdiepifcopo Trevttenfi, oul folos tom cx 

cleAodbiit Ecdefiafticis faceidos ciaty in fum* 

«> «de CQtonata eft.pratfenteCafarc ipfo^rei- 

diiiifldo filio, codem^i Uoogauc 8c Bohemis 

l 5 S.9gjC» 101 hlflmamn nofln ten^oru , 

f65o, ^cge » Aicbiducc Leopoldo VViJhclmo • tuai 
pratcr Ele£torcs C«holico$ , VVolffg»ngo 
VVilhcInno Palatino Ncoburgico , laliar, Cliviae 
ac Montium Duce • Gcorgio Lsindgravio Hap- 
• £«, proceram aliorum & comimm fnagno 
rumcfO. Convcntu diflbluto Cxfar navi^o 
Vicnnaro feverlbs cft « Ele^loribus eam hono. 
tis capfa ad navcm arqacdeduccntibiis. Extitit 
in his comitits infignis libcraliras Caroli An- 
tix Oratoris Htfpanici: is intelligcns tcroplum 
Dominicanorum Aattfponar antiqutffiroiHn, ex 
'parte l Catholtcis > cs pattc ^ Luthcranis po(^ 
iidcri, c^it cum Ma^iftratu ut pofleflio cim 
Catholicis integra icftiiucrctur : & ics (uccef- 
iit cxvoto cum quadraginra florenorum mil- 
lia , quz triboti nomincpoiccbantur , nDtne. 
xaflTet. Ita templum priftino cultui rcddituni 
benignitatem & pietatem magnatiiHirpanici 
egrcgi^ ccmmendavit. 
„. . lam Succiz Rcx Gu()avus Adolphus aperto 
« J . bcUo Impcrium petebat , evulgatis libclJis , 
Suedtct quibus caufas fuz in Geiroaniam innptionffl 
pris^^f . ^^^^ (tipra merooiavimus cnatrabat, Gcdani 
/vf t ^^^^^ iniL<o anni hojus pax tta^^ari corpta efi, 
£7*""r ' quo Cxiar Carolum Hannibalcm a Dona , Rcx 
7V S ^ xeli««n & GabrieJcm Oxcnairnas • Carornra 
^; . irero Banncrium & Pctrum Sparriiun Lcgatos 
rnLT^ft • "**^*"* » •'*'"" ^ R«g« Daoiaf cxpeaabantor. 
' >r ' S"^* Rcgis poftulata h«c eiant. Vt Cafit 
VffttLa -**^'*'^""" ^"""* exsaxoma dc iiniiimis pro« 
r«yrNMr ^\ad\$ deduccret » munimenta td marc Balthi- 

^?ir ^^ cxtruaa depoeeret, navigatione cjus «'- 
fJl^ ' ris adftincret .^ controverGas dc bonisEccle- 
j^e» fiaftids ad marc B»Iihtcum , &OceanumGei. 
roanicvm fitisOrdinum Impetii judicio dccl. 
derets adidem judiciuro caul< & acctifattonet 
Proccrum ., qoi adycrfus CxHirero ane Irope» 
MJuin pccciviifeot , xcfeirauiif : 2c cooviaa Ziber ^uartus, lo) 

son mfi pecania itiuld^arcmur. Sp<^ndcbatqoe i€si* 
Rci pTO mvXdtt , quamacunquc Ducibus Mcc- 
kdcnburgicis , fi majcftam dan^nati forcnt • 
iiTipoocteteT.H« ii condtnones admittcrentUTa ' 
pollkcbatui Rex fe Straterunda przfidtQni ab- 
duccTC , 8c qoam ptimom finibus Getmanix 
'vcric exccderejdata etiam Legatis Eegiis facul- 
tas nc qaofcanquc vellent » ex magnstihus ex* 
ferm'5JDt Principibus Impcrii in focicraicm 
ira^tDam adfcirccTcnt. Sed res » priorquare 
adtradatus pcivcnfrctur , abruptacft : icLc- m ^c K 
fatimTinqDeicircitadomamdilcefr^. Tum S- 
Rex ptiafqoam c Suecia (blveiet alteras ad "^ 
CfAUpom EleAoralc Htcras dedit, fn quatum "JJ?*^ 
prtncipio qucftus quod fibi Elcfiorcs titulum ^**^^'. 
K^ium non triborilent , qucm ^ Dco & ma- 
jotibas acccptam vigt nti )am per annos MU 
naiifict » flc porro tDcri ad cxucmnm vicae fpl- 
riiom vellet, mirati fc, inquit , quod nulta itli 
media pacis Elcflorcsfagsererent: Itique to« 
gabatne argrcfcrrcnt , h alia via fecutitaf i 8t 
mgmratifuz profpicerer.Sc quidem ab amici- 
tia ctun Tmpcrro colenda neqoaquam alfemim» 
modo 2quifGmis poftulatis iuis fuUfiit, & vt • 
doa mari fao Gctmania » iii eum uti ante bel- l^^i/trrr 
lamfoerat, ftatumreponatur.Itaquei«gabar> eceufat 
utipfiEle^ores, ranauam Atlameslmpetii, UJl^us 
providier^t, ne quodindegraviusdetrimcn. Rui^gn 
tum Reffiublica CnriBiana acciperet. Interim vul^f* 
Kagiam infaiam Alexandei LzilcDS Sucdid 
prxiidii apud Stralcfundam praefcftos, cjedis 
■vt CxfaTcanis occapavcrar. Infulani h^ud fane 
i nvitt io vcrba Regis addu^i , cupidine muia, 
tionis, ac tzdio pratientiup. Bl^ugii infula \ 
cominenti Pomeranis patvo frcto diiimitur » 
cai adjacet Straleiunda. NuIIi infularom Baltici 
mnrii cedit fcrtilitatc , ideoquc Stralcfunden- 
fiompcnc piopria. Huc Rex daflcm fuano df- 

16 ligcrc. N &04 HiftortMrsmnefiritempwUy 

1^30. '>gc)^^* atqueescponececxetcitum confiitBe-' 

*. tat , oportunitate fidx uibis » alledus. Quani 

RfKftttt pIjJ junobtineri^ Leflaeo iateUexit » mutato 

tnluUm g„j(y viedomiam peii juflit » ea non maltum ^ 

I7>«6m. Rugijclifttt, cui ab alteio laiere adhxietlo- 

2^jj3* linura , ita utinter Bugiaro 8c lulinum medit 

B^fr* ntvledomia. Hisduabus Infiilislaeuspizten. 

dituf multimdine pi(ciom abundans , qui e 

trium flumioum Oderz, Vckerae, & Pant 

con: oifu orriis, per totidem oflia Panono, 8ae- 

vum , & Divenoam in mare ef&ndiiot. Pono 

luHnum confirato pex Divenoam ponte aditm; 

yfedomia non nifi navibus. Adejus igttur por- 

tum percelebrem Eudam apad o(Hum Pani » 

CUfu Ri" Rcx claflcm ari juffit. Quam h Soecia folveos 

/<<t<fr inquatuor vcluti «cies dirpcrtiverat. primam 

miUtum jpf^c diicebat 6t fecundum illum loaones Ban- 

•^'^''* nerius fupremus pediium praefe^s . Hac vehe^ 

nt^mqiie bantUL Lignoftky 8c Henfleri finguUres co» 

numerm, hottes , tum flngulx Legiones Dodonts Cni- 

phufii » Miifchcfalii, Nicolai Sc lacohi de Bra- 

i)e» tum tertia Equltatus» & tormentorom 

bcUfcique apparatus parscum lei tonneotttjs 

magiflro Leonardo Dotflcnfonio. . Alteram 

cladis partem regebat Gaiolus Guldenhdmius« 

fummos maris Suedici prsfe^^us » cam tribns 

Legioflibus Georgil Ioannxs,Laurentii Caggii t 

& Maccaii Scoti : item cum tertia eqokum ae 

lei tormeotaris parte. Ha:c acies ad deztram 

Kegis teodereiufla. siniflra tertizactei affi- 

gnataefl, du^oreBuhbio vigiliarum nautica- 

rum pracf^ Ao • com Tbeodori Fakkenbergii , 

& Nicolai Theodoiici legiombus > ac duabos 

HaUit cohortibus, qoodqoe deinde Eqoitom ac 

«pparatus bellici iopererat. Agmcn claudebac 

SiicusHuningiusXecundus l Guldenhelmio ici 

maritimaG^rnator cum LegioneCaiohHar- 

tti^Sc cohoitKfkisAxelU LyliitSc AzeliiDuvaUit. 

Af ■^ lOAKWES SAlTHIILIt. 

; svxDicM. TKK aSxtLtxiac 

yltitiitr Cttttyt.Mar^caBus Gmeralu \ Atque tiz Regii copic fuerunc , quas primo i^io, 
roo adveotu in GerinaDism eduxit. £qoimm 
non oi(i Legiones duz ^ ona Vifigothoram fub 
Brico Sophio « alteia Smalaodorum (iib Petro 
Btahzo, (ingulx 0^0 turmas nomeiabint. Pe- 
ditnm doz & nonagiota cohortes erant. Com 
igitor poftom Rudenfem ot (iipra dinmos ap. 
pufiflloit, fiib finem menfis lunii . nulloqut 
eJcfccnfioDem ptohiberet invento , Rex copiai ^S^f'*" 
cxpofiit : atque ipfe ut primum terram attigit, '^ ^ 
w genoa provolatus , falotarem fibi expedi- ■■•* "[fT, 
tioncm prccams tradimr. palam deinde cir- "'•^^''•. 
j comihntibos teftams , memorabili plane , & 
I digoa Kege (entemia , tun armis magit , quun 
I frtdiiitpr§viS»riapugn4rst&4fm9pitt/fiet4tis ^ 
j tBfluiftltcitatitinielUfort. Obfcrvarunt non- 
i mjm eum diem qoo Rex copias fiias eipofint, 
i ^ Proteilantibosin Germania Fiincipibos* & 
dvitatibQi magna celcbritate cuhum finfie,far* 
cnlarcm nempc & anniverfariom illiot , quo jm^q, 
-i9ciilofiipcrioreiocomitiis AogofianisCarolo 
V. Cziari AogoAan. confefi*. formola oblata 
cft : ot ex eo etiam die omen capcreDt profpe- 
[ Torom iuccefiuum , qoi AOgufianas profef- 
fioms cnni. Porro Rex opere tumultosrio 
comfflDnitis calirif . Alexandrom Lcfia;um cimt 
uscopiisqaz apud Stralefiindam craot » ad (k 
evocit.Tom de ad vento fuo Boguflaum Pome* 
ranii Ducem , 8c cur Pomeraniam bcllo pe« 
tat f docet : 8e illi quidem , fi armisadvejfus 
fe abftincie cupiat , fecuritatem Sc przfidiuifl 
poJlketur.Iodead fobjugaodas infulas VTcdo. t(tit«ffiin 
miam Klolioiim copias dimittit > qood iltifa- fucceffiu, 
(kn facile erat , com Czrareani iDjedo vclot 
panicomcra. munimenta pafiim de(ereient: 
Ita daabos infiilis in poteftatem redadis Cami- 
nom , ad ofliom Divenz fitum atqge ^ Cz« 
iuds defeniim , fuo ptzfidio fiimat. Frz. 

I 7 tlH ±o6 Htjlofiamm noftntempwU , 

r<3«. e"t excicitui Ca faris qui in Pomcrania tttt 
noirine VVallcnfteimi Dccdum exauchorati , 
Torquatus dc Comjtiboi Italus natioflc > Rcgi. 
viribus fic nnmcro mintum rupcrfor 5 (cd fef- 
fus fcnio , & plcrumquc valctudinc impcdi- 
tus , atqueadco Rcgtsfuventac atqueauthoiw 
tati haud fane par. Hiiic ilU 1 neque ut Kegem 
^ egrcnfionc inrulaium prohiberct conGUum^ ne- 
quc animus erat : contcntufque novo urbet 
przndio firmadecuin reliquocxercttii Gar- 
cium & GricfTenbagam icccdit , qaas aibcf 
paulo ao;e Duci Pomeraniz exprefTcrat* 1am« 

3ne id agcbat ot Scdinum quoquc dux prsefi- 
io firmaripermittcrct. Hacc Ducum Pom«« 
raniz (edei* roanito imprimis loco Oderae t^ 
jacct. Vrbs totius provinciae piimarta » oon 
tantum opulcntia aviom , (ed etiam reruoA 
omnium apparatu nulli Pomctanicarum infe- 
RixSedini ^^^'' ^^^ R^x "< Torquati coniiriom pracverte- 
ndmittu '^^ > ac oppidanorom erga fe volontatit con- 
/Mr. Tcius , impofitam in p^rva navigia excrdtom , 

j^ttt* Sedinum rcpcnte adducit i^ cvocato ad /6 
thl» ^i^ft fto Sigcfiido Damitio , mox ^ Doce ipfo 

intiomitti tn urbcm poftulat. Duci & civibus 
libcitatcm fuam , ncq; uHam \ praE(idio mole- 
fiiam poUicitus. Dcin Duce com fuis adddibe. 
randum digrcifo, Rcx primorcs civiam,qui (eu 
officto in Duccm. (cu ({udio videndi &e^s,ma. 
gno Dumero oibc cxiciant,benigne corapellar, 
rationcmq; (uiinGermaniam advcntns,& orbii 
Tifgti liK- pcadio firmandz cxponit. Erat oratio temporf, 
mMttM ' & aoditoribus acccmmodata* venire(cRcH« 
frga eiver gionis fuae fociis auxilio , utquc opprcrTam jam 
Seiinenm diu libcrratem viodicaret 6c peiiniurijm pcl- 
fet* fbsin piii^inum (latum irponeret. Promhte- 

bat infupei militom luo.-um modelViam^qutqoe 
omnia (uoipfi anccoemcrc dcbeant. Ita deli- 
futis omniam animii flcoio ciat \ qoi noa 

admit* adrftitt«ido!B Regcm judkaret : imprimii !€%•. 
quodmagna a|>iid omncs invtdta miles Ccfa. 
icuihborabat , Don magis odio Rcliglonts . 
qoam ficcflda rapinarom populationumqae % 
qulbua Pomersniam hijc or^ue vexatam qocrc 
. bantor. Dux intcrim \ confilio ad Regem re. 
frTcfliis przfidium adtnifit. Conditiones foe. 
4cri5.Re^e , jam ntbis potito , hiud dobi^ sj 
tncnttmipfioa compofitaE , & anno inicqocntt 
in roieani Ordinom contrcnto confirmatc 
i&nr. Rcx vafidz orbis » quamqac/jm pridcm 
ftdcm bdfi dcAiflavcrat , dcditionc Jartos, pe- 
ditciomBcs oaos Dox ha^enos ad prcfi^om 
nrbts aitierat / ob prarfcfturaStgcfridi Damiiii 
fibi ^^mmtTAO adfunxit. h. colorc (ignorom 
alba dciaccps Lcgio t^Wtu, Mox dimiinit 
loschimas Brabsos qoi Dammom oppidom 
liaod pfocolinfra Scdinom ad I«cum cognomr. 
Bcm fitum occuparet.Tom urbs adde(criptio« 
ftcm Regfs novtt opcrtbos communiri ccepta • 
mifonin qiuidcm laborc , atqoc opcra fed pe* 
flniia dvitim . Dnx interim dc rcccpio intf a or- 
bem Rcgc ^t per litensapod Oefatcm pur- 
f^it, cpiod ioopinatoRcgtsadvcnnioppreiM 
liis fpao'am nen haboiilet \ C«(atiano milire 
fobfidinm pctendi , neque ab iis moltHm opis 
fpetari potuilTe , qoi viz vifo hofte Rugiam, 6e 
V(cdomtam & lufinom atqocomncm ocam 
tnaritimara ilagitiofa foga prodidiircnt. Dcin 
inCsfarci miUus ficcntiam inve£)oSt pctiic 
mi Cxfar paccm , com Rc^e ab ca non aficno^ 
componcrct. Scd iljcjamita muniticniScdt- 
neBGJntcmiis crat , ut tamen proxima noa 
omtttercc.rtsqoeintclfigcnsStargardi3m quinq; ^ ^pfp 
hiSe mtUiaribas difiantem, •Fyf<>noro prsfidio c' ,,4^ 
obtineri , & fjcile capi pcf infidiis poflc, wifit ^-^^ 
co dtamitiom Tribonam cum tis quos tn fuam 
tiagei aulkum tiaoiccil^rcut 1 Qtpotc gnaros 

lOCOIQm io8 Bsftoriartm nofhi temporu, 

r6 io locowm. Nequc tcs caniit fucccflU. UU enii» 

* egrefli noac cum albicante jam Auroiaadnr- 

bcm petvcm(rcnt,tifi matuic intcUcai, tamcn 

impctuftao, facnciyionesc ftationibwfc 

ucllunt. Ita intcrfieais, qui primo rcfiftcre anfi 

fticrant , c«terj in tuiiim coofugientcs » faft» 

deditionc ad fuos dimifli funt : miiltnm ibi ftvh 

mcmiac aiinatcaptum : quatomnia Rextn- 

vt.HM tcrmilitcs diftribui juflit. paiifdicitaic Ao- 

2»cl chroia , 8c Vckamonda, & Clcmpcno», cum 

! VVolgaftioimcrccptae-, fcd ClcmpcBoam Dna 

^uiitur sjygigjs haud molto poft ieccpit.V Volgafli arx 

'i^r '*"■" com aliquandiufcftitiflct, tandcmfc Dodonl 

•"**• - Cniphufio Ocrmifit , tandcm Rcx copiif Fin* 

jionids , Livoiiicoquc & CorlaDdicoecp^ttta 

quem Goftavos Hornim addoierat , tom noo- 

nullis czBoiuflia legtonibosconfliroatDr.lam^ 

Dux dc PomcianiaB ordines pctebant,« Gardo 

8cGrifFcnhaga, obicaftraTorqoatoshabcbat. 

Czfarcanos ejiceret^ai^} ita fecorioicm fibi fc- 

demsedincnlem facciet.Uk tame qQodomntt 

ibi kofttom cxercttus fe commonteiat , ren 

haud faao fiicilcm ratos,ad occupandom Doca^ 

tom Mcckelenburgen(em , cq]us incolas fibi 

«quiofCseflecogQOvcrat • tuo) ot Csfareano» 

mm vircsdtftraheret.ammom intendit.Famaoi 

qooqoc in expeditionc illa {pcaabat»QtDoces 

Meckelcobutgicos » confanguineos (oos , to 

ditioncm rcponercr ,undc iltos Cc(ar handtt* 

dodom ejeceiat , fuf&eao in locona eoram 

Tindit Md vvallenftcinio. Igttor rcUao apod SediQDfli 

r#£«f '- Hornlo, ipfc com parte exeictn» StialeftmdaU 

raitdam pctiit. indcin Megapolim navigio Odntaiai* 

S>MAtum Vix abicratRex , cnm Torquaras Gaicio om»- 

Mcks^ fcnsincaftra ae^aapod Scdtouro impetmi 

/«n^M. facit Sed magna Sueconim viitote lepellinir* 

gtnCem Keqoc aliud (^uicqoam tota poftea zftate Tor* 

Mofttchm qoatui tc&tavit > nifi qoodloca dibia^e capm ZJhr ^uartM. 20f 

luta , expilaret , ac dein defereret. In qui re Jj. * 
cam ouUies ipfias plefamquc modunn excede- /fV*^ 
xciit 9 odio io provinciales . quos hoftium ma- •5^"*^*' 
g^s fctidiati quam Cafaris itbus faveie vidc- *•*»»»•• 
bant • tanum (ibi iovidiam apud orone> ccn. 
dliavit» maxime Pencuno ac Pafwalda hoOili 
Hiore direptis , ut jam iis in lods Carrare* mt* 
lii a nihtl flaginofias deteriufciue habeietor«tp« 
li<pePfOvipdaIes» ubicunque poflent, prx- 
iidSa atqoe tices Suecis proderent. Tnrquicut 
tamen Regis coniiliam deinvadendi Megapo- 
li odoratns , D ice Savellio qui 119 panibos mo- 
dftrsbamr auzilhim fubmiiit » qDoitleconfir* 
tMimt ]Udrenitzan8cKoftochiumioter,cai- 
llia pofiiic , ut ^egem venientem adito piohl- 
faeict: fimiilqino Roftochium valldioti pr«fi« 
ijiolirmaictara(lttobtinttit«dimi(lb Laureotio 
lioftirdiio com feiceotispedinbas » qui traii» 
fimn peieret* Eocooceflo arbtl tranfitorif 
loiocpu ^£ firmataeft. lamqoeRcx tn eatn 
opeditioflem scdnAns ad incolas Meckeleo» 
torgicos tAGtvm pnrnii(erat,at ad Dacum (iio* 
lom tibedieBtiam redirent » repadfato fscra* 
memo opod vVaUenfieinio dedillent 6c ofte- 
icbat ipie operam foam» monebatque , ot fe ia 
-•'"^ iitinipifli» poflcfloribus juvireot . ni(i 
fentcsttema omma mimbiitur. Sub B» 
ScpieiQbris Damgartam , uH Reckeniiza 
m Pomeraniam \ Megapoli diflerroinit » 
pervcmt. iHiturrim inipfb rei^ionum divor- 
tio fitsmOriareani fofls ac munimemo drcum. 
dederant . ex iifque Regios infeftabjnt : tuiris, 
perruptis impetu munimentis invaditut , czfi 
prxfidiariiadQnaroomnes, quiqueleinfum. 
intrarem {urrts recepcrani , ex alto prxcipites . . 

darf.MozcaftelIom curo PonteReckenuzx im- 
poQio dcdifam. Rebiutiuto deinde primuna 

ingit- %t% Hifiarutrum mftrttemfmiy 

i4io^ late ciofis quts fupra meroonvirrDs aeqaSt». 

tcm «I morHtn fuonim pf objrf nitehstnr : qno- 

rum nullos •lius ftopus iit , nifi (iia fociotom* 

Xfat (ecuntas t qux fi honeftil pace , 0e cquit 

condttionibot haheri polfit , fe protinns arma 

omiCfurum oftendit. Ofefuro nihtl intenm 

IpromovendobeUoceflamma^St Rts fiib an- 

Bi finem Garcairai ac GrUenhag^ ezqmbut 

Sedineniescontimiis escorfioniMit petebtatt!!* 

fobigere inftituit. 1d eo faciltiis Kegi futr» qiio« 

otam Hannibal Sch«iienbor^u9 in loctiin Tor- 

quati^TiHiofuffcAos, fngmente fam hy«n« 

copias Cxfareas, iocdia ac pcnoria reiam mQU 

tom Imminutas • reficiendi caufaexcafirit«i 

GatiCiom in vicina loca difiriboerat, pauds pr«« 

iidio reli Aii^Eo cognito Reiexerdram edodt» 

%L Grifiethagam ti adortiis , dillugpcotibnt 

wcfidiaiiis » capit. tad oid reftiiennt cxfi m 

ItiiieMph mterqueeofFerdinaiidDt oeCafiiatNctpQli. 

GrifinkM- tanQB.loci Goberaaiot.Paiicelcnrace Gaianai 

g4m,d' haudprocolindcdifiitimi* ctfi pomem ode* 

f^cmm. rcimpofitumCaElatiaiii incendciant ioterce. 

pniro. Militcfl » qootqoot fernim evalerant , 

Kex fibi facramento adiunnt : masirot pcck 

com Dttce Schaoenborgico Landsbergaoi ^ aoc 

FrancofurtumadOdcrafflCvalere. 

u j Hi Rcgis primo fiil adventos annointraTo- 

f^^i^^ net aniam haod contemnendi procrefliu M» 

kurgenftt „ ^^ injgri„ j^jjlj |„ ipfi, Gctniini» 

Chtmntt, viicetibns per cmiflarios fuos bellnm mcdtoii» 
''^\ . Adquod illom multi rerom novarom copidi 
^amtntm invitahant. Scd tumcacteris adhuc ctm Aanti- 
ij ^^ prarcipoa fpes erat, in Chrifiiano Gulltelmo 
Magde- Adminiftratore Magdehurgenfi. U anmsft- 
bffupe- pcficrrihus ob belli Danici focieratem ^ c«faie 
utaRf profcriptus» & metuefas , defertua mtgltl 
g» Su0d0 i^ii qiiam contemptus , td nonnullos externof 
duxtiiitm, piiocipes & dcfflUffi adRcgcm Suecix proii- 

gcnt f fent StocMiniiim • njud xnalto anttqiMti ki^ 
bdliiiii . iiiC«Orem dcconeretat , ibi qaania 
cm» injoiia dicionibai iint poliut eflct ex- 
ponendo , fkUe R.egem pon^ovit » ot Uli 
•oxiliiiiD promiKieret. (gitot iDiiln de Msgde- 
biirgeoOom in ie fide , 8c benevolcoiia pnft. 
fos , qciam Camen metu Cxiaiis nonc picioe- 
xeor.verla atitcm ibnuna oiienii»icfieiit« peiiit 
\ Rege pro tribos ecjulnim & decem pedi ium 
miilibo» pecuniam. HobC ille exercicimi clam 
fioftibasconraibeie con6dcbat, fic p<^A<]oain 
Magdeborgom evafiflet . iiiit dcin iBmptibQfl 
«ugendup alend'jm€|ue, orbe ipla & vidoii di- 
tfooibos io Re^t veiba prompre adigendif { 
Idcpie fibi eo fiiafiiit fore dicebar » qoaato cer- 
tiasfi3tct.ProviiiciaUam fUoram in Cciarem 8c 
rjotfflilitesodiam, <|aodcoexctevifleitttiii. . . 
fail nifi aothor & vindex poblici voti dcfidcra- 
lecor. Rex conandafo Admioiftncoiitconliiio 
negavtt dbf /am bdlom in Germaotam ador- 
oanti taatom peconlc abandire » quo poflola- 
tst eius (ariflfieret. Ne tameo vaciiora d<mitte> 
let, poteflatem fecit , ut ab trgcotaf iis > metca- 
toribufqs qoantam ubique poflet>in no.incn ac 
fideffl{aafii»peciiiuam mutuamfnmeret. Ince» 
lim vero > pre^ ad {cmpos odio s C&Oirem fi- 
miiatione poenttentixsdc venis petidone* do- 
liec matara ad cxampeDdum rti eflcr,dcluderct. 
Sed tllx mor^ omnit lmpaticot,fic confiKoiimi 
loora pr«properut exccncot, tentaiit priut per 
(ecretariaro iii<imMagdet;>urgenfinm animis; 
conntatut loaoneStalmooOo quem illi Kcx ad - jYj , 
fimxciat, 8c paucis afiit. ieito Calcodas togo ^***"***"' 
Kl Mtgdeborgom ignorams ingieditur.lbi pau- ^*!'^''^ 
cot diet reicnm Magihratn componenda; m^ Ck^mntf. 
raiot , raodero Calcndit Aoa^i profeqoeote 
M^pftfata in nnnmtm Bahlicam piogredt* 
tof i ibique latto omiiiiim ftiepiin reccpiot if4 HiftormrumTUfflritefnfcfHt 

^^ eft. Poft noeridiera in Magna Civium frequ<i|« 

^^ * «u, foeduf cum Regc Succiaiaum. Moxedi* 

aum ad omnes Aichtcpilcopatus incolas pu- 

blicari • eolque in armis fibi przfto efle jubee, 

Calarianos hoftes denuociat , 8c tanc)uain U- 

trones ac PopuUtoies hnibus fais ejidendos 

xleceinit. £o (uim ipie & Regis Soeciae ope- 

•mn pollicecur • atque haiic unicam redi!» 

fui canfam, exponit « ut piovinciis » ez qui- 

bus per injuciam pulfiis fit , leftitutus > £- 

dos fibi fubditos * . in piiftinam libestatfm 

^flciit. Igitur deleaus pro fe ac Rcge Sue* 

•ctz inftituit ; accepiaique aliqna ipilituni 

maou \ Magiftratu , cum jam omnia in uihe 

compofuifiet • Haliam inieicipere aggiefiitf 

eft. Cives plerique favebam Adrain^iatoij. 

nsiiim 'It*^^ ^b i^ P^ poitam ^alaiiaim intromiflb^» 

. \,if Ccfaieis (e in aicem Madritianam sedpieou. 

*Z*lrrit ^"*» ^^^^ quoquc obfideie pcigic , Diif^tac ooox 

Satu* ^^ aicemaUquotdomu* , 5t toimenta sd» 

ic?t*" * moveiijufla.: Sedinito eventu i nam Caft- 

^tic^ reani contct^s fubiiocopiis quae In vjcinia 

oi»g« ^j.,^^ . j,),jQ,-e y| (ocijs auxiho fupecveuiunt ^ 

quarum adventu cognito Adminiftrator infiedi 
te ddfertaque urbe , quam finecafttosefiocie 
non poteiat % Magdcbuigum levertiiui. Mol- 
to felichis Nicolaus Bockius ciibunus Magde-' 
burgenfiumarcetnMaosfcldiam fubidero tem- 
pus inteicepit » hoc dolo ufus Caiios aliqnot 
sniliribus aimatis oneraverat , quibus tegencfis 
(accosftiamine plenos quafi fi:umeotam vehe- 
lem • .fiiperne tnjeceiat , aurigs ipfi meotico 
lubitu mtlites eiaoc • jamante locoium goan. 
Ita deiufis excubitoiibus poicas ingieirus ; fta- 
tiones vigilum invadit 9 mox dato figno q|i 
in pioximo latebanti auxiiio accuiiunt , aiqne 
arcem capiunt. Ciebiat esinde velitationes ]•• 
cei Csciaieanos d( Msgdeburgenies commift» 

dufli \^ ' re , hlinos t*rj didaAc extgeie , ac finibut ' 
ImspropeHerefaragaat. ^ed plenim^uc fottv.. Suceejfm 
na srcjuiof - dziate^nis ccat « (eu quta aumcio M«j<f«~ 
imlittniv fbfenbafic « "fca (]Uod Adnaini0r»tof ^rgm* 
<(ett>eie litmb^^ ots^ftiiiaiiter ooHiia agebai^ j?Mm imm 
~oomH ^ttii* ifiBJtm. sue<^ar 4npnftnveiat , fro/^friV 
datnntttwetCt fimiil , ac toftiitdittonis fccnpcr 
' t^tibfictn aaoeodcm<]ue tem^rcraggicdituc-, 
hacq^icpam adbuc fiifficieiitt miiftomJiiUfBCfp 
'/«f id inftrodtjs. £z qua f»ftum' ut di(^/)e , 

-hinc iodc ipfius copiz ^cilius (kfliipaKiSuir, dc 
'▼otgnsdvium PjoWocitliaaictue cebus ooo ad* ' ^ 

modum ad votum faccedentibus multuai de 

- «loore iii tpftim ac' Regens.cctmttecciit, Admt- * 

- «llUatoc o^idcm culpa m a le dcrivjodOj' 'iil«. 1 
-t^iiioceiliiom in Kegem coofcitsbat., qu<^ * * 
'ispromiilaatndJUooB (ubmixccfct. SedKc)c' ' 

icbus fais ficrhaodis in PomcraoiA tfiteotus^ ^- ^ 

-«eqaaqQam efationebeUi diicebjt> <pecei|a 

•c maotftfta omifla • ad aocipitia Magdebuc- 

gqm accunesc • quo aoo modo prsi^ens incc- 

f taoa, redetiam ea qu« jam pfpiraoic fortuna, 

- pcaEpaiaverat , m afNcrtum difcrin^cn conjicc- 
* tet. Sacius foze acbttcatus paulati m promo vete 

- bdli molcai dum oihil i ttcgo boaile relifl. - . 
..c|ucietur, Netamcn co^tas apud Mtgdcbut- '*^^*^^ 
<gainces,qpategtegiepTog[cdii (uaplocimum ?^!?'**'^ 
t Incevecat, pUoe dcieceret ^TheodoiuflB Falc- j\ '^" 

keabergtom tribonum , ,fit Aulz fu« Piafc. •***'*• 
etam co ablegat , cz cujus dcinH»nfilio b«l- ?'""'• 
lum admiotanretat , data cidem poteftatc ^ >*"" 
, Bjcps nominccom qnibufyis impcrii Frincipi. **'2**'** 
tftufl , mCtMnA , copiafque quantas pofiet col- 
Ifgendi. Falckcnbetgios Hambutgo Migdebuc- 
gonifiMiiato babio] piofr£kas , fclicitet adve- 
fifcaddidftque aoimam plebi ac inagiacatul, ut 
jQciicyri po^iuc o^t iAbcUuai ifi£i|mbc^ret>t» 

inCcc %i6 St/hrUtmmfU^^^ff^» 

^^-i^ I«tt« IwicrapeBiiainii*! loitoii MM^gic^ 

*^^ intcotu» delcaw Suedico> «n Ducatii Lwien- 

^ burgico ht tentpofc oppccffit. Amhoc co* 

nim FiaadTcus Otolus Dux jL.tueiibuittoS 

fiiit , qui cotie^lM tfiqtiot cH^^tHamw- 

§Qm j^ Lubecctm pcti Ecge Si^fiiaii ^i^t 
iftribuetat pei oppid? BfllMBtoiain Moe%- 
bafgotn , & Kevhariiitii «il A)biin< (tfih. C(i> 
«nito «qtem a^veotu rapptnhcimii * «114.^^^ 
iBciiAckerumtHbnnutnciia» Leeioae 19 Bi^ 
^ltSui teeeiM coufciipt» adjoiixetat . folo NcuhoiKi:» 
^Liei pi«fidio»fiTmato , cum cctcib copiii EUizeo- 
"^-i/ bofgiim dcccm milliaiibu» Lobccca diftans 
limtJ' comendit Tanta feainatio PapcMhcimii fiiit 
kZtw "o^ «« ^ "«* accelctanlis ut csftiactica&«f. 
cMMsDu Mnburgammctatcnir, pnuapcneqoanaaanr- 
^7, ^^" Tc cora quifpiam inidUgciei Stmul Reinackf- 
ilr^«. ra» pr«(idium Ncuhofio ejcccrat ^tatinMfe 
'*^"' .liat£enburgica Augoftus > Francifei CwU 
•frater , qoi n;liilooficra'C9rfaxcm nnolui a^ 
' fus« exdufb fratrc f apenheimitim ^dmifit. Op- 
pidum Ratzeifburgi in qob FcandCciia Cato- 
los com copiis erat 1 laco pcne totum ciA^tiv» 
& hinc foblicio pome » creccmo« f»^^ Ino- 
*gO| aditur ilKncarceexigua^»icdiiiiinic«6« 
tis ptotegitur , igitni Papcnlietmaa Reliwc* 
' kcrojid pomis coftodiampofito» ipfetdikiWB 

arcis obfcrvat. lu Duxtn mediodepxehcnftf « 
poftqoam frofii a navigio evadcie teniiftt 9 
cum copii» captus , atqoc apod Vtfur^oi ho» 
norata cotVocfia afleivatni cft. Sub anni ^— • millc cqoites pcditcfvc Magdebargo emiffi 

OJitMlif Ncoaluenflebtam » haud procaliodediffinv» 

mpki^, vi fubiia ceperc vtrocidatis quicquid tXareano- 

cifts* 'uni occorccbat. Non diu id illis gaiidiom fCX- 

manfit.Vtbs ftatim iCsiarcaiusoh(efla,AE pK» 

fidiarii pudendis legibosad dcdiiionecoiDpdlL 

Du^ocibof eowm iodalgeotit Papcii|icifiii| 

cos ieoMeflbm utinspcdifnetitifNa fecDin tofitr* *^,er 
tem. Ezin Carr«reaiiis ciica urbon omnM oc- 
copantfiMU uAiorindicsrei Magcld>uigenlU . 
^us fien coepic , Sc panUtim obfidlom initiani 
sndnat hBam » c|Qar annoin(eqnenti fonamfs 
mtiiiqDe vidbiis continoart, uibi tandem exitio 
fnty nriibi menKvabitiir. 

Cctenmi Caiir & fi tmniinens \ Soeco 
t)cUam hand petinde nti pir erac ezpaveicerec^ 
feDmagniindine animi , feo lerom ha^leaas 
leftamm /eKcicate , «c demum canfac ipiius ;u» 
Siciaconfifiis » non deaugendo fcd minueiido 
cserdm cogitans ; tamen nt Prifidpum pofio- 
Jacfsiatisfacerec, Legioiiibusaliqaot miffionoii 
iledit. Ccteris dein qoas retinere cogicabac 
loannem TiUium praepofnit • fima] certas legts 
tc ftipendia definiens , qoibus mtlei contentut 
iMdlo pofi fatc prartexra rapinas ac populat]oo€i 
ISoM convelarec Simttl e|tis.qoem in Italia ale- 
i>ar t ezerdtus ^ conie&a jam pace > AMtinge- 
no t^iiiceodi negotium datum • pocio cum 
quocidie peiicnhim gli(ceret t Eledotei qncq) 
hL Piiiidpes Orboucos admonmc * nt fibi Imr 
y e n oq pe .profpicerent , collatis tncommisne 
vifibiB» oeqMe Rex sueds magis Ibitdtudioem 
<ZzOui ii>ieccrtt,quam Saxonts 8cBraadeburgf« 
d EleQbctm • ccceroroniqae ProccAamium 
conmms qaerimoniaE qinbut reftitutionem 
boBomm Ecclefiafiicocum infianiiifimi depre- 
cabanaK , iamque ad id conventumcdixerant 
J^fpfiam, qoi quoifimo evtderet « tampiopin- 
4yiio bofic • hand vane metuebiC. Neqtie inter 
apibsCathdlicosdceranr^qui remitteifdum. «li* 
<|iiid de figoie Edi^ eios cenferent » auc faUem 
is^atqofora tcmpora difierendam.HaaenMs qui-. 
de invi^a Cafaris arma fuilfe,(edcontta fingu- pW/ fir^ 
Jotsnimc coi^cKis omnifi paci ifi)ooiit>umvec- mmes it 
ibs ^mui iafi}rgere*eo ma jore aDdada 910 pro- kn fi 0f • 

*: P»nr fS}0. immincw. Vno infclia •cri*© fkm f*^iiinm. 

^«Si fortiM». tiiihof . & tm^MCm^ 
g ^fiSa tftboeiteft inGfkniiiim cepitstMitt* 
tait W«ft«n Oew«ii?m »m fic^oM 

(ms iiincttqr« ««««f* fc "oimoW «OBrju» 
imm flMfiniMi, irkftw d4|mbc.iiifaiiilMi5oe» 
ic«kbiaSisbtt piovtiKiisbadiiMmOnim «»•. 
iK.«ec titeemten nmgoojic» fiocrf. ftM» 
4|Bi adtotsiin lloiiiCK«f««».^Mii CKsda» 
SiswlpCpkiliconiinoppamipflffit. riopok 
«Imomo ficdefin • ffomticftie Ugnoi im, 
•eiiftbdluaiteo. Uibttlm cjo&bo^ns, 
Sl! faifli«i cft. Addebtntnf firoans waorn. 
niMflmolifiml » totBp«ftopsms,t«io|pnleDOi 

•Mrts comia 6nftiQD«s impeni .CMMMSt 
«fcma. Dedf» b» beUo eoofofto oc^nom 
«mBtfasfist6>qtii|nftifim«tolwiutl|»offtsix 

suckstmfitee. .. . . ._. 

^cMP^t imcf mbil mcmotibile sanm , f^nypifi 

FmU. ttios.oceimmi >. «t^ ! >'i!?^l«'.?*?^ 

*iir»iii. iimlibollim««««^ "'*,»«»"•?' SS^^ 
PUCicim diffii lewirobnium pCTciyoiinn Bisfilu t pm* 

P-i Wif. tumeninopin^ •?^JKS,iS!Si3C 

CMdoDcm » vrccpit, limoicnosisopnriwn 

coinmomteinlKtuit.Won mdio poftp«iniec 

H»if Kifpinin «i AngM Regcs biscondfiiQ^bnB 

Hifft^ & ftsbniu. Vt eciminercii wriwjne eflent ttbcn, 

\«H^ flcfOtinom«AiCiroHi(FmicuiAnglis,<|iism 

^^ . ' ADgllS ibidn]«IiilMiQp«esei«TfenciBU«ai4qiiod «^.a 
HiS^iMMtieficc, RAKliMKmvilMttHUf»- *^'* 
titm4tDai»n mnam k nx . Iinci Itec Mkm 
Ecf^ilrrfiMroiilr jfini fiKleniflBatiHnoiii* 
I»rrfni—f ai^ Vflgarift Mhmu .kecex JMtffrfi 
lii^fMiiVki]Simimmit.AdiilioitRB«€i* iMiiAMt, 
soKfoltcM Moi^olim c#neellit » «111 i«eii|ec iti^ loi. 
«^MooafoMnca ^ dam idtrfreftteiterifl- isrUnm 
mmr L—ticm iodfe » ornifia RoMi petiiii jmU 

uBatK^fjfimiam , «c preoofiffimti mii* 
WBiihi> onnilHi Aiitooiiit perradt* lodo 
dyodbcin Venetx ti ir«»cc T eigcflu a tfCic* 
Jft Acqoe ibi ab Afdwluce Lco^ldocaoe^c* <S<icfl* 
8t Vieamifi dcdiidt , ftqaeitic tani ftitio t 
ftiieani ^ompi nftatnfnoiiiQm eoaifaxic , co« 
pstmcc Cifdia^ DidnrtcMleliiio , Gnfitc & 
AosndapfaHemibaa, Dcccffitcxtecvitahoc 
amio MckiiDr GkidiM Cirdtiiilicat^Ept* Vlmetg^ 
fe^p«s vioMeiifii , mmo aHatte ieptoqilefimo r^^ ^^ 
fcpdmo 9 ifod Rodolpiimif 8c Maitliiam Cm- i^aI 
im$ imima amicitii fotemjffimo» , \ Fcfdh ^^i^i^ 
■MidNatciinii ^tfKOyih atila Kfnottii > actieiwo fnfi^fiMii^ 
paoloaiicemoctcmfefweactis , m inW tamen ^^ 
jNddfCi mfiiietiaaciinge>cc.loiniief deinAnhoU 
^" flc JLemboMiss coliltonittti Oomireft le 

ram cafarii prarfefti Hfottem obiere. 

am «et IndMi «i Sttedicas Imc amio /^' P«^« 

-, Mcio mHicacSi incefllt. Idvcfittn wV*,/»*»- 

C o i j t cp o Uii i b eiierdmm ^ in BotidSi iiicraf ti* ">''^. 
^ dtyetfi le ]ongim|M lidfnid^ diflriboit , n»u> i* 
i|ifO mfiM mdadam U. Cdnlilia confeciem. 
Fortcaliqci eMifm pec Kfovicif&m tratdum ^ ^ ^ 
diTpGfitiliieraiic , cfiz^ fhlts Cofaccotum C»/*'^*' 
prcc^. kl tifi ad opprimciidos ft iiifta^ ^*^' 
jratf , ttm iiia abaiiii mtadl^indffnaflU» , cti. 
ffioicfim ci€m,rr«fediimt^eft]iim Htickoiicfii: 
qmtf cAaHegiiiifl (iMtt pccni«icm coaeeffi& iilo Hifiorsamm mflri timforis , 

ifjd ^<i ttucidaot. Cohones iDde fado impeta 
adgrediunrar 8c czfis atiquibas reliquos ixi fi]« 
gam conjicjuat, impedinnends eorum direptii. 
Mos ubi venire advetius fe Coniecpoluum. 
cum onfnibus Boruflids copiis inteUigunt, no- 
vum (ibiducem ,Tara(ium creant) ttajefloque 
Boriftene apud Fereslaviampofitis caflriscoQ- 
iiflunt. haud dubiam (ecefliooem molientes. 
Multaibiinter ipfos 8c Conjecpolfium przlia 
intercedunt , majori quam in Boruflia Nobi* 
lium Polonoriim caede , quorum fiipca treccft- 
tos conftat ceddilTe; Tandem malo domiti, 
dedunt fe Conjecpolfio , eaconditioiie at au« 
4hores tumultus ad proxima comitia mitteren* 
lur , Regis arbitrio puniendi » 8c novum a le 
Duccm acdpetent , >cujus dt&o audientes e(^ 
fent, Ita iAcomppfitum illud militiz vulgiis 
1. CapiA^ iedtmm. Ncque tamen diuturna quies. BoruP 
rifm £•* ficz copiae hac occafione congregatae, cum in» 
rufiicam ^^' ^^ liberius confilia communicafient , inito 
0h Mn undemfaedeicdceledoDucelatpfiqVVili- 
foi^s iiiskio» nonmodo, (lipendia prxterita. icd 
Afftttda, ^^ni reftitutionem damnoram hac expcditio- 
ne accep^orum, imperiofius i Repnblica ti^M' 
gitare cxperunt. Ea feditio , quia jufiior & po- 
temior videbamr , magis fbrroidata. igitat Rez 
tvm ^ proptio Reginap peculio , tum fide pa* * 
bliea , aut alias uode poterat » pecuniano 
mmuatus , Qipendia peilQlvtt • Eorum fEilina. 
■i» reprefentatione miles quievit , damnorutiu^ 
xepetitione ptimum fepouta • polt & negto- 
OtK VVallenfteinius quoqucpro Arnheroia- 
no exerdtu,quem an no ruperiore Polonis auxt- 
' lio fubmiferat, acrius multo 8c importunitts,fa* 

tisfaaioncm per literas expofiulans. ad proxi* 
jnacomitia rejicitur. Monico intctim- vVaUen- 
fteinio , quoties & quintas copias Rex Carfari 
ifiverfis tempoiibii» fubfidlo mififlct. Obiere 

pec pec idem tempos io Polonia EuflachiusVoIovt* 1^3 d; 
cias,€e Martiaus siovius, hic CracoVienfii, ille pi^Cti^ 
Vilneolls , Epilcopus , tunoSiephanDS Chmie- htc nnnm' 
lecias Fahtini|r^r)ovien(is » nupei Cofacco- i^^^vfe. 
lutn dnx multifque fic infignibus vldoiiis cls- ^^^ ' 
ktts. Todunt leium polonicarnm fciiptotes * ^* 
nemineni fua xtate militari gloria parcm ha. 
bU'fle f <)uique primum docuerit , Tartarot 
iupeodo pugoare adfuetos, fuperari pofie . qt^ds 
ille (emper numero minox pudendis cladu 
hm fzpeobuiverit* quaiam pattem fiipra atii- 

gjUDUS. 

Ificante snno trigefimo prLmo tametfi 16^1 
£jems firviebat^ non »deo munia belli intermit-^ Res Sw*^ 
tebat ELex Gufiavus 1 nam menfe laiiQatib inito dieg in 
fbedere com Eege GalUx (ut eofdemhofies ^«fm«- 
amicofqoe habeient , & ilJc quidcm axHia , hic iwVi, 
peccmiam conferrei : ) promovere potro iwo ^fc«iiwK 
iem belli in Maichiam cjrpit , obfcfla efr.inus » lib,%* 
Landcsberga. Harc ad vVar tam fluvium fita e(^> 
qm e Polonia ortus V Vortam & Pofnam Polo- 
iiaoibes przterflueosi & dein Lsnsbetgam , 
-haod piecul Ciiftrino in Odcram labitur , Op- 
pidnm ptaEvaltdum etiam nomerofo prsfidio 
tenebator* ex iis maxime qQiGarciodc Gri- 
fenbaga ooperexi|olfi eoconfugcrant.' Neqne 
Id l^egem abfierruic. Quare omnibusad fuiu» 
ram wfidionem neceflaxiis apud Landspergam 
'dtfpofitls tiple cum reliquo exercitu Sedinuma 
atqoe inde Megapolim veinis conceflit , Ca- 
J<*adi« Februarit potitus Neobrandenburgo >. 
quod Fiandfcus Mar^ijeinuscum (exccntis obti- 
nebac. Secutz cominuo axcem niinores, Clem- 
penoa • Treptoa , Loitzium , alixque, przfi^ 
diariis pierunque andito Kegis ad ventuin loc^' 
monitiora diflugientihus. l(*de B.cX'Codem;^' 
fldhuc meijfccumCniphufio Dominum aggxcf- 
fus tridpo corpic. Oppidum loci natura mu- Yi i niuia» 4ja liiftorwHmvfiJk^tiniporki 

iliOi. i*^uin impttmu^ qmppc ubt ToUenfapa 8c Tre* 
bela (^irvi ainnies ia FaDaqa infliuint. Inc' 
rtt Dtur Savellius curo doabuf Legionlbuf. 
Se4felidtas aegis» &qpod circomieQas pt- 
ludes foveaicfu^ vts frigoris coQ(iipa&t, ^d de- 
duionsna cxjtgii obfcflaf. Quas q^oniam cupi» 
dUati IUg)s properft raitsfa^um honoratssinn- 
petraverc. Egreffi cufn armts » ^concinestt* 
Dus tubis. impedimentifque Seduobastor- 
nentis maj^oribns. Dux Savellius , Csrtesiqoe 
pizfedii promitterc coa^^i funt intia trimtiUc» 
(t conin Regem arma non latoro». Vcbem B« 
lam horreum , ac fedcm belli dekgeiat Sa vef* 
litis. Eo plus commeatiRxn 8c ioftrumcDti bcl« 
lici repeitum. Majorc damno & (i minore ia- 
famia fab6netn Febcnaiii Colberga dedttur, 
qionq^e pene menfium obfidionem pcrpefGk 
lamqueinPomerania mtcr unicam Ory^s- 
«galdiam omnia in aeeispioteftate eram. E]as 
. obfi(fio loanni Bannerlo fupiemaKegis Lega. 
10 ac dein Achatio Torrio demandata, in aduU 
tam ufque a:fiatem coBtinuati eft.Tandem cum 
loci Gtu)einatoc FirancKcut LtidovtcQs Ferufiut 
cecidi0et » in Suecctam poteftatem Dervcmi* 
PraeGdlarii libcrom iode abitum Roftochium 
ufquepadi» qncfito prstextu nti Stalibift^ 
Qnm fuerat, ad figna SuecBca traosgtedi co». 
* £ti funt. Quidam non iavJti feu (bcietace ReK* 

gionis, ftu novarfortuns illccebtis pcUedi. 
Bz quibii» incremcntis exercittis Suecoium 
Tifiri nonpirnm^abifitus. At TiUios cognito Rcg» 
tviMm progredu in Fomeranit media hleme cum ttt- 
advtrpii bas peditum 9 & una Eqiiitum Le|ioiubut 
Xr^fm, Francofurnim ad Oderam pervenit. Ibiluftiato 
exercim duodccim fere mtHia repeiit » parttm 
Francoiijrti t p^rttm Lansbergae 81 pec vfdnii 
arces dtfpetfa. Itaquefuaprafentiaeonfirmatit 
vaJitQm animlty qpos aovi hofiia felidtas non 

modic^ litbeitt p«t«m DipeMfi^iiAnftiiUvh. tnitv 
idfaiBftirM» ntnim riMtierMlMi t«^ «1 
inlpicmM Kegis CMMtts Her hi^efidih tt 
Keebmdc M b wg M tt qood Sdeti pa^ tme ce* ^^cuftrst 
yeamy itti0s^m iftfgnapattepnrlMiHcvi Nethau' 
iif & cipto Cn!pbfttti>« «^otito Relt enm dba: <<f»iNr- 
bittLe^oeito urbi iaipofuerat. Ctreruftl ;«}i»' 
oppogmdonem IwfttS om caftroruiti^ qt!« Reit 
apnj Suetam Oder« tim^wtti loco liiinHrO 
iiTetavenr » luw aulfai molirt, c|t)odDutfc«ro vl- 
tibiir()De erat iDftrior , dcfetto Heobrarrtfcn» 
hirgoAtiepofitfi MioidtlofiRA» ftttrcofutiMH 
fegredhtir. iHre iftflitni quimunt' licuit (rto: 
mad fobigeAdam Ma^Mur|um ubi Paped^ 
IxMim rtfiqMftt , ecMieiMlt : ^atfbt fafu* 
M bo(H!e I tttpt rd9iii|de3rir » prtofqnaiu 
llegem ioecisr cnm omAim eopfts , qttat tt 
totofmpeiittiiiSajronirttttethrertirrJuflerat , Siditdi 
adortretur.AtRetcogflifOTrll^dHcnlb^pro. ^^g^^, 
perf ciftri apudsueramiimit • tortt.eiita 8e Jmh/Ut* 
pomeridwfb OdtfrtiirHbcrsadveI)ei»>reH. jgti^zl 
^tOfxetcitir pctMr«mque0luitioriripaml5i:. fg„^ 
ftt^ad» tmedhtftkh d&eit , ippbr»^ ^ 
copoftriAk CiMinnfVAprifis. cum^prtad 
^ttotUMu^l timo(df>(titlSit rdmrrrtf 
M^cfrifeidteiiHfa.iiferitorbi prtfidfbm ntxtM» 
ftfftrrpeit^ ektftcitui pir » neque quftcjiiim id pwiv4f 
P0iBd»m defeffiiortem' dl^nit. Nihib Tedui Frnnc*- 
l^errpe p«fhii!df dtt^i » exerdtunf tfditiovi^r , fmrtMm 
eremt^ tfnmjhimfo kggitteAn eum duodt 4d ode-^ 
tittiitittu torttteirta iuduclt , advctfui Foir r^,. . 
titti Gtfyetiti^m. C2^i fidfeevefberata , pet 
tohias isP^fdcfnettifteii iWJpcYit.rbT zcix ^eP- 
fameflco«timittittfr,id«aiMe Itcx ipfe, hdrta- 
tctf & immittus poghimibus. v«*cr»tcaer- 
femidoccafba fole, iaptifedete hbore» ae 
rfcepmr (ipsm^ec6xi(iliimity ct^mAif* 

K. 4 diea» 114 Hiftoriarfmjuftri tempo tisy 

ttf 3 !• <I'^M Anerius, iiifoccniurio ex Mi^U otiuflte 
ciim rdopetants nonnullis in vallum evadjt 
dcturbatis fubito pivoce Czfarcanis , ea occa- 
fione ircenfus Rexcstecis Aneriiexennplam 
ofiendit. jubetque piseuntem fequi: Ita lediB- 
tegrata rurfum pugna CaEfareani pclluntur» at» 
que una hoftes irruptionem in urbem faciunCr 
Fit n^aina utrimque & promiicua czdcs » ne- 
que ulh pcin^o impetu parcitum . neque sudi. 
tum,& li bis pulfato tympano, dediiio oflcxre- 
tur. Tum vcro per aveifdm inde portam , $c 
Pontem Odcrs impoiitum ie Csrareani t^m 
ciunt , inter quosScbauenbnrgius & Tiefei4)a- 
chttts ipfi cum parte impedimentorum in Sile» 
iiam evarcre > corrupto poll fe quantum licuit 
pontcne hoftis infequi poflet.Mille & (exceoti 
cecidere , maximeqae viae quae ad pootem-» 
Vum^nu ducebaot cadaveribus leplebantur. Pauci, dum 
cffirnm» pcr Pontem fugam moliuntur , conatu niten- 
t^t§rHm. tium dctuibati undis perieie^. Vrbt inngoifl 
opulentiae * 6c pra:nobileiisIocis empoiiuin-/R 
militi in pcatdam conceOa. scd quicquid appa- 
latus bcliici. ac publicaE anoonae fult, Keg^ ceC 
iir. O6lingeotitaaienexomnioumerocapct|. 
interquosSparriustMorvallius • 2c Butlemfl 
foere. Magno (enfn Tillius cum auiilto (eriafl 
accurrenSjbancurbiscladem accepit. Quippe 
quam ducendi in Regem belli, at()ue inter Fo- 
meraniam continendi fedem dcflinaverat. Igi- 
tur mox ad objQdendum rummis viribus Mag- 
f deburgum rcveitii , priufquam Rex cum lif 
Rexfcri- vircsconjungcrcf. At ille his quac CGcperat, 
^fi ddct^n' firmandisintcntus Francbfurto ad Ptoiel^antes 
vtmtim Lipfiaf cong^cgstos litcras dar , expoGtaquc^ 
JJfrftfHin' viftoria, hortaror ut fc libcrtatis Bc Religionis 
fem» Gcimanicae vindicem fcquantur , vircfque & 

arma intrepide con)un|anr. SimulMagdebur- 
gcnfM uti obfidiooem fonitcr Ccnm, cxfiinr. u- 

lat. Lsher §luartMt. xtf 

ht.fpondetqiie fe in tempore affiitmum-». Sibi t^^i'^ 

bimeCln adDuc (pacio opus eiIe,quo pitta com- 

iniimM,copia(^ae in eam libcrationem necefla- 

xias coltigat. Ita reli^o.Francofunocum parte 

coptatniD Landsbergam hand procul indc^» 

^iftanteni petit. Reflitfre Jniiio Caefateani 

acficer , (ed Cratzio ^rcfeAo in eruptione in- 

tei empto » mox aliis rrecentis captis • fimul 

Traccoftirtendum recenii exemplo tefriii ho- 

neftis orbem conditionibns dedidere. Omnefq^ 

iflde cnm fircinis,8e qaatuor tormeluis Glogo* 

^am dedu^ funt. 

Maguaimerimiblicitudo CaArem , & Elc- ^•"^"»- 
^res Catholicos fubiit , quorfum convemus *^r'. 
Pxiocipam Froteflantinm apud Lipfiam etnm- ^/•^*- 
peret, quem Eleftor Saxontar leliquoruin-. . '"'•"• '^ 
iiomineinnienremFebruariumedi;icrat.Con- ^^ *- 
FenereffeqoentesIoannesGeorgins S»oni«, ttfi^nttH 
&Georgius Gulielmos Brandenburgi £ledo. ^*fP^ 
res , Chrtflianos Brandenborgicus , Marchio ^'"^f- 
BjrmrhiAUS , loannes Philippus Dux Altenbut- ^:*"^^» 
gicus : GoUielmus 8c Bernardus. Duces Vina- "»'5^- « 
tKnfcs: loannes Cafimirns Dux Coburg^icus; 
Aoguftns Dax Palatinns Sulzbacenfis: Guiliel- * 
mus I^ndgiavius Hallix : Ffidericus Marchio 
Badcnfis : Auguftus Frinceps Anhaliinus: 
I^egiitos miicrant Archiepifcopus Bremenfis » 
J3ucesBrunfiricen(^ , Luneburgici , M egapo* 
Ihaiu • Marchiones Onolsbacenfes , dc Ab- 
b«til& Qoedlenburgica. Circtiloruiti itenui 
5iicvici 8c Fnnconici Procetes . adhaec Comi* 
les Mansfeldici«ScImenfes« Stolbcrgici, VVah 
deccen(es,Lippitci. & Svvartzenburgici , com . 
Reuftenij'sacSchoenber|iis dyniOis. Denique 
civitares Argentina, NonbergajFrancofurtum» 
Ltibecca , Brema , Brunfvigia * Hildtffiam^ t 
Nordehofa , Mulhufa U Aogofta vhideUco-' 
xam.Sub lAitium coAveotus.Bledotis Sa-xoniat: 

K j aulicM • — 

I &ix . atdiais. ConciooMoc , M^thiaa Hoer «if facsu 
duf , fiigcz. iUa pr(4mi xS^ v«rba OBacitfncm 
id- PiCMjefC» b<^)uk : i^«itf • ^m /Pipa^ «rait »faf 

«MMHif cf iMi/««iMriifUi V ^Bt^^dtmmtu^ •«. 

rtuHmnfiimn i & eogiMmuU mkmrfMfim9M 
Di$urmtf^f^enrt§T4y df^tmidmmmt, ^e. 
TrsdbUM Qjta oiatio CHiiviii OiiliolifiBt.coUiinau, & 
td^itddi' clnffiflWi f HimvideMtfai • «b-ii< <kiii>icfiM^ 
lik*rtu$9- taicft>. Cmnim. dtlihciMiofiam. i» boc cqd- 
«iMy, ▼cntu capita prauipua bxcfucte. Mnum qoaL 
tiM^AiQ ciiifB Cnhflficti» (cwMi fingiAlaHni 
cogiiattMm Ffiocofiirttim ad-DsoeMim iodl^ 
£iiu»f4ii(fis > fii^rtfeoefiiwmiisj iftfffiuutioiift: 
booQium Ecclcfiafiifioiom incnn^ft* DCinde 
fi ne^tt Ca&6 do ligorc ciiftM ,. ae^ iUi.de 
rcpetitionc bononmqpiiciinam velkstiiei&it- 
tert;, qiia ratiQOft fOBeok coottibua' QhfiAoiw 
diim. Deni<|OBqiiomodoC»fitfeiis:milcc,cfr 
' rumpnMincuflrciim omoi b^Uram t»iiiiia.M 
Meetfit0. cQfltrr^gcs! im^ SrpirAgtCAlaBeii. mo^ 
fmventm 'coKJmaiMKisv iiiciimbeni. ^ iiide dcdoct.» k 
Uffimpt, vcatitditionibi»jM»&libcftM fiiftina«efii* 
tubfDfit. Sttim hii CjWkifaH» poAqiMini alir 
^ttiind:BCOBfiiIt|tiiimefiet* Ttmkm opmnMml: 
oiniiiiim.coiiftniii.deGeniitiiff. Obcnniamcfle 
QnMntmn « qocoEicimqpe GuheUit > ttBJOt, 
partiom^ traofiidiom; pnnig»mnt t ^ pmo> 
iogataCai(affeQt,(bipcn& Edi€U eieceiioocw 
Aqgnflm qpmqpcWiemin Relisioms^iibtiu» 
tem reftiMeiet.S«erci«umcsffowaciieeoinm 
dtdofictet ,. nulJ» d ei i iee p rh<&Btic»». hihosno*. 
iibicn^ luo arbiticte io i^MDmaditioflttu» 
di^foaeret. QMiet^uim finearmi»ohiintii 
JH>a.po(Bc. jortpXcgcaJm^etii > frociiioi%« 
Ciacoii: c^firMwdaoc «. mUiccm- fctibmidMmi 
piQJiainMttitittum ^SicOttftijiiitiUdMifr dtb. 

fcnfio-' '^<iiiKiaimia coifil><fcin , &pti(ronet 
fnii iWftjifiuSprftcliI iiUiai. W rftimrde 
aiAitjaniQ, tiitprotegeDda ^titoafCiraa 
. '^'AhaujDoCiifirii^ Iduitt dcindc radia 
«"WfciMSfeifidlio , Se defijiud ck 

f1')iinA ^^niit. Sinittrflaiutiini cjuid:- 

ifwuiflotitocdnvertlu, S>*D'C«tiftert« C'f*'inr 
»toi Cuhoricoi dc «iilniliirf (|li> «ft^ Siamnt. ' 
^FTOEieidnioiiuUi tobtdfxiK id riiillitii 
j^^iMnt , ici uura tfniuiii (oadinAique 
''''Weiif , K piceRt pwvitKininri [>cftinci«. 
^Mii «ilCifiiem piei*i . <)ii«nf« »li« uil- 
yiiip «jBifitBviuboiQnl poodfcie i uinoTU 
'Wcttini litijetii diftoidili otniijn iiM , se 
"aiW AuiWiiniena ruiKi efle [i»ieie\lir , 
^WiniiifmpeiiiliWiMl» w (rublici p* pet- 
oiBtKi. Uox pei oiiMies rioteiUmiuW pto- 
'noitbillkiKideieffus . letnilet leiitJi eo^ 
^' 'iiiiimc'3rs'aKoae St BDndeburdcb <lia 
. -^'-" - - ■mirK^tiiSj „ 

vM dinliffi) ^'«~ 
wepiiOidi- w/w»/'. 
cm flimulo» ™«"* 
nit SwoneBi l.'W"J'- 
piirtni' pto'- C*""» 
tuitt aBjiccie 
einplb & «1. 
us.Joiio Reii 
pix&dFlellC 

«eicMt ,iit.ft*„aE. 

onjungeientj I*r4"* 
irbcommiiM ,„j,^ tx% J^fiorutrumnoflritmfonfi 

l€iu nium tutandocum cauHi confcribcrem 9 &(c 
pro corum caufa pugnjintcm certa quot men- 
sibas pecuntat fumma clam juvarcnt * per« 
miflb ctiam libero tranfltu • annona » pa- 
bulo , ac ubi neceffitas Qrgeiet recepta 
in utbes ac mDHimenta t Quod fi tamca 
tieque id aUubefceret • ut feotfim piiva- 
ta cum (ingulis foedera camcinnarent > Harc 
MfiStm* prsdpue Legatis fuis Rcx cbmmendave- 
tat. Qui qtiantum apud (ingnlos efieccrint» 
cnamerarc non babeo. Satis conRat ami. 
dtiam Suedicam ^ pluribus ambitiofe quaefi- 
tam , fed quo minus infocietatera bcUi tranfi. 
retur , nihil qua Ducem ac tempas defuifle. 
Terrebat enimpotentia Cxfaris , & parati pe( 
Imperium vigentefque cxercitus. Itaque^Sa* 
xone , in quem aUqaoram ocaTr conje^i eranc* 
nihil tunc quidem impettati potuit. Qui tta 
cum Legatis Suedicis egit • ut fe fie amicum 
Kegis , nec tamen hoflem Carfatis profitere- 
tur , ufitatoinejufmodicanbuscxemplo , ne 
iibi Regii auxilii fpem , ii aliquando opus fb- 
let, przciderct > & Cafarem non offende- 
xet, nifTextrema neceffitate ada^s. t>epe- 
cnniisRegi flibminiflrdndis nibit etUmpera* 
^in. Fermifts tamen ut M^gdeSurgenfibut 
jamin bbfidione graviter laborantibos com- 
. I^atusy & pulvis Dicrataspi^t fuat proviitdaf 
adveheretur. Vt aotem pro Mdgdeburgi tibcra. 
'[' lione arma cnm Rege con|ungcret , oc G Rea 

/ . id fumme ezpeteret , 8c Ctvitas Jiteris lega* 

tionibufque enixe fiagitaret indad non potait« 
Itatum qtiidem M^gdeburg|iim ia TiUii po- 
tefiatem venit.De cujas Htiirer«bin ex^dfo quo- 
niam rouhi fcripfere tragice ma^s qaam hi- 
fiorice ; ego pro inftituta brcyitare^ remo- 
Binem paucis compIeAar , fccarus fidcm eo- 
rom qui rebusgefUs magoam paitcm inies* 
ftcre. . t . . YiUiot Liber §lMMn$iSk Uf 

Til&QS CT Megapoli , ut fapra diximus , 16 ii» 
rcvafiu , cnfii nidlis adinonitioDlbos Mtgdc- O^fid»* 
burgenfes ad obfequitina Cafaris leveimroi ^ttccdm 
Ijpes cflei , inita palann cum Kege Sueciae fo- JA^d^ 
cietaie , & accepto in utbem Admimftiatore , kur^*. 
Qpaa Cztax fuperioribus annis proiciipferat , 
gmnt ope ad obfidendam nrbem , & aoroan- 
dani m^Io contumaciam animum irttendit. 
liaqpe menfe Apiili expugnatis mnnitioni^ 
bot , caftellifque qnae remorando hofli ab orbe 
rertis fpaciis abiun6k)i eztruxeiant , moenia Sc 
tones quatere tormentis coepir.Sodenborgum 
8c Neoftadium duo fuburbia ot vires orones in . 
atbem contiaBeient » incenfa dcferuerant op« 
pidaoi^ic fiatim partem copiamm Tilltus im*" 
miGt , & paolatim ad ipfas orbis foilas perve^ 
' pit , Interim dio no^luque jacQlationibQS nrbr 
impedmrv s«d nihil his oppidanorum contu- 
mada mitigata , quin contiauis eroptionibus» 
percscas &c lioitibus ignotas latehias (tibito e* 
mefgen^es ^uItaCxiareants minuta damna io» 
feicbant. Igitur Tiilius cum fstis patientise futr 
iUurum efle esiflimaret , neque quiccjuami at|t 
bencTofis cohortaribnibos, aut ficmttacediicri. 
Atois pcrmoveii oppfdanoscbiieret, Simol; 
metoens ne Rex promilfiim auxilium non ul-' 
tit difierret , ac paitam prope vi^totiam h ma- 
fiihas eiipercu Statoit eztrema expierirj. & ot» TiUii 
bem ctim oronibuscQpiis tn«adere , Qucd ta- Httrs mI 
inen priaTquattoficeiet i tiiiiiit in uibem nun-. ; jAtgde- 
' c/um com ternis litetir ad AdnrintOrafor^, Ma« ' kufi»nfti% 
cjftr atO{n,fic Fakkenbergium , qooniam rtfs eo ' 
^d c/7er^rlperent ft proptnqtiocxciditymaiiiJ 
itta dedrtJnoc. Ad ea Ti)li6 rerpoiifam,pefm!r-^ 
teret \t%itQs cx uibe mitu ^d Saxonem tt 
firaiideburgicatTi 'EleAores « atque ad utbes' 
Kanfeaacas » fapet dedirionc adiuos. Neg^vif 
tUiot Utn Jo0gmQaxltafiarioi^s.rpacium aut: - 

, .if/'.. X 7 "'* - : -'11X1» •*•" Dfderent Hibem:, <furr> efl«( grtti, locttT^ 
buinBxeufibif. pervi«diactetf«re, tWfttfS 

tertrimi Bfijfle dieja ditentuil tO: to,6irtr wt» 

*'">«». «.« poflrid.V,rerponfo* ^ZtMeS 
fub ver^tum coHvocatO ,B.I!l.fi S^ 

nem .ggte|ffoms «onftitujt-, prtjjg^™^ 

•^.f If*^' «flu* irnprtere.VVolfe.Bgtf ^. 
5»«iM.nsfeldia , Hiedeecuni . «tttltS^*. 

TT^'^ ,dhrtobtine6«t , il&L^ 

iW.m fn l^"*'?^'^'' ''o(l<»«to dilflSbSf 
"etum ta «onolmm evnr^i «■». fc'...^ s-T^? «Pa.ttoiiem revocit». dninqui oWiawiit iwL 

- 'tfciS £.'^'^'''**'«"«r'<i*''»»«««'»tfa: 

;^** i** '='''«'!?. P«"fliirifi*- wgiffli f^ 

iSmi^flSSt'"^*;'"*'^'''"."''"* 1««^ft^ 
*«niinitr.,or, & Fa thenBerelui iir ftrfi»M p(Kcte.^Ci]|i»£4dicni«^cuni gjob» ,4.», 

nuMMnciviaBiqiifr^^cciirnc, Hieemin mio »• 

ifo&F<9^Ji>»FK> falote & ptmilJis fso^ . 

P*&Bu^crrunttbii& l£^ae &fttiiot&i< 

uB||eumo;^i<iMioi4iai c«fipei>.siifi DiisFak» 

*;5«»9» iater psomfnfliBMis* cwSk&n. 

^^jwSottt imjpcuifr. Simiil Miki HpeiM 

flaittftrpGfim ubeDo»HoUiHix aeebat icft« 

W^wmimk mv«kb«. K^ftandaiiibM 

^f^jaaac.. aeffraau imfetu pevtl»eoiie» 

ftboj^ VkinDcMaaaiefdiat imittvit ^diaie^ 

«^silQcsaci tefia«baM. mmt^gpmhtif 

<*{U Qdur. esttiexk ,r Ma»eft lae»ymi*qoiii» 

««Baio ftUcf ibcK»Mlee «4 ejiciema>attde«> 

A^KaajudiibQidiAcfelceBdmi^ IgiioFcaim 

^«t nodi<^ poitlf^ liofiis libeie tariimpe^ 

[^.«qucuiJa^,»^ defitnaooikeflb. pM^ 

J^aasisciyet>miIiceC^-veaiamviamuaip» 

°^p(«g^aiiaa impkMnr. Vbi^^aMHt M^am 

BUlicmiauikgcatia.:^ laieb«aeci<ciiif«^oe* . 

!'^'>" QBfi«aifB4jefitme(e^mo«abjiceie»Jt% 

'^etfeJKinauqiie iaxta^ mdeiFe ^ Sed iie<|im 

'^^^raui.paictmiD* Ituai'» virgtHta »«1»' . 

JJ^BH^milo di(<]tiauna.imUar»<aib aiic ifutat 

[^jinifimiQa^ piima ittampeMiifm^tBie 

f^ nbidiaejfacfa CEvttom.- kite& barc > iseer» 
?'^^ti]tboMrcoActam>JBf{«DteiisceodUia% 
*J«*»traicridien[i.horij., adfumotervoaia 
'JI^^^Lv^KniMripiit. Huttai«iodetfoneatOi 
<^ieffi(eiaw,Haiii.CivuMii' KIIII9» pmavciimi 
^°;^f«>BiB^^ qvt<(eiiietoetfttfdcmtf 
y i ifrni t, aatiapacitateigglf.pf»»cmi * '•«! 
«ua&amiaiD fijgjltim ^ ^<gf aft me feiis Ii^* 
'ctmcoBcidcbaak incendiuiiriitmaliim^ui^ 
Boftcm dmavit « ac tama^ue vteiuit^ nt viiQo^ 
'tt9>ot|mip(os aAiipexpd]eieiUPfac»I^Aei«* 

«ctpift. ^^ ifffiiftr. y^riifer iw inr '"^ 

^iliflct 232. Hiftoriammmfirlteff^orls, 

1^3 1 . roifilTct ad fcnitandas fub cineribos przdas fiP- 
ctitrumi. Sed nequaauam avrditati roiliruna (k- 
tisfedt fortuna Optima quJ^<]Ue aut fuftulerat 
ignis «aut coiruperat. Cn celtis fabterraneis^in- 
venturo annonz altquantuluro ac dein julSi 
Tillii per roilires diflribDtum. Reperti hic |ux- 
taparemesliberii furooacroetueDedi. Cs- 
teruro deajtbore incertdii vaiiant Scriptotes 
pleriquc culpam (apenheiroio tribuunt» qut» 
dnm valluro adfcenderet confpiceretqoe ex 
adveifa domo in (ubeuntes fuos roagnam 
glandium procelhro iroroitti 1 utiUos tnde ex* 
pelletet » vicinam zdero incendi jnf&iit , In. 
de nullaextinguendi cura , cxtera zdtfici< 
oorrept« > Sc mox in(urgenrevettto late dif- 
perfum roaloro» Sunt qui exiftiroent . aot ex* 
dtatum (ponte,aot au£Hiro igoem defperatione 
civium « aut hofiium frau<& , nt prardam W- 
fkoribus eriperent « nihil deinceps ambigenti. 
tfftieh» bus vt^is ferro an 0amroa caderent. Otteitim' 

^i^. 31* tiitunque id Ot \ certe Tillius collucentem Jjte 
Orbero , cumulorqueCafoTum ,& mananrcs 
t«bo vicos ebequitans -, illactymafie viftis eft. 
Kthil ex tanta urbe prxtei BauUcam & paocas 
pifcatoriascafasfuperfint. Carfbcum mnienis 
incompertus. Sex.millia in Albiin con|c6U^ 
prctet eos quos aut flamma ablumpGt » tnt 
procideQtrom ardium ruine (epeliveie. Qt|o» 
fum nomeius roulto mafor fuiflc aeditur. 
Qjiadtingenti cives iram vi£Vorom evafeie • ii 
miiitibus incuftodfam abduAi; Dein quotqoQC 
in Bafiiicam 4na jor^m confugeiant TilUus fer- 
▼ari , 8e poft triduanam inediaro ctbo reficS 
jufllit. Admini(lrator glande plurobea fini. 
ftrpm ctus tra]e€ta8 , & capite grariter contQ« 

9fe»ta* fo ia poteftatem Fapenheimii pervenit. Tres 
inraKereaConfiilesfuperfuere , unusctmiple. 
Hfquc Senatoiunicecidii. FvQCftum hoc famo. fie per Germaniain urbt^ excidium oOerta in* x^) i. 

lignia pratceflere , inirioquidem neglcQa.fed 

pofteventum agnita atquein majus celebiata. 

Cum enim Adminiftraror Himburgo Magde- 

borgum profe^iuias cquuro «fcendeiet, quan. 

c|pro iado acnulHs nubibus obduftoaeie» 

hfs ingcmi fragore iotonuit. Et paulo ante 

obfidiojiero militis Decurionis uxor diris 

puerpcni dolosibus cruciata oondum ediro ict- 

inezpiiavit > Vrerodein apeico tnvenrus eft 

tahm mirs magnltudinis « ac triennem feie 

foeram ezxqnaiu , caput velut caffidc tedus ; 

cocpos armu » pedes oaeis indutus « ex col- 

Jopeodebac bulga milicaris adeum fercmo. 

duni , iipo (clopitaiii globolos , ac eUndet 

fiusiecoDdDnt , orania ex cenoiffima pdle » ut 

/acile detrahi pofleoc. Aote biennium qno. 

igae cum otbs ^ Doce Fridlandis obfideietoi 

tnagntmarepaxs fponte collapfae ft. Sed ne- 

^oanmajui certiufque prodtgium fueriCj 

qpod roemoxiacproditueft ab eoqui intei^fuit* 

Qoo tenapore Hamroelix TiUtot com papen- 

lieiimo 8c GronsfcIdio.Rupa item & Leithen* ' 

/iddto commiiTariis generaltbtts de obfidendo 

M^gdeborgo delibccabat,decieta obfidione,in- 

gens lepente ventotom vis cocrra efl,qii« non 

modo tegulu omnes tedoiom dejecit > (ed ro- 

tam etiam MoUin qua pulvis idtratDs confici» 

tut ,^ tanu f i veriavit atqoe impulit 9 ut conce- 

ptoiodeigoeiocendis pulvis , molam scpro- 

jtTmaqoaqoe com imroenTout fitfooitu , tn 

(iihiime rapeiet , comminueietqoe > tant* foli 

arqoe ardtom commotione , utTillioscxtert- 

qne ftocercs rati terrx moturo efie > in genua 

procQmberem » ac coeleflem \ (e iram (fopie- 

carentor. Codem plane tem{>ore Magdebutgi , 

oood Hammelia viginii quinque miliiaitbos 

^ac • cadcm teropcftas giaflata culmina alU 

quot 1 i^ BiJUflmm fufin tmp&rls , 

iirt 4«« tarrfem 6e]t6t^ ttUMt n impcg^ in 
SartiB , otdifficuhciwttahi potucrtfit. C«- 
feium Taiw» Poftqwni pf >dtBdi fin t» ftft«» » 
reparg»t»6a&Hc< » «pi* inceoditmie^tftnc» 
fbteRne facre» fieti prwof *»it , t)uodt|ae con- 
tuimcem ucbem domiiififet , Deo vi fioifmM 
wmhonytnteitm. 
XfiUStU' jyatfi S«c »pod MHde^wgom geruntw , 
tMitjia, Rcji Sueeiaf nbiJ depowt» ci«8 fibcraitdi cnrt^ 
cnm fruftt» saaonem in «rmoruro fectet icew 

^ - . peHicetciiftercmr,Snt«^»"'*^*''^ »'**■■ 
TVaSAttt J^ mvelKiv utpneiidio' fuofemarct ab Ek« 

#;m# cum ^^ Biandcbiir^co obtwiMit , donee Mag^* 
f''"*^*- bor«jm bbfidionc fiberarcfur. CuH» c«cklk> 
^•'''f • int^ao V tttifcttbikm cafem •«8c« inblt 
Migtic acfgrafiterttAit, tcfito ttf fiilgliftil** 
pto , qub omncinli femoraB ac. Begjngeinlji 
eutpam afttolitiw non obfcwe Elcftore»S»»«* 
nem 8t Br»ndcburgicttm ar||acbat , qtnftfte^ 
randc urbls cnpi^tflSmum » ftott comineaitf 
modonique «00«« , ftd tranfiiu «<^^f<>P^ 
(uMreaionesprohibuiflet , wftnctielaa^qiid 
iHiinfeahfmo fipt i quamumqne IH» *r Bt 
«dncetidebi?<t.&itctim ^caotBrifiMatgiciii 
txpugfMO M^hm^o «fandav!j« repere- 
R«. SerfRc» qt* nbnfi^tom ut Bwmet <s^ 
feffdi, fedetfamur ad promoreti*»» porw 
IjcHtfftt sd Albfwofitttcfortjrtjm tryiffitm fct* 
b«et, hinc «cemr piftittat-, imruiita 8nflde« 
IwjtgS^intronffiimi» , aof ttfrgpotfaa tlti tbte^ 
jtf ptrttihefidiarnifiom^in bdfrcofnwitmftamif 
^f*hem a<ftf*diendrtatee«idrcntp6^enWtti 
igetc iftWtir , prtocefiftqoe ?pfi5 ard coirotjiAMf 
DeirtntiaisLegiiM* ^ttm^te cbffctrtarf c«w 
pit , ot abrupta omni coitfiiHatiom* tfitnk tkod 
jjffl hofitboff <yp<Jttofl«,fi>M»t»ftrf$ fitttefiafie. 
JW.Vbi ne fic qtaidem impcttari ifiqnit^ pOfttM» 
quod fitande&w^cas fiOfMfobinde kmptAe* m mm a<i saxonem 5c focios Piotefiaotcfl i^>x, 
reikeiet , iimuIBeaicDUItesUce«tiaiD, po« 
puUuoaeJrqQeiii vidnis Spandavix lodt ai- Rigkirs 
mretReitemmextravidcns, noB pcifiiD- fn £/«£?#• 
aorie \u iocenfus eft , aut certeita vi^eii , tei nm, 
l^Cuis imereat. l^itnr mi0b Coautc Tauiaoot 
C( breviter zepetito , quara iple Pcotefiamiam 
f ji rmpefio Procerum cavfae beoe vellei , ad 
cxtxen:Dm deounciaii [obet > ie axcem Spanda- 
ViamEleftoti leddituium « quoniam iufii- 
9ter,de Neutzalitate concedi non po(7e » pio* 
^eicaqnodcim hofiibas» quamiibi commo^ 
Qoiemforeezifiimct.Autamicam aut bofieoi 
cfieoponere. Ita^yx nfocietatemiecun in. 

gdi deuedlet son debeie Ele^em aegte 
ie«fi pro fbo aibitrtU] bellttBdeloceps^ 
ratyttqoe illuin pro hofie babeat , ditiooet 
ijai dewlet , arces 8c loca fibi commod* 
occspet , qu«qoe cepeiit, juie beUi letiueat^ 
Doffidieatqiue. ^tprolatuiToriianns pio{iere 
lees tnlt conferre juflb» fimul Elei&oii ut 
iiKxtteftiiimdiemrdpondeiet, fignificauim. 
B<^tc£ tccepte faac deounciauone Aiuhemium 
SaxoBtbtmiHttfle pxjtfeftnm , qui tom Beilini 
ettc * ^ &egem mitrf andum tblegat , Vbi 
aeafic rolunuti ejot (ausfiiceret , BLex cafttit 
idbtatts ledt indcBetEnum,Eledoralem fedcm 
cootendk, 8c nufib tibicine , pixfidtum fimm 
admltti jobet» oftentata vi fi abnuetent : Simol 
copias & lotmcnu difponi impeiat. Sc fignum 
^ fedaam expefiaxi. Rebus io andpiti confii- 
limstEledofak Gynecatum in uibc >Ilegi eb- 
viafn,egrcditar , urqoe res ad novam tia^tio- 
netn pcrveniier , Vidua Palatini ,ftoio^eneia- 
bilis,iiMtrooa > intecccifit. Hi eo coUoquio Rc^ 
m agx Spandayia ad finem belli pomifla « Cu- 
fixioi quoque & in rdi€|aas Ele^^ris ditionet c§mp** 
lecepiuni ol (ecniitttem > Sc^w dncendobel- fifi^\^ 

lonc-^ t5^' Hifiorimm nofiri tmfcfk » 

X €li. ^^ neceflatia forent Eie^or proRtific. Ita te^ut 

' compontis fub vefpetum in Ele6ior«li vmdiiio 

genio litatum» convivio Rex iple imer fiuit. QDi 

poflridie vixdum rubeiceme turora, Sedinttm 

tter iniliiiut. Ibi eum Magni Mofcoruiii Duds 

Legatus , Fedor Adreovitius expeftabat. Qop 

audito Utus euni de expugnaia GripswalSTa 

nuncius excepit» utinjpra memotatum efl. In* 

cferim IhudiUus equeltris mitiac Legatus«cum 

€xerc'!tu apud' Sp^ndaviam relf^^us adfumpto 

a^d fe comite Oitenburgico , & tribuno H«)Ifa. 

Albim modico tunc alveo fluentem,tranfgrer* 

tn, ftationemC^iareanorum apudv Vetbeiftm 

hofpiiintem > ibbiio opprimit » capto TribuAO 

eorum , 6e fupremo vi^iltiram praEfedo. Sed 

felix illi expeditio penc m exiiium venit. Nam 

dum uoa cum Ottenburgto , arfiu ac Oti inflam* 

matusfrigidamTxAibi przproper^ liaurit,in le- 

thalem morbum uterque incidit.Ex qocOttea- 

burgtusnonpoftrouhofatofimduseft s Baa« 

difius & n de vitii ejus inltio Medici defperave- 

Hgjw n»- j|n(, levaluit. Sed Rex Juud diu Scdinicun- 

va Etcft, ^itij, , reliftapaftecopijtumidrepetendsm 

ditit '»«^« Meapolirti, cumreliqui»Spandivtam incaf)(« 

fttt *aI' tewtituc , & porro ad perfeqiiendom Tlfl- 

^im, iiun;i Albim veiUisiKOVet. Ncque novrRegis 

/»r#i/XM. cxpcdifio prodigiiscaiirit. Afchctlebix menfc 

Augufio (lido coelo , vergente in occafum foley 

vifz duae acies ima ^ Meridie,alreta ab Aquilo* 

ne , f nfeftis intet fe fignis conturrere, prior ta- 

men auliralis actes difpirinr,fun exercitus fpe'" 

cicro referens. Non multo poft Friburgi , 8c 

Mersburgi , item Halz Saxonum aqua in fan- 

guinem veifa cft.IgiturRex ttU6to apud Bran- 

deburgum urbem Bannexio » qui itltmi Hivclae 

traonium communiret* Tangermundam H 

Mavelbeigim eie£^is CaKarei^ expugnat > atQue 

iflde traofiniiib Albt apud YVcibenim cjltra 

lccaCy iocat , vtlido prtns pro^giMcufoad Havels aC- x tf 3 1 « 
que A.Sbis connueoics extru^o^quodutriquc 
Bocniiii donitiurcuu'. Tillnu interini m eo cnt 
nt Laiulgnviom Haffixaddbiequioni tevoca. 
leti redmox^ rapenheimiode iinpfcffione 
Kegis id ^lbi A coinmoiiitQ.%iUuc c u exctcita 
zdvolaz $ amiffif apud VVolmerftadium tiibus ' 
Legioaiaf» infaufto (tmt ominc > quos Regii 
noQuriia irropt ione obtiiverant. Quam cUdem 
ut viodicaiet Ttllias , nmol m iitum hoiliuiti 
coat^ph^fir Wctheoam cafbra promovdr* 
Moms AugQdi cicccun Suedica caflta esercitus 
Cziareus coofedit. lilo&fublequeQtibus diebus 
prjrrcr Jeves & velitaics pugnas nihil pera* 
&om. Ftopiciea qyodaexfcieii] cafiiiscon. 
liiieiisceftamendctrc^aiet, aut quii (peiabat 
TilliiKn prspropera pugnandlcupiditate , ag. 
^effiooemcaftioramtcntaturum • exiniquo 
loco^ ia/jgni cladc rcpeUi poile. Sed ille vetus 
srtsom beilica lam dux > raanifeliam difcnmen 
lubf rc, hand ^ lationibas (uis duxir j Itaque de- 
£cieme etiam pauJatim aonona^ac pibulo eo 
ttnde venerat levenit at auxUiaies c luperioie - 
Germaniacopiasad ic.C0Qtf«hciet> & qoidik 
Lipfienli faedeiePioceflantibus ariimi effet pe» 
nitius cogoo(cctct»Res qooque fub idem tem. 
pasfi^yGdiaiiiseSuccia 8c Angtiacopiisaudus 
cft , qaicom partcm lUgiaa Succtx Sualcfun- Mtmm^ 
dcnn ac tode Sedinum appellens , alteram ad Smtim 
fcx iniltia lacobus Marchio Hamiltonias ex twnminim 
ScotlM addoxit. Qut partiro pixfidio ad iinca iHi 9^,1 
Pomcranix contra jiilefiam • paitim Ducibus in(jtrm4m 
Mcgapolicanis ad fua lecupeianda «ttributi nit^m ^ 
func. fir Afic favit Ducibus foituna, totam rooM Mmrchit 
pronadam prxtei imum Rol|ocbium 9 occu- Hsnulfm 
fantibos. £ Gallia quoque Benedidus Oxen- nim. 
0irna cum pecania teveifus aon patumconli- 

lia adjuvir. 

At f^^f^ MCttfic ioowtocmiinB mMkqne bcQomil i 

^ >.* ||0V08IDOtllSCOflrpi€«tllS»qiMa»MO€lli^Hi 

^^jf^* «iBpoKobfiainiiet«itiatoK<opfeic^«»l«l'^ 
^^fP/''' KiflBistiMnfadasLiflieflreqnofibmfiH^ 
'." 'f?' nt luiKi vioe«lNtT«tiii« id on»e«efis-fociei 
4inUfp* Kii€tibit»ac^eciicitat4 aoiiofoakR db* 
m/» rm. )HaeiBt » atma 8c <ie!caai onoitMic , faofiiliai 
^* imperii , ac IU9^ Soeclat cooMouoioonfiiie %L 

«oofenfif reHftait. MiIitoliNcanlMAaHiim 
ileinccpi donec iliumle ii& proviiitiiiiit » aano* 
iM*coaiineatii,liorpidfi. tcpccoii>iOT«ir« 
Ntm fliiRd fe dlunif o» milicoai veae Qioa fcni 
cxittoAoi<|oci«iitor*utearetfit> Mmiaoieii 
iani cwfst eife . cnr contra ru* «c nviprm «dl« 
Aiyaimacoaclittient. qoibas Mmttli f4>cdien- 
tiim Se ob(e«|nium prttexioife tiiBen &fte 
•aimidfertei» ,ca i«e poilfliaHKn cellimnM , 
ot noram Rctigioait f»cem CMliQllcf • emat-' 
qneim , oMum de bonie SoElefinAicti ehf 
dant , «c Kes Impeiii , cpiam ooqnatti fneiinr« 
. tiiibatiofeteiici«at. Hit tddlBim nNmditiifll 
U^i4t4 adomneslKifefiiFiinclpet. Trberqneaejiri- 
4t«r«/«. ^|}|„ (ingnkit , ne mlKtibus • <]ni ad Lip&n* 
r^* fit decreti plicifam (cilbeTeatnr* diaMrorla aot 

CtrmMU ttanfitos concedefeiiitir , fimol ntqnrtfoo/cfi- 
p^eri*r pticflenf extemptolkramento onmi fblnii^ 
c^iitnr «gnit dirccdevem . nequecmqoamtddckQtitt \ 
Mmtm' iiospromofeodosaRumonbntnmlnteieita» ; 
gidmUmt Indiaum per(blveialicetet. IdemiogibaiicE<^ 
fmtlm leaoret Cathoiid» ttooebamqneot debitoCa»- 
Uf/knjl, iaiiobieonfoftrvtto, rem ad ejnfmo^ eMfC' 
' Mi non dedocerent. Csteitnncam kaecnllA 
profiaBient , ied iit Mifolii^ranconia j Soeali , 
manime aurem ki liberit fmperii civttatlbni 
d(ele€iot pr occderem» Cnfar fbrtins r cmctli i n a 
adKtbendom ratoe* exetcttniilUqoi exMb 
adveotabat , .du€lu Gofflitis Fmftenbergli , In 
mandttis dcdit^ ut contQmaccs ft ad icnanda». 1 

dam' Mon cMpeUerei. Ii« piimtim Mcnw . ^, .- 

ftcdt^cqgiBBfis.stiine Vimaif6, demmiiSiic- 
m flfliflli ae FaMCfoUdiniiro nulue iot^m 
ctoMdDr* 5eiiMMtitte. no» diminiM oiaot 
obfiu|Mliik. Mam^clffkm TiIJmmb. Rt, 
y^ gggJe»» potinK vcarn fldit iWficKM- 
iHirlinMCMliiji , iHBkoviokni icc en^Ck 
TiUmt iotciea ut LandgtaviMR Haffic , & dB* 
wye Eicaotcm Siidme csfvt f<edcrii ad 

_^ "^**^*""" F*«« cofnpw» , iii mmm^ 
«gm dcanes cttholict cmrfciifftfftiic, m 
^mMicmimeEBttcro » fiipiemovifiiwiiii 
#a«m. Mos i|dc poft ij)^a»id yvcfbe* 
SBfmmn CBOicvvQlmcfftfdiimiicvcc* 
locmttHi Rciandam \ McMCfnicl»^ lc 
■cm f ttdeooimAaiOflem ^S€k>Bcc^cigb 
«f ElcAoicm «ittic »dcaontict«fftt ci nominf 
OiAcii m I coafitibesdn^pofip i|iUitc «bilftcr 
«ft • «limfqoe ^ 6sm»^l)abcmt , tdtermir 
BmdmDcum SMobdkni C^fu i fyaciciiHc» 
m, lidiMielcKtos ac cojifdiics iaoMLabimfQ 
tedcmicfacmm. filcaDr lcgpticica rfi^ih> riUim 
^p iitflika«sfvm»qKatTiUitis|Mmiur,fOflr $nx9ni*m 
ccduHto , nmtcmoiilfebeAitandepfcmiic» iHvndtt^ 
«■f'<l!«ceTiUini laftrctoapiid H4amciierci»> 
tiu ami.pflalo Mite Ft]|6cBiMrgum itbi afud 
SifialMm jmxtfttiaditioDes ETeaaiis hkw 
MC lc Mcnpitii^MeiaboigD rcAsiadc Lif6am 
dbmc»csmmcamm» fie dcmiimiaoiltcm wiam 
ocmMiamadmitri pelUdcnfl* Ltpficnftrinilis 
matii£s iidJiifbiis ftienai fe sd defeotieiiem 
cmipa£si«fi(i« mexciempl» Magdcboi^iim 
imii iorici» irix bidaioppagnSfimiemraaiaue» 
•c Jts odis A non mait» poft ant ^Hdi&obii»- 
gom vocmu, )4iediair. Ssxonicum pniiidiuia Sm9 F^« 
lonctttibastii^iooioiiuttwiy cmnavmisiM^ dm init 

dnifque n$m te- i^o Hijlfirisffim n&firi imforii^ 

lili» cimrqae dimiflum eft. Tum Saso cunQatione 

. * omni fepolici paltm ad Regis Suects (ocienr 

2, • '*" wm tranfiit. dimiflb AKnemio qui fbedoi fan* 

ffr4$u»- ^.j.^^^ Neque Rex diu moratus, occanooem 

X''* qoam tot litetis legatio|iibarque flaeitavefar, 

cupidi(fime ampleStur. Itaque trantico a^ 

VVfttenbergam Albi, [uxtaDibenam cadn coni 

£!eftocibus Saxone Qc BcaBdenbiifgtoo c6o|oi»- 

gitmenfeSeptembri. , ' ' 

Onfulid» Hiic inter Regem & Eledotes de {iimna 

ti9dek4l' belli delibecatum. Rex. uci ^adicur, non ceo- 

/# inttr ^it prelio certandom, (eu tentandis Rledoraiii 

Eer»m& animis* (eu quod ceFera ita lenticbat, rem nu» 

Eit&vet, nife(li diftiiminis ratos , univetfam foam ac pro> 

teftantium vim, in unius prxlii ibrtunam coii- 

jicete. SedElcftor Saxonixconirarinmroade- 

ire, cujas provinciis omnis bellt moies iiiciibiie- 

rar. Nfegare ditiooes fuas diqtorots milhiMi 

liofpitiis exbaoftas tot exercitibas dio (bfiete- 

xas. Aut abigeodom inde hofiem, tutfame tao- 

piaque cedeodum. Neqoe occa (ionem mefio- 

rem expe^iaci poITe^quod necdum omoes Tillii 

fcopic convenerint. Cum nilulominas Kex 

olb^defifteietEIedorem de periculocommou 

-'• iJ^rc>Tyronibu(q;ipfiasTilJiiveteraaosopp». 

. < ... iieKt;faUique illum diceret qoodTcfltum nSutac 

Oxpeiientiae I>dceffl prslil copiam fadannm 

crederet, priufqaam ea, quz expedabaty aoxilii 

tdfuiflent , Et caftra bomum adoriri ardttm 

f6x&9 Tamen perftitit in fententia Saxo, often- 

ditque ftrex po^am detreftaret» fe (blum cua 

iois, in iioftem iturom , 8c prxlio de (umflM re- 

^ rum dececcatoram. Igiiur adfenfit Kex, OMni. 

bii6)ue ad inftantem pugnam feftinatis • ibe* 

Tiflfiii ^<*'^*<^'*"''B^3'^cnburgico«uterque cxercitiii 

^** vcsCui Lipfiam proceflit , Eo die quo Tilliuo 

tJlud ^P^' potitus eft de conjonaione , 8c moa ad- 

UpTm. vcniB eaeiciftnm cogQofcic. Itaqoe ccrtus 

* Sw * ancel inte in tciem prodire qQam Aldringetim <un i^. |^ 
Italicis» 8i Gxoosfeldiits cum m qnx in Haflia 
erant , cofiis adveoiflent , haiid pzocnl ab uibe 
loco oponuno caflra connmomvir, ibiqoe ope* 
liri boCHoiD adven:aai conftitoit.Qoofum adct 
io l¥9nc modnm fiiiae delcribitor* A dcitiii in- 
cedc6at Rcz, fioiflrani Ek^r toebatur , pii- 
■Him Re$i< aciei cornu Oftrogrthi. Smalandl- X^k 
qne & dbx Finnorem Legionet (jmhas Rez. ^tt» 
majnoiefidcbar, obtinoere. Poft hos Rbeingra- 
fseqoicespro fubfidio collocari. Hos fe^* 
baotur Livoncs flt Cof landi tom Damitii dC 
Spctiniceiii Legiones. Altetom Sazontcae t. 
ciKindiiiifii cocna, Horraoregcndom datnm , 
if€m Homii. tom ^lcmbachi 8c Biodilii 
eqptes obtinebant,in (ubfidiii Halil 8c Corvilii 
Le^onescranc. Medium inter^^coinoa corpoi 
eicidtos erac i ez omnt natiooum geneic » 
^edires plctiqoe Succi, Gcrmam, Scott* a- 
nid fiioi qoiipie DoAores. Rtx io ptima Sma* 
Jandoraai aae confiflete deereverat ddcgato 
Bbi comico loanne Bannecto. Saionicanu» 
pOfto «ciefti Arnbeimius Campidux oidina* 
iit nttiinar otrinque eqintum Legiones pe- 
ditstiiin omBem in medium redperent , 8c 
Acxdepidamfibiintabella fortnultm proba. 
^. EfiB amem tefTcra fini IVmi n^ifcum- Pot- 
xo de Tilliaiui ade non omnes conreniant . 
nifi qood in dextro Coroo Comitem Focftem. TttM 
bergium, in Gniftro .'Comitem Papenheu mtt^ 
mium in mcdio Tilihim ipfiim colloccot. Foft. 
qoam auccm In caftta Cciaiiana relatom eft 
«befle haud procai hoftem • Fappenbeimius 
cQtn dnobos eqoitui» roiHibos * adcxploTan. 
diaa coriHn finim mttn ie k Tillio poftoIaYir, 
Ncgavit Tillias td neceflariom videii • prarriam 
detie Atfld. Cum nibilominus inftaret Pappen* 
licifiiinf » amiuit tandein. Staiiilqiie inhibuit 

L ne ^ ne eouTquc p(QSt<(kiccai , trnd^ fi pngiueva* 

*^^ jcfc oonpofiet. Nam fibi deoetiiBi oon jHiw 

DfsilU cqpiam faccrqtqmo;! «udlia coayciiig^ 

$ed PappODheimiwa «iit iOAi^llitas ooiia- 

psfti , 4iit fiu cemetitM * ^ c«^l4o «xgiBaoAi 

Igagius ;ulit , <mm ot fioedt4e(We gi4k 

eripere. ita^Bie uibiio t«mitti« id Tilfiuan » fc | 

fiM^4 ^aiiaequiftimmiili«iA fii!>fidioiii pofioliti • 

sul Lfffi» fioe his fe exiuim nod iq^^ pei^imf !«»< 

«M. . plm eo uascip TiUf us « miuit. taincv quo4 fc^ 

tebamnr. simol^uc dcuuociarl FapMiili«inio 

iiibet« oifi J^ fioe inosa jreGipef et^lidcio cisflic 

iiiimcum. St^vbl i)9quc Ha crlpi fi^p^^a^». 

miuoi • Bjc praciofea iKu ^i)o^ iab^iMf mtli 

Sgtt t l tOI> propc ackcntwinveoio»» Tjliaii 

^nccpf anifni • (iinttl iMidorc ^amn > Jielit 

^niotr iniiliM» uaim$ , quilMiiddvlMCjRflf 

cc tobot ^xcrciiuscKaot • cifita^ ipi# • fi-ogpa- 

jgnatcmoi roitocu Qoo^Mflcnt * io?iins ja 

cciemdudl. 4t|iC<lnwfi9^f?fioj ywMimw 

Saxooivn icti^ «00 fnpdloii^ cladem lotf^mt» 

r/0iiii taoaen pe«Gulfis P^ppcol^iaoif > #ft loiilo 

<*{f>Mr lofeliccm powmf gpffiotncytorf i|y)»c^f 

fuinsrt, manipi^u Ute ifl^i«jitibtti. «i<mmtii^no«qpio 

Tilliof mcoi^biU c)idc.Sed Fa|pfiiii5M>iw 

Vincitwt roiem. potioioi io eo «ttutos emfim* 'dUk 

tlddtsu' uuimque «4 ooivtn milJM • SMsoniBi 09A 

$riufiiu tmldf SaxQnom ik C«ritiiQOHun 4vfW9k 

jtxftiMm, tna^imum cxtiuc i::9wkft ft^U» (Hi» iHt 

dccicos dc ScbociYCabo^gh * H Xh^QlioQm 
OthiMnis^tmicijiSi UleiMi^osiPCfmstiB • te 
Sufnmui , jswji^Afm • io^^ftPitH TttBitpc»- 
feai. Tom Adplphm Ho2M«{^x » & Tik 
^ buoomm c<^ptmipuim9HC poimki. E s^ 

xonicis Kodolpliui ]||aihimi»iS j Cifcvhiis !«•» 
pofitMS • ^ Suecticis MnaaMliMiMi mn» Ol- 
ieobicidQs • Dnmitio^iliygUO' OptatiiiicblHg 
iQsJoccf vigioii Af tcoa > c nmw w deoiaie ^ 

«np«- 5« 4w 900 pwrliW4:ofiimii£m €ft j^xt, «aT 
|ffwwir« (flwtcwn aulk^rttn Hm. «m^ r*«»»> i>, m^Blqiig ^pianiinfti bwchSS^ 

JSjjonift^ mMlf^ P«^«ais%ra diawn fft; 

Jpno «cunquc teiHjtf, <icq»bwiabilrf. Kft.^^ 

^isuca^wdm. »9WPipraSficri«flpod«. !?*SL^ 

oumi ii^, Fpto«aa orta&cre Z k^ f.*'^- 

A^^** 01« in wporc pligi^ »ifiibufoSc ' •'•^ 
*niqwi«iir. ^thwikmj^v^^'^ 

rfwr4ni«!.eptitiife.a«WdffilUxi?d7^^ 
JWI.SiftWain i Taiip ,ab^iiirit ft£„ .'"S^T 

^•Wnmy, apjjji iiiqs vwcraiioniV o^^ 

^ * Septea. cbmfU^' 144 BiftorlarUmjnoflritempffrk, 

t4i^» Septentiiohe Gcrnianiam invafcfC. Deqaibus 
^ «^«/•^ ^uiji veteres Scriptores » recentcfquc comnic- 
/rtif • 1» morent, non cft noliri jnftituii repctere. Nobis 
Hg^, Cufificiat , a fortiffimo Heroc i ac plane tf iam- 
jSute. fhiVi fenc '. turpem fimx Ubeat «inoliii 
Atqae hjTC tlUeit'ftinfcfta ad Upfiam dades 
qux omnem retro viAodarom .frudum uao 
•velut momento Catholicts abftolit .^ fctoqoe 
docuit quanto fatiu$ fit civilibiis difcotdiis, ma. 
turata paccfinem imponere.Rezigi^ur ut obti- 
«eodas ita Sc profeqaendae vidlonx propenis 
ad (lii recuneranda.Saxonem dimittit . ipfe pet' 
«tf • fcquendis^dUbus imennj^Hallas ac defttMcrs- , 
^?'^» bii«giim capit •, inde in Thuiingtttn porro prow . 
ffivta»- inovens» cnn;) jtm S«xo Lipiia ^otirctur , ab 
rtam, Erphbrdicnlibus in uibem intromttti pt2(i<. 
dium pb^ulat. AdmiiTus ^tt Hercyniam (yU 
vam in Franconiam itiumpit • HerbipoUmque 
una cum arce fiufira refiftentem vi expugnat » 
magaa ut hic , ita Sc alibi in ptacdivite patriii, 
^AUi commeatuum &c pccunix vi poiitus. Cum tii. 
Ca^lMtf». • ^^'^* Tillius lentis paflibus lum ob vulnerif c- 
T*: '-• gritudinem* tumut dif^erfos confiuentefque 
i adfeindies, r6coiitgeretVi(urgim verfusten* 
. der^t.- Vbi acceptis wd ft *talicis AWjringerir, «c 
foederis Catholtci copiis, quz ad vl^inii millia 
aefiimabaittur , prxfioUmteinproximoLotln* 
tlngo cum Comite Sultzenfi , pari iere inili- 
tUm mtmero, jam non mddo par (ed etitm lii- 
Bcrior «cat. Adeoque confilium plurimonim 
nlir/ tteium ducere ifi ho(iem, ac rcferre iili 
cladem quamaccepiflent, Maximecttm.coiifla. 
fctdivKbsiexerdtus, ScB.^^m Donr^ficum 
quiodecim millibus in Fraiiconiam irrapifTe* 
Sed inoptnatz cladit territnli fama , .8e ad ip. 
fiira rei taput tuendum , ^nmi cura conyeiCa 
.. - ,eerta vi(lor{!efpes ami(rae((. Tillius Comiti 
jQcoflifeldio rebiif ad yKiirgifn commcpdstis » 
^ 6c «. 8c digTcfio ad fiia dcfcDdcnda Lothiringo.reli- -^- ^ 
ouumexercitum fld Bavttia, itquc Auftri» *'* 
fines laptim duxit. Ira Regi omni Germanit 
aperta. quicquid cis Rhsnuni fuit in rpoliuiti 
ccffif . Non minoxa rantum opprdatfcd piima» 
x\« qaoqoe , 8c l:bcrx Imperii orbes noti fanc 
mag^s metu, aut minacibus Regis literis perier- 
ricx , qosm qood fponrc Religionis tc Liber- 
tatiilaz vmdiceni complcf^cientur. 

Agebator Inferim convenros intcr Catholt* r«»v*ii/iir 
ros & Protcfiantes permiilti Csfairs Franco- J'*»**- 
fimi ad Manum , fopet Ecfiftr Ecclefiaflici-^'*"/'* 
afeofiijonc. Protcftantes erepta fibi vi edifir 
opn*, & prrhibitum Atf^anat confeflionii 
oiam, cumanbt t«m Auguliacimptimispodit. 
)3b«iK. CatikoltciinfiAendum dccrctoCafatts 
new smboritatem ipfius put eliidi , ant la- 
benftaripofleezlffimabant.^Caefar qooqoe^ 
cd-diAR tBcndi ccrttis» ioconventol]loper 
Legstos eomeilatt» fijerat , ne vis^-am aitthori» 
tts ipfios tenAersicior. rta dom longo imer fe 
fp»cio otrsqoe pars didfidet , Rex poft Lipfien« 
Ibn ctadem magna ccletitate sdTtnitns uir 
aanoncs abraplt. Is cnim direpta Iste Fnnco- Rtx ^eew- 
»ia , fecondoinde Mocno . nolk) jam amphus pat Fw 
•ofo lefiftere Francofurtnm dcfcendii, VtbsJXy/»;^ 
ftoait prxfidtum deprecata deditor. ' Atquc^ J, i^^if, 
indeper pootem & meditm^orbem dedu^os #4^0 
ii ne noxa exerdtos , eodem idhuc tfie Hoclifif * 
Mogontioxifitianisoppidopotitur. ibi rcce- 
pto ad fc GoiBeimo HaflSar Laodgnvio cum 
copils , dc trajfcieodo Rheno & expugnand;r 
Mogontia r qu«n Elc^ior Coloniam difcc- 
dens, prafidio Hifpanico ftrnvsvcratv confi. 
liwn^cepft. Intefim Tillius Rotenburgo & 
VVinshemiopr«fidio firmatis^ Norinbergam^ 
cumexerdtocia^ic , commeatum^ue & pe- ' 
camm poftalat 9 oijiis fcrkok)^ intellcjla» 

L I Re» 14^ HiftmarHmnaliriiinf^rky 

't$i r« ^^^ omi(& Moguntla eo diicece inftitaitainkjB 
uibi oF^m Uiuras. Neque Tililius ultia mictis 
progreflius quoci hjfemi ji^iret. MpccHiagnm 
abfceinci & copiai pcifalann>rum Supeno- 
lem in faiberna diftiibult , Fappeohctmib al 
Trijicit vi(uigim araue Albiro dimiflq. Tum &csei 
jtheaum cura (olutus baud piocul Oppenhemio pakicu 
17. D«- i^vesnadu8«RbcnumtrajiceieinftinMe« ]p(ci 
ndis^. piidie quam cxcrcicum traduceiec « cum tiibiit 
qoatyoivein altcram ripam lembo vcAus locL 
fitum Gontemplatus cft. Indc ibcccuriennbnc 
Hif^nicio navkttlam rcje^ius renaptgfvit ad 
ftos. Foflrtdic paulo aivtc ouum folis uccca* 
tos h Prxtoria LCjgioDc dc)c£^osmi]lies(itoo* 
bui navigiis imponit > duccNicolao» Coni* 
tc Brahso , cji^dem Lcgioris tiibuao % ft^ 
bctque ciaBfitum tcntarc^. Hi ab exciabaii- 
tibus iiuilccxiorc lipa Hirpanis accita primam 
cxccpci , tam din tamen iocum tcoiierc^ » 
4oncc alii aliiqiie fobfidio mittcieotni. TDflu» 
pttlfi » Hirpamomifla amplius piolubendi fpc» 
fc in fi^am coaiiciuct $ pats llo^uiffl^ 
. vcifus . rcliqai ia vtdnum OppCDhaniniiL^ 
O^tnbtt' n^ ^^ icliqoas Lcpiooes,cnm tormcntis » 
msum & ,jqqg appaiam omm iccttc(b uanfvextr. Op' 
M^unnM penheimwm cstlis qui in pnefidio craof ?l 
9^$mtwrp capiior. Moguntia . 8c ii priodpiiaciitei le- 
(i(icotibus Hifpaois » pofiqnam tamen boAet 
td pacnit propiAqoaileflt , jam ab ifio tonticft» 
torum Immunct • honcfiis fe conditiontbaft 
dcdidic I^rsfidiaiii omnes Loicmbargum^ 
dedu^i fuot» Civci direptioocm magna pe- 
cniuj? vi rcdimcrecoaAi. Rcjc. locq quo Rbe> 
num trajeccrat , columnam erigi inilit \ tut* 
moriaeadpofteros nsoooflDcotom. Indeqok- 
quid tfi diciooc Moguntina ac Falatinaru , eii 
atque ultrt Rhcnnm fuit in Rcgjs poceftttein^ 
fiac nllo negpcto «ooccffit» 

. . Dum Dnmjjttinpoftrcmo Ceim«ni«limirc^ ,^^r. 
■pud BJienttm gcruntur , ocqosquam aptHi 
^ mwc Bilitcum fortuna rcgcm defcruit ,. cipto 

ocmum Roflocbro & Virmaria , atque tdco Rpfi^chi» 
omniMegaponDuObus rccuperata quosBcx dr//w4- 
»1 cnm panc copiarum ad rccipicnda fua icU riVi oftK 
qtwit. Accidit autem Roftocliii anni bnju^ 
JflfQo ci/t» mcmotabilis ac planc tragict». Erit 
J?j °J" ^«pcrio Caffarcanu* tribunus , Haia- 
^^ Inqucm lacobus VarmcjcrOS quidim, 
'^^^["S^^^nuodus, ncfcio quamcbcauranj 
S*5n"ni«»dinodium, doncc occafio ul- 
««Mieflct. fubdol^ prcflcrat. luqoc Co* 
«»*' ««zfrWii hofpiiium , /pccic invifend* 
TOB# cofiis sdet erant crehro divcnerc, na- 
«««ctfioijemdigremsfoit^minjftrif. Ac- ^<«' . 
r^«»ftldinm,petitqwaliquidUteramin. W»pe«^. 
J53*Wttaiidif intentum ipfe \ tergoag* 

SSH* 5?. P«P«w«« «d «4 rewf im * m 
Sf^.whJlminus cogitantis , valido iftii 
2*^ injpingir. indc recifiuD ctput findone 
toj?*^ ♦ «Kcpta moa fiiga ^ In vidni Scna- 
J^ «««rctro arcam qiMndam »bjicit.Ecco» 
^»0|m ^ latcbria estniaos rogaretm , <ilB&i 
JJ" M id facinus impoHflct ? Nibil edidtt , 
tftflk . ^* «neritum fijiflc Hatzfcldimn-». 
JrL^ w qaatRionem adhibitus intct aucia. 
^^ vttim , RQftocbiom aotem & fi roi- 
^^ '"**^"**^uoi^P'^ovifiirolongiorenui 
VuxT^ »«Iefarc potoiflet , tamcnaudita 
"f "^<Ic . atque idcolibcrationedefpc, 
w:,j * """tptoperata dcditione boneftas con, 

mZfS !?^'«t^- I" "«*i« w»b« Baro Vir- 
*^" Gubctnaior ciim tiibuf miUibuf «c 
{!^'^^»entis libcr diroitiitur. S«d mox t% 
lo^ifls"'" *"•" Boninghaufio Halbcrftadium 
SJI!?? fo^ Sucdici obiincbam , Ji Bannero 
'««Mttf locif y \ rege reUao ,. cum oroni- 

U 4 . hw»» 14S Hifloriarum fuflri ten^ms, 

' x^ix* bas copiis fuoditor. poft Rcdochium Doccfl 
Me^apoliuni 5c Achatius Tottius Yirtnariain 
oKedere. Kcqac hic magno ceitamioe opof 
jMrf^- fuit. Vibsconditionibusdedita. Atprafidiaoi 
iu Ufa cun>prafe£lo Gran)n^io libere emifTumniQs 
rriUt id tannen quxiit^ caufa ex itinerc calTs aliquot re* 
7)ttHt^ trad^um 8c ad (igna Suedica txanfire jufium^ 
cO^* Interea duni cum Vifmaria trandgitur Da- 
mitium quoque in poteftatem Docum ccffit, 
Keque iam quicquam airplius in AfcgapoU 
aut Foroerania Cxfarearuro partium erat. In 
co rerum niotu Saxoni^ Inferioris Ordiiieg 
ccnventu a|>ud HimbuTgum coafio , infligame 
loanne Salvio Regis Succtx Lcgato, etfi palam 
in Kegis partes traoGreverebanturJamen icti^ 
beie n.ilitem io ptzndium ditiontim ftiaram , 
SsxmU ^ Cxfareahos inde cxpellere decrevere.Iainq» 
inferior P^Ucum idciiculidecretum fingulatim Pio- 
^eficit « ^'^* ali<)UOt przverteraot. Archfepifcopos 
BremenfiS) pux Brunfvicenfis » 8c DQx Lqiuew 
burglcns iifuta palam cum Rege Soctetatc^u 
Bremenns coHef^a aliqua militum maBii Lan* 

Jtewedam tt, Verdani aliaque nonntilla ad V'« 
lirgim oppida invalit.Sed inde iterum i GiODf- 
fcldio ejedlus, non tan^ en diu qulevityari anno 
infequemi mcmorabitur. Czteram EJe^og 
Saxoniac poit pugnam Lipficrifem recupeiata 
flatim Liptia vi61orixfua;iotcntU5.pcQmovei« 
ficipfearma Duce Arneniio (upreroo copia* 
rumfuarumprzfefto hauddinuht. Itaquepec 
Mi^niam , Lufatiamouc^ in Boh^miam nullo 
tcfiftcnte irrumpit , 'capiONCiuc Leufoir.erttio ac 
nonnujlis mincribus oppidis , Pragam Begni 
capurac dein Egram fineccttaminc intcrcipit. 
Ad Budovici^m hxfit iropctus vi£tnris. £0 fe 
Balthafar Marradius , cum copiis aliqtiot relida 
Traga coniulit > oppidumoue illud adveifus 
loerucntcs Saxoncs fiienoc defeodit. efic 
£sftrt* $4X0 i»' 

htmidtm 
f*fifur. StdSimtiain aani ha}us Rex Poloniar Si$iC- , ^-. 
mundospaceparu, dc ftipeodio miUmi , flc 1 .' 
cztens Rdpubiicz negociis comitia Vatfavic '^f '^** 
celcbfiv.t, 6eip(e<)uaiK}tMmmoiboimpliii *?'Cf' 
tas coDventoi pzaF(cdi(. Oecreta in ftipcndio- ^**!^^^^' 
itttn D&m colleaa , m vocant , Fumalis» Lt* 
bcM Rcgum kJcftio diplomarc confirmata , 
^(iDtabuIas^cgm relata. C*utiim nc dcin- . 
ceps panimooia Nobrlium • ad.Regii ransm- 
nis libcros sfitncf^oc qooWs tihjlo transKT- 
jcflior w Comitatiim Zywicccnlcm qucm Re -. 
gioa erocrat, cnivis rrocerom redimcrclice. 
sci, loanncs Albcrtos^fiHus Regis idemquc^ 
Ep^opBS Varmienfis , cum ad matiirjm ^iu- 
fcm , ac fecerdotio idoocam pervenifiet» io. 
l.Cf^cs Rcgni tuicjuiando » ot Cztcri Ordines, 
adigactar. Ncqoc impo(terum ejafmodidi- 
l^nitaKs, aliis qoamNobilibospatiiotiscon- 
^jferrentor. Conttoverfia iotcr Ordines fcccle- 
fiafBcQiB & Cqoeft rcm certis arbitrts coromif- RfX^as^ 
fa i Dcnfqiie ^R.eligione & mcncta quard«m P»l^ms 
fittat*» Ita comitiis plactde finiiis domefli* nwrttttr.' 
cos ludos domuno Regiim sfflixit , cKtinda 
icpeaic Re^na Cooftantia, llla fijppikationcm 
facram , in Solcnni depoiiatione Auguliilfi-i 
inJCorpoiis Chrifii, mcnfe lulio pcdcs obive- 
1« ,fo\c adrooduro fttvente. Indepturimoi^a^ 
^gs^a , infian^mationcm conccpit, qoam-A 
M^ici balneoTiigido auterc^». Ncq«e moi- 
bi vis iDteUeaa eft , doncc andllx cobicula- 
xix , iam extindam in tboro reperere. Soror 
/uit Feitiinandi C^fiiris» 9>i ex RegeSigiirnun-' 
do quioqoelibcros icliqiitf , loannem Cafimi- 
fum, loanocm Albcrtom , Carolum Fcnfinan* 
dodr, A/enndrmn Carc^um^ 8c Annaai^ 
CatJiarinam. vixit annos quadraginta qoatuor, 
ez qinbiis lcx > & viginu in conjugio cxplc' ^ 
vic > flUfQarQm vututum Hcioii» , & plao^ 

L s A<iftiiac«. &50 JJifimmm ncfiri tmfmst 

Ui I. AuAnacx fktatis , qusqae uiia «ergeotU ia 

ittitCtxneesi Rcgis ftllKdam vileciNiiDenui * 

fiadiKfentt&fiiblevavtt. Eodem «imD alieit 

C^y*r0r Fertondi Ca^tns finroi M«gdiki)i* CoGno 

fjwM^* Masiio Hetfwtac Deci vwf^ • dniii cs Iti- 

i<4^fiM. li j taGermaftiam comendit • in idaefe vicM 

finik. 
It«i64^ At bi GaUU iBter AcgiDaib mMtcm , 8c 
/iM ^ Filtiun Regem (raycdilfidiym eiortiiin tilA^ 
Wiiffs, vidia uti fecebaitir loftiinis AimMMK Cai diiiafii 
Kicdlocsi» qiiifiri»iic9riaiiiicgocioii|iii(itpfiB- 
fnmafbater» fiooReginc modoi fedfcim«ci6> 
rum in fe Vrooeram,i|uoft omflB potewia apod 
THrhdim. Regem abtetfbat , odium concitfvit. ^i;|f04 
urlf^iem mJter fiAam CarcBwA •mkKiim seivnciat^ 
& m4> neqi» Qt eusi tn gntiam cecipef et , «Uift dciQt 
$ftm, ipfias^autFitiipaKibiiitnduopomtt. Giticeo- 
Oitfit^ tibos pofiofijnukattbos CompeodMimffimoi» 
nd pYoad ab Aub degeret ^ & paulo foA io 
Bcigium ad Bifpaiioft abfiseflii,$ecii(os cft ptr« 
<^/«4«#. tcs Mstiisahct FiBsi» G^o, Di» AnrdiiPeii- 
fi«. Qwaliqoot Ffoeeribus fiipttui Auiciiafli 
didoffli lux a|iiK » tom Borgundifm IkXo- 
tliniogiarii > teiwn uonndariim fedcmfo» 
tCDSyied ab i«i(c^nic &r^ undiqgc tffnm^ 
denique io Bclgium ad Idjitrem cvafir » ia4e.f 
Bovi adverfiis Fic rem bdli fericm ciot€tt> «tt 
afiitts fequeetyMtf lyiemorlbitur. Bitavi imccim 
^' ^f/* Heniid Prtocipis<>f mii dudu • cuias Fi&MB 
JP^A Guilielttum io $i»x!c&rem FatfinomlB«ye. 
rant , in Flandr iam tf ciimpwKi9Mi^as oicpm. ' 
ieiliiri . Sed advemu lowais Coflftatts N«#o«tt 
inde leje&i aliaai tti btne gercnds oocsfiih 
nem iiabucfe >dlffipttiiclsfle qoiflqiiagfiiia o»- 
viiim qflat pcono scaidi Antvcrpia ftecgam«4 
Somam folvcos , pcopc iio^ium ftttionciiL^ 
vadoimFnirahacfit. Tcia miljb Clafl}ftfio0mi 
flftfit » loftpnei MMm fic B^flflooiffl com 

paucis / ^ paQcfs lembiim nift), bcne ficio noAis evafeie, 1^31^ 
Migoi ciidfs e/us invidi) in MaxchioiieiP San^ 
^acrocwio redrndame » qintuippiolnfiBtc 
Uirpinica mi{itix Beigicjc prsefrit* 
^ Siri) finem loni , Mons Veniviu^ » Ncaf<ifi /«cf» . 
vicinoshorreflduminccndiunoconcepit » cna- dium 
I CDfliscitca pppidis vicifque . S^ piareitidW M«iirtV 
} Keapoli, ut opIlumindeapdiiidMtn<;lan:iDUfn ^r/U^f^ 
flOQ leairit. Mons auteiA primurn aur^s nu^ 
bes fyomoit, tqna ictunipentes injtnenfi fl^*"- 
«animgloM, ingeuti cumfragpiei toniiru» 
que fineii) teroin bumanaium , ac plane xuitui i 
ibondi fpedfm prz fe ferebant. Septima die 
ijSeofis Oecembiis . flamnia qua^ nnontcm pki-r 
h ribuskttiseflfregcrat, torrentis ixi(l|i a4 ima^ 
f n*cc$ e ^mdio procuftens j homines, pcfu^ 
f^^<}9( & vilias atoucobvia quat^ue impeti^- 
ioeTittbiliripuit, ^rpropCtquc. SunuIUpick^ 
I . 'i^otis ma^itudinis c faucibut. montis cie^if < 
mulips , qui fibi tcmpcftiva fuga non proipc-H 

^CMt^ifltercincTe, 

, Nuoc ij res Germaracas cwn oovi aopi ini- yvtB^KP 
•«Jtewitainur. Caf« ppft fia^as rcs a4 M- fttinio 
puam » finaul univeifa Protcft»nuuBi fbcceflSor rMmf ' * 
^M^ panim de funencaiidQ ImpcUQColici- \mfmium 
^.tothoftibusinrpaicTiUio<dc nove cyetcilt^ mtbHr^i^ 
« Xmxit dclibeiatioocrn inflii jlt.KcmQ adc^m 
J'?feattiim apiioi vidcbatur qwani VVallcii-' 
^eio:Qs.Sedinvifos Piincipibus » & nupertantii 
omnium Oidinum contentioflc ab Invpf lio mi- 
J^^ariremotos . nepriyataminjujiampiiblicaB 
tei lemitteret % titnebatar. £t f^oe repudiabat 
priocjpio,obtentnquieti5»3cvaretudMs« tum 
vergenre in fenium ztatc,maxinf)^ aiitem invi • 
diiqaajeapudprimaiioslmpeiii Fioccresla^, 
borarc &tcbatur, Scd ncquaquanilam puGUo^ 
etat animo V V altenftcinius, ut i nvidisr fyccuiti*^ 
bexctVfoUtas lobUK aoimi * & altitudinem cb*. 

\^ 6 gjltatioih 15*- Jiiftm^rumnoflritmpofkt 

16^1% gitat'ORU(n ^^^ przferre modo « M ctiartn rc: 
quircrc in aliis quos adhoncres inilitares exict' 
lerct. prcpterea quoddiceret ab ingento hamili 
cleje^oque nibit egregium expc^lari pofle. 
Mecjuc tam infitma aut «tatesut valetudine 
etat,ut non ad munia Pratfeflurx ejus fulfiwC- 
ret. Ahiorcaufa fubf rit memoiia 6c dolcr ntu 
perar exauihor3tioni<y.quarn etd non Cxfari iip^ 
potarct, tamen ne;in eundem cafum lectdeicr,. 
Aaud temerc vcrcbatur. 

Tahdem exptignata c(l pertinKia per Frind- 
pem E^genbergicum intetioiis apud Cxfarcni 
«onniii prap (idem. qui in animo VValleonciinVl 
validus , & dignitatum ejus prarcipuus suthor 
habebatur. Igitur admifit Prarfefluram, (ed his 
conditionibus, ctfuo ipfe arbitiaru bellum ge- 
rcret, hofpitia atque hibe^na miliiibus adignac. 
ttty pacem cum quibus ei vifum foiety faceret. 
DcniqucFullidcincepsecrftm qux cgiflet ra- 
^dm» ttonem reddere compeireietur. £rat tum Cc* 
naimi ih Moiavia ptivatus. Miruin efl quanii:m 
moxn ilitum ad nomcn VVallenOeinii accurie- 
rit , cum Czfar aliiquenonnullirrincipesc^ 
^ privato pcculib tiberahtcr pccuniam caDfet- 
CrnnEn» rent. Itaque trium menfium fpacio tiiginta 
m-€ifi^ B9* milfium excrcitum fub fignis habuii, CHro qmx 
hmUm initio veris in Bohemiim progreiruSipiatmiflb 
titnf§r4t, MatthiaGallafnOjqucmfibiruprcmnm Lega. 
tum adfciverat ^ Fragam ducit. Qu< fine ollo 
certaminey ^Saxonicis recepta , Leitomeri- 
tium , Egram , aliaque deinccpi loca in pote* 
ftatem rcd^git, lamque Regcm Sueciat conGlil 
fiii pornitebat , quod nimio pcrrcqucndi TiUit 
Dudio intentus , delefius Fridlandicos intet- 
turbare lieglciunet. Idilli initiofaccrc in prcw 
* ctivi erat, fi omifia ad tetrpus Bavaiia una com 

Saxone in Moiaviam Aufttiamque prarfidiis 
jM(li9S iirupi^t. Sed £Lex iiye teifiias ad Khe. BDin CQnftabilire , (ire ad perieqoeDdimi de- itfii. 
lendtinB«|ue Txlliam oinnt o^c tdiiixas « ciui 
mm qiadem rei c*:raro non ot dccebat sftima. 
lam tntermiiit » qaae ipfiim in exitiam haod 
iTiuUopcfi y acmortemdedit* £iatiUe(avt- 
cntcliyeir.eFraiKkcfufti. lbi>adeam Cod)ODZ Itegi»l9» 
Bleonora Brandcbargica • Fsidcricaf Comct fl^ , & 
fzimsm inoltiquc Proteftantium Procefum L-i»ti§» 
accedunc. Qoidim otfcioin Regem « pleriqnc MSVtnrU* 
xcium (oaium ratagcntcs * Caihdici quoquc iMick* 
Proccrcs , Elcdor Trevtrcnlu , Palatiniis Ub j^s» 
Neoborgiois • Epifcopos Hctbtpolenfic , U CbemiK 
aibs ColoDia Legatos ir.i(crant , ui libi bel- /1^.4« 
jorum ifljuria exemptis ncnirarvm pattlum 
cfle i/ccrer ^ po0u]antes* Bavaiijs ddn 8c 
CoVomenfis Elefieics non pro fe modo > fcd 
aotveiro foBderc Otholico Legatorum Galli- 
cotoro imcrpofitu tra£^arunt. D«t« ^ Rege* 
qoatuordccim <fienim inducise » utconditio- 
oibai agereior. Quibus finc fru^o elapfis sd 
arma rcdituiD. Trcviscnfis ad dcfeniioncm 
Ecgii Gaili^ confbgit. Neobutgico icfpon* 
(ttm ^ nullas Rcgt cum eo inimicitias cfie » 
nc^ac fore > ii hoflcs Rcgis e finibus fiii» 
cxpcnat , aat at ip(c id facerct tranfltum 
Mtqac hoCpiiia conccderet. A Colonicnfi- 
bos pofiudaiam ne uibubos » aut jore d* 
Viom ii B qui ProteBantiom Religionis ci^ 
fcm f prohiberentur , iirquc libcrum in at- 
bc Rcligionis f & infliiuf nda juveniutis «• 
e/drfum pennitiereDU * Legato Regio per- 
petaam in urbc locam conccdetem. Hoftcs> 
Rc^ Dcc pccunia , nec commcsto juva- 
lent. Exifliroabant plctiqoe Regi tum con- 
filiam fuii^ importatis jam in Davjjgia tor« 
mcntis proito Rhcno Coloniam de(cendere» 
orhcmqoc .aggredi oec prxfidio » nec tum 
naoiuoAibtit Bsmutm , iUidcnie naximeb 

I». 7 piadv ^ 154 Hiflofi^umnoflrhenjfmsy 

i$li. pK«l> * ^^^ tD uf bcm ex fe prxdiviiem, %x!ah 
ksrntgni tiomiDisiiepofucrant. Scd foctai» 9 
aut Dtvi VrbisTuteUres immioens pericuhim 
alio diverterc. Mam Rex repentins Hoinu cls- 
dc perculfos , inde CJicrcitiim in Frinconiam 
duxtt.Prserit IIK cum parte copiarumGudavtn 
Hornius,Sc oecttpataBambcrga»quamvis nnedii 
hyemc^ urbem iliam advcrfbs Tiiiium qiK ia 
pioximo faibcrnabatt commuairc inftitucrat. 
Cartcrum priufquam munittones ad exitum- 
perducercntur , Tiltius raMis propcre copiis $ 
- magna cum iOadeHQrmunrBamberga •xpellic* 
.^ Is nuneius Regcm excivit ut firmatis ptius q«c 

" ad Rhcnum interceperat»*ad Tilliiim moverer. 

Multo FraBCOfiirto abcuntem Froceies profi!* 
j cuti funt • atque inter cztcros Fridericus Co* 

mes FalatlnUs ^ magna (pe #6tc ut Rex debd" 
lato Tiliio ,\iprum in amiflas ditibnes ropone- 
rct.Tunxcrcic Regi ia ttinereHornins 8c Ban* 
neiinf. Cqm quibuss rcccdemcfentoTillio 
ReKfer* Norinbergam pfofcAas magno Ibi ac Rcgio 
%X*'^'*' tppsrs cu exctpitur . Ncque Imc din mptatus Do- 
Tillium, aavcrdam movit. Frxerat urbi Rodolphus U*- 
acimilfanusDuxLavenbur^cufy qui tliqnantQ, 
prsfidio firmatus cu eoipta }am o^ppgQatiofle 
locum conCsrvari po(le'cbffideret,prcmiffitno- 
Au impcdimentis rcliquas iple copias Dahubia 
ttadfrxit.Ita Rcx arbc vacoa potituf , dimiflis t« 
liquot lcgtonibus qusr minora adDahubiqin op« 
^da intcrcipcient, cuiq tiiajorc cxercitos parte 
KChI* in Soeviamirrumpit. Lycus amnis breti obfe- 
AuSueviam \ Bavaria diAerminat. Oritttrev 
Alpibui Rbeticls, inde FuiTcmim » $congam % 
Landspecgam atquc Aiiguftam prartciihicns • 
Dinnbio infoncStut haud pr ocul oppido-Rainab. 
^ furnA in ^^ oppi^<n.Tillias obtinebat deftruao poni€« 
trt^Rtu P^io >utcm ru|»ra ilM caftra fixerar, atque in* 
LycL dsiiptm Bwuicam, Anguftamurouecrcbiis 

1 . a». ^«uooibm fiMMycMt , eo lod lioft^ C»jca<i ,£. . 

pxobibinjnis. Rcvinvadendc Bavaiis cupien* " 

tirii]as,aaitnaioJoci (itiigftfi difKwilc pro? i4e^ 

batiacoji^eau Jioaiaii] <opia» tfaoiboiKic, 

taaicaccctaspropotiti . & foniniaeuivifii]^ 

xns , ez adveiia Lf<s\ iip« caftia fiia TiUio op- 

¥<M^ Taai <ii&OBi tiibtif locif tornicnta im* 

fertti Itoo (c (exj^ta fuiflc quidiain uadont. j 

aht piiici, m, ig o^0t,fii A^lvain , quam - j 

THbBs infidebat» 6nc jmcriniiuoiic fakni nan- ^ 

tjbuf , nii^ tiboHim ic bominoin &f*f/^, 

^x adadia in ^umcn trabibiis poBf cna ifccif 

or£tur. Q^ biduo pcrjft ^ , icpcHO imeiia» 

'P egwribo» ndo , pcdiifft traiMoiifit.Qiioim 

puiDorcs don Tiiliui flUgAO ia>pci«i sgg tedi* ^ 

tac y fic aac ocituncii , flc afnbigmun diu in- j 

fo puirQs pe]lci>cel<|4e . doocc Eex utiittfqut 

jmiipcpoteasiQ nijiofc» oniHcroTilliaiios | 

'wonitiiexerckoifiaibiuc. IbiTiUiusktliale riUim 'f 

nclauf ui feQEioic accf pit , pciAitti tameo in a* vulntrd' 

cicilaoecvirespcimitieicor.Climaatemprx- tur. \ 

tctewB Aldriogerius^gr JXicam pleriquc fau* ' | 

cai adc eaecdercnt , rcceptui ^ni juifit. Ncqtic j 

%ez kNogiii» r <|oam ad j^lvam ubi cafln ctf or, 

^c^cqiii piiluis potutt , ignoiatioae ?iii|irn, & ii 

^aianoir iocidcrat fraud^ mcij^s. Cfcidere j 

^TiUiaots fiipra miUc* HeliqMi de&nif itide 

ciftnf iufiu Dneif Bava rijt Ifigdliltdium rcccf« 

((se, Eo quoquc iiepoitstiis TUIiaf» iuud mol. Mtritur, 

19 f9^ moitcm oppciiic^ mfgno 1«^» C9tf«- 

lif , Savariqac^ Ptiacippvi Cftbc%orum» 

qiMfiiro cfwim moltos siiDOf beUo feUdtec { 

^dGc , fapfcmuf «oHim militic Mg?t|ii.file- : 

B»o iUi cp scflf , rat mfgaliQdine if iihb gSf ] 

fifiiim , a9t fama jpu(l fiuomos i^m in^moA . ~^ j 

9if parfiiit- A miUtibas pa let vnlgp di^uf • ^ ' 

ncauc aliier 11U>$ qutm £iio6 f ppclii^ac.Sfbtft^ \ 

\ utfiz, tes.nehoftesquiiiemillidctrafaunt. Magntni. 
thtmn ^n**" *^^'^ • ** cxpertw tot pr«lii$ dotes e^ 
tt^ * ' gregiiducisniffinfqoe «dmiranciir. Scd Rdi- 
*^* gioncinDeum ac fide inlmperium (upfao- 
rones fuit.Hinc illi peif etuus pene viftotiarofn 
curliis* &tiiunphivitsraniiisp^ares.Ad<Ktfe» 
lYium offetidit taco perpetua felrcitis • qaz ut 
iJIuminonuii rctrovita nonquam ambitioie 
. cxiulcrat i ita nccexirema adverfitas dq'ccit. 

T^«^« pf Cxterum Rex , min«re quam potaverat in- 
X^ejfm jn commodo«aditoBavaric potitiirs , poftquam le* 
»4VMris, ceffiile hoftes I ngelftadium competit , dimi^ 
fisexpcditts» qui poftrcmi agminis rcliAos in- 
tercipexcm i aainamqoe Sc Neoburgom l Bs- 
Vaticis defcTta occu^Hcnt • cilmreliqoocxer* 
.. citu per otramqoe Lici ripam • Aogoftam mo. 
vit. Qua oibe « finc uilo ccttamine , & (i'noi» 
inv|1i?o przfidio tencbanir, timen|>rona d-* 
vium voluntare in fidem acccpti > mo> amo- 
cis Magtftcatu Catholicis , Aogufii^nc confeT^ 
fionis cultores to digoitatem Qe prifiintm Rc- 
ligionis ru« libertatem rcpofuit. Aogulhe 
dcdittonero reHqua facile Siuevia , & inde ad 
Lycom ac Danubium uibes iccor« foot , Mem« 
mingt , Campodonum » Lansperga • Mondel* 
bcimium , Schongavia , Fuilena , 1 divcrfit 
Doftoribos in verlMi Regis adaftx. Sed Reziik» 
terim Ingoli^dium non fine difcrimine adtit > 
hwddubic evidenti cafij mortalitatis. fiiz com. 
momtus. Erat illi coofilium Ratifponam imer-> 
cipere propenfo in (e civiom f)odio.ncqQe prv- 
itdio valido munitam. Idcotffillom morabator 
tranfirus ac^onsapod Ingo1ftadiomfiibcit|as 
mxnibus excrcitus Bavari confidebat. Itaqoe 
nt Pontis ufum hoftibu« inotilem reddcret ma- 
ritiones illi pr«nniAasimpctu aggreditur, fed 
fereirrito conato. Sobhxc dum ipfeproptcr 
fipam x)siiiibii eqiio YcdUl » uxbfii adverlii 

fictlBI iifiimcognolat , glcbus toiiiKmoewiflbsc. ,5^^, 
^ueinpiofttinu, cafanimaiqueillafovc^oie. 
AtquemRei fortunx iox felicttatcm cenioii 
(foaiiDemo agnofcctct , a)ia ab koftibuf efr.if- 
fa pUa Chriftopiioro Marchioni Badcnfi capot 9 ' 
ac mam moincnto abftulic Intcrca Dux Bava* 
lisaliatDffl urbium. & imprimis vicinc Augu* 
Rx ciemplo monitus , firmiori przfidio R.atis« 
pOBam communivic, immiflis doobus adbuc 
nvUitom miilibos & qtangeiuis cquitibus. Qtt« 
icimellefta , fimul diicrimioe fuo teuitw Kc» 
omiffi) iDgpKhdio , ad invadendam icliqoam 
Bavatiamcooterdk. Ibifioctillofcfe cetumi- 
acMosbu^o, Landishuto« Fiifioga ac MQ« 
Bicko poiitus , magna prxda ic exeicifum- 
<V^ io opiilenu patria anxit , MonKhii impti- 
mu , ubi ccmum & <)oadragiota tonnentft. 
bcHKabfigni magiutudioe, & reltqui mili-. 
^uufimmcntimagoa vis, in poteftatem.» 
mofis pervcnit. f^x sAu^ftam piimo dei^ 
sliorerfiun aveaa ftint , hunc io niodoin oimrI 
u|n OeiHim Bavaiit boftirMci ef aft aca , Rcx 
ttliao in Suevia. . vioaricnli , com leliquit 
«W Donavetdam , U in4e in fopeiioiem 
«uumturo , sd tuendam Norimbergam mor - 
riy '*"" eniro Eleaoi Bavariz U Du« F«d- 
JjjoixcaftraapudEgramcoiJjttnxeram . cie* - 
«Mnmrquc Ncrinbergam.-qu» SuediconL^. 
prxwiom acccf eiat ,/ tentaturi ut Glegem c 
«varwabftrahciet. Qpod iUcc«ntuiomi*- 
ys«meipfaroxnia co.m<riUnitis;Caftiis conle- 
wt doncc icViquiac.,5opi» quas per SOCtfiam ^ 
Franconiamqne & ad Rhcoi ripam difper- 
lcrat.convcniicnt. simut Augu«|jm Connifem 
ralatinum , a^ Rlcaoicm Saxonix d»"^i«»t » Chemr»^ 
qmcam jam 4 Ferdinando novisconditioni- i,^£^ 

'^'^**"cocptum,inaroiciiia,8cfociciateai- ,' 
ttOlUinwiifirmaict,ac fLfoitaffc imp€tcrctor> 
"^ auxillum %^% HiflorMfnm noflr» fimfms » 

i^ 3 1 . tnxilium I Rep tn tempore promttteret.TBKt 

barc varii« velit^ionibi» «d Noribergam cer«' 

tator. Et VVallenftetnias » conn nftulto mafOfe 

miHtlim numero Ipectem ob(eiIi Regis fecifletB 

qaicqDid u(quam SuedicarDm pantam fint , ad 

C^4 U (^Oinandum Regi auxiliom excivit» Illl intetUn 

hmm njijg ^orintberga ftomenti 8t annon» copiam 

••tim, Hbtialitef fupp^tabat, sed pabolt inopia non 

Rex magis quam ipfi Caf«tiani labontraBt . aA» 

hzc medla arftas, 5t taibidz aquat potus. f)u ttrf 

cxitnoFegnefofiavio, qt^ Norimbcrffam ini 

letfliiit.tAiique petere debebant, moitim] 9c 

contagionem inter milires 6t jomenta vuf 2»« 

btnr. At Kex pol^qaim Bannerios & aiti •af^ 

atfxiHa convtmiTene , indignnm latas (e dfatfat 

oblideti \ edaxit caflrh exetcitumy 6c expltctti 

, ftiecopiampagnandiiioBibasfadt. Camait. 

temdetiedtaietVVallenfteioiasin unias pntlS 

diicrimen totias xei (iimmam conticere , «o 

^oodfperabatcanftacionUfaae tsdto Re|eii> 

in loca iniquiora protiiiieodam \ (imolattoiie 

Aietiis ^ confeiendo prarHo ablHnoxt, (aofqifr 

iotae«flr3 qtiteteeontlnmt. m(i qaod {Mocas 

aliquod levioris-armatars tarmas ad Yefttao-* 

dum emitterer. 1n qoo pagnx geoere foannet 

Bannertus quj detnde poR Regem iotperiuiii 

militare admmf ftravit , bracbtutii (tlopeto tt« 

\t&}i% ) i nbcrente oilibus globnlo» longae debi* 

Ittatis , ae ptoperatx exin mortis initium hii> 

•buit. Tum Rex qUiaelicere caftris hoflem mm 

porerat « adoppugoandaillaanimtimioten^fir. 

iuvit dtiiderium Regis Wror exploratorom./. 

Qui defefi calVra ii Crfareanis . & paocat 

-_ ^ a ^^ lcgiones i eliftas tfit referebant, quat re- 

^fxc#/rr4 cedentium tcrga firmarent. Sed explornotci 

t */*'^'4. Don hoftium cafttis exccdentiom (ed hofpitio. 

n»rum »f» jum metatoram pcrmatanrintat ftlfi fpedeg 

W«- deceperat. Igttur Rex de(>gn«tis pirtibos rou»- 

oiaieiita oiaiema' « va^ jifbec. Auda x Mfonn acgot^ l^ . ^ 
I>ucH>iift iflii», 06C poiki cve&tu probatuiKw^. . ' 
Eodcm acKCfD tcinpore 6( fiiperici valkmi » 9t 
tDifOciira ejrplodi a Siie4tci€ coe^ic. At maxt^ 
ou boAwm vts ia ctm caftroram paitem in. 
ci:ft>mt » quani Dtix Bavttic obtinebat > btiid 
procul teotoiiis Aidobrandi • Ferdinandi Ca* > 
raffie, ai Comkii Col oredi juoloi is. Qui im* 
pTOviio inapetii exdtati coriepta tfimulttiatfi 
roamifttemiefeiDferentibiis opponum. ludc 
Bovisidemidefn»receAiibui^ manipidis coa» 
fi»naci » boAem loco pdlunc 5c dcnique eiuc 
iraUuiii eiidsot , magaa catde fii^nuiiiti anf . 
cojttci inteotium. Gcave ilUc atqoe atiox pr«> ' 
fimn fbf t poR qaam ei ahera caftrocum panc^ > 

VVaSknfteiaias Se GalUffius & Aldfin|ctiu« 
jdfiiere.Sed V VallenAetnius cfeait villobofii., 
bos 000 cDotemus ^ cafliis peticoloip dcpoli^ 
fe, eqoitaiom emitdt « & ciicamgrcdi tergt. 
Saeeotmn jii>et.Hic eztra caftca magoo atdore 
toaaahm. Dooec Soed iitgtuentium feofios. 
Caiaresiumnn yi a4 ndnam Klv4m fe ificep««. 
tttiial Kege cion aliqooc fciofctattohim co» 
bonibits dbfateftentCsieftauratobrevi praLlio>io: 
tnom fccepti fnouHic ceddtt Ferdioaodiii Ca* < . 
nA cs Itafita nobilitate» magoat expedationis 
inveios » faood mako ante l VValknfteinio: 
cqiieftm Legionis prcfeduia donatul* £t, 
loaaoct Baptifla Cfaiera pedimm Tciboiios lo- 
tbaliter vuloeiams , Salczborgl dein » qooadx 
caramdeveaasiiierac.occobutt.CeddefepraEb' Cfsdff 
leica hoc crtieoiiffifno pcalio utiimqoeper. W"»7«* 
muUt» (edmajorSueoorutncladesfuitexqui- mM^nA. 
bus ot mioimom duo miliia defiderata.Leonai. 
dus Torflenfbnitn ftpremos tei tonnentaiiz 
prjffe^ f vivns in Cariareanoiam pbteflatero 
pcf vcnit. VVallenfteimi & Bcroardi Dods Vi- 
oarieofiicquicontoffi. Ncque B.ex**tpfe pett- 2^o Jiifi9rii»$mnoflritemforkt 

15 1 2, culo ciruit vi prccer voljncis glohi , ptrte otxtx 
•vulfi, ficdeiEtri pedis poDice kTiter pcillri- 
60. Dent^iiC oox & ry1v»dtfeitiit pogmgtes, 
Soecitndein vcteraesftraNorinbergam icverii 
font. Qtra uib^e diligenter provifa , Rexpet 
Franconiam 6c vicinas provinciat exercitum-r 
dtfpofiiirynKidicaquietcrecreandunfL^. VVal- 
knlieinitis quoque incenHs c^ftits , digreflb ad 
' fua BavarOfin Mifniaoi acqae inde io Saxooiatn 
contlcDdit. 
Feridem tempos Fhilipptis Cbriftopftomf 
Trtvhen' Ele Aor Trevirenfis , circumftrepentibits imdt- 
// Rtli oDe vtMcibirsStiiecdrum armis Jdem fibi quod 
C^UicA aVrisCatbolicisPrincipibosacciderat.metiJcnf^ 
Mctdit» vidnt tSalliaram Regi« partibus palam acceflic , 
traditoin manos ejos Erenbtetfleioto , vaU- 
d&ffima aTl Rhenum arcc^. Quz res CaEfarem 
^ reHqiios Eledores Catholicos graviter pei« 
cultt , cnmprcter conoborjKam Svccoronwr 
poteottam novua Caftri boAb tam moniut 
arcis aoccflione firmaretor. H«fid mofto peft. 
Augufts Trevicorom ^cde rcdaccodi Ele^o» 
ris, qoimetoOrdinom', (qoosineandenLjr 
^^ ficum focietatatn ffuftraimpcllcre oitebaniiRJ 
S^ied^ indeproftigefar • ^ Gallfs capta 8c vaHiio prar. 
) iidib firmaia eft. Ir» jam Regi Gallia Germi. 

[ nia paiebac * fcd quo minus dcftinita incipetet, 

domeiRic^t tuibae impediebant. diftcntibus 
eoim traterRis Regiar . domus odiii ur (•peno- 
le anno memoravimuSf rcs* ad arma perve- 
n^t. Acceflftf partibut AoTChaneBfis Dux Mo^ 
moranvius, ae permolii Noblliom. Qgibas 
- tamen uno ad CalieTnadaorium prarlio (iipera- 
tis, paxRegnoxefthuta. AureliaoenGs fraiet 
Regts 8t Momoranciiis capti. Quorumhic^ 
ConcilioTolofaoo lege Maieftaiis damoatos , 
& foppKcio eapiiis affeaus edt , aono 9tt»H 
quiiuo 6c rrigtumo. Qaem illc fupten^utn.» 
• cafoni ZJber§lwtrtU4. . U9 

canimfbfftitcrfuxta 8t rdJgibfc tulit. Aurclia. -^,. 
DciYfis a fiatrc Regein gutiam rcccptui , fed 
oottea aut cafii Momoranui cffcnfus . aut fidem 
fibi datam fbipedanSy cluiis cuftodibus ire- 
xam itilSei^uai eiratit , admitrem Reginiit)/ 
Sed ]^ni ibi auxtlii ecai , cum vires Hifpa.* if#/ S«/. 
nicas » dob modo fabndiain Geimantano lif^. ' 
Czfari mi^., fed defed^io quoque Hfniicl 
CoautisMontaai graviter afHixifler. Infuper 
HolJsodi boftes premcicnr , qj initio ver/s Ju. 
^racis ad Neomitgum copiis , Venloam-» 
pnnio , dein &orxmuodam » ubt CiOmtmt 
Comes Naflovtus cecidit , interceperc-^. GttJ 
vforjfiqoamolabor ftiit apodTraje^<im Mofa 
4ao<|ae affit^m urbem , {ed ditibnis Brabanti. 
iiae. Hxc eikim magaa Cclerinte ab Henrico 
Frincipe Oxanglo ciccumvalaca . hon Hifpa- 
j)05 iDodo , fed Sc Pappenheimium ipfuni^ 
ex frrrreribiis Impcrii escivir. Hifpanis fitir 
fuir affidendo fpe£lare ucbis indecIinabiIcm-> . 
cafum , Dt ipii quidem exi(^imabant, At Pap- 
penheimius mul<is apud Vifurgim viftOFUS 
daius . nunc DuceLunebiirgico, nunc Land-^ 
euvio.Haffixy nunc BtandiH^czfis,' omni-' 
boipar, fingMlis iuperior, poflquaiti , rranfmifV 
fbfilH^no. vi^orem excrdmm Trajed^unu/' 
danffet, nibil tarbatusmagnitudinemunitio- 
D!im 9 quascaftiis Itii^ circumpofucrant Hol. 
Jandt.lblusadotiriobiidentesfuflinuit ; Czre- 
ram lemeritas ea magis quarti fortitudo non 
mediocrictadeexpiaca el Cecidicque haud dii«, 
bfe robar excrcitus Pappcnheimiani exitu ad 
extcemnm oollo. Quii^quarn mujti cxiiiima- 
bant dejici tnm Holbiidos oblidioneea potuiC 
fe , ii idem animos Hifpano duci fuiffct. Qui 
(uosintra caftca quiere continens , oe quidem 
co indacf ^oruit , ut commotis tynnpanit » 
aut fMtmm lalcem turoultu i aggremonem 

iinanlaiet. 4€% Hifiof^umffffinHrnfms, 

f ^t i finnalaret. ici denique urbi io potcBttcn Hol-. 
^' bpdorum perycoic Pappeoheiaiius ia<leaiin 
foceroexerGtiU4<l Vi(utgiio,6c w»\ VV«Ueo- 
fteioiQeyociQis in Suoiuan) remttu n\fi hn^ 
muUp poft acecii(Dp ad iJitsuiai |>carHo > mt 
mbs me(norabituf ,f|;lcria(«(P mpi^rc Qppemt» 
UmSi' Sub finf m (Dcpilf Aprilis ^cx (io1obi«3U 
mifmundi gtrmQQOUs fatis CQPCcmi* Princef* onuifbl» 
it«P> iCgnap((i artibflf commep4aC|is. ]^atiiscft C^ 
ff^wtf. perioreraeculoanpoiestQ^rexageGmo» f*- 
treloanne Sueqsr (l»ege» ^mattc OthAfia* 
^girmundifngufli Pobnisi^ei^s roiore^i mt 
Catholica 9( J^^IigipG Fiipcl{>eOcholicie ^dca 
picce^ cisiait>anis,anno smtisDiimo ^«ffcfi-^ 
mo coft^Gi prpoeiu j^eisrokiiitscreitv^Detii, 
(pb fioem ejttsfecuti »Ipinnt Facrivit^uiiCtQ^ 
in Eegno SuecU QjcceOGti. $e4 non 4intidevK' 
' veceLiitherim Fioceres Ciiholicnm BLegenis 
l|a.i4 re£pum SigiCfnQn^o aBiamnn«.Ci^oIoM* 
Uiio iptius ac EKKi Sudecmamu* qni 4m ilaad 
■pja rege ac^miniSriyer^c , complece. Q^ m.^ 
iQngpoein.beUo Suecos fic Folpnos tnrerl^' 
cpmmiiif^ In qup Sigi/muodiu cauG( ^rqo^te»', 
Sueci armoiajm vi ^ ac ptcrumque «dort^tn- 
Diiiphimpt p Ita si^irmanijlM.s boii Soedt 
mo4o 1 fcd Liyoniz ac Bora£?furte«cbiflK» 
pacem candem ct^ Gu(^avo Adolpho Caiofi 
fecit 9 Vxores duuhabulc. AoQun i Cod(\^ 
tjamferoresGermiPAS Fetdioandi 11 Cirfa^* 
Expciore VladiiUuj priiQO|enitH9 con^enfii 

SroceruiP pacentiip&egoQtnLU^£fi^tW,ef(.Oim. 
aniisr iLbeiosftipr^memprfytmvstCciiui oac« 
maioc Ipai^ncsCMiminis (^To «i^te ^bani hsc 
icriberemusfcairi vlj4i0?P virsj^adlo pec ti£- 
ftagla prdimtns .rutrosjLtus.eft- C^cerDnndo 
fundo&ege ^rchicpalcppus Cne(nen(is« ifi 
tom ait Ipiones VVczy (lus, Fiimas Kegoi ve* 
hiti Uutirex^ de mocce Regii ad omoet Kegio- ^^ iepRnj?ijt. Qwo^at|o4fiam«ifla«ia- 1^4 Hifiorhtrum ndftriiM^orUy 

rti 2« wn^^ot fruftra Philipptburgo Riieoo appropitt- 
quabint. Sed Rex apud quem famina cxcid- 
tuum ecar,relida uc diximus Konmber^a^cinii 
in FcaBConiam moviflet » vifiirus qutd (e tbfeii* 
le Bavarus 8c VVattenl^einius molircntac.t- 
*" ffud VVinshcimiiim Legaios Taitaforuin n- 
^ ^o^tas CcfeKcitaTemgraroUmiumaiidivit. lo- 
de biparcito exetcitti Berfisrdura Ducem Viaa< 
' rienleni» verfiis Mcenum dimiiit. Ip(e cum re- 
KqUaparceapud Donavetdam tranCniiiTb D>» 
nubio Rtinasir oppidum , quod Bavanintefeit 
tecepertrtt, iterum expngoat i 8c Tcifaiinum 
C^afparem Guflielmum Mitfdievaniani , quod 
id oppidum nuUc adbu£ Aeceffitaie picflSis Ba- 
indstTiadiditfec. capii^ fop^Hcio tfiiciiaHer.- 
lotet faxc cum Di» Frtdlandi* eumpo^mt 
ttmotumf mole, prsmi^rp Gatlaifid inSato- 

i . niamdilcerct. KexfeftintcNliieiiiabEledo- 
se Saxoaiasin autiliilim evocatos » reBavaftct' 
CliriOiafio Comiti palattnocommeodtct, iode 
pec mediam Ec)tnc6niam mtgois itioeribos' 
Saxoni in fiibddium contendit; Sed jtmGal* 
l/i(Ims dtfcupato eli irineie Coburgo » tSkOK 
ChemiiitiO, atidein HokkcfooQos. Fii^gP) 
ftquemi VValteriftdnio vitm in MiiniamtpeJ 
ruef ar; vbi cokijunftis caOrii «cceptoqiie kI (e 
Fappenhetmio' ()oi Tcaiefto revetCus . exul- 
aereHildeiiamiaterceperat , Lipfiinfttc detn 
Halasyi Saxonibmexpugnat. Tum vcflus Luc- 
zam, htudprocut LipHa diftaasoppidom, Rcgi 
ia ocdirninr. ducit. -Non exiftimabat foit^ 
VVaUenfteinitis arRex pncliam -ioirec ^mC^ 
qaam Loaxbofgicas & Saxonieai copits iibi 
;>iunxiiftr. Iiaque Pippenhermium cam fiaf 
'. Halam remittit , -ut M^utiiioburgom , treem 

Prdiim ucbiimpofitam expugnaret. Forcoabitdefle 

^ iMi- R^gem , occupato Naomborgo } ttqoe ibi 
Swun.traormiuecepfx cxplontorescQgnoiab 

xevodto revWito^iioper^PappenheimiospiidLQtzAfa i%%xZ 
coofiBeie, stqpe ibi oppcmi advemom boftinm 
conftitoit. IjCtui pcozim^ tnfequeiiti node 
dopBcefD fbdutiii, qua Rex ventonis necelTaiio 
ecat« add fiix pf zducit ., & otramqQe dde^it 
lclopettfiisimplet* <pi irnimpentein eo £q|iii- 
tatiiffliiifcfta ulotattone abftetierent. ' Latza tMfrffm 
^oofaUeoppichmi deccffl pafloum miUibuiLip^ ''^•S* 
fia diflat. Ad fioiftrim fylva jacet • iotei quani. 
Sc mbera medio campo, pfope viam qac Lip- 
fiam dodt adem ioa» vyalleofteiiiias ^^fp* 
foit in vaiios manipalot diftindam pi o militic 
iDore, 6e qDOniaro cBgieflb Pappenheimio mi- 
i?fai|linopiabbofabit,in finiftio latere qoo4 
id nemas ipedat » 8e piofpeQai hoftiom obji« 
cidbatni, impecBmenta» 6c ctrca ipfa calonet 
tqoU tmpomoi collocavit • nt hofttbus fpfr» 
eiemlEqinttnm praebeieot. Toimcota mafoia 
l^ptem y pionm^ poft f oflas, icliqaa vigintf 
iac looo cdito afod moIcBdinom fiatnit. 
JExacqoe aniveiias add fioisinvadendbas pcii* 
ntqous» atqneomnino talis» qoalcm optimi 
Docts provideotia efigere potoiflet* Re|iam 
«xeidmmhonc in modum dif^fitom loifle 
tradonc piimamKdestiamademihqoaRex Chtmmtl 
caiabac» plnnones • Sroalandtqae ac csten ^^«f* 
SoedUz nationes obdncbant t Sinifii;fim Bet* 
I aaidasDaxVinatienfiscoffl Cailandis, Uvo- 
BiboTq^ 8e paitc Germanonim toebatni » Re* 
liqoum io medio peditatum Criphofias rege* 
bat, sds Rex teflciaofi dedciat , DtV^ 
nMftum Piid^ndas Czfareis lESVS M^* 
Xi^. lu iRftmAa otiimqoe ade Rex me* 
dio Novembii anceps otiiqae parti , 8c cro* 
entom iane fibi fatale atqae ultimam pis. 
Ihmi aggredf mr. Piima- » apud foflai (clope- 
ffarieinm pr«fidio fiimatjtt , pogna aceiri- 
Bis fiitr , oon ipfi taoio invadcmium , (bd 

M 8cpio. ' MSiz, ^ ftopa^mv^tn clacU » <|uorum maxiaii 
*' fsrs llcut adoiienHbt» SufCi> oppido infefi^ 
fueitt, ita fuperata \^ fofsa aut obtriu auc cm. 
Kexvul- cidataeniioecomnnireratioQe, Tiun Equitei 
nerntur iminiCIl fuitt , iot«t quos pfiniQs Rex fofikn 
^iodiu equo tt^filiens, diw^ fMOft exemplo 8c voce 
: bortajui^.|[>iachiumicl4^p«Btii^9kniicitm,qQo 
vulnere' j enMaiPte IJM^i^ n^uine, ita mox 
afie^ujs e(^., pt limkW «^iYAP iocii^rdt, fogaict. 
que ^ pra^lio. inlocMm 4i<|w^ ftcvriorem » a4 
- curarn educi. Adiiat ilfi f raficil^s AJI^uiy 
pux Saxoiit9 t non ifa pridem reli^ , Cclar« 
Regi aipud Mocimbergam bzifpti iup^nsC hU 
«rgo dum tn eo eft , ^ ^rfiAtentiom ^fou^om 
, X9in noanip^s Regem j VP vix ^ie e^pp a^ 
«djuxu (bq iuHioipnteiperipere ^crin(UB& U^ 
borat. Siouii nobMl^i iivpoq^f ,8( fp^vcxe vifuoi 
adimo^te , toul coolbiipo^ Sc qifcotiaJegipT 
nura terjrit«, long^uicok ^ |uU al^ecraQi . 19 
coboctem Qaefareoxum impruden^ ino^it. Ibl 
Rei;.4b igaarisqoem peteceotbiiutidhucidu . 
busunp caput ^teio pe^s traji^tuti ^c 0t^ 
pieotibas qui citca eum ecant » vitae jagi etorf 
Utich, in campo4e(Utui{i|r» Ha^c dc tnoite K<^s l^ 
l»^"*i% pkuibus trad^ntw; • Suo; qui commem<»ao| 
t*f^^* Kegem paulo litte ^ptum pmBf>? ^o^ 
duQbiisftabularils , ad quingentpi iete pafii^ 
ab aeie fut piogredfum ut locu^a ftatueo^ 
loimentis l^erec » ingruente mos nebiila , 
lium incautius pi^gifhdituc » in tutbam Cioa* 
larum incidiiie I & cun;) fe dedeie noUet • al^ 
ignaris owUis vu}nenbu& ioterfedum , Ipo* 
liatumque. Caeterum ut^nnqQehaBcfihttmori 
cjus ftatim pei exeicitum vulgata , adco aoi- 
mos nioium » quod alias (bletevenice * noa 
conteriuit , m magi^ ad uluoncm Regtae dc- 
ds acceiidi vJderentui. Itaquc tanto ImpctQ 
ia C«iaicos ttum cft » m j*P> laSiiut ades 

conuBi eomm , atqD^^idliiMffi rpe^are (njidam io- .^.« 

d^ent ^^quicqnia comia, VVallenineinjut 

suteictQi. 4dfuit in tcnjpoxe UJiotamtbus 

SappeiibamiiM , qux nulla fms tcquifi pei« 

naiQa , lecutis pone peditibus cum Ecjaitatu 

Uei pia^cepecat. £}us adventn tdlitQtuin pr«« 

1iiam# Sc^ Pappenheimius noo magis in ptap« P^ff^ 

Jiijm I qpam mibztem ipfaoi feltinavit • in btimm 

pitmo ifgu^pm vdoie ,' kiliaU vcilnete mgriw» 

IcqibdaanEemut fcitpCluM. £« noo baud 

nwko pofi duiB sd cQtandom Upfiam deve- 

lator viu exceflit » m^np fiii ^ud Catbofi- 

cot dc/ideiioxeli&o« Vii pkne A^tialis sni- 

m, tf joilitscinmi vfttutum.glorisioclytus, - 

quem^ie unnm Rex Gu|]tavuf Adolphos 9f, 

cqimmcndsTe m^mip podTilliam « Scme^ 

tueiclolefaat. Ejus mprte iteinm Caefiicaiia 

Kies nqca^t • sb et cQmDiimis pane iibi . 

jappenbqmiiis ceciderat ,■ (olus peoe Ofts. 

vios Ficplomiaeiis cum roa Legione imec me- 

dtos kojftes imrepide aCqo^ ad finem prslii 

Bedtf smiifiB qa|o<|0(e eqpis qgibus inreaetst» 

tnm fafts (cptics irruptioo^ , ac fez vulneiibus 

frndus Pp^ml 8c fortiffimi militij Duciique 

aomitipcomenut* Ita puga^ntes oebuls pri- 

mum > m dcin noz dirennt* Incertsmqoe 

aidhocCc aocipitcoa vtdotiam VVallenfieimus 

hoCdbttS adlodtjc^t , ptim< no^is vi^ia deiei^ 

tis toimentis loco ptatlti filemio excedens. 

Qu Lipfiam ptimo» dein in Bohemiam ad re- 

paiandam ezercitum fieftinavit. Suedica ataes 

poAcmeamio^ampo , i4>i pogiPtQm fupru» 

tf anfegjit. PoftiicSe ppQquam illiixi0et > nullo 

^mplios appaicote nofle» receptis tormeotii 

quae CsDca icll^rant > ci«)d Kegio ca^iive- ' 

re moedoigmine 4C fi^ ptopiotes VVeir- 

feofildam rcceiTcre. Ceddeie in icte ad no- 

TCnifiiCii^lludsdcm peoescqiiamefoituna^ 

M z SCx. t^S Hifiorlamm nofflri temfwh , 
^, E Czfareis Abbas Fuldcnfis cniccm pie in hb- 
"• flcs prxfcrcns, 8c Bcitlioldus Comci .VVd- 
lcnftcinius Ducis cognatus , iliiqoe nutd 
iliuftrcs ptactcr Pappcnhciraium occabocfe. 
Apud Succos Rcsis unlus intcritas cztcto- 
xum pco Rcgc occumbcntinm mifcrationefn 
& gloriam abfumpfit. Anoonim o£lo flc tii- 
gint* fuit , fcd uldmo vitae bicnnio , quo iocif- 
dibilifclicitatc \ mari Bahico ttans &hem8c 
Danubii limices totum pcne Impeiiuna atrois 
pcrcolit , tantum glocix apud fuos adeptus ctli 
ut pauloantc mortcm vici(fitudinum hamtiu- 
xum non in catlidos • haiic fibi fbrcunz ioduU 
jcntiam haud forc diutucnam ^rsfagierir. 5«iie 
ut camulato omnium in (e fivore feli4ti& 
cnusfiilt, itijcmcritate • qaacfilia feUdtatis 
cft j Princcps alias providus ndo caruit , Dum 
' flante adhuc acic > ncquc \A\\ tc famaai Dnds 
periculum nrgentc , projedt (c in apertum 
difccimcn, non vitae tantum » fecT omnium quc 
pcr tot rctro vid^ocias pepetecat. Adeo difficile 
eft cum alios tcgere pouis ; tibi ipfi ftanuai 
soiicere. pater eifiJitCaroIusDuxSa(£eimaa- 
Dtne i Is qui amoto Sigiimundo Rcgnom Soe- 
dae in ic tcanOulit / ut fupfa oftcndtfnat. Fl- 
liam onicam tdiquit » Chriftimm ex Elconoift 
Bcandcburgica quae hodic rcrum io SQCcia po- 
titur.Cactecum Guftavo tam fait fatale vincere» 
nt non nifi cum viftocia cadcret, At Catbolid 
mortcm advecfacii Rcgis (iiam vi^loiiaoi intec* 
pretari feftis igntbus , & triumphali appaiata 
' M«r# nocpixUomcclebravcre. Cumulavit laetitiam 
fndertci fiib idem tempui allata mors Fcidtrid Comi- 
^Matinu tis FaUuni Moguouz fub fioem Novembiis 
brevi fed lethifcra febri corrcptus dlem fiipie- 
mum pbiit » iclida vidua Elifabetka Caroli Re- 
gis AngliaE forore» 8c cx ea decenn tiberit.Fxio* 
i^Ps y ati fcitt^t , modctats indolu s fed prati 

Scnito* ZJher Sltutrtus. " i^f 

SeiMtorcs» 8c procniiTa Aftrologonun intn- u^x* 
cipitU «cnfilia javenein impulcfani. Bx quo 
ducctn fe icbcltioni Bohemtcs prxbuii • 
pffstib firool & belJo vifius, icox Aegno 
¥f oviiKiifqae & avitis digointibus exutut $ 
daodeccfine czilium tliena muniBcemia fii* 
Hentavit. Imetiea Mansfeidicis , D^nicifc^ue 5c 
moz Soeddi progieflibus i n fpem vetei 1 1 fot« 
timc revocalus « yertente identidem bcUi alea 
baiid nm!to ^ft Kcgcm Suecix mortelba (e* 
CBtoscfl. Obieie eo&nn «nno Maiuitins Had 
|i« Laodgravius 9 & Franci(cQS Vandcmott« 
lam Ddz Auftrafiar. Sed chriflianos Goiliel- Cmvtrfr 
inosvMarcliioBrandcnbBrgicasBc Adnaniftia- *^dminim 
tor |lagdd)orgeii£s f iiiiem fapciiorc anno frsitrk 
mv^ Magdebttrgi cxcidtoil Tiirtams captom M^i^*^ 
■Eiciniflimns > coni ad emn saccrdoies Catho. ^rpii^ 
ficictcbio iiareot 8tde fidei cspitibus icrmo» 
BCf cooferrenc • agnttorcrrore Caibolirim Re« 
IttioiieD codipkxtis , & in facello luIJco folen^ 
m pomps Catnoficam Komartam fidem profeC 
Cis ef} • malait<|ee dein h cnftodia liberatiis »r 
pod C>(aiem rem anere . qoam ad fuos ^evertty 
ne mtgit Uberatibnis quam ptttttis caula Au» 
^nftanxconfeffioni nuncium mififlc videretor* 
' Interea dom ad Lut zam pognatnr » Chrift ia. j)ucttm 
HQs^Klatinus Birckenfetdieofis Aaguftx ^ Re- Sutdie»- 
ge prsfidio reUAus i»ultis excuifionibus Bava- rumt$lU 
liam infeftabat, & Gnftavus Hornias cum ma- 
lortbos copns Alfatiam , & fiiperiorcm Rhenl 
tJ9&vm (ub|ugabat » expo^ata Benfelda mo. 
tiitiflinM , ad Ibm arce, dcin Scletftadio , Col- 
fliiayia,Ha|enoa, Friborgo, Prankcmalio alilf^, 
in eo trafin oppicfis poiitur. Cum interinL.» 
Goiliclmos Baudifios ad infeiiorem * Rheni 
oram , »d diftrahendum ma»ime Pappenhei- 
mium ac Gioosfiekiitfm ^Rcgc mifliB.dtsjeais 
Qni ocauceram ptovincialibus» ioDucatura 
' M i Mon. ^ 170 Hiftorianmhoflri ftmf&rU^ 

j^^ 2* Monceorem pertuffipit. lode Linttto ftdle p9* 
* litusDlinckenbcfgaro pofro, «cVViiidccc»« 
«ces Bergcnfes , dein & Siburgum inTadit» 
Poftea trsnroiiflb spud Ltmfiiiai Rheno An* 
dernscum vi expugnat t ex qao deinde »11101 
Colonienlem erebiis excuruonibas diu infe- 
ftaro habuit.Mumebant per idem tennpBsC€lo» 
Dtenles Tuitinm, ex advetfalLheni tlpt>(ccait^. 
lati maxime traje^lus & mohium} quas Colo* 
Btam 6e Tuitium interfloens Ehenus dcctima* 
gii. Sed fpactum muniiionam , & ma^nitiido 
opcrum altius qifsm ad neeefiratiamlociddefl« 
fioaiero fpe^fe Bandi(ioyidd>antiir«liaqoc ib 
opcre ColonienTes, ciim qutbos ftutta adwic affi 
palam hoftilitas erat > deborcacuc. EC doiB tlii 
nibii minus defifttfnt, (tib exiniiD tnni • noAaB 
otts D. Thom« Apoftoli folenaem dicin cqb* 
' Mqtntur» ( quem Colooicnlcs amiqoo mofe» 
90VO Magiflratai cfeando,pcf Tribm 8c confi* 
via Ixcuro agunc^ Toitiitm Invadit* E|)iafatimi 
latera Rfaeni circumgredi jabcc. Mitcs iacile 
liipcraco vallo plutibiis adhuc locii ioopctftdo» 
xcfiftcntes prxiidiaf ios in Moasfteriom » at^oe 
ilU con jondum templum re jidunt .Longa nos» 
. tc iUucclcente iam dic fpifla ncbnla ptofpc^ 
Aum defcnnonemquc ademit. Qua psalo tDCe 
meridiem di^culTa • ex omnibus ad Rheimm 
propognaculis, turribofquc inSuccoaagjics- 
p(um cft. Deftinatacque mox ^ Ma^Aiatu , cx 
urbano prsfidio centuiis aliquot » quibu» fe 
voluotatii petmulci mifcueiam. Dom Davigjus 
imponontur., non exfpef^ato cokum advcncQ 
' BaudifiusrcceptuJcecinit» amiflirquc pluribns 
fuoram S|bufgum (c inde reccpit. Caitccoai 
viAoriam illam Colonienfcs haud dinkrtam 
%abuefe.Nam Toitii in Ecclefia dum adveAnn 
ons pulvais cormentaiii vas incer militesdi* 
ftiibacac # incatiim dolo «i^ ciiii , ioccote 

pulttt // 
"pulvis nno momeoto , evibxito in (ublinie rfji* 
lccko % paiictes fic colamnasriinul protuibat 
magna dicumflarftium fiiage aciuina; atque 
co infortuoio mulio pluies > quam vi aut fcrib 
hoiltum periere^. Ita hic detnum annus ad 
CJcitum perdudus eft. p j 

loitio fcquentis Rex Poloniae VladiflftUi '^•'"'•- 
confiicioappaiaiu ab Archicpifcopo Gnclnenfi '^fTV.f"* 
Cxacoviacorooatttr» cum paucis dicbus ante *^^™ 
faam deBin^i Jatiis ^ Regis Sigirmundi in *"""'"• 
irequenti Procerum convcntu du>i/7cc \ Foft 
lixc publicj legoi negotia compofira , & pax 
Boffis Gxzccfthirmaricis , quique ab his & 
Ocholicis in Religionc difiidebant novis pri^ 
vilegiis conficmata, Sed res domi quietas ^ 
^lbjm Morcoviticum foib excepic Ad quod 
dum fe tota pene zflate Kex compatat , jam 
Moichidacibus Micbaclc Schino » &Sin)one 
JProzotovio confi^ Lithuaniac foede popu- 
}ai]tes« Smolenfcuiii uibemad idrifteoetny 
iitam ittSti obfidione drcufflVallayecsot.Piaee - 
tzt abi Scanillaus VVojewodius vir firenuot 
czpentdqae « fed canta crat hofiium vis » 8c 
inuaurbcm. polvctis nitrati , tom ctiam pro:- 
ptignatonim • qoi quotidiatais io^ hodes- ic- 
/uptionibus minucbaotur » pcnuiia $ ut ob- ■ 
Cdionefn diotliis.latBra ooo ciederctqr. ]gi« ^ 
tux Kes pracmifib Chtiftopnoro Radzivilio.^ 
Talatino Vilnenfi t qui vaiiis hoAeih excuc- 
fionibui defiineiet , ipfc initio aotuftini cum 
reliqua pane cxerdtQi , in adveifa ripafio- 
xifthcnis cafira fiicit. Mdx ab co Jatere pec 
KadziviUam depulii boftes. £t Rez pofiri- 
dic com ptzfidio urberti intravit. Qgacon- 
tra omBcm vim penuriamque diligenter pro- 
vi/a , cum toto cxercitu Borificnem tranf- 
greflits , cz rciiqiiis citca urbem munimen- 
tis Mo/choi dejcdt , itqiie io Vetera fua 

M 4 cafira. i7i Niftmartm mftri tmpBrity 

itix* c»&^» fUtio inde iniUtaii dilHta compufit, <pM 
Schinus eupi \n fiDefn validis operibus com- 
mDnicnt, comparatamature annona qozqae 
alia^ad ducendum bellum necelTaria erant. Bic 
eatm aut cun^ando eludere JPclcnos ingnico. 
te jam hyeme , aut tempus bcn^ gcfCQds 
xei oppenri decrevcrant. Erant illiRquicmn 
Mofchoium tiiginta miilia , decem pedictioi 
Cofaccoium Dunenfium » & fex millia fii- 
pendiaiiotum germanoium com Duce veteit- 
no Alexandro LeiTclio . Anglo. Sub finero 
O^obiispari ntrimque Maite concuinim eft. 
29eque tamen Rex defiitit 9 & fi jam afpcc- 
lima iis in locis hyems incumberet , Ae 
ipfe le fiumentaria piemeretui , caflia ho- 
ilium obfidere in menfcm ufqoc Maitkim 
inicqucntis anni. QQO Mofchl ad commca. 
tuom inopiam ledaOi , peteie pacem coafti 
font , uti ibidem memoiabitai. Magoa jht 
leds tiovi viitus enitmt , com aneoOa Kgoea 
cau conteotos, tota hyeme caflns hoflilibos 
alHdens > omnia ipfe militaria munia pcc (e 
obiret 9 qosnquam debili plecanque valctn- 
item eum dine. Poiio Mofchi in focietatem bdli hojta 
Twrnt, Totcas matoie pellexeiant , qoi difl/ahefi<fis 
Polonoiunn viiibos menfe lolio ^xmiOh Tjr- 
^Amini' tarorom mano , omnem circa Camcneciam 
gtP0^ii* agrom iniefta populatione divexabant. Scd 
i(i. magoo , ilHs hsc temeiitas ftetit. Stinifians 

Conjecpolfios fiiprcmos Poloidcc miUtia 
prsfedos , Bario obi tonc morabatoc accur- 
lens • cum jam fogaelapfos animadvectifiet ^ 
adfumptis raptim bis mille » 8c quingcntis 
£quitibusQuartiams« tn mediam u(qtie Mol- 
daviam pcrfecutus , tandem deprehendit , ac 
vix commifla pugna in fugam convcifbs » paa- 
cis C9fis t leiiquos difpeigit, omni pixda ic- 
cepta^captoqoeimeicsieios Gcncio C«B>i- 

imai ttiiriiMnrzeFliiicipislartatoturo. ifajocde- ^ 

prebenroium ex iinprovifo clMks fijiflci , nifi *"^ ^* 

disnifSn^Ccpjccpoirio explorator Moldavui. 

cqais pafccndts iikt«<iros lecutcrque tfnmiDcn- 

tis pcnculi adrooniiiilet. Poiio crebrcrcente 

f«fnide advcBto Abazji^. Bafla. cum quioqua. 

giotaarinaioiuna millibtis Danubium tranfn^it* 

teniis, Coojerpoinos trammiflb iterom Tyta, 

retroCameneciam duxit , atqiieibijpofitisca- 

ftris coniedit , accerfitis ad ie qutcquid in pio« 

pioqne roilitur» auxilioromque poterat. Abj^* 

zio/poftqoam trajcfto Danubio $ Tvraque iii 

conipcaum Caroenecix veniflet , caflra Polo. 

norom vi adortos cum infigni cUde icf ellicor. 

Ncqoe oltra qoiccpam tcntare aofos , nifi qood 

pagosafiqoorexfcinderet , eoondevcneiatre- 

vcntt » exerdioniqoe apod Dinubiom dimtfit. 

Coniecpolfios fatis habens qood tanto nome- 

loiupettorem hoflemfuis & Poloniat cervici- 

bus dqnliilet ^ regredicntes ulierios laceflcre 

Jiit proiitnt inopia viriom noluit. 

At inGermaniacafb apudLutzam Kege, Staftu 
cocDca^tpaitiumextindomeflct , & (encf miUtiam 
centepaubtim fociorum ardote, ac mutuofor* Gernuu 
tonx mriofqoe experimento breyi pax imperio rm.' 
xccfirDracrederctot » res contra accidit ; Nam 
Axeltos Oxenflirna , rerom Socdicarom fecon- 
dos poft Re^em aibicer,8e Mtgnos Kegni Csn • 
cellaiius,flatim a morte Regis fomms rei in le 
cnramfufirepit. £t Stocbolmiz indi&o conven- 
tn Chriflins , filiae Regis fcptcnni Prorercs 
BesnomSc los jurandum fidelitaiis defetunt* 
^bellnmqacGeimanirom 9 in qoe Kex fangui- 
xiem 2c vitam profudiflet , omni ope viribu(^ 
qoe profequi decernont. Exercitos autem pei ^**fntm 
Germaniam tiipartiib fere divifus , cujo» 5^^""* 
«"»» jwirs Goftavo Hornio per Sueviam Alfa- «vj5f- , 
tiajn^ue, aUeraSeioaidoVinaiicofiDucipct 

M 5 P«l*'. ±74 HtftwUrumi^firinmforkf 

i^ J 3 • P«l>nn*toni & Bavuum , tcriia Gcdrgio Ducf 
Luneburgico «c Dodbni CB?^ii6fio per VVeft- 
phaliamac aptid Viftfrgiffl tttxitnin* BKKbfiifi 
cum modica manu Ducatom Montenfem » & 
tx AndcrnacoLimzioqoeColoraehfis^l par- 
tem popuhtionibcrs Vexabat 9 adharc Emtt 
Saxonfae pEo fe iingiAarem e^cttiturh in Sik€» 
habebat , c6pii«i BtiinabbofrgTdt bicrrfiiftum. 
Haffi legiones fuaii com L0t^tA]^c6& C»- 
phofio conjdnirerant. ^Ottd Eledfoc BtyaDrit 
tumfuiis^ VVallenftctnio, ttlupra meindn- 
vimus, digrdtiiis , nihil inttrmlfib ^et hyeftTetti 
MtXtKtk* ^^^^^ ^^^^ didonibus SiMidicds ejicit. inde tn 
ttn III' S*'^^^''" progreflus prarter Idca dla ttsixiGih 
jjnhr Mcmmingam (fcditrone, Caitop6dt*num Vi e«- 
^ ^ pit. Vctus illod eft oppidom AljfiHVigavtx , «e 
Principali Abinrtia cdebfe. Iiifcraft doeeml fte 
przndiatii » qootom virtutem dviam ptttim* 
cia vicit. Ne foemitiis qoidem ^iiiftms , ^otbih 
dacva defoft. t^am viris , mtiltiJbiHqOe 6ne^* 
fcrimins immiztae , fetvidam «qttrfn.fiM. ti^ 
bes , <]U3e<|oe alia fotor arma mitriftrabat,i6 bp- 
pognantes devblvebant. £a reis fiftimvit exf* 
tiu/n utb!s.QQippe Ca^teatii vhrtote &c tionoe» 
ro ^ocfores ; animadvcrfii exfteffi^ dbfeflontni 
infania , fJitiul d^mno 8e dade fiiom} frrm- 
tt , via vi fafta ^ in oppidiim iitMr^pimt , nifia. 
tofqiie i6c inermes, vhros ac floemfutk joxtt^n. 
num. Ita omhibds pene ad fn^tcinecibttemtle. 
letis , qoicquid reliqoom foit mflitiln ptxditt 
teftit . lahi qoe recuperan A i(^a , Land$per|^, 
Kama ,aliirqj drca A'U|uft «m Ibds.ipii pauliHtt 
Xogu^nae fmminebat|-fu'(b ad 'battUbtum C^avtt- 
Hornio, qoi ex Alfatia vt6^rices cbpiin labonn- 
C^nven- ti Sucd* ftibiidio dticcbat. Threitec Oxenftir- 
tus Htil' tft eom fopcriotts Getmaniie Froreft^ntiM 
h'9nns Hcilbraiinc , qood Rex padlo atite morteiA 

Pr»r«/?«»»-ipfcnictftccrcdecrcvcm5 ai^iiiifoDduscoir. 
tiHfa* £r. Ulfir ^artui. \ ly) 

ixmtt. Decietum ibid^ m coaununi opera b«I« ' 1^3 1 . 
lum pfoIeqQi * ne^e dcfiftae , doneclib^i^. 
ti ac paci Hejigionis abunde juzta ttbitnum 
ipforoni cautttm fuiilct , Regno Sueci« , f ro 
{umpdbDs operaqae inid belluna collaiisviatj^ 
fieTet.Be]li autem & coniilioiamVmniuai ad- 
minifliatto OxenOirnz commifla.Non canfeo. 
Gt inid£KdiJ$£le£ior Saxoniz.propterea^uofl 
ftiagisaniicitiam Suedicam • quam dominauiDi 
iDauet > Quaiuro potentiam eo prc^iedi vide* 
bjt hac Piinciparo indulgeiitia « ut non minus 
ipn timendi iam e(&ot, quam Catlar antea fviC' 
tet i pari ntiimque libcrtatis periculo >«ibi ex- 
teraas aut intermis Princeps inValcrcat. Itaque 7*^^ 
qjit ipfctota penexftate cumVVallenfleinio-*^^' 
oepacc . cui Cxdt ao^ bclli minus quam padt jr^ ' " 
curam iumma potcftatc pcxroireiat. £rat Dux «**'"'* 
Saxoincanjm copiarum Ainhemius «bclK) Da- 
flico, milesCaHaiis ac VValloafieinio intimus. 
£0 mazime intcrprctc acconciliatotcEledoi 
i^dVVaUenfteintum atebatur » vaiiis homi- 
nom (ciinonibas &, ingenti cxipedattone 
qnocliim taodem ea tfaAatio eiumperet. Sue- 
m > qmquc iis ar^iori foedecc conjun^i erant 
Piotcftantes.inhi^omittebaot , quo iUam di(fi- 
f arent * Saxoncmquc in cadcm (ecom focictate 
conficmatent. Catholici Piincipes acCAiai im* 
piimls ,sc nugoitudinc potcntic VVaUenftci* 
iiias abateietai,mctvebam.Porio quid tandciQ 
ua AaDiro,sut qa« ex cauia pcne ad exitum pej^- 
'duStt res, repente demum. ever(a (iti.cum pro 
Rudio pirtium ^ Saiptoribus vaiiac tiadaiut 
tfo hic io (nedio relinquo. VVaUenfteinius ini. 
f 10 veris de us qui in pugna LuLzenii of&cium 
6c(etiMiSc aigoebantui.Fragae cieflo ad id.thq^ 
'tropijim /lipplicium fiithfii , indc tota penc a»- 
ttate , ut diximus , pcr inancs pacis lra£li»ti<v 
ocj abiuiBpta . adolto randein Auiumno , piae* ^\ ■»i> 1 > 

4 176 nifi(^taimm fKjfiri tapporkt 

. -, , hiiflb Holca , & Gallafllo inuptioDcnri in St*- 
- *'* xonfan) fimulaf, fed ^o^ convcrfoiiineWf 
Cttin jtm Arnbciroios potioiem Sixonia «- 
crcitus partcm i Silcfia in Saxoniam dnxifleri 
lelifto ipud Stcnavinm Comitc tutriano , Ttt- 
baldioouccos cx improvifo adoritur, & rcp». 
tcab omoipartc circumvenios fincollo cciii- 
irilncad deditionem cogit. Grcgarii omncfi» 
pfijracramentam diccrc jufli funt, Dnaorw 
pleriqucctiamfine lytrodimilG. EaViaorii 
; omncm Sitefiam V Valtettftcimo aperuif ,Gor«- 

4 ciwh &Golbcr|a eicxpugnata; Ligninuin. 

4 Glogovia , Landspcrga , IFrancofiitcum , alit- 

y- qocad Oderam foca deditionc capit.Iamque 

j lomeranix & Mcgapoli imrainebat, com con- 

traria Suecoium tc Danubium fortona , ta 
: ' €|uod hiberna in hoflili folo capcre nolebat. 

inde in Bohemiam rcvocatar. Hoica inteiim iB 
Mifniam pracmiCTus intcr cartcta Lipfiam fobi- 
toadventu opprcfierac, ubi baudmultopoft 
pefte extinaut vii,aE finem firdt. 
Met (iMm At in Geimania fupciiori mirtbili lufu al- 
HwrkGtf ternans fbrtuna vices partinm vtriabat, ti« 
»4iiiVi. "^J cxcrcitus crtnt , Hornii , Vintrienfis . « 
Rhcingravii : Vinarienfis , Bavtritm infc- 
fttrn Bavaruro ad defendtnda fiia ex SwevUre- 
▼octbat. Horntos primo quideni ab Aldiin|e. 
rio trans Danubiom rejeaus , dcin vinbus m»- 
lotibns rcvcitcns , Conftantium td lacum Bo- 
dtmicum fiufttt obfedit. Kheingitvios pei Al- 
fatiam viaor cafbMonteCoculo Brifaccnfis pTf> 
I iidii prxfcao td obfi^endam eam arbcm o»* 

sscs vircsconvenit.Ea rescxcivit ab ItaliacoB 
copiis Hifpanicis Docem Fetianum Me<fiobnt 
pTxfi^aum , qui adulta jam «ftate pcr Aipct 
Hclveticts exerdturo tr^diicens • 8c Aldrii^g^ 
rioddniUBaus', duas nrbes pene tduhtni»! 
difctimc^ tdduaasin tcnspoxe Ubciavit',ni' 

diflctfC '..-; 
vi r . tAtr§ljfmui» 1.77 

l^fkttpit hoQem haa6 dubie , G Aldringeiiaai i^| , ; 
in cenac vi Aoiix focietatcm pertraherc potuid 
iet- Sed, iJJom num^quam tHts pavidum aut 
pcricub detreaamcm , prohibitio VVillen. 
fieiniidetcrrebat» mortem interminantis » G 
injuniirDD in bofiein pugna0et. ]ta Feria rokis 
tot bofiibus impjr excrcitom (mxn ih hibein« 
jper Biyanam dirpofuir , neqoe inulto.ppA^ fub 
9fm^otm rootroxCf ac txdto rerQiii mile 
pfocedcniium vifa czccflir. Meliorc fortunt 
Clirifiiiiios Conie« f alatinos HeideJbcrgam re» 
copcnt, &SmidbergicusSoedicu8 tribunus cum 
^lidt manoconttnttata 10 hyemem obfidiooe 
JhiBppiborjum , monitiflinium caftcllvm» fjp» , . 
B>cBcaIioriim ncceiririorQni penoiia ad dedi^ v : 

^«emcompelUt anni infe^ntis initio.(^od 
|KiQde ntagna aori nimma Sueci <;aniSilia«d 
»Wio Boft vcndiderc. Sed Bcrnardos I>u*Vi* 
t)*neQfis , cum ariqnandin copias cum Hointo 
coojaittiflct, leliao tandem eo in Alfatia oont 
tnftnm & Aldricigerium , laptim Dont. 
vetdinidaxit, atqiieibialiquotmiUibasan^a 
wcrat u ,qoos Gcnerali^.vigiliatnm p;aei«dn» 
S? ^ V Veifphalia adduxerat.Neoburgimi 
^ dao Arcbfladiuin : occupat. Neque diu mo«i 
»ms pattc excKitiss apnd MeobornH» • trans' 
BMwbrain dimifia,ci$ atque ultraflHyiom qqa^ 
nln|olfli<fiuTO pciitnrus. iter fecit. Sed re^ieii.. 
te Jd pratetgrci&s Kclbemium iri . ^^ediftt:: 
Awndeditionc expugnat. Inde Ratir^jiam^ X^«r^'- 
Sl"J*«w«»>ns aggrediiut , & poft p«tK»inkii( »4 c-f I4 
qicruTB oppugaationcm , nuUis in Rroptt«quOr « rin^' 
iDJniui , Dtbe potittir.lKatifponaro Q>iiJta^ „>„/?. 
roiDoiaoppida-rccutaf^nt^ maxime tsan* ]>a. :* 
wibium in fopcilore f alatinatn , r\m B»w^ 
Jicom JifQ, . loanncs \ VVerda , ei igpolnU «0 
P«?»iio milite , pet bellicortim &inormti 
«iwuiem , Oimmos Ordinei, ae t^\U 

M 7 ' utcni 4fue9 ii% HslotWm Hofiri femporis, 

lil^ *''^ tdeptus tMd>atuc i adeoduc paoconiin 

^Mm^lu E<l"'""* ^^^ pi«em , braridio , exQltaa* 

J?J' ^*"* viaoria hoaftn/fntra Ifira: flarainls npma 

' ^ * multiplici cl«fc cafiigtfrtifti coercuit. Dum li«c 

in Bavaria fub anni iincm geiuntur. Rcs Succo^ 

rom apnd viforgifti novis fdrtuita incrementis 

ttaMlint. bblidtbat Hamfcfiam Du3c Lunxbui. 

gicus , dcorgins , com Sucdfcis auxiliis duao- 

ic; Doddne Criip!iu(!o. El fibcrahd» Eledot 

Odbnieiifis . Moguniinus cstcrique csqIq 

Coldniz Frindpes non cbnttftinCftdi roborb 

txcrcitttm inftruxcraht , duccMcrodio Coioi. 

^»*«'j.fti*nuoque.HisBunninghaiil5ns,Grt>ns- 
leldfUUjiKi copiaii luas junjfcrant contw^lff 

autd ubiquc iriiHtoniex vicinis walidii. 
Mit. Itaiibiimajbriijduda , quiWi apps. 
. ^hbftem progrefli , apW AHtndorbWitt 
Wg*»,1iJroa btoctil Hammclia cohimiiTo pt«- 
/^^?«»Ortb!li chacprofligantur. Cfetidcre ei 
iHirflrioribtiis Dux ijpfc merodius , dcin Quadios 
« l>Mc*i«!ft Tiibuni . fcliqdornm ferc quin- 
^ett^fjfia. HoHts nbii ultra duCentos rnorum 
delide^verc. Capta tDrmenta roa jori qnindel 
CBn,j^n»ifnJlitaria fcpfdagrnra , xrifqQeca^ 
. ftfcflfls,' «cbmflisbem<iiih'ftromentimj»ni 

*"' 5f "^^^^P"^*"^^""* ^i^of» SWif » uamed 
Mg^os flatim \ p^arlio toniburgfcUs , cnm 
prftea:o eorum quigefta crant fidetnfcdf- 
l€t , nulla- ahfjplios Kberandi (be , urbs boncnit 
condttionibus dedirar. Idcm dein fttum of- 
'"SSS?***"^"^^' qwB mcnfc oa<H)ri jk cni- 
^ ;.;:ttm!?acSf "^ cor.|iulft,F»M«« 

'^'" .* ^ *?t^ ^»"P"* Kw Galli* iudovictH 
r & \tcn diQ fct^li© Gf rfftlnico1nientus,fimu| utDn'. 

/ir. fittiujfMtTCtt)t)ucem AwcUancnfem m.irl- 
;7- inomo, qooiliac fc ittcOiifiiJto tuAi Maria lo- 

tbtriflgi liher§lsisrtus. %y^ 

tbjiwjpfcioic.ipieMt-^4€^lcict}Lothttin- ,x,, 
glim euh f5fli*) cfcrtfm Inwdit. Multa ejOI '^^ ^' 
oppidi, & intcr catcri Nanceium poft longtni 
c«fidiooemMttfcniexat>it. tiiscem Tcro Lo- 
thuingiariioitcnh & Matrimoniamlratris in- 
validam ^ fiimmo Faricnli (onlilio pxoQundart 
atit,ezjLcgcRc^ , ooaprohibct Frincipcs 
Aej^fincSiiiiint cotmUiiconfcniii •, raores 
y^pftc , nctfbrqoc ex ejuimbdi matnmbftiOt 
^^daeHtSskicte^uM. Iti 8c%io tloUandi 
Kbeobeicim, nondum cxa&opcSqoam obfi- 
*rti*cepttnit*inta)ic,dedi«o^ttpftmt. Hl- 
\?>Bi InOdam S.$ftph^ot liaod ptoctri Tra/c^)o 
inndont niDniuntqttc. Finc anni dcccflit lon- 
g^^^^^pkf^tAk HiMbtih aaMEagenia, 
Moo stitis oaavo & fcxagcfimo. Filia fuit 
n^^mimmm-T^t, &fobfinefBfu- 
Ptaom fefnii ^ pa^o antc morteii» taiiis , M- 
Wnd AtcMajid^ijftriap; cum dott ^hrovfncfa- 
"'^^At^tti^ldikm MatriMiMiltitti di. 
J*' "^«Jfcrtleiititwcm tx«itoPt«ifincni«n- 
wnvipaaidotalitiiad Domuna Hir^antcam 
5J®"e« Cxtfernm a^ (eniuiti^faljcllc fublcwn- 
WjAitteKexPhflibiJtislV. PnttettJFtt- 
^t^^^ OMKnsletti Mi0aVem.tQ|UBani. 
*« fMf^sie morte fBafme A mlta buH- 
cium iccep!r.lta itcr ipliiis anno infcquenti pct 
Gcjnmihicum cxcrcitu fcilinWufla , lapfJ» 
*22l^t« Atiftriacas , tnAatartjiie initlDtt HJSTO^ HlStORIARUM 

NoftriTcmporis, 

Af*thcrcj ' 

ADOLPHO BRACHELIO, 

HBER SVINTVS. 

Compledens gefta annotunt 
1^)4. 1655. 1636. i6}7' ^6\%' 

SaMMARIUM LXB1.X V. 

I «34. #^ OrTfiiratio WniUinfleinii ijufyuM <f» 
^^Sociorum tragicus exittu , ti in 
l^rifiHura miUtmri fi^icitur ^erdhmt^ 
ilusUi.VhgMr.fii*Boh.Bgx, Jsci^hBA* 
ttjpoiuim. BgsgeftASuecarumferGerma" 
ntMm fuferioremt (^» Bavariam ^ Mors 
■ jiidriugerii. Geftsper mftfhalimn» B^ 
fiamti^ Saxoniam, helhimMofie, PoU^ 
nicum » c^ fsue Suecorum cUdes nfud 
^orsllingam. JFenlinandus Cnrdmiiut- 
Trincefs Hi^aniarumt Belgii guhemMi»* 
nemerditur. Varis.tasS' Cd^ianivS' 
fias terbes recuferant » Pdx Praga, imer 
Cifarem t^ Sdxonemconcbsditsery sffm 
mrtic^li , <^ effe&su , 'variA serbes Imfi» 
riales hssic Baci aceedssns. Inducii Sssea* 
Tssm cssm Polom CQffimyHi, adanrsos 2$. LtbtrsigmtHi, aJi 

heUs GMlUci imtium cmtrs Aufirimcos. 

Ireviris cafitur cum ZU8or$, Mstrimo^ 

nium EleHork BmvsriA. Troiigiwn Mf 

dtcumt Celdrienfes Trepdisrii interci- 

fiunt munimentum Schenckianum 1636. 

Binneritis infVJ^dit SMconismy Hajp H^eft' 

fhalmm CsUi 'Burgundism , MofelUm 

C^ locs "Bheno vicins. Comitis eligenda 

Bemstifirum Begi eelehsnturBsti^nd^ 

eligitur TerdmsudtulU.filitu Cefsrietur* 

hsieodienfesj res TrsnfyhvsnictL Prophetm 

Begumuintsnus 1637^ ierdinsndm U, Cs* 

fsrmmturejus ir^ve encomium. Sueci 

«X Ssxenis rejieitmtur in Bomersmsm^ 

iErenheitbftemttm csfitter longs obfidiO' 

nesIosmtedeVrerty ceJesBMeUiiCenft^* 

fie Leodienfis » HoUsudi tecifitmt Bre» 

dsm. MstrimonfttmBjeffs Tolonis fS^fi" 

tBtio Cofsccorum comfrejfsfer Conjecfot- 

fiuttsy heBttm TsrtMrictmt. Mort BogmUu 

Vttcis Bomersnitu Cttiiielmi Lsttdgrsvii 

Vsffis y OtroU Ducis Msrstttsru t Vi^ 

Boris Dttcis $sbsttditk > Betri Ts/hts» 

CsrditisUsy c$* JtrchiefifcofiStrigonien^ 

fis,i6iS. StteciCs/sresttotiterttmexPO" 

pterstus ejieitem, Csroltte Ludovictu, (^ 

t^erttts IFrstris PsUuini novoexercitu 

itiflruBifedem heUi Meffens in U^efifhs* 

UdfigeretftoUttmur, Cedtmtttr sb Hatx^ 

feUUo, BemsrdttsDux Vmsrienfistrsji'^ 

fit %\% HiflvrUrum nofiri tethpmi , 

1J34. titKhemm , ejtHt cum CApnreis ducim 
felicesconfiiSltM t ^ obfidio Brifitci qA^ 
tandemfiih^rmifinempotiftir, Hollm* 
dorHmcAdesaftidCalloHm, ResHiJ^am^ 
. CAtontra GaUos^ Res TolontA vettiA Lm 
N dovicus I V, GalliA VelfhifOti nafcitt^ 
MUiqke, ^ 

fiirAtimt ^^ Dcfcio an gravifficDitai Qmoiiim quodW 
FfidUndi cum ufque diem pertulerat » Cftfar mirab}| 
»f M/f iM feliQUte evaOt. Oirtum e(i uiide mToiiiitf db 
^ /0Cf«- bebtt ex potentti Alt^rri VVaftenfitisK, Dodl 
rniii tr*- iNdllindi*. Qm coptsiniin C»fikit rwVMK^ 
^ica ««|. Kcfea«iSK^i|itiei|^.teAit«'8(rw>ptfuie^«« 
r«4 «. («cilitate Oefaris impotsntius luerctut» 

qa«m «ddeceiCt mliiiftiiim , aut ratio ptivalf 
hdrainis pcimittcret -^ inctdit tn illQe fward^ 
tittm ominQm gentimii anftalibmnociffiittuin^' 
quod plerofcpie omiics aldoris Fottoiue filiolff 
rcpente es al^o in imum piotuibat. Naius eft 
in.Bobemia Ipco ilbbiU. Adoktccns variai 
rcgidnes pcragrfevic, HkI in Italta prcdpoe lit^ 
tetis opcratri dcdit. Ingeniofiiitiaftfcio w^ 
lio^uc Ik adarma.oromptiorXylortff Sc.AmnCi 
cujus^(imoderata ut, cft commcndabiUs c»- 
piditas, fupta fbodund appcrffni fxpt rorual 
dicerc «d Hios ab homill & dcpicfib tfttnno » 
wM roagmim egrcgt«mifiie esf^ftsti poCle. 
Cultu.vits babititquc mtgnifico^t 9l cxmi 
celfimdinem animi srnimares. ^imum ifi 
matrimohhijn cumilJaltti^t ^rsrdivice Hnn: 
gatrca vidui ftai, Quh nOn 'i«i«ke fdfi ^ftwAt 
Comrtis Haf rachii , qui magmita aah <^iar|| 
gratia fioiuit • filiam duxit«< Hic illi piinviii* 
giadus atque aditus ad bciicvolentiam Czr«ris 

ftit. fmt. Qnaitadeince^vaiiiit. ntlBofticsM]' w,^^ 
aiam, dcinde Dux . ac Prioccpi Iifiperii , dc- ^^ 
iB«ue bis /tmmnis exercitat IiDperatorii Fi«» 
£tAitt» cum aiDpIiffima poteftate leiMinciaie* 
tni. C^terom ezortemfem potemiam /uam * 
doneeadiici ali<|oid potent > tempertte habuin 
Irs ioimianmiqiie impatiemiiGmus fait $ adeo 
nt mulu exiftimei» , jam inde ab to tempoic^ 
qoo iii Comitiis Ratfspoiienfibus ante tiik»* 
BNjm ricfe^liiiam miliiaii ejoiius eft » conce- 
Jtfft animoulcioiieiB,qaa CsArem imperian^ 
qoe peflSmdaiet. St6 hxc m ot iiiit.scriptoA]m 
tddreliiiqiiogaam nifeilde iis afiSimaie iiabeo» 
cene Ma pofltemis niehfibos peiseBtafe Di»- 
oim 8e Legionomantinos , coofcfre cuniw 
lioftibDsconiilia^ & apett^ in partet eoium ' . . 
tiaofgKdi volnifle viruseft. Csfaimhibeina »"*^ . 
latta Bobenuam Se harieditiritf Piovindai »;«*•*«• 
fiiffleret, demonftiaveratqae pei.Geftrdoai W"** 
C<K^(nbergiam qoam id commod^ iieii 
|K>fl9 , adhic vokbat nt patt exercims Pa^ 
viom admfbs BeroardamDacem vtoartenlem» 
fic fcx eqoitam mtUia Ferdinando Caidinali« 
Prindpi Hifpani» , Mediolano io Belgtum de- - * 

dDoendb obviam mittieientor. Nihil hoium 
Impetiari a V VaDenfteinto potent, Qutn qoo 
sna^s OHitatio hibctBorum , & ai>duAio mtti- 
ttMn ncg^atur , eo magis itle rem rufpedabiir, 
neqiie aho (pedare eredebat quam ad (e ia 
Of^acmiedigendum. Et inaudierat fotttffk 
id /afloa^ 10 aiila ab adveifaiiis fam« ftiae , ut 
fe iccmm exaa^oiato Rex Hongaiic jEerdimiv- 
dfts excccttibos piajftceietar* igitui mcnfc^ 
lanoario» evuleato rumoce tanquam rapreroam 
tntfitiar praefeaaram depoiitorai, prxcipuos 
tnbanoriim ad (e Pilfam evocat » commemo- 
radiqoe qa« pro domo Aaftriaca , per annos 
tti^ma, daiEtttbcUique« totieafirfb hoftc^» 

toc iS4 Hijlmmm noftri iifffork^ 

ttHlAm ^^^ P?*** vi^ius cgicgi^ haSkt > hsnc fibi 

refeiri guttani» ah • ut rutnimciun ignotBi» 

9A* deponatoi , fe qaidem eam teitipefiatcm 

prsvidifle » cum ante bieRiiiam ad hanc Pio* 

vinciam levocaretur, ideo fui0e, <]uod non ali- 

tet quam fumma cum potefisit impcriimi a^ 

ceptace ▼oiuerit.Datiun id conceflamque ilom 

periculum |li(cebat. Nunc Rege Suecije in acte 

ccfo f fiaSo debilitatoque Saxone , poftqmiil 

lefpirare fcs imp, coepeiint« prsvalexe apud 

•ttrea Ccfarif confptrationem inimicoiunL^» 

fibi reflitiiti Imperii > & conficiend» pacis glo« 

' riam invidentittro« Itm veio neimmeritimi 

«ffi»cUfein|oriavrdeanittr, ped \ feqDarcon. 

cedi DOti pofiint » ut materiam ciiminacioni* 

bos (itppcdirent. Mam cttialiaimediabyeirft 

exercitttm hibcrnis piobibcnt. Cor florem 

cqttitattti avelfi^reliciuo corporci inopiaqtie» 

H frigoTc» ac looginqooitincrecon&i exi. 

gnnt. Sed fe fua i^nomioia minos tarbail* 

Soleie vicem f ot mi)itum quos cum ipfe non 

% procedentibttsfilpendiiifpe&rpollicitaiioidbia 

iMic dfque aluciit t jam «lis 6c peciini« vactioi 

Tnhims deferere debeat. Fofthscdigreiroduce, Ada. 

militum mQg Erdmahnns Teiicha » & Illo pntcipm 

&pucfs confiliorom ejut idftinmenta , cxaggeraco 

fHmgyiis pioptiocuiufquedamno ad cvtrcmtim conii- 

inftnti ciunt » iniqua viderijuiraC*fatif • acptoinde 

/M«f Rf/f. rogandum Ducem , ne fidospromptciqne mi* 

tuTftr, rttes derercrct. Ncgavit VV»llenflcinios deco* 

trdhcre, rum nomini fiio in co munere peififleie , I 

3U0 infaorss cum dedecore dcfici , metiicre^ 
ebcat. I nteilex 8rc callidiorcs qtiorfom ca icr- 
givernitio pertineret.Nf^;ip(e VVatlenfleiniiis 
(afis diflimulabat. Igitur fit decrctttm % Dud 
^ FridlandiK aj>od excrcttum rcmanenri com* 

muni ope viitbufque afliflcrc; ncqne peiniitfe* 
te nt illi invito imperiuni abiogctyr.Non laiait 

pletoiqne plcxoTqtie qaamom k Republica pcterfetiir • ht* ^ ^ 
qae cam eodem adhuc die ab lUo coDvivio ev- ^^ 
cepti, ammts vino iacalercentibui .^e}ut decreti 
foffinoUin jam aoie ^ Nyemanno (criptiscoa- 
ceptam , fobicribece deberenc in qua ille ftudio 
CaeCird nomiois oiencionem onufer^t , 6e ' 
Walfenfteinio foli fidesobfeqniamque ab(b- 
laram promiiccbator, fuece qui focmulam cam^ 
noa pcobarent , aut certa fimutationetemulen. 
ttxoominafiia ira adfcribcient , utlegiacdi- 
Bingnnon poflenc Bt ortim forte concentio. 
nem inoas ^le compofuit. Sed VVallenftd* 
ittiis pofteta (fie convocatos ad fe omnes « (o» 
6rio(q; ad coofirmandum ea quz pcomilecaor» 
ac Qovam ibbfcriptioneiii adt^it. Aberam iit 
diebos Matthias Gallafius , 'iupcemus exercitos 
ILcgatos , ddo Aldringcrius fie Coloibdiut 
^mpi duaores. £c qw&m piiores dud baod Cfnftis 
Aiolcopoft adveoere, AldringecfOi /am aliqoid ipfiiis C4- 
labodoraios ezcofata ?aletudine venice • noo pp-t mj- 
dOiamt' At Gallafios ac Piccolominens, atque mfifMh 
aUiplenqae iocelleais VVallenfidniiconfilits mr* 
I>oftqaam (e • atqoe omnem e^ercicum prat* 
dpitaci, 10 manos hoftinm intelligunt 5 oaiti 5c 
jam apud Oczfenfternium Fcancofbcti , apud 
Vioanenlem Ratilponac dc colijun Aione acmo« 
mm a^cbatoc , communicatointec le confiliot 
occoloffimos nundisCxfiici confta patefaduat* 
Idem Alddngecius eodcm tempore fic non- 
nulli alii io aolam perfccipfece. Tom Cxlac 
coa^o propece' (eccetiore confilio celecitate 
n tendioi catus ,Qt male adhuc cohaeremei con. 
(ptcacionis rires labefacerec • edixit pec le« 
giones , neqtris VVallenftdnio pareret. Simuf 
Comici Gallaflio qui «aa cum Piccolomineo, 
fpcat trahendi in partes Aldringccii, VVallcn- 
Kdnium ddecuerat , fupremam militiz Praefe* 
^cam doocc de alteiocaptiepcovideretur^ at*' 

tiibint. ./ . tni?q[t.Tiibtinis rcsfeairque wt^v^ dMbni 

•f**^ cx omni numero , eoiund qu« Pilf?c egerant 

veniam facit»eorque l facraniientp VVcIlcndet-. 

imabfolvic» & ne di(^ ei9s deinceps ^arcanc' 

interdicit. Simul injunfium fidiflimo ^uique nt 

y vUenftetnium cijm Teifcha 8c llloo vivoK 

quantufia idfleii polTet , in poteftaiecM C«ram 

tiadeient.Dum hxc ^upt A Gallaflius una cuia 

Yiccolomineo exeicituin 8( j^jrzcipvas mbea io 

£de Sc Qbfequio cpnfiimant, VVa^en3«inioi, 

condlia ruaemanavi0e , ac le sl piimoribu.f da- 

pxva dcfcri intcUigens , lepente Pilfa. Egram' 

Fmjp^ cpntendii. Erat ea uibs acci^iendo CK Germa- 

«7f& ni^Suedicoauxiliopppoiiupioc « ^^le^^coe 

Etrlim Bibeinica , quibos ut ezteinis V VaUenfteinicis 

* • glutinmnfi fideb«t >. prafidio tcnebiti»., Hi« 

Kteras accipit l Fnn^lfco Alberto Duc? Sajo- 

j W^, quas Leflarus prsfe^us vigiliiiom cQm 

prd muneire foo.ad VValltnfteiniara detumScc^" 

legendas pono,fijfcepit, Aigumentqna eaiam 

hoe erat. ^rnaidum Ducem vio«rieofeiiu# 

fsm elTe in eo Ipco cum CJterdtu , qaem vVaU 

lennei^usmonili^fTet • nihil deeue nifi ut 8t 

^ ip(ef(]aj5Cpn}un|eietcopia|j quod aflteqaani 

f eiei vellc (e ciun ep colloqui poftsidie* quod 

at fecure facecet » rogabat ut 0bi centinzL^ 

equites pr^ndio obviam mitterentoc. Rcddltit. 

litetis multa addidit V Vallenfteiniui » ut faok 

sppareiet • qium animo fabulam moliietux. 

Igitucnihilmoratus LeOxos ad Gaalteram^ 

iii^tfin Butlerum* &Gordooiamtiibaaos , qaij^ 

f» necem tnte confilia fociayerant • contendit % cJlpo- 

ejmt$»' fuitque quanto res in difcnipine verfaietof » 

Airan$. ^ cun^arentur. lili dia inter fe de le ancs- 

piti ■ 8c periculofa confliltantes , tandeoL.^ 

tlatuunt tuaffimum efTc VVallenfteinium»(» 

' Qna cum fbciis Terfcha , Kinfchio , lUoo , ac 

{Yycmaooo t rocdio toUcic, Idqoc f xopofitom 

l&tcc fe iarejwxidpcpDfiiniint. Gitcium w ,^, 
omnia qnan minimo tuwulru ficrent , placuit ^»^ 
ne Gordonins iiib vclpcram terfcham , JUn- 
(cbiitin « llloiini acNycmannom ia trccm a4 
ccvoam invitarct , adnimpu interim in cpn. 
(cieniiam »c fbcictatem facinPiis , ex Legipnc 
Btnloiaxia Robcrtas Geraldinus pi«^aus vtd. 
Isarom , & Gualtcriu Pcvcrox Centurip , cimi 
tcigjlQta miliium proropiifllmis , ex qajbqs ^ 
Scoti.unos Hifpamjs, leliqiji Hibcrni cr»flt. Vl^ 

omnes in vicinum cpnclave difpp£u,&fignum 
.inva4ciKfic«pc^are inffifunt. Pcraiao jgiiur 
jConvino cum bdjaria illata eflcpt , Ifinstut 

Wi^oqm poxtas arcis occludi,8c attcHi pontct 

fr«:dperef>mpnet Qetaldinum tempus ^fle ^. 
uuta ezeqoi. Ilk di(po(itis qui ofiia ^ adjtuf 
lcalarom oblcrvaieBt . ne famqli pomiuis auiL 
&o aomnerent , & ignari cpnfcioj turbatcnt^ 
cum (ex dclc^is coenaculum irtumpit. Incla- 
m^toqcie^VivacFERDlNANDVS omncsftrl- S$eHHm 
Sta ffljicroaibus conjiiratos invadput, ac f^Qflra inttrfi. 
icMl^naDtes imcificHnit. C«de pacrata iteium ri«M J 
mbitatmn de yvaUenftei^io , cp^emne cutp * 

\ jreBqgis ejdto coD}uogerent , ao vivum vin. 
AiuBoue C^^ii uaderent. Scd arduqm hoc Oc 
gemado pt^oum vidcbarur inceriis adhac mi- 
Etum «maais qooram ipfe p)ur!mps>largitipnc« 
VenfvoWntiaqae jam ocoipirat^ non arquc de« 
pofitoios coram vivi , quam memoriam de- 
|un^ TomqupmamiUousrupeicoenamaf* 
firmavctat , ^acio tridui V Val|cn ftdniura plus, 
quam ante bac anquam, militum lub (Ignis htm 
biturum . timebatac • nc pci inicfta omnia aot 
cecte/ulpcdatocoadCariarcm |erduci pp0er; 
Eigo dQ^rretnm ut occiderctur mi0i]rquc ad 
perficieiidam cxdem Centurio Devctox cum 
^a fiipnjm maxui. PiPve&a npx eiat , & Da|[ 
cuxif fcflus ia quietem compoliois »com t>c. 

• . VCIP» iti JHiJlorinrum noJMtmpwrk. 
ndi^ ▼croxdiroiiruscx atcc iiiuinmt in hofpitiiim 
j VViUcnftcinii cum fuis . cflft^aoquc cubicidi 
^***:/. oftio,conGftcmcmaDtclcftum,diin adfubi- 
*^'' tum tnmuhum ccnfurrcxcrtt *• bafta (ecDndnm 
pcftus tranfvcrbcrit. Eo vulncte ftaiim exani^ 
Riis piocttbmt,nuUa edita f oce, fivc cam iaia* 
duferat repentinus terior>(en infita contumada» 
fiihilamptias pr6futuraro,ciiam in moftc cob* 
dnuit. Vifus tanacn cft loqul voluiflc «cpida- 
tione labiotum, (cd nulla vox eum coiiaciuii fe^ 
cuta eft. At ocddcntium non intieifittt atnim 
aUquid 5c quid diceret. Cadavet dcin tapcti in- 
volutudh 8c curru ad arcem dcveftum ew. Dein 
infcnpta &Iicerasipfius diligentcr qoxfiriian 
7ofteto manefiutleius convocadsad fcomwr 
bns Tribunis , 6c Ccntutionibus fafifi bii)at !•- 
tioncm cxpofirit. Quibus in fide Ccfaris co«« 
fiimatis eentum Eqmtes ad inteidpicDdiim 
Trandrcum Atbertum , Ducem Saxoni» A- 
iniuit 5 Etille nihUadverfi veiitoi , qaodB* 
quites illos ^ VVallenftdnio mifibt cicdo^ 
fine meni fccutus, cnm aliquantuluro (vogiw 
cirent* drcumfiflituc, icmaquc poncrc fici« 
in cuftodiam tradere jubetuc. Ita Egraro p»- 
vium , 8c ddn vicnnam ad Cxfareffl dcMtm 
cft. Huoc ctitum habuit Albertus Vl^ciKw/jaf 
EufebiusCoracs de vvallcnftcln .Meduaea- 
butgii , Fiidlan^s , Sagam , ac Clogovix Dux» 
ihduleentia fortunz ad fupremum pcnc vot»- 
lum luorMm apicem provedus, & intci txtgici 
variantis fbrtunc exempla noftro r«calo ino- 
inoiandus. Mois ejus pro fludlo piitiam naoo- 
numque varie accepta eft. Nequc dcfiieie ^ 
innocentiam inauditi atqnc indefenfi adfiiK- 
lent. Adeo nuUus eft roagni momcnti ofin» 
cjtdnonin otiamque partem patronos imc* 
nlat. Porro manifefto difciimini cxempiai, 
poft vota Deo libcrataii perfolBU* eos qoi ^^ fiecem pattaverant «ioDislibenlher excoluft.' «^>.'* 
Ddode in com^cestic confcioc conipiniioiiis ^. ' 
qtisficiBn. Czeicittii pats ftipendioram tranC^ 
miira 9 & Qovas Dux impoiitos Catfaris £Uas 
pcf (iUnJadns 1 1 1. Rex Bohentae Hungaiic- S^vm 
qae. Qoi ineoote Majo nenrecum niagno C^farti 
Procenni nomero & Hangaricis fiibfiiiiis 1n txircitm 
Bohenuam ad czercitiim progieffiia i recenfiiia 'I>mm,F*k 
copiifrenovatoqnelacrameotOibrevt tes tur- ifMi^««i. 
bataspiacfends fiu compoliat. Inde dimiffis 
Leitomeritinni Legatit , Tiaatmansdoifip fic 
Qoefteaiber^o » qsi depacecum fileelore 
Saxonic ^enty cum maztroa patte copiatum. 
•if iUct(ponanH)bfideadam duzit , qoam anno ^ 
liipettoce Vioatienfis inteicepetat^ Vtbem banc 
tbciMtQt fpedatar viitotisSaedicusTiibtuius* 
LnfimKajyanoscom Matthia Comite Tuiria- 
ao , olni rebelHonis Bohemiae piincipe ; Ine-. 
raiitqaafaormiUia peditom » dcin commea- 
toani & tnfiromeati miliratis , quacque ad 
tolersndam obfidionem neceflaiia (imt , ma* 
gtts copia. Eofbrtios 9ppo|nantiam impe- , 
tnm fiiftinaere. Quvittaque a partecnmhiflc x^'^^ 
FetcKnandos Rex, mdc fiavatici prgerenr, poft ^»'f»»<«K 
doocom taodem menfinm motam.» nulla am» 
pEios Ifberandi ipe ad deditioncm compnlfi 
lunt, menrelolto. Cui matoiands cooditio» 
ikcs tokxabiles datar* Vl ptzfidtiim non lufi 
C«rateanom imponerctur , & foa civibus lU 
bertas teli^onis pet mancat i Vt Sueci priifidta* 
niciimfez tocmentis & militati inde pomot 
lecnie ad bos dimittantor; Uiiikbeconific ' 

quanflim velint ctnrru (arcinifijoe (ecom depor* 
fcare; Deniqoe ut captivi atque obfidcs omnes 
otrlroquc tne lyuo pennmenfor , nec coi- 
€pMam mibtuvn exeontiuni fraudi fit • quod 
amehac Cafari aut Bavaro militavetit. Inhas 
co iK fiti oiks dcdica uibc fob cxiui» i£CBfifl lolii 

N Suedict *' ^*^- wSS?inW«nm Vdenhd^ium ftu PhUW^ " •• niiittti.inioo»nmvocnireiiiui.— ~--— --1« 

nimuin pcowum ab Otiooc CDmue R«f ©^" 
So & smidbcipo tribiwp SoedMjo.pcido^ 

fficLm VVaUeafteimo «2^^^«^*^^ 
niti Alteiim veio Danuba icgiojicm *tq«j 
SSkem foe Suevim '^^^^^l^'^^ 
cuftavut Hotniusxjbiincbat , fiibaao MuadO- 
^ feffifc^r^o . mm Camptduno ac Mcm- 
miM. . 8c qwqoid ibi locl Cafaicii ant Bm- 

ming», « *Jir^2^,o, potto Falaawtum (u- 
wcisatni»obtincb.tlif. -rorewrw ^^^^^ 

■ - cisinpotcaitcmBavatoairctmt.Scdbt«Wi^^ 
Urr«». gaudium.AWtingcriofuit.Namfnbmdc^^ 
fmtin ?auatnRcvocatu..,q5iamfubu«mcnrfionc^^ 
BMva^i- Mtienfis &Hoti»iusinvafaant, du» LWto^ 
4«.L4»- hmo in .««linmptoMtat; .&ft.Q^^^^ 

cofitur f, fttftentarciiititot. in pontc (upa "«'^" £*; 
U.rs^U toiau50Ccobait.inc.ttum fto«»*"*,^™f 
4r„-f«M>. maou» LuxenaburgitcnMifcd n;«»fl;<^"*f*^^ 

dittts primam^atitefr. I»»"* <*^*^-. ^^SST 
prompto «qoe acri & naiora vim *bftine«, 
Dcin BHliti.»fe«ott» quoMam^ngcmo Aj^ kno vdebat ab epiftolu 6t conMDeiitaitis fiiitt .^.^ 
A calaino mox ad eolem -, ai<)iie aima itianum ^ 
maflal lt. Appiniii,qtie tn iitniin)ife partem 
pliinmtimpo(&. luper omnes mtUtfae gradQt 
tandem adiupremam InBavatico arcrcHii pra^ 
^aoMmehtOf fidelem operam Cx&tx 8c Ba- 
iruodnipfsefttrtt.0efanaam Bavartis intra Ra- 
^sponam egregia itiilitari pempa tnmulart jnP 
lic. Lao&bimim n expagnatami Suecia e«- 
uem« ctodelitaiit exempta perti^t. Metioi 
formna per WeftpluiiimCaiholicorum Princi- tta / « 
fKim ew6m fob duaa Gddefndi ComitiaiGe- vr^f-^ 
lelHiiiftiit,<)ttiiiiitiovcntf evOcatisad feBun- ^«//4 
flffagjuoft y & Metcertncbi^ LegionibB& , poft- X^<* A- 
^ttam copiaa fiiaf ad decem to imlliaiBxptevif- «' C3#M- 
fttHoeiKriam,qoamCaf^Ctagia9Saedicas »«». 
Cebtotio omi qoadrlngenQa pratftdiatiis toeba- 
tor, VI cttpir. Cat(| prarfi^atti ad onom omncf » 
oc ,9iiocqoot dvtom io- ntiiif repeuebantor. 
ffaiid midtop«>ft Sleladder Haflicaram copia* 
tm doK domLegioBei paucas magis exploran » ' 
«li qoam pogoandi aifSmo Vifiirgim verfos di* 
nAttit , in ftig«m txmvertitur^ ofto fignis amtf. 
fi« * *t ptarffeftii fete omnibas. Ita nollo \M 
refifleme Geleiinius vidoriae corfiim recoois 
Hammo^am Lonam<|ue Monafterieitiis diof • 
"^efisdppida , fic alia»deiocept minomm no- 
iBtnQm arees (u« potdiads ftctt . Sed nQfqaafti 
tna^s qaamlnbelloludit formna. Georgios 
'&« LiWieHotgtcas poftqaam Ha^as copias ^ 
•fiiis a<»idlftit , GelchnioiBqoor tnilHbos fop«. , ^^^ 
Vtor,dep«l6s abique viadiibascom adineo». r*'^^- 
-<tofn p<«tium Froftra addocere rtlreietor; Ham- ^'^I!' »t 
imohiamtaiidem Luaam^; pauloaMe capta re* "^il*'« 
i^pM. Ifide adlpTa MoiftfteiH maBnia.Geieli-» 
manos infeicutos cum fruftn eo» commeataom 
ac pabolt inopia ,' ofbem vcTd -ipilm fpeciofif 
coodittooibas ad deditioiiem pec||«^ece ^era. 

N 2 viflct. %f% HiftoruttMnmfirite9ff&n49 

Ctfj4. vinet^majoieBi quam hoftes pennnitti ptffiii; 

pitot inde cecedeie coaQus t& • hiud fise dn 

finno fiioramicam lecedeouum tei gisGelchoia- 

ni actitei iofifiecent, pkirUnorq; tmecdpeieBb 

Caeteram LonefMirgicas ad urgendum unk 

iiildefiom«qood diaturns roagisqoitfn acriclh 

fidione ctnxecat f e?eifiis » bcevi eo oppido po- 

titai.HildefiumMindsaibs EpiftoMlis,& cnol- 

tffjam inotsikLunsbarg^ctspouefla , 6ciia 

OffdSd^* eft >f fub finem anoi hu|us. AC veio Eledot 

K0num sixonia( , & fi in foedus ^oediciim » quod 

$H Luph' tnm Francofoni ad Moenam « tom altbi in 

114 & Geimania per diveifos convemas cetebr abami, 

Sdtpd* minime con&ottfet i umenntrenMiiliiaiM 

(itagetec » impiistis re Cafoit pei conjoracto» 

nem ae mos cinkm vVaUeofieiiui cncbata , li 

Lufatiam irmpit » pnrmiiSi Fiiderioo Duce 

Altenbargico , Oacm. mos Arnhemiot t 9c . 

deinde Eledloc iptecam roborecserdaii fe» 

^m* ^^' ^' S(i<^^ffi(Wi° prsBdpaa Ldadc.nibt 

tua ' petebatuc » cui GoltziusGcfaieaouattibanai 

^ * * prseratcamprsfidionoQContemneDdo^Iiie 

peti coofpicatus daai remorando liofti in (iibai» 

biatefiaroroas.ioitdcconi^irante force inexi- 

tiom Ycntp » taiua r epente ignium vis ae roold- 

tndoejctitit • uc gisfiame in|»roxiinas dviBi;! 

doroos iocendio > lota ocbs nufetabttifpedioa- 

loHdecemcmagoaftrage homtnum pecudoRu 

«le. Ita in'nas urbis Saxonl dedit«» Prsfie- 

aui de pt«;fi.diatii (om (ardnulit « quae inoeo- 

, dtam ev4(etaBtv^ pt tmifli excedcre^ GorUdo 

deia St jcscterisUi&H* opptdis ceccpds EkM 

Drefdam lediit » ArnliemioinSilefiaiBdimi^ f 

fo. Qtti pdmo advccCQ , fiifis ad- ijjgnitinni ' 

- C2(areaois copiis » dum pco fuo io Silefia atU» 

trio dominatui » fpadam Rledori Brandeo- 

. burgicodedit , at francofiirtum ad Odbran 

iDannii Btnaeiii reroiD Sufdiatom per Pcmbo. 

lanuoi *: . / • ♦• • ,• i :^ . • ' • » .1 
« 

I i Zjher ^uimut. i^j 

nniafn Ditc^oiis aaxilio lectpefet* Iiide jun* i^i^; 
aislntcx(ecopfiliisSuedCroi%iuin , Saxo- 
nio Glogpviam m»lottm poft brevem obli- 
dioncnn capinnt. Intcr hzc duoroni gregario- . 
lum militunn ntin gregaria fides enitoit. dapti Canjlttu» 
eiant ^ Suonicis panloante pugnam id LJgni- tia dmB>u 
tium > ambo lei toimeotatix periti» IDque in militttm» 
obfi^one Glogovienii cum efient Czf^riaiura L§tich» ' 
paitium 9 fura in uibem ac fuos jacultrt- , tra f4Tt, 2« 
toimenta atqpe roacbioas direxeiant , m^To- /.i;,r.2. 
bm innoxio icmpei curfu capita ac te^a ob(e(^ 
(brum fupcrvotaret^ Q6a deitum te animad- , 
vcsfa czim id fiifpendtum damnati ei!ent : Nf» 
bJJ fciiiti , ferfidis , inquiant , dr ^hicun^ue pnm 
i$§ m^rii f»»fn fide cMftra fe^uumur fermilidnfd 
fn^rtpt, Nes Ci^ i jHreJHrando addit^aj , €km 
nuUumiUiMd crtmen , qudmfidem ftn&i firvom 
tmm hatesmustcnr mm pudeat f rotroSaxones 
ic Sned ut Httng^iiar Ecgcm ab obfidione Ra- 
tisponenfi aveiterent , conjqndis virtbus iit' 
'BopemiuD Bnovent , pofitiftjue apiid P^gam 
caftxis- oppugnatibnern urbis cjus moliuntui. 
ScdUliiftii czemplo &ic iortuna Csfaris emi« 
nust, «amcodem die captaeftRatispooa i EC '. 
Stieci Saxonefquc t Lambojo fic CollorediO' 
Csfareis Ducibas P^aga depulfi t K i Bohe»^ ^ 
mia omni exturbati funt. 

Inter bxc Rex PoTonias vladisliiui cum <-. ^^, p^ 
pod Smoren(cum uibera tota hyeme caftra ^^-^^ 
MofcOium bbfedifl^t • tandcm mcnfe Manio ^^^ ^^ 
•d cztremam coromearaum penuriam bofte» ji|^i> 
adduxtt , adeo m folam abeundi libertatem pa^ ^ ^' 
&i .omnem caflrbrtim ac militarem appaiatum 
Kegi reltnauere debuciint. Deinde vidoiiam 
j^tofequendo ctHro nniverib ezeicitu abcuntes /^ 

xnfccupKipGmuibem Mc(cnam , ca^utPio* 
'vinciar , p^icre infliiuit, Sed Mdfcbs bclli ma- 
U IndieDiis gefti memciia -, nc tttiu reiitm rt^ 

- N * ^ ceC». - 1^4 Hifi^tarum mfiri tempme» 

1^94* ce0ariaxuna deft^s ^ ne lo uhimam dlfcriivefi 
^ omnia coniiccrcnt , ad pacem pol^ulandstD 
con)puUc. P>ta pax in has conditiones. Vt Rex 
Tolonus abOirieret tiiulo Ducfs Mp^^'>i^cnnfl- 
ciaretque omni juri in illum rr1hcip*tuni ,quod 
annohujusCscuUd^cimo per Ubcra Froccium 
Mofcorum fufTragla acquifierat > pioinde Mor-' 
cos iureiuiando fidei hbi prarfiito abibWeret' 
TduU^fm Et legiiimum MofcxJvis Ducem Micl^aeleai 
«••?«/•> Fedoxovitium jam dominantem agnofceret. 
IIK4. Cootra ipfe redperet Ducaium Smolenfcenfeitf. 
cum urbe Smolenfco » & Provinciam totaoi 
Seveiiam cujus ampUtudo centum fcte iniUia- 
xia io longum , ac quadraginta in latofn pa- 
tet I Qu« ducentos jam annos ^ Polonia 8c Li- 
thuania avuKa fub continenti Mofcotum jugo 
pene pro perditis ac defperatis habebaotuc. Pa- 
cem MofcovicamTurcica fecuta eft. Oun entfn 
Molcornm rnaxime impuliii Imperatox Tor- 
carum bellum Folonis feciflet « rc mfelicitcr 
gefta , ac demum pace ctim Mqfcts conapofi- 
ta , ^pfe quo^ue arma temererampta de^ofvts 
Abatzio , pfincipe Purpuratotum , qoique ^ 
Mofcis precio corruptus bel!i cjtts prarcipoof 
author fuerat , (Irangulati juflo. Sub aiuu fi- 
. aem duo Regis Foloniae fraires ex matre Coa- 

^- fiantia , obtere ', Alexander natu mtoimos , atu 

notum vigifiti & unius « paulo tnteeslta\n 
in patxiam xevetliis ', £t loanoes Albcxtus Car. 
dinalis atque EpifcopusiCtacovlenlis > bieooio 
«^•^ Alcjcandroirajox. 

l^^dffd c^rerum in Germania Fexdinandus ReiHuo- 
jSf ^*"*" garixpoft captam Riiisponam.haud diufcria. 
him in lus difpctfo excrcttn varia ad D<nubfum Icca' 
««• yiSi rccuperat. Ibi contraftis ad fe Hifpanicis atc^op 
Sueci italicis copiis quas Ferdinandns C^rdinalis 8c 
maguA pfincepsHifpaniarii legcndo Belgio diefttnatvs 
tiatU. fccum adduxci^tex halia Koidlingam urbcn 

obfi. * ' * i 

s 


;> ' f. " . ! 
« 


;^ 


i 


f^ 


t 


« 


? 


J5 


» 


« 


\ 


si • 


• 


r» 


• 


• » 


■ 


t? 


k 


r ► 


« 


■> * ■ . , 


J^ 


<A 
v ■ 

V-' '• 

.1* TC • 
■ • • • \ : 

fr (.". i V *■ . V 

V V 4 r ! ^U\. '■'. ' ■ ^ • • • ob(i<fione circumvaUat. £a vafido ik SDCdicii 159 r 
p»(idio tenebatur , cufof pirtcm paolo ante ^ 
Hoinias imroifcTat , juflcratquc orbem ad cx- 
tremom tocri fc in tcmporc aujriJiofijtUfum » 
neqac fefcUit. Nam condu^o unum inlocum 
cxcxcitu quem ip(e & Vtnarienlis dtvliiim* re- 
gebant, nun Le^onibus V Vortcnbcrgicis • & 
quicqoid dcdoct ^oterat , contra Nprdlingim 
caflracum CsiarciscontuHt.Dia dabitatum in- 
terSoedicos przfcdos an pfaelii fortunaVn ex- 
^riremor. Hornii ac rcliquorum fcre fcntcn- 
'tia erat cnndando > & fugicndo pugnae aleam» ^ 

'£rangeie impetum ac primom aidorem csefa- 
rcorum , qui cum dcferbuiflet « aut certcdo- 
iiec Princcps Hirpaoiaium cum fnisin Belgium 
^(ccdcfct , re&ios contra pauciores numcro • 
langaidiorcfquc pu^natorot. Kcquc tanti sAi- 
vnandam oniUs uibis ja^ram , utpropterCa 
fumma rerum in difcrimcn projicjsretor* Sed 
pervfcit (cnicntia Ducis VinaricnGs cum fpe- 
cxofj magisquamutiliain medium proferiery 
«legarctquc dccorum Soedico 8c Protcflantium 
nomini fi pateremur» 6dam urbcm) cultam 
UnGtt de fob^tdium promiflfient.inipfo prope 
confpcdu ab hofieJntercipi. ita, przlio dccte- 
to, magnoanimoin Cjrfareanosiwmcfl.KttO- 
q|uam alias toto bocbello foediorcm clademv 
Sncdici acccpere. Vinftrienfis dextium , Hor- ^ugns 
niusflnillrum cornu tuebantur. Cum igitur fa- sd Nord» 
perata initio convajle aliqointulum feliciter iin^am 
puenaflcnt majore CzfareanOrum vi repoHi menfg 
poittrium horaium-fpacium in fiigam conjf- Sefttm* 
duntur. Acceflit in ipfo pizlii ardoic impio- kri, 
vifa dades quz nutantcm fam Suedicam aciem 
inipRim mox eiitium propulit. Munimcntum 
Cadareani ohtincbant loco cditiore , ex quo 
crebris iaculationibus fubeuntes impetebantur. 
Id Soedici fumma vi aggrefli ccdemibm conful- 

N 4 4 - to • =.f .*^ 1^6 HtporsMrummffntenfmf, 

s^M* ^^ CsfaTcams occupaycraat* Vix illi recefle* 

tant ; cutn momeDto , munimenluni Ibbyedo 

infra fulphurco pulvere»incenfbque in fublime 

cum omnibus fiiperflantibus excutitur/ LaiC 

patuit ea ttrages , cum vidna etiam * ac ptoxi- 

ma quxgue corripctet. toCt hxc plane Suedi- 

coium acies inclinari coepit. Et equitatus pi«- 

cepta celeii fuga pcditatum ddlituit. Qui omni 

«X parte ^ fiipetantihus fiumero Czfateanis 

cixcumvemus amcxfus» autcaptuseft.Faiba' 

eft cecidi0e duodecim fere millia quorum di- 

midlam Ruftici V Virtembetgici fuere ». ia qoot 

fhtmirm aciioie.ut fit,ira vi Aot miles deCevir. Capu fcs 

€sfirum fnillias odioginta majores machinae : trecen- 

faff' stautriuiquegeneiisfigna, dcin impedUn^iUs 

Thmqng» atque apparatns militatis univeiivts* Guftavns 

Hotoius Suedicc milita: dudoi , una cum Co- 

• mite Cratzio Ingolftadii oupet PisfeCto » 

aliique magno numeto tribuni ac Ccnuuior 

nes in po^eftatem viAotnm peiveneie. Ne- 

que ipusviftoiia haic inciuenta extitit. ce- 

cideie Oftavhis Aldobiandinus ma^nos Piioc 

milidx Militenfis , 6c Sylvius Hccolomi* 

neos f exiBuflii Piccolomincorom familia 

ma^oaBexrpe^tionisbcios, przteraliof^o» 

garios non pancos. Bernai<hisBas Vioaacn- 

sis defpcrata le Canfladam ptimo , dcin Hcii- 

bionnam fuga evafit. Ejus tcmeiitati acce- 

Ptam calamitatcm c«teri adfctipfeiont , cni ' 

a fiimmo certamioe abfiioete» &c interduns 

potius commeatibus Carfaieanos ad abcuo- 

ciafn adigeie » qo<3d fadu facillimum ciat « 

fiiadebant. Par fine dubio Lipfienfi cladi, tcd- 

dira clades fuir. Et mox Fcrdinandus Rex e>> 

crcitum difpcrfit , pars in Sucviam , Bavaiiam- 

que pars in Franconiam 5e Alfatiam duAa, 

Keque jam ulla orbs aofa refifiere. Mordlinga 

inox« ddii Heilbtonna » Heicfeiberga , Het- 

• bipofist bil^fiS) alixque psne omnesineotraduur- 1^4« 

bcstn fidem 2c potcftatem Csfiris vi aut vo- 

lamsiia deditioiie rediere. Ita rebtts ex aoinii 

ieiltemiaconfedis Fefdioattdus Rex reiuHL^ 

jRilitarairo cura Mattbic Galladio coirineo* 

data y Vicmisi»; Prioceps HHpaiiiaiuro fuo 

^€XLm cxeieitu in Bel^iuro conceffiti _Vifitata in 

Jtinere Colooia Agrippina obi ^ variis Princi.^ 

plbas , & Magiftratu urbisregali magnificenii» 

cxceptus eft. £jus adveotos les Eelgicas Fro» 

ccnim ioter fe difllidiis ac diffidentia non lc» * 

viter tmbatas ftstim eiexir. Naro Rex Hi/pa« 

oiarain cam poft defnn^am Ifabellam , Du^ 

Yem Aiercotanuro ex pnmaria Belgii ^)bilat« 

^neiflerin Htfpania, adhzcPrindperoBar- 

banibniaoi aliofquc nonnuilos * Antverpiae 

cufio&i joiiiflet , magousmoxroctus oroncs 

invafit. Pitncipefque Efpernonjos & Coroes 

Henniiuas cx Belgio in Galliam piofugiunt. 

£tcocreptis lemetroetu-anirois plusiunifugt 

jBerocbactir « ntii Francifcos de Mbncsda. Mar* 

cliio A ytona. qui interim Belgium goberntbat» 

pioponto palam edido , Regii nomine pubii* 

caip omnibus (ecuriiatem feciflet , practcr eos 

quifaro aut conje^i in carceres eflentjaofTpon. 

taoea ip(i fiig^ciimen agnoviflent. Cxteruni 

&aud multo poft,bi txnxn dimifli tunt, revoca- 

tamque ptiasedi^um , uno tamenab hac gra*» 

Via czcepto Henrico Coroitc Montano , qui 

paism ad hofles Regis defecerar. Priufquani 

verc Ferdinandus Princeps advenirei Aytcna 

Tia.jeduro tentatarus , ArgemitUm validanl 

•ad Mofam srccm , aique omni ad ebfldio* 

ncro ruflioendam copia inftradi(Gniam bidui 

(^atioiiffuam potcflatem ledigir. Prxfe£fcus 

ptcrfldJi ^ber com ilns expadoTrajeQum^ 

difi)i0iis pf opcratat deditionis poenas Capite^ 

fiiiptniciMn aliquoccmpoicapud tt»- 

N S |caw* t^S Htftimmmmfiri te$nfmi 9 

* ^ dcm ic infc^a ob ingrucDtcm hyenaem aliaque 
caQrorum iBComiDoda rc<:<fict.uot. 

Mcnfe Ai^ufto Du0eldorpium impioviia 
dade< gravUcr aflQidum cft > ta^ de cccJo tDC< 
li ,» qti« pul vercnn toimcpiariiiiB a^ivabar, qoy 
icpentc.incenfus 9 . coiwuKain cx imis fuQda. 
mcntis tuiiim in vicinum Rhcni littus dejecit, 
mi(erabili fiiage bominum acdiumque }uzta 
ad(^intium , quie eo gravlot fuit qaia mcdia 
' no^eain^isin quietem compoGiis inopioaf 
ta advenit. Fisb^itque fpccicm tuituri mundi* 
cum eodcmcempsorismpnpemQ {k flcidor fiil- 
miois i fragoi nubiom dc mota«Kim^vr(ceiir 
bustcrri diTrupta teda > uabcs, paiietefry dc« 
niquc fua cujufque domi calamias » omniuni 
oculo& > aurcs aoimofque perceUfrfnt. Ma- 
gnam vim putvetis fnifle tndunt. Meqoe dc- 
loerunt » qui fomno non inccrrupto tantse cala. 
mttatis fenfuro tiapfmifeie. . Sc4 hos (epulios 
ma^s. quam fi)picos dixeiis.. Qentom fcic 
inoiiales aut flibita rain« o^prcdi » aut giavi aKr 
quo vulncie afSii^i fppt % 24ificiQiom pio/pa- 
ctoiiibis damnum non,lcv«<xtiut /cum nuUa 
feie domus>aliquam cladjs partcm nonfenfeui* 
Xrodigia quoque vatii gonerts nunciata /iiac. Im 
MarchiaBrandenbmgen(i fangurne»& fbfphttrfc 
pluit ) &infans fub^ aquis repenns cCb vi^od 
vulneribos conf(^us«<In AngUa t^ria movit, Sc 
duo fluniinaexaiueiCiroifum aliapalusexadr 
centibus aqots ita intumuir Bt Qiolit ae££cit» 
liiblta ifiundatione abiipeientUEh..Apud Dijef* 
dam in Albt fiumlne Canis maiiDUS capini. 
Halx Sazonum in hoito quodam fubnrbii vivt- 
riuiB in fanguinem commtii amm , quod idem 
tme Lipficofem ac LotKenfem pugnas eveoiflb 
commcmormt. Haud moltb poO in C«iiobie 
Kimmcfskbcij » piopeil«lbeiftadiaait> iom 
- . pcc Lihef §lumtus, 1^5 

per integnm nofieni (anguine manavic , apud 1^3/ 

Hambargum ac perHolfatiam multi pagi;; ac. ^* 

qne oltra (ex hominum , & qaiiiquaginta pe- 

cudum nutlia aquts fubmerra. Meni« 0^<i>ii 

ssatn major Daniae Frincep$ ChciOianus V. 

]l$Sagdalenam Sibyllam ElcAoris Saxonis filianfi 

in matiimonium dilxic , cdebratzez nuptis 

inmagnoLegatofum conventil Coppenhagar» 

re^oapparaiu. Obiere per idem terttpus fti. 

dericus Vlricus Duz Brunfvicenfis (^neliberis; 

& loannes Frideiicus Dux Holfatisr arque Ar- 

chiepilcopus Btemenlis j Et Otto Ludovicus 

Comes Rbeni*qui diu partem Suedici exercitus 

^i Alfaitam«Sc vicinas regiones duxerat.llli iu 

ImperioLegionumpttp»a(ej: (ucceflfit. Galli 

c|uoaue irricati matrimonio quod Dux Autelia. 

neniis , frater Regis , paulo ame ex Belgio in 

Galfiamreferfbs, cum Lothaiinga jam pridem 

coniraserat, reliquam Locharingix partem ne- 

Hiine leliilenie in fuam potefiatem redigun/w 

Duce Carolo ^d conquirendi k Ftitacipibus au« 

adlia , jn ItUiam digteffo. , ... /^ 

Caternm anni infequeniismirlum Gallis \h phi/ippi' 
Germania infauftum exftitit , atnifla Fhilipptf- WuJ» 
PolivalidifliraaadRhenumarcc ^ quamanno (>Jarti 
«rperiorc ^ Sucdicis longi obfidrone occopa- y,^:,^,'^^^^ 
tan:\magna aurifumm^redcmerant, arcemque '' 
bcffi, Schorreum deftinaveram,invitante loca 
iitu , opeiibos 5c natura munitiflimo , Cafpat 
Bambergerus ac cis illtus irnper Ptzfe£tnstaU 
eam ftratagcnrtatc rccepit. Sclcftos aliquot mi- 
lltcs in nnorcm agrcaium vcftirQS, abdiijs intra 
veftimeota^afcits fecuribufque prxmittit inur- 
l^em qoi vcnalia importarenr, rcmancrentque f 
pcr noftcm in varia hofpitia difpofiti. Ipfc dchi 
comidonca manu nodlufoiras ac munimcntti ■ ^ 

(upergfcfTus , loco ubiid arduuixi minus foic 
jam axitc prxkvfcus , poftquam vaUo potiu? ^ A clh ptimamvigilamftauoneroobtroncat.iii7 

dc cum auxilio eoium qui jam uibcm intrtfvc- 

xani poifaraunam cffiingit. Utiminifli 50011- 

nuo conitcsaicem capiunt & paucisqui rell- 

fteieaofi craiitintcrfcais.reUquos ipdcditio. 

nem acti^iunt. Mngna vis inanimenti militaai 

if coi^rocatuum inventa ^ ptxtei tormcnn 

maioia ccniuro & tiigfnia. Ita^ unica noflc 

nunofqo incommodo Cxfaieani iccopctanu 

quod toto ptope bicnnio a Sucdicis paitum e- 

lat , magno uimptuum actempoiis dimno. 

Mdv»ici Non wuUo poft Augufta viBdeHcoium,fliUm 

w^i»^ poft cUdcm Nordtlingenfem % l B«vaneis ob- 

tf4», fefl» > ^t<iU« *<* extremam inopix necellitatcm 

ledaftadcdiiionemfccit, Famaeftnon «bfti- 

Duine quoldam ab humana carnc. Satis confltt 

caini cqoina > ftribus , canibufqoe & muiibiis 

prciium fiiiflc, adcoot ftme longc plurci 

quam feiro aut yi hoftium perierint.^Nbvo dcin 

©rxGdio Caffit pttoncm Hcmicum Coroitcna 

fuegcrum impofiiit , codem pene temporc 

divcrfiscxctciiibus Vlma . Noiin^berga. Hcif 

1 brucca ,. Ftancoftirtum ad Mocnom urgcbaiuai. 

tamboius Coburgo Saxonix Ducum fedi im- 

minebat, BctnatdosDux Vinarienfis rcfeao 

^utntum licoit ezcti^ito , ic GallicaDis aliquot 
. / copiii auftus Spiram' paulo ante a Bambcrgero 

•*• captam facile recipit. Dux Lunocburgico» 8t 

-; Hafli icdafta in poteftatem Mindi , Nycnbut- 

gum obndcbant.Ita flagrante adhuc ubiqucbcl- 
'*> to, quod Sucdici novo apud v Vokcnattam con- 

^ , vcntu rcparare omni ope Ditebartur ^ ttndein 

> paxintei CaEfatem aique Ele^oicm Sa*oni« 

cmerfit. Ea Lcitomctitiiprimum , deinPir- 

nae ftudiofis tra^atil)us quarfita , demum Fia- 
gx in has conditioncs concIu(4 cft. 
Pi^ed^ ^ontEecleftMfticM mcditataante Faccm ?tr> 
t99 l*r4* (avieDfem^ Frotcftantibus occupati , vi tianP- 

^enjis. ' aaioilil tther sluintHS, itt 

a&onuilfias % ufdeni faiva & intemerata niiaG , ^^j^ 
5c ddi)cep$ femper pernaaneaot. Imonediata 
▼eto ante fic poft Tfaniiaionem Fafla^eoreni. 
^ Froceftaxitibiis occupata , quotquot «oioni 
»nn6 1627.^1 2. Kovembris poilederunt.eadem 
«d anoos quadraginta (^uiete acfccure pofli* 
deant , &>fi quid a irominato tempoxe iis pec 
Caiholicos ablatum fit, integre reiiitoatar, ex- 
ceptisbonis iilispro quibus ante pnefimtuni- 
teiipinoin lismoia., &injadicium Camers 
Inipcriilis infrodiida fuerit. Faii modo Catho. 
Sd qiizad iz Novembris i6z7- habueiunr» 
qitcete letincant. Hc ablata fideliter iis reflituan- 
tur j Starus auiem f oliticus in tlfdem bonis. 
iiem Rlcdiones , Poftolationes , Men(es F^ . 
Saksita oti di^o tempoie inuiu faerumu^ 
rrim^ ierveotuf . vfus vcro (cfliunis acfcfendi. 
(uflragiiim , vi eorundem bonoium in cooven* 
tibas quidem Frovindslibus continuetur, in. 
Coffiiiiiiautem Imperii interim intermittatur. 
£xer«.itia Religionis uti iu, i z.Novemb. i6 z 7» 
fiiir, ioier Catholicos Sc Ao^oflinos impertur- 
batom reliquatur» ficoccurientea hoc incadi. 
coDaoverfi7»per lodicium Impeiiale y>ulicum,. 
vet Camcram Spiienfem componantoc.Duian- 
le hoc 'Q»acio qu^draginta annoium , intra. 
pitmum decennium inftituatpi tradatQs de pa« 
• ctuniveiiali acperpetua» quae fiintxa idfpa«» 
ciom confici atqoe obtineri nonpcflittota oirv 
Mominus controvetfla in eo ftat^remani«t, in 
quofah iz. Kovembris anno 1627. falva 
(emper Csfaris (liptema aothoiitate , ac juie 
conciovetflam tilam moderandi- Archiepifco- 
param Magdcbprgeniem Auguftus Ele^oxis 
Saxoniat filius poflideat fic Chriftianb VVit- 
hdmo Marchiom Brandenburgico dum vi- x 
vic, quotannisinde duodecim Imperialiuiii-»^ 
floillia. peifolvat. Quatuor piaefeStuas eiuiV' 

K7. ^^ 301 Htjloriarum ncjhi teffjpms y 

iSfj. detn ArchiepifcopatUs Querfurtum , GuttCt- 
bok , Dama&Bork^, Elcftoi Saxoniz fure 
feudiab Archiepifcopo Msgdeburgenii obct- . 
neat. fipifcopatum Halberftadienfepii Leop<>l- ■ 
dus VVilhelmus Carfaris filius pofiideat ; Etio 
Archicpifcopatn Bremenfi Religionis CathoU* 
cz 8c Auguflanx exercitium uti 12. Novem-| 
brisanno 1627- fuit, pern^aneat. Ltberalm-* 
perii nobtlitas juxta tranHi^lionem Paflavien» 
icm Auguftanas confeflionis exercitio libeie 
fruatur. civttares imperfalcs quz interim cam 
Catfarc aut Ducibns ipHus pa6hz funt , in tif> 
dem pa^is permaneant. Czters pace Keligio- 
nis gaudeam. Donaverdam Ele£ior Bavaiiz Im- 

Knoreftituat , quam primum ip(i de nimpti- 
Sinbellum expofitis fatisfadnm fuerit. In 
Regno Bohemic , 8e czteris Auiliiacis Fio- 
vinciis , & (i Ele^oi saxoniz fiimmopete ur- 
geret » Czf^r liberuro conrelfionis Augtifianx 
exercicium nequaquam permittere voluit. De 
SilefiaScLufatia feparatis traAationibus conven- 
. tum. Reformatio Camerae Spircnfis ad gene- 
ralia Imperii comitia , dikta , item ludicil 
Tmpetiafes Aulici. Legati , 8c OratorcsPiin- 
cipum Proteftantium in Aula csfariidegentes^ 
ririoiie Religionis nnlla moleliia iffidaotur. 
Ele^oiatur Falatini maneat Maximiliano Duct 
Bivmi , Sc Linex ipfius VViIheImi»nz. vi. 
duz tamcn Friderici 1 V. Eledotis dos rclin. 
quatur . 8c Frofciipii Friderici Filiis * (i >d oh« 
fequium Czfaris rcdierint, dignum conditlone 
eorumalimentum praftetur. Duces Brunfvi. 
cenfesquarercentenamiltia Imperialium Til- 
lianis hzredibus aflignata iifdem perfolvant ifl- 
' trafpaciumoAoannorum , itautprimo anno 

in nundims Lipficnfibus pcrfblvant quinqna* 
ginta mil^a.cum penfibne annua reIi.<;iioruin« 
Ac ita coflfequcmcx» Ducibus Mcg*p<>Iit-^nif, ' 
' -^ • fihai» n 


fi haacjKcm probaveriot , igiiofcet Impeta^ , ^ , , 
tor^cofq; 10 ftatum prcftinum rcftftuet. Oronia ' *'*' 
loca ab adveiuu Kcgis Sueciae Guft»vi Adolphi 
inlmpcnuiDaniiQ J630. Cafari , cjufqucfo. 
cjis ibUt» , qua adhuc in poieftatc Protcflan- 
tium fuijt , iis ad quos fpcaant ,iidcliicr rcfS- 
tuaniur. Tio rccupcrationccaEtciornm , loco- 
tum quxadhuc funt io manu exicrornro Prin- 
cipum Gallijc , aut Suedar, aliorumquc qui Sia- 
luslmpcrii Don fiint,anteiiamfi fint tamcn iji 
wflc pacein non confeniiunr j Eleaor Saxonia 
a cattcri hujas pacis patiicipcs C» farcm omni 
opeiuvabunt. Viciffiro Cxlar ac feciiipfiuso. 
»nia a fe occupata ab anno 1630. «miquis^pot 
iciiofibus ttquc in hanc paccm confcnticnti. 
^w/eBitueDt. Pratcrca Cafat omnia hell^ 
wnico ab amio 1625. occupaia & nominatiin 
vvoucpbcutclium & Nicubuigum antiquis 
^ims icddat. Elcaoii Brandcnburgico fi ia 
™nc pacero confcnfeiit invcfiitura in Ducatom 
'omcfaniap dabitur.Oiuncs in hanc pacem con- 
K<J»cntcs vircs & confiHa jungcnt ot cxtcra* 
»um &attonuni hcailcs.cjicrc«u»,maximc Suc.. 
wus, ex irogorio aroovcantui, vja fi ficri pof. 
«taoiica , alias bclloacfociciaic ^rmorum , ac 
«>ttab4is cccupata prioiibus bominis rcai- 
njcmur ,. Philippibujtgnm.in;potcftatc Iropc 
Mtoitt p,o commodo I mpcrii pcimaneai. Capi 
J^ intra unius nicnfis fpaciuro ptrimque iibeit ^ 
«P«tamut. Quiburcunque imia dcccro ^ pu^ 
"«caticne & TJoiitia dics baoc ppccm rccipicn- 
^?^ gcoeialis o£F«nf«mmobliviofiveamne* 
«u concedUur / eiccepta cauf» Falatina & Bot 
«cmica , itero aliqoibus peifonis quas Carfar le-' - 
Fyatis lircHs cxpr eflifi quibus tim en per hoc 
^ Cxfiireae clcmencic thronum via non prat* 
.^udiiar.Si qui Statns jam aotcextra hanc pac^» 
^ CsAm fc^vaditt uafilegeiiat > M utuv^ 

kvto* 1^5> invtoIatum()ueperfnanebit>neqiieex lus con- 

ditionibus iromutabhut> in indi^tam Amnefti* 

am etiam rteipiuntur nationes extecx dummo- 

^tt do omnta hoc bellb abannoi <3 •• occupKa pii- 

IStOViU oribus DomiBts teftituani. Csfar retinebh cx> 

^tp^ eicitum 8c cum eo Eledor Saxohiz «Btecique 

fttl. tn hanc pKem promittentes Piinctpes ac Civi- 

ii^dptt« tatescopias ftras conjungenc, pixfiitoque Cs- 

btib (»11 atque Imperto novo faciamento. is dein. 

tV^f^ ceps C^farit & facri Romani Impmi extrcitmM 

H^tifiie' vocabitur. Ex quo Eledoc Saxonix partein» 

getl reliqunm CsfarisFilitis Feidinandus II l.Hong. 

0om« & Bch. Rex aut ts atque ii quem aut quos Cc» 

iSeid^i^ far deinceps noffitnabit, gubernabunr, atque ad* 

JbtiegCjSf vetfuihoftesImpettiSchuiuspacificatioflftdii- 

lifi\,U cent » donec li|iperto oprata pax , 8c cuique 

fbum juxta hujus tranfadionis lege^ reflicoatur. 

Difciplina 8c Leges militaresi defcriptio hibec- 

norum» 8c pt«fe£tiones catteraime incommoda 

1 2o. bellica . pro durantis belU neceflitate , cx rquo 

^0« 8c bono )uxta fan^iones Impeiit fin Ae U to- 

tUlt/ tegr^ oidinabuntuf . Itt ftipendium aurem mili^ 

tlQt{| tair quilibet file^t, Frincepsac ftatus Imperil 

t>Ctt titl^ hanc picem •cceptans centum 8c figinti peitfi. 

fdr!?CtI ones nTenfttuas, mtia hujus & iniequentis anni 

SlomCt ipacium confeient etim in locum quem Sttgv^i 

Zliafl* ii*prenius ImpeiiiQacflor pro nnote defigna- 

verit. Csfarexconfilio 8e conrenfu Ele£bonmi 

genetalem Imperii .conventnm quamptiinQnA 

indicet, in quo reliqua belH adminiihaDdi tatio, 

communi omniurhconlilio definietur. Itttenni 

nemo ultra id, quam hac tranTadtone phcitmn« 

comi^buere te rpl itur. 'rofUoncrufiooem faoiot 

paUsoriinia faedera ^^tooes* flc conventionct 

piivat* hu<c pari contrarix eorum6; furameOtt 

ta fint •boliia. Inpetator cum vicinis Dymftit» 

qtii nihil adverfiis m^pertnm trroltti fiint , pacem 
€( aoiicitiani col^t, Reliquo* vcio fiams impe» rii ol]fei|oentet omni amoie ac benevolemit» i^j^ 
oci & iiii vicifnoi Imperarotem debita (idcL^ • 
obiequio , & revcrcntia , omnes vero ic^ 
tam Catiiolicae quam AagoftaDae Confcfiionif 
colrores miicuo amore • 8e concordia com« 
plcdentur. Quaehic definitanonrunteorum Qftt^ 
declaiatib ex iandionibus Impetii petaior ,' ^i^^tnm 
quz fi przfenti paci in aliquo articulo adver* |^£tl 
/enrnr» ei tamei|;niil|a ratione obftaie debe* * 
buot* Harc pacificatio intei Czfarem &£.' 
kAoiem Sazoniz privatim > pio toco lnipe« 
rio inica 9 in nuUom Impetii aut flatus prx« 
ladiciam adt exemplnm cedat , qnbdquc» 
yam exprimente neceifitate fadum » dein* 
ceps noii nifi in gener alibiis Impetii convent»- 
bat > ad qoos ejufmodi traiCratus fpedant • pet- 
ficiatuf. Kibilominut haec pax > jpoft quani^ 
ab Ekftof ibtts ac Statibus Impeiii > aut majo- 
xi eoiuro pane acceptara fuerit , pro comrou- 
m atqoe ioviolabili conftitutione nunc £c detiv 
cejps habeatux 0c teliqois Impeiii faB^onitMii 
io/erttor. ' , 

In buncer^o modam pace conctufa inftni-^ TxeUf 
mcotum quidem unum Ctciari , alteitim Sa«v ^^pj^ 
in > tc tertium Eledori Mqguntino ad Ctnccl. t^^^^ 
Jaiiam imperii deponendam traditur. Inter i^tieh* 
toi vcio quos Cariar tb AnuieAia exclodendot p^^ ^! 
cenfoit bi maxime fbere. Frtmo traosfugc /,l 2«' 
Quidefertacacfarismilitia non impetratami(^ * 
uone hoftium paitibus acceflSflcnt. Dcinde.J 
omnes Fridlandicac conjuiacfonis parti^ipcs. 
rrsterea molri Comites Lowenflctnii , Erpa- 
cen(e8.VVid«iii,MaximiIiaoas Fa^penbeimias* 
Fridericd|Hohen]oicus* Hannovio-Munizen- . 
bergici»Ucbtenbergici,irenbi]rgo.Bi}diogcn{es» 
DuxVVurtenbergtcus,Fndericus Marchio Dur* 
Jacenfit. Comites item Oetingenfet & Ebec- 
ficioiiis Btio d^ Fiejbergh«laftingen«& oep- 

fiogeft lo6 Hijfifrtmmmfirftenfmi y 

tiiS^ ^"S^o alilqae DoniniUi.Qnibus nituIomiiMif ji 

Czfaiem clemcntiMti <c gratiam adtros imm 

pischideretur , quam ptimom defenis hofHni 

parttbus illum cum debiia fiibmilfione , acBM 

quzfivillem, Guilielmo Land^ravio Haflix be* 

ne&ium Amneaise ohlatum , fl de fide fc d^ 

fequio in furutum fufiiciemercaveat : & in {M* 

' cificationem przdidam (^nSte &rerto proiiut< 

EfflEfus ^*<* Hi> ^t' conftifutit poftquam vienns fie pci 

fnHsVrtt* Bohemiam Saxoniamque ac deinde in Cjrtenl 

ftnfit. Imperii urbibus pax Ftagenfis publicari c«pn 

eft, vatia; mox u^es ejeais Suedicis pr«0<m 
tid.obfeqQitim Cacfaris ledicre. Prima fuit Not 
timberga , dein Vhna Czfareaois exercitibttf 
proximx. Frincofurti apudMoenam resnor 
^iCftti» line fanguine perada eft* Comenimeiusutbl 
|^4t]f^n. Pwtemqux transMornum eft loannes vicer 
humius Tiibuflus^ucdicos com valido przlHlit 
obtineretj neqne inde vdlet recedete » qotni 
tumvis \ M>giftratu logarefor > qui jani antf 
cum Rege Vogariz , & Legato ejos Matthn 
Gallaflio tranfcgerat^ tandem vi expellt cocpir 
|HimumquidempTopriisFrancofurtennam vi 
ribus , d^n ope Gallafli 8c Lamboil com parn 
OBfsreani exercitus.^ Sed & ElcQor Branden 
burgicus y 9c Gutljelmos » Vtnarienfis , A 
Georgius Lunzburgicos, Duces , Padfication 
Pragentt^ubrcripfere. Solos pene tmer omne 
loipetii Proceres VVilhclmtJs Landgravius Haf 
iue arma adverdis Czfarem re(inuit>(bctavirqui 
cum Bernardo Duce VinarTenfi. Atque ad bd 
demum omnis iolmperio Suecorum fbcteta 
pcrvcnerat. Itaquenemo non exifiimabst illo 
qooque commoni omoitim confcnfcii fubfcii 
pturos , atu fi id facere plane dctreftarem « to 
tnediain promptufore, qoibusautad pacem 
neccfiartam compclli , atitcertc ex Imperiovi 
atque armis extnrfoari poilent. £c jam fonooi 

ubiqnc I : « Jjbir Si^mtui, ^Q7 

I obiq; ^fiulgebit. B.heQo prope omni, 8c magni j^ 3 r , 

' Inipcrii partc pcr di vetfos Duces leccperata. E- • ' 

Jc^or qnoqueSAXonfs msgnoKdDcends pacit 

dcfideriocutn Axe]ioOxenflirna,5cIo}nne Ban- 

neriosutdicar militiz fiipremo^de conditiontbut 

pads andiflimc rra6Vabat.Csreium faraGerma* 

. oiz aljad volvcbanr» & Sneci \ commani Piote- 

ftamiumpacificatioi)eexchifi,quorumTem tan- 

I 'tis iflciefflentisauzerantiSc ami(IioneB.egts fui, 

' ifl am fbitunam> quantam unquam (pcrare po- 

teianrcrezcranti multomagit adintUuranda 

anna iDcubuere. £iim in fioem celebratis apud 

I Stocbolmiu comitiis uti uni bello pbtentius in- 

I fifterent,elapfas cum Folonis indncias.ad annos 

^pm icx f nempe ad undecimVm menfis lulii 

^eni)Anni 166 1 . continuant , confirman^ue. 

Stumdoiffi intcr Poloniae ac Sueciae Legatos inineid 
conveniom eft, polonicas Legationis Piiii. Suic^rum 
'^P««at lacobas Zadzik AichicanceUaiiut ^i^^p,/^:. 
J^^i^t & Epifcopus cracovienfis, Sueci Pon. „i, ^^ 4,,. 
™dcGaTdc, loanncm Vrangelium , Oxcn- ntsz6. 
^Ttum jnniorem , & Abtabamum Vdenho- pi^/j^ 
nammifeMnt.His^diverfitPrincipibasconci- ^ * 
''«ores acceiletant Claudias Memroius de A- 
^* ^Gallia» DugUius Combex Anglia« 
^ «iiiab Hollandis Sc £leaore Brandenbuc- 
1*^0. Propofitum quidem cronihuserat iiniver- 
Wi fitpcipctua pacificationePoloniam Sueciam- 
^oecomponere. Sed ^uod Rcx Vladillaus , 8c 
^'vres cjus ger mani . titulo Kegis Sueciat i & 
njc m id regnum abdicare fe noUcnt , non nifi 
l^ conf^itutuni tempusinducixiniri potuerej 
hjs maxim^ conditionibus. Fiimum ne duian- 
^^ns indiKiis quicquam hoftile aut polonia in . ^ 
SttccVain ,»ut Succia in Poloniatti , fijbjc^^afque 
P/ovincias mpliantur. Dcinde ut £lbingam,Ma« 
"«borgum, Dirfavtam , Bran$beigam, Pila- 
^^m aliaque loca octupata in Boiuflia, Rcgin> ^ 

Succi* N 3oS JJifimmtum nojhitemporis^ * 

t$iu ScedaeiegnoPoloDixreftituatiCuinofnDiracra 

fupcjle^ietemploiuni.iteininfliuinemobcU * 

- lico 1 Sc aftorum publicoEum aichiviis. Ln LU 

f onia quidquid otraque pars poficdit flib prxte* 

ritis ioduciis , id quoque (ub lus poifideat. Rcx 

Polonixcondonetomnes ofRenfas iis qui Ktpi 

Suecizpaites fecuti funt. Elbinga privilegia (Qt 

antiqua falva ictincat* tc liberratem Kdlgionif 

V templumtamen primaiitun feu Pjiiochiale in 

. ufum Keligionis Catholicx teUnqaat • Qc \u§* 

juiandum £delitatis Regi 6c Regno Poloniai 

piarftct. Si quis ex Civitaiibus reititutis migr&- 

xe » Sc bojia fua divendere veltt , id ei durantc 

triennioliceat. Exules Sueci fecuii iq patiiiin 

xedeant. Coinm^rcia uuimque libera bnt , 6c 

navtjgatio Dudx fluTii ad portum Kigenfem fe* 

cura prxftetni^ Sc modus veAigalium (ervetDr« 

qui ante hoc bcllum fnerar. Fro iojuriis chca 

confinia legnoium occurrentibus deliganttiK 

utrimque ludices quieas diiimam. Durantibus 

. his indudis agatiii de pacc perpetua,qu« fi noa 

iticceirexil * nihilominus inducix integia' mi* 

lieaut , S*. f^rvemur» l^a^i hicc confirmentot 

decreto Comitiorum generalium legni Polo- 

jAx, ac ab Vladiflao Rege* & Chiiftina Regina 

& admiftratoiibus Kegni Succix fubdribiociir. • 

Hisiiapa^s conventirque Sueci quidquid la 

BoiufnaoccupaverantRegi-PoIonix reftauum» 

2c eo dein me^ulblutl ad inftaurandum bellum 

Gern^anicinn , cx quo illis mag^a vinumpaif 

pet padficationem Pragenfenn deceflerat, incu* 

^^P^h l>"crc. Carteium opoituneillis «cciditut p« 

Itciiniuu idem lemputQalliatum Kex Ludovicus ( pol^ 

contTA quam jam diu ante intei ipfum 8c regnom 

^kjlriac, Suecia: de mutuo foedeie , certis conditionibui 

convenmm fueiat)deBuntiatapalam hoftititate 

in Cacfarem ac Regem Ui/panianim divcifii 

cxex(tUbn$Hi(paiiiain * Gcimaniam ^ltaliam. 

que Zfter S^mtut. 50^ 

tfx 8t Berginm peterer. Quod Mlim quo j^^;. 
deuicejps ardoie , <|iijqua foituaa, 8c quan* 
to xet Otliolics iik GeimaRia dettimento 
geftam fit inois iiifequentjbus nariabitur. Pii« 
aiam cjiM beUi calafnitatem (cQiic fbilippur 
ClinflophoAJs Ele^oc Tcevirenffs , qui jam 
pf idem y t Saedicam 1k fp tempeftatem depelle* ' 

let » in jMctes ac pcaefididm RegisGallis tiiOF 
fiverJiC yiflvitis quidem Canonicis Metropoli- 
taiiis& caeterisejas dicionis Orduiihus, qui 
mag^tadprarfeas Hiipaoi Regisex Belgio^*' 
jdUocn » Ocfarique dc Impeiio a^nem Frinci« 
peiD adfpinb^nt. Igiturmenfe MactioHiipa- 
■ieii& JLBcembqrgi Gobernator, Comes Emb- Trtpirk 
^MUsm ctioi Barone Metternicbio , adHimpta edttslum 
'exvidiiispcsfidiisidonea militum manu , ea- £iiSttr9m 
qiK laavigiis impofita , fecurido Moiella filen. 
tioyedus, AagitOam Tcevicocumimpcovifo 
ca^,paods ccfisquiex GaUicano praElidio» 
imdoaufi ef aot cefiflece. Ele^or ip(e etfi mol- 
tmn ivpugnaiis , libcitatemque fuam 8c pcivi- 
legia obtedatus « captivos Bioxellas pcimum, 
dein Gandavom , ac demum Vicnnam ad C«ia* 
cemabdnciruc , liberaU-ubiqiie fle bononti 
Cufto£a iiabitus. Trevirislumcienti HiQ^ano^ 
nunprae&diocommunitai revocatique extem« 
plo Scialocum piiorero repofiti , qnosini* ^ 

qFntss flc cnutatio tei^iporom inde expulerat. %, . » 
ffltec hac Eleaoc Bavaciar cum Maria Anna ^^,^' 
Perdin^ndiCxraris primogenita matrimpnlom. ^*^^ 
Vienoae€elebrayit.loniit9Qyos fpoaros Caidi- **^^'* 
nafis Dietenchfteinius in magna Pt indpum co*. 
cma^inter qoor pridtec ip^umCcIaremXeopol* 
mGiBlielmus Arcbidux.AlbenusDuxaavaiiar, 
loannes Cafimtnis Pcinceps Folopijr. VVolfF* 
gangns VVilhehnus lulix ac Mopdam Du:r, 
Piinceps Anhalrious * dein Hirpanicus> Dani*^ 
coi^ Flocentioiis» Sabuidicusy HoUatofque 0« 
, . latoccf ^io HtfiorUrimnfifirilmfofiSy 

i6%K i*t<>f^* eminebaiic. KuptUs de Aoxe , leat 

mignificentia atque«ppa»tucelcbiaris, £»- 

Vfii ^^^ *^""' "°^* conjugc in Bavariann reveiti^ 

. fj\ '^ Per idcnn tempus adolefcens qotdam infi- 

^iu» M#- ^^^^^ .^ BotuflBa Dovnm vitt periculum nc 

tl'*'^ vo arque audKt remedio e?itavit. Andreas 

• ' / ' Grunheidc irocabatur t ex Graowalda' » aoi lo* 

p«2.(.2Z. cus fcptem 2i Regio monte miUiattbus^ftat, 

'^'^ oxiundus.lsdtu liomachi languorelabotabat» 

atqj idco vomitibmbui afiiietuf ,cum diqnmdo 

pro more fuQ arrepto cuite)lo,miiiubtinm t^ 

in fauces immitteret,gulac ad vomitu fiimolao» 

dc cau(a, coltellus fotte ^ manibasctapGfs,giu 

lam profundius ingreditut ; ac demom » ttG 9^ 

' ^re, vci ftomachamipruffl dcfcendit; Cette 110» 

erat officina harc quz fertum concoqoetet.He' 

qoenatura vtamidoneam • <)aa(e:floVQtbo(^ 

pcs ciicerct,prarparaverat Igitutandpiti malor 

&baud dubiein exitii^m nominis vergeBd,* 

anceps cjuoque 8c Arenuum lemeditim confi«- 

lio Medicorum Regiomomanoram adhlbetur * 

Suod ejafinodi fuit.JE.gro fifmis afleribos for* 
flim^alligato confhiftoque 1 ne verfando f^- 
curam Magiflri turbaret . ( cnm jam ante ad 
eliciendam ferri aciem medicamentam jcm* 
gneticum a^^s parribut per dies Bj/qoot ap- 
piicutilent) CbiHireus panlo infra cbilas fimftd 
fateris » aptaad idnovacula aperire cotpas-td 
ipfom tifque venti iculum coepit, cam pertenta- 
toeo* apertoque levi e viiUiete cultellmiu/ 
extrahit. Aget dein adhibiris fomentir , 8e 
debita curartonebreW plane convaloit. Culfd- 
lum tefiem miraiuli , Rex Ifeloflis per idciai» 
foitetemposRe|^iomontem intrans, ad f(L 
reccpit • dimiflo mtdico (Iio Carparo Craftio 
qui irifirmum 8c qualitatem vulneris diligentei 
Ibfpitciec . atque ad fe referrct. Eodem anno 
Ciatuus 5c Schafgotfittt ComKcs^ & Tiibuni 

CxfaKi CxfateiaipitisfiippIiGioa&diriiiit. Hiccon- i^\6l 
ipixauonis V VallcDfleimaiia; pariiceps , & con- ^ 
tucbuidx Sijeiix pcsrpofitas : Ille iuTpedar pii- 
jninn fidd» ddo manifedus transfuga ac derec 
tor. C«tciiFridlaiicUc2COi)iufatioms€oirpli. 
ces ant pefpctois carcetibas mancipati , aot in 
exiliafn eje^ (ont. . . 

Pioiro in Bclgio i^eldricDies Prae fidiaxii * va- CtUritnm , 
fidiffimmn muninienmm , quod fuperiorc^ fn tnttr» 
CaECuJo Martinus Schenkitts , in Rbeni dirortJo cifiuut 
eatftrazerat, imptoviibaftuinretetpiunr. Millc mu-ti' 
& qutDgcati erant» vcterani pedites , qui iiltn- f»entum 
tto compantis pontombus navigiirquc , intem- SehgnkUm 
|>edj ooJiemanimentamadmQtisfcalisundi^i »<«»• 
invadoflt, Csii tfimnes odi iniilo auit cranii 
2efiftere.Gt Gtibecnator ipte,^ fomnocxiifieos» 
ficut ei «t (ine vcO^fbrtiilim^ dimicaoa occu« 
bcnt. AmilQtamcn opor(9Uni,mamii)emi nQn# 
cias gravitcr pcrculit Ord ines Bclg^i confoede* 
tscos, Itaque negocium Orangio datum U6 
SDolefii inoe Hofpites quamprimutn cxtnrba- 
rentur. Atque is moz ptzmiiTo Guilielmo 
Ka^vio obfidionem omni ope inilituit. Scd 
Prsfidsarii lecum fortitec captum pari conilan«> 
tia defendcrant , donec in anoum nfqac inic'* 
quentem , icrro atque igne & contamacia op« 
pogaandani adextrema reda^i neccflitati co^ 
Mtanr. vtrique egregiam laudcm coniccuti, 
iiiqaodceperiQt«iircDuequedefenderinr« Ilfi 
qood ad cecuperandam nullam occafionemM^ 
fiudiumqoe negkxeiint. Pet idem teniipus » 
longoxumbclioramindahitata appendtxfamc^ 
primum, deinde pcAis invaluitf VtnunqocJy. 
malum e iupcriore Qermania czDttom facd^ 
feinTcIiqajfSFrovinciasdiifbdit» tanta aliqoi-w 
bus in locts , atquc in Aliatia maximc ccrunv 
omniom penuria , ot muki ad ncfaDdos.atqoe- . 
abomioabilc^ cibof comptUcicntur *« pagis 

plciifqac iyo WPcfMfum mfiritimpom$ 

x^t^ plecifque defertis eihiittttirque i dam {nqiufi* 
* nprum^ alios in ezteras tetras vitx (ervndc 
defideiiuni ex^titi ilios diia fanies» aut ex floH 
vi^sinlbientuorta comagioestinjut. Inter 
harttamenlongaetiam acvi. &rupra moitilir 
lAticb. CfHn bievitatem diuturni exemplam Aoglit 
p4rr*i« ' projtulit, fi vera fama cft. Is Thomts quiditii 
iir^.atS" Firrus(uites Pago Alberbutio in Salopix comi- 
JEtif • tatn , anno 14 8 5. fub Edoardo Rege genitus» & 

hoc demam anoo defun£b]s poflqnam annoi 
centum & quinqaiginta duos, admirabiit fini* 
tate & viribos corpoiis tranfegifiet. Annoqnar* 
to (bpra centefimum adbuc pioaeationi libeto- 
fom Mkdt t tranfivicquc vi|efiroo fupra cen* 
tclirtiuin, sd rccunduni matrmftonium. SimpiU 
ci viAu, 8c lafliciniit potifiiroam finc nlla fot» 
dicoramoperaufiis. Vino ac ccrcvifia cttam 
crsffiorc, ac lopulo infeda fcroper abfiinnit. 
Adco natnra vili & paiabiHfiimptu in longum 
producitur^ neque alibi facilius quam in hMpi<* 
tiofobiietathfeiam Scvaltdam lcnedu^ro- 
pcrias. 
Gittdk ^^ initium anni inieqDentts qui fuh fscvfi 
intir $4» hujus(cxtusfupr^trigcfimui|iintci Elcdofen 
»«»«/• ir ^}*^^^* ^ loannem Binneiium Suedicc mi- 
fy^^^f^ Htis fuprcmum, poftquam diu Eledoi dt Sue» 
corum^GermaniaditceiTufraftratiaDtcgiGet» ; 
ics adatma deducitur. Et Soedici nr«\io ctu* - , 
dcliui quam unquam alibi in ditioncs Saxonil ' 
invadont . occupato munimento VVcibcnii- ., 
ao, dein uibibus vicifqiic apnd Havclam & Si- 
kmfloviosmiler^ cxpilitis, Saxoni Mciciiiac 
Hatzfeldius cum Legicnibus aliqoot fubfid^ ! 
miflascxultanccmlevibusvidoriis hoftemft- J 
dUopprcffit. Recopcrata inde Havelbcrgit J 
tliaqocjoca qU2 Sucdico ptxfidio tcnebanrur» • 
dcmjira dc Magdebur^um acri obfidionc ali' 
S<**mdia canfiuaavt la poccftiEcro Saaoili 

p«cvcflit> .» »-■ t 

i 

\ 


[. Mrvemr. At houdmulto-poft , at incoti bel- -^,^ 
torumforfnnacft.^anncriutillquotronUom ■ '' ! 
* 5uccia inpplcmcnto tuaitf Lupcburgdm-» 
* 4r 2 > »"dc Saxonicos ipud V Viltftochiom 
«uccu6]s« grairi clade profligat. & VVcrbc- 
nam ufquc compclJit , rdiais omnibui rctro 
impcdiqicntis tc xcrum militariuro apparato. 
I^x cum loanne. Vian|clio , qui pauloante 
^rciam in Fomcrania cxfariania abftuterat 
Mucluam Brandcnburgcnfcm , quod Eleaot 
Jite P*ci6cationi Pragcnfi (ubrcripfcrat , expl- 
jjttombos dcvaftat. inde tranfmiflb Albi io Jnttf 
TJwringitm copiasinfiindit, & Erphordienfc» H^/»/ & 
m etiam ad pacem Fragcnfcm (pcaantes cer- ^sfarU* 
^ coaditionibos in potcftatcm accipit. Non »«/. 
J>inor pcr Hafliam V Vcftphaliamque ea arftatc 
belU tempcftasdetoooit. LandgramsHafBaB 
Guilielmos diu an Faccra Pragenfem admitte- 
tttcooaatos , tandcm ea repodiata & tliquot 
Siftf^caram legionom auxilio confirmatus te- 

S»teadarmaconfurgit, HannoviamquevaH- 
mffxm prope Francofordiam munimentura« 
«iampoene i Czfaiiams.ad extremareda- 
Qum , pollis inde oppugnatoribos obftdione 
Iwcrat. Indc ipfe rurfura k majore Csiaria- 
»onwi numcto,Doce Gctzio,in VVeftphaliam 
^ Pjirifiam rcpulius magnis exaaionibus Fro- 

jJnciilcsexhauiitjGctziusintcreatotahjpropc " 
pflijin hoftiii mdrc perpopuhtus & mqx 
'n<teia vvcftphaliam regrcflijs Padcrbornam 
JJ Sgfatum fubita vi ad dcdiiioncm cogir« 
Treoionit dcin. & VVctla , & Himmonia- 

cieftisHaflicis praBfidiis cundemcaftirafubie- 
*«• Dum hic i n Saxonia & V Vcftphalia gcron ► Inter 
^Ket Hungariac Fcrdinandus curo potiflima CAfarU^ 
f^lJCililis excrcitus partc Rheno ac MofcliaiiM & 
^^m , vaiiis locis , ac divcr fn Dacibus GaU GaUos 
»*n> »ggtcditut cvulgaio ac pramiflb tciipto i^aufshl- 

O q^tbU9 U hujm* mul Lbu»ho(tili«rii iiUaicnr» lonMe»poMt 

pi>d«l( , qnoaae«Gln» 

" :1U ptdSciuaMin 

CctHis S( Inpc- 

dll^cin SoHiA 

ia, mitltibui coRi- 

«t Impeiij aot jn- 

isitiio ledctDpt» 

libutiii' N»enirDmHega<n, mCtuliiKhi piscft . , 

4Madi,luiaeAi^]t>n<)einccrndiiionibiit dcdi- 
«ioneiiipaauicft. botzDbliAa piiiimiaiel- 
poGiu Helveiioium , pirtim C"oliLot)»- 
fingisDucJs idveoiu f'>l'>"' Exilicii GiDiS 
SUfcqui Bclgium ipefJiT Fcrdlnindo) Clidl* 
Dilit ic GubciniioiEclJlium hiudregninl bel- 
■i,iniuroinR«itdijmcieidM,qJ Bfiomm mefiopoliin duce lotnneVadaiii 

E'i(ic teiioicRipeiiulit. 'Crteimn KeiGil' 
lomuidaviciu coi amfiqm inTidenriuiii bo. 
Qium Aiepiiuexdiut eTMii' «"lini piopeinK 
biliiiie io Piccndiiin piogreirui CMbeiud a 
■lit noanuUioppidtKcapei», IbdtHifpHOi 
lo B^giuin Sc hlbeiai lejicli i Ciftiiinoi-dBn 
qiUillio jujlo cum exeitliu GiDtim.ingrc6ia 
iJiinoGieiuin omiiiam pcnuiit,qa>mt^fo- 
pulindo e^^eiaDt .iicium in Geimtnitin niof 
Rheoum compurit, lediOiiiditntimpMKl- 
iiicm legionibut' ccmuiiirqae ut juno prafie 
in^'0Kin cladem icfipere uon potuetint. Std ^•%W«*a .« « ^« , . w N 


*^'. 
(^>/- • Vt-» •■ 


.a roodo , veium Ec omnM drcj itit, 

_^-_D legioiietinguii fnbid tcmpm fjmct 

satim,.Dt Donyillcumuai pigiouered on 

beiicuim diUpCi p.ffira incoUi dcftieKDiw. 

. fawl«cC»rM p« iucift..ioiiei« Pt.gflii C"^"' 

fempMmiitciiiK)ue Gei(tiim..fimuleuiii8(; ««{#.- 

*»«oft.aH«,ingwirefcenMiildi«sv.letudine-, wnjf* 

* IwcdloH ImpAiio ctxpi t prorpiteie. Ksqnt 

••'?".*»'J«»«"'>BW *«ninoiun) Kitirplnum 

iMtciiiAct, Muztei oruem, FilJumqae 

loidiaiDduDi^Eleaoiei, Moguniinut, Colo- 

■ ■?«TO».**a;«nudciiiLeE.tiSu(onti8[Sr.ii. 

«™^'«reiwe.Ti*viienruideafl6di.hu 

I ™»^; Af«tmt pwteiei AsgBijni; Boloaf, 

^"'~" #"w«ique Prindpuril Ohio«i.ffl 

I «"»««"&, Poitocar.t«oiiinEleaoribm 

VtWi^wkguilque .bftnijiun' «ofsmconi. 

.««>ai'iIb!4.t>ioluce expofult : Sumtnion. 

««WjWt, Q(Wiii.miprefia) gi.»i haaenn 

n pUtiEim H- 

n peiveueiii, 

rlfttendopH 

•.«t Eie^in 

lo di RegtJ 
i fui ilon nilhiii 

npetri fl^lli^ 

incie , eul ik. 

aa uihoc inr. 

:cj)die leltn- 
«piMir, roirofu dubiiui nonpofle i^iid 
Jaftltigium^vehenduifit, comlibi DttDim. 
iiion.E,,FiIiirav}^deiii , (un Hnngaria Uto- 
mi«iaft^*in^U|inaiaiium l teiwiii,Sc qu.(i 
iBMtiegqft&gidicioKul.n.tuin, utidiinii 
iil*»«dia(nt«enj.idoiiei( viimiibus runen- 
tMKlira iiih!l defidenii pojlu, t>c'diire illum 
|im«nia^jeDniuni .fpedniea viitDiii 9c fclid- 
Utitfw, «ro»HNoidlingiinSuedicoei. / ^i6 Rifiariarwnfwjh^timporitf 

i6i6, )C'ci^^ ^"* vt£iotti tota pene Germinia adtt^ 
jfequtam fidemque Impei ti tedieric. Ab eo tem- 
pote Impetialis miliji^ legtmen feliciret incho^ 
i ^ atuiti,adhuc dum pari prodentia regete>Ad3fdtt 
deinde al,iqua dePacePtagenfipetlnipetium 
tecipicndt , utque dc Vniyerfali tandem part 
^c traDquilliiate ', fikaotes in commoAe cbo- 
/ . - .. fiiletent ,enixe rogayit. Poft h«c EfeAores habi- 
Eisrn» ^jj ^^j^^ ^ aU^uoc confQltafionibni 8e demorti 
FtrdiHM' accepto k Sehatu populoque R^tifponenfi A* 
A*Z//. tn j|giit,(j, ,c fccuritttis |ute}urando, adeligen* 
C^ftrtm. jyj^ npvum Cxfarem proccdunt. SuAmo iii»> 
DC omnes habitu Elef^oraH indotl hoeoidine 
«dEccIefitm Cathedralem profedt runt.Ptimo 
M oguntinus Sc^Colonienfif » poft hos Rex Bo- 
) hemiae & 3avarus , ppftremoSaxontsQeBtan* 

dcnburgici Legati. Mor facto milfe offi^ de 
5. Spiciiu rolemnitet celebrato, inyictnflfH^ at« 

3ueadid ezornatunn ftcellum EIe£iotes pto^ 
eunt. Ibi concordibus omninm fuffragiis Fet^ 
dinandus ) 1 1. RexHungarise Bohemicqoein 
Kegem Romanoruro eNgitur, Paucosdeinde 
poft dies Archrepifcopus Moguntinot inter fo« 
litas/tcti^cii ceremonias confoeto mote inao» 
fiutat. Quibai omnibus ma^ifico apparato ai>- 
%Jucii ne quid td tantae dignttatiscompleilien* 
tum deeffac , lub inititim anni inleqoefltis novl 
Regis conjunz Maria Hifpanica , itfllem ptofC 
cetetvoniis ih Romanoitmi Imperttticem ini- 
tjata eft.Vttaq; intDgtttatib Regio convivio ex- 
cepttySc dein omni ludoram gebere, ac trfttno* 
B*v»9 phalium ignium feftivo appatata finita eQ. in 
ntfcitnr m^io tominomm acflu Elcdott Bat aftsr ex 
Hlitu* Maria Anna Anftiltct fili^s ntfcitur Ferdinan- 
dos Macia'. Cui men(e Noveipbii per Bpilco- 
pum Ptifingenfem ftcfo'fonte expiato, no- 
mine CacfatiS|Albcrtus Fratei Qcftoiii , (pon« 
roradflhit* 

Sab ' SubtdemtempiifiniiniaiennjfiiScheiickia* 1^^««. 
innn dianirna obfidlone ad exttema ledaAmn ygfi^ 
Ih ^eftatero HolUndoiun) rediil. Paod ex o* 
mm pTaEfidiarioniRi nonDero fiiperfiiere, mzi^ 
tBa pane ferro aut fame.aot alio moxbt generc 
imerfe&a. Graviores tmbaeeodemannoapud 
l^codiom exorts nint, Qaarum fa«c feie tnt^ 
tiafuere. Duo & vltf nti Commtflarii . ab annis 
fere dacentis traduao moie, trigtara Duum vi- 
xos eligendis Civicatis confuKbus depunbanc « 
ad anmim fere bufUsfaBColi tcriiam,cQm Prin- .. 
ieps Hrneflus , conapieiit Commiflarioram *f*"«*- 
tnederi copicns formulam hanc immmavic V ^^ ^*^^* 
traoAulitqae poteftjtem corum in populum, .^ 
m incrc* actriginta tribus deflribotus eft.Sed !?''"* 
fcudia mbdetationem in multitudine requtrat, ^^^*!'^* 
quamin paacis non fnveneris. Nam moac vul. ^^f^^\ ' 

fns foapte natura dilcors ac feditiolttm , obl ^^ ""* 
ojf ambitn Paniciorum cocpit , tnrolentei sc ^'^V* *•• 
lorbideagebat, trabendoin fc rcjcalia Frinci* *« 1^4** 
pis, mox in fafUoDci ac fcAat iciifiim ma» ^**^* 
gnofcmper (irepito annBaCoofidom comtiit 
Ipeimifcait. Igitof Frinceps Fftrdinandai nt 
ttia)oribus malif occorrertt, amboiitaie Ca^ 
rirea, Comitia Confularia inrfum k popolo 
ad ComofiiOarios tranflulit . poroanfitqaeea 
lAUfario ad annitfn hofos vigeiimum nonom, 
^ndo iteram populus prioiis poienHz dal. 
cecHneilledas « foi^ fuffragiis novos Confbles 
clegit. Eamqoe delnceps confoetudinem annoi 
aliquot obtinuit , non fine ingentibus ac aimt- 
veifariis fedittonibus. Vcbs autem in duaa 
praecipuc fadiones diridebatur , ClHroutio* 
lom , ac Grignoriorum. llji primores Ct- 
ritam eiant » patridi plerique & liteiari i Ki 
e vulgo t fed plerumqoc nomero ac viribus 
fuperiores. Vnde faQom ut fiipcranttbiis fiif- 
frt^s pkbei fempct Coofiika.» Nt.qoifque 
O f .maximc ^8 Htflorhm^ ^»lkktmtms y 

j^l^ , mMWieptoinptt]iaC:pc^iilui»«ftt «eniiflM- 
sBotui p«feaiii»{>fia»Qrihas .acvhgnontifliaral 
ifiiibur<f«e»ad lii»g>ftcfH«inilliiiD fUAteh4Ccve« 
liitfoJitis. Iii«0(nrt>i«4 j(iqiie«miiK)ium fiata 
iia:«QnD.IomDj6s yjct^Mias Airo Le^ioniboi 
iliquoc Garfsfis «c fcincjpis £le£toris ditio. 
nem Leodionfeffinsrcniis, lecipiibidan in 
lHiieuu.poiftu]»vit • ftu9\quein«bnnentes vim 
L^ieh p >tSiie-aKint:moliini. Uli majote oumeso afu* 
M,iO Vtoqiit OfifftignMttes xejiciuBtt* ItaintecsMii^ 
* i&Qi«»terniftyiieiQp^b«fCQiictt0Siciviutc^Fer« 
dinMKitts BcigMstmKSubef nMoc;ni0b Leodium 
MMcfcsonr LQdtt» , Cieftf «rto losiMC ^udo* 
Mco Comite Utf&tim HadMDario > nt ccm 
fjfum jBquiffimisinediis ad qoietero dcducC'. 
cenc , IflbotaiQne. -Vtec^ egtegtocpparatti, 
& multocQm hooDie flcceptus» mandata (ua 
Confi^QS flc Senflttti exponit ieocum rummt 
^ hcc erat : otdepofitisintetfe fimuitatiboitA 
officioerga Caeuremac fzincipemfuampcx* 
ftverarcnt » ad eamque ctm azbittos (e ac me- 
dtatoxes otfeiebaot. Leodicnfes a^s Primom 
enixe gratiis ftCpoadenc » nullim in i officil 
parcem C«iaiem,aut Frioci^m dcfideratscum 
& antiqua ipiis priviic^a invtolata petmaocanty 
neque eiEtraotdinariiseaca£lio&ibQs> bibcciiis, 
. auciiorpitiismilimmprsmaiittit. Cenlbiveto 
(oos ad cam modum velle dependeret qui anno 
ibperiods iatculi quatto Bc nonagelimo pi z- 
Xes Tr4fi- (criptus fitjQuod auccm lioc anoo nihil in m^ 
fiU^mA» diom confttie polGnt» loapnem Verdanum 
tn caufa eflequl totaro patiiam boftiliter popo- 
Itndo iosflimabiii damno civiffltem ailccerit* 
Doro hcc apodLeodium ^etunnirGeotgius Aa. 
gotGua Tranfylyanhr Pnoceps » cum Ifthoa- 
oo Bethlcoio , Gabrielis Betblenii fratre Joi* 
miricias primum • dein bellum haboit. Betb* 
kaius flaodiciskTttfca sttsiiiii iBfixiitoie* 

md f ffn^ fttqtte Iteiotn gr avi clade poftTatDf inThM . j^^^ 

cratn rcitckux > Denique res amicorum ope 

cofnppnhur : eofncilias quod fiethlcDius nul. 

lum IkTiirds MxirHini fj^erare ppterat, Qui 

toin in bellain Ferficumiatenti omneseovi- 

res 'connilerant. Tiecenta bellatorum millU 

tonc Amorathes Impeiacor adv^ifitm fcifa» 

in Amxeniam eduxerat • cxic^ue U profli* 

gato Pcrfico exercitu • Rovanum nohilem apud 

niBfe Ofj^fom mbem cam fioviiidis ailjua- 

Ais in poteftncm redrgerat. OrtexumTufds 

tn»ioi in vincendo & cspiendo ^ori». cu^ 

^dStJS, (fnh corain coDfervasdbfuit. Moie 

enim ut Ammatbes ConflanttnopoUm re*^ 

diit q^fcquid fijpefiore expeditione ?er- 

fx amifiiram • bieti compendio tecopeca- 

Ycie-^. L . 

Obiere eodem tniio loanaes Albet tus Dux rrfkets 
Megspolitanos > fle Augoftos finiot Bronf. Xegio^ 
i^d flc Lamrbotjd Dux David item Herli. m§nt4iimi 
dushoius svi Aftrologus. Scd apod Rfgio- 
momem in Borofllia novos & fanaticos pio» 
phetaf dignas (cekiibosfuis pornas exirema 
viiaBfopplicioIoit. loannes Adelgreifiioa no- 
mcn hofmni fiiit , & & Deum Patrem efie 
prc^ebatut , otqtie imperitae multitodifii 
fidem f^ceret varits in aere ^ crio piatfli- " 
giis ope hauddubte mali DaEmoiiis pstratis, 
ocoUft iflcMHorQiii iUufccat. Caiiebat Hebrdi. 
car, 6c Gistcc > Se Latinej tom Poionice, 
Uthoanice , 8c Charlaadkc , etfi non iift- 
leolas cqoe prompic. B^it^ vilt «c demenfir'- 
fimo i adfpe^ etiam lexiicrc foic , & e« qo» 
non Deum aot femldeum aliquem , (ed (ctir- 
ttm magis *, aut k trivio nebulooem cognoilc- 
tes. Icitof delams«d MagiHzatum , atqoeir» 
cuQodism datoi , poftquatn prctet has im- 
fof)arfes6cveneficia,variorum praeteHta adul- 
teiibiQm icus cognofcitur, ad moitem damna- 

04 tur. )io HifimMrfm nofiri iemforis p 
tar. Quam tUe nullo figno fbt midiitts viiUl 
Isto atque hilati aditt» identidena affirmans «d» 
i^antibusfetettiapoft dte 2k moztuis reruiic- 
Aiuum. Cum id locum fupplicl pervcmun 
eft* ne()ue ab illis pei(tiafioaibas homo fC^ 
cors, ad fanitatem roentis rcvocari pofiet* C«t- 
nifex concitando terrori , omnia rouncrts fui 
inftrumcnta » ante oculo^s jam moricuii » de 
ihduftria ccepit explicare. Sed illebxcomnia 
velutpuerilia terticulamenta lifii excepit.Tan- 
dem Carnifex, nulla amplius pcenitentiaB (j^ 
. juB*a exfequitur * hominique cervices abfciii- 
dit , & truncum in rogum ad id prsepira- 
tum conjidr, flammis abnimendum* 
I tf } 7* . ^^^^ '"'^ ^"S^ ^^^ fepdmi meofe Febrai- 
jAvrtf^ rioCarfarFerdinandusII. Ratifpooa Vicmiafn 
^ifumdi icverfus* &jam pridem debilitate, acmaU 
If^ /'4. corporisvaletudineaffiidas^iofegritleiifibosj 
r^'^^ & magna iti Deum ^etate • ex hac vita excel^ 
fit • anno aetatts c]ain<{aagefimo nooo. Piia- 
ceps okinibus Repis vtrtutibus i)ffiiaiiiliaa»« 
fed pietate ac Reiigione nuUi ame fe Cxraruni 
lecundus. Nihil roagis in omni vita optaviA 
dicitur, quamutfiiisioProvincfis»actaaito- 
toimperio antiquaiKeligionis verumdecas» 
& cum eo ftabilem ac firmam paceni redocc- 
7. ret. Vifus efi propterea non (cmel , fe(eac to» 
X.dm^rm. tam Augufiiuimam Domum « in extremoni 
$n Virtut, diicrimen projicere , qood tamcn mira Oei 
Iird,lL providentia (eihper evafit. Amicos & Reli- 
gioibs prxfertim delexit rcnerrime, Inimicls 
atque adveifiiriis fiiisedam infefiifiimis (ape 
gratiaro U veniam obiulit , redeuntefque a> 
roantifiime excepit 6e roajore quam. fi naa« 
qnam peccafient benevoientia compiexos tSt, 
adeo ut vulgo jadiaretqr ad magnitudinem a- 
micitixC(laris przfiare,prius oifendi(]e.Hofies« 
^ttoium in omni vita qiiam pluiimos haboir» 

codcm A . Mdempbfw tffc€tu pxolecucuseftt oeqvc^ j^j., 
iriH «otttro imqtiatn malcdixit > Orpe audiius in 
fttmiliaticoUoqiiio , fi quii io hoAcm accibiM 
^«illet ) leptchendcre & caAigir^unptudcn* 
tiftin canllamis 9 & fecnioncm alio diveitcie, 
Monificentia & Clcmeotta ia to tantc iiic- 
tirat , iK- qoibiitiiam modom csccdcrc vide- 
I ictaijqoonim tamco judicits nihil movebatui» 
I 'ftDi pi-opfium Prioapii muniis ciTc quamptu- 
I ttitiis bcne ftcere. Laberamatqucoccupatio- 
imm ookniDo paticntilfimUsiuic , rsrpe dtcere 
Iblitiis td ie mastimiim i Dco bcncfidunw 
1 accepidfe^ quod in tama ncgodoium multitu- 
I dine . taboies aroatet. venauone ad necc0a- 
' ffiamcoiporiscxcrflitaiioncro,MofiCaadob]c* 
j Claitonemaniiinlficc^miflifnc «tcbaiuf, Ca- 
I lliutis 8t contineotts cuitct ptscipous fait» 
I cnro nDila noquam ctbm Ptiocipe fotmiQt 
toctiioc nifi ccfte tota aola ,- am fi i es feacium 
cngetct, ipfa faltcmAugufia con)Ugcincol» '^/ * 
loqoiQm advocata. ScdhxCialiiqucquibuftid 
* Inftinjtum cft pn^ixios mcmoicnt. Natus eft 
-anno fuperiotis (zcnli icptuagefimo o^avo 
inStiiia, paTieCaroh) Archiducc.> Fctd^Dan» 
^ 1. C«iaiis fiatie, matie Maiia Doce fiavai Ur, 
AnDolkcohiii» mottuo jam dudum patrc»Ma« i ^oo. 
liam Aonam VVUbdmi Ducis Bavariat fiHam, Uitri 
ia matrimonium » 8c ex ca fcx ]tbcio« acccptt» FVrir»4»- 
anoo 1604. menfe Majo Cbtiftianam* 16«^. di I/. f»» 
loanncm Caiolom , t6oi. Feidinaodum jaro 4»»tiMra« 
Cariarem » 16 10. Mariam annam Maxiroiliano 
<£ledori Bavans. fic Uii. c*ciliam Rcoa- 
tam Vladifiao Regi Poloniac ooptam »deaique 
I ioflo 16 >4. Lcopokbm VVilnclmuro * qui 
BoncpioRege Hifpaoiaiom Bd^o pizfider, 
Ccteiiyn oxorcmad doasprioicsptolcs.antc 
Imperiom amifit. Deinde fexto viduitatia anno 
«iaai Ctba »'£leoiioiam MantoaB duccnv - 

.0 j fett^ 3«» mfiormmmntifmimporttj 

I6t$* ^ecuqdKif oupfiis duxit. Motuio Caerari pct 
omne Iinpcrluni , Sb vicixiftBjBgBa » CoiiftM^ 
liiiopdi qtioque periDtffii Amimhit « abQn- 
reribus Pfk)0|)UBa CiuiftiuiQMMn tcgio np fa ' 
lampaFentatum tft. Fwio iFOlt «ftadflEtaH 
Tvincifis , eefiin co lai^cdi (Utu^fticKMitibai 
a4huc beliis* beaii.ommiHii6ttiQAimai9iMr 
ikt , tameii H>Kcwn (bloieM magiui ^utc^» 
abfterfit ^ (liccefloc paeiRtii fiiias rnidini. 
dus Iif . noii pitiMaiaa mo^ ditinnttni Ibi 
lHrtututn et tam 8t gloiia bffresL » qaafQflii^ 
pfftlidto ettaainnBi onuslflipctii^ficcuteiitfii 
pAribos hunneasnifleDtit., 
GBSaSue» ^^^^ '"^^ nMacieai CvTad» Sannetfus Sncr 
mritm f» ^i^i^i^* flipremo» lrcfe6bit, ctfi OMrfNi 
S4ucm4 ^y*'"^^* oppceHi aliiqnm SasooiciiJwigiQBi> 
^^ ' bosTofg^miiibiiaticxpugoac, Indcad.obfir 
^ndam Lipfiam. t<Nice:hoc bcUocipiam«» 
ceptamcjQe omBca viceii conFcrtst Sti- labor 
Jiic opimone ejns majos • atqnc iAniu» t4 eib> 
tremom fi]it.¥r«ceit oafai Traodoi^ ttilNmai 
cum vilida Prsfidiaciomm manQ.» Jiiflercc^ 
Sle^or Sanonia ut quam fbruffime4dtuidei> 
retiir • ft(e io tempoie anitilb «^iiatfli*/* 
KeqitoQ>cmiiefeUi»ievcnti» » VrbiiiiEptimiqif 
' aliquot ftrenue defenfe adfnit intempoia^ 
I^ledorcum Haizfeidio 2f<Ccfii«enft Lmo» 
mhus. Ita dbpidfut inde BaimerttiiteinKdlt 
Torgani retrocedit^ Eam.uiiicm.prob^noii^ 
nief at, le comportato undi^» iiumciito to-lo» 
gum ptovtderat» donee CaHareaQQr^m majoa 
xiKmero, ( nam HcrtftUio. iaitetea GaihlBui 
& Gdehaius apeefleranr^fndc eticm emncledf 
eJCpeUitnf, Paubm deioapodljndjbcrgsiiLj 
cnmmoraras in Marcfaiam Brandenbiirgeflicm 
abic , ibi cutn loaone Vrangelio qui novas es 
FomeraniacoptasaddHMerat^coniun^tinr. JPi^ 

{icoicm ^¥€»i camomibittmusiftle^ 

(Oti 1 Liher Slj^iiith, ji y cmi intercepta Landsperga in fpfam porfQ Ff(- 1^17« 
Ricraniam perfcquuntur. Ibi tcntato.fruftia '* Andamio Tiipfcdum' dt(f!|tone , V Volg^l^um 
V! capitinr. In^e puce Bredavio ^ tiibuQO C#- Su»ci r#. 
farfano, exrra^is (juaiSdeci dcmerreraot, nat^* f^Uuntmr 
basfnvftdocniam inftiiam penetrfn^ • atque 1» T«mi- 
omne Suedicurd prsfidium eficmQt. Hai)d ranUm 
nvulio poft pamminam non iiiyalida f omera. 
murbsjper Goltzium Csfatiinum,& Vicbe. 
tfaomium saxoinicum Ducem expugnatil^r. I^u- 
J)d)argqm^ Hallas dlial^ue ip inietiore Saxoriia 
Btbes, aUi ducct rectrperant., Ifa hoc anno 
Sued^ca pcr Gcrmaiiiam potentii pltitimunu» 
atdfs, atque in e^trem.UFn maris ^ld(bid angii- 
Iwnrejeaa • rribusadhtfcoppidili >(iiclaitiiO • 
Stetino, &c Straleiutida fefe zgr^ fimipiiit. 

, Fcr idetn tetnpus ioaiines Verd^hus ^ Gal Ehrm^ 
Sca expedSti6oc redax , EhrcnbrcitfleinioiJM ^eitfifp- 
apud ^heni & J^ofcllx cobflueiites va)idantj muvh 
arceiti ^ inviarh acccfli^ , circumfuifis eminus 
Vegiombtjs • qur combicatHtii inl^ierri dbfeltit 
ptohibere^ht , fame~.taindem ad deditionenLj 
co^t, Carfse fugntar^de ajjud Moocabiiriuhi 
Hamcae aliqdbt centiiriie . quae' CommcatiAn 
ipponare laborantibus niteharitajr. Ita a'(| cxti 
^einamalorum reda£ti GalH arccm Eleadri 
Colont enfi honeflis co ndltio nibus dedilnt. Sut>. 
inde Beriiardai' Dux Vinaricnlis cniin fdis 8c , 
CUticabis atiqubt LegiombUs expiignata Lon- 
^ilea, altifqu^in BotjiMndta lccis RhenuiiLjt- 
^Qptii Argentoratani trajidt . co aQdacHis qudd 
potifljmir lm|)eraHum cdpiarUm pars procul 
f nde'in SaiComani reccHerat. Vinariehfi , cuin 
V» ^ai apad Ehrenbrcitfteinium habciefriic 
copiis* Verdanas obviam ^ rbfidfcitar $ Inde 
lothactngicis 8c SavelKanig Lcgioriibuscbrifit- ^^ 
y"»t\»,\ieriii$ aliquor confiifttbus vinarierifemi ' 

itctvm ttaos BM&un) i» BurguDdiam rejiciT;^ 

O 6 5( poatcnK 3i4 Jiift(frimmnoftritemp$rUy 

•^..^ & pontem cu)us capita ingcntibus fnunimea- 
tis fiimaverat , dejedis inde Gairufoaepote- 
ftaiis facir. At felicior Vinarienft lepulfa, quam 
vl6^oria Vcrdano fuit « nam ille inopulcntam 
Delpcrgeniem vallem » faucibus incolaittm 
jncuiia negle^is penetrans liberalia hibetna 
habuit: huic Brifgovia , fierilefque Heinicii 
faltus & deferta Sueviac » in przmiura gloiix 
r^" fimul & ftipendium obiigeie.Porio apud Leo- 
^utUii dienfes graves turbasczdes ConfuUs .Sebaftiam 
^•nfuUt j^iKlUi concivit. 1 s Gallicarum haud dobie pai» 
L**diew» ,ju„ , ^ Comite VVaifufaro . una cum Abbaie 
/'* Hau(bnio > & aliis quibufdaro td prandiuiD 

iiivitatuSf fublatisepulisinaliudconclave dc- 
du^us^multis vulneribusinteificitort Earc^ 
fiatim vulgita fit ingcns civiuro concutiwi, 
mox zdes V Varfufxi ciccumdatae > & quoniam 
irilites aliquot introduxerar . vi cjcpugnatae, 
Catfi miliium plerh^e. VVarfufxos extra^lus 
iu puhlicum , & frufira illataro Confuli Bccem 
defendens « foedum in mcdum , manibosac 
, telis furentium difcetpitur.Ruellios velut pobli- 
cz f»lotis vi^^ima, celebcrtimo fonere elatus eO« 
Deinde in authores & .confciosczdis acerrime 
qozfitum, tanta vulgi acerbitate ac liccntia , m 
delaturo \ Bartholomaeo Rulaodb dcBin^ 
Condilis afTine * Thcodoium Fleroniom Seoa. 
torem & Scabinum Leodicnrem,plebs noo ex- 
peAatodecrcto magiftratus, cx carcetibos ex. 
traxerir > produ£lumque in forom , 8c glande 
^lumbea tiajedum h furca (urpenderit. Addid 
deinceps Confultbus coflodes fex Lanceariou 
ffum , & qoindecim |clopetatiorom, paria. Scd 
iBxaceibatis feinel civiom animis , atqoe ia 
diveifa diftraJlis confopit« ad tempos turbs 
atrocius deinde crojwre. 
jr # td» Sodcm anno OrdinesBelgii confocderati tt» 
xL* firti c»pei4to iit itipia diximiu miuiimcato Schco. lciano, Bredam qgani aate aonos ckKMkdin \^im, 
Spinoh , longa iis & difliciJrobfidione eripae- . 
Mt, inoJto mtnoii ten)poYe.& panciocibus im- "*""'**■• 
pcofis ledpiuiu. Menfe OAobii honeflis con. ^"Jf j,- 
diiionibus deditur. Przfidiatii qui adhocfu. "*^^* 
peictant mille 8c odlin^enii cum impedimen- 
tis , armifque & (bnaotibus tubis Mecblineam 
diniifli » &ciigi<ofii quoque Catholics abiuide 
conliiltum , (cd moi ex levi rufpidone* qucd 
Dodejanais obferatis feftivitatem S Catharinae 
magoo BiifRCfo congregati CaiboHci cetebta- 
lent, promi^ iis ftcutitas violatur , & folem- 
nitates ejulmodi fKioium prohibitf » ac plcri^i 
eorom urbe pulfi funt. Cjrtenim Fetdinandus 
Cardinalis , Gubeiiiator BcIgarQm fruftra ten- . 
tata Bicdae libcratione Venloam primo , dein 
Ruizimindam interdpit , & duatum uibium 
accefloooiiis daronom , cajus tamco pcimuta* 
tioms HcUandos non poenituit • reflaurac. 
Qui eadem foituna io Africa ofii cclebeiri* 
mom Guineae piopugnacnlnm quod Minam 
vocanit Hiipaois eiipoere. Triduo conrinoatt 
opimgnatione tcira mariqoc przfidiarii ad 
deditioDcm coadi font « & dara fidc libcrt 
indcadlnfiilamS.Tbomar qu« iLqoatoii fub- 
jacet,tianfve£lL 

In Folonia com Jam biennium prope Rex Ustfi» 
VUdiflaos de doccndarpzorccum Regni Ordi; ^^^^ * 
nibus deUbeiafiet atque in ejus Matiimonii ^ ■ p^ 
Ipcm ties prardpoe, rrindpes virgines piopo» . ^ p. 
«ctcntur.Cardlia Rcoaia.Fcrdinandi ll.Caffaiis ''"'**j^ •^ 
filia, AloyfiaMaria Mivernenfis in Gallia duca- "' 
tus h<ies , & poftremo Filia Frtderici Palatini* *•" - 
Sed h<c piopter diverfitatem Religionis facile 
Tcfpuefcmi , in Nivcrncnfem vero omnium 
peoe Pioccmm foffragja indinarent , Rex t^ 
Baenprxtulk Aufiriacam.Sc rooxfinius Comt» 
tiis£nufla Legiti » Erinceps Cafimiios fr;>tec 

7 ^c&»*« i^ Hiftcrid^tm mfiri iemporU » 

itf}7. K^gis. loajanei^Lipfius EpHcopus Culonenfif» 
8c Gaf par Dinoilms PaUtfnas SittadSen^s , qni 
r^onfam Regiann in Polonhfn deducerent i Et 
Dui Georgms OlToltn&kJcts • Falatinus Sendo- 
^ificniis, <fi\ in finibos Pdonix ^dventamem 
Kegis nomine czctperet. Sub finem Augofti 
inehfis comitant^ Clatidia MediCisa , LeopoMi 
Archiducis viduy , cztcrifatie Folonkis Legatis 
Sponia in Foloniam d^(ceilit , 6c infe^oeitti 
menfe Verfaviam appellcns ib Archtepifcopo 
Genefnenfi Regi tkfponfata , a'c (bi^niii lito in- 
aogura eft liirer I^egtaiom nurrtiiaxnm appara- 
tam (cdttio niagis ottaitt beflum Sk Coi^ccis ei* 
oitum t^. Illi , ih mpra mcmoravtmus ,ei[p^ 
dit! & levis armattirac i^Uhes in finibus Fok^ 
nia^apod lipkm Borifthenis , arcendu Taitntu 
^iim it TurCattini ibcDrGonibUs perpctao ci- 
^bant , Sed tune , ot iit . ocio infolentes ipitt 
Tolbnorani Procerum ditibriibus infrtli ennt. 
Keque niinis'teirebartut genus hominnos mi* 
libare • atc^ue alluetum latrocintis. Ig^itur ad 
coercendatn liCcrttiam Stlrnislacis ^onjecpolfiili 
fbpremUs mtliiiar prxf^dus jiiflu Regts,ird'|td* 
tiilhenis flc S^nianB tonflucntes HovutB propd- 
gfii^ulunl fJrdrficAt , eiqu^ tuendis opeianis du* 
centoium Gcrmanorum .przfidium ifopontt. 
Jd.pra^iidlum Cofacci ftibita vi cooiti inteifi* 
ciunr, operatiofmi^ disjiciuot. Qu^re'Con|ec« 
poifius priufquarn (e rcbellcs ma]artbos cbpiis 
coniirmateRr, Ntcolaom F6ta€Ciotii,FalaiinoBi 
iiraclavientem ad eos cum vilida manu tblegaK 
Is magna cderthteOfus » cum uoo alteroqne 
pislio prr fljgafo^ io o^^dttva Borovliiam c^- 
putilTef comrnc!atua^iu(1inchdam obiidfoneiQ 
dcQituros , eo adegit. ut Ducem funm Paidoct- 
um p^alo ante rebeliionem ek^uni, cum qos. 
tuor primofftbHs ipii captivum tradercnt. (^arte« 
nm datim caprivis inipantiiis fidcKQiiirequen- tU 4Bm conuuj non fwbtvcu i Pux Piphicius . ^ , -- 
pna fum rodis %pliuo capitis afife^ut cft. In- ^^' 
X«K h«C CanciBUitiisTar Uius celcbcis jiif ei fuof BtUum 
Iili1«» » can ma^ cjicotuai & popifUnam T^rf^ri • 
9»««»«:^ Tfoikac CKer(bDeii angufiiis r io Is- («». 
Wes M0l4air»2 campoi tiiafiit^ coq^ nova^ 
ia^ ««looias fraasfccfbtt , boii|tai« (bli faci- 
lc hiihafOf i|Uicie»c«. .>Icq«e ioipedicbac TiU'- 
c^RMp^ ioiff f acos AonucatfiM ,, Molfiavis Dat> 
mnue , fiHfr i o> ditiowbus bovos bofpices , pso». 
ptcicaq^ fowoi craaficu ir*iil»m peteackB 
▼idoo Tarcarpsum FfUKi^ ikqidcret » ak)He 
iffe gfOMai aciem , asqac^iljtilsm laispciniis » 
id mk»$ m Hiingarim> Tf aofjf]|i|iii9iii , fic 
l«il«oiac ixivpdooe» » pcoiiii«alff stqMe e«- 
paiiMm habcce^, At tmgim TaftaMcum.v 
lito«Bpc » ("qnem Chaoium vocsnt; pocea* 
Oam. (oBiB io booc modom inminai , U Tai^ 
ficambabixacoxibtis dcfitiui sp|ce ferenS' » col« 
le^Vcopiis io fines McldaviaB advetibs Clan* 
liroiaiom pcofidlcicuf . £omque (eoundo pf 9- 
£q pro6igacum • U cranfniiflb ptnnbio in 
fampos Dobruccnies profiignm peilequicurt 
doflcc iUnuiatbes ut fuis' impenfdcaiem fi* ' 
aibns tempeftateai macure fedsrpc: % cvoca» 
«iBi ad' fe CJBtimiripm itit^fici' fc^ i cUquqs 
iBileTaitaios in Taoticam feduct fufliu ica 
Mncepft Ttrtarocum re proclar^ geflacum^ 
liab in Taoncaro leveifus cft. Vauci camen 
ex (am Gtntimif ii • gc primoies ciaasfb- 
^eiiBn , dnm neqiiePrincipi (00 >. ncquc^ 
AfDQiMhi oh fndiim Camimiiii eonfiduat 
irailfa impkMaio Poloaorom paiiocinia, can* 
dtm coafti in fidsm T^icaram confng^mc* 
Bm» poftolancibus fccUs. Scd mox prsDcipni 
crtis tredcdm , una 11060 nccsiidint , paii 
Tarcarnm levitace tt 'm Rcipicadit^ 9 flc ia pu- 
ncodift uwfi^. 

Csttt^. T/.^ CaEtcramTurcis p« ho$ naotos arxTnM 

'■ '"' fivc Aflbw a Mofcoviiis eic^ia cft. Sita cft 
•d oftium Tanais fluvii , ubi in Ma-otnii pt- 
ludcm infunditar , opftrtuni admodiim ad 
contincndos in oflicio Tartaros Tauricanos % 
cohibcndofcjue Mofcosi ncin Mtotiinptlii* 
dcm atquc inde in Pontum Euxinum pint** 
cam exciccaot; Quarcctim Imperator Tof- 
carum ad recupcrandafn iUam . chflem atq^ 
, exeicitum inftiuxiflct repente exorto boc 
Tauiicano bcRo» omiflb priore propofito» 
Kttc vires atqttcantmmti intciidit. 
JA*rs vdm . Obicre ccdcm annd Bogushus Dux Pome- 
ri§rum. rantar » iiitimus ie)0s)BimiUx quz ditioncm i]. 
lam pct annos leptingentos obtfnuerat,& Gul- 
llelmui Landr|ravitib Haflic rcHAa viditt 
AfneliaEUfabetha » & Catolui ManrifaB & Mi- 
Vcnienlis Dux; & Vi^or Dux Allobrogom 
^duobus fiHis rcfidis ono fcx,^tcro quatoot 
' annorttffl , quorum tutctaro pfzteiitts firatrl»! 
bttS FrhKipe Thoma , Ct Mauritio OtAwSc» 
' y xoti (lislLcgi&Galfix fbtori teftamcnto coib* 
. roendavit. Quit res atrod dcin , 5c exitiafi 
r«A'^ /* bcllo caukm pr2bmt. Media «flateFerdtoando 
liut »4 nt. cafari» Vieon» filiiis mfcitor, coitab 
fistur, ; 'Epifcopo Viennenfi (acro Baptifmatiis fbme e«- 
piato nomen inditom Fhilip^ Ao^inns* 
Porto Folonii in Hoiigaria dccdlit c vita Pe- 
ttus Palfltannus Cardtnalis 9 Sc Archiepifcopus 
Scrigonicniis, virlircraium ac Wttotom clarito- 
dlne mtignis , Studiorum vero & Bcclefiafticl 
decotis cxtmius cultor, in qutm rcm malta per 
^mncm vitam aureoriim minia Nberalicer cflii*> 
ditipiodetiflimus facri patrimonii dttpeiifitcik 
t^%* Mcdiahiemc LegionesaliquotHaflBexGci- 
J?«i ' ^Nf- 'iecam ac dein Sofiittim fubita irroptione cxpo- 
^CA ff gnaic. Non miinus Cxfariani Pomeraoia pct 
P#if»«r«. cQOcretum ^adc .pootum lO' Rogiim kNb- 
IW4IS. laia Philippts Fk.IDI!,IIICT3 

TflcoETB vnmirjiifais 
s.iia.rRnfcsps m. 


I I i Am penetrare conmxi , pofl unum alternmque , ^. • 
conatom . ^ Vrangclio Pt«fe'ao Suedico , qui * • ■' 
iraofitom hupc idonea m>oo aileivabat«repu1fi 
fbor. Felicius multo Glitzingius firandebuigt- 
m Tribonos Garciom ob Oderat trajcaum 
comffloduro oppidnm fubita vi ac corona inva* 
dit,czfis infijper docentis fere quos^Stett- 
( aenfi prxfidiOiBannerius fubfidio laborantibot 
I Aiferat.Idem munimento ad VVarneroundam 
xci(St. Id in ofiio Roftochiano baud procul 
I Ettore fitum duau Vicethumii Sazonici Tii- 
boni ezpugnatam eft. Cecidit jnter primores 
Vicethnmlos ip(e « ftrenuos & expertse virtutis 
oiiks. Intec i»c annoni & comroeatos €«•' 
juiianos, inre^onetot exercitibuspreiTade- 
1 ^^^ Simnl Banneiiuscoovemu apud Stoc. 
I noinuaiD cdebttco ^ Zt. expeditis libero man 
I coBimeatibus,non fufleof andi modo»(ed etiam 
^gci^enieiidtqiie roilitls, qoi (bla vidus co- 
i Niitoiitier pr«bita paffim^CaEfaieistrans- 
r^if^t». farultatemhaboit. Ergo transfu^s 
i mom » 8c domeftids i Suecis^Sipplcmentis» 
twn ezerdtum viginti amplius roillium^ 
'J^t. MoxiecuperatoCarcio, VVolgaftum 
y^ ac Damtnttm ono tempore ar^ obudione 
tucunivallat , nollo jam amplius Csfareorum 
'{'^u.quos oltima rerom bmoium egeftas bre- 
^ ^omerania ejecit. Ita Gallaflius rcdu^o ez . 
^^citQcnmaliqaamdia in Saxonia apodHave- 
'*<i> nque Albim fubflitiflet tandem fob exitom 
initt, dohia focioromin fevolontate* fimtil 
<Si)torna penaria plurimom imminotis copiis, 
idreficicDdas illas In Bohemiam leceliityatqoe 
fcideovpcr hifoerna dirpoluir. 
„f er idem tempus Haffi padis breyibos indu- 1U' 
*•" » & vix abfelotis Paderbornam no^lurna VVtfiph^* 
>ggreflione per infidtas imeicipiont. Sedbre ^ca «^ 
^ focioiQm fbitonam falatini Ubeit fuo T^al^i" 

infonu' »Mn«« j3 c ^ftoriaru^ noftri tmfmt , 

• ^ i iofottumo iMcrum. Catcflas Ludoticw. 8» 

A^iseRcgis aliotumqne FnHCipuni anxiM 
inlSiai excrciium non contenflncndum cow 
Rcr ani.deftin«a novi bcHi fcdc Mcppcni,qiirt| . 
I Sucdicis multo auio rcdempiam fuo ip« 
ptsefidio inftiuxerant , magnamtjuc frumeni j 
Ic bclUci apparatuj vim aB geicndam fimD j 
fuftiDcndomqucbenum . piout foituna deaf 
fct. comportavcrant. Earo iguaitfibcm ]ail 
ante i Sucdicis maghis opcribtis nrmatam-» 
ahundcquc \ Palatinis pi«fidio inftroaain 
Vchlenius cbpiacum Cxf.fciram per VVcft - 
phaliam pr«fcau$ , aftu intcicipcrc inftnuii 
C^mpaiatis cigo qua; fubitj *mrefBom ne 
ccffatia eiant,6c l vicinis praEiidiis MonaOcno 
VVaicndorfio . Rhcna ac, Furftcnavia . fitmt 
militum manu eduaa , noau rummo filentic 
|4eppenam •ggtcditur. Supeiitwfoffii vilh> 
que modicum piimo ccitamcn t dein paulc . 
aciius fuit apud munimcntuth GuftavlinaiiL^. 
$ed vi iirnmpentium fufi tandcro Palaiinian 
viaas jnanus dcdcrunt. Capti pl«crco«<^u . 
tn primo iropciu cccidcrant , quadringenti cir 
citcr fcd magna cum primis annon» , « milfr 
ta^iunn apparatuumcopia. Hornccciosprafc- 
aus rracfidiicu(n vivusintejEcrqueinpoiefti- - 
temiriaorum pervcAif&t, quafi puderct liipet* 
cfteamifix uri^i fi^i ipfcexitiuro accexfiviCf 
peicufT) iu faciem.Ccnturlonunn ahero quide 
eo in captivitAcm ducendo inccr fe taoquaoi 
opimo fpolio rixtbantur. Mox cnim p«6»riit 
Centurio , ignominia acccnfua. fimul ne pitda 
(;bt etiperctur roctuens. Hornecdum ijieriiicm 
^aljfitti {eito traniadi^t . porro haud multo paA gn* 
c^duntur vius infoituiuum Palatinotum fpes plaoe pcf- 
^ Hait,. didit $ Dum enim coJleao exercitu. qoem tM 
fiidM, HoUiiidicis Sucdicifque fubfidiis plDrimum^ 

tQxcxa&t, • 1: 

■.V* 

'• / 


«atewu • Meppe ns «miinoocni r^ftaiiraturi^ :^ . » 
lemf bvUm obfi.dcot • Mclchioi Hiixftlditfs 
Dux CjF/jreaAUs > cim omnibDs copiis qt]%1li 
VVcilphalia eraxit.obviann proftAus jufto pr«. 
]io FaJMmos profijgat , CaA ad duo milliat 
,G*ptaimpcdimcoia, «tqucinrcrca ioiignc^ 
lcciicclidis AnglicaAZ^ \tai prixJcro Falatinti Ik 
htgt ▲oglis coHatum. Carolus Ladovicin 
iuto<t»ajoi cjt fi:atribus4uin Khcda veftos pex 
^iSai^m fiigani pxaecipitat • fubmerfb cutrti ■ 
jequis , & aariga * ipfjC folus srgr^ cvafit , 8c 
|tdcs ijide Mifldam ptopetavic. Rupertoi cUtn 
inagBa iUnilitaro inano in potcAatcin C«fa- 
liaoorum pervenit , \ quibus fplcndid^ ftcli- 
beralitcr hftbitus • adCzDrem dcinvi^nnam 
aiflbs cft. Porro Hatzfcldios cam infigni 
viftoiia potitus , pofiquam palantes adhtic ali« 
ffBi copias apud Bremam oppteflifiec. Clop- 
paboigttm primo , ddnde Vccbuna » ttqne 
iGa nonnuUa loca recnperat. . . 

. Otteram Betnardus Dox. Vi.naticiifis e« Vtnmtin 

, I>elfpeTgenfiuin faiicibus priiicipio anni im /f f^'/** 
provifo cmcrgens » atque mde per fines Bafil **f ?^«r 
Bcnfium , qu'i mediarum partium erant,eiet. nm» 

\ mm prodocens » apud Stcinam duo armato. 
nim millia Rbeoum trajidt. Per qnos occupata 

' Sttkioga leliquum inde exercitiim Liufenbut- 
P^ uaducit ; quo flcile ioicicepto , pontem« 
&trajicicndaium copiarum ficuuatcm nafius 
iliicinfcldam dnzit , atque urhem iUam fitn 8c 
ifinmtiooibus pxzvalidam obfcdit. Excivit ea 
tcs Csfareanos & fiavaricei Ducca* Savcllium, 
Vcrdanom , Spcrrcoterum , Enckcfordiumo» 
u Tnrflenbcrgium * ut quicqoid copiarum in 
>rozimo erat contrahcrent : & liberata Khein- 
lelda Galloitrans Rhfnum iciicereht. Trima ^i^^f 

Sugna fucccffit Cifarcanis , pulfufque ab obfi- ^^r^,^. 
ione Vinaiicnfis Liuficnbargum recefiir. _^^. 

Cctcium ^ji Hijlarsarum wflniw^ms, 

itf iV Caetcruni pefiiidic revexfu» con6rm«o ci^jigff 
* ju Scdelendahefternaigflominigpcrc opMnJ 
Qihil minus opinante$ CxArcanos , THM^wt^ 
iropem invadit. Opri Duccs propc omnck 
Vcrdanus, SavcHius . Spcrrcutcrus , Entkeifi 
fordius & alii minoiuni ordinum pcrmul«|^ 
Saveilius haud nuilto pcft incuria ci^odtinMij 
(Clapfiiscft. Caicri Paiifibs mirtT. vimric^r'^ 
tam luculenta vi^oria potitus cztemplo l_^ 
XSubcroatorem KhciDfcIdc raittiti fapitatorqqej 
iit quoniam fufp Cxl^ntno exercim nuUa ij^m\ 
aajplius libcratiocxpc^anda fit , fortunac edk-; 
dat, atque lubcm honcftis coadhionibas f a<' 
f otcftatcm vidorum tradat : fin pcrgat obfii** 
sarcanimam , & ulttma cxpcriri conftiiujr»] 
jiegat & dc cbnditionibus po^ea audinmmr. 
I^ubernatoi argre iropetrato tridui f^acio, poft* 
jqiiamcladcmruorum, lc ^ VinancDii otnni» . 
ad obftdionem ftrcnueapparait intein^t / db- ( 
Tperau lit^iatioqe brbem decfit. lu pnefidiarii 
pmncs more mintari cum (arcinis atqoe ionpc* 
. did;ientisBrintcomdimi(n. Fiiburgumdcioitf 
Bri.fgovia pari celeritate vifiarienfis ezpognar , 
Tubingann , Stutgardiam aliaquc miriora oppi- 
Eripiei da pct Tubadelium & Rofam duces fiios iih- 
•bfid$9, -^eicipit. Inde poiitis eminus caftellis,8e vicinas 
regiones popuUndb Bciftcum comnncatu tn* 
, tercluderc * atquc ita paulatim obfidere infli- 
tutt: Inerat loco , nuura ac 6iu validiflimo* 
. prxiidii faris, cum pracfe£io Reinacbero,fcd de 
• commeatu male pioviftim fucrai j Infuper ap- 
^ratum militarem gravi infortunioafAixitcr- 
ror militum aliquot gregariorum , qm nod^e 
intempefta flimuhnte h«ud dubieinopia , gfa- 
|)arium publicum irrepentcs , ut farin« afiquid 
fuiarentur, in dolia pulvere pyrio plcna iocide- 
rc, quorum unoaperto altcroqne, traconje- 
^ta cft, iUapn» fbitc ignis« viuoa dolia , qoo- 

itMII m fiiprai odogim a fueire , ic qulageiitps fat- i6x%^ 
frtnoJRos condniio inccndit difpeciiiquecuin ' ^ 
■>ga% clade honDtnum aEdiomque quxio pro- 
iJMo ecaat. Daos tamen ex ipfis auihocibiis 
■fiio qnacafa (etvatoi aeinacherus Pcaefe^ 
ttinccain a^ iuffir.Ioteum evocatusexi^Veft- M»v4 C^ 
'lilia loanoes Gotzius cun pacte execdcos far4M§~ 
» ibi erat 4emeiatqaeitetom penuptia fieli- rMm cUm 
m. boftJBfn aacionibus annonae aliquamulum dg,^ 
Mem tmportat. Scd apud Nrvittenwcrje- ' 

^ acri prxlio cum Vinarienfi coDgtt(^»j^^ 
i^fuqoe hotaiom craeRtum atq']e ancepacer« 
boen prccipots (iiocom amims fiiaditur^tejl- 
Iteooe iode in agram VVurtetbeigicum «, 
liiftnfl tamen ^ ?ii^s Tiipadclios» feeuodos 
loftyiaarienfemexetctaishQltiasdox. Cmc-, 
mtonoiM & commeatuonujti. fuprao^o» 
^fntes, quosln urbem fiibmlctere Gofzius oe^ 
tKfeiat , in bo(lium potcaatem omnes pet-. 
mece. luffitquc eoi vioanenCs pec exeta-, 
«n liberalitec diftribm. E* dades Brifact tan- 
fai exddiom fott. Nam mor fufopipcul 
lottu Csfariano fubfi<fiourf)S Jufti»wltcJj«b 
«m partecircumveHiri*8c ne quld alwncrt^o. 

nroamplioafubroitupoftct.fedulopipvidcti 

tepit. C«tcrnm Cacfatiini eifi daplici clade rtw* & 
illiainontamenomifeceliberandx.urbiscoo- ^«^;^ 
fiiim.evocati« i Lothsringia CjroloDucccx gtiuttt* 
VfciiiLamboio & GoiEiociim feptem Le^io^ 
iiibos, Sed hi Goizio paiece iMffi Bt r#s ita tn- 
ter iUos compofitaj ut hi ci$,Uh tcans Rhenom 

I ciftra hoftfflmaggredereniorxotharmgidifta 
«e ciim hofte aSSl Thtmiam cop«c^, eua. 

^ a*«te«tdiyo^ pacte Gotzio ..facile i fo^- 
laDdbd» oumeto ^ncuiiwr». captO 8*"««»?»«-. 
ilo-, rooUifque e»: piim^cia nobUitai^ Jptr^ 
dadem ilUo» okucus Goizius dom folus cum 
L.mboio» .ti|«*idco iWU «ftia Yinar^^ 5M- Hlftonmwmnefidumfmi y 

-^i*, filim adotitnt* expiieiuito imoalteffoqiie 
' Ltiflbojo boftiucn mnnifncAto , detfidfr dc 
rdtquornm' periQ^onc nimiual ekoi deffte* 
f ans teceotot oecmk , nuUa'alit.xe tSs&ft^t vi& j 
quod hombos cettam nAoctaB fidociam * ^ 
j.'^, fe(BlKKnatMnxilildcrp^ttioiiMfiaunSefit« V 
J^l - . tandem Bttfkcum fub aomfinen» , adnitktieA 
tV?'» f«mlsnecefflt«temada]teiudedilioiiemfscii 
jr ^*T Fsima^iftijonparcitmnhumaniacaroibnfc Ca 
Mrnnas, ^^ ^^^^^ ^^^ mqrea, cotia, 8c eiuTmodi ali 

in delicitisfittffe^ PocfO rausiamfuUcfiptaAia 
deditiQnis con^iooea {«Beevectti tia Dnci 
Vimrietifis y podquam intelleik ttiginu fec 
captivos GaHos tnedta per ecgaftbhi mKerc: 
veriilk) eac qoibtic fcptemi wmiirivis adfai 
tbcifs in^oiimm abfiimpii efTenti Oactci*~ 
Btifad amiflio lec , GaHicas in Impeito ] 
ftmm-($ibili>Mtf eo nMiote GaBocumg 
quod c^os liberatioi tot conatibaf tentata/iidi 
Ducis vigilantia ac forcitodme innihUwiir^ 
Ctdt0et. Gotztus^magnam pactem cnlp» iaS&^ . 
nutt , quod fua tpfe necKgentia tcm pciditfiflei^ 
itaqoe mox- judtt*CtUns adidicencEwt cmf— i 
Ui Bavariam evomto^poil bietmii ietc fpadwi» 
dimti!^s»!»pfliftiflOmlKnioKmtcpootriv^ I - 
Hff ff^ TiiomohaDtibtis hoc amioiapud.RbeflaA 
/>4flM* Vinarteo&bM - GaUifMc Hifpanoa ^ •onuirtn 
cM^M^ Belgtotifff^amaqiie tbt«m2iiberalitttceeBC«4 
H^UdfuUi vit. Me^reloniOflollxadi^cmnrmagnaeJBiici^ 
& gslhf, nis parte doatt VVilbeiml. comitis^Niflbvii 
^tta.vi occtfpavcfantOUoum .propttgmOH 
him hlQff procol Amverpb » j imqoe ihi nidm 
^erefftoficbaocon fedHifpai»amcfl^i»joiitli 
'fia^cUoftationi > >quid<]aid 4n propiii^fia^ 
itdtdtumeraf y^dutunr, Btnthil opinaaM 
Holfjhidor , multt^ffMfofiQ iwmero ac viipno^ 
^im necv0aH« d^CeMira^^opttftciflhimfoik 
ioradqiit: Itfioe^pciaioittiviitCaJloolafi 

HoUaodit l. 'Vac«,-^««t. I, I , 9c magoam paittm tzCi > aut in flu- ' ^ 3 1 • 
conspplfi Kjuif pedcre ; Capd fercbis II» A«4p. 
e dc <|aip^na > cuin navi^is uipra odio^rumcAd^i 
vk» iNtftUis <)aa4'aginta ^uinque 9 & tor. ^iti f«/« 
~ IL novcDdecinf , oaini piacterca annona, ^wm^ 
«ppajratQ miJitari* Neqoe vi Aoria ipfis 
doribus inciuenta cxtidticx quibpsfexcciitl 
e, pluiibuf faMciis,,in loco pixHi* aut deidde 
viiliieiabus occubucrejEioliandoium cladem 
itmors.^liiComitis M^fibviiqui Duxin- 
ftaE.espodicionift fucrat. £adeai fortuna ex 
ttQk Bc^ £aite » qu2 Galliam attingit « 
^ ' Ciccoloipincps , cc Thoinas Frincepf 
» Gallos du^ Caftillonii Audoma- 
^acque Hefdiomn obfidentes , magna inde 
pade oattiicstQs.i^Galliam lejiciunt , captis ex 
piimm iicibilitate qaamnlpnmis^quidein- 
^~~ t IkaxeUa» in tfiumPum abduf^ifuor. 
nclihaiid mi^ poft Geldriz obndionem 
tc.cara tentantes efRifis fubito aqois cum 
lionct fitaf p^rficeie ptohibereotur , ab 
icntibos iicHia^ lii^nis , auxilloLam- 
i,iBfigoicUde fiiodaotur«Ncq<|e quicqnam 
sftatc pcatCKCa }n Bclgio temitum fuit«ratis 
' iiiflBcibo6Hi^anis.9 quod duorum hoftiufti 
r(Wcx|icditioBes magna eoium clade tiri- 
icdciidiiftar. QUtiuSk in Hirpania DuJS 
ulco^noB maiore felicitate Fonteiabianw 
Biedic 9 cdebrem. ponum munttumque ad 
ttris Ointabrici prarfiditinA* prxcipuamquc 
ationenabJiaifium in indiasi:x.eftpartecom- 
JcaQtinm*Comcni« . ab initjo iul il in Septc m- 
bsenvuiqiie.meofem. cootinuata obfidione., 
Biqncomni peoc a^o occi'ifbad<;opropead 
mbem acoefiiflct « ut parte mqenium cuniculis 
fubm(a. cenero fc vidboriam in manibus habe- 
ic opi naretot , repcotc . oibil tale metucnifbus 
Galiis » Htfpaai pei hbftiam: fiatioocs fiducia 3)tf Hiflorimmfufirftemforu, 

l^jg, tam prophic|uac viaori* neglJgentius cuft 
tts, roagnoimpcrairnimpum , utbenacpie 
pulfoindc Condseo obfidionc libcrant. C» 
exGilUs quadringcnii fcrcs duo inillia fci 
aut undii fubmcrf* pcriferc» Impcdimcoti co 
omni caarcnfi apparara, qui opulrnttfliaBttS f\ 
it, in manibus Hifpanorum manlere, 
**' ^*r' In Foionia cckbratis rcgni comitiis» Paoli 
mc4.PM- cJusquiannoiiipcriorc Cofaccos rebcUionei 
/i*« ccptantcs duscrat, Ordinum iuflu capitis fup 

p]icioa&&usc(i,fiuftra implorata (ccQtitatr 
quam ilii minorcs H^itOCx ptQmifcrant. Cst 
tum Cofaccos id ni?plicium in longe maxim 
turbas eicivit, qui tota «ftate 3l Nicolao Pota 
do 8c Stanislao Conjccpolfio oppugnati * co: 
ob fidem Paulucio nbn fervatam, ad noHas pac 
condiiionescompdltpoircnt, mulas 8c grtvi. 
bus dadibus nobilitatem Polonicam exeicr' 
xunt. Gcdanenfes qnoque novi portotii iofii 
cioapud Vladislaviam tecemer k Rege inlitoiff 
Pncenfi conditam , atquc sk (e di£^am urbem» 
infirditionem ptimo popularem, ddndc adar« 
ma ezcivit. Querebantut GcdaneBfcs hxc pii<i 
vilegiisfuisadvetfatiquae ^ muUis retro Regi* 
bus Poloniz habeteot. Itaque res diu «ttro d« 
troque legationibus dcliterisdifeeptatai tan* 
dem quod in manifcftum Reipubllcs bonooi 
yergeret , reiedis ptivatorum qaerimouiu» 
, publico Ordinum conlenni ac decreto definirt 
fle probata eft » miHSque mox tam ex Senata 
quam Nobilitate viri primarii , qui novi vefti* 
galis modum «ftimarenr^ ordintrentque.Obie- 
re pcr idem tempus in PolonU Tiiomas Za« 
. moysl^i iiipremus Regni Cancellirios & loifl* 
pcsVVczyclc Archiepilcopus Goefiieofis^ Ifll 
Geofgius OfToIinskius ^alatinus Sendoniiticn.J 
fis. huic toannes Lipfius Epifcopus Colmenfis 
fiiffcdas eft. Eodem aooo Piioceps CafimirBSi I ^ J LvDaYic-vs xrv. Regjs feater cimv aoimi cauft in Hirpaiyam na- .^ .• 
vigacec» ac focte Macliliam pcovedut in litiu^ ' 

Galiicatn exlcendcret reficiendis viribas > atti« ' 
netur ^ piaefedoGallicano cunvomiiicomit*- 
tu» tbdu^ufque inde ad arcem Salona , & mox 
Citeconem biennium pcope iub cuflodia fbir, 
Tasdeni fummi Fdnttficis > & Regis Vladiflai 
pcedbnsi miflo Ciiriftophoro Gaffioyio PUad- 
na S(ii<^enrcen(e > Jibetatuc , & data pritit 
Xpoofiofie deea cnftoiSa noa vindicandacum 
Aonore in Poloniam cedacitttr.Catteium GalU 
ctttlam CBfiodiSB habebant , qnod Poloni eo 
lempote Csdacds Legionibus immixti , flc 
Princepsipfe CafimicDs C^ri> contra Gal* 
lotmiBtavtflct. 

imec h«c Regp Galliae poft(vigind &aiii. 
pUttft aonocum fterile conjugium ex Anna M«« 
cit R^Hifpaniae fbcoce fiJius nalcitur Ludovf^ 
casX^Ejot natales non Faciiiis medOyic pec 
Bfu verfiaGaUiam»fed inHi^ania quo^» noagno 
gaudiocetebcati(ant. CHtiisprxterea hican» 
nus orm illuftcium tibetocnm fiiit. CfltfaTi Ma« 
similianas Thomas, Ele^ori Bavarix MaBimi* 
lilnas PhiUppot Hierbnyoins , ^Regi Hiiptnia^ 
inm filia nau eft. At Tauiini in Fedemontio 
immataramotte«& magnoProvincialiom ludti _ 
fiiblatns eft Francifcas Hyacinthus » Frinceps 
Sabandiae » o£to fere annoium puec unoadhoc 
fcatieroperftiteCacolo*£manoeIe quadrienni» 
Qin mors magis roagirque Res Sabaudicas io- 
volvit » ut deinceps annis iequenttbui narra« 
bttuc.' Obiitpetidemtempos Fcag« Bahhafat 
Iftrctdiiis , Eqoes Meliteniis , omnibcis retro 
WUfsiocxecdtaCsraiis , firenni duaorilfa^^ 
mm iiifign^itt£i€inoiibus coflfecutos* HISTO. HlSTORTARUM 

Noftri Tctnporis, 

Afithorfu 

ADOLPHO BRACHELIO, 

LIB^B, SEXTVS. 

Comple6lens gefta annonim 
I ^39. 1640* 1^41. 1^4^. 1^43. 

lEt deinceps ufqui ad annum 1^4^. 

SUMM ARIUM LlBKI VL 

t^lQ, *\AP^^ Bemtrdi Ducis Vimine»jK»ejmt 
iSMjeHgreitm dieie faeramemmm Regi 
GoIUa. Res AnglicanAj ejufque heUi civi^ 
lis &rige. Seditie CacaloHics. Ssteci ite^ 
rumimfadusttSaxemamtMifmatn,, <$» 
pehemiam, jtrchidux Le^obbis fe G^ 
'neraUffimui. 164^9 . expelUt Suecos ex Be^ 
kemia, CamitiaRatisJp<me»fia imh^k 
Cifore. ReiHiJ^ahicAy Sabaudica» Bel* 
gicjt, Mors jEliSoris Brand. Amuratbse 
Jmf :7krcartim. TerrA motus in Germa- 
'nim.ta^. Ssseciirrunftmt in Germamam 
fitperiorem.BanneriH4 duBor eorsem mo^ 
ritur. Ohfsdiovariartmurhissm. Coms-* 
tiorum BMtif^onenfinm finis , (^ fssmmm 
fjtti receffus. Rtx AjsgUcana , / Belgica , 

Gal- GaBkd. hSjm 'BertRmm^ CatdmMBs « 

Gnhemmwu Mgtnrtm, t^^z, Cddes 

%4tmboji in agro^ Cokmeftfi, Goadjmot 

Colomenfis eligitHr. CUdes fdjkreortm 

afisd Sueiniciam ; ^ herum dfnd tJh 

ifiam, Rfgis, GalUarum mater morifur, . 

hemlRkheUsu CarslinaUs y ^RexGal^ 

ItsL Ludovicus, MdtrimonimfffJPrinetpti 

Neohurgici : Ses GatUcA ^ HifianicA, 

i6^, Clades Vinarienfifsm ad Dutlin» 

gam, 'RiBsStteMsmminlmftri^ii^GaUo^ 

rum inBeigM, beiUsm Foommfi m Ita» 

Ua.i64jf, ^ort VrhamPlfjt, pettitm, Suif" 

io-. Danisun^Item Tranjylvanicum, Mors 

RtfginartsmToloniA ^ Hi^ania* Sdva^ 

ricorum (^ Gailontm gcfla, Rex AngUtt 

armttitLhoraetmt» O* cidittsr a Varla^ 

mentariis, xtf^. ^Rss Imperii ^ Sueco* 

rum, Clades Cdfareanorum in BohetmO', 

Savari cAdtmt GaUos , (5* rttrfitm cddun,- 

tttr, Res GaUortsm contra Hifianos. Mors 

Atcis Mofcat)ii. BeUtttn Venetum cum 

^cis.td^d.Regis PoUmistfecunde nttptii, 

BeUiftatttsin Germania,Terdin4ndtts IV, 

fit Rex, Res GaUo-BeigicA ,, jinglicAy, 

BafiicA ^r^ id^^r, Sueeorttm gtfla in 

Hehetiay Bohimia^tte. Armtflitium Ba^ 

* varicttm. Seditio Vinariehfium , c^Nea» 

foUtana(jpc. idjf.8, S^ttecorttm ir^ BAva- 

riamirrttftic, fragtLorxa ConingsmarC' 

P X kio 340 Hifiori^rtmncfiriumpms^ 
%6i9* itio ittfercepfO:, Bjbs GallicA HMfflcA^fue, 
^AX Mm^erii o* Oftu^frUgA conclu^t^ 
Suj^plicitim ^gis 4^iii^ 

Vtntrifn. xr miricnrijcipto ui tntc dfiximus &rifaco>feC- 
pt S*f^ T £1, jjjj luuitiis prxliis cxcrcimm (iib anm hujm 
er w»r## jnitjorti , ihsatjVirtditin htbernatuin retraxiu 
%)m^ti it>id£^,uteiki loco hoftilir Itccmttts bofpi, 
tsai Se nullo aod didium ^pcre mifttiiiieDU l 
fecoci mijice > quem (upcrioris aqm multiplices 
^iCioiizm omnem Uceotiam c£feraverant« af. 
fIi£U • ▼cxaciqQe.Fontarltiwm modicts viribQs 
mbscum.adiiulc {>ertis vidores cnfluiifieti 
seise QktmtKvctdio i^onrqltam fidocim loity 
iBColis^P^opeomnibus ferro iiainmaquc^truca- 
<iitis« Sed pofleuib Krifad ocoalto inter f^b dtA 
fidi(rKcgcrnGaiIi3 ac DucemViiunenftfn cor. 
pitcol^dcre, dumuterqneurbem Ekefltpo- 
)enti^mam> st(jue adco cUvcm GexmaniaB 
ad (c pertcahere nititur» lllc quia auiuno 8c mi» 
)ites 9 hic qiibd labdrcm ; & pericula commo- 
dafler . fua(|ue ipfe viftuic 8& tngcalo rtto dif- 
Ifcillimaita ad f elicem exittim peiduxif^r. ip» 
Itic Yinaiiealisa^sgna prsmioium fpe in C*l- 
lias evocatus veoire non fuiUiuitt. Caetcrom 
cruptucam aliquando rcmin grtviorcsdiicor- 
dias mors Vinacienfis oportuna componnt. \% 
enim adulco jam vere \ Burgundia cfducent* fe. 
bri corieptus Ncoburgi in Alfatia dtem cxtie- 
mum obiit , cura escrdtus (^uatuot fuprcmif 
tcibunis litltchio , KtHbvio > Rofa 0c Ocbmo, 
q|uos ctlaili iofigai legiropcorecotaseft con.- 
mcndaca» Annor^miiiic quidqueSe triginta 
quorum roaximam partero cotol^oc cont^a 
Czr<rem belloexercuic , haud dubic fi fiipet- 
vizifiet Jongius vi^orias produdutos .' (|u4s 
ilU (uptcoio f i(c caoo OMgoas ouilttpliccf. Uhgr Smus. )4x 

qoe tndulgem fbrtmia contulent} Trooepot i£^^, 
ftdt loanirit Friderici Elcftorh SazoniaB 
qoem (iiperiore farculo ( 1547 ) Caiolut 
CzTar prslio apud Molblergatn captona , £- 
k^cratu , 8c inagna dinomim paitc rout- 
tavit. Ipfeanno hujusrarculi quarto natuteftf 
iniidmas quidem ondecim fratrom qgi fere 
pinnes etiam adverfus Caefarem militaiunty 
fcd belli gloria , animique magnitudine U 
felidtate omoiom clariflimus. Volgatum dem- 
de eft « de qoo tameo nihil temcre affirma- 
veiim y mortem cius venenn feHinatam , ar- 
^oe ejas rei deprehenfa veftigta dum corptn 
ad ctnwiituram apeiitor j nempc qoafi nimiafe- 
Eatate jsni obftarct fiociorom nomioi ac cupi- 
• ditati , qoi licet abtpfo molta ac magnt ficri y 
' optaicnt tamcn peihociHom niagDi ficris* 
' gmisierreiit. Sedficcft: Nemo ferc magoni 
,''itqoe exccllens extfa adcm fioe vcacniTttfj^- 
cfooe motitui $ tmatqoe vulgot de infigniom 
heroanicnnratrodacredeiet 8c prsdicare^. 
Carrctmn qoamum rerum motticntom inDoct 
Crom fit ftatim tpparoir, Fitmores enim oibi 
exerdmt-amifTo ctpite difcordct dom ahei 
I «heri paiere fecufat , nolla le magna pcrto« 
jtam sftatem cfieda, itffiqood Cruceaacum, 
i ttog^amqoe 8c alia nonnoHa ad Rhcnum loca EJHt #«• 
Vintetceperint t tandem amo GaliicodcIIniti ad trti/ut 
|anes-RegisGalIiatum di^ioci faaamento, RegiGaH, 
ceitisconditiombuttranfettnt. Ita Gallo ^rifa* pterAmen» 
tom ,' Friborgom , moha Borgoodis loca trt- twm Hcit» 
■ dita. In qua re rantam illi dUigemiam adlitbue- 
iie, ar Caroltim Ludovieum Talatini filium, pei 
^ridem temposAnglicana pecunia inftru^tom 
■tqoe iterper Galliam duobos tantum adtti- 
his comitibut facientem attinuerint , jufle- ~ 
^nrqut irinerit fijitnOitutom reddete » dcnec. 
leboi cum Vintricnfibat cempofitit » nullut 

r f ampUiis 341 Hiftorisntmm/hiten^kf' 

1 6i9» ampHus mctus fiiic.ne iUe nauntes ad icLe^o^ 

pes iui piaEfemia perti^heiet. Injuriam detenri 

Piincipr* Cazolus AnglijE Eex, & Reginasue- 

cix per Hteras conqueRi. Tcd le jain peipctrata, 

cum emendaic non poneot, omiieic. 

Ka ^H' ^' Carolum quidem &rittaniaium Regem \ 

ilicdnd/ pf ocurandis cxteinis domcfticjc turbat rerine- 

«IM hell$ ^*^^' ^^iun^ initium , ut omnium penc noftrt 

ivilit ^«'"potU bdlotnm dafficum 9.clig\o efict t d 

m£0 Scotia cxoxtaai t&, diffidio facioium , qiiod ut 

* * tnclius intcliigatur paulqalttus re^tendtim cft. 

HenHeiu Hcnricns VIU.AngUz^x cgm (upciioxe firctt* 

VlUtTix, ^^ xepudiata CatbaiioaCarcU V.C«iaris matcc- 

tcca, Jcgi tima uxoie>ad pcohibitat nupttas cani 

AnnjuBolcna tranfiviifet, Bequccjus|cnatri- 

monii Romanum Ponti6ccm authcirem babe- 

xe pofilct f paUm ab ejns obedieotia diTceflirt 

•c (e caput Ecclcfiae , & fnnnium factonm) , 

Trxfidcmconftituityiecioqiieinbibiiit oc quo4 

^inceps commetcium cnm Roniano Fontifi- 

ce Ecdefia AngUcaha habcKCi i extUo » obox« 

te» varioque fupplidorum geneie punitisiis 

qui Regiat voluntatt refragabantux. Cstcca m- 

vtcoi Rdigionis capita xeliquit Henticus, 8c 

quanquam damnatoDo£iore> DoArinamts- 

men retinere voluiflevinisefl. Igitux inido, 

non magis periecutus eft Lucber«nos,Calviflis* 

npfque qui tum.in Gcifflaoia ocicbantur* qusm 

qui (uuminEccleiia Anglicana Ponti&ttam 

s quod tumJxfx Majcilatis crimcn eiat,, non 

syRQicerem. Sed conMnone Romasi FontiiK 

cis odium paulatim condliavit di(Cdentet. U& ' 

Angli 8c eoium dein contagio Scoci qoo^ , 

non ik Pomiiicc m^o , (ed ctiam i doftnna \ 

ejus xeccireie. Quam doArinam (adeo matan- 

tur humana) nuper Rex eoium Henricus , edt* 

to tnLtuberam libcUo glbrioie propugnavcrat. 

ut ^roptecea ^Ponti^cc RomanojP#/rf»/erarF«<* 


XJher Sextm, |4| i»'i timlBm j qncm flc facce(]brei rerinDere , .^*- 
I ir.ereretar. Mortuo Heorico rucceflit fiXm 
I Eduardus , cx lana Scimeri genitus o^o anno- 
f inm paer* Regnumque 8c Pontificaium(ex« 
i ennio f«c pcr Tmorcs admiDiftrtvit. Subeo 
. jnovannn opinionum Magiftri cultorefqne ccr* 
/ tan'm irruperc , 8c in Catholicoa odio Roma. 
• ni Pontificis tccrrtme quxntum. Poft mortcm 
\ Edaardi Mtria Catharinae repudiats fiJia , ac 
I kgitima harres regnttm obtiiiuir. lUa, cnr» 
I piirris , \ rencris Cat,ho]ic« fidci prarcepvti 
I imbuia , nihil prfus haburt quam crt t\tGtii h«^ 
rcrids, 8c rcTciilb profano Pomificatu « rcin 
Catholicam redocerct fiabilirctquc. Scd reni 
bcne conftitmam immatura Martac morsevec- 
trt. Succeffit Elifabctha , filiaBolcnx, Jkcoo- tliUyt* 
trariarRcIigionis prasceptoribasinflitUta. HatC thik^ 
«brogaris quz Mtria pro reCathotict conftit ue- 
rh, ad novorum m^agiftronrm ingcniumAngli. 
canatn Ecctefiam reformavit , novo twaxi^ 
Kegina 8e Tonrifez. PJacita ip6us'ditBturnitifl 
Imperii firmavit.Qiicd annos quinqoe & qua- 
, dragiota ad rnitiunHWcDli faujus produxk. 1 nrr^ 
!• qufod tempus Keligioncm Carboficam graviffi. 
' mis periecurionibus plane pciTumdedit. Elifa- 
\ bctha , com vitam in czlibatn traduxiflet , !«- Jgeehfi 
* robum Itcgem Scotrae cx Maiia Stuarta, qaam 
ipji intcrfccerat , gcnitum , hacrcdem fcft»- • t • i 
i^mo fctipiit. Atquc li primus omnium anls 
fc Regum tria iHa Rcgna Anglix , Scotiae. , dc 
Hibcrniarquictuf obtiflUititcli^o ftre Ecclcfia- 
[ ram ftatu uri £li(abetha inftituerat. lacobo Ibc- 
; ccflit Carelus filius ex ADna Pnderici 1 1 .♦ Rc- Carolm^ 
gis DinisB fiUa. Is dU(^a in Matfimohiunn Hen- 
rici Miria RcgisGiiliz fororc^^ externis qui- 
dcmmotibas Tcgnum quictum habuit. Scd 
r fludium ^eligionis in pattcs diftri^z paccm 
! tuibavit.' Nam proicriprae Catbolicae «. cunv 
I ' P 4 omnes 344 Biftoriamn poftri t^oru, 

%4^p, ooi nes e vicloa GanuDiaG«llU€)ue Ct&x con- 

' fiuxifient , Ucobus anno hujus fzculi o^^avo 

decimo.ln Synodo Fetrenfi ocnoia fidd capittt 

tanquam funinius Ecclefixmodentorjin cei* 

tum librum dirporult j voluitque , ot per uoi- 

vecfam Biitanmam (eivarentur. HscAugufia- 

jiae rtoteflantium in Germania conifelfioiu 

fece erant conformia. Sed Furitanis > ita Calvi- 

luanos vocant > pluiima eorum non piobaban- 

tui, roaxime potefiasEpifcoporum, &ritui 

.^idam acceiemonix, exipfa Ecdefix Ca- 

tholicae confiietudine petitz. NamAngUcum 

.a ReligioDe Caiholica defeciflent , multos ta- 

meo ittus I ac ceremonias letinuerCfUt gennfie- 

xionem in Coena Domini , celebiaticnein cet* 

toium feftorum ultia dies Dominicos» privato. 

tifum Baptifmi.Sc Coraar,ConfiiroatiooemAiu 

glicanam«Deoique£cdefiis,ua jtm multit \ fat- 

culis inflitntum fiierat,adhuc Epifcopi prsfi<te- 

bant» eafque infeiiotes przpofitos Jc mini* 

.fiios ad pixlciiptum Regis taoqnaon.fiimflDi 

Bpifcopi gubeinabant. Hxc omnia ut reliqiiiif 

Ecclefiz Romanae averfabanoxt ruritani* vole- 

bantque m omiflis ceiemoniis , poritas fidd 

ad fnae lefbrmationis morem coleietui. Mazi- 

., me autem impugnabam fipilcopps» qui Ubetta- 

ii confcientiaium obftaie videbannix. Eoiwn 

Tiafic» tntem authoritatem piopugnabat CaiolusRex» 

..f didetatque in vulgus foimulan ritmim . fob 

'LituTiU nomine, opera poriflimuro dccon- 

filio, utciedebatui. Guilielmi Laudi Aichie- 

pifcopi Cantuarienfis compofitam ; lllam igt- 

toi ut Scoti ob(ervarent pizcipit. Simul ut Epi- 

fcopis bont fua leddantui , utque gubernatio 

. Ecclenarum reftituatur (eveie min£t , iofttttt- 

to adid peculiari magiftratn , qui omnes ad ob- 

. fervitionem hujus Utnr^u compeUerent : fie 

ubiopus eflet/everioiibus foenii adigerent. , , :■ ■ ■ 


' i^OHi 


. : ;.'i-,; ,;■", ■,- 


• i.LyAi'-. ■■■'><■''■ 


".' '^'- v' 


■ni\iu^--..uc !..'■ Fere «d iiH^dam inquidnoms Hirparicc , «juo .^,^ 
«•joieiciioicresKcepucft. luqnePuiitani ^^ 
«omr» quot harc maxtnic fpcaabant , confpi. 
ratfoiie faaa , atnhoie Alezandio Lcilzo ' 

npvamimcr fe foedas faciunt pro inuttia Reli- 
poois Sc libcrtMuin fuazum defcnfione. id an* 
no fupetioie conftitutom cft , finoulquc ^itus 
«bci fttb nominc Hsrmms ewfefionum , fu- 
peiioiiLituigiar planc contrarius. Conioratunv 
ibidcm contia Epi(copos , ut ab adminiaratto- 
fie Ecclciiainm airoveicnrur. Dcinde cxuto 
^f§a tlCgem ruum obfcquio , quodillas in Ee« 
Hgionc nofatiofles conicqui folet , Edenbuto 
gomoibemScotiz ptimaiiam CTrtoibato piar- 
udio Rcgfo y aljaqiie noDooUa opfiida invadunti 
ac(oiscopiiscommoniQnt,DeniquccQntraRc« , 
gem qoi cum patva Anglcium & Hibcino- 
tom mana adfinesScotiacadvolaverat , aVmati 
(;t>nfifiunt/ haud dubic in aciem defccn(L%i 
fiRexvirofeciflet. Scdillctttmquidcmaima 
■bltiooli , fea raajores toibas veiitus * fcu 
Wdf^raretiem condinoftibus tianfigi pof- 
K^Igitur Kcjfindrats Scoticis cpmitiisLondi* 
MWi lemffas «ft , cura Regii cxctcitus ThomaB 
Farf«riocomn)ftndara, Harc ScorotDmicbcl* 
lio jMidatim Anglos io focictatcm iiaxit^ 
(Jpi (uperantibus numero Puiiunss > ^ irul- 
to tenipOTe hanc occafionenv^d les novan- 
(Ms expeaabant. Incenfi nos modo bis eon- 
tta fe decretis ,. fed eiiaiii odio Aelfgick 
wsCathoiicas , :qaacalJKegC C»fBio ,- ingra, 
tbt« RegiiKB , jnolto' fibciiiis atque indtjU 
gCfttlai ,><qiiaio ipfi^cuperQnt , l^bebaiurv 
Atcj»cr.id;kjii»;belli:ini*fem fijir . quo ' 

<feiii imfmfa • lSiit«ini» gmvilfime affliat 

eft. . ' , . 

. Magno imcrim srdore Hiipandt & Gallos deUi 
utccbcUHai gci^batat. Dux Co&d^uscoUeaa ceniinu^ 

P 5 apud 1^6 atftmammmiin tmfons , . 

i6\9* *pucl Nirboniai exercim re^a iiide Cttolaa- 
. ' niim petiit. Ibi res quoque ad feditiooem fpe- 
M*A "*'*' ^abani , roagnitudinctiibutoruin , & hibei. 
2r^T «*"«"«» "^'^""™ "nM»*» Ncquc fatis utipfi 
fr GaiUs, cnitemtbtm. «ndiebamur harurn rerum f eme- 
diom ab auia Madiitan» pofialaarcs, Nibtleoh. 
tiHn latebat Gondzum, itaqoedoBcc ad m«ta- 
rttaiem dcfedio pcrduceretur » ad fineseoram 
duxit obfeflb mox Salcelio oppido,q<iod Catal. 
latmiam \ Gallia Narboneafidiftctminat.Inde 
Schonbergium Marcfcaljum ad vidoa oppida 
CBmpitte cxercitttsdimictit. Ipfc magnii vi. 
xibus Salccfium oppugnans loco quideni pod« 
tuc. Scd mox detn in Sabaudiam cevocaCns» 
Hi^ais recrperan<y cius occafionem de<fit. 
iKiporucratJabicns Condatus "Erptnonium com 
valida manu , omniqae ad tokrandam obfidio- 
Acm apparata inftruxeiat. Scd Hifpani ccepts 
fUbel rei acerrime iofidcntcs , etfi ab intcrnis 
iimal atque externis bofiibus prcmerenisr, 
f aodcm tame obicfibs ad dcdtttoocm eogum • 
bls magna cladc rejedisijallis , .qia coftimc»* 
niminufbcm inferrenitcbanrQ.x..fau]b anie 
^ quam h xc va Hirpania goxercnttir, non mioofc 

<Z^te« . feiicltateO&avus Ficcofoniiocut Theooisvil^ 
t^tvH^ lam !n agro Luzemburgcnfi ^lobfi^Spot ]i* 
^VL bcravit » czfis m«gna dade iCaftdionio U 
w Fccqoiciio , Marejeallis » •cpi Lcgiooes GaU 
Hcas duccbaoc , Fecqaietius msgna nqb»* 
Jium pittc inrerfisfiain pote^atem vsdQmm 
pccyenit. s^d Otlilioofais sepeotifaus ikidec^ 
fuisqaibusRcxipreddcritconfirantttS» Ha<r 
dioom» vaItduB»iArxlcfiae^pHiMD£eliciiis(*- 
pogna vic » noir^ar ialt^. ll i<ti a i o hKn . itbde 
frmclttqueisetain hfiBi&anorEafttimtoiop]i#i 
gaationem ^icquiccjuam tcntaotium. Pcridem 
teitipiiiRegis GiIltaiHm matef duniatUMsad. 
buc iacec iilsm U Regeffi filiiim fioMlltatiboiL 

cx ZahtrSextifr, H7 ^ 

cx ^andria in Hollandiam ; inde Beg^I! m*|ni- | ^^^ 
liceiiua excepca in A ngliam* ad Henricam Re- ^ 
^nam filiam concemc. vbi iriennium fere 
convrooratayinvalefcencibus indies civilibus dif- 
cordiis , ruitbm in HolUndiadn» atqucindeCOw 
loniam Agrippinam,iibl haud nulto pofi diem 
cxcremum obiit, profefta e(t» ' ^ 

Forro in Imperio collapfas Sokorum res ^ ?•**. 

fbf tnna aliquantulum ereitit» Kam Bannerius r^' "^ 

imtioveris, coniirmatacumSaxonizinferio- ''^•"•5 

ris circulo neutralitare « Albim conniveihc 

X«un«burgico tranrmittit , atqueinde inSaxo- 

Diam ac Tburingiam e^His pracmiflb Ct>- 

Dtng^markio in ipfos Franconi^ fines minita- 

bttndosdocit. Tam Marcbiam Brandeliburgi. 

cam pet divertbs Duces , in quos advenienr 

paulo ante ^ Soecia fnpplementum didtibuerst». 

pcrcnrrit } variaque ibidem loca Lsndspergam,. 

Francofitrtom , Rattenaviam , Havelbcrgam ^ 

. dc Br«ndcburgiim alia deditione , alra mini» 

8c terrrore^ pleraque celeiitate 8c aflu rectipe- 

lat. Ipfe cum majore exetcitus pafte Saxoniam 

iBvadit. Salifium CsfareanDm Ducem cum fe- 

ptcm lcgiombus in l^iberm eomem profligat^ac: 

ducero ipfum capit. lode Naumburgum^VVeif- 

- fenfeldam, Zeitzam , Eylenburgum , Grifth- 

mam , Altenburgum , Suickaviam , Cbcmni- 

timn , ac mnlta alia minora oppida in potefta- 

cem tcdigit. Std in Mifniam porro ptogreflits Ssxmhm 

dum Fridbergam , Saxonicorum Ducum mo- ^ m>/*- 

numemis daram orbcm , codem impetu occu- n$Mnh] 

pare nitiiorsiefiflentibos iotra C^fatianis &$«- 

xonidsy comnon modica itiorum cltdc flre« 

aue repellitar . Bf evi haoc ignominiam vindi* 

cavit Bannerioi t <ix(b apud Cbemnitium, quo 

cxerdtum k Friberga letraxeiat , Maiazinio al- 

tero Caefareano doce , com mazna legtonoo» 

piite, qoas illc i Wcioa sUeiia Bohemiaque ttsi. 

S 6- paoUiSb» )4S Hiftorufirfmnofiri temfork, 

x6|^» irvltutciecolle^eraci PcKvenciuBt in 

Suecorufniiacvidoiia^ figna eque(iria , qm- 

. dridnta , pedeftna duodecim ,jdeiD MacUns 
bellicc fuj^ra viginti, cum impedimentis , at- 
que a^paratu inilitari non contetnnendo. Hzc 
vi&ccia Bannecio fiohemiam , quo fedem beHt 
tcansferce decreveiat , facile apeiuit. Igltot 
letemata^iidberga ot iteium xejiccretur • ne 
unius loci non magno anflario , majontna ze- 
lum occafiones elabecenttir, leli^^a iUa Pic- 
sam fub jugare infiituit , qna pcstei arcem po- 
titus, praemifTo StalhaDuo non infimi nomi- 
. nis tr ibuoo , in fines Bobemiac exercl tum pro- 
ducit. Stalhanfius Leutomeritium » ipiepauk» 
poft ctim rcliquo ezerdtu adveniens Brandi* 
uum occupat , carfis iterum o€to legionibas 
quas ad inopediendum tranfitum illom Gallafl 
lius Praga nibroiferac. Inde ferox (uccefTu ad 
sp(a Fragae rooenia vidorem exercitum mini- 
tabundusdncit , &dirpofitit loco idoneotor- 
mentisurbem vetberare inftituit , miflb tibid- 
ne qui deditlonem poftolaret. Sed In minc 
craDC »'ac vanum oppugnationis teciicularoen- 
tum. Keque id ignoiabat Comes Schlickjos 
Rcgius inurbeVicarius. Itaquercbus omni- 
bus ad defenfionem optime ordinatis faoflif 
conatum firenDC pr«vcrtit. Baonerius quoQoe 
•puducbem prxvaUdam haud^^diu ddedit , led 
letraAis Brandifium copiiscum dies aKquot 
curationi corporum dedifirt , luifiim per oni- 
verfam Bohemiam grifiatos nuncRacoiutiumf 
. aut Pilfam 9^ nunc Budovitium , aut R.eginogfa. 
decium , aliaqueloca tcntando arma Sc teno- 
rem circumtulic. Czterum oe latios progre. 

, deretucimminens hycms «c fubinde Melchior 
Comcs Hatzfcldius objeais CaEfileis Legio- 
nibos impedtvit. Stepbanus Palfyos , Comes 
& Vogaiics miiiujB Maidcallus ciim parvt 

Vngi. LihrSixtm. - ^4> 

7og»iicoinm Equitujn manu « incaotim hoQi- , ^ yj^ 
bu& illaras » inteificiiuc feptein vulnccibus con- . 
fofliis,ied cofpus du6iotis,VDgait magoa vi vi- *^"^» 
ftoc9>i]seztorlqe.Fen]nttntech«cBannetium '•**• *• 
\m pacis conditiones Catfatcis dudbus obtu- "•^^•J» 
Bfife, pdmum uc univctfalem amnefliam pec 
Impetinm , & provincias ptdprias publicaret , 
tom ut omnia io enioitatum , uti ante hoc bel- 
hm aano 1617. fuerant teponerct » eo Udo 
Succos exerdtu ez impexio redo£^utos. reten- 
tis tantnro Fomer^iuaB niaritimis locis,(ecntita- 
tis ac conipenfaddnis canfa . $ed Cx(ar ma^w 
icdlicitus quomodo ingruentes hoftes ac (uis 
paulacitncexvi^ibusimminenteseiiceret , ()tiic- 
quid piope & procnl^auxiliornm ^t conc^oitit^ 
Bovos delefitns per provincias h«reditarias io» 
fliittit y tnm <^olledas undiqoe copias in Bohe- 
miaro propere convenire jijbet. illis omnibds . 
jiovnm ducem ^quoniam Gallaflius excufata 
viletufine , roiffionem patebat ) imponit frt- .... 
tfcm (iinm ArchidoccmLeopoldom^atqueei j7;l\ 
evocatura^BelgioOaavinm Piccolominatnm t''^ 
tava cxcrcitn adjongit , cuji>« confiliomoratiP *' ^."^ 
que bellum adminiftcaret. His fetc pcthyc. '"^'P- 
momaaisbrcv! cze^dtnsad trigima miUiom '"'^* 
luimcrom accelCt. m^ . 

ObicteeodemannoC«raris filiusThilippiis •^'f*' 
AnguftinuSy&Antonius Epifcopus Viennenfis, ^*"** 
idemqne Abbat Crcmiphancnfis ^ vir doftrina ^*^* 
ttque uruieram celeberiimns^ & loanoes FM* 
lippttsDuxSazo.Altenburgicus, ' l^xol 

Archidnx Lcopoldus dubio adhnc vere^ ^rehidH-' 
cnmcxercitoprogrcflusjReginogradcdom-;, ^^ ^^ 
oportuBSm BohcmiaE uibem , ac ^aolo anie l ^. 
Soediciscaptam.fiibitavirecaperat. prxfidiarii ^|^^ ^ ^ 
fezcenti fete > ui fc !»i£toris aibittio pcrroitte- •' - 
lcm*coa€ti. Inde ad rcpurgiindam teliqoam 

Bobemiin pxofe^s non migoa vi Suecos 

f 7 ezpelLt» ) jo Hiftoriarism noftri terpifwii r 

quz eciani cppida anno fiipeciore torerc^e- 
lant. Banncrius paulam in Hniitancis Bohcoits 
nnontibus & circumpoiitis (ylvis moratusdo?' 
oec inapedime;ita & prardaro prxinitrcict 9 
(qaoram paitem tamen aut corrupit incen^* 
aut Cxrareaois infequentlbas invitas reliquit J 
fein Mifmam recepit. Moz inde ctiam ab in- 
fequente Archiduce repulfus, in Thuringiam 
£rphoidiam ufqae recefliit. Cacteiam in leceflb 
iHo non peritm^otiam cUdem acce^it opprcf- 
fa magna pais felefiiffihioram eouitum . qai 
adexttemi agminis pixfidiam ieu6li • reroo* 
taricujfumiDftquemiamnitebintor. SedBan- 
nerium fugientero Dux LongevilJinas cunL^ 
Gallicis 8c Vinar|enfibu$ copiis , iten:i Uafljcf 
Jk. Loneburgici » ( quorum dux dio aitibigous 
>dhuc Lepoldo accefliirus fperabaturjin lutom 
recepeire. tta omi0a ipe peifequendi porra 
hoflissiotieccntibusauxiliisconfirmatt» Ar« 
chidux Leopoldas apnd Salam fiuvium conie*- 
dit, capto loco cafiris oportuoo quem Ficcolo* 
roineus delegeiat. Illuc qoo^que Bannenas 
confiimato exercitii accefldt a & coUatis ali* 
quamdiu caftris , com utrofqae matous mctus 
^committendo.puelio abftineret , prioiBan.' 
nerius inopia commeatoam dtfceflft. Conli* 
liom illi erat fubita aggrtnione imercipeiele- 
gionesBavaricas, qoae da€ta Mcrcii inFiaii. 
conii feparatim «b exercim Ca:fa(is tendebaot. 
Sed cura ducis i ntenta erant omni» * & Aiciii. 
daxBavaricis fubfidio obviam profic^s ooa 
' cos modo. fed etiam Godefiidom Comitcin 
Gelehniam , cui fuperioie anno Cxfar fiLheni 
pcovinciam attriboerat , ad fe recepit. lamque 
«nas in prodivl erat , neqoe elici Btancno» 
potetat » at squo loco potefiatem pi«lio de- 
ceioetidi faceiet. Iti aiinas fiac magno fmCta 

cxuaAu» Libir Sixttn. 3^5 i 

ezriaftas eft. Dc hibcrnis accrrimis velibtio- j^ .^ 
nibus cccutaoB. £« Cafariani in jgio Btunf. ^. * 
Wcenfi , utpoie hoAili proviacia roalcbant» 
datumquc ncgotium Comiti Hatzfcldio , uc 
f spugnar^ Huzt^iam. Qua re celciiter pcr- 
^^BannciiasanimJKlvciio boUium con(ilio 
caaa omni czeicttu apu|d Mufldam Vilurgiou/ 
uanfmittit» occupaioque<omnieotraau , fic 
coliibus infcfiis cum unimfis copiis (cie (un- 
ficuris opponit. Ita hoc aditu cxcluft Czfareani 
^r amicas ptovincbs iubcrna fibi circtimQ»i- 
cerc coa^i funt. Sueci quod optabant agrum 
Bctmrvicenffm 8c vicifias illi xcgiooes obti- 
Bucro. 

ForiointeiflagnMuimiib^tortam.iticendisy C^itU 
8on omii& hocanno y uti &-aHas fenipe^ie- RmCf§». 
dnceodx psciscpnfilia. -^am etfi jam dm ante nenfiA* 
Coloiuae & Lubeccx cjus pfaeludia agiureatur» 
isaien panim admodum profeAum fucrat. 
Igttui Csclar mcdia stftate comitia Ordinum 
Jmperii Ratifppnam cdijnt. Atquc eo ipfemct 
com iBisgno>iiIicoram comitatu menfe Junip 
profedus ii|s prarcntis iJrocetes Impeiii nt 
piocommaiMfipaffix (jlute difigenter in ir^ 
dhjm confuleicnt , pluritpum scceDdit » Czfs- 
lem hand nuilto poOfecuta eft A.ugufts « poft. ^ 
qnam viensz felici puaperio filium enixs 
eflet Leopoldon^ Ignattum lofephnm. Torro 
ioitio comitiocam ^d congiegatos 4bidemu» 
JNtoceiet nominc Czfaiis peroravit Gaiiielmus 
MarchtoBsdeiiiis, & tria msxime pun<|a in 
deUberationem propofiut .q||ae ctlHn G2ia^ 
fitcHS4d iiogpilos datis , cof iofe eypnfi&csti 
Siimoni tin ^ qm via finito randem ciacBtiffi- 
sno bcjlo pax fic t^quillitas in Inipetitim 
isdncefetar ? Tum fi obtineri ea npn.pQ0ef» 
qiHbcis porto nediis bcllnm adminiftrari de- 
bcit^ Dcmcjoe qooiusm ludictoium. curfu» 

pluiuntun iT^ )5X Wftoruimm noflri fimforii, ^ 

-^ pluiimum mcbitus Ait impeiStiis fijcitt. ^ 
^ modois inprioxem ftaium icpofiipoffit» 
cuiltbet fine oilo pcifonanim Tefpeaii ji»rt 
datut. Fisterea ut ma{oTe cnm fi«aB hij 
£katas peificeieBtarindoIfit CaElar.ttt tUiet) 
Princtpes Drdinerque Imperii ade0ebt , « 
"«dl^ -hofiibus imperiieoojaBdi' bellotDt 
YeiTus Czfiitem geiebant » ut aucfitis finga 
jwn qoeitmonis > de commtint omniom c< 
ifilioucisfieret. CsEtecum iraaatio iUain^ 
mim nfque tnfeqaefltem pctduda cft, de cd 
£ac ibi commcmorabitur. 
Rt* Hh Infislix luc aiious HifpaDis fiiit non cia 
^4ui$ci^^ bus modo atqoe amifiione uibium,fed duoti 
MNff» Infiipet tegnortrm defe(^ionc^>. Flagt* 
S0i4M* vmt in Italia beifDm Sabaiidicum , hac mt 
ditum, me cauTa , quod Vflto Duji Sabaudue ta 
4am filii liii CaieH Emannefis moiiens tcfi 
•mento connmendaverat cbnjod fiiae • Gtll 
f am Regis forori. prsteticrs ttiriibns Maui 
tio Cardinale , & Thoma f rincipe Sabaodis 
qutad fecoram ^upilli PriAcipis pertiocit. 
affirmabanr; Ita *d arma peryenmm Frii 
cipes^ Rege Hiipaniarum, Viduai firatre Gl 
iiae-Rege aoxilium accepir. Igitnr anno fiipi 
tioxe 6obernatof MedioIanenfisfnfeAisaiiil 
Pedemonttum invadcns Afiium, Vinam ,Cp 
fceRtinumf Meruam^ Pomef^aram aliaqne 
. expognat , iPiincipes vcco Sabaudi ImireaM 
Nicacsm &: alias oibes maritimas occupaM 
tfiajcime vero Frineeps Tbomas TaorinDnc 
caput regionis acfe^emducumtnrgebat. QuO 
diufrufira tentatum ^ tandem auxiito eppidi , 
notum adfutus « nod^e int^mpefia , idisjefti 
Fyloclaftro ponis, imefcepit. Carterarofie 
lono Rex Galiiaium , foiori vidu c Comitenk 
ArcoBrtium cum valido exercitu , aosiii 
fiibnaifit.Qui Hf%aneiam ilrage cxpcdicioaa 

iiitf fiiam oifn^Gpbcrnatorero McdiolMfnfcm^Ca, iic.o- 
Uliumobfidentem magna c]a<le ptofiigat , ct- * 

pco omni cafirenfi atqoe iropcdimentorum ap- 
pa(atir.Inde4d obfidcndum Taminum coqvcr- 
WM proffigitis aliqaotics Hifpanis commcatum 
Mtcrre laboi anubuj , tandcm in poieflatcm re- 
«git , & folenni pompa vidoam Prindpem eo 
ledoxir.EadcmfortunaDujiCaftiloniusinAr- ^„Mt ■ 
. wfiaurbemAtrebatSvalidamimprimijacpra- - 
: inuniiam, poft longaro «c diflScilcm obfidio- 
1 »c m confpeau Hifpanici eJccrcitos,inicrccpit. 
* t J««*[«cJon«cg"viori, adcoqacinteftino DtftSU 
' WJo Hifpania confliaari coepit , amiifis uoo CmUni' 
•ono daobm maximis Regnis Citalaunia ac ca^U^ 
fimunia, Catalaunl hibemantiuro milimm fimuL ' 
' injurias . ;ic Hibotomm frequentiaro jam diu 
qoerebantur. Itaque his (uti ejdflfmabant)mt- 
utexdttta multtiodo aima corripoir» Barci- * 
ooat impriniis ,qu2eft Catalaon» roetropo- 
M, oronit magno tumulmcommifcemuiv Re- 
{ium prsiidium ex wbc, hibernantes miUiea h 
' *«?P««« extmbati. Profcx cttmtantamau. 
. iaciamiiDmiftls lidoiiboscompercere nitcrc/* 
tor 9 primum qiiidem vi moltiradinis expu]fif«» 
ic dein reverfus nibil rcmtffa ferocia cum prs- 
tiptnscoDfiliaiiisinteiiicitur. Alii deiniegia- 
ram paccium , & primores quique eodem^ 
; esemplo aut secad l furentibus , aut ezuti 
bonis atqoein cjdlium compulfi fuot. poflhaec 
Jcraiioro i^gium in prardam ccflit. Dcniquc^ 
fquodeftomnis feie rcbenionisperfugmro) 
dcfpcfatione TenisB ad vtcinom Gaiiiae Kcgis 
taidlium confugiunt. eleao in Principem Ducc 
Andcgavenfe RegisGaltiarum fiIio*boc anno in 
loccm cdito j ac tiium menfium infantulo. Ita 
Rcx Galliaroro Barcinoncnfei , st^scoiom cx- 
cmpIoomnesCatalaunios in hdem ac patroci- 
oiumiccepit. Hoc fucccfli] animtii Lufitam 

X cifdcm 5J4 Hijiorkimmwfiritempms, 
^^^ ei«cm «J ctofis matUMiim i*ro| diu defcaio- 
^^* nem olyfippoiie oidiuBtot imetfeao v«Kon- 
cellofcciettrio, & icgiiram partiumpnmt- 
lio mtniftro. Inde novnm ffbi icgem eligunt 
Xo*nBcm DacemBMgincia; , qui »b Bmanoeie 
Rege LuGtani» gcnosducebtt • affimtatc regil 
fanguinis «c miignttu<tinc opom intcr Magna^ 
tcs Hifpani» praBwlidoro. Ncqoe deerant.qm 
exofim jam diu Hifpamcaro potcmiam K»»o^. 
•fcaionibos imminui gaudcrcnt , maximc Galli 
Hollandiquc . qui fubmiflb Jibei afiter bd^ 
»pparitu,atquc omni armorum genctcCataua- 
nlos luiitanofqac inftiuxctc. 
Uttfft* Obicre pcr idcm tcmpus apod Rc^mon- 

»4rtafMw, tero in Boraffia Gcorgitts GuiricJmos Ekaot 
Brandcboifgicos . cui in patcrnis ditionibus , oa 
& feptcm^rato focceflit fflios Fridericos Gol- 
liclmos, ConftantinopoK AmorathcslvaB»- 
^iator Toicarom anno aftatts tertio fqprfttiir 
gefinnom, rcliao(bcccfforc Ibriimo firatre • »c ^ 
primo cjus nominis. vienn* loanncs todovi- 
cos Comes Ifolantus , Lcgionum Croatarom m 
excrcitu Cscfatis Dux • & Fragac Gualtcrus , 
Dcvcros tribunus Hibctnics Lcgionis oc ptf- 
coflbr VVallenftcinii» ^ / 

Tirrd m9' Prarcr alia qux hoc anno prodigta nonasti 
tut in Jn"f» '"cnft Aprili , uniycifom Bel^ioro , & 
GatmA- magnan' partcra GcrmanisE , icpcntinus tcti* 
»14, tnotus concuflit , co majorc mctu mortaliow;, 

guod cjos gcneris prodigium in Gcrraania in- 
(olitum eft. 
1641. Inifio (cqu^ntis anni Banncrtus , poflqoaip 
S^ci. ir- paucis mcnfibus in agro Brunfvicenfi exetci- 
rumpitnt twti lefcciflct , magnis itincribus pcr Thurio- 
i» Pald' giam Mifniamquc in Palaiinatum fijperiorero 
tinatum ad diftutbanda comitia contendit, occupaioqtie 
fijnri». mox Chamo.G^itavia, Sulsbacjhio aliifquclocis 
rtm. . adipfaRatifponamxnia, ubi Cafar K Pro- 

caes \ ZJherSextitt, J5| 

cereslinpc^li eongr^gati erant • mioiuboDdus ti/Li, 
ducit^ F*npa cft potuiiie Ejtifponam intercipiy 
fi Banneiius omidis populationibui qqas in 
Fcanconlam,SueviamqueIateextenderat*iini- ■ - 
veiiicxercitus viresuni urbi impendiflet. Ita 
datum rpacium Cxfari , ut (e validiori przndio ^ 

cororinuniret , &cquicquid ubiquelegionunv 
aat, ex hibeinis ad Hgn» evocarct. Mox verfa 
foituna Schlangius cum flore equitatBS Suedici 
aj^d Keoburgum oppidttm haud procul fytva 
lofacmicav^conQdens repente ^ Hccolomineo 
ac Mcicio ^cixcumvenitur. Nulla crat crum« 
^di copia. Itaquc cnm omaibus fuis> 
{qiMtaoi miliia eram) in potcftatein Czfarca* 
Dorumpcrycnit. Qi4bus amiffis , Bannerius* 

2\u ciim icliqua ex^rcltus partc Chamum in- 
debat j nc & ipreeodcm vidoriae cutni op- 
pntQcrctur; fumma celeritate in Bohemiaixw 
atqueindcfein Mifniam pioriptiit. Ibi com 
Viflancnicscopiaecxccpcre^. C«teiamant6- 
qaam a d eas pcrvcniret » premcntibns nncfiquc 
a fxojite, \ latcribus» atque 2l tcigo Cxrarcanis» - 
in tantas angiifiias compulfi^s cft ut nuUa cilct 
amptiusratio cvadcndi , fi fortanae fux C<fa- 
iianiio6iti0cnt. Porio Sala fluvius fugientcs 
protexit > obilititqac infcqoentibus nc uUit 
piogtedctcntur* Banncrius » io illa fuga moi- 
bumneqocinitio lcthalcm comrazii, quem 
cum illc ut bomo miliniis parvi faccrct , nihil 
iivermiins profcdtionibus , caeteiirquc muniis 
con(iictis,quantam vlrcs peimiKebant,tandem 
yicjus indics augefcentMlalbcil^adium dela- 
tns xrii.Calcncr lunias, moritur. Rogatus Irf»"^- 
amc moitcm qucro excrcitui fuofuccelTorcm »•»«« «'•r>- 
commcndarci , Leonardum , Dorftcnfohnium tur, 
noAiinavit , qui in Sueda crat , ejus dcin |udi- 
Oom Regni $ut6z fenatores ratum habuere. 
Scd atucqaamiiovus Dux advenitet* ttcsin- 

iciim r— I64I,. terimregendo exercituTplraeporuit, Adtfmim 
Lttiei, Fhuliuni,CafolumGu(lavufnVrangelwm, Cc 
# ulfg, Arfiirtum VViitcbergium. Fcrunt fupenore an- 
no (Jum Binnerius in Bohcmiaro expcditioBan 
ficeret ; auditam \ f }gtlibus,vbcem , iiicetiuai 
lindc emifl&m,repcienm iterum, atquc iictum , 
jibiBanHeret ^^i- Id tum qutdcm infauft» ex 
f cditionis orocn iraaum > fcd n6n muhcrpoft 
obiiflc uxorein ejus , atque ipfiim ^ Bohcmia 
dcin cxpulfiim ,- codcm propc iri loco morbo 
fcntari cafpjfic, ubi ca vox.ca cxcepta fit. 
V»hmu ^^^ *^"* tcmpus vaiiac pcr impetiuni-f 
vvetU Wbcs divcrfo eveniu^tcntats fijht , Hohcnt» 
tkfiht* wcilanii . yalidum fiiu & monitionibus ron- 
• ttmcnturo Otto Chiiftdphdius Sptriius lei 
tormentariaf frafcftus com Csrareis de; Ba- 
▼aiicis Legionibus tota ptopc aftatecircoro- 
ledit, cstdnim natmi Idd ac vlrtos dcfcn^ 
'dentiumfiipu conatum Caefaretnoiom fbere^ 
' "lU Spariios ; ctfi nullo opUmi Dacii mo- 
»crc neglc^p.lncuntc hyieme ficceffitate coi- 
•^us ,; rc intr^la , excrciium iaceron» indc^ 
8c muTfis cladibus imminutum rcdu»t, Ho-' 
. hcritwcilaE fortitcr dcfcnfa gloriam BOnmi- 
■ Bore fama smulatus eft loanncs Reufirhen- 
Et Welf^ 1)crgfus VVolifcnbcutclii gubernatOr. Eam-» 
fenbtux*. urbem noff validam mious , quam copiofo 
«Mi», jpparatu inftruftem , Dux Lunaburgicos , 
Haflique jain diu obfederant , sccefiere ad ex. 
rrcmum viniftcnfer-, ncqocqindijuam, qood 
expugnandis urbibus ingeniofa morralimnJ 
ctndelitas invcnit » intetmifiiim eli. Tandcm 
cum nihil proficeretur , exemplo FappeDhei- 
mii alveus nuvii qui urbem intetfhiit infcroc^ 
obftruitur. Ita curfij amnis intercepto omnij 
aqux vis circum atque intrt urbem coDe^ , 
crcfcente indies inundatiqnc > ' }am penefiib- 
merfillet ignium fic ferri vi^orcs > nifi io tem- 


. k ••«,. ^ • • > I OlTO CHKiaTOfHOKVa 
UXO DE SBAlIliJHXXKinTAXIVS 


; / 


/ pofeaoxiliQintdfiiifier. ita nibs periciilo ex' 1641^ 
ciiipta« Cootruinm plaoe exitum fbctitc 
fkokt , Goiliciiim in Lulatia infeiiore • 8c 
I>oifiena in yVeftphalia non invalidaecivita 
tics ; Goilidum Eie^oi S*xonic cuni Csfa- gM'^> 
ziaiBsaiiquotLegtQnibus iub Goltzio & Gol- dig,,^ 
^ckero tiibunis poil aceriimam oppugnatio- 
nem tandem ad deditionero computit. Doi* £# x)«f« 
ifteoam Melchioi Batzfcldius etti piob^ finnu 
pizfidioac munimentis communitam exaAa 
candem aeflatejn fidem & poteflatem accepii» 
: «tque Eledoii Celonienli teflituir. Indepoirq 
uThuTingiamprogtefliis Heldrungam» Mans« 
iekfiamqueatque alia nonnulla loca lecupetat. 
I Uueiea Ratifponae fiequcnti Proceiunv ^ 

Impeiiicoiiventu» podquam diu de publicii 'l^^irff I 
[ ^eceffitatibus delibeiatum fiiit, omnium confi- ifff^ 
lioiomruromx in hzc fere capita componitur. R^ft*f»ns 
Vtiaao omniom ad inteiiina imperii dillidia x^4'« 
k^taUeada decretam Qt univeiialis Amneiiia pu« 
bKcaretur. Dcinde ut cum Kegois Gallia; Sue- 
Qxqoe feparatis conventibus Monafterii^ dc -. 
OfnabiugaE in VVeftphalia tra^aretur. Vt gia-: 
TaminaRcligionis, qua: hucufaue tantis tumul- 
tibQS Don cxiguam caufam deaeiint,pei utiiuf^ 
que Religionis defignatos amice conpooan. 
toi. Vt tianfadio Pafiayienfis* 8c ex illa condi. 
mta pax Reli^onis Augufiae ajino 1555 fan^e 
favetui. Deniqueot caufa Falatiniana quam 
Czfar ex geneiali Amnefiia exclufam voluir, 
fcpaxatis etiam tia^atibus ageietur , fic po(l« 
qoani ad felicem exitum peidu^a jfuerit Re- 
ceinbus Impeiialibus inlererctur. Fizteie^ 

Suoniara adhoc exigua pocis f^ apparebat» 
e ^piomovendo porio ac coqtinuanao bcUo 
adumeft • provifiimque ipaprimis ut hiberna 
atque hofpitia miiitaria pro Imperiaii exerci- 
lu , juxta bdli flecefntatem ez srqoo Sc bono 

defcii- ^^t UMflmantmmflri tmpom » 

^ . dcfcribctcniur. in quar re quoniam ha Acfmd 

t 1041. g,,^fljn»ac queiinnoniai ddat* fint , ' ne<)De-> 

lingplis ex aequo fatisfieri poflit » cum necefi&- 

r|o vicinae hoUtbui provincije phis patiantnr. 

Itt conTentum cft ut proyind» liberx, ils qp« 

hibernts atquc horpitiis gravantnr • aKo co«W' 

venicnti fubfidio luccurwnt , ot qtnntnftuj 

fieri quidem polfit • iiiter afiHDef Ordind 

Circulofquc ejufinodi incommodotmn cqoa- 

litas (irvetur. Tum ut imminuto Ducuni , 

atqoe inutilium PrzfeAomm iiumero Lcgto 

nes compleantur % eumque in finem ord^na^ 

I ze« t' > ^ communi omnium ftatoum conlenfi 

SSit^» aPprbbataE eentum & vi^nti penfiones mefi-i 

Htt/ muziotraquinque fHennom fpactom perfbl 

llOCil ' ▼ciid^' illo iH?ique valore ur Thdems Impcri- 

iffil ^^^ * '^ 6oreni Riienenfis 6c triginta ciodgeroi 

iEltmttt ^^ preciuffli non carius, viliufc|ae compute 

2111», tur. Ad illai aotem Den/JooescolligeDdas gene 

^' r«lis Imperii Qoarfior ", germanoi ipfc . arqtK 

Imperio fijbje^ius conftituetetor. Additarhii 

contiibutionibus aliz centom 8c vieinti peO' 

fiones intra aoni unius fpacium lolvendaK 

beinde,de(fircip)ina roiliian falubriter ordina- 

tii ut in deli^a militum prxfedi ipforom fert« 

animadvertant . ot nulla irioera aur piofeaioi 

nes infiitoantur » nifi praemonitis prioSDire^ 

^Ofibus circtilorum , per quositerfaciendufli 

efl. Ncque hac in parte quicqoam amicitic ad 

gratiae dandum , ut uoo Statuum prarteittob 

alter gravef ut. Itinera autem ubi necefiaiio ia« 

ftitOenda funt,utfiae maleficio , &incomiro^ 

do Provincialium qu^intum fieri poteft . fiaiNl 

Frxfe^ militum curabunt. rrohibitumprs* 

terea ne hofiibus ditibitoriaconcedantur.Kefll 

cum iis ocutralitates Imperio nuxis Ineantufl 

Necommercia 8c negociationes cum itfdeiAi 

^oipfivaticjofa 9 iopiiilicurodetrliDeatoiM 

ctdsoc» :« Molca dein iC varia in diia^ina milt* j^aj^ 
coircdidneinconftitutfijm.Dcreforma- ^ 
liKfictofuni ImperiliQm » quodcmtci- 
pundam propoiltiunia CafiieaB, quo- 
ia cn tcmpQs comidoxum in annum u(que cx* 
Krcrat « nihtl a Aom ; fed dccrctom ut apno 
Ble<|tjcnci«d CalendasMafi ea fiipecie *€erto- 
tnm Prindpum csoventus Spirafn aiit Franco- 
proim ab Eledore' Mogontino ediceKtttCs 
aB^ionibos dein imperiiiDferendum, ooic- 
PfidM pio rcdoaiooe lufiiriat decreviucnt» 
E>eiitqae quoniam Bdao Hifpanico vicini Oi- 
fiBCs quaebamuc fibt conera (anclioaes Im- 
perii ia corfi] jaftinaE I tribunili fiinxcllenfi 
tarpeoomero vim fieri , pomVfit Cafai effeda- 
tim fe apiid {tegem Hiipaoiaruiii > ac fratren» 
cins Cardinalem Infintem » Belpi gobecna- 
rorcm , ne qoid deinccps pffivilegiislmpem 
tbfogaretor. Creati faoc in iifdem comitiiji 
SMi Komani Impcrit Prindpes » atque ad 
|Ci>Ucat (cfiiones admifB. Itdius FridericBf 
Wcnzolieranus, loannes Antontua Dux Cco- 
limai. 8t Princcp» Eggenbc^icus* Et VVen- 
ceflias Da« Lobkoviaus. Ita perado finito- 
qtt Gonvenm itto CaBfat deduceote magna 
Pioccrum Impd^ii corona viennam regieC 

Pcr idcm tempoj in Anglia Carolus Rci, '^ff *-*»■ 
cnm ad compoiieodam Sfcotoram rcbcUionem, iucans^ 
pcocctam regnt conventimi indizifiet , quod 
lUt Parhmentum vocant » fc atque icgAum-^ 
ipfiina in molto majorcs tuibas impulic . A n- 
glorum plcrifque utpotc Pntitaois, inideni 
ILeligionis foedus cum Scotis , conienrienti- 
btis. Pailamentum autcm Angltcaottminduoi 
ordtaes , (eu nt ipfi vocant Domos dividitur,^ 
Supcrior cx magnatibui Rcgni conftat , qutlci 
fiwtPiincipc$,Com|t«f Baiones^-^uosilli 

Sii \ 
)^0 • Bffimdnm mflrltmfark» 

1641* ^" ^ Lon, nuDCupant. Inferiot CoiiMs 
Legatos civitanim conipleditur, atqne ttilo ' 
conventu univierfum populum repraBTeni 
Prioiis fumma eft autfaoritas > condit legeSi 
ceinic, judicat» damnat, q^x taroen om ' 
jion babent^nifi Regis confirmuioaci 
Atque ipfius eft cvocare & dlroictere 
conveBtum . Caetetum Rex cam imtio a ' 
lem hunc convennim e0e vohiifleri t 
con(enfic ut tam diu permaneiet, donec curl 
omnes c(>nfopits elTent. Qus xts plane aut' 
xitatem Regis peflimdedit. poftouam enim 1 
. ]amentumitlud,itafiabtlitumen,itcectamR( 
gis volnntatedifiblvi Bon poftet^Taclamem* 
prsvalentibus fiifi&a^is eorum qui Scocicai 
f arcium ecanc , abfque ullo refpeda Re|i« di« 
gnitatts foedus Scoticum appcobint;.CacIiQG£Ot 
intra decem ab utbe Leucas pcobiibenc. Sac»j 
dotesadpcenasab Elifabetha Aegina iascitv 
revocant.Tomam vventwoct Comiremstn&i 
fordis, ac Hib^rnic Procegem » ad fiipplidain 
capitis condemnant, VVilhelmum LaOESom 
Archiepifi:opum CanmarienTem aliofqoe noo* 
nuUosfegiaram partium in carcecesconjidooti 
Inde in Rcginam, quod ^ Cacholids pto Rcge 
fiibfidinm pecuniarium collegiflec, aacftiooeia 
inftitui decemunc. Tum ad fui conocfiam fa- 
ceUirium armatum cujus ance nullum exeiD; 
plum habuerant, cnnftttuunc. bjMfcopos on^Di 
graduic poceflace dejicionc. Veaigalia ac por- 
tona ad (e craboot. Pisfcdos poituum atqne 
arclum praEcipuacum in fuaveiba adiguntiDe* 
iuque Regem ipfom ut latae in Hibeinix Pcoi^ 
gem fentenriae fiibfctibac,coropeUant.IcaO 
ines Strafibrdias indida plane caafa , nega»* 
que per luri&onfultos m defenfione nMi4' 
Ma/o Londint, in extru^o ad id theatro (ecod 
percudci)r.Poft h«c ad apccriora^laciis dif* Lthtr Sextui. ygt 

fi<fi« deventimi^a , Et Rex omnia ei aibirrio ,K^i 

lacUaieati iiiie nllo aothoritaiis fin leTpeaH 

«gi ^deof Loodino iJiloafecuriocaexceint. 

I Hegina <)i]oaiie pec rpeciem dedocendx io 

\ Hollsiidiain filtc fu« Matijtquam Goilielmo 

OraogH Frind^ defponfavent % tomuliibus 

cxccdens (ecaritati (tw confiilit. At<)ue in hunc 

nodom incer Rceem & Parlamemam Augli- 

ctmim belH & imtiutp babuit. 

In Galfia pfecter eztecns belia ctiam in. jp^, ^^ 
femi lomnltos extitecc. Ludovicn» Comes «^^ il. 
Soiflbiiins coin Bullionio & Guifio aliifque t;«i^vT 
cx GaHica nobiiicste adverlus Eeeeiq armi * 

conionxarat , quibus aoxiliQ rubmiiTus tam* 
bofnt , ckim apbd Sedaoum coojuo£^is, viti. 
w coniiigicuc r Dwt RegisGalliarum Caai-' 
loBnis fiioditarnoo exieua firagei Sed mocs 
SoiilOBu viaoriam partmm cQciupit Bollio- 
rfos & Gotiios \ Rege in gratiam lecepd ^ 

fint. Umbojqs iode l Cardinale liifante 
n Bdgtom revocarar. ibi uno atqueeodera 
anoo Aria bis obieifi iemel ^ Gallis JDoce 
CaiHliooio, acqoe iterom tb Hifpanis / Du- 
AoicFcanctrco dc Melo, bis quoque expu- Utft 
gna» & leeepu eil. Intcrim Feidioandus C^rdin^^ 
Cardimlis Belgicum gubecnatoc , ac Rcgis /» /«/,»• 
Htr^tntc ixatcc Bruxellis menfe Novembri /« tUinH 
ttontDr. Fcarfirit Belgio per aonos rcptera-; » irc. 
ttqucilhid cxpcaEfcriptoFratiis magoa fapicn- 
Q< & fbrtitodinis famt inter doos utrinque 
MesGallos 8c Hdlaodos feliciter goberna-, 
vtt. Secotus iUom cft baud multopoii Ma- 
gttis Ordinit Teutooici Magiilec, Stadian, 
eieratatx piodemis Prioceps • atqoe ex io- 
ixnoCaiinsconfilio, Deceil^re eodem anno 
cxbicvitaGeorgius Brunfviccniis & Lunc- 
borgicui, & Acnehmios Saxonicacum copi*- 
mm diopcsfe^. 

Q^ Iiiic- ^\(% Hifiaru&tm mfititemfmity 
i'64l« Iniequen8annus,qtitfinthv|i»fiea]h(QCia*' 
nuUt ^ ^ quadragefimus , Orfari & Catholko- 
^JL -• nrni Fiinctpunni partibus , ubiqueprope in6ii- 
. !^ ftusextitit. NaminitioejusCoinesGebiujmt 
K^ Vinaiienfium , 5e£beifieiiutisHa(licaniiiico» 
piJfC ' ^iarum duces / qui diu in agro FQldeafi, 8c Mo- 
* ^* Haftecienfi hofprtia habuecant » troptttato tb 
Hbitandix Ordinibus tianfita , apttdVefaKam 
Kbeniim traQrmittunt , Mqne iodeb agtflnii 
Coioitaeiilem adfcapienda flibetna cnin omnt 
«xeidtu infefti irrampunt « occupaia moz Off.- 
dinj|a> deind^ Linna * inferiotis ArcUdioeoefii 
opptdis^ Ble^or Coloiiiedfi» liaod ignatnsjeo- 
fum qux ab adveifariis parabantiiiH«tzfeldioiil 
tx JSiperiore Qer maDia 9 i 9t\p6 Xamboiiiiii 
tumfuisco^isevocayerat. Laiiibbluftad Mo» 
fam fiit>ffitit donec Vi0<rie«res.Rhenum * uvom 
Hanil^ ^rc nunciiitum eft. Tom in •gr«m Kempc 
9eto4)C* <aftr| {trckluxtt , atqu^ ibi apod aggeres 
lancos duj^lici fbfla . 6e tribalt ^idim ^ 
munitiis, o^fetvajrecoofina hoftiom conftiiBtts 
6(. fi tentarent , prphibere irraentes * doncc 
cumiefiquo ezercitu HatzfeUins adv€ntaret« 
qui partem copiarum apud Andemacnm ]J»« 
mim traduxerat 9 & per divertiail« qoo Fatiic 
parcerettir , lentius appropifiqiiabat. Sed Vina- 
tienfirs Ha(Ir<)ue ut fiwfidiofls pneveitcfent ce« 
htato ipud Linnam militari confillo, cnndaik»» 
ne omni (epofita Lamhoiiim aggrcdl confti* 
tiJunt. Eareordinatk Comes QdSii«ntts cnm 
paucis turrnis eQuitum , & daceoiit ftleftit 
{Hediiibos ptargreflbsin mmdHonetiHat agta* 
rias impetum facit. Sed quoniam Lambofui 
numero (^perabynt fadle teieSoi cft.. Imciim 
tbti acie^ campo Anthortiano iapptopiiiqtiabat. 
TumGcorianus dato ad in?|dendbm figoo com 
omni robore ezercitns ^ Lambcianot adottos • 
etfi tcetrime lefi^erent » tand^ viK molti» 

tudiiie Ifidlflefaoifttn Ioco=de»u!k, agfefefi)Oe cwii ,|( 
pedMbus Ciifetgtt(Rii fuc poteftM» Mi. Mox '^'* 
ytiiliiaibfldti^.^ilicttfttebatitafgeiib^ ae 
completir fofB$ ViMi «qwtatsi <Cirti||likiaitiii!. ' 
Ibi iHultoatifeetofe'9»petli iMKiiiDFMaiitib 
ifttti eft . Sifiii^ lAiMbiiitt flnMM oMNbat, qaotl 
l^^doetftoi iMii#'qiiittid(Klrt«tMt'teiii<Mr» 
^tnLftelpkt^h^ i perlH^tia dif^otoar^ 
ift^que a4ivoetiidifii6ritotempor«i'Mqiieoi^ 
diiMiidar adei coeiam haberet. Ita ^Lambo- 
fam* l^ponafim tt <|aa(i pcr maniplilo» cafi 
ttfigni dade proflhamnr. CetijieTtfaddnofec 
lendllia. LamboHit ipiHii itMsta titcielfiiate 
-aoHnn -ftreoiii -dodt o0cium -itraActatiiteiif » 
tttm pifareipiiif iribqflit,'ft'tdftiM 'nliiiibiit gie- 
wlo w fc i i in msinfiy libRliim pervtfiiiti Oaptt 
^^otrndlitaria dqtiliimi «^ldMg^m^ C€M , tot- 
liiema compefttia Ctt • d^ lii^pedimeBta , 8c 
' apparamtfccllici maght vit.!p^ Imc Pfafeftni 
fiqoitiim Vtoail^nfium Rola cmn ttttMit milli- 
Ijiit eqnitiim ad perieqnendoy fbgidvvit ipioie- 
ttit, liaiidprbculbiliieo dnomiUia, qaarad 
Hatzfieldiarti properabim , iloMclacfe ptofli- 
ttt. Ita Lamboiflnot' eaerdtua iiec duplid in« 
$>rinnio , tmi^ i^em^ doftore , & ^fftipnii . 
Iiibunommplaae-am ddeint tut cHfBpatoi init. 
Itzc igHm cndet longt paee dfritem ^riam * 
atque adhnc inta^am hofti apeinit \ inopem* 
^yieci e rdmro abnndeauxit. Additutcladi xtu 
iDr inflammatiooe villarum pagoramquO 
quoi proMeniet piffim cbloni rdidis 
nmnibtis de&ebant. Forro HatsfdcBas iniel- 
leOit quc tcdderant » ftm (olos lioftiboft' 
infetfot; magtiatderititecopiatfamRlifenum 
trantgreifiit revocavic , atcjue in akeram ri- 
pam trampoKutt. Vlnarienftt< profiMpiendaB 
tiftoris intenti , idtifta \ tergo Kempeoa ftt- 
limHofefio viAorem exerdram admovHif* 

Q^a Vibf 5^4 Hiflwimmwfin 

j^^ Vrbf iUi tmiqoU & rccendbus obGdiooibiit 

\\* Micdebfis , K aon (cmel laudacc forritiKiiait 

Ktvtwm Jiioam^romeriu, nunc fivc meta conftcnHC* 

1. 9^^ c«rocaeicitu nnUam amDltyt Iibcrui0- 

urktt ««• QgjQ ^i^pedlabajt fivedccepta lioAiom ftattdeSe 

f*tmw^ oittUa ac-(|iecioia p«pmiQBnriumvvij( blaaditiii 

aniiii difi jacnUcoriam pppttgaailoDem pcrpcri> 

fa dcdit fc vidlorapa acbitrio, ^iduib etiam iCr 

jcdoquc^rsMio mititari , quod Elc^orCo? 

loaieniis laborantibos in tempoie obtolcrat» 

Mempedum rccoriuti & Ubcrtati il» incoa- 

fulta tnxiecace nimium nrofpiccre niritur , u- 

tramque amific } fcdes ddn bofiiam fida , oc 

jqua rcliqttt patrta oppngnaietur. Kcmpeoa 

■eqoe mamtioaibuf « neque civiom «oaicco 

Novcfio pajr • poft odo dierum oppagnnto- 

nem in poceftatem oippafpiantiam cooccffii, 

Httlcradium dein 4k Nfarcodorum aliaequeia 

co diQridla trccseundem cafooi fobioe. A- 

pud Lecbeoium hxfit impenis vidoiam. \d 

igoobilcqQidem» fcd validoprcfidioacfocti- 

Ims viris communimm oppidum « poAqoam 

iepriroanas aliqpoc acreffl.obfidionem^egic 

{jercoiidec » candem advencu Caeiacct & Bava- 

itid ererdcas tiberatoi. Is dnda Comitam 

Hatzfcldii V^abliique BJKaam pontenavaU 

apod Coloniam ttansgrefiiis pairis mttniii& 

quecaftris apud Sonfimconlediu Ita yiiurica- 

' ^ ies 5c Hafli , com aUqeaadia apad Grevenliai* 

chum confiicifiem • ia fiia demum apod Oc- 

idiogaffl caftra compulu fitnt. Sob idem tcm« 

pas loanncs Vctdanus cx GaUica capcivicace 

cam Gttftavo Hornto pcrnattcaois % msgtM mi- 

Utum gaodioin cafira ad soniam pecvenic 

lotcr bcc £lc6lor Colonicnfis Fcfdiaandat 
Dox Bavariat , aon maris deUbcraoda abbo- 
ilibus pactia • ouam adlciiccado in paccem ca- 
jtaiam Todo roiidcuj » ot iSbi Goadjacor d^ 

ictoc L»ira obtlnsn. W 
Uir.iiionc CiiKk 
lancifcMt Dul lA 
icanui; iiqacEpif^ 
Iiiiiuiliinlu Hcn- 
liiMfiiiicIlep^ti 
ilix . 3c dlgiuiio- 
mi. Scd pofieiioc 
viciact Coidjiitu 
ima Foniilxe . ot 
eO. roiio aedii 
j|u( Hcibipnleofi* 
ticFlindxOiica- 
o liifici ■ncnfioi-' 

m|v^M piacJirt 
'gut C*il>cilt>libiii 
loamici Iluiippui 
'iUfjrvrmrutf^voprt tem^wH^ I6a5, 'Cfon. ^ Henripo (texilc > 5c direors» tum qao« 
que impedimcDto confanguinitatrs inVitidum 
fnatrimoniuro fuerat. Anno dein hujusiaccofi 
decimofblenni appaiatu apad oppidum S.Dio*> ' 
nyfii Kegina Galliz JnaQgurata 9 pOiiridieRe- 
gem maritum manu iicatii intetfe^um aroifir. 
Quinque ex Henrico ptoles babuit , Ludovi- . j 
cum }C 1 I I. natum anno i^oi. ifabellafii | 
1602. philippo IV* Regi HifpaDiarum nop- i 
tam. chriftinami6o6. Vi^oris Aniadsei Do- 
cis Sabaudiz iixoiem \ Gaftonem Dacem Au- 
relianenfem 1.60S. 6c Heniicam Mariim 1609. 
quam fupia Carolo AnglizRegi in n&atiimo- 
jpiuQ!) datano memoiivimus. Reg^ interfcdo 
Mana curtm regni , 9e luteUm filii novenms 
in fe fufcepit. Qua in adminiftracione » ut fit* 
multoiumodisincurrit. M<xime quod homi- 
ne externo M^tcbione Ancf xo • quem ad fum- 
fuos honoces prstermifiis indigenis extulerat^ 
pene unico & rolocon(ultoie ad Regni guber* 
nstionem utebatur. Crevitque.adeo Indigot» 
uoTroceium GalKaei ,' hanc ezteijni fionunit 
pptenjtiam deteiltouom > . m fcr me omnes fe' 
ccfnonem ab aula faceieni , bellumque hmd 
ol^fcure molJreniiu } donec tudovicus filiai 
hecato Ancr«o & uxore,ejus capiris. <JamoJui 
ipferpisaurpicns Rempu1>U€am carpitgerere. 
Matre Blefas felegata. Quae flibinde revccaiay 
cum prsvalentibus apudRegem aliisipOijam 
rperneretur Bjruxellas inexiljum fpoDte cohccf- 
iit. Rejfnz Cuobalis BjcbeHos qoieiuspol 
ienti« ma^ihie obflabat » (iaud diu iuperfte^ 
fuit; eodem quippe anno roenie Dccembri Lo- 
tetiac Parifiorom vita excedens. Is validillknBS 
inanimo Regis fiiit « &maximotum. ntgo- 
ciprum piimarius mininer* Nemo e« «taie 
magis regnandi artibi^s aut prudenriae. poIUicap 
fama cxwe^uiilc fie^tUA ^eft » ut piopterea 

ttikn- r 
■ ♦ - 

• -9^1 ■-. -> , l « 

« ■• /. ,. 1 1« 


lOANKtS CHB.lSrOPHOB.VS 
KOlflClSMA&CTS Coma vCO^enfy^ ** Li&er Sfxtm. %iy 

Gallicanas adnmufttKi moitis proDunf fit fiaf- ^* 
picari. Matreiii 8c Cardinakm Rcx Ludovicus 
tnenfe Mafo anno iBfcquente iccucttscfl > c^* 
dtm planc die quo ante annos trcs & ttiginta 
paciein ctos Heoricum IV. ficarimintetfcccrat. 
PbffTo Cardinali Kichclioin RHpioriNn confi- 
lioiiHn arcana luliut M^zarinus itidem Ctidi- 
nalis liicceffic • lAtimus RichelH • & fiudio 
ipQnsad maxfma quarvisprovedut, 

Ac aihUo indc melias les CacboJicdruin rn Kts Grf- 
Gerfnania haboere. Nam iiutio^feie anni Co- mMies, 
niiignnarchias Halberftadiam & Afebcrsfc- 
biani iatertnSaxonU qoatuor CaiaiianasLc-' 
^onet ioopinato adrenca oppreflit. Indcde- 
pQlibs non fioe dade «b obfidioBe atcis Manft- 
^dUnn CefariaiMNi toiapropc Sasomacxe. 
CooingiiiifKhlmii maioiibas viiibQsif- - 

cft LcoBfrdns Doifieofohmas Soedtco 'jf^^m^ 
ctan io iocum BaAiietii prarpofitnt» Advea- ^^^ 
•ipfiat tim de coelo otodtgiainfignem h- ^»^»^^1^ 
. NammenfelanaartofiipniVVolfcBbc». ir^Zr& 
^mKam vifiiscft inVoelo gtobus ^ncat terribtli ^^^* 
ntebce coofpicOBs • qoi ab occafa in ortum 
4ctocndeBf, c(fitoliorribiliftagore,inflatin- 
gentit tonitnn momciito dffparoir. Scd pcr Sa- 
Jtonlam infcf iorem ac fiipffa ifla Soedica cafti a 
tifiit eft iiifigm daricaie cncncnt enfis » cimi 
anneta ¥ifgt , cuiot fcibs vcrfiis MarcUam 
Bralidebttr^cam ^roteodebaturDorftcnfiihni^ 
loftiaco cfrcfCito , pumtoqiue ttibuiio Sec^ 
lcCMcioi^o , oni cum Carifreanit Diidbut 
c<dfudere argttcoam^ 9 r^Ace dccmsd Sa- 
xonia , in Luiarim ac dein Siicfiafti pernr- , 
pit. Et Glbgoviam mtjorem cum toie exeid- invUh 
fodrcomfedit. M«gnam vin» fromekiti , telli- QUgp. 
«iqoe appataMit CaUreani in iiaoentbem com- xitn^ 
poctavcsanti ei.esK|i]eti]kriSiiefitai»&piEO- 

Q»'^ hibcic 
^6% BifiorutrMm nojm uwpom » 

^ ' cuai firmo prxfidio Angafius Mauiitius BaiOjj 
4t Rottw » qtn omi obhtas ^ Dorflenlbiiali» . 
fiberaks conditioiies afpeioaietar, 8r lociiro fibi . 
commifiuin virtute atque omnt ope defeodcfC - 
Ditei«tur; DoiOenfohnius omoi roora dacDnaCi 
icum toto cxercitu urbcm invadit. Ac taoca vit * 
oppugnamium fuit^ ut uno atqueeodcm dfe 
caperetur. Cxfi pixfidiatii prope omncs » ic 
magna civinm pars. Vrbs ip^ hoAilem in in#- 
^ dumdiieptaefl.Indemuitaea]ixmiiiotcsuibes 

eundem caiiim fiibieie > at^» *d ipia prepe Vra- 
tifliviae mxnia via populantibiitiada. Ita vdi- 
ficante undtque foriuna cum nemo adhnc obfi- 
fteret ad fijbigendam ppcto Suddniciam prat* 
- milTo Coningimarchio movit. Erat iis lodt 
;pracfidio Francifcus Albeitus Dni Laiienbcirgi- 
cus. Is cum (cptem fcre, millibus Csfireano- 
ram adventanti ho^ occurrcre aufiuyCooingf- 
marchium hoftili ezeicitui , ut dinmtis • cnm 
deiefta manu pratenntem fadle repufit ad iaoi» 
incenrurque eofiicceflu cum ftiueocetn avidiHt 
petfequeretnr , inddit io Doiftenlbhmuro qn 
- . cnm leliquis copiis haud piocul tenddMC, Ibi 
FMMfC commiflbacii pixlio Dox \ fuperanribns mh 
^^ ^^^^ hoftibus tundttur, amiflo pccfitatu,oroni- 
T* -21 bufque fece impedimentis & fignis mititacibiif • 
^*^*^ Atque ipfe in manus viftomm lethalijulncfc 
"''^ faucius pervenic. Ex quo intra paocos dics 
Sueidnicix , qooadcuram deportatusfiierat » 
mortcm obiit.lta Suddnida piimo* ddn Nifla 
fi pifcopi V ratiflavicnfis fedes ac tota piopcmo- 
dum SiJefia 4 Doiftenlohnio fiibada efl. Fleso 
inde in Moraviam itineic mnlis minoia opjji- 
da t arceTque & Olomndum qux Moiavic 
Itletropolts eft alia vi , aHadeditione expngnac, 
inagna ubique praeda potitui. Brinnam inckra- 
*' " muaitioniDus ficmaiim Aicoua quidcm » 

ki tjher SixfHS. ^6f 

irrUt sd eztremofn obfidione temavic, i$ax, 

>no omoi iforavia Silefiaque hoftiliter dire- 

Is I & firmo prcncfio cominooitis quae con. 

svaie decreverat ; in Saxootam regreditiit , 

Upfiamqne qus £leAoris Ssxooiae praefidioi 

cenebatnr cnro oinni esercitti circutmfidet. £a 

xesezcivit Ccfareanos.Igitur ArchiduzLeopoU 

ios, 9e OdaviusFicolomineus Doi Amalphi- 

tanus contraAif quTcqiad ubique viiium cxit 

Eledori Sazonlsin anxilium properaot. De 

oionim adveotu moicertiorfadosDorOcn- 

' ramiiii omifla Lipfia adventantibus obviam.; Uamm 

' frocedlt. Ita eodem prope Itoco , qu2,tntc de» \^ 

cenniimY^Rez Goflavos cumHlIroconflixerat» ^[r^ 

acri prafio fie parifortuna inier infefiai utrim- f^' 

^aciescertarameft. N«m Cx5tiani magoa 

VI ae vfrtiKc coorticom ali^ties Suecos loco 

pcfafifl*ent*8d eztremum vffti ipfi 8c loco pulfi - 

viAoriam hoftibosceri&e. Equitatus magnt 

fm ftig;a evafit. Fedites pleriquecum magno 

mmero impedlroenforum , & torroeotii qua- 

draginta dbobus omnique refiquo apparatu 

caftrcnfi in poceflatero hoftium perveneic^* 

Qoa xe ad votom perpetrita DorAenfohntus ad 

obficfionero Lipfiar revertic. Qux aliqoot dein 

dies magna vi oppagnata,cu cxfis aujuliisnulla 

amplius fpes liberarionis eficr> ftin manot bo- 

flium rradidit. Cives prxfidibm Suc^com reci- 

pete» fe direptionem orbis ingenii peconia le* 

dlmcf e coa^ fiint. At Archidiiz Leopoldut ac- 

cepti incommodi colpam fiigx aliqoorum im- 

putans • in eos ad tertoreni cxteiorum pto 

gravitate delidi fevere^ animtdvettere conOi- 

ltnt.Teneba(ur eo crimioeprxcipue Icgioloan- 

nis Gcorgii Madlonii • qux coofifiente adhuc 

aeie, 6c reliqois gnaviter pugnantibus pcima 

omniom propudtofa fiiga pralto czcefl^rau 

tiaquc bunc in inodum drfbgidvis fupplicium 

Q^ fiimEtuma J70 'BsfionnfnmnofrK ^wtfQTHt 

-^ iumpmro ^ft. Prxfcntc Archiduce» riwfe^ 
^ * mineo aUifaac primaiiis cxercicus C«(axci^ 
cibus , KocKczanx in Bohemia ubifum fialNj 
crant, fexLcgioncs gux icm ftrenue gcflg 
lant , in armi^ przflo elle jafrxfunt. Dein 
caf a Lcgip &(la^onicaj.atquc iti niedium \ 
quisrcj^acccpta, MoxKupremo.re^um caj 

talium quzrupie » Ifugs dc dcaituti excrdtaj 
inCimuIaia , a^^c^vitei rej^rchenfa eft. Sifoaj 
jufli omn^s cx t-i^ Le^bne armt ad pcde$ l^ 
Idminct depoQcre* digna \ ciccumfiaiicitoi 
militibus fradlaac direpta funt. Dein Quxfitoi 
pauca przfatus cur Leppnem il]aOi ex albQ 
CxArei exercicus deleii oportcrct • hanc i^ 
inermes fententiam pronunciatTiirrbartiro qtii- 
dcmDu^ores eorumaue Vicaiios pocna gladljr 
Signiferos veto & iciiquos infcrioruo? Or4t- 
num prxfedos (ufpcndi(o plc^endQS«acqqc a^ 
eandem poenam ex gre^arits dccimum qocn* 
que , antiquo mprc , ioitc legcndum. Itofiiir 
dieigicttidercis rappliciamruoiitui. Concel^ 
fitque Archidux 4c;precantibas » ot cqmiDOf 
tatopaenxmodO) k fuismct commilitonibof 
more nulitari iclopetotaro jaculatiQnibu; cob^ 
foderentit/: ur^? alteioquc cooferyatis qii| 
lem alias pra^cl^TCi gefTcrant. Chiliarcbi i^ 
Madloniu^ incii((Qdram (ja^us» in(pc^ deiQ 
diligentius atque cxamiBats ca^fa > aaijiin^. 
qiientis initio Frag^ capice plcxps efl. Ad hunc 
modum punitis fontibus % ac firmata diiqplijia 
militari ad.,re^a)irandaro exeidtum amrouiB 
imendic , &; li^of ex agro Colamcnfi Comiccs 
Hatzfelciiuri) U^ V V;ib%m (;vpcat.Atqi]|& id eo 
prodivius ta^um ^^ qtfoniain VioaficiiiR;s oap» 
que &H^nos ifadirafus q^qs^ilii tQta.xffaic 
propc ^l^faix) caOra locaserai») ifpp^ cbm* 
meatawii tx, pabu^ crai^J^henai|n conipal^ 
; nt, Igiiuc Hatsfeldiusicc^piocxitiiicrcMaff^ 

codiiie ' flifflM f7t 

ro mcfif^ Kof embri ARliitds idheHbiiriii , ^ . ' 
Ibpcxiorem Ottmitam contcddit. ^ 

[ EodeiD aiii]()Gt!ri ioCatiUnnia adjuti rebd u^r ^ 

• lantiom viribiis c«fis haod procul BarcfnoiHiFiJ , J?'X' 

irpanicis copls ColibratW vi cc^w.Pciwriiahmn ^ *^ 

^iraHdaict amnetn Thetiifl otbsrcx ftr^nteh. 

fium dbfidiorteto fbrdflfifhc fuftlndt. b^cfi^ ^JT X«- 

▼i oppognantitim ,(ediiii|if pibriiitia tortiihfci ^^ 

tuomacfaineaddcditionts neceffitatem cbi^ 

pDlfa eft. Mmiiiamc^titiiiih SaMbht, FfO^- 

gnacvinni ejof oi^st adTCrfiis Gaffos mtinitrni. 

mum , inenndcnncafiiih itfpnltt Am^tricn* 

niom fcTcinitio (bditioiiis Cisaiohic»'^ Gd- 

Ifs imerce^uni tt rhot tteram aniifrum rfuiic 

d^noo ▼idoribtisceffit. Erilt (om in provinda ^ 

Naxbooenfi Gafliz R.ez > fnafth b^c idhhc anfc 

mortem eins accidettint) qudTro^ioi' Hia pr:^- 

fencia GdiiS sudaciam & virtm^'. CaT^unHs 

rpemat(]iie aninkoitt inyiterct. Atm ^hndria 

longe alil forttina Gallos Cjtcepit. Ham Francif- 

cos Mclo poft motcem CardinaHs Ihfahtit 

BelgaitMD' G^emator ctmi vigintt qainbije 

Aiinlom inftiodiflimo eiterb'm U triginif» 

liiaioHbus toitQentis cafit a mbvehi Xrrebaiuth 

validaih ATttfix urb<^ drtQmredie , oronlbuir- 

qtie ad ob1l(fiohem etpetfitts repentc cohvcrTo 

cthrfd LeBdhim invadit , atqoe* iode Ba(&itii « 

contendens , eam iitbetn ^ jufisroppogna- 

tioms infraChim laborem in-fiiim potchatcn» 

jrec^gif. Indecnmtotb exertihiin PicardSaiii 

inovcns , hiud ptdcbl CaReth^ oppido»qabd 

^ pfope fonte^ Schildis ihVerdnlartduis eV- 

ercitum Gsllicimhni iri' qiio' erint dutfdiedrii 

nnnta jnfta adtptbil^ati Capfa GaHdrmta dh6 

mittiiac totid^Wifl^ircat&i Ha cW» 

CataUomcatViftotHB gatiditiiti pltifiiihtftf ina^ 

mfffliit. Scdhcaacpattes HifpiBi6|s admoe. 

dum jaril dum Mdo omiiTo' viAottaiiim cttf& 

0^6 icgredl 572' mfloriammnofhitimpmtf 

jr<<42, legredi 8c vtresexerdtas ad obfervandas Mo- 

faeuinfitus, prohibeDdoique iode VuMncofif 

pec agramColbnicnfen dointiuiites oppoiicfe 

cogitar. 

fmsm 5u() i jg tempasV«rrsvi« inFelonii Thilippai 

Vyilbelmos PalJtinus Neoburgi€as»Iiiliz« Cfi* 

vt« acMomi(iDux in msgnoProceraiiiPolonis 

concuifu, aC Rege i^fb Vlsdiilao przlenie^ A n» 

sam Catharinam Regis rororcm in mauiino» 

inium acccpk. Stocbolmiae in Saccia •CbrilHiia 

Regis GuftavtAdolphi filia (blenni ritu Regini 

Succiae coronata en. In Anglia gliiceotibat 

jr#i w^fM poiroinccrRegemfie Farlamentum dilcorditB 

r/iVtfM. 'cs paulitim ad apertum beHum proccffit ^ 8c 

' Rex non minas quam Fatlameniarii , coiiaia 

unde poterat pecunia » fe omni modoad arnoa 

ac vitn comparare iflcipium. Scd Regis moho 

eiatdetetior conditio.Mam przter paucoSiCi»* 

tholicos, quitatnen ard^ilfime habebantur« re- 

xno fere Regiis a;^onibns favebat. Plebsipft 

Londinenlisetfiingenio nationis iniolieiitiffi- 

xna tamen ^ParlamcBtariis adveiiiis Rcgem io» 

cit*batur undeejos au^hotitas qootidieimiDi.. 

TtAf9C' ^^^^ ^ ^ tantum non extinda eft» Codixs 

f^.6is, paxlamentaiii prjtcipoa Regni ve^igalia ad ie 

trJlbebanc^maiidabantqueClaflSum ac poituom 

f praefcAia ne dcinceps didoRegisled decreto 

p«rlameoti audientes efient ; utque haec ominA 

lecttrius exequerentur adfcripferBnt ad fia ca* 

ilodiam , more regio /atdtitiom armatom.c» 

jas rei nullum ex antiquiratc exempTum babe« 

V bant. Denique cum Rex hls de caufij Londi* 

no excefliflet , obi aroplius commorari (iln 

xnajeflate non poterat , neque ullis Patlameod 

precibus iit reverteictur induci poOet , crevic 

fimoltas*QuaE dein mGdt fufpidonibus moltf 

magisinvaluft » quod Rex £Uam fuam prinko- 

icimmi M^iiain V ViJhcImQ ftincipi Ocangio^ 

Ucoiid ^ 

f HeBiici Ffidcrid filio, wnofum ftfefepien- ,^^, 
deana la inatiimooio|n daret, qus hoc de- ^ 
iwmi anno ^RegiiM Mwe io HoHandiam de- 
? . • ^^«""'^'nawwnoranm Pailamentaiii 
eo ioJuin Ipcaase afbitiabannir at Rex cstcrn» 
anxilu ad [e inofdioem rcdigcndos conquire. 
m. Quare & ipfi aimi /umpietunt , adiiuiaoi^ 
qoefibipcrpobiicom decietom antiqoo Rei. 
pobticaB milite . novoi deleaus faciont , iifqoe 
aim lammo imperio Comitem £i]ejn«prae- 
ficiont. <^a inrccum non omnes ot fit intcr 
le coolentiient • «lidam ctiam oon probarent 
in uoa manifefta dc exffcma difaimina Rem- 
pnblicam pf;rcipiiafi^molticSenata Regio, 
oonBaUf etiam civjcates atqoe eppida apertio- 
ic ftodio ad partcs Regias tsanfeunt. Vnde t^x^ 
Umencarii maximeqoi Poritanat {teai erant , 
quo fodctatcm foam firroios conftabilitcnt » 
«nno tnfcqucnte , palam in Tcmplo S. Mai|a. 
fethx, prxmifla concioneeihortatoiia in loe- 
doa Scoticum conjorantv Tum nmori omncs i 1 
oiftaacfellioneparlamcntaria quijuiarcrccn- 
ub^nt ^qoiqueaotcanfs Reg^e , aot ReMgioni 
Cacholicar nvctecxiAimabamof. Quibo/dam 
etiaiti moncf a poblicaabfogata, Alii quipaftf» 
llQSias liberios defendebantciiftodiis tiaditi.E- 
piMipi omoi poieftate atque autboritateexutt» 
loffiquceodeinccpatitttloabaioere» neqoeii!» 
terea k^attonibas vaiiofom Prindpom pi^ rc- 
condliAtione nitentium»jquicqDam e^fiunw*. 
Pfopterea qoodjmhores tomuItuum,prarcipue 
Comes feflexius iRege ctimine Majeflaiis po-^ 
ftulati, defperata venia omfiem/ccuiitatenu^ 
Miam in cominuanida defeaione reponercnt. 
lam enim coeptum ^ facious • quod laudaii 
non poflct nifi perfe^um, neqoe perfici pofict 
nifiimiusparritentio. Siccnimcxifiimabaoi 
iuUam poflc efle nmamReps paLicnciam,qam 374' Biflofu^timmfiritemporky 

i6a%. ^^^ * ^\on potefiati reflituKis , rennBetel 
diqujindo iras * & le datacoitiiuoditatecaai 
ixiagAoeoram malo oldiceref ur. Itaadaper*^ 
' tum belliimatqtiearfnavemutiidl. * 

frdiimu iRtti bttc tandem aliifUfiklo ^d ttfAtti 
ndriM }am atiflos Lobtfcae Aque Bambmgt traftatun 
facified' fiierat » de pacitodoflii- GeMtiianac» loto fll 
titnk modo conTtufUn^ eft > prafftkitqoe ea iit rc^ 
Gfr»»4. utilem opef am tod GeimifAii Rex.Danic qoi 
wVtf. extra beilsntium pattes pofitus nt aliqaand* 
j^ ad compofitionem ?eniretur eiiixe labotavi^ 
i^ Ita Igitut Hambiiri^ iuier Conradoro Lozo* 

^ 'Oic, vfnmCsraris. Clsudlam Memmitirti Regti 
'^* Gaili«, 9t loittnem Stlviom RegiiMrSoecii 
Legitotf reseift cc^mpt^fita. Prloeipib phcoH 
m utbes adhonc conv«muiif ornabniga 8^ 
Honafleitum in V^VeftpltaRa dengiiaiental 
^« iaterea neutratum aut mediaTom partioill 
ctunt , 8e dedudo pmni esterao prsiidw» 
propiio milite aut per^ives fudsftttioiiesft 
cuftodias obibunt » Leg«tosqQaramciim<]De> 
partiom , eommque tes & bcftaa fideiiternie* 
buntur , atque ea dejre ffdem & caiitloM<iL> 
icripto ptsAabUnt. Ac /i qoid ab iiff pto boo^ 
^lico pdftolatom ftietit , ic^piios nonen^ 
qaentotquamcellegio Legatorant IndBcatodk 
nierit. Ofnabraga letineMt jora ac privile^ 
faa. Et utrobique inftirata traftatio prooitt 
atqtie eadem habebitur. Vi« dc itiners iotce 
iKramqodOfbempio commodo oltro dtroqai 
commeanriom fecor» reddemori Et (t qols idk 
cutintia 'S€tis uibes medios pr« ptivatocdji^ 
fie(Sj aut coramooioindlf c6to^s ^acoeriii 
jseadem fecuficate, iililc«iqtfe4nimui^atibii 
gsodebiti Literc^antfona , aHaqoe lioiecoi* 
ventwneeefliirla tofo hloe &r inde fine ciffaA 
qoam daimio aot infuna pef fttentur. VttM 
n qood Deos pcohil^ > iflAitiiu fnk w^ do fioe ollo fruan diffipetur , Ofoibruga U 
Mdnafleriuai tii iUam ftatum , in quo nunc 
dmu reftitiKntnr. ita tamen ut poft diirolotuih 
coQventuR), adhuc pcr ftx ftpiimanas proxime 
feqoentes bencficio neutiaJifitis gaudeant. 
Seauita^eommeatoum pto tegatis aeguow 
& Friiicipom ^d hooc conventum cA>eundum 
intia biofteftie utiimque expedietur 8c dabimr. 
tx ne iextiaditio eoiuodem commeatuum pio* 

gei longinquiutem locotum defideiatx tra)« 
ationi tnoiam popat, ea per tcgatos Regis 
paniz , ad eam formulam quae jam przrtrripta 
eii» ezpedietui. Et ex paite quidem Cafiiij 
dabitai • ]ibei epmmeatus pro Legatis Keginx 

ISoeciar« pioOtatQieGallico . prodomoFala- 
nna, BiQofyicenfi , LgOsbuigica , HafTo . Caf- 
felaoa , ac deni^uepro omnibqs fiatibos Impe- 
liiRegnoSueciae confoedeiatis ; vidfiim Re- 
|ina Succix dabit commeatum pro Legatts 
Cxifariff • Eledoiumqne Moguntmi & Bian- 
denboi^ici, Rex GaIU« pipLegatis Cxfaits 
fic RejgM Hifbadise eoiumqoe foedeiatis « piO 
Legatis £le;£loris Colonienfis ,- 9e £le£^oitg 
Savaria;, viciflim Czfai 8c B.ex Hifpaniaruni-r 
dabuQt (ccuium commeatum pio LcgatisKe- 
gis Galliaium , pioOiatoie Suedico , p;rp Le- 
^lis. Sabau4iac. , Elcaotfs Ticviicnfis , Oidi- 
niim foedentoium Bclgii» Caroli LMdovicl 
Comitis Fajatini , C)orque fiatium. Docunw 
Bioorviccnfium 9 Amclis fiUfabeths.Xand- 
giayiae Hafiiac > & denique pio omoibus Or« 
dinibus Impem Rt^no GaUiat confbedeiati^. 
Foft harc d^cs inchoando c.onventuiin&tuti^s 
cil vigefimu9 qoimiisjyUirtijaimi qui.dr jtgpfin^i 
fecundi ; qiu taipeii deindeob intei;v^li brcvip 
tatcm aiiaqtie impcdimcma (ubindc ei^afccntia 
in uniiecimom lulii aj^u quadiagefimi tcitu 

commuu^uscft* 

Inteiea Itf42. 37* Bifi^futtkmmPritmfcfk»^ 

imcrca Stotholmi» in piiblico ^'OCCT^ 

» *^*' • Su«ci« conf cnta . dc ptoinovcndo r>^^^^ 

Xif Sui- loGcimiDico.&inquasconditioncsp^in- 

*w. cunda cflct , dclibcrtbiiot. Rcnovatum ibito- 

du$ curo Rcgno GaUi». Convcnturoquc otSue- 

d VVcftphtliamSixonuroquc 5c propiusC»- 

fiii$provincia»i G*ttitr»aam Rhcni, & An-, 

ncxasilTiRcgioncs bcUoimpctcicnt. Vfgcn- 

AimutGccmaniainaiamftatnm , qooaote 

bcUum Bohcroicum anno 1 6 1 «. foatt,icpoiie- 

fctur. ProvinciasicdvitJte»; «cwp*» 5^ 

ooifq; occuparct,ad bclli fincm poffideitt.Cnm 

C»iaic cjurque fiMai» nuUa pax am coBvenuo. 

aiacxconfenro ntiiurqnc paiils inuciur» Re- 

«haSucctac tiiginta pcdittiro & fcxeqimiim 

miUia , totidcm Regina G»nw duiante bcllo m 

Gcrmania alcret. AdhaccRcgina Gain» prsfct 

ducenta Impctialium miU»* <HJ« e« •1"® » *i!' 

sdhucdcbcai, iingpris dfcinccps anois qoidif 

ginttmilfiapeifolvcict. Dcni^; fi •IteiotMai 

parrcm beUo impeti accidcrtt,» wuo tibi aoa- 

Ko ad dccennioro adcflcnt. Atquc intcnm W- 

luroftrcnue progrediehaiiii namDoiftcnwh. 

jiiwpoft cjtfos annofupcriore tpud Lipfian 

Orfareanos,& lentatam fiuftra obfidione Fn- 

bcrgam , mctucns iis qu« in Silcfia atqoe Mo- 

lavia occup»verat locis, iteinmcoitei tt«e 

cxercitum hibernit Stxoniclsrccrctiuro cdta- 

vertit.Staihn advcntoipfius dcpolfi Olorowio 

Catfarcani. Et iUcicccpiis adfc vetcribns prac- 

fidiarits novoiiccentcfe impofoit: commcaia 

pracierea,8commbusadviro fuflinendam ne- 

ccfltruf confitmar. Indc magna ubiqoe pratda 

potitosin Sitefiaro rCceflit, atque ad ipfaV- 

xaiiflaviac ihbuibia moycnscacxpilat inceodtt- 

quc , proptcrca quodcivcs comroeatum ft pe» 

cuniam pro exeiciiu poftulanti ncgaverant. 

foua Coniiigsmttchius iii SajtQnia l Dorite» 

foboioi» te'ZiberSgxtus. 37^ 

rdiam « HalbctftKUtni] 8e tfia loct ibi- j^., 
nUitSaxomds Cartrdrqoe in j^tefittcin 
cdigic. Inde cianfmiilb Albi genettkm 
RgiiuitiiD pczfedum Craco vium , quem Gtl- 
]iiiHs{ciiiiiciuro fufnmtnnfdniilitatisCaltc 
iDBpofiiitJinPomertnitm diftrtbendit boAium 
linbus emifertt , colltcis concrt ctflris j^iofli* 
.{ttttm ex Pomertnit abigit : Recupertns Ct» 
jjnso tlii{c|ue iocis quz CaEfareani baud magno 
|«fidio omodiu , primo advenm faciJeiniCi- 

Epertnt. 
Imerim VinsrieDresdaceCoffliteGebtiano, Qgt^ ^ 
ifto ot fopra dijrirons , agro ColoniciiG, a^fffK/iu 
4Bm bieribns bibernis copias rdedflcm » pec 
^ltnii Thmiogcnrem io Francoidam ioftfti 
inumpBnc « ocoipadiooeibidem iodsimmi». 
iWis, 8c insgna prsda afportata, in agtum 
.tVQnenbergiciim « & Marcbionatiim Badeo- 
.ion efifufi , novo ei GalTia fiipplemento* t)nod 
.2)111 Angineoiis addozerat. confirmantur, fot* 
,10 nihil tb iis tott acftatememorjbile peraftn » 
lifi qnod ienbos vditationibus* ioter tpfos Bs- 
nricofq; vtriance interdum, m fic,fortuna,cer- 
ticam» Sed mcnie Novembri Comes Gebria- fmiik 
ms Rotwelitm obfidete sggrefitis dum diri* Q^kruud 
gendisin mbem tdrmentispoO cotbesvimi- imr$* 
aeos tffiftic^ minori mtcfiiot (quts falconcttts 
[ Toctnt; peritus brachium amicdt. Qoo cs Vul- 
! acre poft paucos dies in capto oppido viAoc 
. rivere deuii. Mortem ducis inopintta exei- 
dcosdtdesrecuttcft. Etenimctpta Kotwci- 
U dum boftiom fecuri ix^ propinqut oppic^ 
Legtones diftribnunt» repente fiipcrvenien- 
libus Calaretnu Bavsriciique & llothtringi- 
qscopiis»qiicie fiimino falemio, Acmagns 
cderittce conjuoierant . fioe oQo prslio 
' opptefli atqne imecccpci nint. Dwlingz fuxta 
^ioiibittm piimaiiatitt fltuo VintiieniHim* ^yi Htfiorimm mfiriftmparis, 

^64$. f^*^^ procul tnde tormenta ^ bclHcum ol 
tnftiumemum depofueranty appofitisqnip 
fidioeflcflt. Hts omni&asexploratis Cciiil 
prxiri(]b loanne vcrdano , DutKogaffl c^ 
snaxima exercitus pane fiibito circumveiH^ 
tanto filentio , atque hoftittm ignoratione« * 
jam cnm omnibQs copiis antcatbem conlS | 
xent , priuiquam de adventn coiom M I 
Ctsdtt «^uicquam rerciviflent. Pars exercitus Dij 
Vm^rumm ^^"'^ v*^o tranfgrefla , ( Aam Dotlinga N 
gr^^ ' mnltumabeflafontibusDanubiijoccttrreisll 
^^^* - cum aliquot Lcgiombus Rofalti; quiboflil I 
adventum ex propinqua ftatioiiC aodiycfi 
primoimpetoabfterret, atqueinfogafflcoi 
tit. Itafacilc potiti Dutlinga^rcKquas boft)i 
ftationes>oti inter & compofueram , ag^itl 
divifbs addcditioiiem compellont. THoadi 
Kofa fiipremo Equiram PfaEfe Ao fnga crisa 
Reliquiomnesfiimmi tnfitmique , adliccff 
'Coiliac 8c apparatos belSci magna Yis • finc4 
fabgtiinc io poteftatem viftoruro pcrvcnac 
Korweila dei.n paulo ante \ Vinarienfibos4 
pta , per Mercmm Bavaticom Dnccm rcctfj 

X ?! Cattetum in Bclgio doplici dadt hicaoiri 

g^ ttjj*r infaoftus Hffpanis extitlt. Rocroam com vail 

uS' c«rcitu obfidebit Frandfcus Melo jafflqad 

"'J^' obfeflbs ad bzrrcma perduxerat,aded m dedill 

in nn|u)as horas expeftatefor. Coro ccctt 

'Li]dt)vict]s Dux Anguienfis , ncc^ffitatistill 

tum admonitus , cbntraftfs omntbus cofl 

laborinU oppido in auxifium occortit.IncliiuM 

tcjamin vefperam diein confpcAnm anid 

lirbis atquc hoflilium caftiorum venit. Qvi 

quamaittemnoxtmminerct, exercitafqiiel 

itinere feffiis eiret . tamen Itberandar oibtscl 

pidine caftra Hirpinica iggredriur. Sedtioo^ 

dicacupiditasgnvicladcexpiataftft. Acfirtfl 

• - ^ iSt|| I- JJhgtSexm. ^ f7jf 

^ tnodicQm odinn coraodis coipotibuf 1^4}. 
-jcffit. Tofifidie vi]^ duta albcficentc ainort» * cldiiii 
lofirnaads copits mulio majoKc im^cti] Hl» ^^^^ ^^ 
inos aggrcditut. Ncque ttinc audentem for- g^^^, 
tadeftituit. Fuli fugatique Hilpani mcino- , 
lili dadc. Cotncs Fontanus ablatam ih ho^ 
iis vic« gratiam conftantci rcpudians daai 
immori maluit. Comcs loan^cs Ricbcrgi- 
(epiem vulneribus faucius 10 potcftatein^ 
bum pcrvcnir. Capta impedimeota , 8c 
itare inftromentum omnc. £quitatQs na- 
a pars cum Ducc AlboquQrcio , qui ils 
erat , roatuiata fuga inlequcntcs cvaHt. Hic 
jftoiia potitus Angdcrifis Tlieoius villamJ 
lo agro Locemburgcnfi muiutiflimnm oppt- 
Am cum vi&rice excrdcu drcomftcfit • 8c 
fcoiodo poftqnam obfedciat mcn(c« magna 
lliiomm ftragt ad deditionem compdlit. Sex- 
onti pracfidiarii qoi cx millc 8e qoadrin2entU 
%erfiicrant libcn Lucemburgum dimiui funt. 
Angincnfis qulnqOC Legiones Gallorum » & 
«laoior centurias Hdvstotum pta;fidioimpo* 

ftit. mU ^' 

Paulo ante qoam harc in Betgio gererentor , "««•'»» . 
JBovom repentc bcUom ezeitum eft in Italia . J;^»*»* 
imer pontificcm Yrbanum yill.& Odoaidum /*• 
^ainefium Doccm ipaimenrem. Ejos hoc ini- 
tjom fint • Faimcnfis Ducatum Caftii quem^ 
)rede A pofiolica jiirc fidociaiio cibtinet «multo 
'tic aficno contia lcges fiduciz fiiac obligave. 
^r. Id^impiobavit f ontifcx » mandavitque^ 
nrincnfi ot dttioncm illam oipni debitolibe-- 
nret. Qoodcom hic negligeret, Pontifcjt 
didoncm Cafiri , aliafqoc poilefiiones cjurdem 
Ducis quz Roms in Poteftate Poiatificis eranc 
aftimatij atquees iis ?s afienum exfolvi jtt- 
bet. Hanc iniijiiam uti cenfebat Faimenfis ar. 

iQis ulcilci flatuit. Itaquc compofito foedercy 

^ • ^- * * • cuto 3So Wflm^imntflriimpwk 9 

j$A\^ cum noinuHh HtXxz Prindpibus cuni 

cxecdtu diriones ponrificias ingreflbsbelli 
JRnOlUur, quod multis nluodttoquedsdi' 
bieimiofexe ge0tan, ptulo ame aiortein ?< 
tifids conipooimr. Fatfloenfi Ducatns O 
^ttxque alis cdido fomiiido ablau fneraii^ 
ledditi. 
1^44- Anno inleqnentcqnadrsgefimo qnartom 
•Mor/ Vf ritut Pontif^x Vibanus VIII, mcnie lufio,Po 
k^iVllh tt£cittts fui aono prinio fupfa vlgefiniom , 
fm* ris ieprnagefiroo rej^umo. Vir omiii iitcri 

gcnerct Sc humantonmiroaxiinc attiuBe 
culciififfiat« Vacavit (edes dics qoadragtff 
ddo* Intta quos loaniies Bapcifia Caidinai 
Tamphilius > Hominns , fitffi agus Ctr dtnaliit 
fiibledus lonocentii X nomca acccpir. Is {vm 
inis antca munei iboSi & divcrfis in Hiipaoiar 
JLcgarioiiibQs cgtegie pctfiiflfiai^ criammi 
ficclefiae Catholicc fummo cum laade « 
loAgoomnittmde(ideriopr«fidcr. 
Mum 5yj, £pem tnni fiipetioris StKdid ci 
^iMic0* D^jc Lconardus Dorftcnrobmas nihil . . 
DtfM* cxipcAantibus Dtnis , ncquc denoociatoaB 
#tffi« ^(j]o ^ rcpcntc convcifis ^ Get mania aimis 
Daniam irtupit ■ adeo feflioatis innciibus • 
inteivallo quiiidedro diernm k Matchia £rt 
denburgica in Holfariam com maxima pari 
cxercitns movens centum ferc miUitita gei« 
manfa conficerer. Itaquc Xyta priroum ad 
marisfialthtd aditum $ ddn CbTifl{aaopoUs« 
¥lensburgum , {izehoa« Bred^nburgum , ali«- 
qae in eo u»€tu urbes % vi dolo aur dcdirionc 
uno vefur impctu i nierccptx arque occupacs, 
Cufie tam repentinae iiiopiionts jadabanrnf» 
quod Rex Danix oGto naves Sut^icas fretum 
Selandicam trabTeumes atrinuifler. Quodqoc 
cum Doce Molcorum Mich«<3c Fredcrovido 
iniiilctfociemcmregno U»cd9 inviftmfem* / 

/ r 


:■/■ UhrSextm, ^U 

fii(pe£bill^iie » miflb ad hoc in Mofcoviani |^^ ^ 
' VoldaiDiio qat oovo fbederi fi«bilieiido • 

illtiat £liani io Matrimonhim acciperec. 
ea qaod OMgnani ^canic ruromaitu# . 
raflec Cracovio Chiliarchc Catfaxeo, cum 
Craco^s ^pexiort aniio conicripaf not.' 
(is.^imaiem P^oieianian tnm prsHdio Suc* 
o vacuaoi dtn infefiam inipooe haboiflet. 
1» cauCe BOmuillaB jquibqs Sneci Regcoci ^ 
«<laefiireanispartibas.fiud^re , flc multa 
i pecnidem occulcis machinatiooibus m^ 
c^^ieceot. OBteium c|aiGquid id iit^ex 
^~ ico hoftitim adveam tufbatas mox Le« 
foot Mooafierium pcomovendc paci 
micae mi0os , revocat* Inde commuoi- 
it, 8c fcribecf milites » atqne omni ope ad, 
" bafiiuni prohibeodam com^araie tnfii- 
Sed jam DorftenrQhoiusia lutlaodianw 
iiaTerats cxfis mQle 6c ooingentit Dani- 
miZicibiis , qui illt apud Coldin|am cemere 
Qrreranc. IiideucDamceviresaiftcaheteB- 
Goftevos Hornins cum alio oSto miUiomu/ 
m Scaniam e Soecia iogreflus Rlfinbur^ 
> Coronam, Lundonum • Chriftianopo- 
»(iinamaviezpugnat« actocam fiicileSca-^^ 
linpoceftatemredigit. Neque terra tan-' 
(edmarietiani ficclaflibui res agebatur. - 
qno ecfi Daoi maximat vires confeirent 5c 
ipie claffi Cis magoa seftatis patte adeflet, 
maqoe cara 5c coofilio omaia admioi- 
arec • tameoSued pcofperiore fere foctH- 
tttebantur eipugnatique & fpoliata innila 
cnliolmia , ad extremom daflem Dantcan^ 

Ed Femcram iolalam nafti, magoo Daoomm 
QDo quod ad duodecies ceotena Imperit- 
n milha «ftimatum e\ccduat,ac toto maci 
koAigaot. Ita cftasiocecoppugnantesdefeo- 
|eott&]ue vaiia foitnoa H mulcit cladibus 
, extta^ j ' .cnr«^ eft • ' migao Suedict exeicttoif nci^ 

^^* meiico , qui fe in pt idivite Wtrii , 6t TemmJ 

omotum affluentimtYia , rebas ad iviilmainj 

iafleutindAm neceflkriis tBande ioihiiieffd 

Cartetum faiellam impctu^tepttnn jpiri cele4 

tatedefTic; Anriolnfeqoientl. EtemrhBrirf 

debuigici , 0c HDtltmlitioriim OraibMi<>driJ|| 

pajt reftitutreit. ! '^-'^ • ' « •- r ' '-'' ^ 

9f4 Ta- ' Flagraiite bello UXit^ tSi^ri OciDifi 

fnrtm»' recupetandr (tiit - plsr ^ohtf iii^ S^&fl 

mm ^ qu^ Dqrftctlblinios ibpCTibic nnid oci!ii£ 

Mmw rar. -^t cnerar qoiddm urb^ ^pita mhieKsi 

Trm^i' ciHosreceptsfttm: Otomudum 8^ GMggc 

vmienm» <^ia valido przfidib commimit* eranrtgxii 

tuin Dorftenfohnii obddionem i6km{ 

S»ed Csfitem , lie omiies ia itfiaiiri^ vir^ 

cbnfekret novui repehte bpfti^ Md diftf ihei 

ckercitfii compiilit.is tFtt GeorghtsR^goi 

tYinfylvaniiae IJ^incc^k hiud dubie ii 

Stieclx Conciiatus » m illi eo fibetiiis 

Danum bdlum geterent. Sed ciuTit Rigoti 

pWfetebit , libertarem vngitic violiiim^j 

qtiodque ciefir molta contta paCb 8c oon 

ta (uperiQrum temporum tinmutartt. II 

ciim exerdtafepcui^nt» mtlliMin VagQii 

ptogreJOIis CailoViam^ '£( AH noanttU* l< 

iovadit. Ejas impecum Cbinei Biieheii 

cum patte Cxflrd exercltiis , 6e firmt n 

Vn^iroriim dimi^ , etiS numerd nmltoi 

fenot camen diu egtegie (aftinuit. Ad 

aimo infecjueme id- pacem compQlit» 

eo prodivius Csfit accepit . qoo majote' 

virtbuicjue beJIo Suedico infifleret. Bteota 

Dorften^hnins hpndumpetf^^Oinlcspic 

ar vilido pcius ptzddlo communttis , qos- 

Holladi 5c Tutlandia oCcupiverit locis • ii 

ptoviib ernmpens. Gillimum qoiinconf 

bus Holfatiarcalic^ fixetat , intsdit pdfiu 

Ij XJhrSextMt* r 3^. 
Mi|debaig0in,ufqiie fugienteni » qbuitai j 5^^ 
omni pedi^ato • & iu»gni patte innpedi- 
itonifD capta iDfequitur . Ibi Galhfli ua alt- 
3(fiu drcumlcifiis s xeli£lo illic vaUdo 
. ido» dcpofitifque toimemis & reliqua 
jpEtefippedtmemofam » cum eo qpidipererat 
Ipitim^ paucis pe(fiti\>iu arg^e in Bohtet^Uftt 
faQtf 

la liirpaata \^em cxtr^mo obiit jfibcHn- ^tins. 
PSJNiBilpaiiianim Hcnricil V. Regjs GaUia- 
mi.qlii, aaao artatis qnadcagjeumo Kcnndo; 
idSt Ui Lithnaiiia vilniEC«ciira,BLenata K&- 
IPaFcdcinis ex partu obiit. menfe . M>ttio ^ 
fKFoEdiMndi Ul. q«n^i»roiox. erat , ann«^ 
mifetctiiiim ropratiigiiiu. Inde&exVla» 
PllB,4d,AlQyj(^ i/i»mm Miveinif in GaU 
M)gc«gi Caroii Gonzags Mantuat i^ ^iver- 
l9:l)iiBi|.fi^^m animiMm adjecit • qnam. uU 
pw>i|ifA^qti Fa^iiis.ipatrimQpip copnlaum 
pceniosI^effia^ciiiMS Epifcopn^ Varnnenfis» 
WptrDino0ius» & Chriftopboxus Opaliis-^ 
'^hicPQrnaQi« tUe PomeianiaB palatinus > 
•m maj^ Poiomcae ic G^llicz nobilitatis 
Ntatu, pet Galliam ,Flandriam,Hollandiam» 
nrcftphnbamque & Fome^aniam Gedamim.^ 
raiededuxeie. Vbi k fratie Kegis Principe 
f*^ Feidiiiando fipifabpo Viatiflavienfe. 
pRBDphiUappftutuejceepta) 8c deinceps Var-; 
P^fndeve&eft. ibi menfeMaitio 1646. 
BleiQQBis matrinioniales curante loanncde 
^*^ Atdvepifcopo Andiinopotitaao U 
'"ttinifomifictsLc^ato, lepctita; funt. Sed 
Maadannom quadfagcQmum quaitumunde 
^,^|iaPoloBi«rpQn(a<icduzit rcvcttamur* 
|>*noeiasanoifiib $nem nDca(isIanuaiii Sta- 
«flw» Coniec^fios ruptcnws Dm; Fplonica 
^««iiinfigocm viaoriam adveifus Tarttros 
pauiicaQosxepoxtavit.Hiefiim,i|itiquod media 

hycmc }t4 Bi^orUrmnoflritimfwrUf jl 

i&iiU hycmejqua iis fa lods cft afpetrimi finet ffo^ 

^^ loniaBindiligentiuicuftodireiitur, quidrigiflq 

equttum miUibnt coUedis amid OcuoaViM 

iibi Bodftbenes in Pontum egunditurconienej 

xuntiutindein ditiones Folonicas pracdi iwi| 

eicnrrerent. Qna ce cogmu pet ExploratoiM 

Conjecpolfiui magni feftiDatione eoho iw^ 

^ omnes , etfi midcc eoium in -xemodoiitiuM 

locis hibernarent » Vtnnictam confeniie io^G^ 

I8 locus eft apodHypanim floTium qni medbfln 

rodoliam interfluit • iiaud multom fupra ZaJ 

daviam, Ibit»mcenioradeadvcnttiTattan>« 

fum cognovtffet » infttu Aa acie ac pc<fitatn ia« 

tia ciiros ac vehicula » recepto* compofito afJ 

mincyerfus Achmetoviamprogtedtar. HttB^ 

fflumendi modnm Polontr^i^roi^t* «wfl 

iionitanupercarraginem latine cyeffit% AW 

eue eo non in acieiolum » (ed edam in ptogrefr 

mhofte |tm viclno uti confticvcmiit. PwmI 

emm alicque iis victnc nationes cnni in cam» 

pis de(ertis plerumque belii gerant , magniMi 

numenKii curruum impedimentoniBm pio 

annona 8c vi^ tliifquc rebus ■eceflttai of* 

eumfiuunt. Hos conus aciei in modnm !•• 

ilrount Duces ,, atque ordinem in Incedcndo 

«"obrervare jubent , intciqoe cos <aloiiet» tip% 

omnemqiie inutilem tuibam cum pcdeftfibav 

. cbpiis pro arbitiiodifponttnt» ftontcm ▼croir 

letra macfainis bellicis probe commmioat» 

Quodita apteac dextre faduat ot nonmod» 

pcr parcotes campos » rcdpcr ipfictiamoopi* 

da mhU pertntbato oidine intcr iunc cunulea 

acfem « vclutcontincntacpcrpctuom vaUom 

fiicure ac tuto incedmt. Ad hunc IgttDt modus 
infUtiito iti nere Conjecpolfius cum cx qnoa* 
dianis exploratoribus cognoviflet hofies qoo* 
que Achmctoviam petere, continno eJtpedi- 
tos nuncioi dimtttit » qui Icremiim Doceai 

VifoiOb Lsher Sextuti jgy ' 

Vifiiioveceiirem iotei CorfiiQmn & Bogutli- j^. . 

viam fubn&eMeffl , curo copiis accerrerent. ti * ^^ 

csant ftipendiarii Germanli qui anno fuperiore 

trans Borifthenerofub imperio Viraiovecii ad« 

veTfos incurfiones Tarta^oinm excubaverant. 

Poftqoam ad Acbmetoviam pcrventnm eft • 

hofles qnoque apparuere. Conjecpolfio confi- 

Hamerat hofti aliatinfugam ptoclivi addeire 

£diiciam ultro invadendi > ad eamque rcm ex* 

erdtos fin fimam ipie imminuebat » comradis 

copib quam ai^ftime poterat Suofque iffc 

"doccs pJerofque ac militet adventom Vifniofe* 

di ceUverat. luvitque fbrtuna confiHom duds» 

Mam fpilla ejos diei nebula ita Coekmi caligine 

obrexeiat f ot otriurqoe csercitas confpedos 

iitdfi)oe adimeretuf . Sed nd^ola illa ^olooos 

fene.in mi(erabile difi;rimen pro|edt. Cha ( 

cnim vifniovecius per illam caliginem cam 

! fiibfiifiariisadveniensincarri^nemPolonicara 

, inddiflet » ratas hoflilem adem cfie , haod 

multum abfoit , quin in fuos commilicDnes im- 

; pecum feciflet. Qoi erfbr hoftibos tam pro« 

g'nquis haod doble Polonos in enitom dedtf. 
t. Sed Deus avertic difaimen : namncbola- 
panlatim eztenoata aperuic crrorem. Tum roe- 
to inlzcitiam coAverlo ftatim conjundis viri- 

' bus hofti obviamitum eft* At Tartari qaiCe 
roagis ad pracdas agendas qoam pugnanduni 

^ paraverant vix inito pradio terga verteronc*^ 
Maxima Mrs in ftiga cxfi » nonab exerdto 
modo inlcqoente , fed l Podolicnfibos etiam 
ac Moldavis , ac demum apud Oczacoviam ) 
Cofacds Zaporavienfibus qQon?m finibus 
proximl crant^ Atqoe idextremom operom 
Martiafiom Conjecpolfi fuit , qnibiennio poft 

^ inferflegtarofanuptiarom folemnia , magoa 
•pudniosmiIiiH||cia . &reram geflarum 
faroa iflclytos vitaSccflir. •1 
fUlwFt ^%6 Jiiftoriar$imnoflntmforu9 

14^44. '^ '^^ ^^ pasBavacici ecfis ut fiipr 
R€s Gdl i^> tpo<l I^otlingtm Vinarienfibiis , vl 
/«rMHf L ^"' P^^ aliqoot fepiireanattim obfidioiM^ 
0^^^ deditione capiunt. Inde FiiborgntQ in Bnsgoil 
eodem duce FranciCco Metcio inteiceptum A 
Cacteram hic dum probe commitmtis cafeil 
coofident, magoa Gailorum vi ac Tirrute o^, 
pugnantur* Kunquam aliai majore pectxoaaa^ 
ccrtatom* Dox Anguienfis» 8e ComesToreni» 
HS vlginti daotttm miUium ezetcinim aid viod» 
ctndain cbdem Dutltn|en(em e Gallitstddax- 
etunt. Ittque Angqienfis depellendiinde ho^lt 

£ercapi^osi fic fi loco ioiquo» tamen notnero 
peiior» Sc virtoti fiioram tL^ittit caftra Bavaro- 
xum invadi jnbet. Semel» atqoe iteram 8c tertio 
cpm totiascJKerdtas viiibot tentata eft oppogBS* 
tiOiied tantafemperCalloram drage , ut oifi 
maltitudine ac numero roiiiittm tbuodafibiti 
,l)iuddobii totius fiimmat dircrimen htcpn*' 

f' ropert ferocia fitu ipfis acceifivifient« sex 
:|e millia Gallornm his infiUtibus cedderuix» 
cam Bavatid non oltra miUe & chxentos ci 
liiis, defideraverint. Bavaricos tamcn inopia 
' commeatoum 8c ptbulationis locum refitMioeie 
coegit. Galli lufirata confirmatoque csctdm 
Germershdmium , Vvorrottitm • Spisam^ » 
Moguntiam ttque ipfiim rhilippibaigam.ilia« 
que mtnota ad Rbenum loca ioterdpionn Ma« 
xima omnium |afturt Fhiltppiborgi iuit • trds 
ad Rhcnum monitilGmaB , {ed taro «dobfidk»- 
jiemtolerapdam apputra mtleinfiruAc Fati 
ibrrunt fed mtjori detrimento GtlH DtKC Ao- 
reliancoti Gravelingam validam FlandiiaEar- 
bempoftbimeftrem obficdboemi EtHifpani 
10 Catalooit Iferdam mtgois vitibas dni M* 
tumqoe oppoenatam reouperant, ^ 

I n Angfia idem tnnus Ctrolo Regi gravi clt* 

de infauflus extitit. Eboitcttm ptatvafidam^ 

V QtbcB 


i ^em ?a tlta^catarii >c. ScoU obfedeniit^ t ^ i|t ^ ^m ^ 
pvefttcctReXy Knpeitum ffiBdpem Palau- ^^ 
pbm cum tiigtma millibos auiilio rabmictii. 
feqpe PAibmeotaiii detreAarant certameii* 
l^tQc ^auiofrab arbe paQbiim millibiis , Re* 
igin mtaiD progieffiin certameo 4efeeii4oQt« 
rDoabUf «ote no^em honscatptapngaa* ia 
tdiem poftectimduvavtt'* .maeoitmprimis pat* 
mm pegtiiiacta»;dfMi«; tandenvpoW^ati Kegii 
^iQtamliofitbaiceilere. Pecfitum pleziqoe csii 
anc capi«^TormeoUt>m«cbuiai ttfy omne bd- ^ 

4|cDm loftiuinemam in poteftatem vioccotiom 
•spetwait. NequcEbotaciimvinaobfidtbiiiaul^ 
otia (irfliDait. ILexcumpriocipeRofertofiUi£« 
>i|K:^ mago«ptftei»qoitnmralmOxooiam 
nmfo« 9^doeqo9 ibiXecummfadsperfagiom 
jjbrianK» iiti deincepi^omtiiemofabitar* iDteiea 
,(^Hameotam Londinebfe detapite VVilheloii . 
tModi Aicbiepiroopi Cancoatienfitinquiiebat. 
i)£jOi acdiiationb ca|Ata.pr«cipu« luemnt.Quod 
.lEegl pr^Dtii belli authoi fiiiflc crcderetiti , 
:.<lBm<|ac 8c anthoiitatem kgoro put^lif aium-» 
.<yD^pie0!i • Padsmemi pote&ce (qov<;lietcr« 
:.Tom<|apdrin i(m. Ca^Misamjtquioi conw 
i.Ai«lliip aulir&ominae epi^filiicoAferret^ ^ 

fiib rpedetitoum & ccreinQniaium . Eoma- 
. luefcdeliJx jdoArioam jam piidem in Ao^Ua 

dafoaatam iqducere allaboraret. His aliifque 

de caoGs mazimequoniam farlameoti cootrt- 
- Regem confilta oon piobabat » rcoteotta ludi- .^.^ 

eam ad moitem condemnatus ^ & |ialam in ^^^ 
; fmoSxHidinenfi^eeatipexpfluseft»Cnmip(b 
. omneddoeepsnomeQfpiftopQminioAnffit 
I- pctiit* 

l in Ceimaiua fub id tempas(i^4;.)l^htlippat i ^4^ 
« Chiifiofb$>fas Ele^oiTrevecenfisexde^oDi E/<ff» 
.* apod Cmarem capti^ute.^ Ihreeotibas Qallids 7>«Mr« 
: &SiKdidfl IiegttiiqaiJamadciaAandampa. rgflM*^ 

R z cem iir« )8S Hi/l<n^i4mmmjln hn^&rti , J 

-ceni NloDaQcniuti ttqoe OiiMhfagtm cOBiw 

'^4^ hcfint r liberdimittitM Ticverii crAn^nf 

•HtfpaDU Bteftoii fcaimca eflf. SecQtonaM 

•iBicr Eteftoiem «t Mttiopolitaoi Oott*^ 

CaBonicosgtavedifiiditifii. Iii(|uoda4eoe 

fic E^s^r « wCanafl&cOf pciieomiies* 

pulf^ digtilMi^o^^fie* pf^bendit -fcfiiiiau 

tentk pti^te tiiteittiipi^Sed illi implo«w 

' ^oBtifite ac GUir«re iUQCftwitiam Skm ignrjgl; 

tat^tiiikiDt I AC ddiiccps ^nlo ante <fum oK 

(ciiberemat iugr^iam cftim piindpe redkM 

StfMffm^' AtyetoDoiftenfohnius (iib fioem t w i l dB. 

,11, m^irf peiiorif ex Danii , i d^4bi y faigefiotolm- 

^ ' *^ fe«ftrciname«efdmmduee M«d*iGd«o 
Magdcburmm pilmo V scHefiiia flolMBWl 
coS^uMiftt t 0l>tfitQfQeaiitdilBpt ;uM ilB i 
pe<fitatu 9 eo faftendit v ut raifiim i& sUeSttii 
Mota^amdRie atque adco ipfam fi lioeict Aii« 
fiiialn ^imittF^et ,-1iberatet(|MtlBpcifltfi 
OlotnoCium Mcif opolim MbiaVic » ^Mm Ofti 
' dicf v^altetifleii^uf giavi 0b6didiie ^m dfa 
p¥eiiiebati Igjtui caiUf cmn fratie Le ogoid o, 

* te itota aula Pi|g«m piofbAol •, «eo fwMoi 
eittici^biif d&t , omnet copiatin gofc gmii 
coiiveQiieliibct. lifqoe Comitem Md ctteiy 
HatzfeldHlincum impctioimpoOit. Aeoelila 
«b Eleftoie Ba? ati« Lcgionct a&qaot Moo. 
tfttiRcarchcnbeigii «c Vetdaai. Itt mo iCBCfr 
iito^confifmatoexerdmdDdiD ^bBeai • ac 

' pi«|io cam iiflexpeririCxfiii maodat. Imb 9m 

* d BohemiaflHfec CitcnlDnK Sttsenfem iittnve- 
' uot » af qite bMdipiociil Ittodtovio , ffA VicH 

diftat Taboie tribuf fere Miifiniffl miUibos^flOe- 

*" ^ ' ' fiftebant. HaOtieldiidieliaif impeifiineotit mI 

' ' timTabore § Paitim Budovitficom ooiiiM 

- ' coblif jdlu Ccnrit dbdam hoffi prog^M 

' Ncque DoiftciirohmiiSAbniit ftrtnnea fc i < nen Podaf^t, ita ui leaici circiimftnt per a- j ^ . , 

Km debociit.Meiife igttur Februario aceiriir ct ^ 

bitacUo concQifimi efi.Gotziui qui primam aci£ 

Ctfaictiiotnm ducd^ar^in ipfa aggrcffionc foi- 

rtffimc «fimicans cecidit.NeqDe lamen coromi. 

litoimm aDimos eomerruiri quomioos (tieniii 

|N^p»ictor.C«tcrfim indinantepoft mctidiem 

fcle, cnro paolo poft oitom ejus prvlio ccrpif* 

^ K toco die magius inimis virit>oA|} gererc- 

tic,uiidcm Ci^rarcaiiofl fortona deflitoit. Fofi 

Ingati^) magoa ftiage,vidoria SUedlcis cei3crc* 

HstKfeldios onl coiti primoribns tribonortim 

ft maslma ^aite peditatus,iopoieflatem vifto^: 

nmpcnrcDtt. Ca^a ^ gie|aktis fefe.qoatuor 

wiiia,ciMii totmeiHiavigintifcx » ^ apparatu 

iBilitaii oDtveiib. Vcrdanos & Reofclienbef»!», 

Cedcfpcrsta • cum ma|ore eqoicum oarteniga 

fe citpobc.St C9fn •Ddttl ckde » ftanm Praga* 

ttocre Katisponcnfi Vtennam torioe0it*,i}t indc 

t^aiafetcMrcitom, luBelKCttkqiie^lltcrias lio» 

Am) tfnifilti Daoobii p^olHbeitrl fiiorilenfoli- 

. «bttaminfigoivfdorilfoiMy neqoe re|iii-> 

terofiia» tranlcuniiaptlm Morivii Iglaviara 

pflmo , dein Ctemuum & Steinam aliaqoi 

MMavi< loea aneliunc jam iefifiente iacUe ifl 

poteftatem redigit. Olomucium qood Comci 

. WaHcofieiflitts ^mdiu obftdetat » f^ml adv^n- 

tQsfai Kbcrat. Inde Bfinnam mttnitilCmiim tb^ 

tios Mofaviar propogna€QiiMf,quodqoe nmcom 

ia io panibos tefi:abat>com tdto exerclra •ggt^ 

dNiv. Loofailikdiffiillirqoeobfidio.atqiiead 

i exucmom irrita fint. Ac ^tisconftatplm- ibt 

^ toifitom , quam -Q tofta acie depugMtom foiett 

I>otflcDrQhnio|ieififle. Interea Caiaiijfpadom 

datnm reparandi vlres.coUigeodiqoe 8e confoi- 

bendi novnm eicrcitum quto liofti oppOk 

awiet» i 

'flanc Cafincaaonmi^Socdiacceftam cla* 

'"* * R I dcro / ^fo lUflorutrfmmftritimfmi^ 

144 U dem amiid inGaUos Vinarie nfes cgregie viiH 
MavariH dieaveiiDt. fitim comimMreviAoiifls c|Qsm| 
«4i««r vincexc ipfi$ facUc lm(1et.Cuai eniinVio«rienw 
e*U9t, ~ (cs dudor^ Tutcnio Hahm in Suevoiom <iedi*i 
/ tioDC ccpiiTent » atque inde menre ApiiUio 
Frinconiam progrefli Mergcotbdmiiim « Kot» 
lingam • aliaque ad Tabanim loca difperiss 
hioc inde legionibas uoo temporefimiu ck- ' 
cum(tdcreot,.MerctusBabaiicaxum copiafuo»- 
« duxdivifos aggiedi conitkiHt, Apud FeociK* 

^ vvangaro ilie coofii^ebat y quo cnm omn^ co- 

plas convcnice iuffiflet • teitiaMaji-Miocttca- 
mts fiimmo fileouo io hoftem.doxit i mo^fHf»^ 
md Meigentbetmium depiebenfimi impion« 
ius adoiitur. GaUf qoamguaro inopintto ad* 
veotii conftcfoati, jafnen pcimiim.impeimD 
Bawicoioni egtegiz excipioott tcque «kaimif 
t tum magoa viiiute (iiftentaiit ; sdeq ut viOoila 
ad eof ooar parte« iocltBaie vtderctnc * polfo jain . 
«cpaoUtimcecedeme.dattiOforiio ^tndeo^ 
ttmi. At ii« IcMmaesyeoianns» 9c uilnaiifi 
Kolbios Gunitoiiirls «Uqnoteqiiittioft' (lAfiAof, 
vementes aciem leflitueie. ToocvcfCidlfH^ 
tuoa. vinaiicnfes sggiedienduai «idbm h»iod 
j amplius paces fe in fugam cpojiciwit. Oipti 

ptimarii^ oidioom Przftdi Snudbernui flc 
Aofa qoi oupec in dade DDtlingeoO i&iica- 
ptivicatis ^hcubub capca io tempoie fbgr 
«otevetteiat » fiisieiea Vice Comct Moc-* 
tSy com gieg^iis feiemiUe U quinqQag^' 
\ ta«. omnibofque Impedimeoiia ,. ic appanin 
beUicouniveifp. Moreoiuscum leUqoUa pco- 
^igatiexercicusinHafliam elapfiis^ additiasd 
Ce Cooingsmarckio 6e Dl^badefio Haf&cifqoe 
copifs brevi ad majorem Bavaris namerumes* 
«rcicon\Gefecit.$ed Cooingsmarckio ooamul* 
to poft in Saxoniam rcvocato Duir Angoienib- 
«umaiovo^ GaUiaioppbeiBaitoliiccdfit. laoc- 

cnpata CDfnita rabitpVVitnffena, actotofere uaAu 1^45 « 
McMitaoo in poteftatem redafto • el corpic in. ^» «« 
tendcre , ut acceptam paulo ante cladem com- ffteS. 
Sni0b p»lto Bavaricis refezret-lUis qaoque in- ^ ^' 
tcrea e dtculo VVedphalicoqaatuor millia 8c jtt^um 
Sc quingeota Comes Oelehnios auxtlio ad- g^^^f^, 
^wexn. Itaoae apud pagum Allersbeirotum ^ q^^ 
meole lufio n ^a pugnandi poteftate^ atiox & 
cnieiitum pfacliumcommittitur , ciun uieique 
exejrdraa , alter altetius dexttum cornn in fo. 
g«(ii agevet.S.fd cumMercius Bavaricorum 
Dujc prima aggreffionc cccidi0et> eorum quo. 
qye acies pauTatim incUnari coepit. Qua re ant* 
flfi44?eifa Anguieniir CQhortatus foos nova to. 
tius cxercitusaggrelfione, tandeminYogaai 
impolit. IbiComes Gclehniuscumfbttiuiffle 
^micans diutiflfme in ade perflitifl^t » eom 
praeciputs tribunorum cafltur. Neqaeinctuen» 
ta GaUis vi£h)ria fvit. Duz Aoguienfis duobus 
viilneribusin Biachioac femore faucius» tret 
iafupei equos quibus inTedcrac 1 amiiit. Reli. 
qtioram fere ofbram Dumerum equavit fdu 
tnnAsn utroqoe exeidtu. Sed Mercii mors ob 
claiitudioem fadnortjm & miUtarem gloriaih 
a Bavadds maxime deplorata efl. Anguienfit 
tnterea occupata Nordlinga « ddn iSnckel* 
CfioU » com Heibconnam qaoqoe Jies aUquot 
^llra tentaflet» exeicitom reficiendis viribus 
in htberna reduxit.Ejus diicefTu BavariciVVim* 
pHeaam atque aUa noiinuUa loca recuperaut. 

Eodero anno in Catalonia Con^et Ar- 9^^(74/. 
coovcios^ RegeGaUie Prorex Cataloniae con- /^^ 
itittKUs » ocGupata Rofa iofigni poitu a{«d ma. g^ff^^ 
te GaUtcam , mox converfo curfu Sicorim flu ^^a 
vinm, cum omnibus copiis in confpe^u Hifpa- ^* 
aorom transgreditur. Indecommiflb cruento 
^«lio, magnadade Htfpanos proffigat* Ca* 
{Cui^MaKb^ MotttUDox vetctanos» & du- 

SI4 ccwi 1^1 HiftwrtMrtmmfi^itifnpork» 

2547. cend ordioaiKi Dndoies « plerique omnes ex 
piimaiia Hirpaaoium nobimate. AndieasCan- 
teloio ciiin roagna Ecjuitum pane Balagoe- 
riuni quod eidem Sicon affidet piof ugiens « ab 
Arcounio obfidetur. Optoque deia oppido 
tria Hirpanornm millia Fonterabiam deduda. 
' \n Lothaiingia^ Motta > praicipua ejus dt- 
tionit srxpoft quioque menlium obtiifionem 
GaHis ccmr. In Flandria Dox Anielianenfif 
cum ?iginti fex millium exercituMardicnm ce« 
pit> frultra fe ad moenia Dufquercbae objideir- 
te ficcolomineo. Cxterum Mardiaim tanto 
spparatuikGaHiscaptum Hifpani hand mnlto 
pott pei infidias recepeie ]% umtCo • interiffl i 
tergo Hulfto oppido ab Hollandis tnteicepio. 

P^ifiX per idem tempus Micbiel Fedorovidui mi» 
gnus Molconim Dux , quemilfi C^» vocmt» 
lepentino morbo » i^certum an veneno extiii- 
^seft. Socceftit etdem filtosipfias Aiesint 
Mkbalovituii . quimox CofflitemToldaflHH 
iumi quemptteieiuflbicnoioprapeattiaBe- 
rst 9 cum honore ac donis libetuti priftiiis it^ 
ftitommdimittit. Atque itaTpetoniintslfttii- 
monif ejus eyanint • ea de csuia msidme qood 
Comes Voldamaryfl litus Moiconim grccot 
impIeOi »^ liberof es boc matttmonio natofl 
ad Religionis ilUus inftitutQm educait nolkr* 
Eodem anno intec Danos Suecofijne fic Hol- 
landos pax in bas oonditiones conftituta eflaFd* 
muro ut RexDaniae Suedicis Navtgtistain mct- 
catoriis quam militaribus libenim tranfiinm 
concederet pet fremm Daiucum » Bc iMticani 
Biaiie, iine ullo portorio at^incommodo 
tranlenntium , eoque privilegioomiiefl SoedU 
cae pxovinctae gauderent , Fimandis, Eftia, Ca- 
relfa , Ingria « Livonia » Fomerania ddn 8c 
Vifinsria. Atqoe ea Itbenaii mart BalilncoiB. 
Albimufqaeflaviuincxtciideiccur, Plivikgii ;'•*■ I • • ^'fibcmt negoriaiHfi DfOQnmi io8Pcd«» U 164«, 
SuccoimB 10 Dania » uti ante beUinn Wkvis 
' fana tcA» can&fyaiQiitBi.Ddii^e ut opDiapet • 
bcDnabliia rcfticiNsentiiry & AlcliiefttfcQpaiiis 
Sf emeiifif in manibiia ae pQteft^c SuccgriiiD 
peniiiaetat* .Com HoUamlis pa^bu?M<t mutna 
negpiiatlo imer Provinciw fapdf ritfs Bcjgii 8e 
K^omDDaniz contimie^iir, nt tmya-pQito* 
ija aK «jcftigalia intfa fpacium qoadr aginta ^n- 
iioiiMB.aii|eantur. Ne nUs naves vtfitentiir, , 
ledexHbitisleg^imis commeatupro literise- 
ios enfporii aotvortns cs <)oo prpfedx font 1 
•c depenfbcodiieio poi^or|ojiber« 4dnccps 
dimittanmr y fir (inemcnnqve ctiun nof lom 
pervenerint. Ncqi»olla;roei^9qqa}iU9ioqtie 
csB eiiam fint lietom mnicum traoiirp prohi- 
beaniof . Qooniam vero exportaiio tiabium 
. qoeroamm c EqBOO Norvepar in^tcrdi Aa eft.ii 
. > qnis contra fedfle deprchcnfos faerit« non nl* 
. wt doplom pretii « qoo ess .irabes cpemerat » 
makabtioi.Rev noUas naye^ Belgicas attincbit» 
' siedam iis pmioo commodp ote|»ir» eiBm Do* 
^ inino naYis,«on(eotienie » >^to minMi DQlen- 
te Domino qpQconqiie.cdsmtiti^o e^Iwci^ 
. jMVtbiis.veA^^ of«MS* tQrmenti^ aot qoem- 
con^; ^psiltoro roilitar^.vchaliasqOalciGoq^; 
mcfces > (eo.omncs^fingMlos libeie traafire 
. ccfctfirepesoMttct.Hisergo.conditioDibusma- 
. . tnpconienfp ptobatiiconfirroitiique negotia. 
. ^[ttoeai9in}.fiitioro reQCtvata;e(t lotetim Elc-» 
f j^ocSixDoijr COBtDorfieDipbnio.Ceroeftrcs pri* 
, snQos;» ac^dcio.lon^ics.inducias airoorgm 
^ ^.compo(iii^>eo^(6l€k,ne qioi^ fiontia fidem Cat- 
\ .Itfi atqoe impcrio datam admittcre cogerc* 
' tor y utijge io miridain CsArearo tres eqoef» 
» ,- fiies I»egK>ncs >^ pxqpiip fiio cxcrdto tranuri- 
beret| Sneci comia In ditiobes Elc^^otis ni- 
. bU. deinc^ JmftUe mpltietflit |. atque ex 
'^ R 5 ommbos , . - omniWsloci» occot^ds , pr«eiqiiitii lijto 
^ .decei^ci«t. , * . . 1. •. 

■r.2ir Ordhii MelKen6 etim %mwm impertfoie 

*®*- in poitmn Apolk«l«,<!m htonbu» Mko^m 
obj^et ,cft^nein aitione Tmcjwm., f-afiaj. 
itif fififlct , in eoque wves iU«s pir«ici» 6c 
> sionnoUaft «dim rteMtioii» atqoe oBerthtt 
dcpfimcKttiit cjmrciet, ctpti magntpiwii 
hdmioom fciomqiie •. Tytc«um iirtpctHM 
Amncithcs l»nc adic injimttti pctnneic Mi- 
ttatoi i nmlicatc Ultm omiWms viribm coiifU. 
tmt. Id^jueilli coficinus cwtqoodcxp^nato 
Bibylonc . & compolfo ^d pteem Pemmn 
Hcgc glbtiofc Conftanrinopoiim icvcitcbatiir. 
Qua f?intfellcft« Veneii ptimaro Tnrtarom i- 
lam pecunia & moncfibu; Pf^^*,^ £*- 
lcemSds (bbihdc odli* fufeiii««buf^ue fioc 
4«tfnm inn6*»e»um eaiorttm»^-. At^ ut 
tnagis improvlfci acaedciet, Mdttam Inruttm 
pCii fimulabat Tfiroa 5 ^udnlain paulo awe 
Mdiicnrb mvigium Twcklinrf, qoo nna ero- 
yoribos Imperatorts Turcarom cumfiliofit- 
vulo tchebitur, im^rcepcrant 5 captitomm- 
bos vcaoribos . atque in feivituiemdati». Igi» 
wr magnsm daflem apud fittora i;f«ci«|n. 
firai acconvcnim jobet', ciijftddi*(>infiptf<r. 
taiorc veneto j qol CQnftaniin^^^dcgebat • 
^nc noTa confi» cmanaicnt, MeHtenfes quoqoe 
• ^fico cdiao omoes fmOidiAi* equitopet 
nnifcifam Emopam convocant . ad commene 
- pencnlum propotfandum^Hisr^msttaconfti* 
tutis . ambigentibos conftis qootiiim undem 
timpdftti Titfocaciompcxet af^eate iUiOre- SpilnCuUniqittVeiietotuiiiditiimiieft, ag. i^ak^ 
e4lont|V.Eipugn«oq; piopugnaailoS.Tbeo- cm2u1 
ilori^qiiod eB ad boretfem IsGiTie plagimf Ca- *^^' 
neani porctt 9( Qwaiticinilms cdebre oppidom 
tem miiique cifcumfident.ac poft bimeArem 
obfidionem fiib iiaem Augufii meniis interct- 
piuiit.Id^i ab iif tanta celetitaie ic oira /a^um 
dt« m auxilia V enetis fubmiib \ Suitamo Pob- 
tiacey Prorege Neapolitano » Dmcc Hetiuric 
tiiirqoe Italis f linafnbur ; noo modo poft 
xena venerint t ftd etiam tentau nequicquam 
iccapefatione Caoes eo «soo iciico indc^ 
cventtt leceiierim. ita Veneti maritimo fi« 
imil K terceftri beUo implictti (nam ctbmTur* 
^x Dalmatiam popolabond incurOibant) fciSe 
•diioviii#ac potentiflimiim hoflem prppoV» 
fanduni omni opecommoinom. itooaiihttlto 
foA Kom« Motio yiteHefcd Socteutii 1 E S V 
pcspofico GcDerafi , jam pridem defoodo • 
Vincemitti Cai afia fubleaos eft > ex illufirt fa- 
BiifiaCafaffiram ,. qaitncnnio poft brevcro 
pcf feftucam losgo (ui dcudcrio gunioie claufit 

. A nno bujoi ncadi qoadrageiimo ^xto Marii ] ^^^ . 
Impentiix menfemajocom Caefare ex veni- j^^rslm» 
ftone fcvcifi lepentino cathairo extinguitur. pgr4if$H$, 
Etas moriqoifi ioopinata magoo luduatilam '^ 
aHisic. Ecnptrtoivicina ; atque.ideo prolei 
cjtncexo iam:defnntematris exeraptii • adhuc 
meniAkitaci lavacco expiau tft. Momentt 
linpofituniMaria, cumqneftatim vivexedefiir- 
6c, nna Cdn\ Matie fblitis.cfreiDOotti io tumo* 
loro inau eft. Sococ fist Philipp iiv. Regis Hi- 
Ipioiarimi qoem eodem aono giavioc clades 
peccnlic •. unici 61ii cepcntinii an^o. Iierst 
Fbilippui V. fexdedm fete aonorum » flcin 
lpea»cetreKnorumgenitoi»atquehaiidmiilio '* - ' ' 
mtc C «fiiM fiU* iajutiimontum deftinuac. ^^6 ^Jhr$4rtmn(firiimferit9 

S6^6% ^ iniinttttra moti fpem ac deOinata aveitiri 
Menle Oftobn ' Sagaent poerifibus papultt 
coepit labohre i Qiii morbiis ita veneaieiis 
Cxcitic uc rpacio qaaciidui magno lu^ to* 
tiuf Hiipanlse Regiut Princeps i vita tollcie* 
tat, 
' C^mittt Intei -hxc qnat rernm moDdanaiom vi»' 
ftrdtnMw dffitudo eft » nc "kfitoi gandta inieicedeieitK 
ii IV, in Ferdinandus Fiandrcns piimogenitos Csfids 
tUg, M, Kei Bohemic iniogaratur. Coronatio Fira- 
^ae meofe Aoguflo • piae(ei\te Czfirc ipfi> 9 
\ inmagna Frocerom Boliemic corooa bisle-^ 

le ceremomis pera^ eft. Fridic Coiooatioiiit 
quifait dies quanos AogitRi Ordiiws &^al' 
. Bohemis in camera Fminciali , ipk io ac^ 
ce eft t novo regi ji^rameotom fidditatit 
praEftitecant. Inde pofteto die Csfar 8clLes * 
loaugorandos magno comitata omniom Ot«' 
dtnum ad tempiom orbis primariom pco» 
greifi , faao AuflkoiBcioiDternim. Idpro^ 
more celebrabat Cardtnalis HanacUot , Ar- 
cbiepileo^ Prageniis, adfiftcntibusiUifex- 
decim Bpiicopis ac Ftslatis • magnoqoe nn- 
merb tnferioiis ordinis ckiicbrom. Soblpfo 
ficro ftex ad pedem iinnmc arx io genoa piD* 
. volutos &b Archtepiicopo Confiietorituiiim- 

2* ttt ac corooator. lode fopremos B.egBl 
rggiafios ad pqpithim circnmftaotem coo* 
verfns Regem iobodom Bc cotoottdm mak 
gnavocedeoQndac, Saao peiaAo Recloibi 
lio «d 1d poeparaco collocscas aBqnoc cdnAu 
cnfe Jeritet ta^os nobiles aeatu ' Tom Bc^ 
gio cottviVio excepci Legatt , -Cc wibilitai' 
■omnia in multam ufqae noAcm , qote ani* 
-fidoibi^niofnrpeaaculo, faetciqoc fragorc;^ 
reboantium tormencoiom 9 fommo gaoic 
;**'''/«- traduaaeft. Sub idemiempus interUate* 
imMti. iUdiomd(Aicbcilcbi4Ai0pagoiiQtohioico»; 

OMllli Liher %exfiu. \yf 

I Bold dtverfisinlods foDtesecapenmta t«i- x<sf* 
bviialubiiiKnaqiiazam (namiaoabaisUtfqtio- 
tidie daeanim petmuht j mlocasUle, ^« 
fceaee, at fic , in ma|as fama ,'maltorom 
mox miiUom omnis suatis « genefirque Ac , 
CQodtiioois homioum adventu ce]d>rari coe- 

. pent Scd ot mitlti temperato eatom aiiiie- 
mc£am « ita nonnuUi qnoque cam immo- 
deiiu copiaeassdhibuiflent exitiam (ibi i^ 

. aceerfivefont: adeo non in medicamemo ipib » v 
fcd iomodo ejas aiqBe Hfuvisrftiuutis coa- 
fifiit. 

Porra^o Aoglia Regem Caroloin fbrtwif X'**^f^' 
{4aoe^eflitoit,capia adeztremumOxooia qufle lUum^^ 
lokiadiMic KeJ|io pnrfidio tenebatur. Ineraot 
fiw jquatoor miilia militam fub Fr sefiBdo Tfao- ^^ 
mcGlemfaovtOydein nobiles 8( majorum gen- 
liaaioptimstesfereqatngenti , ca^ipfoRe- 
gelciniobas Fitodpibas Palatinis Rap>erto 8c 
JfiMtto. At Hex neqgaquam (e obfiderl pafius 

Tpaol^ anteadveomm ?ailareentarioinm»^uot 

. Tbamas Faifi»xias coiti (lipreaoo imperio go* 
bcmabac , «om paadseomttibot in cafira Seo« 
torom igaoraios profo^t, ItaOxooii Fatfipcio 
de<finir. Tnefidto ; tKt libere excedeient , pef 
mtflbm. Piindpes Talstiio t9tr»fpadQm k% 
meofiom ix AiHSfir foSEi excedae 9 mqoetii- 
tcaidtempasLoncfioam non adireoc. lacobos 

• ftcaado genitas Regis-filias bL Dox Ebota- 
» cenfis , Londiiium tnde qoafi per uiampfaoni 

* ahdBteeft ^ ^ocm. f arfaxittSL9clot|.re msgoi** 
fice & pfsdare^efiatoto fxtduo^fo^miit appa* 
muegir, . ■.",•.'••,. i 

^ Cxterikm>inCermania Dorfieikfobntni poft <. . ^ ^ 
nifosioBohemtaCsiarianos i Scoccopatam Sl.I/'' 
totsmpiopeMoraviam, ntiiuptsmemoravi. XmlJL 
iBoi^prctetamcam BrinnamqosivimoppUT "^''^* 
g M B tii ftfc rai o i^iifit , exqqifi in B^emiam 

& 7 xcdaxiti t6A$* ^^^U >cque hide eicoratavalecudiiiefefit* 
preim roilicic pcsfetoa abdicak , quaoi ^tta- 
^ diiennio feie inolcia infignibofqcie vidonis 
nobilitaverac. poiftenfobmo \ Eegina lc Bc- 
gni SoeciaB adfniniftcacottbos focceflbr datns 
eft Goftavai Caiolus Vrangelios.X^Di ednfto ^ 
Bohemla ooiot eseidto » captifqoe in Tbn* 
-tiogia bibecnii inido verit cumoinnibastopiis 
Vifurgtin vet(us iter contendit. IbiHttstcnm 
piimo ffflperu cepit* tranfflDiflbqae Viiivgi Fa- 
derbomam » Lemgoiriam •, Stacbernm mttni- 
ciffimum aliasfocom • led tom non latis pto ca 
neceffitite pxovifiim interdpit. InteiimAf- 
.^ chidtts.Leopoldos cmn Mtkhiore Comiie^ 
Hatsijddio . Gekhnto, Rcuf^henbel^ » Vei- 
dano & omni Catfai^ Bavaticoqoe esescitti 
In H<fl>*in & Veteia^im procreflas » neccpto 
ad (e Melandro ( qoem. vV^phalicarum ro* 
piatom dadorem ^Hilo ante Ckiar atqiie £le> 
^oc Colooienfis con(litnerant ) caftra umd 
Ilmenftadioin haod procol Nidda flovio pomic 
Qoorom^ advemo mtcUe Ao Soedid icdndo cx 
VVeflphalia eseidto in HalCi piope Kicchai» 
' Dium commuo^cls cafliis confirclere. Ddn ino- 
pia commeatuam ac pabulationis > qms doo 
^ ntiiique ono in loco haud diu fiippncbaini . 
inccr conciooas veUtacionQsciAra CmSutaam 
iclfdrer cran(gcefli>fimo)ata in agrom Mom- 
dnam irmptione fhbito in Franconiam dncr. 
tttnt^Atque earaprimtranTcaria» Kordfingani, 
- ddo Doniiverdam aiqoC dia^ad DiBobuii lora 
•invadiMt i Tranficoquc Danobio Raiiian^ 
o^o (fierom f(Mdo cspogoanr. Indc ad Ai«B- 
^. *flamvindelicoinm.cnm todnt cscidcos «ifi« j 
buscpnverfi obfidibnem cjus qu« tomnso J 
.' crat fuflicienti ptcfidio inftiofta , molissnv. 
Verom Csiareaoi flexopaofam itincichoAcai 
profi:c]OU.« spod JLatiipQpam Dudmm^ 
' ^ -^ * ' tunF iiiiiikwt Mox AugMfts pfsfidiom iminir* i^^^ 
fiim»9ciieSii€diciinBavariamtnD(giedereii« . 
«■r.coQMiscQntra.oftiif abaQde pcovifiim^. 
itaiADgnftadiicriioiniesempta eft. Siieci io« 
4e io Soevijm Hclveiiofque receflere. Inte- ' 

. lini Comef Bucheimiiis coo&rroata com Ka*- 
^atfio pice, » Httogaria levcifiif » Ciemfium 
otqae ^a id Daoobium lOca , ^« Dotfienfoh - 1 v 

mm «att anmim «eperat • ^ad feiicicate lecu* "^ 

perant. :" -tm -jj ^ 

Mdandef deinde v^Veaphaliaram coptaram Gtfis 
Diix , cmn fiiit ez Veteraviaf^ Csfifeano ex- JHttm^ 
^cfdmioaenim Colonicnfism digfcifiif Zb^- ^fi*, 
fiTm oppidimQbfidbnefibecat*.: U me<fio fere 
-intcfvaHoiiiaesColoifvMii&No^fiom fitum 
Raheoimiptitts )>tovefieofift ^fsfidii PisfiB- 
dna com Sdooea Hafionim- mtoo , qnot ^ vi- 
ctms pc^efidiis edoxecat »ciraimfidebat. Non 
ma^ rpe potioDdi oppMi » qoam ot conion- 
^as4o Vetec am Csiaris vires hoc molimento 
difttaNree. ZoofiilGolsfleiiiiD rrarfsaoiot. 
, «tor an|Ue^rfii«^<^<^Bfenra > advcttltt Mekodit 
"flbeiatw* • *&A inde io fif|)i8cie|fm Diarcefin. . . 
' OroMlutliiSkiicindm ejeaOHaOiflO^liaiiidio . . 
.jys ml^ coirfliciBat. Pati victotff »red .majQce 
'^ folicituk^ltokloiolis Aemootiot^VVidcnbru^x 
' Gabernatoc , ncepta SEMdandco.*. U ^ vicinis 
oopidis vatida raanu rsd|Brboinamsrummo 
'-«sMMito angfeHn « Inryoioorum damno 
'^•«etiiaftecve it iitfolta reicAus oooipaiifMg^- 
"sBiiiii^bmidbns^ffKfioaotcapti'*;^ • **'4> 
•(-^liiiefslHtfC4Qall|«n^iS'Vtfib0S'Mliim.|(l- KtsGnMi" 
^^'iv«#AsHirpttAifl$conteiacuot.Jfin(ip<7t^ MMfi#r4 - 
' ^HMDbsSibaDdie mare sriiyiiemimv CoiAei Hi^mi$s^ 

I^coimiut Cataloniam , Dux Aoreltinfiiifis, 
• Aogmenfif^'aiGaffioDi9»«andriamdi%ec(is ., 

exevdtibospfCOEiebaot. Sabaodufcaptisira^ud i» a^ 
mrc Tbjncflimi |.T«iiiiio|ic » &.^« S|e- ' ^4^* pbtni portubos qoi ad Regem HilfMniMiiai Ijic- 
• €t»ttt » cuin iofigni dafle & vlginii milliaai cau 
erdniOf bitdfiam in codem littotc obfidae hi- 
fiituit. 1d OiOlosGitti HifpaiMis rafidomii 
locis propogniciihim fiienu^ defeadcbat; Wt 
' ^anquaRLmecKt zftate,K ibmmo altai» canaai 
continuos hoftiom i nfiiltos indeivflb laboaWb 
fiinoit. Donec daflis Ncapolttana in Cbbfiiinjii 
veoit.Harc enim aliauoiicscam Gaitiscoi^gicll 
ia »fi3ccedentibasinropcr terreftii ittneietliit 
•t^s altis mxiltis , diNilemper fcic viAoiiim 
leportaretfCO adegitGallot yoqim eK«ckii 
crebrc irmpiiones > &4ncemiifimai <» iitl Q Mf 
Kfturplociinttm immiooettt • or.oniiflaQhft- 

- dione fstias pti^icnt leliqoas copias tcfidaidl 
foi cauTa iMOcctc , ' ttquc ia Pcdcmonttopi 
coflocaic lca OibiieUiam diiciimioi exempcnm 
cft« Sed boc Galloiam incomm^dam Md 

< Hmlto poft com feJMxatidafle lemtens aliqas 

CK parteieftituit Mtc^^ciallas MdctaciDs oc<- 

Jrapnopoito lAngone ».9iieftii(:}|iii loinlt 

> Tliy»renolttt6iio^'s^,, ilUgkim: of^ 

U (M^ <Pi«MbiniL' Qood oppidom. flc moo,MdSQi 

4Mf«« * litipMite pottr&ttem Qtlionm coneefib lo 

Ctcdclnii < noiex H trt c o mtiosltodtBi <M|I> 

' btc manittmimMimissd JicQDmacbena , sc 

' prttpocemcm'» fedptiie«ciim.cnmoriMiclli(h 

- kampoft QoinqDCRie menitamobfidioQaii 

. lammit viciooi i> de ougoofQalloiitm /nmpM^ * 
- Mdetdflfe^oqueeoQttnaaiam Mfrrtiinrinou 
cum vigMifi<qoihc|ne toiiliooi.uaECim oiin 
•'( ^^ -^Gattimiadortiis^ucbempddicnlpetcnMi^Gal» 
> -^idHKtrimpcdiincndt^f teatMclilnitJMIicis , 
• .< ,, . <-fofi^iemg|ntacamidtqaiitiiiii*«i]sgaaipoi , 
- . iCOeikcr. Mnitoiangtfncct vidotia cenfticlr ] 
' Htfjilnis t qaippcfaoftcmmooimcniisciate 
"*' «perco^ csropo tdorientibnt^» Ac libcndo o> 

foiiiiii* lubu QmQi liic9iM0dQ potior cnMCi t.^ J PoTfo in Handiia roulco ifirpat forttiflia les Htf* 1 5 . ^, 
^nicas affixit. Vnt piovinds qaadxapnta mil- |.t^ 
iiamilinim GallT tmmifennt. Ha Coitiacum '".V 
pnmo»dein VVinoxberga & Maidicum qood *^*' 
Hifpani noper pei no^Qrnam aggiefBonem ic» 
«eperant ,. capta. Qoibusinpoteftatero leda- 
Qis Daoqaeicna , quac caput cxpeditionis fue* 
laTy dtcuinfidieiicepta. ismonittflimDsFlaA* 
dii2 portus eft, fie folos fere cx quo iis In lods 
icffl matttiniam Hifpani gerunt.. Ineiat qua- 
tnoi feie mtUitim picfidioro fvb Maicfaiode 
TjtdJto, sed Dux An^Qienfiscum nnnaero foi* 
fitivD qoonim fanguini neooaqoam paicebir» 
abundaiet f £t HoUandime^^d cxteini auxilii ^ 
advcniiet y~^tum omnem clafle fua obiediP 
fcot > honeAis tandcm conditiooibaiiiibenw 
cefit. HotUiidis fclicioi lati auxtlii 9 quanw 
^optisB expediiioois iiioce(Tus fiut. Nam-> ' 
Venkma ab ipfis per idem tempus gi»^t 
obfidiOiie tcotau ; tsdio leium male pro-> 
cedendmn- svt cene piopinona jaro pacc^> 
qoc inteilm Monafiexii euoebatut > iidto 
tSt&u omifla eft* Haud mBfro poft filcdot 
Biaodeboif^osFiideiicas vviUidmns Lado- 
^cam PiiocipisOiangii filiam in matiimonium 
accepit. Nupttaioro (olemnia apad Bi%m Co« 
«ItismenfcDcoembri {olcmni appaistn cele- 

bntafiint» i^iS^r^ 

Inter batc Vcneti adveifiis Ttoicas beUam tei- "*'** 1 eontrs •lamadqneegregie geiebanf, fed mari aUquanto "''^>^ 
^idosqoam tena. Kam Turoe cum ma|nis 
opibas pls^aleant < otque Vcoctonjm viies *"''^*' diftiabeient » ^ Boibia in vicinam Dalmatiam 

Sz fi6 impeiio Venetorom eft infeflas cxcui- 
iies Add>anc 9 magrtuinqae fspchomt- 
imm Bumeiinn in (ervitutem , mnltaqoe pe» 
cora , atque alla ou occafio dabat > in (»i«- 
daa ac ipolia abdncebant. Denitt^ ipfeTurcicas 

BoCii» y It4€. » Mitie 4M Hiftmansmfuflritmiporkt 

Bofnic prxfcAtit cum (cleAis duodediD milli- 
botin Dalmariam irfampeiis »1RoTigiadoni 
celebre lyiunimenttim • ac quinqoe fcie milfia* 
ribos i Zara remotnm • fen ptnico tenotc» 
(eojnodttiooeioccrcepie. Sed reapodZarim 
cxamtnata Martinus Strtchios Movigradeiifi 
pr«fidio prxpofitusfefiinatcdeditiQnifporms 
capite liiic. Neque Turcc eKotGones illas 
impunefadebanr.Nam Zareoles Venetomm 
praffidiarii , ctfi nomero acviribotimpares» 
ttmen gnatt locorum , adjundiiqae fibi tgrcAU 
botfic coloois , fxpe iiumero ^ latebiis arqoe 
abditts ^arum iocaotos adoni lecupetabaot 
piardas • mulcofqne prardatorom aocnecids- 
osnc, ant ribi (pes lycri efiet • in pi «dam fcconi 
•c ftrvttucemabftrahebanr* a t Thomas Mote- 
fioi VenecaB ^ffis in iLgeo praefcQus rem-» 
maritimam moltofeltciusadminiflrant. Nain 
initio vttis cum fiemm Hclle(pontiacnii(ob» 
ierraret fofissentum onerariis Twciois qo« 
rusltto commeatu onni^sex ApoQoniaflc Ale> 
jrandria Conftamiaopolimpecebsnt.itemiiL^ 
menfe lunio com clafle Turdca congjKflnt 
eandem doobos pialiii profitganr» ac coto Ai- 
chipclago esegii » caerofupiemoclaffisiUiot 
prsfedo 6c reliquts in fiigam sm (etvitiitcm 
diti$. ^id Turcs damno illo brevi recopeisto» 
meofe O Aobri * cum majori clsfle ad Cictam 
ihialam revcFfi , Caneam quai tmeriiii k Vc» 
liecis obfidebacor, liberant» neceflaiioqiie coin» 
meatu commonionc. Indc Rethimnum onpida 
(eptem ^ Canea milliaiibus diffimm » iufoes- 
ercicu venecorum vi acque armis ad deditio. 
nemcogont. Capta ibidem tormemabellicc 
fupracentum ,cum magnacopiacomincatonm 
acqoe indtumenci «dil icarit. 

SequicurnOnc annushii|asr«cultqBadrsfle* 
iimnsfepcimus,90cm i Ncspofiians lebcUio- 
^' ne« ) ZJtfr Sixtfif. 401 

fiio^cisioitusiiioko ommutnatro- 1^47, 
ciffima cnipit » ordiemiir. Vibs NcapoBs ppft- . 
^qMfnciifnummrofegno id AuftiiaamRe* ^!!^!!'^ 
^g«m Hifpaotc ^dlatcincoDceflic ,^tmiioio- ^**^ 
Atcequiindomiti dementer admodum faibiti '^**^ 
cft, flcperqiiamliberaUtcrinlignibut ptivile- 
pisdonata, prardptte t Fcrdinaodo Rege , 8c 
CaioloV. Carlaic, rubquibusmodicatiibuta» 
Mfeoqoc plebi tderabilia Rcgibus fuis(iibdc« 
iljrivi noroioc pcodcbaot. Hzc deinceps lapfa 
tcor^ibm & lotempcianter anda^ » accedent^ 
impoitiiiiitatc cxadoium gtavia cflc coepe» 
niiit » maamc iUa qtiac pubUcz anoon«> »e le* 
bas ad ridnm oeccibriis impoaebintoi. Quo 
tabnti geocrc aim «nivciflis populus • tnm ve» 
loiflfimaplcbc » qmiiodlcm vivit , cujns c<| 
Kcapoiinugnus luimcniSv imptimis prcire* 
batoi.Sed ici httC HfqQe intfa qactimonias con« 
fiitciac. Vecom poftqium anno-fiiperiorc pio 
OTvo R^o doiurtivopoyum vedigal iMponi 
corpicinpomc atqiic dcia fimilcfqtic boitenc 
fi»friilbis » qucrcl* multimdinis libciius e» 
lapere. lamquc leluftabantui quidam pende- 
ic# ficieexiaoiibasopponcbsnt. ^cdnotum < 
coatumacii^ vigilamibuspisfcdis paucorom 
fiip^cio ram qoidcm cafligata ac comniefla 
cft« Doncc hoc anno oihil cefl*aiuibas publicis 
qiierimoniifficpcitmcfl homoabjc^s atque 
' ex t«ito> plcbc • qqi ie tibecatorcm pautc 
pzo6[crccuc , &negocium abrogandomm vf- 
dtgaiiumtnferofcipciet. Isfint Thomai A^ 
gncUos fMafiuuellum volgo comiaflo nomine 
vocabant) juveidsaudax & temcrarios , qui 
vUi officto infoco pilca/io fungcbamr } fid lin- 
^a prampios • vitxooe comcmptor , adcoqot 
f ondtaiims ieditlooibus pci^qoam idoaeos* Ac 
ddit autcm pct. illos dies ot MifanieUo pifccs 
quoi4idfo(lifflhicni]cadcpoxiabit 9 jufliiPrs. 

fcfti 104 JSfi^nmm^fi^*^'*^^* 

fcaifefumfoitnfiom infeitottii . Jf^l^ 

m.gtsin.gifquei.m impnlfmntomu^^ 
tiyK.let»T quotidie ciKumibtt ft«i & t*tf- 
i« veSj^tSim ibique fi»^» ^^^ 
' tribatum pcndercnt. idquc itm non clim , M 
p"o^l.m^& per cmifif.rio« fuos .c fodd«£^ 

lidKt. l.d.b*tque ^^««"'^««[«KS^*^ 
X tfieanrum w vcfttg.li. omn» .tpUcrentw^^ 

ino cr«t i prodcmiotibus cta «thot ilte id 
Sm.m remifficicftdjm P«^dc«i«;2-*^ 
eti.m ridcbim horoimi v.mt«iem «««"« «g» 

bpm coeit.ns <fie feptimt lowi qo« feiit Do- 
onSc. . prodit m fbrum c«m p.if a maas 
fucrorumiuifetdcnUdem iW nquc >>» * f^ 
tc «diungcb.ot. Ort. ibidcm riM w«a«M 
qol pom« cx viani$ W^ wniiht dmit»- 
i.nt , «c miniftrOft vcaigdiom • ^ideo m 
tttkatt% m AfldreM Anicknw «^c^ 
nrimehdom tumoltmn ■ccanctet. me m » 
5ii.moni miiltitudim «d»e»f»w«J**"*|?-' 
UQn pomoinm .liorumque fiuannmetofo 

ttop^wr: «biique indc «d 1^?»««";»^ 

ccmdc Arcosdepleban.infolemi..fibiqov 
tll.t. injuri. conqucfturui. Scdnihaeotan. 
ta rouWtudo m«ris cumul«b«tiir , w» m 
fbrum modo fed Tn compitt etiam tiqoc> 
ifidportus. er«tqoc un. omnimn vox , ie> 
roiffior piimo , dcin coofcnfu fing^o"^ 
aUcriot atquc «udacior . ut veaigtfi. «np* 
satcotor. intcrlm M.famcllus qm .dbnc m 
ioto com mann fua vcrfahaiutln ptosimam 
ibi mcnfam confbrgens magna voce id popu* 
]nm conciooatur. Summa otauomsc|Otetat| 
^ ut fc moltitndini Ducem profitcrctnt , rpoo- 
dcretqoc bunc ipfis dicm pcadendif ^^^9^ r LHerSexMm 40$ 

btts (npremQin fote , & modo ab iif non iSeft" .5%«^ 

iatnc « quod »men fi accideret , (c ex honefte ^^ 

motte quam pro patrta oppetere decfeviflet,ib- 

Ittiimi captunnn. Ea ontiooe finita coiiw 

jam prsrpatatos fibi multittMfioisabimos lube- 

set , domuncolas omnes & tabernas in quibas 

, yttSdpBt pendi cofifiieveram fiibjedo igne in- 

cendit.Bemde adit f rore^ni ip(tim« atque ab» 

ro^atioiieiti veaigaliom « ideoqoe exempiom 

pnvilejgiorum Fadinandi RegisJSe Catoli V^ 

' CaEfaris expolcit » oftentaca vi nifi poftolatit 

•linslatisfieret. Frorex cum fruftia blandofec* 

' nioBe animos fitrentium ^care niteretur» tam 

' qntdemliii^tam proje Ais aliquot auteis num- 

' mts'devitavir.Sed inm humera^ eoium ad quin* 

ooigiMa ikuilia encteverif . f bftero autem dte 

' mE«m tantnin inamiis appatuit, Tum fiifixa- 

7 ^o nAttltiteidintf* quoniam nemo nobiltam ad 

• id moMis habeti poterat, dcle^s efi Malamo* 
; lus qntcaeteili cum fiimmo impetio,velnti dL 

Astor^ praKfiet. Mirnm eft « neque Ccio an res 
fidem apad poftetos faabirati fit , otbem intec 

'.Italicat pbtei|tifllmata:r,auaeque «gre Reges Ifi- 
Ipadtaivm imperiuti^ toleiet, tam repente he* 
tninb privati atque abje^liflSmt ex infima ple* 
be logam^fiibiille» utiUi non in jubendo tan* 

. tumauthdritas,fedineiequendoetiamarma« 
minifld , auxifiufti admanusatqueadnuram 

^ eflent.Mafamellus i^turprimoomninm iit fi* 
biinatmisnniverfipraeftoe0entedixit. Dcin» 
«lc praedom ac n^odilm pani cnerifqueedntits 
coiiftitiiit i ram quod ptidie exoiftts iberat, 0- 
inaes cdiailM per fubuibia ac reliquam civita^ 
lemObi vej^igdia(blyebanturcnm omnibusfi. 
teris , rationariifl • ffleicibtjl^Ue exurtt. inde 
•d domos ae p^atta eoram qui exigendis vedi. 

* calibttipccpofitterant, tanquam qui fanguine 
oc fifdoie paupeiaOB€revtireotyCQAveirtts»bona 

eoiuni .^ _ eonim in pabUciun pcoUtt Vulcaoo ciKfiiidibi 
^'' domos ipias c^m pecuoia. tc fiippdleflilc fub- 
l^^oigoe acceodir. Idque tanta tevcritiie ut 
oemo vcl rcm ettam minimam igni ilibtuherc> 
a« in fuoi ufus ayertete robpoena capitit aufut 
,fbetiK.$t quis aotcm vel feci0ct cooua cdidum» 
Mic juffibus ipfiusminus obfeqtteiu.fiaifict . vix 
4aco IpAcio quo aaimom ad mortcm oocnpara* 
tu f natim puniebatuc. Qo« rcs iBe promptir 
.fimumiiU obfeqoiam » dtmagntimfui terro- 
icm conciliibat. Keqoe Uia inie uUi homi- 
fiom generiparcebat. Cum cinm qoario poft 
.CKortum hunccomiilttim dicbox ileiaJonjiit 
fc fjntcr efus lolephui Cva& quiogCiHos ieie 
.cqoites» quiomnes Pco.fcnpti.cnpt, (vn[go 
Baoditas vocani ) ad iotci^vpieodam Mafaokl- 
.lomac ptarcipops tusbtfitm authoicft iibo^ 
ii(ieat,'reezplqrata^ non modoicomtehc»* 
A t(fme% ilios » a^uc i vcUig^o trucidari % M 
ioquiri ctiam inbuccm Matalooinm diligeotec 
ftimc t ac dein ftatrem cjos » lofephom Cutf- 
iam latcbus cxtrt£bim hiod dome cii^fiio 
IbppUcio nccidediflct» oiC^ripra^cbt im- 
perom cjus pr»viertil{et. Cira&Ercoi^i in ipfa 
via qua adfonim crahej^atBt c^t)^ Itilioiie 
quodam grandi €ultrp^abfci0iim , at<|oe ex ci>- 
longa pcnic4^u(pcnrom quafiin triumphocd 
J MaianteUum dedu^m^ cft. Quod' ilie cio- 
dcU laccafmo itrifiiTe , tc fluemcm adfaoc 
cniorc baibam pcc Jiidibtiam comreftallc 
dicttuf. id facioos in magnum loetaBi 
omncm nobilitatcfn cooiecit» Mtxtaie •■»- 
lem Frorcx dmcbat • quia vulgo buJQS 
leicoafcius htbcbatori ne iuo io capitcittc 
fabola finirctar. Meqae ics vtcabat dtfcriinife. 
Nam Marantclkii lara cdiietsK t neqoid eAi- 
Uorom in CaftcUum , in qoo Proicx etac > iou 
pottircuiri utqueomflCfcopettingciitcsca- 

aUes r tihirSnctui. 407 . 

nfes qmnpiiiiKim deftnieiemiir* In taott igi- .^ ^ 
tnr refum omoUim pextucbatione Cardinalit ^ V* 
Philonncini > utbit Archiepiicopns fr.ignam 
comptiinisdHigeDtiamadhibuit, utipopulnm 
compeiceiet. Cuni enim per omnes Bcdefits 
cxpofitoubiquevenetabili Stcrameniotmim* 
falespieces indiiiflet * tf^fefurentibus im. ' 
mikmt , atqueameomnia cuni MafanieHoi ik 
qoo omnis popnlus dependebat ^ dilizenter at- 
oue impenfe egit * utres tandem adqoietem 
dnfaiceretur. ' opiiK poflidau erant i abroga- 
tio omnium veaigilmm , qoarj^oft Privilegia 
Ferdinancfi a^^SrdtCaroli Cafans irfepfiflent: 
atqoe eorondcm Privileeiorum exttaditio. 
Deinde omnium qo« per honc iBmultum hGti 
eflent , cocdonatio • ac perpetqa oblivio. Qos! 
fi pt oroitterenmr s fpondebat. Mafaniellns fe - 
abdicato imperio popiilum ad foa dimifliitum. 
Erant preces atmttc. Nequeidlum remediiim 
jrepetioant Frorex atqne Archiepifcoput 
mottitudini^utitis obfiftendi : nifi fe atque te- 
goum inextreronm exitiom conjicere rotluifl 
fynt» Igiturttadita Mafaniello privUegra , H 
cxtera qospetebshtnr libetaliter ptomiflt, ad- 
jednm nis ab Archiepiicdpo,menflranm dona. 
liumpro MafinieUo docemorom coronato- 
lom , qoodtamenUiirecaravit. Faceperfeda 
Mafanidius ab Aichfepircopo ad Froregem de- 
docimr. Ibi omnibns corioboratisad ^polom 
regiefliis «qoaeaftafoeant , pronunaat : li- 
molque m modeft^ ac padfice intet (e age« 
ient,(ever^|edicit. Atma auttoi retineti volmt, 
donec ab aola Hifpanica , eornm quac a^a fiii^i 
fent confirmatio advemflet. H«c prarcipaaii* "^ 
DhKfRe bebdomadat afta fiint , nam fingolt 
enomeraie inftinjti noftii brevitaa noo per- 
mittit. Htc fatte tdhairari lieet viciflitudinem 
xenim httmtntnim i H qwm levibus fimda- 

memit ^ 409 HifioriarHfn mfiri tenifwut . \ 

g meiitis fbinios «tque opcs regum mtaotiir. Si 

'^^^* cniin tt potenQoiibus «liquis ad res tanto ta- - 

Diqlta peiturbatas acceifii^ , qiud ilfi &• 

cilius fmlJEet » tam prona omnluminfe va^ 

lontate» quam occupare impccium \ ip(e itcrain 

codem fbrtnoaE lufu ab alio extiudendus atqpe 

cvertendtts, Sed reveitarouc ad propofitum. 

Mafaniellus» reutputabit. egregiac peifiedt 

i(ideUtium atocu. Suntqui poiiooc idiOI 

pcocniatum aflerant \ alii rouldiiKiine atqoe in- 

folentia negodorum , quodqoe eo odidoo 

ibmnum accibttm viz cepiiTet eveoifle arbi- 

trantttc; Cxterom m iit » com homo dekrai 

imperium non deponeret« fed molta ctiMB 

pittpofteie , ac (tipeiioium dienun ediftis coa- 

' tiana ji^ret > defignaretque * apud roofinec 

in odium Tentt • atque ^ qoatoQr nobilibos bac 

Occafione in tempore ufis interficinn. Cipot i 

Lanione colt^o abfedum , 6e oblongae perticB 

impofitnm,reliqua9 tinocus ^fcuirisafiqoot 

pec publicas plateas palam traAns , din fped«* 

culo fiut. Hunc exirom habuit. MafanieUni d^ 

cipaopoft die quam rebellionem ceptaferarj 

f epente ex inu) ad (nmmom favore vol{| \ U- 

tus » Sc mox eadem")evitate i fiimmo ui mi- 

fccabile exitium dcjcdus : Rex fesain.bcbdfv 

madacius Morte MafanieUi ftadm leipiravit no- 

bilitas, quae Manliano e|as impeiio op^ic&in 

iingaUs^rbpt.hdias fiipiemam peinicicmcx' 

Ipe£labat4 Verum fublato aathofc cum nUulo- 

. fninuscauraperieveraiet yturbaeoonquicfafr 

Nain plebs adhuc ainuta poiiulatis fuis sque 

peitinacitci infifieb^t. Cootra MobUitastan* 

' . demaliquaiido aniiQos rcfiinieiis. Ufjpotead 

quos magna portio pubUcocum veftigafiiiBi 

^ pertingeret , tdibant prorcgem , fiiorqoe dicfl- 

tes & famiUaref concitabant , docebaBtcpt 

hanc ioexcufabileyn lulgi iofotemiaiii omIo di>- • •a t. V W ••• • 1 tHerSeftitmti, 40> 

nrtDdim* Itases i^auUiin] indtHetielhim con- - 

mfafeft , dtt«D divifia inter fe partibos plebs. un ^ ^^ ' * 
ben). Froccz cum nobilitate tccem ac pottom 
fnetur. f opulo miiil niii Dux deerat • qoi cum 

luiboritate stqoe iinpetio gubernaret. If^tot 
fiibrotiiiu luud* nDulto poft c Gallia pux Cai» 
fos magno triiRn pho atque a{)^t»u(ci acfipitur; 
Bjasadv^mfirmata mdltitudo diuparrei fois 
sdrerTos Prorcgem defeDdit. Ctterom fubcuii-' 
te paulatim belti tadlo » amor Sc obfequium 
erga Regem cediit. Dtta Tenia poenitentibbs» 
ieceptiqoe in^ratiimiiomine Regis^loanoe 
k oidiiaco ad qmetem ie compofaere. Dos Goi* 
fius deptebenros e fbgr tn poceftaiem Hirptno* 
lum per?entt« MUnc td res Geimanicss ievec« 
• lot» 
t-^iintioaainbu)DS VrangeKos» fquemBsv*- it«f GirZ 
narajtu ciciofimi inSnevitm » stque iifdeln mnnieAp 
Hel«edoi.inuptiOBem fecifle memoravimusj 
-eccopttis fancibos Biigantinis , dein Menavii 
Ipfida in lacu Acronio » mox qooque ad ob« 
.fijeadtm LiRdavism ^ queimvis mcdia byeme» ^ 
soimum adjectt. Prarerat utbi Majpmf lisnut* 
VTiUbaldos Comee V Vol&ggios. Is intelledoT 
bofliomeoofilio >iml}t.in reofficiofiib defutc* 
Mam prxptratU omnibos qojB (oftineindac ob&* 
diooi nece0ariaerant, ieptiiigcntoiprsteret^ 
cjwex agreftibasin orbem corSbgersnt, armat; 
Mntnilcetque prsfidiarSs * q^iiB|Dm eraot fere 
4oingeoti Reiu)oam lotbam iJello fnutilem » sd 
todicndum miniftrandiimqoe militanttbns acn 
cingit. ipie omnibus conlilio & exemplo ffd- 
eft. Ita uibt, etfi igiiitonini miifitium lapi- 
demqoe infe^q^diu fioAaane graviter impif*- 
gnaretor; p^ doorumtandem menfium obfi« 
«onem bofiibut fponte lecedemibus cunlez- 
nta cft. ViangeHus porro re cum Helvetiis ^ 
conifofita y ttanfmifio ratfum Dtnubio in 

S Franco* 4P Jiifloruafit^:^firi tt^ms 9 , 

i^Aj FJUinsomain coflcedens Suciiiiuniin^ exp^^oaf* 
■ * Ind&cam Mvto atauc Bledloie ColoMeoA 
i|uiocUs,<im<iOUn pt&is * inBoheroitaiino- 
W » ac^^ 10 iplb confpe Au Casitce^ni exeid» 
^rmifti ^ys^^ii^^indtmili rane-^cRicntt obfidiooe 
J^jV io:potei)Atem icdisii;. IndacMt BnruiccL , dt 
1*1^ "'' qQib|]»:t90c'viq«jef<ntJiomiamnftmeflti«din 
qittnodefiiQ>M>meofis.MiirtiiV]mziotrtLega- 
tqsi^ipKfqiOUim iiciiL- pr«£e£bonini Sutdff flc 
GiUiiE: i nec noo filc^mis Btvanc , hi&icre 
cpoditipoibni comftfifinB fu ot. Piinwmt nt m 
htiftiUft.atque.trmsi' imcr ^rtfn ptfiifccnfrt 
(^HklfCXB^t^ Vlxaque Btrtiii «om Palatinatii 
SifiA^ciBtvtfix pt« «xf^ttt ftiolibea fciii 
mlttcmtiic». Atqocios^oedft MeotmiogafniAft 
^Vl>crlingtm * contra illi Bavaro Rhainam , DQ^ 
. ^nim^%q^:^Ye|i»lKlfaii(gativ8c.MifridcUicimiQm 
m^Ese^t. Ai<gi|&t dedu^ bmiti fextemo pttr^ 
Adip i n . ribem^in iiitm leponcKtnB. Bavamt^ 
c^pu^ ruai,i: Qs/Vreano cxerdm.(e vDcaret^ie- 
94CiddP^p9/ 1 filv4 Mrocoifidcatqpje obKta*^ 
t\%M./^f^\C«(^MtqiH(e Jflftpcfi6ddbe«t , Ib- 
<9Qll>ieQ|.'fc9W.nim.jimgecetcnmhoaib» 3«u. 
ci4».tc.qi^i|r. idfvn b»0tbontClete &iCov 
•iimfH. CfiimmuiUihiiiodi^ak gtQ^kir «ow 
lufiijl0tAirquft exp^pidit ditionom fitantmCatft* 
tftm pr?&itti ubt<aitint..edndcQribnni.. Vbi 
tetQJdetficetcne^verint , petmtttcntotvi 
tcqn^ trmxU .Sueci^ eikitnmr. Qux.tamen k^ 
^iflOccupMQriet X>omtni# tcflimcnk ^ nifi fone 
^ixmifi jiypJliMH conditiiMemforisexfolat; 
QoiitillMitiAneft m . dittonyuit EkAods Cob* 
MCDfitiqtttiiLW^mvitliafliiexigir.. * l^tatd 
idqua^piimiiim fqwttndi td«oicstbile«im»^ 
diim:i:ed»'pent«. SitUnvcrAlQs^indndar^ MKfty 
co^mvnit..CQQd«dim(.hoic ia oninibiit.«b* 
tcnipcrabitur.,, ttqnsadctmpiqmmpendama- 
maei lcrio tc icdyo incnmbent.. ConAkiiti 

info- iflfaperdMfefecuriffteecofBineftfofifM , de 1^47, 
MMit ddiaiMiHB mllitfriodi , <le tacifciUtioiii» 
biii FtiMTpirMi t ciutumqor ni (i EleAbr Co- ' 
•lodlenfisiiilMsiiidiidflsnoneonftiitiat, tameft 
qttaecoi^EleAoie Bmrisconftitutftfiiat falvc 
K^ ill«r« pemiioeini. Hi»ita- pi6Ht confic- 
BunfiqiiieV^Migelios uridtximQs raBoiKmiam 
nicnnt. BkfttiMieceiifeKeie^dtQm^raom • ae 
perfromdjas in iiifpiria-i£(i>onereiflOituir* ' 
Cztettoeares mafisofiiQki)tIii<fioC«<irem' 
acBiviftMi cotftlic. Nam Ccfar pdblieato e- 
di€b>copias Bayiricas , utpbie fiU atqde Impe^ 
fio ftcrsmeiito acMiftas ,^ qiMifqse i^ maprit 
impeufisaio^r » rerocabat « atqje^ infut 
cafiri aeSpti tranfiieot Iiotta6itot . tnnsgre& 
fiiffitiaeioiiiiemvefdanom ibpremum equita« 
tuf-Banrict pffleftQum» cum^potrcido , arpauk 
cis alSs migiio hooore at numetlbu s alfecerat» - 
Contra Bavamaliunc exerdtnmadfe propiie' 
Dcitioere affiimabK 9 fibi {utamence obftti- 
%im • fiifsfafflptibusftifiematUnl'3 futHeiiam 
au&idis ac da€hi » ftcet pro commodo C«- 
fantatquelmperii gubernitam« Fropterea ie» 
?ere'ac (crio ediccbat nequls avocanti Csciari 
pftcfec ; poftqaanv amem de tranfitu • verdani ' 
alionmiqde' > 8e quantom ille comtHiiftOMim 
tflimot ad 'ttanagtefficndumiolUciisirei, cer- 
riiimnas aoBcpir; moHaiarpeilfiui-ad retv* 
nendosin obfeonio nutantes tmtitei labotavit» 
coflftimtis ferenflimif peenisio-traalj^^ilbresv 
atqne tn ipfins V^ekUsit' capuc deeem nfHiibos ^ 
imperia^Mnt fi quii eom nc«i dbdillbtV' Evac 
eniin ttrobiqae' in dtfcrimiiie. QUtppe Giifii- 
'xenrf iiac fepmcioife^ aMioMm' pluttmuin^ 
o0eiideva(Ta& ne Saed^hanctmriitKmensrrecof * 
qnam* acciiletary atque adedceniiiventeipfo 
cvenire iflterptetatefi tdt,nittuebac; Qik> f a fto 
0C Ccfticn . tiMmiciim , & SucCos . Gallo^ 

S 2 mtilco 411 Hifiorifnrumnojhitimfwi^ 

\6a7 ^"^^^ ^^ ^^^^ infcnfioies boDes crat htl»« 

** tuxus Accedebat, fitotos exercitus ipfinsid 

caftra Ccfans tripfivifTet ip(e omni przGdio | 

oiiditas cu)ascunq(ieiojiuisobnoxtos fuiilet» i 

Igituisuecos au^ primum GiiloTqoc qoic- \ 

2uid ageretur admonuit , ac ne de (e oiacquain | 
oiftii rafpicarentut ferc de hoc tranutu pi oii- 
xe purgavit. Cztedim indaciz tanta cuta. taii-. 
toqpc opere initio (crvatae, paulatim lefri* 
^cre» acdemum gravibusde caufisab ipib* 
met £le£ioie Bavaric renunctitat ac lepudntc 
/ fuot. Inter has caufas grccipua erat quod ne" 
gocium pacis Monafteiii atqoeOsnabrugxCC' 
p^tum, acjamaUquo ufque ptodudum longe 
aptea difficiiius procedebat* Cum enlm ad^oi- 
lcndas animoiom acecbitates » atque adeofcfii. 
Dandas pacis cooditiones indudas Ba varas ie« 
ciflet t «fiirmantibus Suedicis Legatis etiam ao- 
tequam radhabitioharum induciarum czSocda 
adveniflet pacem univecralem conclufuro iri , 
contra tamen accidit. MamSe Sued in trafti* 
tion^pads doriora poftulabant.patamquejafta. 
baot nifi haec aut illatquxiCithobdt ncHXt lati- 
oneiniti poccrant,idmitterentur,fe belDDrfioem 
Ron fa^ros.Pofiulabant idhaec pro^aa untum 
roilitia vigtnd milliones tMttorum Impetia. 
lium , quos foliordines Catholid Csfande* 
penderent. Ad faasc in feoatu ac feflione Priad* 
pum Imfieiii rzculatiaro , quem locom Dux 
Bavaiias^ malfiis jam annis obtinoerat # ipf eo 
ctturbato primum locumac fuffiag^am pete» 
^ bint. Cumque id ipforom podolatimi Bavirai 
accitec impugoarct , ac f co bonofc 8c di- 
gnitate (ba ftwiiofe oiteretor • adeo non con- 
tinoete iiacuodiam • ut ilti novum beOofd 
ininitarentar. Adiixc Coningsmirckitts dirio* 
nes Blc^orls Colonienfisin VVeftphiliiiflfe* 
jQtabit 9 cypugnando Vechtain arqae alias ic- 

cei. Ziier Sextui, 4^^ . 

tat EleAoriex pa^o reftituebar. laxn verode ^ 

coatiibmionibus H*lli^s nihil remittebatur» 

ncqac Laxidgrai^ia ratihibittonem fuam uii con-. 

Temani fuerat, mittebst* «deo nt devolun- 

ntecjospaxBmconfliret. His aliifque dc cav-. 

£iBavirasdecimaquaxta Septembiis mi(ns )i- 

teris Vrangetio inducias renunci^t : & mox. 

tfemmtngam qaam fupra Suecis tradidex^t 

icifcaaificiexe inflkuit. Qua poft (eptimanas 

tliqoot in poteflatem teda^a • h^ordli Hgae paxi 

toddo vis tUata eA. Erat Vnn^eliBs com in- 

^tociarrenancUrentur tn Bohemia oceupataque 

Bgraatlupra diximus pofitis caftiis contraqs* ^ 

Arcanos confidehat* Csfar iDiemet prclens \tt 

caftiit defbndo Ga]la0io iniuprenna belli prae- 

leftara Melandiuro fiibfiitait. Atque is Saed^- 

ci ciercrtos ▼ttes egregia virtote fuftentavit. 

Accefiit aliiret qua luilla oportunior per id 

tempDs Csltrr accider« potctat r icdttio Vtn*» 

tteDfiaaiU Qo« defi^u ^ fiipendioram orti Stii^i$ 

coafqMe prompit > ut depofito palim obfeqoio, r/i*4Pf ap- 

reverentiaque a fignisGallicis difcederent , ac pum. 

mifitiam dctredaxeot. Crcvitqoe comomacia 

pofiqoam Toreniosqui doftor eorum fucrat 

fkrpeiata fecedentiom rccoiKiliatione » lelr- 

^am czercttus pirrcm au« fub obfeocno re- 

man^at in refradarios imtprfit. Sea ilK (^ ' 

:o«itta vim probe mnniverant • tom vero co« 

{mioGallorumconfiHo» transfugiunfvin par- 

es Carftris minati* \ Coningsmaxckio tan» 

iem bimefiri ftipendio pUcaii , ^cexccpti 

bnt. At Vrangdrus renunciatis uti diun-:tis 

pduciis ne ^ duobus exercitibus opprimererot 

vocato ad fe Coningsmaiclcio i Bolien^ia 

xcefiit, Quem Melander cum maioxe utti- 

fque cxerciios patte infccutos ioHafnanarirru- 

ic > ac Maipuxgum expugnat. Arx tame» 

S 3 pr©- 414 ^ Biftori4tumn€firitifi^»rit» 

1^^. piopqgivin(e tiibjono Stauflio in poteftalt,^ 

liaffioiuBi ^pecmanfit. £s qua muUa Qf^ 

iareanis <iatnna Ubta Hiot. Kanf Hailnsco* 

|nita domo 9 in qqa M^Iaqiilci diTeilabaiuCi 

leptem toimcnta illuc diiigt . & eitplodi uoo 

impetu|u(fir. Nequeies periculo caruit.llc« 

landei & ^f archio quidam BadcniT muri Sc ta» 

buiarumdifllilientium fiagmencis graviterfau- 

ciantuc. iPoiiouEbscumfinetrccietinerinoa 

ponet(poHata &dc(ertaeft. Atque exesdiui 

per Franconiam inhibernaxUrpoutus. 

^•rtfUti* Inter haec£lius FerdinandusIV. Fofoniiiii 

trtd IV, niagna Regoi Piocerum coiont Rez Hungaii^ 

MUfg^yhf, confuetis ceieifioiiiis inaiigoiatur. Meiwe Iit* 

nid ea coronatio perada eft 9 neque qutcquam 

ez ufitataaUas pompa iniquitastempoiumdc- 

tfaxit Obierejtibioemtempus AniclnuisC»- 

ilmirus Eleftor atque Atchiepifcopus • Mo^ 

gontinus f Henttcus Fiedciicus Piinceps Onii- 

gius, 0c cbri(lianusV. Fiioceps Danistaft- 

qae ad cof onam iliam deflinatus » dfxai in Sv 

xoniam curand s valetudinis ergo «4 theimai 

^roficifcitor, Moeontino loannes Ihilippoi & 

pifcopus HeibipbTenfis > czilhiftri Scbodboi- 

niorum f amilia fuiTeflui efi. Orangio in pratfis- 

^ura militati provinciatom fadefataram«c&> 

teiif^r Fatris moneribus V Vilhelmiis fillos fiib* 

fogatur. .In ptincipatqm ac fpem RegoiDt- 

012 ftatri fucceliit , Fiedericus altet Dantz fi- 

hus atque Archie(N(coposBremcnfis. Sedfilio 

Chriftiano paterChriftianus IV.bauddin (iiffef - 

&es fuit menfe Februaiio ^nni infequeniis viia 

cscedens : atquc ita Regoun Fri4ciico Ill.d»> 

latum eft. HISTO* A^ SX.X.KVI3 Ca SIMIKTS 

ABcmxFxscorvs AHjyn M^LXcror^ 

. mMqauainiu Cmiaeltarms CenruatLtm. 


V-. * V \ k «1 * • • 1 L. IOA^rN£,8 PftiLiprvs 

t 
/ 


/■' 


' 


I « 
} « 
( 
1 t 
t 
• 1 
' » 
» • 
. * 
1 
l ? 


1 


t 


1 


1 


r 


1. 


} 


J^ 


' 
i 


» * 


J 


a 

- ' . • 


." 


' ^ 
*_, ' 


^ 


P • 


i 


V 


1 


; • • 


9 


1 
i % . 
•v./ ... *''',v.--.-.'^-''!»^' > 'i - *. - 


''. *>-. 


..■ *■- •'T 


i jJU . 


•- ••.'. j 


- 


•4.' •■ .*■*■.• 
■ ■" '-* 
* ■ '* - ■.'',' 
, ■ .... ■s. --(,' ", 


f » 


' - •^^.t^-' 
, - w '4 V A 


.• % 


■ . .V ' .V • ■ 


,,- 


^. - -■ r 


•y^^ ■ • 


«. .w .- . ■ 


*.- 


■ »,■!.. ^ 


. '■ • 


•;.■..»>.•+ ■•• 


■ . 


. ... i\< 


■''. -* 


* . * - 


1 ' ^ • 


•\ 


/ 


>• »tt 


.. '■' 


. \< r 


f. 


^- ^ \ ■•4* 


f^^r *\ l •■«-« ..kr '* •' .' ,i c ■ «' . IlLIDXllICVS lil' 

DAmjLiKmWiait. ht.t Tax mi »'• 
.larSTOlRIARUM 

AuthortJ 

ADOLPHO BRACHELIO, 
LIBMR SEPTlMVi, 

CamplGftcns.gcAa annohiin* i 

j U 'XTR^geifus m Bavariam inumpk. ^«4«' 
■ 3 V ^cem Tragenfem Comngmare^ 
\ jl kim imereifit, Res CaUitA Jikg^iqtit 
\ :• f^^wnX^l^nienfem. l^ax Monafi'er\i 
; . d» Ofnahrugi, eqnctufa, ' teodium vi ai . 
^gitMtm^AtchiepifcofoOoUnienfeew^ 
\ 'feBHur SufpHcium Regis AngliA. 'Ejufytie | 
': B^g^iexMonarchiainD^ocratiamaut 
^ /fl//«* Anarchiam commutaiio. Morj 
I ^ffs Pohnia Via^JUi {V. (^ creatio novs 
^ ^gisio/^nmsCafimriefuffuefelicesexpi'- 
ditidnes cohtra Cofaccos ^ Tartaros. Ci- 
rmatio ^^ina Sueei^L . ^ eUBio C^oU 
GufarvePalmmm Principem Ureditd- 
Tiwn ejm Regni. Cbmfojkio Tre^enfis 
&ele£iionoviCoadjutorisihitiem. ' Moh 
'BeriUnan^ Archtepifi<fpi Coiomenjko 
fpiom frtue0$ ejm in r^fmBmios. Le»- 

S 4 iO^nfis i6^Z. 4T 6 UjflotiarHm n(ffirs temforiij 
dienfes^exfeditie: Jmtittm fsoveritm W' 
tuumsntn , JBUBcrem SramieburgiMh 
0K Prifuifem FaUtmHm NedkHrgicum 
ratione e^ercitri keligiom in dttionibm 
luliacenfibtss &c. ^lfajue mmnuSs uf" 
queadfinemannii6st. 

Ccqurtut annus hujiis fxculi iQaa^ragefiifW 
-, - « . "^ oaavus,c<v«^fiw <»»dcjp Bdgica 8c Gcf- 
^J!l L manica pacc memowbU». Sed intu^ ipGos 
r L^ cfudcli-adhacjbdte ..Cc IftfelH* ^m» •nn" 
*^*"*' pcifonueic. EJcitimVf#nfc|tttilotgroBninl- 
▼iccnfi & Mindcnli rcfcais p« hycmcm ini- 
litibuj nccdum irtcumc ?eiC^, pcf Haffiam 
in Franconiam ic Falidaatum comcndit. ybi 
tcccpco ad fc cnm fcptcm millibas TarcBio 
wenk Majo apud Laving^m DanubiBiii cxuf- 
mittic. Mein p0flicmumC«f<K<oon«na|. 
iRcn qui haad procul Augufi«tcadcbant , pfs- 
iniflb Coningsmaickio inycaus fcBcifci pu- 
fnavit« Gcmcam cunaancibuf Bavaiicis 1» 
•hgm compuUl fiinc. Mcbndct Dnx Cslma- 
noium inicio pialii labprintibns fuii mvAo 
' accuircns duobus vuincnbus confbditnr , af- 

3UC inde Aoguftam dcpotcatus eodem adhuc 
icextinguituf. Ejas caf« pcrculfus cxcrdto» 
tranfmi& pfopcre Lyco in imcnotem Ba- 
variam reccflSt. lu VrtngcUos pro wo fiio 
a<fitu Bavariae potitus • faro |am obfiftcnie 
f eodcmrtopclocoquoRexGuflavusAdolphiif 

^ * Lycuin fluvium ttanfit, Inde cxpognaca Fii- 

finga. &foperato tfaf«> totitfsimn Ocinm 
Bavaiiae potituf , pancis oppidis cxceptia ia 
qus EleaorBavariatpeditatum fuum tcroDcfti- 
vcimmiftrat. Ocni tranfitum apnd Muldbr- 
iftiindio fruftra tentavits nugnarempcf UiO. 
inca dadc ab cmbaAtiboi in sdfciisiipa Bava» CAXOIVS iSvSTAVTJS VSLASrGCL 
DOHIVVS DT SCHOaaCI^OSTULlX I y / % < 

4 • ■h '^^ '%' 


> I « I 


./ > • ••> »• •>• »■ / /.•^' ; « 1 1 . j>. \< I « « \ LikirSeftmmi. 417 

■s leie Ans. Foiro duQoc Ba varicomm liiAvfl 1 5 . • 
[aufiufiasios ComesGronsfeldios ad redden* 
u fizSkOmz Itic radoBcsexcaftris Ingol- 
U&aoi rcvocami eft. UK vulgo nopcra Csfa* 
''inonim clides 9 qoaii anxibum mteniporc 
luliilctt tmputalMcw. Melandro Caelac O Ai- 
im Ficcolomincom Docem Amalphitanum 
I prsfeduiam Impertalis exercitus lubfliiuiu 
tui cum auxiliis Bohemicis & loanneVerdano 
I fiavariam nrofe^^us , collacis cooua cafliii» 
ccmiam boftium iua virtuie ac vigilantia bre- 
^icompefcMir, 
• DumharcinBavatiaeerantorCooingsmarc Ctith^f 
luuf, poftcrfiima^ud AuguftamMclaodrum mar^Jfitt^ 
Iniupeiioiem PsUnnatom regrcfttis Vitia ibi »ecup^a 

fet^cfK arces » nuUo tmpediente occupat. iwctm 
in vicinam Bobemtam excorieos Glatta- fr^rcfi^ 
[liam 0e Falckenaviam in poteftatenl ledigit ; ffm. 
^umiotem potiflimas Cxiaris vires in Ba- 
»Tariam dimiflas eflecoeooviflet > & Pragam • 
'Sod mapno pr«ndio obtineri capiundc ucbis 
im copido inceflit. Idoiie eo factlius eiiftima» 
■t , qood Pragenresobpaucitiremcopiarum 
larum fibi haud magnopeie metcentesi folu* 
os agebant. Neque Cooingsmarcliius vt 6c 
l^tamob inbpiam v|rium alicjoid valebai. Ita* _ 
^ ad infidias conveiliis eft, Qox illt profpe- 
jeveneruot» Praga meiropolis Bobemi«, ob 
lagoitodinem io trcs civitites dividicui ; Far* 
^am . novam 8c Vereitm, Farvaeft in fiDifliO 
Iteie Moltavic flumioisscui p<^nse< quadratQ 
fcxoimpofitusiUam cumurbe Veteii conjon- 
lit. Nova nunc cum Veteii ita commixta eft ut 
pni utbscfle videitttff^uanqoam olim (uis mo- 
is ac iimitibus circbmfcripta fiierit. Igitui 
^oningsmaicktus ex Ecfiiraia , Upfla, Egra » 
Idfumptts mille ac dacemis pedrtibus, una cum 
pfjfoim Tuo yigeiima iexia dic Julii i»2te» 
t S ; oRuuom^ 41 S IJifimMirmnfufirifmfmif 

i6 «, omiuum opiiuonem Parvam urbcm atflpeH- 
^ cem aegUm fummo maoe iggrecfirar , oc pri- 
urqiiam piatfidiarii ad arma cenciincremoccn- 
paiis prxcipaisfttuoaibus in poteftacem redi|ic« 
Captt ibidem prarciputeB Bobilitatc Bohcniica* 
dc quidam quod initio reftitiflem imccfe6li* 
Vrto militiprctes paoas domos ia prsdam 
conoefla: qo« (anc opoleata admodum 8c prc- 
pingnit extitit. Gomes Colotedius prcGdfi 
pccfeQus cum jam domus cjus ab boftibus ob- 
nderetac > cgte per pofiicam 8c ponrem io tit«- 
bem VAcccm evafit. In qdim cum petveoiflci 
omnia fubito tumultu acftrepito pcrroibata-dc* 
prchendtt* Scdn>oxexciiflbpaBicotcfrQCCc»- 
pediiiacma , aditafque Veteris Bc Novar. mbit 
tina cum ripa Makayix qme liofti objefta crtt» 
diligeotci obfervaii jabet. Sub vefpenim C«»- 
mes Bnchdn^s cnm ftns copiis laboraatibv 
auiiUo aocnccit.Tnm cmtaes ftacioneriiovo mi« 
licc confioBaniur. Civibus qnoqne 9 6c fln- 
diofji luvcnmii qu« armis fer«odis erat idonesj 
fiialoca aflignata ftmt » quaadvetlbi bollcm 
lueremtti. In quibus defeodeadts lance 
omniam alacriiis-ac fbrtitudo estititutadiai- 
tium meafiaNovembrismlema obfidlOBc bo» 
flinm conAcus-ttqueirtfiiltns irtitosreddideiiot. 
Nam initio coningsmarckit 8c VVictenbci- 
gii qui eae Silefia piopecc advcnerat impc- 
ms fadic fiiAiiiebam. Ai vcib » peftquaBBi^ 
qaacu OAobris Cat«lii» Goftavus Comes Fata- 
dnns,ae Snedica mifitla fiipiemm fmpciMt 
cum Bevo^Sutciafupflemeatoadveait> m^ 
gnkviribui oppagiiaii fiinc , ^Sed^ omne in^ 
obieflbcum- vkditen^.peiiiMJkini^ ftat. Nim 
ctfi.pecpecii* mimcntomm vet beracioflfe m»- 
li mafoc paci.a<i pafliii fere (excencot defa. 
Aa eflei • caebroque lafiilcBs • coaicidiM.^ 
H aggicffioflCi fiircoii tiDQM aHgao aBt«m> 

coaaii- comtibni •dveiririoium obnam itam eft. Iri ■ < ,- v 
«liiiiiiun) menfiiNovcnibiii piairaai obli. ^^* 
dioiindem nuncFo coni:Iura: picii ^iiilviiiit. 
RcnquitqDe incenuni fbiiuni , inriiruiDfl. 
pidanofum , pertinadx ofpiKniniiam t*ti- 
dem celSllet. In nibe cnim ciG alicriiu Ht 
rigiW ctvium miliiiimqDe ruperenai, umen 

Sulvii toiminliiiui csterique raOinendsolj- 
dioni neceir'in>dc£ciebial : <juz m mitri. 
■"^ de<Eiionem poieiit. Co""' br"— — 

Hrambnt mjgni detiimei 

jilituoi (tie millia u rui* ii 
acin prcmiiqHocuniaunliuiiiCai^ 
Mnaua Aiirtinut Miiimiliumt %>to de Goli^, 
.qnieipforiadiswfliiKii. &T>ciniipizGdit» 
;maniiiD idoneiin Pnunlibui lt%li<£o iddil' 
ctbw. ^Kntmmitii tNcnoiiGneiNrovrdeo. 
tii diviiu niiinint ereidfle videtur , m Boheniii 
ciiH^metiopalitriag*, qoxolim(Inder«- 
^fone jrtvilHma hmc utpnia annoiriih BelltL Gtft» 

i™ VVtf- ttf4t. coirpemt.Afxncddnccpi5rcccptaailuir?hc^ 
clfct » nevc ipfc impoocado pr* Gdium , ftns 
▼irc$dcftiaherct,di«jcainrurisdiiuitai. Toft 
occupatatr. Brcdcnbcndim Umbpjns cxcrd- 
tummpt* Bonnim rcducit , jtqucibi data mo- 
dica qmctc, fic accctfiiis novif atiiiliis, rcpcntc 
BCifitatu navigiis impofico cqumbus juxtifc- 
Qiicmibu« , Sonfara appcffit. Qupd opfidum 
nicdtum cft inicr Colomam tc NoveGanu Ibi 
exponto pcditita ac macHtus militaribas, 
lihius diei rcqulc miHttbOs concefla inliairos 
- 'i&uciti quiintcrGteTCnbragamfic VVcvcrmg- 
feovtam apud Erftain araiJcm cafira fiimavc- 
fant. Igitut X.ambojii^ decimi quarta mcnfit 
lunii fummo mai^ inHaflios impetum facit.Et 
«rincipio quidcni^ profiigato aliqupdcs faofthim 
cquitaiu ftcundo pradio utebatur. Gztemm 
poftquam fublato pontc Haflts in fugam inrfi- 
Bantibus, Etftam ttanfcondi potcftas ablata cft, 
tcpcnte illi majorc impetu cooni, Cxftreajios 
In fiJg«m co^rciunt.lra peditatus migna ptMSc 
, toimcntf undecim atpiiraGjnr.$ed neq-, viao- 
xcs tpG incruentam haiic^iaoriim habucTC^. 
Ctpiui a LegiodcHbifteioiana Comcs ouidam 
Ji V Vada . Vicc tt1lnMi& |n tejjibBt 5^^ 
iHafrorum.ctim^UattbtituinkttinrDodoribuSa 
(5t ofto yesiIKs,dein grcgaras &ininoram ot*» 
dinum prarfe£kis fere tiecentis. Saiis conftat tti 
aiBiaum cqdifamm Hafficum ftiiflc > ut neqae 
prbfcrre irtdc caftra jjncqiicinfcqocndo hoflc» 
promoveile vi^oriati i»taetint. PcrroX.am- 
SdPiCX oiimlbii^^Vj*iH^KJC prJtfidih rcftdo 
... /EqUihjip-prSfcrtiA^^g&Marn ftoprlai^ 
labaht confirmsiri , MJ^Codprpm Vjcpojnauc 
Atque indc VV^iftpfiiftHni tfihferem Cibrc-- 
«QCiitet,iit)bdio« Pad^boiiiain' yittdopratfiV. \ :■ tV, ■Ji*-. " - . ■ nll- ■f'-.' ••-■■. ■<*--■ » "t 

.■j,V. / j» 

.-.■•.■.>>■»'•.•; i"v • '.-.■•.■. >>■ » <• : H* •••r?- 4 «« — • • w^. i •• 

• f 

4 t 

1 -■■■.»■• .' 
—■i. ■ >■■■ 

«■•■•:•■» ■- t ■ ■ *..■ .', .? ' ■ ■ * 'V^, 


fv 


> 


\ 


'^^ 


S 


\, .— 

.4 ^ \.: .. \ i ^ "• ' I y V OCTiVlVS* IICOLOMINI 

vx iMAUHrrAiras s.VilMu^s 

XJ£JjmSar. Cmeri^ etCpla- GaiemiU »' 1 ■>: i •' I 


I » 


1 ■ #«vV » - 

P -»■' 

. !«■ 


• .:■ "I l liiir Seftimm. ' . 4» 
itam £ni(iii diciinfldraL Ibl |(.|' 
■>Ddeni conclufi MoniQniiP» Gaeai iimii 
M^haRilililiimporuit. 
Meofc oaebii dic vieeGmiqniit], qnod TtxMm- 

II (Oloniniuii) Cumitioiuin vo(ii upeii(uia.-t vftla 
fiwit , pix illi Momnecii rubfciipti eft , Bc emMi- 
poftiitGe pet omncs vicoi tDleinni pompipu. tiir, 
Dlicili, Idtiuncium eomtjoiegiuitiouiuTei. 
Cin Geiminiim iffccii. quii piuIo;uiieinin 
Baem Hifpiniiium Sc confcedciiioi Belgii 
MtfliKipetLegiioieaiDndeindepiceBelEin 
I canenctai. CoodiiioneiiiiiiiiripepiciiquO- 
I tiua pioli» Tuni , nequc t>t hi fuii in com- 
. Mndiumconiiiheie, cindidui lcaoi lequenii 
mo itpetiet,' Nuuqusin itlli piiftiaiioiib^ 
tiiii MoniHcriuiii iiquc ornibing» ibund^. 
t iirat. QooiumpletiqueiOioquinqutnnio.quO S 
: depace illi »aufn eft, inciidiblle» lahores it^ 
uiBiptimkiunt. Ei parte rummi Poniificii 
•iTuitFibtasCUGus £pircopM NeiiioneiiGit, 
V &redit ApoRoHccLegiti», oui iimea, igiio- 
Riim mulu inptspidicium Rellgionii Cittitv 
' Kcaiwceaiiioiditillbriuii.fenipeipidliwiU 
k ler cpniiiditit. Ex piitc Reipublica vcncl« 
' MoyliiiaContj(eiiui pitikiijsScSenaKUVc- . 

«eiui, mfimiaGm», AagHi , iiirac ipiKl 
: >tiirnaljldRiM|Uf)mLegicIisoi&atiUI,qul 
. >t>edimlnie7|pHJCiMv£itoiii mniwi^e- - 411 Hijhmtrummt/hitanfmi, 
rpiDimm adfiieie Cirpirm de BiiomoBte & 
■ GufmiB, Comeide Penneiindi.LopeGus Z»- 
piii coTreidevviliheiiloreplm de Bcggiinn, 
EwftOpu» Sylvadueenru. nqi EleQut Aichi?- 
pircopui C>n>eiMVnfii > qui duoMonulent 
atni eiuemnM oilieie:Endacut StviedtaE<)ue« 
' cw£itiiS,1i«)bi,&poltttmoAnioDiu*BtutB 
IiniicoDruIiat.&niiieAegii confiliirii.Ex p"W 
RegilOIlittuinideraal HemkuideOileinii 
Du< de Loneeville , Bt Princepi Rewi finBW- 
tat! ClaidiuideMefmei,CometdeAv*ia, 
«nlehK ^dRempablioro Venelam , Regelgoe 
SueeisBt roIomaLegimiiAbelSeiviemCo. 
mci de 1) R0che,cQn(iliAinsRcgluit8c1aaniiei 
delaBiidei.BaioJeMatolIe. NoroineRcEni 
Snecix loaiJoei Cpmei 'oienRimi , .B«o 'n 
■ XjipilhOTloioneiAdleiSilviHij amboRe^ 
<onB]iJni,SclieiinttsdeRo(enluo,Gubcin«oi 
OHiogollfli. PioiegnfLnCaiuaPiancircnl 
UeAndiidiafLudovicui rceciii deCaOio. loinnef Anetaoot Cancdlarios : loamiet - ^ • 
Theodoxicoi Btowerias O/fidiliss 8c HernMn- ' ^ 

• no» Adoiplms Scheret loiticoafiiliaf, Ftokm 
hAow BavarixGeorgins ChriftophorusBafo 
de Haslan; • Anls Bivaticar Mareftalhis : £c 
loioncs Adolphos Krebs lurisconfoltos. Pro 
EleAore Saioniae , loannes Erneflos Piftoriost 
8e loannes ^ Leuberen Confiiiaiii indmi. rio 
ElcAore Btandeobatgico loanoes Comes de 
Sain 6c WitgenAein : loannes Ftedericos de 
Lesren • Baro de Schonfek : Fredeticos ab 
Bndea i loannes Fottmannos » Fetros Fiiiz 
8c loannes Fromholt Im i(con(blii. ProEleAo» ' 
nPaiacinh» loannesStreoff&ioadiiniiisCa- 
nerariiwCQnfiliacirpto Boce Sabaudiar»CJaa- 
dras Cbabof , Maicfaio S* Maoriiii aliasin An- 
gfim flc CalMam LegacDs;lcFiancircos BilelCa 
InilconCnlius. Fro Ooce Maotuano ,Franci(cOs 
Kertin»,Comes Valdetii , & Hieronymus Co- 
nesSannaEaxios8cSenatorMoniisrerrati.Fro - 
■agno Duce HettorisB Aibanafios Rodolphus 
c)os in Aolr C«rareii Orator. Fio foederatii 
lelgii Provioefis BarthoIdosSkCendc sloannet 
l Macenes ; AdiiiDas Ptw : loannefcdc Kiioyc: 
Gnrharduf ^ Rhecdt^Francifcos DodafGoiriel- 
iBQfl Ripperda : & Adrianos Khindt : Prscer 
hos catterocom imperii Prmcipamy Comimm» 
Bsronom , 8e Civitacom liberarom Letati ms«. 
gno nnmetoadluere. FioeidtarperfiB&a m'd» 
ilomiiet esescitonm pffSRdo» mmcit deea 
•nifli fttnt » iuHhmtqBe ab^rinili aUMoiicafr. 
Mndedemillione.n[^i9n* , M^odaoie 
pccuninfic TeStcocndis oMtdiri caMeii^aue-^Hc 

. -iDHlftinmentt) pici%«lmii llncftt^tsiMnafli» - 
cieiidisfttio aglctptom*eA. Em^iw^neBi^nota 
cenTienrio. Norimbergam fnflfiwiaieft Infes 
fbpremoB exeicitoum pr«Mbiift-'&li^gitt^ ^ 

; pciaiaaoniai FiiBClFiiiP^ Qind^bi Bioiaaa^ 

fneiit 4H BiJhrUrwnnii/hitimforki 

l<4f* - Iqedt Le^t fequenu iibto pott inftniiliciilt 
plcis tnveoiet. Quonitm ▼eroea tradatioprc- 
• leroniniumopimoDltaiciasptoeedebatjpiin*^ • 
.ci(no placuitot exoRituspet onDnes Inr.petU 
piovincias difiribueientur. pbtig^ium in ea di- 
vHione imperiafi ezeicitni Bohcmia cctcrar- 
que bzicditaric Ccfarii piovtnctar. BaVaiid ' 
per Bavartam lc ndBaieca diftnbodicmt. Sue- 
ci pcr reliqoot impeiii cticulos vtiitim aot 
.nianipulatim in faofpma per pagoa atqpe oppi- 
da diQ)ofiti« Faacs urbes Imperiale^ bocmi* 
litarium: hoipitiorom onoa pecunia ledeiiic- 
lunr. 
Tmd, ■ snb idem tempos Vladifiaut IV. Polooiae 
'^ • Kex rebui humarat eiceffit , eo sna jote Regni 
damno^ good paulo Inte Duce Bog^^ano 
Cbmielnido ortulBii Co(kct» bdlom « ol^tii 
Eegla in maaiieiiam defeAionem csiiptt. Foe- 
dum idatque atrox intenegnum immamtate 
Coficcoram ^utt* Qul adftitt» inv(bcietatcm 
Tattarif PrarcopenfibttsBnnfthenem tranfgreffi 
magois dadibus provtndat PoloBiaf impfevc- 
jre. Memesefo apod Cooftantinoviam Poionico 
: eiercitay ad ip(a ptope Varfavtc mcBta popit. 
.kboAdi exU3rtebanc« Eo ma^t ad novi fiieg)s 
' ele^oncm properatum : quc demuin menfe 
« Kovembrlfelicibii$aur{Hciisperafta cft. Ciea* 
tus i^r confcnfu omnium loan|ietCsfimii«t 
'^Viadiflaifratery ouem anteanoos paucosex 
Sodetate leiii addimptum ponnfex Cardins* 
lemfecetac. Snb haec comiira regni celcbrau 
ziw\ ,1 audk^oe Legad X^faccdrum qui cinn 
^abKatoUe alt» peierepr ., quctn Regni Pc^nic 
. ibiiQMtt)(fUtg|avi^Umum prcfudidom ccdf. 
fitent ^ noquerinrais) . abi arnpb defifterent , 
:mecito<tcic4li iint'|. Dccretum deindein cot 
^lMHom» CQoaitutafieconia» anxtKaqDequibiit 
«SctereniE t^U ajdi&imfltstio ipfius a^t per. toi.xmtjL XX Svscxjs, Its:.x 

: i^^f^nus ^ac J/tt^ruaratB.ete- .: ■., -p *!■ \. % 

- r <.^- ... •w* '• Jj* "A ■ • ? • ■f i "■, ZJhir Septwms, 415 

Eifli. Qnod quomodo deioceps %cS\um fit« in k^, 
quentibus coitfpendio mcmoiabituc. Menft 
lulioeiurdem anDJ Ferdinaodui ill. Innpera- 
'^ ~f ,ad fecundas noptias tranfivit duda in mt- 
monium Maria Leopoldina patiui fuiLcO" 
l<fi Gomitis Tyroleniis , & Claudiar Tiinci- 
is Hertiuii« fiJia. Breve id matiimoniomCar- 
ifijit. Atiguflaanno inlequeote menfe Au- 
ttfio pofiquam £lium enixaefiet , «odem sd- 
die, magnp Aulc totiiis luAui raiore- 
tiflo extinguitur j inceztum i&curiioe ob- 
ctricum » an occulto pueiperii moibo.lnfaq- 
oomiDadataFerdtnandus OroIuilofeplMi^ 
tfar» He prxfentia ftinerissrgtitudincxn animi 
tenderet 9 dc confiiio Medicoium Vicnoa 
fioi^liiom rece(fit. Exequits rotennibos 
tennomis pratientc Elconoia Augufta,vido4» 
^pifcopus Vicnnen(b pcregllt. 
Inter hxc magoz BritannisReX Carolus T^4f^ 
viliummotoom iotefiina dillidia fuo fangut- Rtt ^n» 
aut finivit » aot iocepit. Nain captoutiaote lUesns 
:moravimos Osonio » €ma Rez ad caflia fi^haU 
otbrum dcfperata omni dcftnfione proltJgiC Rtiu, 
t : Scoti acccpta pccunia *Rcgem AngUcanx 
'fittar primoribtts tradidctunt : ea Icge ut bo- 
'is cnm iJlo iondirionibns tranfigercnt* 
iquc in icgnum & dignitatem rcponercnt. 
Czabcxercitu AngUcano« cjufquc ^prcmo 
aefc^lo Thoma Far&xio iiiOMno honorc ac- 
ptus cft , Atque indc apud Veftem infulaiv)» 
inarcem Catesbrocbin coftodiam daius. Ibi 
cum iniuo m agnifice , 8c pioximc hbcttatein 
habereiur, paulatim tamen ardius ac diilici- 
litts habericxpit.Imerim LondiniinTailamcn- 
toKc^io de reftitutiooeipnus 8c coodirionibus 
pacis agebatoi. Qox dum fere ad exitiiun pcr- 
aoftae eflenf, rcpeutc primorcsMiliriae in quo» 
rum poteflate kcx ccat» lubil mious quaiyi 

icftitutio- 4t^ WfimmmndpriimfwUt 

«440 reftitutioficm eiui dcfidcMnws • crtAid( 
'' hutcinterccdutit. obTatotpclibelloqucttinBi 
Hs in Regeiti crimioaiiombus reftrferint,Tod 
d illam in jus & cognofci dc ctiminibus ipOT 
foftulant. Summa accufationts crat» inteflii 
atquc atrocis bcMi invidia j quod iUe contl 
legcs patriis , quibus ctiam Rcgcs tcnerentr 
tcmere & crudclitercontrainnoccntcsfobc 
tosfufccptiret , nuUa a)ia dc caofa nifi ot vin 
atque autbojitatcm parlamentr oppiimeii 
quo ij>fe quafi freno folotos in opes atqde ar 
ihos fubdttcrum d6nE\inarcttir: Hinc fiiae [ 
-tentiz ftabilicndz graves contiibntioiws t\ 

fiJQTr. per IBpifcopos novwccreroonias ac ritn 
'aj^ifticos, indaxiiTe tn£cclcfias'i Gernasn^ 
cquites, pcditcs Hibernos pcr urbcs atqoo 
oppida velut io pcxfidiis cotiocafle: In Hibe^ 
ni^a Catholicorum dele^los habuific : A RQ 
]gb DanisB aliifqtie cxtcrnis arma , cquos > anii^ 
' luhi pctivifle : foUicitafle exttcitum Angl<h 
imn, Scotorutn que prctic;illius utbcin Lon4 
«um diripiehdam , his quatiior ptOvincias A* 
• quilbnatcs regno ^cbtut adjuiigcndas promli 
fiflcfi ad Parlaroenii cxitium ffccum confpir* 
rciit. cstcrdm com ad Itbeliom^ PatlamcnH 
nbn rclpondcrctur. Farfaxius & Cromwcllia 
Anglicam cxcrcitos liiprcmi , cum exerdj 
Londinum advoUnt , occtipataquc uibc quo| 
quot fa^oni eoram idver(abantur k Pariimcd 
to f;ictttrtt , novoiquc indc fenatores , 8c fu» 
rum partiumlubflitDunt ^ Indepcndentei pl^ 
rofqoe, acRcgiaCgubcrnatioiysofoiej. Exhd 
deinde fic militix antcfigrianisnovomlaflitill 
tribuna} conflituitui quod dc Regc cognoM 
iccrer. Itainflitutaaftio, inqoa reui ab«acci> 
. . fatoribQS jndicaretur , qiiae qnem cxitunM 
Inbltura^cflct , |am facile erat omntbui d{ 
vinaf^. Niinlhttetim Scotici « aatcoofoed6 

lafl Iskir S^tmui*' 4^7 

.ladMfif 9 alimmqiie Friiicipuin Otttoret ne i^a, 
«MidiAeiciidttiD quidein iudiciufii valuere. Kex 
adoovuin-tribuMl ciutus * addp£lurque Loa* 
.diiniiii ferxuftodfis militares « dum lefpoiide- 
letd objoA». Iudicc(que illos agnoiceie dcdi- 
$natur , -fcfiin;ica (ententia tanqujim Tyrannus 
£c bpftis patiix i qutnefario bcllo Rcmpubli- 
cam pciivifTec , ad fiipplicium capitts condem- 
■auir. Tiiduuro comparindo ad moit^ ani- 
noliQgi damm eft. Quo exaAo • nona Fe« 
bnMiti die anno inillefimo rexcentefiroo qai* 
dnge&flno Dono damnattts Kex io ferale U Uo. ^*''**» 
. gtmiatiiiffl thcatrum . quod palam ante Palatt. fitm^ 
amRegtttmexfiru^m vi(<:batoi , «[matisle- 
lionbus cticumdatoro pcoducitui » ttqueibiSi 
ooobaslacvatitlifiboribut. more Anglictnofe- 
ttripeicutrtuc. Faucaadjrircumftantesintbea- 
tio pcolocutas eH. Teftatasfibiinpocenti vim 
fiai,remitteie tamennosam adverfariis luit|8c 
imeart Deom « ut morte fua tranqoillius f egno 
ledeac. Piofeffiis deinde eft (e in ea Rdigione 
& lcdefia moci quam Rcx lacobut • pater «• 
jasordinaviftec qiiamque ip(e femperdeieii- 
dcodam fuicepiflet. Miiuip eft duraviflc^ 
Ao^orum ocuios io tain atrocis fpedaculi iro- 
nanitacem , coro ommum oitionam , etiam 
natiroe bacbaronim antinis p inditusiitamoc 
io Keges 8e Puncipcs fuos , ac quafi con^ent* 
tot , quoram non modo majeftatem inviola- 
bilem , (cd ^im optbut 8c (anguine (tibdito- 
nm ftrenu^ propiignatam » omnes omnium 
gentium hi(lori« te(rantur.Hancexitium habuit 
CacoIusPrimas ejus nominisRex magnsBi itao* 
ni« • iillcctcagicsfottunsexemplaomnibut 
cctro faeculis memorandos. Natos eft fubini- 
tiam anni fzcularis M. DC. Faue lacobo V I. 
Scotiae atque ABglixRcge ; motreAnnaPri- 
dciid ILaedt Danix filii.Anno M. DC.}UC^. 

poft 4^ Hiftmmtmnoftntmfmst 

Xi4ft pofl mortem bcobi fegaa patiU adeptut ell. 
dtixitquc ii) uxoiem HenrictmMariafn Henrid 
UT. RegfS GaUiarum filiam cuni qua foecun-i 
«um illi & ftabile matrimonium fvkx. Filiot 
duo& natu majores ex Anglia . tngravefcentibui 
indies tuxbis j (ecuritatiscauft , inGalliam ad 
matrem remiGt. Illrciant Carolus Piincepi 
VValliae. 8c Tacobos Dux Eboracenfis « filta ma^ 
|Or?rincipiOrangio , utfiipra tetutimiis, in 
fnatrimonium coltocata eft. Doo adhtx prartCr 
rti cxlibetis > ni fallor , ia Anglia poft moi- 
tem Patris remaoicre. Porco trucidato Rcge^ 
inbotiacjus-amicofqttene oitotes nipetcfleot» 
paii ctodelicate faevimm eft . Duo filu Caiolut 
& lacobos coxiuidem judicom decieto bqflcs 
pstri«^eniinciati, dc r^no perpctoum abftine- 
rejufli fitnt.Dus HaRiiTtooios , CorocsHoKi 
MHMk. landiae, MjlocdCappclios , aliiqoc Rcgiarmn 
fMut, partiom qoi in f otcftate judicum crant , ieCQ- 
ti pcccuflx. Regia dein gubcrnandi ratio fiiblata » 
cdi£tnmquc (iib morris poena nc de redoccnda 
eaagerctor. Demqucut ap«ld(K)pcdDmfpecio- 
fiim impetii nomcn , tes vero ipf t, ac poten- 
-tiapencspanco»fa6lionisPrincipes e0et. ^ 
pcrior Domus qu« primum Pariamcnu mcrtv> 
brumconfiituit , atqoeex Pcoccribos Regni 
cooftat • pcr edtaum toUitur ; abrosataillide- 
in^psomoiaoilioritateconftilendi deiiaiendU 
qoe. Ita fbmma Imperii ad inferiorem Do* 
mum^qoat capita populorum,ac Legatos 0'viia- 
tom compleditoc oevoluta eft. £x bis dekAi 
quadraginta confiittiendc gubernandirquc no. 
Tx Reipoblicc. Idconfitiomflatus appenatuai 
cft 9 e jufquc Princcps conftitutus eft Ottvaiius 
Cromvelhis , in ezcrcira AngHcano Lcg>CUf 
Farfaxii. Multamoxadarbitrium ipforum, ia 
Ecclefiafiico ac PoJftico ftaru coipmurataFra* 
Aom figiUiim regiam. lofigniacjus dcjeAa. 

Boaa /■ 
toM tc tlMftunu fcgiui in fiftum red«(la.Cu& . ^ ^ 

MM. Eiiiiiiii detode in vulgus (oiptum noiLiBQ 
H wlM M C arii <yio caar« reddebaotQr,()iiMe puoi- 
tni Rci » 8c Domos f arlamcmi majpi iproga- 
trc0cs^ 8e <|QeotBnideinccps Reipublio imec* 
cfo , Bonabiono » (ed i populo cttbcinati. 
QidbM omnibui cxpcditis CromveTlio eipe> 
diooinHibciniam decernirtK- Faifanus ad pro» 
moTendafioviRegiininis aufpicia Loodini le* 
liftus. Oidioata io bcUum HitNBinicum ccncum 
&quiiK|oagima miltia librarom Stcftinganifn 
qMioai fingnhe cfuinos fere thalcios Impciit- 
Mi.ampauloampliusfaciunt. Com hic pecuma 
dc decem miUium cxei citu * magooquc nomc* 
10 tlobiliiim, Rcgia penc magnificcmia Croffl« 
idUisinHibciniam piofeaus.cft* £t fclix ilU 
pnma h«ccxpcditio Aiit» Nam MtfchioOr- jfr/ Hlf. 
nmndDs Cathotici&Rfgiicxciciuis Daxuno Umiitf 
abeioque praetio piofUgatos campo 'CiECcflit. 
IfldeDoblinom qood caput Uitus cxpcditiooia 
fberat , bbfidionc tibciat. td oppidom cft ia- 
tcfpitmaria Hibciois. Archicpilcopato» 6c Pa« 
Mme^o iflligoc f fituimpiirois amoenoac 
penwimro , luxta fluviom Lifliom , haud procul ^ 
BVi <|n6d AngUam itqoc Hibccniam inteifltiii. 
Acque id jim diu Oimundus circumlcderat* 
QMod fi tum qujdero Aogli amififlent , facile 
potoiflctot tota Infiila piohibcri. Eflcnimilluc 
cxAngfia tn Hibcfoiam tiijeaus piocommO* 
dqs , & ftario navibui prxfcrtim militaiibns tu« *^ 
tiCau. &ceto vcio onuiis leram ncceflariaium 
copiasbundit » pixteiquain lignoium » ia 
qQQlQm viccm cacbone fofliUqocm eocxAO» 
ipia navet deferont » otituf. Itaque adfuit pc- 
licUtBncibus io tempoie Ciomwelius : (ccu- 
Utpt libeiatioocm Dul^tini ubcs pcimukar} 
ilicvi ,aU«dittone i aU«cciam ncvimcxpe- 

xiicfl- 1 6^0« 'i^^^^' rpome deipertto omnt 4U»lio in po* ; 
. ^^'. teftatem Anglorum concedd^am. Cstenm 
/11 scrtta Stfotoshaeetb ADgUsinaegeai Aiumtnfiitaca 
^f! „ Mo SMTiffin^ offendit » naar f «nmetact con« 
fiiuii R*K leftimpace > & fibellofnfeireeutcbantiiioisib 
fncunMr ciptoquedace eonim Marehione UanHltPoiOa 
^''^* tamen non deferendom Kcgem «« ledpiopu» 

gnaodum omni ope deafev«rrv FDftoQa» vcro^ < 
reteoperdu^iett^ m>^manibiifiioatQmecipi 
Bon poifec , ipfi eodem ptope tempoce t]iiocie 
capite Regis Londini ^batut • ccmfocato 
Edenbocgi concilio » Carolunl fiainm Re&etir 
^ xenuttciant. Le^ttoj^ue mov in Honaa&o»*^ 
ci^diunt , ubitumCaTolusPrinccpi VValiir 
moribttQr ^ <|m eom ad capeflMm Tcgmtfi 
&> vindicaiidum Patris iojutlam honarentac^ 
Carolot* aodlta' raicts mocccRcgioot ctadM 
nioiudirpavit. Inde Bi«d»'CumL6gitii Seo« 
dds diu collocorasprjeeantci illos •cmdeni im 
..ScotiamftibfecucQtefl. Fdicitcique co ^poHt 
paulopoft.-quam Monttofios Kegiattim cQp«« 
xum Dfut Edenburgi cipitis foppficio aflSoe* 
rc^ur. 
t»9dium Dtmhatt in firifinnia gemntoc Elete Co. 
«^ EU&, \ctAea6$ FcfdniandQt , idemquc P/inecp»8e^ 
Cal«n; ad EpiTcopos Leodfenfisiifbem Lcodium jtm ^r, 
•^fiqmum rebdiem ac lefraairiam vi atqocannittdof- 
rtd^hur, ficiom compolit Ciim^ntm, ut fiiprt indicavi- 
inosplebtfineiiUireverenuaPiincipitConfii«> I 
laria cemitia invafiflfet, res co demamfcr Hcen* 
tiampiucomm<perduftaeft * Qcctcuflaomai: '< 
ct^tPlindpcmebtdicAtit) (cfein libcrtttcm 
aflcrese, aut-ccrtc aheriosdominationi-:fiib^ . 
cece* nitefttQi ^ nam dc Lcgacoi^ln Gilliim j 
mifetaiiic,«cif^def«rft«elgiiOrdiflibot^«». j 
lium crebfo ac (bUlcit^ peicbtntv ItmqM*- { 
Conftiles ae Magfftrams cjcdo fiipcemo li^ 
tie ttiboaali Rcgalit Piiacipii ofurpabtnt» 

libiq|Qe ; 

■ .• ^ - * i 


H • • ..••■♦ in^vcf . m Ticsaonectf «frogibtm » ^^ 
wjpc nuilM qoc (bpia fKxeQucem iplionifn^ ->'H9« 
uii£,iiB|piiQe&(croci((;ide6§na(MM. fri»- 
i^ itthii iotcxnwttdMtiut fc^ leaibiii remediit ■ 
poipoBeretor, Ad ^treiiiiiBi.cnni]iuUisft« ' 
U|oibos.qaicc|oain pioficetct , ifCt eo profi* . 
ifia , Qc fcm toibitaa] foi pfsfeotifAd uan.; 
pillftafcm teduccfeconflitoic^ Idfadomonntti 
i^eriore . meorc luKo qoo .Pitiocepciina taob^ 
n«B c<|ucftti • &,altera .|iedefin cobbrte ad lu« 
SOrpons cufiudtam conntatos BotUM ViicrOin 
|uod luod pfocql.Leodto dilbr > cooceadte» 
bt.cdebratta OidfiHon cnnbttiif > cvocadiquoi 
Sfoooicis; Catbcdralibof /». X quoitini. laoacov 
laflri.cafii Bccapo il^idio^ jNpcholt» nefcioi 
^m obeau^am evpeaoti:Fib»ipriparijere;).de} 
(«t« perturbaiOr & fodHa^Pitrix XfaiiqnHf } 
Mtc deUbcfavit. Xotorim eiedi fiint ooviOonii • 
il.es >ctiUfy^ilaMfcerevi6aiius» 8c VValibe* 
Bs iicflnet Pharmacopaeus»; £a elcAio «im dd 
iofc Aindpi fignificatidcbeictx oikilejurnio^' 
Ifiidnm , cootfSveiioii^nMoteilamiiode/ 
aAiva macfalnaimn explofiooe .vdobd^ J^iiii^ 
ipe. tfinmpiNtum. cft. : Vifiln^ oibiloniiao» 
«finilms potB^optiniumtfanqiiiUiiatiflfembii 
tnroprsrentasm PctoDpift iorc Hm itft c%i -^ - 
feoia Lcddicafiam t ut qittm' pfaBfca£df Ss 
mtomiccoin. abfentcf : Trincipes fiac « tam» 
tonipt04>bfh)tnoffn(eDtef cev^caniur* M^ 
tfttacop»die deciflu Adgnfit> comitante lo^ 
equeiici<uftodis<8t>aliqaot.7atri«fipbiHboiy « 
ttma|occ Scsbinoikim iHuiiofQi Viieto Lco« 
nmiifiedic pacato asmioe/FffnMiroiio oibciti'- 
:aiM^l]Mio^(m.-€oiiiiiiei.xie aidvo^tu fyo •do«- 
irat.pim.ad>pagon»»cifiallium^oifirabiimi« '• '* 
B4liiiooif cft •.• atqoe ad Pliodpofn^i angium 
<»£tat.pcrve^u£lcc- , adfeniotoi Ikem e« urbe» * 
OaiicUafio.ad PAodptn foiptjf j quibus 

nun« .M^p- luiiiciilAii % Coofides ei figiiificatam vdi^ > dl- 

^ ttdoL eilc in Piiiidfen ae coiDtnoim ejot toc— 

merna beiliea ^wA ap^ iopiiK|iiacet • vim iofiB- 

pec cfim aiic qKacoor milfium armttoiiim cmtv^ 

tendam , ' ui fenieacem aAm prohtbeaat. Pco» 

iD4eni)9«cbatCaiicelUnat-tiliettosoe progre- 

dererac ifeqne ac iiioecvrclenti pericolo , &c ik- 

bem«liiiiBa cafibiis ne exponeret. Vrbom to» 

tam eife la aimis , pec omnet vtcos 8c compi- 

tf difcorrcfe vehiii fuiioibs ,« maximeqiie tu- 

roultijati apad porcam ipia princeps intraturtis 

' fitfaodiriibtdemimpun^vccesmOriem a«|iM 

omnia extfema< Piijicipi 8e commitatoi ei|U 

commtnaatium^Nttnciaium pr«tae»|navigi«iasi 

ooerariuni «'•qaoi veheodisPcincipUlmpe^ 

mentfs ad verfo Mo(a prxmeaverac in eonfjpedi 

dikatis regredi 8c ddroaidere juiibm . im6 e» 

ptlari nulKt. Princeps ^A ea inunoios iiihUo< 

minus periexit pncmifibiorerim excooiiilej 

Viiereoie Matetio ^ui cenioca refecrct* is nacls 

i^iCBftodibus poRamra habicas atcodora ci 

«eto rcmlit. Simui adicraatur alic fitcrae \ 

GaocelUtio qoibus ptiOca .oonficmabaotin « noi 

poitu modo t fed ac ammos LcodMofiiiin. 

Idn^pi daofos* lamqoe iaitlam cxdis d 

itt^t LeodlenGbos faaism fberat. Tom^ 

Anceps tanio rd>ellium fiiroci cedendom c» 

tns convetTo itiDerc Vifetum icdiit. Bt nioi 

HllOm convcntom Ordioom Paaisi cdiabj 

stqueeo Capinilum Lcodieoie. daifMftiiitabi 

' .s4oii^ pcohibetetuc tianfiulit« Htac autca 

• Tramlatioiii Decanus & paud Canoaacl cao 

MagKbram uibano refragal>antar, DecaaB 

hiiid molto poft ex folneiefemori cafoinftAi 

• . • mocitur. In cujus defundi kxum \ Capiiaii 

jamdivtfo acdiiGdeateduodigunior , Mid< 

miitanus Hcnckas Coadjotoc Coloaicofia,ll 

MaoIdaiiLecraedc • hiclpandftqm Umd UbetStftwmi, 43) 

Kmifl&rtnt , & TianOattoni CipituUii «d- i^^^i. 
Vei(ibamia»mei nMjoieacfaniore parte, qu« 
€vocimem Principem Hojnm (ecuta fociat. 
^htc Piinceps Bonnifln tevcifiis eft. Mt* 

i^m «ro Leodtenfia ac pauci lefia AttU iti 
uporro oojitomacia peigebant. Itaquepiin. 
fitpicttin floliis amplius tationito, autlenibo» 
imdiulocoseflet* habitocoofifio cumCa- 
fimlo CiilKdiili » & oidiiKiHis Patris i vi eos 
id officium compcUeie decrcvit. Atqoe sd 
(iniemrem Coidjotorem Colonfenfem . ac 
jim eiiim Decanoin LeodienieRi. Hu)am . 
om piucis copiis fub CiiiEio , Voflio t & 
ScbtotzioTiibonis pismifit. Veiutis Hojota 
Bocinno mcnfe lolio » poblicttoquc edi£lo 
Bomiiie piiticipis veniam aoteadorom omni- 
buicnocedit , exceptis qoinqiieaotrex^ms« 
yftiitQ , 8c paods eonimconfoittbus , com 
tttem iis moitifudo parom c3mmoveierai> ttt« 
^ negotiom datom ot arces ali^uot ciica uc- 
.Mm occopatent > ex iifqoe confiiia dc adiones 
%uiinorum obfervafcnt. Interim propc^ 
ftit dies Divo lacobo Apoflolo facec , qao 
looua cieandorum confulum comitiacelebian- 
I*. Is diei jam ab annts alicnot mtgno tomui- 
iQigititus ftieiat • dum ftodia Oviuni pio 
Aic aut illa parte nitentiumin diveifii trahon* 
^* Ita(|tie nonnulli fpcm conceperantmotufi 
«icaJQS in civirate sb iis aoi fub ohfeqUio Prin- 
a^i lemanebant, ufiiris forte proptnquo fabfi- 
«omiittacinmcopiaforo.ln cain rcm intentot 
Tribonas Scbrotzios » ipie patria Leodienfis» 
^ iogenii fuoiom gnarus eo die -copiaa infira- 
^ acie ^ monitionibus fiiis in confpedum 
ctmatiscdodt, Atqueibi aliquot hoias confi- 
ficos fpem expropinquo auacntibus oftcnta- 
^' Scd Leodienfes in objeaaa copias h 
tomcsti^.beUids acxitec falmixubanu Qut 

T ' cl^ 434 Bifioru^Hm nofirs Ttn^tns 

j^ A. cl>de quinqtie cqoi 9l duo cquiies dilccfpti 
^^' fiiot. cumaucem aliqui ad pcUcadoiiixicM* 
ftcs eiupificDt , ti ita cicepti funt • ut tott ur- 
bc tcrrorcm ipargcicnt intcr hzc tamcD Ele* 
^o proccffit. Crciti fiint Confulef Boville » 
& lacobns Hcnnet , ftatci VVilbdmi tf» an- 
no fupeiiore Confulatum geflerat , uibis pas* 
. tcsicqucbatuxtooisfier^ t ttaanslitoxalisMo» 
f«, quiHujumacLcodiumintctjacet , acdc- 
in quatuot pagi propinquioics uibi qyaGcima- 
suam rcfpicit^ San^ RemKU , lupilia^FlcroD» 
&Chainee. Crebtis tntetiro crupciootbus &- 
CctinfaufHs , &cumaliqua(cmpercrttinpen* 
tium cladc • contumaciam indies ma^oicm te> 
fiabantui Leodicnfcs • & ?anafi]b(idiorBm fpe^ 
qusin ptoximocde fingcbant.crcdulzplcbi 
iUodcbants Dim^fio itctom Pcrottio inGaltiam 
qoi feftinationem auiitioium follicitarct. Scd 
Baro dc VVagnce Bullioocofis Ducatus Gub^ 
natot ^ Principibus ptsmiiTus miffioncm Fe* 
lottit iriitam cfiecit.Ncqoc cniin Rcx ac Rcgi. 
na GaUiar, cognita Lcodicnfiuai in FiindpeiQ 
fuom incyercntia , ac manifcfla icbcUionedt* 
gnos duicrant, quibus auxilium impcndcienc« 
Scd h«c caltidc Confulcs dtffironlabant ; aut 
quia nibilominus fpciabant(c aliquidcxoratia. 
ros , continoo pkbcm (pc suxitiotnm brcvl 
, afooiorom foftcotabaot. MoUa inteiim fa6to 
mcntione quomodo cum Piiocipe ingratiam 
tcdircnt^ autpaceniactranquiJtitatcm Patris 
teducercnt. lotcrim Genctalisvigitiaiiim ptic. 
^fi^ttsOtto Chri(lophoias SpancomCixcnlt 
V Vefiphalici copiis , 8c duobus monatiis , ac 
duodccim tormentis bcUicis 9 omniqoc neccfL 
fiiioappatatoioflcipiincipisadvciut, Et nona 
Augutti dic Viicti cnm Coadintoic Maamifi^ 
no Hcoiico « ac cctcits ttiboois collocmtii » fe. 
•atuin flutitMcoi habuit. Ibi dcaetim 
Liiir Si^smuf. 43^ 

Bijm nliUiitn aliat remedium Tupeifit « m atma .^^^^ 

b rcbelles expediumur. Atqae ot initium fie- ^ 

letipagis nrbi ciicumpolitis , finequibutad 

ip{«m pcrveniri noo poflit« Id ne^octum Qc 

nenlas Sptfiios ptcfeduf eipeditionis ia (e 

firfcepit. Qj)i rcceptis ad ie Cratzio 6c Schioc- 

clotribunis ac tieceotis quos ilii adduxerant, 

cquitibas $ leliquis cum Tiibttoo Vo(Eo tiant 

Mofam lefifHs , oim omoibos copiis fiiis qux 

cianc pauloiiiprs tria millia 6c quiiigentos, Pa» 

go Flcronio appropinqiiavit. 1$ eratdiesAU» 

goftidecimus. frcmitit autem ribictncm qta 

oUeqiiemibos vcmamo^i^ec* Sed tJJl Cadi»- 

ccarorem Imncmalc accepttmi pago cjidune, 

Tom Sparrius haod ampfioscnn&andum ratus 

totmcma afiqiiotin pagiim cxplodi jnflit , ac 

fimul pcditatui aggremoncm impcrat. (^a le 

feticiter pera^la pagum incendit , lufticts aa€ 

catiis aiitfnga filutem ouacrcmibus. Atquo^ 

codem adhuc die (iib vclpcram ad altetum pa- 

gnm lopiHam cafiia movit , juxtaqoeifiomia 

▼icino collc cum omnibus copiis quietnscon- 

ledit. Tom qoia noi immioebat inoppoitu- 

oa aggrecfiemibus , tamutvidefCtqnintuma'- 

fiimi fupcreflet Jupilienfibos , evicini inccndii 

Ipcftacalofuam fi pcrfeveracentfortonam aefli- 

maturis. Fofliidie miflt Spairios in pagom Sa« 

cerdotemex MonaflerioCapfaenfihaud pto- 

coliodedifllco , quifeadidmnnusobtulcrat* 

pocabarqoe (e eflcdurum ut oblata venia ab ar- 

fnif difcedercm. LupiiicnresSacerdocem apud 

ie fine uilo lefponlb letinucrc f quod dum 

$parrius prcfioktui repcme nunciant excubi* 

iotcs vcnite ex mbe moltascopias auxiliolU' 

piliepfibus. Erat inter has Conful ipfe laco- 

ons Hennet. Igitur Spariius expediris tor* 

snentis pagim) i peditacu tnvtdi equites veio 

(grcdi illuffljubct. Ibi acris ioiiiopu- 

T a gna 416 Bifimarum noflri Tkmpwis 

i^ABt ^^ comroitttuir. Scd pervicit virtot milttaBi. 

^ Pagini reje()i , qoiquciis auzilio cinibeve- 
oeiJint iere omoes io fugam coojiciunt. Qma 

^ icircumgteflis pagom cquitibos exccpti ma- 
gna Orage funduntui. Ac fi -omnis equitatos 
adiuiilet . pauci fane ad orbem incoiames re- 
vertiflent.Cccidercio aniveifum fere qoadrin* 
genii 9 atque antet cacteios Conful i«e -Qoi 
xeli^oequodumin ipfius Pagiaogufliis^ 8C 
occultiore aditu Gilutem quatrit, \ rotlitibos de« 
prehenfiis imerimitot. Apud honc fcpetta-dft 
Clavis Argentea > infigne Confulatus , Dono u- 
tiqueomincvi£^oium , potituros brc? i^ctiam 
urbcr cujus clavem |am pnrdpiflcot/Iupitia de* 
< sncaefisinquilinisctiamincenfacft. Poftbanc 
cladem leliqui pligi depefitis armirfpoate «d 
obedientiam iedieic« Memorabilefiitliociii» 
IbitUiiium Leodienfium : Qoia iii pcrvig^liiiin 
Dtvt Lsurcntii incidit.quo dic anteaiumiii priii» 
cipcm fiium cum infigni contumclia adita uc^ 
bii prohibticrant. Ac lupilienics in eo f raice. 
rea peccaverant , qoodeodem diepnmio. 
fnnium polfu campanarom , focios pgos ad 
iumendaarma, fiirefifiendum riinapicoiict* 
taverant. Interim Comes Itcrios deMerode , 
& Baro Lindanus joffii Piincipis ei (^feqpen- 
tibus Pagis « fic condrofiis manum Piomncia- 
- lium adcKMcere s. ii feie erant tiia mtllia. fit op« 
poituneadmodomadveoiebiot, qoia Spartliit 
propter paociratem fuorum , qoiiavanapne» 
lidia difirahebaomr ad ilimmam rei nihil aohoe 
effieerepoterat, iplctamenduodccima Aogo. 
fli motis jopUia ct&ris oibcm veifus ad Cocdo- 
biom Carthufianoram contendit j ac eintffit 
quadringentis pecBtibus SBbosbiom Amercoac 
ad ipfiis ufqoe portis inceodio devaftat. Eodk 
Timpanifta oppidanus literas i Mariftrttti id 
.{rxiboDtim Scof otuum lajcaftxa atraUtiqpMmiii ]L0erSiptimus. .437 

liaEc erat rententu : mirici refttisnonfoflecut ^ 
iffe Fatfiam fii«m manifefto t>eUo adonus Gt *^^^ 
cuibeJlo neqoe ipfi , neqae uUimottalium 
ciQft i (e daci fit. itaqtfe petere m bu}as inflt- 
tQii fuf f ationes edere non gravctur » qao fnpec 
iis cum vid nts Regibus ac Principibus confetic 
atqueeoi fanjus controverfic atbittoi pofiulare 
•cconftitoere poflint.Deinderogabant.utCon- 
fidem qoem caprain efle exifiimabant rn libef- 
tnem refiituerer. AdeaSparrios inrerje^s pau- 
ds dicbos fic refpondit:vidiflc ie Jitetas quas ad 
Sdttotzium dedetint»&qaomam ipfe caput er- 
pedicionis fit hoc iis tribuni nomine re^ponde- 
re. Caufam iliati belJi tfk irreverentiam ipfo- 
t9tti , flciitexcurabiles cootomelias qu» Pi i^cipt 
AofotaJeiiot. Inter quas vd ca maxima nc 
qoodillom annoproxime fiipeiiore»dieS.Lau* 
leotiifacro.pacato^modico comicatu venien- 
son ipgteflir of bis a rroati prohibuerint* I n qua 
iflobedeoti a^ rebelHpoelta piogtediantttr, ut 
BOllahadlemis clementia, aut cquis rationibos 
•d officium tevocari potueiint. itaque fibi ne* 
gdtiam datum efle , quoniam nullum ampliat 
lemedium fuperfit^vi atque armis eos »d debi* 
tomob&qninm compellere. Atqoe ejusreii* 
nttinm feciflc fe occupads daobos pagis Fle* 
ronip &^lupilia ; iifque quia oblatam Frificipii 
fiB veniam prsfraAe recofaverant , incendio 
deletis, In qoa re , vindicame haud dubie jofio 
mmme » aeqoam cauDim triomphaflie , & alte» 
romex-ConfuIibus ipfbtum imerfeAumefle. 
Qooniaai veio Princeps » qua cft infignierga 
fiiosdememia, giatiam vi atqae simis pixfe- 
m. ideo rogaie (e atque hoitari eos > ut quam 
Mtmum tdofficium ledeant. Quodfi facerc 
tette Aent » contefiari fe Deom , atque omnes 
snortaJef » qoflt deinceps mala atq;incommoda 
fiat eveotoi^ oon fibi fed tpfis imputanda efle. 

T 3 foSi 4)t HifiorMntm noprt Ttmfms 
f oft hacc Sptiuof qnoraodo uibi nai^ ma- 
I M»* •ifque apwopiijqaiiict omni Comta intendti. 
ItaquereUaoiptici Csnobium Cattbofianiim 
Tribuno Schtotzio, ScBaroneLii^dano cum 
xdiquis copiis apudvifcrum Mofan^ tianfgrcdi- 
tur,ut ab ea etiam partc vim oaentaiet. Tiia ib I 
crantfuburbia S.Lconardi»S.VValbu^ii 8c Au- 
f otanum.quae ut in potcftatc redigcret Sparrius 
laboiabat. Interim legstijex dvitate «d Cbadio- 
toicm Mttiraii»«D««n Principem vcneiccfuorii 
amcfignwnseitt laidinus > unm ex iif qu ante 
annum in Galliam mifli ftienm. QP^ «Kpofitis 
poflulttisf^i spud BaioneroGiosbcchinm Ax- 
cMdiaconum Condiofii & Caocdlaiium Leo* 
dicofem » etfi appaiebat iis Frincipem ifleotiii 
aoa po0e>tamen publice anditi fiinc.Eiit4s eo- 
xum bec fiimma.Vt tb aaionibus uttin^; cefla- 
xetuitutqi milei lcucaBaontli eacedciet.Deinde 
nt de atbitiis,fide)oiroiLbas & de legttis.deqoe 
loco ubi pro commoni dvitatis dc pttrif falme 
tianfigendu eflct.conve^iretui. Ad ea Princeps 
Manmitianus lefponden juffit •, airoa adveim 
xebdles secefltnofnmpta» & ctflatnia qyam 
piirouro ii ad offidoro ledierint. Siincomii. 
mada peifevcictui nthil de vi lemitti pofle 
?rindpiiClementtam,eiufque ad xqoaitxaof- 
aaiones pionam volontatem fQperiocum 
temporom afta teftui. Cojus vciba , Qc ma. 
num , fle figilla pto caotione fidcjuflbria foffi. 
cere debueiint. At quia um projeAa fiierit 
Magiflittui Fiincipis fui authorius . ut venicntl 
poxtas ocduferint , non. aliam fibi idiaam 
tiaofigendi poteflatem; quam ut inrepaiit]o> 
ncm injucia illiu» porta ad S. VValburgero tra- 
ditur, quzeflet opoitunatiaattui, 8c ne facilc 
viainfetripoflet.fiicuritarem pisfttiet. Com 
veioinftarentDeIegati,utfaltemtiidai indnds 
concedcicntu((MequccAiincamejuiroo(fi re* 

(ponlb ipoiifo iipud frrooes fuoiumaniiroivitiiii rc- .^. 

ipcrcentlum in nno fore } oflenfac lunt iis Utcrx ^'' 

qtdbas ab extemis cnixe auxiliom cfflagjLta* ' 

bant» qiur qooniam non viderentat eorum eflc, 

qni in gratiam recipi defiderarent • cum hic 

pcoperktione sd fiioi dimiffi (bnt. Interim Spar- 

rtns occQpato Cvnobio S. Agidii in montc fito 

crebro mbem atque aditus illius fidminantibus* 

snacbtnis infcAabar. Atque inde tufiicorum fb^ 

famm indefella opei a ad|utus aggeribus urbi aou 

piopinquat adpaitemufque AurotaniSubufbii 

tibi deiride flcCarnobio VVillielmitarum potitui 

cS. DeniqnedeCznobioS. Laniemii vis a4 

' iDota. Qaod dim oppidaio n^agDO animo de* 

lcnderenc ; tamcn ad extremnm virtoti mili* 

tomceflcrum. Forro Magiiiratus ac potioict 

cinamcumYidcrentremlerio agi, atqoc ur- 

bcm quotidie pciiculo propiorcm £eri« tandcm 

de deditiooc agcre conftituom. . Igitui vigefima 

oAava Aupuiii tribunus lamu cum nonnuUit 

aliiscxcivitateadSpatriummittituc» utiinpci- 

irito ab coUberocommeatuFiincipemMaxL 

imfianam Hojum adircnc , cum eo de dcditio- 

ne aauii. Sparrius Legatis rdpondit :Rcm e- 

am moram non fcrre. Apud le miDorc tempo- 

ris compcndio tranfigi po0e, qui una cum Ca« 

nonico Tabolct fuper ca rc potefiatcm l Prin- 

dpc accepiflet. Itique datz iis vigimi qoanioc 

hoisriim indupiCtiotra qoas commonicato cum 

fuisconfijioad le rcdiient. Inteiim Spariiui 

tormcnta in fuggeflus cfieiii , atqoe omnia id 

aggicffioncm ntccflatia , fi foite Legaii ema« 

nerenc , diligenter inftituit. Pofiridie redeunt 

Legati , atque urbem dedunt tribus tantura 

peifonisab aniveifaH venia exclufis. Inttiim 

dum de deditione agitur BaiiholomxusB.Qlaii- 

dos fnpciiomm annoiom Conful > ex iis qui 

accrcimc Piiocipt rclliteranc , atquc autbo- 

T 4 fCS 440 JiiftorianmncfiriTefffporis 

165 9* 'c' ^c^u^c"<l^'""^ PP^taram faeufit » fbgai 
mcdttabaiux adfumpto in fodam tibicine HoU 
landico « cui filic fa« matiioienjQm Ro- 
lindus proroi(ciat. Scd Dco vifam non fuir» 
ut prarcipuc» reditiones aothoi , ccndignas 
poenas effugeret. Itaque, licet nneniito ha- 
bitu > & militis Trajeftenlif fpedcm pia 
ic ferens » deprehenrus ab equiiibus qui ur- 
bem cinsebant , atque sd Spaiiium io ca« 
ilra perouftai eft • In utbc vcto conciden. 
tibus plaoe fa^ioforum animis VVahhettit 
Hennct , fuperioiis anni Conrul , \ ^lobo 
civium coiieptm • atque in vtncula con;cft» 
cA , Ferada tianfafiionc codrm adhuc die^ 
fub vefperum Spaitio duc poitae S. VValbur* 
gis » U Mauini , Schrotzio vero ab alteto 
uibis latete porta Ameicour tiadirui. Fiia* 
ceps Maximilianus dc omnitns rebas celeiw 
limis nundis edodus uUin^a Augufii coml- 
tante Landgravio Daimftadto , & idooco 
trmatoTum prsrfidio (lipatus uibcm hium- 
^habundut ingielTus eft , stquc ad pala» 
tium ab acclamante plebe dedudus. Indc^ 
trtduo poft , Capitufum & fiiptcmum Inftitix 
tiibunat AuroLecdium reduxit.Tant ediAum 
publicavit ot cuilib^ gtatia Fiinclpis Eledo* 
ris non cxccpto ,^s eftet ledirc ad fiii: 
Militesvero , retCQtotanncnapadarbem, ad 
corporis fiii cuftodi^m fbfiicienti pixfidio , per 
vicinos pagos in hofpiiia diftribuit ^ ut afligoa. 
to finguli&diario ab agendis prsedis, & popoU. 
tionibus abflineretur. Poft luc Frincepsble. 
^or audita deditione Leodium itei inftituit. 
Fridie vcro quafn urbem ingrcdcictur de Con- 
fulc Hennct pahm in foio (uppiidum fbm. 
ptum cft idquc piopterea qnoniam feiodtec 
fuiaveiat fe vivo non futufum ut Princeps in 
Hibem iiiuoroittercti». OpBt ejas l cetvict- 

bin Uher Septimn^. 44» 

bm recHum PortvS. Leonardi qaam Frtoci' 1^45; 
pi Cod((i1 occkjfcMt impofitum fiut. Bidem 
poena haiKl molto poft Barchoiomzus Rolan* 
dos etff muJtis deprecanttbos commune Re- 
bellionis ciimeo expiavit. Tum Eledorcon- 
Tocato Ordinom convemu flatum Civitatisao 
patrtz oidinare aggreflus eft. Numerataque^ 
Sparrio pccunia com cum eJietcitu in Germa* 
niam fcmifit » leientis apud (e bis nnille pe« 
Adbm 9 8e equitibus fcie ducentis. Adjecic - 
ddnde ammum ad corrigenda Conjtia Con* 
fiilaita*» ^quibus nempe tota mali labes pro- 
Jovcrat. Acprimum ConfiitiBovillemagiflra- 
fns monere coofirmato , Collegam siddidii 
VVanzoalle • quipridem ^faaiofisinvincu- 
la con|ed^as 9 oi dum urbs deditur , ab iifdcm 
exemptus libertati prifliiur reflitutus fuerat. 
Ddndc Coinitia \ tribubus pleb^ ad (enatum 
tranftulit cum Imc moderattone ; ut cx viginti 
daobus quosf rinceps vel ejus concilium nond<» 
oaret, uoum \ atqae ez totidem qui ^ Com- 
miflariis noniinarentot , alierum ConTulem 
tligereiK. Flebs ademptum Comitiorum jus 
non oifi' inaoi lumore <^uefta eft. Confules 
vcroac>primores Civitatis Principi gratiase-- 
getcs ludicia autem Confiilaria ac luiatorom» 
qaz veteii more intra civitaiem certis limitii* 
bosac pcrfonis continebantur > jam vcio ab «• 
Jiqaot annis a fa£lioiis ConfoKbus promifcu^ 
iiltra prffcriptos Iimitet,per totamProvinciam > 
atque tn petfonas exempus,temereac violentet 
cxeicitafuerant, Princeps Scabinis Leodienfl- 
bos, & Coliegio tiiginta duumvirum ordinaiiQ 
fcftituit ac tranlcriplit. Dignum ratus ut qui 
•&em]m invaliflent , fuoetiam jure exclderent. 
Pnbllcato tndeedi&o ptaKeriiora venUm omni. 
bosindttlfit , exceptis ccdibus 5e rapinis , quc 
pcK boi uiaDnliiif coDtn jusScfas commiflc 

T 5 efleot*. 44t HiflortM^tm mftri Ttmfmt 

l$Am^ eflent. De <|uibu> ccru s extraordiiieili Iu£« 
ces cum Statibus Fatxiz nomimvic % (|ai co« 
gnoicerent & contioverfiis finireDt^ idqoein* 
tramen(em , & remoti omni piovocatione* 
Toilremo quoniam Eledorin feniumverge* 
bat» «t buic eiiim Ecdefiae de Coadjutore pio- 
vidcietur, licut Colonix jam fa^um fuerat* 
impenWedetideravit., eomagis quo turbiiioi 
Reipublicx ftarust & geniuscivitatis (urBis ob- 
noxiiis certum ac potentem (ucceflbrem po« 
fiuliie videbatur Igttur indi^^a bunc in finen» 
ele^io decima nona meniisOAobrts acTVotuai 
7iincipi$ feiiciter fucceflSt. Renunciatufqoc^ 
Coadjutoi Ftinceps Maximilianus Henricus f«. 
Qam i n (e ele diionem rat^m habuit. Rebus in 
bunc modum compofiris Ele^oi reli£^a Prin^ 
cipi Coadjuiort Eccleiiar fic Reipublicar cuia 
Bonnam leverfas t^, Hunc exisu habutt rebcl- 
lio Leodienfis » qux fane oifi in tempore op- 
preila fuifiet , mulrornm io eam oculis dtiedis» 
roagnis aliquindo motibos Impeiiura » licet 

M * jam pacarum , quaffatura videbator. 

> > Subinitium hujus tnni loannes Cafimtius 

**"*' Rex PoIon>« in magno Piocerom conventu 
Cracoviz folennibtu ceremoniis inaogufitus 
cft. Ac deinde duda in matriroonium ex dif- 
penfatione fiimmi Pontificts.defbndi fiatii» vi* 
oua Alcjiia Matia , animuroadbellumcontra 
Cofaccos ac Tartaros appuKt. IIU enim \ rooc- 
te Vladiflai Regis variisdadibus regnom vexa- 
veiam • 6e jam inter oppida Zbaias & Zho^ 
tovo du^oie BoguOao Chmiclnicio pofiiit 
caOris confidebaot. Fama eft tiecenta millia 
fbifle. Adverfoi quos cum flipend^ariomifite 
Rex profe^us , tanro hoi^ium nuTiero hxoA 
Utsk par » egregte tamen ac foititei impettmi 
Barhororum fuftinuit. Menlc Augufto acii 8e 
czncotopisliocenitufli tft» io 900 virtus Po- 

Joooiuiii I LihirSipttmuf. 441 

( loiioroin m«ime cniruit Nam cinfti andique -^ . 
j & ciicumvcnti l multitudii e BHbaiomm . ita •*'• 
cottim vim atque impeium exceper, nt Baibari 
"ng«n^' fuorum ftugc perculfi , non modoin. 
huftam aggfcffionem derernerint,fcd etiam ad 
perendam pacem animum adjecerint. Data paz 
pofiulantibus • eo pronius quia Rex cuifBm vi- 
: dorif ptofequi non poterat^ob paocitatem &o» 
\ nm«st(]ueihoftium mn]titudiaem,(]tti licet da- 
' ocm aliquam paffi eflent 5 tamen id detrimen* / 
tnmminusfentiebant$atqaeidemidcm novit 
copiit conficmabantor. Igitur pax tn has iiere 
coflditionescomponitur. primuRez privilegia 
Cofaccorum antiqua confirmat • ac numerum 
comm ad .'quadra^nta millia reducit i cujus 
flumeri congruum indicem Fratfeausipforum 
quotannisconficiet, & Regi exhibcbit omnh- 
ptis inqnilinis ab utraque ripa fiorifthenis atque 
ifldefuper Viniciam , 8c Bradaviam , & lan- 
PoIIam ufque ad Tyran> flu viom , liberum eril ' 
noic Co(acdcaE milisiar nomen da i e, cujus pr». 
fe^uram Rex confert ac confirmat Boguflao 
Chmielnido , uoacum fatrapia Czain ^ ibi 
pcinceps erit Aario rjus a ilitix pfim-4 , ac {^t% 
prxtoria. Dcinde concedit Rcx vcniam omniit 
ante aaorum,Sc Cof»<;coa in fidem & gratiam 
recipJt 5 Atque ii deinceps Regi & Reipubticac 
obecttenres erunt. Milites catcri ftipendiatii 
ilon itnpooentor prar(id'o aot hofi itio lis civi- 
tatibus in qbibus Cofic» i Qjnt. Neque in iifdem 
]udzi permittcntui . Gracorum Religio* ec- 
dcGx , fc boni eorum perniareboni in eo fta* 
to,in qo' h 'C orqoc fueiunt Er Metropolita fi- 
ve Archepifcopus Kiovirnfu Graecxhcclcnc 
addi^utin Comitiis Rrgni ff flioijem acfuf- 
Iragium habcbit. In Palatinait»- us Kiovienfi,. 
Braclavienfi , fit Czernichovienji conferet 
Rcit omncs dismtatcft dc rounia iis fuli^ qut 

T 6 Rclisio- 444 Biflcfumtm noflri Thnpmi 

t6A9» Rcligioncm Railbforo profitentur. Deoiqoe 
* uthxcomniainpfosiinisRegniComitiuoon* 
firinemut , ad qus reliqua cKflidia Relido- 
nis , & nonnuUa «lia poliulata remiffa tunt. 
Ita confirmaia ad tempus pace Chmielni. 
ctus pr«ftito Regt lurameoto fidelitadt 
eserdtuni fiium in Voliniam QlteiioiciiL^ 
leduxit. 
l(^$Vint» Famaeft Cofacdiin id bellum mtiltt Tup- 
Ufum tr castnsilia promifi^ , (edquo minus ftareat 
7wre0rum promilfis feditione domefiica & bello Veoeto 
in m4r# impeditos. Nam anoo fijpetiote cum inter- 
«idS/f». feci0ent , primb magnum veziriuro , deiii 
Imperatorem ipfiim • atque tn locum ejns fi- 
fium Mahometem fexdedm annos oatom fiib- 
fiituiQent , res eoruro io mazimis tuibis ver* 
fabamur % atque eat augebat indies Sultana, pri» 
inaiia ImpeiatorisTurdd osos , foemint mt. 
gni animt* arqoe ingentium fpirituum. Huc tc- 
cedebant corz bellt venetrquod per id tempua 
iofeltcttej gciebttur. Oim enim Veneti toto 
prope «nno f^uces HeHespootiacas obfiderenr, 
ttque ibi vicinum omne mate inftflom redde* 
rent , ut omais pro^ aditus exitufqoe io JL- 
geom pela|ns navieiisTurdds prxdudetetur : 
Turcs ut vtres hoSiom diflrafiereot , cvoci« 
runt dafiem Afiicanim « quam snAO fiipetio- 
re masimis fiimptibus inflnuertot. Cqjhs ad* 
vento ounciato Veneti rdido apod HeHefpon. 
tom lacobo de Riva com alioaot otviom prx. 
fidto Africtns cUiB in occurfiim pioper tiaor,* 
Quotum dilcejni cognitocltifis Coiifitniino. 
polittnt qaae drcumvtUttt in ftodbos Helle. 
f^nti hteiertt • yeotom fcciindom naftt noo «• 
nimadvertentibus Veoetis entpit , 8t Sroimtm 
verfiisvda iedt. Riva pofittdieobi ifilceffifle 
hofliomdaflem imellesit , iorequieaminfti- 
iitii I acpfimumapQdlofiiUnSao i denicfe 

cifca drca Eubajm fruftn invefliganj , demum |^.p^ 
faad proculSmiinaurbe > inportu Focpano 
deprcnendit Di&n it portot Smiina dmut 
pa0butD miHibuss atqoe ibi fe Khodtotom ali- « 

qoot tiiiemcs , 8c feptero navet Afncans con- 
luoieraiitr £xplorata hoftiuro ftatione Rivt 
lnip(baditu portusactem ioftruxit , acque ex 
omoibos navigiis fnis ia daflero Torcram ioW 
iDinavtt. Quinoue oavet eo impetu 10 pco- 
fbsdoRi dement funr. Imer bxc auteni. 
Dna looge naxima xeliquarum quc magoam 
vimjptilvens nitrati , U globorom pjrobola- 
rfoin vdiebat • ignem concepit. QikxI anim« 
adveitens Maota Venetos contempto mortis 
periculo, unacomCentiuioneNayali lacobo 
Santonoiodeiiluicinmare ; 8c ardeoti navi* 
cio per ignem & aqoam adnaxans anchorariot 
ftnesiaicia interfcindic. lUis fine incommO' 
do lenatantibus id Hios navigiom vento ac 
i!ammis impul^um in claflem Totcarotn^ 
fercor , &pcoxlma c]uaraue navigia eodem^ 
incendio involvit. Ea dade tota pene Tuict'* 
roro cladis deleta eft 9 magna cw» ftrage^ 
vedorom , quos aut violcntia ignis » aot dom 
tlhim fogiont > aqoa ablbmplit. Facci na« 
tando in. propinquum Uttus eviftre. Toc* 
€« damnom illtid ad vides centena mil- 
lia aureorum cftimanint. f otro Refpubliea 
VeneraaAisperomnia tempU Deo rolcmni- 
bos graiiis , fes millia aureorum inter paupe- 
les diftribuit. Fraife£^um vcxo claflis laco- 
bum de Riva , 6c imprimis SanAoriniom 
tom alios Havsrcbos pro (00 quemque merita 
iniigoibas donsbonoravit. 

Obiit pec idem tempos Albertos ei pro» »Af«f# ^ 
fapia Doroinoioro de Donrgh EpiTcoposlla* E^ifi^ 
dfpoiienfis annoztatia ieptuagcumo primo^.Aitf'/^ 
ginnim tri^nca kxin ea digmu(e>iocer mul- nmf»» 

T7 tai s 44^ JilflpTtartmnoJlfiTefnfmi 

tHAtt «»* rooletiws & varios ca u* cun» laudc CKpIc- 
*^ vit. Albeito focccffit Frincifcm GuUiclinut , 
*. j Tm Epicopus ornabiugenfis. in Holhrdia novx ^ 
i"- AngKcanse Reipublica Legatu» DoOor ifaac ] 
';" . Dorislaer paulo poft quan H^gitn advencrat , 
glte^nt. ^^^ lamiis in hofpitio fuo imeifeaus cfl. 
JFuitilleex iisque Rcgem Carolum admor- | 
tero damnanint. Percuffores lamen ipfiiit,er* 
• iiiciiterinquifitom fiierit ^ depichendi non 
potueie. Nunc ad smmnH quinqaagefimam 

_ ptogicdioi. ^ . 

l«5o> Subejus initiom iilia CsTaiisMana Anna . 

SpMfs 5ponfa Hifpanica ,Madr itu triumphali apptr ata 

H»tf««>« iogieffaefi. H*cannofupcrioreRegiHifpaiiia- 

ingrtffiu mp„ viennat defponftta felicitei landcm con- 

^AUdri^ ftao itinere in Hifpaniam appalit. Ma|Da 

fMiMf* ubiquepompa > prarcipucinotionibiisHUpa. 

nicis excepta. Sed icliquorum omiuuni ma- 

finificentiam facile vtdt majeflas auU Hifpf 

nics , quippe ubi Rex ipfc picfens adcrat. 

Igitnr ubi dies ingrcirui deftinatDS iltnxerac» 

orones plateac , quac ad palatium Rc^om de- 

cebanr, aureo ac (etico panno exormiat , intcr- 

icxtts obique gcmmis fulgeie confpiciebaniur. 

AdVnrioitum accapita pUtearum eieds ctaitt 

qnatuor aaagnae , fitquadiagintaiDinoics py- 

ramjdcs.cxqubos qoaiooi Arcui Tiiompha- 

les pendebant , infi|ni opeta ac n agno aiti* 

ficio conftrudi. Aft»matum hoc opus fexa- 

gima quatuor nttlUbtb aDreoruro. Sponfam-' 

f r«ccdcbanl MaRnaies Hifp«n»« » •« ««**• ^« '* 

atda quam Rf X obviam mi(C'at , onr.nes suiO 

•rgcntoquc tu'eidi , Pofl ho$ fponfa Regia tn- 

. terPrindpcsMaironas, & pulcneiriroun cbo- 

rumilluOrium virginum fubltnni ac geneto^ 

cquo vf hebatur £)0s lateia flip.^bant duo n |. 

fos r rqu fitiflimis Muficii & Conio cKis 

ifftrci I quos bioi i.eoflM » ac totideoui 

Aqittls HISPAinAKVlC.XfI IKDIAKVltC 4 /. I « 


LiBtrStftimiU, 447 

Aqiala tiibcb»Fi. Hi uinnihnoinnmKnr- ,t,^ 
IDtnunige(M[CS(>oi>ril.udei . ScfeluEp)- * 
thi\aiiiiDaicanct<iDi. Hoc coirirint dcilD^iRl 
Reicumfilii in idiiii Pilitii in.iDiiQtine ci- 

libuicpDlutif. , 

pfi idem lempiuin Tii^Mi»* 
i[ , qaim intcDiiii diOiiliiiinci. ''Jh**'* 
diTcoidiiniin femini in nognnin attf 
lum eiupiuii invileiinti Cum 
Kex 9dhucllri>iniiii>iDte1i([rgeiel , it- 
^illt in gubeinirtone Rcgni Oireinorain 
ccmfiliit pluiimum uieteiui . iiii}igen)fL.in.j 
m fii (idlc rdium in (c condtivii Qmxl co 
«rqncpioeeffii.uriicjFtiocipet B.egaOn$nt- 
iJiDuoCondiifiKrci , & Dui Lon^eoilll- 
nu , cmniaimicitiii ipetiiui , quim fiicft 
•pnd Migniiei , piifenem , fuflit Kcgi* 
•ciu^nz incuitodiim diii fim. Eiictnu- 
liuttDihiitoiKjrii. propiei clicnitli» Bi co- 
piim imicornm , qubui illi Fiindpci pail- 
mvfriitm Rcgnum ibundjnt. Aceiaeh»! qood 
CondiTii» itiultii mignifqoe viaoiii» tc™ 
Gitlicain lltbiliviflei , St LongevilUuu 10- 

Bilibul pro Gillii condiiionibui piomo. 
•ctii , ui ptoptetei non citcetc lcd piv- 
mio digiri videie^iiui, sed Re^ni enum»- 
ttiii qu» in cot Ufeiillict coniuliirci cm- 
fim cuQoifis ediio invulgiH (ciipro pi,blici- 
"L CuJD» rumnn hsc fiiir Regii 8« Rci- 
potlic* iDicirde , Di in *&■ FiincipMn^ 
diligcnthis inquiieKim. Hunciiii riiaci* 
plim c>D>;o«ai« . mulri aiii miih rntum-j cfidu c » » . J • i" ■• » * l ZJhrSeptimm 447 

A€f£lm trahebim. Hi omnilingHtnmiacctt- t^#^ 

Riiniiiii genere Sponfae laudcs , 6cfelix Epi- * 

th^laiPium cancbanc. Hoc comitani dedfldani 

Kexeumfilia in adiru Palaiii ananti^me ei- 

cepit Inde dies aliaaoi Nupttalibus epulis tra. 

chidi. Longc alia facies pcr idem tempustn T«iritfMi- 

a&Ia Ga lica toit . qaam inteftini diflidit lahes< f»fi*n0 im 

& magnafam dUcordiarum femint in magnnni GtJk^ 

afiquando iralum eruptiira invaferant» Oim 

CDiin Rex adhuc fob mairis tutcla cJrgeict . at- 

qoe ilJa in gubefnatfone Regni externomm 

confitiif pluiimum oteietur » indigenariiHUi 

nt dt ficile rdium tn fc condtavit Qood eo 

ofqoepioceffic.aftTes Fiincipes Regiiungoi- 

iiisDuoCond.ufratres , 5( Dox Lon^evilla- 

BQS , aim immiciiias apeiiios • quamfaseft 

tpod Msgnatcs , prarferrem . fuffii Regit 

tcReg^nae incuitodiam dati 0itt« Earesma- 

gnas lorbas concivic , proptet clientelas Se co* 

fitm amicoroffl , quibus illi frincipes pcf u- 

iBfrerfum Regnum abundant, Arcidebat qood 

Condaros moltis magnifqoe vidioriis rem 

Gallicam fisbiliviflet , & Longevillanos an* 

te biennium parem Germamcam. » tanw 

uiilibtis furo Gallia conditionibus promoa 

vorat » ut pt opiaea oon circere fcd pra»- 

mio digfu vtdereocur. Sed Regina enomc- 

titis quar in eos liberalher contoliflec cait- ^ 

faro cufiodiar edito invulgus fcripto publica- 

vic Cujos fumma hcc fuit Regis 8e Rei- 

poblicaE imerefTe , ot in Ada Principom.^ 

diligenrius inquitctetur. Nunci«tt FriocU 

pom captivitaie » irulii qui ptrics eoioixu# 

tuebantor autam deferueie. inter qoos Co- 

ines Totenius com pattc ex^rcitus ad Ar- 

chdiicem Leopoldum cnnceflfit « pnftquam 

Stenavism aique aiia nonou*la in fide Prifl* 

cipom coofiimalkt» Vulgo captivitatis lut» 

jiit 44t Hfflmmwn ndftri Jemporit 

«^ jus author'habebatur lulius Maucinus CiS- 
^ dinalis , qui tnitio Februarii cnm Rege & Re» 
gina in Normanniam profedus >4itquc ibideiii 
Kotomagi exquifitoapparatu exceptus,pcovin. 
ciam illam in fide & obfcquio-retinuit. Inde 
In Burgundiam contendens aliquot ibt oppida 
atquearces quc Principum partes pardnaciui 
tuebantur» vi aique annis ad ofiicium com pQlit, 
Burdegala quoque «cerrime refiftebac. Kamxo 
VKor Condzi cum filiojduce Anguienfi clam 
profugieos nuferationem apudrarlameotimi t€ 
. Cives commoverat. Jiaque illa in defenfionem 
accepta arma capiunt. Erat in uibe Dtti Bnttio- 
nenus , dc piaefidium quatuor fiere milituRV. 
Contii qu«s Cardinalis 6c Marerchallus Mele- 
rajus cum exercitu progrefli j trsnfito Gariim* 
na fiu?io,fuborbium ^S.Scvetino didoRi ti ca« 
piunc. Sed ez eo itecoro majote oppidanorimi 
viezpulfi pofiiis prope oibeffi caAris conG- 
ftuni. Tandem inter continuas vditationes in« 
lerventu Parhmeoti Ftrifienfis res in has con*' 
. doiiones componitur. Ftimiim data BOTdcffa. 
lenfibus vebia aotea^pnim » detn ptarfcdo- 
la ejus Fiovinciac non Duci Efpernomo» (ed 
fraui Regis unico Duci Andegavenfi » atque 
ipfius Le^ato Marelcillo Schombergio • aoc 
Maichiooi Locano attributa Fiincipi Gon- 
dzac ».. & Duci BulMooeafi pcrreiflum , oc 
illa cum filio Nencom ; . Hccum nxore £c 
' filiabos ex p ari fieo fi cuftodia dimitteo<fis Tn* 
lenium in iccuritatem concederenc DadBul* 
liooenfi pro jure qood tn Sedanum prvtcndtc 
Dometabuotoc doodecies centena mtllia fi- 
biarum , qusqoe com iplb vivente Rrge Lo- 
dovico X 1 1 L < ada & convcnta funt > ad ezi. 
cum deducentur. Butdegalenles arcem Ikk- 
|iam nopei deftmdam noo teneboniiic lefi* 
ccre*- Bioyincia Gifcoois 6c civtcis Btirdegaii 

toco Liier Septmus. 44> 

totofexcDnioaboinnt tribuco Regio in com« i$$^ 
penfattonem damoi hoc bello illati Jiberabitar. 
Vtque hzc cooventa ficmirec obferventnrParh- 
nieniiina Faxitienfe » & Dux BuUionenfis pro- 
nviucm 3c cavebunt. His pciadis Kex & Re- 
gioa oienfeO&obri Buidegalim ingtefli Kegia 
pompa ac flnagnificcntia excepti funt. j^ ^ 

Dum haec in Gallta fiiint Norirobergae omni- ?' > 
bnsqoaE ad p«:ifica{ionis.Gerfla«aic« conTiim- T^*^''» 
mauonem pcrtinebsnt , peraAts, conveiMi» il- 7 ^L 
lediflcIuruseO. Porro ante^m ]egati<fiice- fT. ^ 
deteot exqaifitiflimiiepulis, 8c non altas afita^ rrt 
touiomphalium ignium apparatu , felfccro pa-"^*"*. '^* 
cificationis cziium ceIebrivere,Reftituta fimid /''<^''* 
loca , 8c pecanis ex pa6lo nnmeratar. Ita tsn* 
dem sfiquando poft tri^nta annerum gravifli- 
nvom bcllum pax poflhminio re duAa eft} qua 
.m nationi Germaniae fcHx & dtututna fit^ fa- 
xit is \ quo omnc booum ptocedit Deui op» 
timus Mazimus. QaidinhoccoBvciHudccre- . 
toni fit» pott inftfumcnta pacis \t6iOt reperiet. « 

Osolus Guflavus Comes palatinusqiii con- ^f^j^ 
Tentni Nortmbergenfi prxfens ioterfuerat , eo *,^*" 
diflbiuio in Socciaro profi;£^us eft, ad Cou>nv- T*\^ 
tioDcm Regiam qux Stocholmis in adven- ''X' * 
tum ipfiut apparabaiur. Venitiilein Sueciam 
fub finem Scptembris. Et menie infeqoenti 
Coronatio Regmar ab Archiepifcopo Vpialien- 
fi in generail conventu 0'dinum totius.Rc- 
gni magna folennitatc pcra^ eft. Poft bsrc 
Proceres de le publica deliberarunt. Impii- 
mis vero a^um de matiimonio Reginac , in 
cnlusrpem jam diu deflinabatui Carolut Gufla- 
vns palatinus. Sed Kegina coelibatum matn- 
monio prsrtulit , atqueid palam apud Oidfnes 
iblenni conteflatione profefli efl. Ita PaUtino 
commonibus Froceium fufhagiis , principatus 
Suedae haeiofiuiias > & fiiccel&o Kegni delatt 

iaftainquc 450 Hifloriatum mpn 7impm$ 
» it*« ftdunique feper hic rc dccrctom •, Cri Filtti- 
' OUi tdfcnfii , iddita volumati» fuac tcflificatio- 
tic, qweafikis RcgniCofritialibn» infertac», 
inhancfcre fcntemiam : Nos Carolos Ga«a- 
TBS, !>uccoium, GothoTum , & vVandaloriifli 
dcdus Princcp» h«rcditariu$ , Comes Paltn- 
nu^ Rheni, notum fadmus j Com Regina soe- 
.ci* Chiiftina , cjnfqoe Rcgni Scnaiores atque 
ordincs, nobit 8c liberit noftris mafcolis Fnft. 
<ipatum & fucccflioncm Rcgni hujutbwcdl. 
tariam publico deacto conmlerint, peccflt- 
rinmdaximusfnpcrea fctnimi Boftiifent». 
tiam dedartre. f rimum grtrias agliwi Re^ 
nx pro hoc fie capteris beneficiii ^s nobit pet 
omnero vitara libcraUiet contnUt. lllam pio 
Domint & Re^nt Doftra tgnofcimoa,cui«s fit 
imperaie, noftrum tutcmpatcre & obfeqi]f« 
ttque ideo ilti omnem debhato fidem t oblei* 
vtntitm . tioue obedienriam promittimus, ifl 
BBbemttionc Regni , cum Rcgin« nobis piO' 
niifait, nihUfc cootit noflram votamaicm, tc 
conditioncm nobismtndtturtm , promitrimui 
vicifttm rios vivcnte tc gubemtntc Regina m- 
hH eorum quz ad poblicam regni faUitem pcj 
rincot,m bcUum.pacem, foedert ttque aHa c|iil- 
modi magoi momeml.&gubexniuoncm cwi- 
cernentia,traaaturo$ aut dccreturos, mfi id fiil 
dc volumatc & confcnfu Regio«,& omi confr 
liosenatotum. Rcgni Idque ad prarfcripiu» « 
mtndatum Regiat Majcfttris.Porro ne regnuiB 
di vidatur . ncquc liberi noftri nunc aut dcincep 
quicqutm cx co poftulibimus , fcdquod Rep- 
Sa atque ordincs Rcgni , nobis. conjugique « 
liberis noftfis in dotcm &fuflenuiionem ci 1» 
cultatibus aeratii Rcgii dccrevcrbt. eo conteiw 
verimus. Bonavero privatt.fiqut nobistot» 
bcrisnoftfis obvcnciint, eapoffidcMmus e9 
iuxe & Itbetuce , qua cxteri Nobilcs niis um» ^^1 ttqixeiquc illi titulo eoimn prsftant» ,, ^- " 
»o«<jnoqiie & libcri noftri prsftabimusSi p^ ' 

^tnmlLcgii» oobis dttio aliqoa cxtraRegnum 
^ritiir , cam non alitcr acccptabimus,quam 
^extii SDeciam fcdcm ac domicilium iranf* 
lerfeneccflefit. Mitrimonium.camirirede- 
c^eiuBJ oobis fterit • cum Rcgioa & Senitort- 
bai rcgoi commuiiicibimus , nequc ejurmoo 
^mibiniiis , qoodRe^nat auc Regoo oificitt. 
CoojDgem veio son docemus qu«m quc im« 
BHiUtt Confeffionis augufianftiic» atquetn 
CibbciQtqBoque noftroseducabimiis. Cum ad 
Rcgoridroioiftradoncm pmenerimus » illud 
2 AegH Senatttscoflfilio, fana los Soedicam, 
^^cgoicoaftittdone g^ernabimas. Omnef 
« Ofl|uIds Regni ordioet S( fobdicot in exer- 
CttK) 6c dTq AQguftans confeflioais taebimur, 

gowilli in vpfalienfi coadliorecepta&coiw 
n«i eft« Cttilibet faam jus , ptivilcgia , \u 
vftucm faria tedia confervabimat , ac nc cm 
vif «tt injnna inferjitar cavebimuiReginam vi- 
wnnMariam £)eonoram amore onni & bo« 
■acdcblto profcqnemur« quacqoe l fiiia Regi* 
■1 coll«i fuDt , permiitemus 6c confirmabi. 
»Qs.DeniqDe pnftabimut omnia qu« in ccfta» 
^tp Aegis Guftivi I. atqnein ooione barre- 
vitiriii Frincipibus pro f^lute Regni ejiiguntar» 
9"<}ueimecedentes suedae Reges , exjuia- 
*>ento 8c obligatione nraeftare obftri£>i fiuie* 
jpntiCxcepti^iit qa« bis con>itiis imniutita 
"W. Foftreniu h*c omnii qwp nos pronjfi- 
^» ic p'rarft4ie paraii fumus , libcri quoque 
Botfri & hxredes deinceps promictent 8e prc- 
^ot. H^c eft deciarario Palitii>it qujc vige* 
AHtidieO^obtis BcgnFOrdinibus exhtbita, 
*^ coroirialibus inferti fuit. Convcntas quo* 
^ poft paucos dies diflblutas eft, t^hmit 

«opradi«mtt5dcElcaoreTievi^enfi,quod J;;^/Ji. 45^* titjfQTtMTum nojfT» jjgm^vm 

Kso. exciptivlHtcVicnncnG rcdux, cunaeanont- 
ctf Metropolitanisr&oidioibui patris ia gnve 
diindium iiKidctit > quodeoiirque proccfliry 
ut Canonici Trcviros relinqoere , & fe Colo- 
«tam recipere debuerint « rcKQo ibidcm uno 
altexoqae qui partes Frincipis (cqucbamur.file* 
^iorcum ablcntes edi£locitaflcc, ncqve ilfi 
comparerent , e^communicat coa, prsbendif- 
quc & dignitatibusfuis fpoliit.Uli (ummifon. 
uficis ac Czfuis^opem tmplorant , cxterifque 
£cclcllafiids inipcrii Principibus caufam (uan» 
flommf ndant. Nihilominus per|it Eledor o- 
snxuaque ad arbitrium Gium conftiruic. DentqiM 
cx pauds qni remsnreiant • quofqoe ip(e do* 
minaverat DOtric Canontcis coafto Opitulo 
Goadjutorem fibi cliet permittic Phifippuin 
liUdovicum Baronem &Reiflenbcrgh. -Ea elc' 
fiione improbata^caneti canonici ad|uii ^ 
quot copiis Caefatis atoue Hifpanicis civiu* 
tcm Tteviienfem , Sc ocniqoc rpf^m arcem. 
in qua cttt EleAot , capiunt v & CenfiiiArio» 
cjiis praccipuos in cuflodiam abdBCuot % Carce- 
ium ut majorihus malis occorreretot placuir 
Cx^i & convcntui Norimbergenfi ut res fine 
tumuitu & cutbis arbttrio Imperii decideretaf . 
Dacum ergo negociuin Moguntino & Colom* 
cn(i Eleftoribus, 8e deinde Epifcopo Bambec* 
gcnii, qui cc diligeeter pcr legatos fijosejumt. 
naca tatidcm hoc anno vigefima lertia meniis 
Augofti fic pronunciaac: Primum uc vigoce Pa* 
cificatiomaMon»()cncnfis oblivtonirradilis qu< 
hadcnus pcrperam ac vioIentera&Ji fiiot.bei]e' 
volentia «tqueohfervantia inter ElcAoreiDt ^ 
Canoiticos atqoe OrdUies pattidt reiiovieQitiri 
Vt refiituantor omnec in cum ftatnm in qoo to- 
te hos mocus fiieranc ; impiimis Eledoc deio* 
de Canonici » ac tum ordines & ftatus Patrici 
Bt decretum dc aqxi iovocsndo slicm Mijri- ZJhr Siftimm, 45) 

Ita Cjkndis Aprilis pioxime faAqm confix» jj-, 

ipccui i Qt Eleidori pecmiititac tdroiniftca- 

tio atque imperium nunc & deinceps in con« 

firurios fuos . 8c prxfeaos militaxes • i. 

pTofque roilites & cxteros mioiftroi <}ut fi- 

cofEie&ori , ita 5e Cpiralo Meicopoliiaoo ; 

codem ^lane iacjmento iktelitaas obftzi^ 

efiim j ut omoes qin occalioae hoiuni 

mocinm ptofageiunt 9 in ptifttnum locam 

Cc iiondrem leponantut ^ dc captivi ex 

coftodia dioMnantur ; compiimts auiem jduo 

Eledorales roioiftct {rocanceUatius GrWs > 8c 

Coflfiliarius Moelbaum * jam k cuftodia libe- 

rtti ,fi io morais fuis pecmanfuri fiint 9 ot tam 

Elc^oriqoaffi Capiculo, ficutalit miniftcide 

fi<i«& obfequiocaveant: ot elcAio Fhilippi 

Lwiovici BarocHs de Reiffenbecg in Coadjuto- 

xcro Qtpote Pad Monafteiieofi , Conftit|itiont- 

bQSlQipetii» CcHacatisprovincialibusconcra- 

, xi>- Iteai Collatio Pcarpo(itotc Metcopotitanx, 

<Mnofaqae iQdedependentia» vanaatque itct- 

^ fiflt.£cipre Rdfrenbergios titulo & piaEten. 

%fle CoadjotoriiaB deinceps abftineat » (ub 

pQRia violatc pacis , impofttoilli dcdiper &• 

ieiKio pcipetuo. Vc Capitulo leGnquatiir jur 

V(tns eligendi cam Archiepifcopnm quara 

Cotdjutotem U Pracpofitum , ficut & confe- 

teodicaeteraspraebeadas 5cdignitaces. Vtabo* 

leuitoc introdiifta! novitiones > .in|u'iiaB.y vio- 

kntiac , atqueintec hxccum primis Satrapx 

Zellenfis Philippi lacobi deVValdrech poftie- 

inacaptivitas> ficexprelTa lytti obligaiio. Vt 

aocroa 6c Regula Sledoralis obligationis , fit 

Capitalatto AichiepKcopalis , ct|jiisvigore£« / 

]edor teneatui , ingravibt» negoctis qu« cum 

patriatpericuloconjundaftnt, ctim Capitulo 

Metropolitano commooicaie , 8c line ejos 

CODiilio io baiufinodi tcbus nihH ftatuere aut 

atteniaie. r 154 HiftofinrumndfiriTigmfms 

16 <o •ttentaie.Vt reducatut foima vetus ludidomai 
luUcoruaa, prsfectim Cooflaentifii flc Tre- 
vUenfis « zenootis at^ue abolitis novi6Sfiid 
coDtia morem Patrix intiodudis commifGo- 
nibns $ patlamemis atque aliis hujofmodi <x 
quibus magna judicioium , ac inrifHi Aionaoi 
confufio exona el^. Vt reftitoantur Opitnlo ^ 
Metropolittno > cjufque Collegis pnElitaraB» 
dignitates» przbends, dedmz» penfioioes* 
cxteiique pioventus. Imprimis Fa^ in Satn- 

gla Giimburgh» Domiisfie Satiapia Hunol- 
dn,Communitas Mcitzigh & SahigaWt qoat 
sd Aichidioecefin fpeftantia Elefboi fine libe- 
ioCapitalicon(erifu,adFideicomn>ifiiim So- 
ten enmtranftulit. Vt leftituanturin boiu» 
prsbendai 8c mobtUaloannesVVilhelrous HuT* 
mjincx Mamediis, Praepofitns, HugoFiide- 
ricus ab Eltz fupieraus Cnoricpi(copas»V Volf- 
gangus Fddericus \ Koppenftdn Aichidiaco- 
nus , Eromcricus \ Metteinich Scholafticus • 
& Domini \ Lcijen . Vt in fiitaris contiibario- 
nibus lmperialibns,PiovindaUbos 8c Camera* 
iibus pqimittantor Ordinibos Tatris (ui con- 
ventos , & libera in u% fufiiagia , ac con(i]Ct< 
difpofitiones drca modum , 8c foimam tri* 
butacoUigendi, deoiquein iifdem convcnri- 
bns deceinendi & dirigendi , fuxta moiem fle 
privilcjgia Ordinibus concefTa, filvo jorej(upie- 
mo Fiincipis ut intei di(Cdentes ipfe autliori- 
tatem & judicium (uom interponat, Vt nova 
, vedigaUa , vino , fromento czteti(qae com* 
mercusimpo(ita , & cxtraordinariaintnificria 
toUantoi , atqoe in eo (ubditis parcator. Nc 
numerus ladeoium contra piatfcriptum ordi* 
sem augeatui , leceotis autcm jus Sc joftitia , 
qiiemadmoduin Chriftianis finedifferemiaad- 
miniftretar. Vt munimenta in civit^ic Tievi- 
icafi » Sc Bcincafiel fine coafenfu CapiroK cx- 

floiaa Lwir Sfftmut^ 45; 

Lxaantllf • at^e in luinc ufiiai adhitNtasdifi. |^f, 

ipubUc*» vic, trqoehorttanti^ifpoflcA 

^cmns i«ftituanriic. Denique at quibarcuoqoe . 

cr bos motos vis atqne injuria illata eft, quo* 

am nooaulti in inftraiDentohujui pacificatto* 

is nominantnr 9 ii omnes in ptiftinunD locamf 

k pofieffiones andquas ceponantnr , fine dolo 

ic^aiKle.His ita conftitatis pax i ntei£leaoreni« 

^apifitlimi , atqoe Ordines Putic confirma* 

r« dU Foft hatc Cmootd Metropolinni ad no- 

n GcNNijatoris EkJ^ionem procefierunt > ti* 

Citque maltitudioeru&agioium Cacolus 

Cafparus \ Leyen , omnibus ani- 

jni donisad eam dignitatcm 

cot&mcndatus« fimtfri^ fMih /■ INDEX .' 1 
I N D E X. 

Partfs Prioris. \ 

Bbatti HiisfeldteBfis confettur pcr {m 

mtnn Poottficem AxcUdad LcopoMi 

VVilhelmo. pjg ,jj 

AcJiitiusTotrfiif Ji 

AclMtiiM V Villinger • Doi Riifitconim n 

beUamiQm in Aafiria. i|| 

Adimos Erdtmtnntts Terohslum» (bcti» coofpinii» 

nis VVsllenftelnianar. 2ti 

Adamui Comes Hczbetflorpliiiif Qibenittoi Li» 

Addaaflamea * ii^ 

Adolphuf DuxHoIAtix • prlmot oioritiit Archiefi 

icopds Bremenfif., x 3 f . |^] 

Adolphus Dux HoUatijc. i jo. occambit tn psziia Li^ 

fieofi. aji 

iLgidtus Ledf nbergius Syndfcos VltifJefHoat. r\ 

Albertut VValleofteinioi. 4«. Dux C«rartanas RiHdi 

tur com copiif comra Bccgem Danic. ni. ardil 

Manffeldiom. laS. teodit in Hungtfiain. 129« 6 

Dux Mec!keIenborgn. i6e. redditur invifiis Trtacl- 

Ittbos Germfniae. x^g. exaoaorator. 1^9. rcddiai 

ci pisfiraura militarit. af 1 . confligitcom Rege So^ 

ci« 9^ Lttteam, xs%% ccdit Saxonicot. 27«. cjoi 

confpirtiio.&c»def.2«2. flcfeqq. 

AlbertusDuxBavariar, le^ 

Albertus Fenclaviof tradidit Soecis tccem Manabtfii 

genfem in Fruflia. ,., 

Albertuf 8c Adolphof FttdericQs Daoes 'Mcdcclcnbm. 

gici deflitoti a Cafire. l^i 

Albettof Kcel Dfoicimaris Archithihfltn. 161 

Ate- Albertns Cofacovuis. y^ 

Alexandcr LudoVifius Bt Fapa , accepto oooiiae Qceo. 
^iiixy. . . . ... 5» 

Aleziinder I^eslxus iDvadit AUgiam Inrulam pro Rc- 

.. g^Sttectz. . . ^" . 26» 

Aldcineeilus CfincMs Czfaieos. 28;. occumbic iil 

ronmflo. 217. 244. ^^^ 

Akxapdec Lcflciius Aoglus foblidiarinj MofcoiQin 

Alof fia M«rta Dcuc Niverncnfis. 325^ nobit Vladinatt 
Re^ Fblonix. 325» dcixidie&atriejosloaoiiiCafimi. 
roeoMnJlegi. " ' |^ 

lOeiuHler fiiws ReiisSigifrtJundi moiltor.- 2^ 

Alcxanilct COroesSvcWen . Mcppcnam Palatioii^ 

npit 33^ 

/lexander Leslras Diu confpiraflonis Scotix cootr» 
Regem Caiolunu .. ^^^ 

Aloyuos ConrafCflus LegauisVcnetus ad pacificatioDeni 
Mooafteitcnrem. ^^ 

Akjuis. MidialbviciDs Dqjc Mofcorum ibccedit, ps- 

Tcmi. ' • . j^^ 

Alycos divencDdo Rheoa* ab Ambro&o Soiaolaituftrft 
duQos. ^" j^ 

Ambroiiud Splnols , i«re!giotcnditifl Mifinitom.*^?. 
capir luliacumi^. ob(idec& capirfi:ed>m 99; abie 
inHifpaoiam 1 5 8. infgidt obfidiooen* Ropeilcnfein 

. 166. ficGuberQJtorMcdiolaocflilisxs^. moritur iii 

cal\ris ante CafaUwn* f ^g 

^Amncdia o.niverAlis. i^S-iTT 

-Annufates fic Imperator Turcfmm 77. jt.' pcofligat 

- Peipf, .. jf^ 

AngfiLofitainam tentam iriito contfo ro;;eohm) ]bU« 

bcllioocm vicU in RcgeCaiolo372.345.»j9.'386; 

425. * • .. 

Anoa Cathirina Conftaqtia filia sigifiiiQndi Re^Fa- 

Joniar 249. nubit Fliilippb VVilbclmb Falattno Ncb- 

burgico. 3^£ 

AsderiuiciUD l BMidifio oppugnatum^ 272 ifisdrtit Ouudmo .obUd^uii ^ CalGs apid ^Ugne^* 
/itum. ' S9« 

Anjelmus Cad^niras Ele^or Mogominas n^ortior. 41 ^ 
*ii|iifclmannus ptxfc^ui njviUm F($laff!catiim. " t v7 
AtnHen>i^s Gcnenlis Csraieuf fub V VallcDftdifio, mlf 
' dTQf itibtidior61onrs*comra'Suecos 17^. Dux$ax<^ 
' tiicus. ... . "* 2^i 

^ir^urfus WffteBbergtostegaras eterdtotSocdid. 1 5« 
^x^ouitios Con^es .ProrezCataloniz.profiigit HiQ»a- 

«os 19 1 Sc turfuspioflignur ab oblidtooelleidar. 3 9 1 
AK.rtMftitium Bivaricuin, " ^jo 

^^rynioitnort^mo^usiuJBelgUi* , *f 

mhhcmius; ; i7 5* 179.191 

AflTowitr Turd* etept^ ; k MbfcovitU. ■ jik 

^ugu^a urbs reformaUK ab fipilcQpo i S4. capltiir ab 
. Elc^Jadte Bavariaf ; 3C6 

>uguftur Eledoxis Saxonis filius 0omioatut Arcfai* 

cpircbpusMagdebargenfis. 17^ 

.'AOguftus Dux fituorviocniismoriukr. 3 U 

Augubus MiUtitius' 6ai6 de Kotiw |ubeniator CHpgd^ 
, ^viar. .. - - • ,. . . . , 36.t 

JixeriusOxeoftirna , Caocenariof Soe^icus S35' pan^ 

i(r^us HciU)#oaas cum aiiquoc fOAcipibai Gatna- \ > B. BAlthaAr Miirradis Geoeralis Cciarem 36« eipugm 
TaborinBohemij, 54* «I 

^sBauievelt Advtocitus HoQaodiar ca^te nniiltanis 27 
^Balderdnius^rarfe^us piaelidii Corienfis. 9 1 

.||4rbaEa ^o^hij.Eleftoris firaodeburgicifilUf H Dxoc 
Ioao« Fiideiici bucis y Virtenburgici» \^% 

Bartholomarus Rulindus Coniiil Leudicnfis 3 g.|« capi- 
. tepupitur. S^f 

Barcellor a «ieficit.l Rege Hifp. ad Gtllof , 3 < $ 

.Baldoinus Rcmontius iotcicipit PadeibonTatii» s q | 
Bcllom Bohemicpm 10. 12. Oamcboi io«. RniJiScamiii 

. 4«ftm t j;, MiBduAum i64t i%i, Sucdicum it^ • 

G4li« r N u fi Xi 

GaUkum 508. .Parmenre 379. veneiBm caar Tut* 

ds 394'. 401. Tanaricum. ^zj 

Beigica 54. 55. 5d, 91*. 2S0. 2<i. 361, *7».li i» J^7t 

524. 3W., . 

BeinirduiOni VinirienG» 265. 27^ invadit Ratilpo* 

V Dann. 277. d Verdano tians Bhtnum .pelli(i|r jij. 

fi^tt C«&rc«aos 9c Qt)Adct BiifafimD ij^ c^fit ai^ 

iDoiitur. 34 1 

,Bohxtnia leformtttir. ^-^ ■ - ' yri 

Bo^slaus Mtchaioviiius capite ple^imr. * .44 

Bognslaus Dux f oaieianiae 1 5 o. moxitur tiltijtiq» jliiy ^. 

.^pslaos climielnictas Dtix Cp(a^Attnrf[bcUaj^utii 

loLfthuania. ^24 

'Bona Ecdenaftics CathoHcis abls^ ^P^ Tr «BfadiQncQi 

Pddavicnrem repetuntur« y^^ 

^Bceda pcr dedtdoocm capta ^ Spiiiola 104« lecepta ab 

HoQandts. ^ij 

BroddciaoihsT^ffx. xSf 

Bri/scum capitur ^ Doci Vlnarlenfi. . ^j^^ 

, Bredenbenda arxcapta^ Lambojo 5e dSruta. , . 420 

Budiflina uxbs^^Luratiz incendo dcleta 2 gi^ 

. Buckingamius » Maichiocum Caiolo Ptiiicipe VVallijs 

bit io Hifpaniamss. fuccoictt fiiipcUzicd ffiuAfi. 

i5^.toceificiti»s:>icaiio. ./. < i^ 

CArotdf Longuevallius Comes Bucquni lAittitiiC 
^ , . cpntra Bojicmo« iq. vulncf4tut ii* cadtt<ame 
Neofblfum. " ^7 

~ C?roluj:?ride«lcwPnncep?-MUnfte^bet|ien(i», ' ^6 
citotus Chodekievicius Dux iniiitiz Polomcs moii* 
• ' .tur. '56. J7 

. Caiotus Carft0ai^fatiis pQnti6cis ad CafaDCito. 45»^* 
. Car<»lu& Emanuel Dux Sabaudijr i 96 

z C9i.Ql^% Princeps VValHat af^aar mafrimonium.IhBn- 
i r ti* HiQ»anic«. i8 - (ucccdir (laceiui tn Rr^gnHm, 1 02* 
• PiKic Hexuiciffi MaKtaro foii/ie'n ^.jegis CUUiA^ i2»;. 
. -w V * fcd f tN D E X 

^ajmicitw imcrRcges «ffincs non Aafutn«.i45» 
fAiflM nifuuf fuccutrcre Rupclkt. 141. Epifcopoi 
Andiwnos.34j;€diictt cx<fciiun>contra Scotos. 34 <• 

fiiett Londino. 361. funditutaPatlamcniaitis. 3«?. 
• aimflabKoma fiigii ad Scotos. 3^7. ci«* fupphciunB. 

CaJolus^Ajaadw Aoftri» fi«tei Fcr^nanA" U.Catftiif . 

loi.morirur. ^ «*- » -i^' 

Oiolu» Fcidinandus filius Regis Si^fmundi fit Eptrco* 

«us VMtislavienfa. 1 oi.cxcipit Spon&ni fuiiis Aloy. 

- fiamMatiam. f^J 
^aioluiPiincepsLichtcnfteiniu«tnoritm. ,^>;^ 
^i<AasTX» Li^MingJ». 333. Colvit Dpltm obfidio- 

^ ne, ■ '■ - " 3'^ 

Otoltis Mo»g«niitt ttibtmus Anglicanqsf. J f p 

Caiolus Dux Niyerncnfis , hafjcs ducatui Mantuaiiy. 
1 64. teconciliatur c*C»fi > 57- naoritui 3 rt 

.Ctrolaa Guft*vws GeneiriiflimusSfaedicus oppugiiac 

<4 iS 

Catolo8.Dax Sadcrtiia«nt«,amoto ftatris filio Stgilinua- 
. do, Rcgifum Succis ad fe traxisfcit. 190 

Oiolns BrubidUs Ug?tu*-GalBcttS ad CompofiaQUem 

• bcWi llamaan!. . .,.l _i- - '*' 

CafofiAmhrmagoattsairpiniciriberrfitif. *joa 

Xmolus Guldcnhclmius roaw Sucdia aichltalafiufc 

20A. 

Caroliis A rchidui patet Feidinandi 1 1. Ccfaiis. $%i 

Citolas Ludovicas Come» Palatmus , EleaorcsrfltVBi 

in VVeftphali* ab Ha«W<**o. S$i. tttiiictni in)Gal- 

- li». 54* 
iCtiolasI l. Rm AngfiatprofeiiWtniib Ang^s^.zt^'». 

V fauworResScotiz. 4«« 

Caiolus Hannibal i Dona. *oa 

Camimitias Muiza boz TartaioiwlilPrscopeDfinm «s 

Taorica Chetfoncro. p6. i i l 

Cafparas Queftiembcigius Abbn StioboTienfis cotpof 

S. Norbcrii Magd(£urgo ffagam tttittftnt 24^ 
Ofa^obfidettv. >$4 

C4%l I N D E X.. 

Cafiis Tragicus. *4/ 

OTpaf us GuilioliTiDt Mitrchevalllus tiibunus Snedicut 

c^pitc ple£litur. 264^ 

Onienccia aix Podoliz validifliiva contxa ixtopuunes 

Taitarorum & Turcarum. 272. 

Campo^nnm vi captum a Bavaricis. 274 

Carpaius Bamberf^er ptarfe^us Vdenheimii. rgp 

CarciUa Renata filia EerdinaRdi I ]• Cciaiis 321 • nubtt 

Vladi0ao Regi Polorlj; 52^1 . tnoiitui. 38 ?• 

Cata!oniz dcr^^io. 353. 371" 

Cbodcovuinus nobilis Bohemus ctptu> a V Vailcnfiei- 

Dto ad Dcfiaviam, I2Sk 

CbriliianusFiiefeReg. Dan. Conliliaiiut. rsz 

CHriftianus GuilielmusMarchio Brand : & AdminiOia* 

tor Magdeburgenns 175. qu«iit opem Regis Sueci» 

2 T 2. leveiiituir Magdeburgum 213. faucius capitui ia 

expugnatione Magdebuig. 232« cosvextitux ad fidem 

Rom,CaihcI{cam. 269 

ChrlAophoius Maichio Bidennr^ 2$f 

CbiiOianusComes Palatinus ineserctta R^gis Stiechi 

3 64.infeft3t Bivaiism 26;.capii Hetdelbexgam. 177 

Chriftianus V filius Kegis Danix ducit Magdalenani 

SibylUm Saxonix Eledloxis £lisn) 2^9« motiturr 

414-. 
&irimxia Regis GoA^tvi A:do]pht filia,8t Soecis Reg^nai 

ehnltophoxvs CadSovius Falatinas SmoIcnrceofisL 

Cbxii^ophoras OpaKnski Palatinus Foriianiar 9 mittituf 
ad deducendam Sponfam Regiam. 3S> 

Chriftiantis J)oi Anhakinus proflribitun 43 . 

Chrifltfphbius HJr^ndus Bohemuscapheplexu»^ 44 
Chriftophorus Radtzivilius $g. ofFenditRegem Polo- 

ni^pj.ducitcontra Mofcos. 271 

Chriiiianus.Dux Bxnnrvicenns , & Epifcopus Halbei- 
' fladienfis, eductt exercitum- cci^txa Cxrarem 55. do* 
' minatnrin VVeOphalia 67. carditur apud Hoechftam 

<f% aii!ictit4)xachiuinapudPloreact)m 70«. Gsdiiuip 
' V j piopO' / I N D E X.^ 

pfopcStadtloum 87.moritor, ijjl 

ChrK^ia nus l V . Reic paniz» movet belfani Csrftri i o<* 
cti^itur in Ducem Circuli Saxonis Infcrioai 107« 
fcribic Carift Bc TiHio ihid. \ o^» Lajyfuseius omiiKr: 
fusjio. caedatMa Tiltio apodLutberam 133. pro- 
iBigatur ^ tpta Germania 14S. itopctitur belio S^ Sae- 
dsi?o. moritur. 414 

Claudia Ferdinandi HetratiaE;Dnci$ fiKa 1 nabit Lco- 
poldo Archiduct. I4I 

Chdis Suecica in deimaniam fclveoi, 2C4 

Clemensvlll. $9 

Confpiratio Vene^a. li 

C ^nventus Eleaoiuro Mulhufii. 26. 15 1 

Comeia. x i. 

Conrajvus Ferdinandut Corduba Generalis Hirpanietift 
^ibGdet Franckendal 5 1. Gubernacoc Mediolaoeofis 
inv dit Monti»feratum. 164 

Coraithilmpcrialia. 17, 57. jij. }\6.ist' Hungari» 
ca 113. Polomca. 93. 14Z. 179. 249* 

Cofldiiiones M^tnmonii tncer Caccluni Regem Acglidfc 
' &Hemica'mMaiiamfororem Reg.GaU. io*i 

Coroiiatio Ferdinandi 1 1 U in Rcg Vng. i r i 

Corora S- Stephani qua Reges Vi^aric coronantuc 
in quanto honote babeatur, '!• 

Conconhauiia arx capta l Rege Sneci ar. 121 

Cofaceiqui qualefque tii. coerccntuiiiCoojecpolfio. 
i i^9 icerum 326, rebrllant. 44 x 

Copi ae militares Regis Daois. 117 

Conditiones Pacis Rheticae. I44. 

Coppenhaga Regia Dania'. 16« 

Contemptus monis in Feltomo percuflbre Bocqiun. 
gam. 16^ 

Controverfia de Archiepifi;opatn . MagdcbQrgeofisiotcK 
filium Cafaris & Elea. Saxoniae. 1 7 s 

Conjuratio Geouenfis. r 77» 1 7 1. 

Conventus Lipficnns Protefiantiam 225* Fcancoftic 
^ tenfis. z^s 

CQlMmoa iibt Bdx snedaB Rbeniun traicdr. 24« 

Co»- Cwftanti'» Rcgina PoltmU irorituf. ^ 2^$ 

Corocs Mecodim cxduar apod HannmeHjnJ. ^ 27 5 
Conrpiratio VVittcnftdnistiufquc trapcus eXitns 2$ » 
Conftamia daoium wilitum Cacfareoium 326 

Conradiii^^ ijiitow^ tegatus CsfaxtS ad (xaf^jntepacit 

* prsriiDinares. 374 

Cawfedewtio Succo-G»nica. ,3 7« 

Cefnios Magnus «etriiriz pax * ijo 

Crempbaiiien&'Al>bafi«. ^ 1J**J4* 

Crempeoacapiti»! i C«faf cis. ^ »59 

qiatzius Comcs capitux in pi«lio id NoidlingaBi 2p5. 
.capKcpfeaii,iic, . 310. 3U 

Oeta Inrula opfugnatui l Torcif. 3^4- 3i>; D. D/^ntircn»?» Cranarium Eoropaf. 14» 

Oavi d aerfici us A ftroldgifs morito r» j i i? 

DerpatQjn capatum i Rege Sueciar. ^ ^ x^x 

DcfeAio Rcgnorum ];^umanis 8c Catalonix^ ^;^ 

bi^dium RcI-g|ontf caufa bciU 4 

Dicterichftcinius C»rdi*ari$; '36 

Digbitis Lcf^atns Anglkanot» 4t 

Dtlccptaiio^dc Eteaionc Regis Bohemix 17. itetirde 

clcaione Regis Hungaris. '45 

Dies Viaoiiz ominofi« d5ri4i 

'Dietolphus Rantzoviufl. ^ i6Z 

Di^ordta Folonorum U Cxfareorum. l^a 

Dodo Knipbafids ciptos k WAUenficinio ad Deflaylr 

viam 129 czdit CsQteaiiosT^i-HamiDcIiAiD 278. 

' , Drucnca fluvioi. . ^ / I7t 

Dux dc Feria Gobcrnator Mcdielanenfisi inGeronniaOi 

ciim cxerciio movet. 8c moxitui*. ^76 

Dufleldorpii cladcs cx fulmioe. 29 S 

Dublioum Qcbs Habeiaix, ,42.9 

V4. .a.¥j'^?' INDEX.: 

E. • ' ' 

T^ RbetAdnius Comes , Puz copi4tum Hanicanina, 

Xdidlum e zecuuoni |.bonotum Ec^Iefia^lcpttm) publU 

cacur iSz.ejurderoexecutiOk :.!•>. i-Sj 

£duardus Rcx Anglia:. '•- 34 j 

Ihrenbceicdeiniuni capinr ^ Vetiianp. . \%\- 

£le£lorAus.PaIacinatus tranfe^tcur in. Daceni Bavatix 

74. ejus tr«nflatjonis caufae , iiait Sc caeoiooiar. 8 y 
ElfiabechaReginaAngliXk > \^l*%4f^ 

Elifabetha fiHa lacobi V I. Regis AngHib , Qe Kzor Fikk- 

Tici 'Comitis PalatinL "• \ './-'•♦ • ic»> 
£Ieonora Imperauix coroaacur Regina Bobemix. 1^4 

& Imperatriz. t,ox 

£nibdacaputFri(}x,rec)pitprzndium IjoIIandicum. 87 
ipkcopi Conftantiehfis , <Si VVormatienfis.repecnnf 

bona EccIenaQ;ica. * if r 

Ipifcopus ViennenHs. 31 S 

Srneftus domes Mansfeldiuspro BQhemrs- milirans PU- 
. .-fam expugnac n. c.i:(iitur i^. (blus {^0 Paladno 
.^ JBohemiam cuecur^i. p^ofcribiiuc a C-cfare ^5. elu» 
. dicTiniUm.;f.i.,:eide;1) aliquam cladcm infligic ^f* 
; caeditur a Corduba ad l^loreacum ^'Bt revertitur er 

iVn^ia ad bellum Dai^um. 1 1 1. cxditurapud Def> 

lavi am k V Vallenfteinio 1 1 s . profugir in Htuigaiiam 
. & moricur. " i^o» 

lErneftus ab Harrach Ht ATchiepifcopai Pragenfi^ \ 5* 
' 'dc CatdiilaHd r i f» Corooat Fetdinaodom 1 V. in 
.Regem Bohe^i». . jjtf 

(ErnfftusCaffmirasNaflrovins.' ' 87-I 

^tneftus Ludovicus 'tauenbargicus j rtiflicis tecatur. x 8 
!£^emita Accbitalafnis HoIIandicus. 10 ; 

lEfilerhaliui creaiur Palatinus Hungarix. ii4 

XneziusComes , DuzPatlamenuiiotiunconciaCaro- 
• ' "Jum Regem Angli» '^ j 7 1 

Pabitu I N D E X. 

F. 
t)AbiasChi(]ut Nuncius Apoftolicus LcgfftiiiadPa^ 

^ cificationetn Monadecicnfeni. 41 1 

Fcrdlnandus I- 1. RtKti Bohemix 9c Mungati^ g. ob-* 
fidecut Vieoo2 i Tuniano. 1 ^.fic Imperacor Franco» 
furci ly.iS-cefbcmat Buhemiamyi. 100.11^. Z>u« 
cem Bavarix creac Eleflocem 5 }• dividic Provincias 
iueredicariascuaifracribos 57. Stacum Religionisia 
Germaoia coBacur reyocareadformulam cranla&io-' 
nis Pailavienfis 1^5. bffendic ProcefUnces iW. du- 

. ciifieoooram Mamuanamtf^. aggredkac reforma* 
tionem in Imperio 6c dicionibus hzredicariis 1 4^ 
coQcipic ediclum Refticutionis 174. revocac Prote- 
iUntts i ficciete Liplienfi i|8. comtnitcic /ilio 
Przfe^oram tei mi)kari« iS^. venit ad Comjcia Ra* 

' tifponam 3 c f * motituc Vieonat 310. ejusbceveelo* 
gium,pareniie*&in*ri. , »1» 

Rrdioandusl 1 1. filius Ferdinandi I I. fit Rex' Vnga- 

' ^2 1 1 i.ricas ejus inauguracionis n 8 . 6c feqq* coro^ 
namr Rex Bohemix 1-5 ^. ducic Mariam fororehi Re* 
gjs Hifpaniz 1 15, fic Generaliifimus in locum V Val^f 
lenfteiniiiK^. capic Racifponam ihid* profligac Sue- 
coftapud Nordilingam infigni clade i^^eligicur Ro- 
manotum Rex 51^. celebrac^ Comitia R^cifpcnap 
) f I .efl ptxCcas in caflirs 4 1 j.fecundum ejus niairi' 

, moni um cum Maria Leopoldina. 4^ T * 

Fecdinaodus IV*coronacurRex fiohemitej^i. & Hun- 
gatiac. ^ 4 » 4- 

Fctdinandus.Cardtoaliilnfaas HifpaoiafttBi', coniungk 
copias cum 'FerdinamHi 1 1 I* 1^4. condigir cuiu 

• Succis apud Notdclinganvt^ f( tendir in Belgium, flc 
ordicur guheciMtionein 179. 197. capic Vcnloooi, 6c 
F urzmuodam 315* moriciN:. 3^1 

Ferdinandus Erneilus Archidux. i iS 

^erdinandus Gironius Anglosi Lufitama arcec. |0(f. 

Bcrdinandus Magnus Hettuii* Uux,levace Bapcif.na 

V jv Fetd^ INDEX. 

rctdiiitnAji» Cuoluni filium Leopol* Aicktd»- 

cis ^"^7 

Fcrdiiandus CarolusfiiasLeopoMi ArcMdacis Occi- 

pomani nafcttui. '^^ 

Jerdinandus dc Capua. *** 

Ferdinandus CarafFa cadit ad Noritttbctgain. _ ^^9 
Fcrdinanduj Maria, ElcfiorisBavari pimogcnitut nafa- 

tur *^* 

reidiiiandaj Caiolus lofcphus filiw Fcidinan* Ul.Cxf- 
nafdtur cx Maiia LeopddiDa. 4^ 5 

Femera infula. .... • rjV 

Sdtonius Scocus MirchioDeniBockinhamuim ez iflUdiis 

^ntetfidt. «^ 

FciBambBCom ab HoUandis capttim. .-"'"• 

Fedot Andiovicius Legaius Duds Morconim,tdRcgeiii 

SueCiat *' ^ 

Finis bclii GcimMid, ipad Piagaro, obi cjus inxtium o- 

limfijcrat. - 4'* 

Fontes falutares. ., a ^** 

S.FtaiKifcusXavcriuircfcttoi itrnurocinm Suittoiuai 

tt Pontificc Romanb. .^^^ 

Iiandfcas VVilhelmus Comcsa^ VVaiienbei|h fit Ept* 

icopus ofnabrugenfi* 12 i.Lcgaius ad Pacificationeiii 

Monafteiienltfln. 4** 

Fiancifcus Cardinalis BarberTiw.^ H4- iii 

Ffanciftus Carolus Dux Lavcnborgic»! coUigit copias 

proRegcSucciae. 2i6.capitur. . *r6 

Francifcus Ludovicuf feiufius Gubernttof Gnptw4- 

diap. 222 

Ftancifcos Hatzfcldfus EpUcopasHeibipolenfis acBai»- 

bcrgenfis nioiituT. )<f 

Fianiif. Albcrtus Dux Saxonix caf»ttet^ Cx(aie2 8« 

Ff -^ndfcui dc Mck) 3 7 1 piofiigit Gallos 57 * cediiw ad 

Roctoam. . ^^^? 

Francit^us A»bcri05 Dux Lavenburgicus piofiigami , ar 

DoritcDfohnio & occumbit* 3^^ 

Frandicus Hiac^nibus. J17 

FiftubifcuiMcici DuiiBavaiicBS cecfiigit cnm Gallis apud 

Fii. fTiborgimi ittf* Qccumbit apud pasutti ASttitii&ta'. 

391- 

f lanckenthal rrtditur Itifpaois. g^, 

Yiancoiiutoin adoderam vi cxpugnatur \tttt Soe' 
»*. ir iH 

Fridcricas ElcftorPaliiiwiw engirnrin Regero Boheihi^ 
1«. Si.^cJfdher ipodhagam j^.ehjsfliga jj.profcrf. 
binir si Caiare 4}. prp eo tnterccdunt Reges oAiitp 
«CAriglttr 48.revcrtitur HeidcIberganKj^jteiutn S^ 
cedttmffonandiam 69, tn^tcum Czfare 150. re- 
dit FrancofuitiiiD adRcgem Suedae m, ttoritia 
MogoDrfx. *' i'»^ 

yiidtncusBiroTieifenbcfahircipitepleaitor. f 4* 
fifdcricuf Dux Alrenburgicuscapius l Tillio. -'' ! ts 
Riderlctts Tofetami» occopat porturti omniuto SiiiiJ^S- 
rom in Brafiijia. . y^ 

>ridcricu$ vVilhdmits lleaor Brindfcburgicw' i^cit 

Viorem Ludovicam filiam Pnncipis OtaDgit " 40» 

rndeiicu8lll.€tRe3tDani». 1 .41 1 

Fa&neo ominbfum Rcgi Dafliff/ i5i 

. . ,^-. • 6.1. \i". ^ 

QAMcl BetWeiMusPjinccps Tranrylvimaf.VngarMtB 

bcllopeiii 2r. 37. ^4. g,. iii.cjusorigd, & n* - 

- talcs37. moriior . jig 

Gabricl dr Roy Lcgatos Hlfpinicus inToIoniam. 15^ 

-GahttclOxenftirna Legatus ad pacificationcm Danicam 

iRegcSocd*. - i6z 

Gafpar DinoflRus PalatinUs Sieradicnfis. 3 1^ 

Gnfto Borbonius DUJi AureliancnfisLudovici XIU.Rcg. 

GallijE fraterfnj(it in Bel^ium 2sp. c^pitui a Rcge 

260. capJtGcaycIingam ^^^. I^ Mardiccun?. 39* 
Cjauchetius Bufgun^ius. ;i 

Gcorgius Comcs dc Holienloc profciibiiut a GaCie. 

43« 

GMT|iu8 FiidcricUS Maxclao DuilaCcnGs catdiiur ^TH. 

, " V 5 Gcox^ , I N D E ;e 

CeorfjQsBac^nvius pratccftoc itcobi VI. Regii Aih 

* gli*. ^ ^ . "^®* 

GcorgiusDux Lunzborgicus^ adptrtes C«Un« acccdit 

1 3:4. dudt paictem excrcitui Succiict. 2,74- ^7 1 2pi 
ecorgius Fiidccicus \ GtciflFcncUui fit Eleaot Mogun- 
, tlpenfis. ■ ^ ' '11 

^eorgiusC^proanjiDucis venctorum fifiiis , Vcoeios 
"' pwlckipius. ' 17« 

^Gcorgias B-agotfius fitl»iioccps TtixAyUimZi iSp.c|ut 
*' inimicitracumfMtrcBcthlcnii 318. mofct bcllum 

: ]cxm : ■ s*^ 

pcorgftjsDttxOffolinski mitdtur ad e?:cipiciJdam Spofl- 

femKpgis VUdiflai 526« fit (apremus &cgaiCaa- 

';cclUilus. . - 33« 

ecbriaiius Comcf , Dux GiUo-ViijaricBfiam 36JU o«r 

" ^jiStiWapudRoiwctUm. 37^ 

0^iardi^& Dinoffius tiibjvius Folonions flrcaue dcfendit 

■ |toiuiham, i ^ 179 

ksliiclcftadtumioftrcjnisfruftratcnratumi 159 

ISbdefridus Comes Paf^nheimius in ragnS' Pragen^ 

~ faucius 34. oppi^mit Ruf^icos in Auiiria rcbelUntes 

ijp.diflipatcopiasSuedicas zr^.Trajefbim ad Mo- 

faiTi fcuflra conaiui4ibertatc <26i. occumbit inprzlio 

adLutzanx. %6^ 

il^odefridus Comes Gelebnins congreditur cnmccmt». 

' riond Biitannico 50. Hocchftam iccupciac -6$» 8c 

Hoexicriam 201. capitur l Gdlis jp i 

6otiinga captali TiHio. I3Z 

iGrobendonkius ^ 189 

' GroIU ucbs capta ab HolUitdis. 1 5 C 

^ravamioa luilitix Cafarcar. x 8$ 

GrcgOrius X V/fit rapa. 5f 

tSuadagnblus Dqx X6o 

GuiUvus Adolphos Kcx Sotfciac diicit Miriam EIeoi>o< 

xam Bcandebusgicam 40« Livoniam bcUo pctit , 8c 

capitKigam 121. fiibigic totam Livoniam iir. in 

.. Zatbaaniam erurapic izi.invadit Prufliam 140.8C va. 

lufcibiuibcs occupat i<f 1.142, valacxsiuc aotcmu* r H D E X. 

itoeiiMm MarUebargeQfe iso. capms l Tofooi» M- 

Donagmtus eJabitur i8o.rciibit Ekaoribii» Impttii 

192- %or, navfgicciiro dafle ^n Gcrinaniaro 204. ejoi 

voxexicendentis 205. invadit Pomeraniam loj.zo^a 

2:0 5 . acci pic literas i Caclare 6c Eleaoitbas. 2 1 1 . Ita- 

fciiui Eleaoii Brandcburgico 235. placatur 235. pro- 

iiigat Tilliuna apud Lipfiim 142. ejus progrefiiis poft 

: \ haac ysQoriam Z4^ trajtcit ^hmini >df capit Uo» 

. guntiam 246. j>er(equi(Ur Tjlliuin »leumque c;|di| 

tpud I^ycum 6uvium in £nibui Bavaiiac 2; 4«ejus pio^ 

grc0us in Bavaria, 8c peticulum apud IngoIIladium 

257. obiidetur a VVallenftdtrio apild Noiimbexgain 

2si' Ij)vadit ibi canra Cafareorum ii/i.,confiigrt 

* cnm VVaJlenfteinio ad Lutzam dc occunibir. 26 tf 
Oiftavos HoiTBitts Generalis Soedicus czditar ^ TilftO 

* ipadlBambeTgam 254. Alfatiam fi&bigit 2t^. capittit 
- in ptaelio ad Noidilingam 2$6.perniuta(ui cnm loan- 

BedcWerdo^ . 5^4 

GufUvus Catolns Vrangelias prqrficitiir milit» Snedicc 

. io Geimaniic) $s^ tcodit io Sueviam 409. facii indii- 

ci49axmocam«um £leaore Bavaiiat 41 o. vafta Bava* 

/ «**"- 41^ 

GuiJieUinas Lambojas depcllit Saxones h Bfhemia 

, 299, fruftra acctHiit ad liberan^um Brifacum 314, 

confligit cumGallis ad.8edanam i6u cacditur iq 

agra Coldnicnfi. 362. (it buxcoplatum VVefipha- 

. J|icarum 41 p. ctpic lErneftum LandgMyium Haffiar 

4f5>- capit Br^dcnbeodam&czditttr apudGreven» 

bfuch. , 4,^ 

OuIielniusDazViitirienni , captas i Tillio. 87 

GtiilielmusLaudusArchiepifccpus Omtuaiiefifis 344. 

ple^nof^af^te. - 3^7 

GDilielmasBaudi(ios ReglOfnismftitam picffigaturi 
' .SUeiiaSk VVaUenfteinid 474. capitur sk Poloius 1 64. 

expognat munimentum Tuitienre. J70 

Qo|'eImus AipeMa LegaMii adf adficationem Monaftc- 

rienlem. ^07 

GuUiclaaui fcidogiii, , 3^> 

V' 7 Cuiliw^. . I N D £ X. 

fiuiCai Dill GtlKciu cafitm ab Hifpanu. 409 

GnahbenisBjchlenisinbuQasHiberoas, x^^ 

QuMicnu Oevecox etncttiio HiberjmspcrcnilbrWal- 

knfteidif. ^ 187.188 

; ■ '. , w: ■■ ' , • . 

HAlbctftadienfit Epifcopatns deftniic Atcliidaci 
' Leopoldo, ifl 

Hammeiia capituc * 178 

Hannibal Schauenbargicoi. 111 

Ranfeaticz ciyicatcs icedere obftdax fiinc vicinis Re- 

gibus. 1(0 

Henricus Comei Tampiedas . inic^toc coocca Boh^ 

mos 1,0. cadit apud Porpni^m. j8 

tlencicus p^j( (^o^dxuf e^QaUicarcaptiviuceltbctiwli* 

cat Regi ^o.petit Cataloniaincum ezecdm 54^ t )4C 
Hepcictts Comcs Bergeniis. 5 (• 1 4$ • 1 8# 

Heniicus Stuarctis & Marta Reges Scotiae; loi 

Hencicus Fcidecicus Pciooeps OcangM» foiBcicnr Mao- 

citiofratriinprzfeauta militaci Betgii cooftedctad. 

104. capitSylvani^docis» 18^ 

Henticus Frfilejus Atcbicpifc9pas Gnefiienffs. 141 
Henticns a Scralendorf , Vicecancellacius Impcdalis. 

151 • 
Mcnricus Ranizovlus. i^* 

Tl^nricus DinofF Secrctatius Regis Polonis. 1 6 1 

Henricus lulius Dux LaveBbprgicus. - 18 ( 

Henricus Cnoringius £piIcopu» Augufianos. 1 S^ 

Henricus Holka Dux Caelarcanus x6}* moiinB. 17^ 
j[icncicas Maitbanis.Tiircioiis. 7*<.f 

ACnricus. V UI t R c:^ Anglije- 1 41 

Hcnrictts 1 V. Rcz Gailiz & Navjctx» ) tf f 

Hcnri<aMariauiorCacoliBegis Ang)i«. i^€ 

Hcnricu5 dc Orleans Dur de Longevil, Lcgacos adpao- 
Acacioflcm MonaAcdeofcini' J 4t^ 

Htida. 1 N D E X. 

Hddelbetga capitui k Tillioyi. i chtifUaBo Comirt 

Palacino. &77 

Hetmanniu k Qijeft^mbergh CpnfiBaxius CcCnis. i ; t 

Hocauas Vehecius Aoglus , Chiiiarcha Palacioi 27. co* 

ffmt addedtiklum Manhemittm. 71 

HuDgacica. 10* 57.8^111* 

Htt^o Gf ociitf» »4 

1. 

JAcdbas Comes ab Anholc fiindic BraalViccaftm ^ $^ 
Ucobos Rejc Anglix fruftra iocercedic apud Cxfareai 

pro Palatino49. cencac afinicacem Hilpaoicam 88'« 

RegemHifpanix hoftem denondat 9 8. morirar i ot 
taafrfcbari milftes Turcaiom Pi^cociani incecficiunc 

Otraannem,lmperacoreai. 74 

laroflavia emporium Polunix confIagrac« I lO- 

lacobus Sofhovius Qtueflot Kegis Polon. 141 

Jacobus Vlcfeldius Regni Danic fenacor. i € % 

lacobtts Marchio Hamiltonius adferc copias fbbfidia- 

rias i< eg. Sueciz 1^7. ple^itur capice. ^ 1 1 

lacobus DuzEboraccnffsfecundo genittts CaroIiHegU 

Anglix.captus londioum adducituc. 3^7 

leremias Vi.^iovicenfis Przfedus milkiae Polonic«* 

584 
5. rgnacitts refcrtur l Snmmo Pontifice in nnmemn» 

San^orum. 77 

Ignacius Abbas tiliorum legams i C^Gtxt aufluiad Ki>- 

(iicos iu AuIUia rebeltanies. 
jnofacius Confpiracionis Vvallenfieiniaoz^ »87 

Jlerda nrbs Cataloniae capitur ab Hifpanis. 406 

Inicium larbarum BohemiLatum. 6 

JnduciaeSueco-PolonJcz. " 181*307 

Inflru^io Legatocum Suedicotttm ad Piincipes Prott- 

(lances. 117* 

iocendittfflMonttsVcflxvii, iTi 

JoaAnc» I N D E X. 

2ba(rnpe$a!>61deobarnevelcdecollacur« ' Sr^ 

IdannesGeocgias £le&orSaxbnizi5. oflfcndituc re- 

fbroiacione Bqhemix 74. item edi^o EccIeHadico 

18 N coajangic arma cum Rege Suecizt^o. caplr 

Pragam 148 . cra^lat de pace cum V Vallenfteittio X7 f 

' facii ^rmidicium Cunl Siiects/ x^} 

Ibaones Gcor^s Marchio Ifg^milorfiat. 4?> 48 

toannes Suickardus £le£lot Mogundnus 43. ihorhur. 

»4}' ^ • 

loannes leflenius ob tebelliooem Bohemicam capite 

pleaimr. 44 

Ibanoes lacobus Baur Chilfarcha. ^o 

loaiines T(erclaes Comes de Tilli , callris Wpt CathoUa 

cx prxficicur 17. tendic comra Mansfeldium ^o 

f>i».C2dic Dorkceniem ^^.capic Heidelbergam'71 

i^ Comes^ 5 . cxduBranfvicenren) n 7. Danum i j | 

yulneracur r^s^-ruc^ceclic in locum VVallenfteio^ 

20g. progredicuc concca Suecumix^. oppugDaific 

Capic Magdeburgum :i9. Lipfiam 240« czdicuL ail 

Ltp(iam24i. ejus fama vindicatuc 145. caedimr ad 

Lycum , dc gravicerfaucius mocicur Ingoinadil* a f f 

Iii>annesCanmimsComesLeveDiUia , (Ubmerg^jmr in 

Moeno. 6S 

Idannes Comes ab Hohenzollerena prx&&u au!z Bo» 

" varicx. . 8| 

loannes Alberms filius Sigiihiundi Regis Polonix £«- 

" pifcopus Varniieniis^^.moricur. a.54 

loanoes Vlricus Dux Ccomavii , PciAcrps Eggeobecgv- 

CUS97. fic Pcinceps Impcrii. 3J5» 

^oannes Bd^XJflaBarode V.V£rcenbergh. ^S 

loabnes Erne(lus Dux Vi^arienfis i ) (. moricur. 1 ) 1 

loahnes V Vezilc Atchlepifcbpus Gnefoenns. 1 4 & 

Ibannes C hridophorui Baro de Rupa. 16 1 

ioannesSpartius Legatus RegisSueciz adpacificacio* 

nem Danicaai. 16 1 

loannes Adler Salvius Cooiiliapus Suedcus i^i- 14S 

i74- 411 ioaoaes loannes Cooies NafloTiua miffiis Manmaro i C«i9lt» 

loannes Armandus Cardinalis Ktchelias i^j.i^tf. in* 

vadii: Sabaudiam. ihid. moritur. ^gs 

loaAnes Vrangciius £lbing<en(is Przddii prafc^s. 

17» 
. loannes Albertus Dux Megapolitanus 31^ 

loannes Banier lo^. txi. vuineracur. 158. repellicuc i 

Ca:(aceanis in Pomeraniam |i^. iteruro in Impe- 

riutnpccvadiCjfO. peliicuce Bol)emia db Archiduce 

teopoldo 354. recuccicin Palacinatum fupeciocem 

^f4. itK>ricfir» jf^ 

][oanne$ Cafimicus Regjs Poloniar Sigifmundi/ilius t5i» 
proficifcicur obviam Spoqfx fiatch» ^t^, accinccuK 
capuvuslnOailia ^)7, ^iClcji PolooiaB 445» duc>( 
viduamfcactis Vladiflai. ibid 

loaanesBapcifta Chieia ocaiosbicapad Noiimberganu 

loannes l VVerdc coemr Bavariam 177* .sninicat ad 

compefcendos Leodieo(es ^iS» oapie Ebcenbrtic- 
. fieiii, & cep^Uic Viii^rietf fes^ ^i^ cgpicur ab iirdeoi' 

j,j.r.liberacus'cedic ia cafica Czlarea ^^^.apud put« 
^, Cngfim $>ppcimic ViMtieofi^ 57 8» tiaikita Bavaco a4 

Carfarem. 41 1 

loaanes Liptkis Epi(copus CalnieDfis 5 3 ( AtchiepiTco^b 

pus Cnefiienfis. '. 1^^ 

loances Dux Bcaganci Xs fic^ex Luficania:» ^ ^ 4 

loanpes Baro de Keufchenbcrgh defendit V VolfTenbea- 

^Kliom. ,. . . , 5ftf 

loaimes Philippus a Schonbom iic £pi(copus Hetbipo* 

lenlis 5 tf i^ 6e £leADf Mogiuf^ciiHis; 414 

loahoes Comes Aicbetgicus vulneracur in pogna ad Koo 

croam , &capimr. 579 

loannes Bapcifla Parapbilius fit Pontifex Maximus fub 

nomine Innocentii X. 580 

Ioanac< de Xoues AtchiepifcQpus Andtioopolitanas 

Legatus \ 1 N D E *, 

legarat (umini Poiitifrcis jangir-^arrimonio Vh- 
dinaurn K^S* ^^* ^ AloyCum Niverneofon. 

IMones Aufttiacvs compeibk feditionem NcapoKta- 
nam. ' j^of^ 

loannes Lodovicos Comes de Naflau , Legattisad paci- 
ficationem Monaflertenfem . )i8*4ir 

ioannes Comes Oxenftirna Legatusad pacif. Monaftt 

loannes Adelgreiffi Lucheranus nccarai; j 1 5 

loannes Calvinus. 4 

loachimus Andreas Comes S^Iickiut captic mezas 

Pragas. 44 

S. loacbim reflom ioAiraicur» 77 

loacbtmus Fridericus primos Axchiepilcopni nomus 

MagdeburgenfiJ^s^ ^ 171 

loachimus Cameraciu» Legatwadpacificadoaem Mo» 

naflerienfem. 41 1 

K'lolephot Cappacinus Lf^attis' Gallicuf ad compoli^ 

tionem belli Manroani. . 157 

loftphoi Carofia Neapoli i plebcperAditionemiorciw 

fcdus. 40^ 

Itelius Ftidcficas Comci ab HohcnxolkreB cscjruc 

Princeps Imperii. 159 

laliacura capcuni i Spinola. f 6 

S. Ifidorus Madtitanus Canonizatnr. 77 

lujlus Maximilianus Comes Gconafeldiiu 1 5 i • 1 } ; »' 

1^1» 4 17. \^ . 

lulius Cxfac Vacchenv author confpicacio&if GcMi» 

t77'- 
Ittliiis Mazaiintti Lcgacoi^lHiiuiii Foaiificii, j €f / • - I N D B X. KAgiinC "" ijj 

Koningsmarckias 40 1. 411. iiiTadk arccQa Pra- 
genfem 6c magna przda pot:air, ^28 

ICtiskius Socius conipiucioiiis VVaUcnileiaiaaeimci. 
ficicur. 28.7 

Kjlaoppidum. l^^ T Acus Larias feo Corofenfis. ^ jm^ 

~Lcop«jldus Arcbidux fratet Ferdinandi 11. varialoca 

~ in Alfatia recupecac 70. dimifsis £pircopacibus Par* 

favienfi , & Argentinenfi ducic uxocem 143. gigai( 

ftlium Ferd. Carolum 1 ^y.iporitur. 1 j I 

LeopoldusFccdinandi 11. filiusfic fipifcopus Halberila* 

deniis. I ^ ^' 

f.eoppldus Archtdax 6:acer Ferd. UI. /icEpircopus PaA 

'iavienfi Scr Argentinenfis. 141. '& Atchiepffcoput 

Magdeburgeniis 17^. {jtgcneratiatrousCxratis j^^. 

pellit Bannerium c Bohemia \^o. proftigatur ^ Doc* 

fienibiiio 3^8. fumic^ fiipplicium de fugicivis, 

Leo Sapbica Palacinus Vilnenn». 5 ^ 

Leapoldus V Vilhelmus Archidux. i o i . x 1 8* ) 85 

Leopoldus Ignacius lofephus fiiius Fcrdioalidi III. na« 

fcicur.. ,jj 

leonardus Dorften(onius 104. xapicur apud Norim- 
bergam 155. fit Gen^ralis Suedicz milicix 5 ^'7. da- 
pKci dadeprofligac Caclareanos^^S. ff^. c;uspro« 
grc^inMoravia 5^9. cransferc beUum inDaniaoi 
)Si. ccdic C^farcanos tn Bohenua. 589« abdicat 
ImpcciumnuUcarc. )57 

Leodinif IN D E X. 

leodlenfium turbz & feduioncs j 1 7. capta arbe fedaB« 
tur. 458 &&99. 

X^gioMadlomc^panita. 370 

Lfgni Rfgis Suecuc non admittuntor adpaci/icacionem 
Panicam. ^ 1^3 

leslxus ^TxCc{\vtt Vigiliarum Egrx. 287 

Lechenich fruflra oppugnatum i G«illis. 5(4 

Liga Principum Cacholicorum. 4. 

^terx Cz;fatisad Regem Daniae , & tpu ad THiiunk 

X07. 108. 

Lintzium dbfidetur ^Rufticisrebellibus. 1 ^y 

lopezius Zapaca Legacus adpacificaiionem Monafte. 

tienfem. 41^ 

ludovicus Fidelf s Landgravius BaC Darmffbdanus 4^« 

capicur i Man&feldio 67. depiecacur pco Palatino 8 1^ 

Adjudicacurilli PrincipamsMarpurgenfisi;^. dimiu 

thar ad placandum Saxonem 8 ^ moricur. 141 

Ludovicus XI IL Rez Gailiz^o. invadic Lotharinpam 

178' gignit filium 5^7. moritut, 3 ^7^ 

, Ludovicus Comes Furflembergius i itf. profligac Daaos 

ad Caleobergam. 1 3 1 moritur. . i^j 

JLudovlcus XIV* Galliie Delphiwas fcu pximogcDicus 

nafciGur. 337 

Ludovicus Comes Soidoflios. 3 ^ t 

Luntaniz defc£lio. 3 S ) 

Ludovicus Duz AnguicnHs ^ inin^ Condkus , csdic 

Hi/panos ad Rocroam i79.capitTheonifviUam.ffc'dL 

oppugnat Bavatos ad Friburgum 5c capit vaiias utbes 

adRhenum jS^. pr6f1i|ac BaVaricosadpagumAlIets- 

heim 51. capicpunquerchain. 401 

Lddovicus Pereita Le^cus LununasadPaci£c. Mon«« 

iletienfem». 411 Mattbiai 1 N D i; X 

'^^'^M.aahUs Galaifios Geneialis Crfirens Mamuam 

incercipit 181.19^* perradicin Saxoniam 1^4. ape< 

litCzCKi Macbinationes WallenfteiniiiSf. ficGiU 

nciaUs nulitia; Cx£ucx ibid, profligacut i Doclka- 

fohnio |g4 

Macthias Hoe cpnaoBitoc Saxonicus. 11 ^ 

Magdehiirgi obfidto & ezcidium. • ' i-^9 

H^^alena uxor Cofmlt^ads Hetcociae , & iofor^Fetf* 

diiuuMiiII.'Ceia£ismoritur. ■ ^ i^q 

jbfappbxus Barberinuf , vidc Vrk^nut V 1 1 f « 

'Marcus Aoconiascl&Donriois Acchiepifc^ipus^aiatei]- 

' fis, apofUu reverticur Romam ^ motitur, & cadavec 

combotitur. 100. loi 

i4aria Fraocifci Ducis Maanuni fiiia » oubit Catolo 

Nivernenfi. . ' .i(^ 

•Macia Pbtiippi I.V. Regis Hif^. foro< nubic Ferdiiiandh 

'III. Czfari 31^. ibid, coronacuc ikid, ttocixur. ^ 5 f 

-Hlacia P»^'IUvan9B., nMcecJieciii^ CsratSi 

Matia AJina pcima«s(E»t Teidifuqji 1 1 CcC 9«:r 

iMaria Regina AfigliaB. 34} 

-Maria Scuaru Hegitia Scotke. ' } 41 

^ria ^lia Catoli Reg. Aug. d^ooiaca WiihelxaoPiiQ- 
' cipi Orangio. ^ «ffc 

Macia M<dic{Ea hiJit«f'XudoviciX ItL^&egis GalU^ 
'• moricur Coloaix, ejus parences & liberi.: - 3 ^ f 
Ik^ous dapelUi^cU^fis Veiiecae' pcBfedbispicatas Tucci. 
' cosperfeqUicur. i^4 

Matun&s Lttcheuis. . :.> '4 

Maocnapapca i CseTaceai^ !$€ 

MsgnusDux'w^irteiibergticus,capras. ^ 

. .v._._- - ^ dioandl A & -^ ( A«r MJi XW 4 1 

' iinamii II. Cxfaris 64. Cacoii Re^VAngUje: tfS 
Beiblenii Piincipis Tianrylvani^e 113. Auhidiicis 

Leopoldi. 1 4 j . VUdiflai Regis Pojoniz 3x5. Philip- 
;» ^pi^VVilbeimi Paiaiibi Neobuigid j^x. Fddec^ 

VVtihelmi iile^oris Bcandeburgici ^oi.FecdioaBdi 

1 11. Cieians pcimuoa 1 1 5. recunduai* 41 f 

Ivlauiitius Pdnceps Orangius 5 ( pcr iniidiaitcntat Aoi*' 

vec|rfam 9 9. amida Bicda mocUuc» 104 

MauritiusEIedorSaxonia^ g| 

Mausicitts Landgravilis HaffictcaditceguneaPiovivcte 

filio VVilfoelrao» . \y\ 

MauctciM^ ^inceps $ahiudt«» & Cat^oalis. i\% 

(Maximilianus Dux Bavacix caput Ligc Pcincipnm Ca« . 

thoIicQniBI t^.movetin Bobemos zg.fit £lcdo(7^ 
^ S ) . facit aimifticium aim Suedsdc Gallis^ 1 o. u€* 
' tumtenundac» , 41 & 

Maximiiianas Comfts de Licbcenfteia j C. pnnitanibo* 

< tes tucbarum Msemicatum. 44 
.Maximilianus Dux Mediulaneniittm. ' 144 
<MaxichitiaittS Tiwfiel Chifiacciia Su^cns occuinMB 

apod Lipfiam. . . S4& 

MaxtmiliaauAXhotthb filiiuIcsdinaDdi IIL.Csfiuis nat 

(citur. «37 

Maximiliantii:miit^s Kietoi^ymtts iilitti Ekaodt 

< • Bavari^ uafciiur. I77 
rMaximilianus Heoticus Doi Bavacia! fic CoodiiKOK 
> Colohienfis; 4ff« 2e DecaQOs Lcodfteofis 45&* 9k 

7 Coadfttcor Leodien(is \^% 

:Maximmami$^rViiifaiiidusGamcsVVo]iiegg. ^fSea^ 

,■ Lintlaviam. . 409 

Maximihanas Comes de tkaocAlftOdotC» Lcgstni/iii 

pacifi^arinnpm Monaft. 4x1 

Mecbaurbs Arabic , peregrinacioneTttCcanm* Acft* 

. pulcbroMahumeiiscelebris» 75 

Memminga arb&Soevtxspfa ^ Bavarids 174 

^claade£:i;nik ^opiAolQl HAIficiciim ^^:i. fit.CM^ 

. ~ ctt4;tt» 1. 'N D E x: 

• "efrculi VV^ftphalici ^^'s. Hc Generalic mi]\6± tl^ 
6tx3t 3^^. cxpugnac Matpatgum 4 1 ^. peti Jiuiuc 

- 414. occisait>ic1irprztioapudAu^ilanv 41 tf 

MelchtorCancie&HaufeJctius GeoetaUs Cxiareosfia. 

'cejtcic Suecos e iaxooia in Pomeraniam in» cx* 

• 4icai i Doitienlbnio ia Bohemia , dc capicur. |fl^ 
Mekbiot Octo ex baronibus Voic dc Salizbursh > fic 

Epiicopus Bambergenfis. ^tf f 

MtoiHri Cxiarei e feoedra Pragx dejedi. > ~ 7 

Mtchael Piouiribhi ficaciuS| ncccm iosciiuc Rcgt Polo« 

•'aixSigifoiaado. ^i 

Mictiae} Obertraotias. 41 

Michael Sebtnus Uux milicitm Mofoordniit %y i 

Miciuel Federowicsz Dt» milimmMofcocunl* ' .§f% 

Mf da propagnaailuin Guinea ab HoUandis cxpugoa* 

' tum jif 

Mors ▼artoram Mactbiai Cxiacit ta.Aant ejos Con* 

"' |ugts i^.Maximiliaoi Arciiiducisi^.PauliVrPapx ^S* 

• PbilippiUI. Regts Ht^amacum 58. Albeni Arcfai- 
~ dacis Audrixf 8. Robetti Cardiiulis Bellarmiai'|8« 

- Caroii A.tbetu I>actt Louiii 58* Philibetci Protqgic 

• Jicilix , 6c filii Diicis Sabaadiat 78* Citoli Philippl 
' lcaccisR.egisSueciX78» loannis Godefcidi Epilcopl 

- Kerbipolen(b 80. Qtegorii XV. Ponc. Max. ^ Lo« 
ttkuu filcdloris Tcevici^s 90. Ancpait Priuli 0iy»C 

' VeaCrarutn^t. fMacifci Coacareni Dads Vea^co^ 

<" tltin 9 1. CaroH Archiditcis lOt. Ucobi V I* iCegis 
Aisghi^ 1 6t. Maacicii Pcinci|»ls Osangii 104. Phtlip* 

~ pi lurit pjcis P«>maramx 1 1 1. toachimt SigifmiiOdi 
MirchfOiiis Brandebacgici 1 1 x*' lo «chimi fimcitt 
Oflolil^achiani tii. CacdiOaKs HoheiuoUcrani 
ttt. firneili Mamfeldti 1 ^o loannis Ernelti Oacic 
Vtnarieafis 1 ) t. Chrtfltani D ids Bmnrt^ienti!» t jTt* 

: loatinis Saicbardinis £l^ :>ris M «gaiicini , U Lado^ 
Ttct Ftdelis Landgrayii DJrm^adani 14 {. Caroti 
Faadpuacbteaftoaii m/. Ud<9M Gomicisd^ 

-- - ^ fMttCBl- Turftembei^b ihid. Vincencii Ducis MantQaiii -Hid* I 
. loaanis Fcidenci Ducis VVirteiibefgici x^g. Ga- ! 
brielis Becblenii Pcincipis Tranfylvanije j88* Ain- 
brbfti Spindlx 196. Caroli Emanuelis Oucis Saban- 
dic. 19^, Melcbioris Clefelii Epiic. & CatdinaUs 
yienoenfis n^. Comicum Anhokli fle CoIaUonii 
Cxlareorum Cencralium xi^. Eoftachir Volovidt 
BpircCracovieofis ti i.Marctai SidviiEpifcopi Vil« 
nenfis i x 1 • Scephani Cbtmelecii Genetalis Cofiicc^ 
i:um IX u Conftancix Regioac rolooix 249. Ma^jidUi 
lenx uzoris Cofint Ducis Herruria 2 <o. Tillii^f^. 
Sigifmundi Regis Polonix i^z. Carc>Ii ftacris Rcpi 
fiifp. t ( ^ Zxopotdi fbicris Fd^dinandi 1 LCa^ris i ^ ). 
Caftavi Adolpfai Reg.Suedae i^^.Pappeobfimu xsj 
Fcederici comiiisPaJacini itf&.M4oricii Haffix Laod- 
^ravii i^^.Francifci OucisLocbaringiz itfp.Fcaocifci 
Vaudemontii ducis Aaftrafias i^^.IfabeUx ClatsEii'* 
DenixBelgii Gubetnatricis s,79.Friderici Vlrici Diids 
Bntnfvicetifis t^p.IoannisFridetici DucisHoI£uije«6c 
^rcbiepifcopi &emen(is. ibid. Octonis Lu4ovici,C<^ 
^micis Rheoi.f6iViIoannis AlbertiOucisMeckelenbut* 
gici j i^^Augufti i>ucifi BrunfytQenru &LiitUBbiugi 
^ 19. DavidisHerbcii Aftrologi 5 i^.-Fetdinandi 1 
Cxfkns I tS« Boguflai Ducis Pomeraniae ^ i^ -Guib* 
^lmi Landcgravii Haffix )i8. CatoU Dvcis Mautux 
I iS. Viaoiis Diicis Sabaadis* } ^$. Pecn Pafinaoai 
Cardin, & Archifpifcopi Sctigooieoiis } a.8. loansit 
Wizycz Acchiepircopi Gnefiifoiis j ] c. TboBis 
Zampy{c:i.-rupremii.nPoloni4C^ceUatii ^jf, Ftafr 
cfftiHxadmhiPcincjpis Sabaucli« )]7. Balibafidi 
Marudii 9^7. Becandi^Ducjs Vinaiienfis 941. Pfas> 
lippi Augoftiui filii CxMi j 49. Antotiii £pi(cofi 
Viennenfis 349. Abbacis Cremphanenfis 349. loaa 
fiisPfailippiDudsAlieoburgici f^^. G^cgii VVi 
helmi £ledorts Brandeoburgici j^^. AmiiiaibS 
<fliiptfa<9tii Xi^aaam^f^ Iqsumis Liidovici O» 

mid niiuis Ifobni ts4> Bannerii 5 f f . Ferdinin^ Ca^ 

d inalii Gabemacoris Belgii $ « 1 4 Georgii Dttcis Bi nnf». 

Ticeniis Sc Lunxburgici ifnd . Arnhemii Sazonica-, 

fum cofrfaram dacis ikid. FraDcifci Haczfeidii £pl« 

fcopi Herbipoknfis & ^Bambergenfis )^. Mari« 

Meditxae R.eginz Gallijtrum i^iV^. loannis ftrmandl 

Cardioalis Rjchelii 3S6. Ludovid X 1 11. Regis GalL 

' 5 97. Vcbani V 1 1 1. PonciflMar. ) 80. liabeilx Regk' 

naetiiipaniaram 38^ Czcilix Renatae Rcginx Po- 

'ionia: iM, Staniflftr Coii)ecpoHi. iupremi pc«fe6tf 

/mihciae Polonicx 58^. Mtchadfs Federovioii Oucis 

' Moibonina 55 2* Mucii Vit^llelci Prsepoiici S. I. 39 f« 

-'Vinceiferii Caratfise 35^* Maric Imperatricis 35 f^ 

" PhUippi infimcit Hi(patiiacttni 35^.An(elmiCafimirf 

' £le£koris Moguncini^i^. Hflnricl Fridenci Pcind* 

pisOraogii 4^4. ChciAiam IV. Regis Danix. sMi.' 

" Cfariftiani V. ejus filiiim Vladiilai IV. Reg. PoloQ« 

414. Marix Leopoldinc Imperacricis* 41 i 

liomorancins Dux capicis damnaius* a^o 

Von;oyic2 pbfidenc Smolenfcum. 17^ 

' . Mnnda nrbs i TiUio vi expugnMur. 1 3 a 

3fw.-^... viff4i«f<:ijj Prxpoficus $. h mprimr RijmsB. 592 N. NAndatn capcum i Gallif» ly^ 

Hrehburgnm i Tillio fruHniobfidcnic 1 1 1*^ AiW 
holdio capiraiv^ 14^ 

Kiinbovitts Tril-nnus Mansfeldio fubfidio mifius ah 
'- Holiandts , caedicar ad Dpfiaviam. 119 

"Nicolans Pptocdus Palarinus firadayienfis donuic Co« 
iaccdsi' 31^ 

S* Korberu leliqaix Magdebuigo Pragam cransferuo- 
cur. 14^*1^7 

l^^cfaaaiam captom ^ ComiteFD((^bergio. 14^ 
' ~ ^ X Novefium JNPEOf. 

Kove(uinicaptiimabHa0is&GaI|is. ■ 3^4 

Nyemanniu ibcias coaf^itiuosas VValkoftcioiai^e. OBet tf audas cribanas Daotcas occmnbic 1 li 

Obiidio Cafalis ia Icalia i ^^.Ropclix inGaliiai { 8. 
I tf f .Magdebargi priaaa 1 8 tf. ftcuoda , & ejoa ez- 
ddianL ii^ 

Odavias PicoIonuoeQi Daz Ainalpiutanas 1(7. apedc 
Caiiaiiniacbtoaciones "'VaKeofidnii tg 5. Audonaa? 
ram acque Heitiinufn lib^ac o^iidione } j 5 • Ac Theo* 
atinUam $4^. fic Legacu/i Geoecaliflimi )4^. profii* 
gauir i Dotiienibaio jS$' fic Qenecalis milicue 
Gae&cex. 417 

' O^vius Aldobrandinus nsaguos Piiot fltilkiaB Mdi- 
tenfis cadic in ptaelio ad Nordtling^ x^4 

Ock^kow arzad oi|ia.Bociilhenis» $ 84 

Odoardus Facneiius ite Paaneoiis nedt-bciUum coi^ 

crafontiiiceil). '. . . 17^ 

OUvacius CromreU p A^ncc^» owt^k Keipabliicx In Ax»« 

OpiUo Ogersbeimieniis. • f& 

Ocdo Ecdeiiamcus in Bohemiil fcHiQiicn: ptiftinx 4i- 

^ gpicaci. ^ if4 

Oimanes Impeiacorl^fcatanedadc csociaimin Pcw 

•k>nos 74. intetiidcui ^ lanitfcfaatis. ^ 77 

Ofnahcngam recupenc Comfls zk Anholc 121 

Otto Thmdeiiaa £piicopas » & CaydiTviKt,Aaip»ftaK 

«««. 184 

Dcco Fddeiicus de Schonenbcrgh qccnmbit apudli- 

pnam. ^4^ 

Ocro JUidovicas modfui; ^99 

Otto Hendctts Fuggf r* S 00 IN D £ X 

0tto ChtiftophofUfi Sparriu» obfidet Hobentweilatt 
- 3 { ^. obfidec ,. & capic Leodiom. ^^ g ^ Aties S. I'£ ^ V i sebellibus Bohemii Pia^ ejici. 

PanlusPapa V. 5S 

Paalus Piafecias fit Eplfcopus Camenecendf» i r^ 

PauluctusDax R.ebellium Coraccoi um capite punitus. 

PadeFborn a capca ab Ha0is. j^p 

Vad/icacio Daoica fraftra tencaaii^.taodem iiicce- 

PiizReligionisia Gennania » elafque capita i€$, mos 
etiamviolata. ,yt 

9ax Danica 178. Manmana 314. Morcotum cum Po» 

ionis^i^^.Prageniis 500. ejufque eHKaus.3^o.Sueco- 

Danica 38 x. Geimanica Monafteiii U Ofoabiugis 

Cdlicrufi* ' . y ^^j 

Pecbmannus Cbiliaicha V Vallenftdnii. "115.148 

Perrus P^fmannosCardinalis , & AichiepiTcopus Siii. 
gonieniis 112* moticur. • i^ g 

PetiQs Comes Foncanus Gobeinatoi Mediolaneofis. 

»4f 
Petras Heinitts Sociecatis Indo.Hollaodic^aichitalaA 

iiis , capic cladem Hiipaaicam indicoaaro onu. 

Pccras Henricus d Stalendorph. i^, 

S. Philippus Nerius canonizatur, -^ 

Philippus 1 1 1. Rex Hifpaniarum. ^^ 

Phiiippus Chriftophorus l Soceren (it £)eaor Treyi- 
ren/is 50. 51. craniicadGallosi^o. capimtabHi- 
ip^nis 3 o^. icfticuicui i Czfare in locum priAinum. 

X 1 Philippus ^ I N D E X 

Millpiu Landgravius Ha&x filifis-^iaaiim odicifl pH 
. gnaadLuthetani, 154 

Thiltppus Coroes Mansfcldius. 1 1 1 

Philippopolis Callisadempca. 159 

Philippus Augudinos filius Fetdinandt 1 1 L Cziaris 

nafcicur 3i8.n3orlti3f. 34^ 

MilippplV. RegtHirpamaiumiiaftirarflia 33 7. di»- 

cic filiam Ferdinandi l H.^ 44^ 

Pfailippus Vvilhelmus Palatinus Neobvrgicusdacitii- 

joiem Annam Cathatinanu 371 

IKhiloRiariniCard.at<]tte Archiep*Neapeli(anQs labotK 

in compefcenda fediciooc ^ 407 

l^facapca^Mansfeldio. it 

Pilavia ^ ejuf(]ue delbripribb 1 40 

l^iuiecumoppiduni Rhetix , cafii monrisohrmcn. is 

Poloni Rege vi vence non eligunt (bcceflbrem. 1 4^ 

.Propu^aculum P&flenmuu in Infula Khcni. 40 

•Prodigia. 42. t9); ^ia* x 3^.19! 

Propoficio C:t(aris in comiciis Vngaricis; 1 1 j 

■Ptzdicames jubentur Auft ti4 ezccdcte. . | ^^ 

;Pcolfiz dercrtpciodcdivilio , in Ducalem^ RcgjUun. 

140 

Prcdigium Medicam. ^ 10 

Propheca Regiomoncanus. > 3 15 

PcaeJiminatiaPacis Gertbanix » Lttbeccx & Hainbuip 

Tca£iata. $74 

Mgna ad Pragam f o. 31. 3 z* - 3 3* &c. ad Deflamii 

ii8> adDacberam 133. adLipliamt^t. 143, flcc; 

ad Lutzam 1^4 ad Notdriiogam ^^^.apud Zaockoii> 

jriuainBoltfmia» |M 

E* E(Hcatio bononun Ecclefiafticocum orgenis, j ^ f 
'ReginaUus ZeoaaE^tics S. Marci Vcneois inmft» fNDrx. 

^egnum Saedx aafetrai Sigifinundo Regl Poloniae, 
& defetcqr Carolo pacruo ejus. x 6t 

Receflus Cotniciotum Raci«ponenUam. 5 ty 

Khetorum tamulcus. 51. iot. j^ 

Kheiiiardus Coraes Solmen/is. j « ^ 

Rheinardus VValmerOdlus. • - ' igt 

'Robernis Cardinalis Bellarminus motituryg. ejuscw 
logium. 

Robcrms Geraldinus prjeftauJ vigilitftmj Vfallenftei- 
bii, & fodorum. ^£7 

Rofapracfcausfcq|iitumvinatieft(ium. jj^ 

Rdftochiuita occupatum i Waiienftefnlo. 1 ^o 

Rqdericus Calderonius excmplum fortunje. ' <9 

RadolphusTie<leAl>achias. ' <- \c 

Rttdolphus Biaihdffius occumbit in pbgna Lipfienfi. 

Riidolphus MaifiihiManus Dux Lauenburgicu?: 1 e^ 
RopertusComesPalatinus capirur abHaufeldio jji 

cacdicur a Patlamentariis in Angfia. 3 ^ - 

RamoldusHogerbetius. 14. 

RupcIId urbs GaiiHx ohfeia& li kege. 5^, receptaoilunr 

HugoDottarum. 1^8. capta. i y 8. , ^ , 

Ruftici in Anfttia rebeHaijtcs. , • J^ 

RugwInMicaptaaRegcDania:. , ,^/ CAn£lacnjcms MarehiO^^ j.-, 

*^Sa vellius pux Cac/areorami-»- ^42. 

Schwartzcnborgfcus Comes ofc^ae^tar V««rtehio« 26 
Sriilickius Comes Legatu» W^letifteimi. , ^^ 

Schencktanum muniment«imin divoctio RheniGeldri- 
cn(es Piacfiduniiotczcipiunt, recuperatur ab HoJkn- 

^- ' ' 3 17 

X-3 cdfr* I N D E X. 

Seditio lanitfcharotuQi 7 ^ . & feq. Co&cconnft 9c ffli- 

licum in Polonia 115. Viiiarienliuin-44 ^ Ktapoli- 

tana. 401 

. Sedinum aliJU Stectio Regi Siiecix dedicuc , & c)us {v»- 

ddio ficmacuc. lo^ 

^Senedus diucucna^homae Pani Angli. 3 1 1 

Sebaftianus RucUiQs Conful Leodienlis intiRfidaff. 

^Slgi/mundcis Rez Polonix czditui i Tiirds 40. (auda* 

cuc k Sicario 41. apparac cia(&m concta Succos. 1 57, 

* cjus liberi. 14^. mocicur. 1,61 

^efcidus Damirius gubernaror Sedini. io< 

. Sipon ^cozorovius Dux milicum Mo^coruia» 171 

Societas Meccacoria ab Hollandis confticuca. ^ f 

^caniflaus Zolkieyius geiieialis Polooioe milidae. cxdi- 

tur^Turcis» ; . 40 

Staniflaus Turfo Hungarus. 4^ 

^Skaniflaus Lubomieiciusiir geoeralis milidas PoloiiicXi 

57- 
Scaniflaus ConjecppIfiaicsedttTartaros ^i^. donoac Co- 

/accos xtt. cendic inPltQiilam contta Suecosi^x, 

pcofligai Tuccas & Tarc«cos 171. domac Coiaccos 

3 1 ^. caedic Taccacos 5 8 f . moricur. Md 

2£aniflaus Saphiea fuudicuc i Rege Suedz. 1 xi 

Suni flaus Macovius. . j^i 

Scaniflaus ^ Vojewodiusgubernatot Smolenrd defendic 

iilud concra Mofcos. a. 7 1 

Scadium capicur a Tillio.iu 1^9 

Stralefunda oppngnaca k V Vallenfteinio , Regif Suecis 

x>pemidipiocac, dcexpericor. i^ 

SfephanusLHungariaERex. ' ttt 

Scephanus FadingerDux Rufticotum ia Auftria rebei* 

lanciura 1 5 6 caditante Linczium. 1 1 1 

!Stfphanus Chmieledus DuiCoiaccocum ftiodit Tan» 

mXiuncukau. "' 141.181. 

Sjfljriui •4 i LNDEX 

M vios Piccolomin^os cadic io pueUo $d KocdtHfigA' * 

TAboc « mttnirio eomiain,incTa qaos ft Sannatx ?0i 
laciocravallaro c^SfHmaniaoc, 584 

Ibrtaciczdancatd Polonis. 5^ 

Tampeciiis Comcs occambic ante Poro|iium& 34 

Taboc licbs Bohemiae capca a Matadio. f 4 

S. TecefiaCanoOfzatar. .. 77 

Teccx moctts in Apulia 1 5 7- pec Getmaniam*' j 54 
t Templum & Macix de Vi^tia conditom Pcag^i Fe»- 

dinando II. Cacface. s S 

: Tbadams BarbetiDUs. - a 1 9 

Theodoftts Ealcicenbutgins mitcitor i t,9§t Suedx Mag- 

debu{gMmti5«««flumbic. ajz 

Tiieodoms Ocbinatios Eiwicios occambic in pogna Li- 

pfienis* 14^ 

Tbomas Zamoyslci Ibptemas Regni Po]ooia^<:anc^- 

xiasmocicur. " .Jj^ 

^TlM>masfar&xLeg9CQs.1l«gti«xerdcus inAoglia 545 ^ 

Dux Patlafnencaciotum capic Qxoniam* 3^7 

.Thomas Pauos. ' )i& 

TiiomasPtinceps^audiz. ', )fa*399 

Thomas Wencbwotc , Pfotex Hibetnix capjitifconde» 

mnaws }«o*fic plexus.^ ibid, 

Tbomas AgncUa&&di(ionem caepcat Neapoli 403« io- 

tec/icicat. 408 

Torafius. 15 ^ 

Torunia urbs Pru fHs i Saeds opf agnatttrr 1 40 

Torquatus de Comitibus; - %oS 

Tranfa^io PafTaviealis , c)u£)ue capica.^ 1^5 

Trtf viris capituc ab Hi fpanis. yO^ 

TuixiaaKu Comes Bohemtts. 1 3 5 * 7* > T • ^ 8 f 

X-4 ; TWiQ9r^ TWDEX: 

SfeesvIaeutitiitVpoIonis.' ' ^ ff 

Tttidamoppugoacacsl Baiidifio, ^ ColonienfibiiffcMcn- 

diciif/ X70 

Xttceniiis Comes Du^ot Vi]aiieB£am caediQc ilBayaci- t^llis Teiliaje derccSpcio. 
^ VelaliacapM ab HoUaodis. . «44 

A^ncencius Dtu Maacaae mocicur. 1 f 7 

Vifmaria occupacuc ^ VValfeoAdniOb ■ 1 <o 

Yi^oc Amadaeas Dmc Sabaudic fiiccedkparemt Carato 
- Emanueli 19^. raocicuc. 518 

Vinarienfes Gdlii fufi ad poclingam. • - )7S 
VinceftriusCacaffaficprxpoficusSociecatis lelo. )^f 
Vladiflaus Pnnceps Poloniz ^ 7. ejus icinera ^g* Bz Rei 

Polonixii). CoTonacuri^i. &cicpacemcum Mo- 

fchi^ 194. ducic uxorem Czciliam R.enacam jn. 

ducic fecundamAloySamMacianiNivetDeDftm |a f • 

tnoricur. 41 4 

VlricufFridericusDux Branfvicenfis ad Cacfiuris pacces 

accedic. 1^4 

Vnio Princtp. Pfoceftanciumefeda^. dii&Iota 43. Vc- 

banus VIII. fic Poncifex Masimus 50.mocicar. jgo 
Vf ariflaus noaghus Prior Ocdinis Meliceniis per Bohe- 

miam. tir 

Vfedomfx Infubedefcriprio; ubi RexSoecix. nuUccs 

cxpofiiic 3 1 j . capca \ Danis. i£i 

^rrjrenceflaus \ Budovvitz capice plexus. 4^ 

•^ VVcnceflaus iLobkaviiscrc^curPcinceps Impecii. I N D E X. 

V^Veoceflaas Leicinskius Epircopus Vatmknfif mkdnK 

ad dcdaceDdaoi rponlaro Regiam. 3 S ) 

Wiiiieimus Landtg^avius Haffi«i3&. jotf. moxiaK» 

V Viibelmas Piinceps Ocangias fiiccedit patri. 4 1 4 
VViibclauis Comes NalTovtz^ cxdimc apud CaUoofHT 

yvolfigaiigas VVilhelmas Palaiinas Neobargjlcas lot* 
^05 iaHac pKoEkaotaca. 8I. docic fimus loaBms 
Gatlielmi. 1 69 

VVoUi^angds Comes MaosreldiusgabeinatotAichie- 
piicopatos Magdebmgenfis. 1 7 tf • 1 3 o 

VVoidaaiams ComesRieg. Dao. fitia»inMo(coviaat- 
cinetat Sc dimiccitm. 3 9f» 

VVottenbeuttl capcam i Pappenbeimio 14^. ^Reu* 
icdieiibcrgiofhenacdefeodimr. 35^ 

V Volgaftam capcam i i^ege Daoix* s ^i Zapaca CatdioaUs.'. ^ *' S^ 

Zaia Dalmatix oppidam captom i Tiucif. 40»' 

Ziica. 14' 

Zoii£i.Cgccgiedefeoi4eGoidtfteinio« 59S^ E I N^ L ^ / r ^\ .% HISTORIARUM 

Noftri 

TEMPORIS. 

JUtthon 

Adolpho Brachelio. 

laAKMUM itf5i.Cominuata» 


<p^m fumntmum LtBw pofi fecnndum 
fiUum refirUf f 

Aiijc^ in Tine Aniculi Pacis incer Aoglot & Ba;*> 

fos cum lconibiis illtt/lriaminnarali 

praelio vironuo. 


jiM$TlL01>AAiI, 

Apud JacobuM tan Mburs 
Chalcographum. 

Proftant apod Ioh. Ianssoniom Iunior. 
AnnoDonuid59. \ g\^ i"^» C^ ^^* c^ O^ r^ c^ c^ C^* 

djn jyt J9lt Jjit Mft^^nyntMiyJayMPL 

SUMMARIIIM 

Partis Pofterioris. 

t» A Rticuli Pacis intecRcgemHi'- 
XJL ^anianim>&conj(bederatos 
ordinesGcnnaniae inferioiis. ptg. u 
&{eqq. 

i. Artiodi Pacis inter Sacram CxG^ 
ream , & Rcgiam Suecicam Maje- 
ftates , «orumque confixderatos; 
pag.|7.&(eqq. 

|. Aniculi Pack intcr Saeram Cxla- 
Tcam y & RegiamChiiibamdimam 

i Maj6fl;^es. pag.i^o.&feqq. 

4. Executio Pacls 8c defuperinitacon* 
vendoPrincipalis.Norimbergse» in« 
terS. C. M. &Reg. Suec. fiimmos 
belli duccs > aliorumque Principum 
Legatos. pas. 180. & ieqq. 

5. Executio Pacis , & demper inica con- 
ventioy inter Imperacorem» & Re^em 

. Chritlianiflimum. pag. lOf . & (eqq^ 

6k Repaidtio (ive difbributio quinque 

sxiillionum thalerorum Imperialium 

A & ad «ompofiu &cxhibiuNoriinlW. 

7. iKiaaoraao miKti» Cxfarex & 
Sacdicsfc liag.wj.&feq"l- 

S UMM A RI. nW 

jjhri Noni. 

JUbilxam. MorsFcrdinandiArchiei 
pifcopi Colonicnfis , cm focccdic 
. kaximiUanus Hcnricos.Matnmoiiia 

* Jivcrforum & ipfius C«(aris. Mocus 
Brandcburgici contraNeoburgicuin; 
Rcs AngUcse, GalHcjc^oloniac. Cla. 
jcs Regis Scotiac capitaUs. Mois An- 
nxfCadiarin». Conftattix . Princ». 
©isPolonkc. Maximiliam Elcaons 
BavariaeaUorumquc. PrimaLiiu^pa 
lElcaoris Colonicnfis. ProfcmoMct 
Erncfti Landgravii Hafiuc , RcsniB. 
tatxinCaUia, Polonia, «cBclgi.o. 

HISTO- Fol. j. 
HISTORIARUM 

Noftri Tcmporis, 
LIBSR QCTAVVS 

Compledittit 

CONDITIONES PACIS. 

SuMMAIlIaU. 

.AjLmMW» Ouholicum (j^ confoe» 
deriUos Ordinei Germsms itrferiorif^ 
2L ArtscuU Tacie inter hnferitim cJ» 2?*- 
gnum Suecid. IIL Articub Vacis inter 
bnferium (i* Regnum Gallid. 2 V. Exe- 
cutso Pads SuedicA, V. JZxectaio Pack 
CaSscJL. ri. Repartitia feu dtftrihuti» 
fatirfa^otm Stiedicd per circuloslmperii. 
VI2, ExoH^cratio Csfarea d* Sutdic^g 
mtbtta. ARTICXILI PACIS, 

INTER REGEM 

HISPANIARUM 

E T . 

CONFOEDERATOS BELCn 
o a I N E$ 

.Concepti , Conclufi^ 5ignad 

MOMASTI&IX 

50. lojm^rif. Anm Kf^t. 

I ITN primis dec1int*prar<fians Dominnt 
*• Rcx , 8e agnoTctt • qnod pfs<li6d Domi- 
m Oidincs Gencriles Voitiium Bclpi Provii^ 
daium , & f rovinciz earondcm . refpcfiiv» 
cum omnffMi airociatis Ditiooibos % Oppi<&s 
&teriis sdpertinentibosf fimliberi 8cabro. 
luri Status» Provindcfic Ditioaes: ioqnoi^ 
velQuas . ncc in iifdem aflbctstas Ditiones, 
Oppida & Tcrras , ut fupr^ , prsdiaosDo- 
. mioos Rcx nihtl prztcndit 9 ^ "upe , nec 
uliquim pro (e, hacredibas 6e fucceflbiibos fias» 
^dpiam prxteodet ; 8c ccnfeqoeiitci % qood 
com iifdcm Doirinis Ordinibos conteniiu fit 
tiadare • qoemadoaodum tn prsfentianiaB ft» 
cit»rupexrACE PERPETVA. foxta 
cooditiones hicpon^ deferiptas €c dedamas. 
2. Sdiicer : Opod p»6ta Pax 6t ftMora 
iiflcaa » Bimt , fiddisi & ifl?iolabilts , 8c 

qa/od ^fam-Se^d, Liber OBmviu. 7 

quod confeqpiemcr cei&turi fint defeiendique 
orones %6tm hoftifiutis » cujufcuoque deir.um- 
ii poflim cfle gcoeris>intec am^nomiiutosDa- 
miiio» Regem flc Of dioes Geneiales^tam ma- 
n , alitrque aquaiiim fluxibus • quam teira , in 
omnibus coiuodem itfytOash Regiits < Ditio- 
lubus » Teiris 8c Dominiis , pro omnibus iUo- 
luro Aibditis & inouilinis, cujafconque qualita» 
tis ficcondtiioniftit fiot» fiflc exceptiooe loco» 
nim aut peilbBaium. 

3. Quilibet retioebit 8t italiter efiedtv^ ^»vh 
debit ditionibus • Oppidis , Locis , Tcirts flc 
I>omintis,quaE fenet«fic tn pnieniiartim co/O- 
det • abfque ulla tuibatlone •inqutctatione ,di . 
lefleattt indirccle , quocunque demum mcdo 
iftfajec poflet accideic , intei qujc inteltigpntuc 
compKbendi Muoicipia. Fsgi « vici 6c fundi » 
fcriif^ pkoicics indc defcndens. ^c coi^J^- 
qtieoter aflivcifus dilltiSus Teiriictii Sylva- 
ciuceofif ^ 4it & omoia Domiria , Oppida , 
ArceS) Municipia , Pagi , Vici , fundus fclum. 
cjire campcBie , iidiSa Civitate & dinii^a 
SyJvarducenfi dependentia: Vibs & Marciiio* 
oatus BCi^rom ad ZcoYnam : Vibs & Baro- 
oatiis Biedz ; Ciuitas Trajefienns ad Mo- 
iam . fic iuriicli^io cjoGiem s qnemsdmo- 
dum eti^m ComtcJtos de Vtonlio^ff : Gra. 
vii , 6c Diiiuocu}4 dc Cuyck : HulAam 6e 
BallivtftiB Huldenfia , Scneichallatus ejuf. 
dem* ut tc SenercbalUHis Axeliac , (irus sd Ja. 
tus Mendionaic fic septeoutonale Kivi Gfi^' 
.1« : qiiemadmodum eiiam Fortalitia • qos 
pratdidi Domini Oidtnes in piaienti ponii. 
deiit in DLiuncuLaVV*enxs H alia quzcun- 
qoe Oppida , locaque, quz iretuerati Do^ 
snini ordines occup&nt in Brabaotia , Flan- 
dria & alibi , tnanebunt di£^oium Domino- 
KumOxdiAum \a onoibus iifdemquc iutibus & 

A ♦. pax> N S JrtictUiTMcii » 

ptnibas abfolatziurirciiQioiiis » Ciperioiitatit» 
abfque alla exceptione > atqae eodem modo , 
qaotenent F^ovindas Vnttas Bclgit« fobtii- 
telligendo qaod onme reiidaum didzditiaii- 
cul2e VVaefi«,exceptis jam diais Foctal tiis pe- 
Dcs Regem Hifpamaibro fit lemanfonim.Qaot 
attinet ad tiia membta Tianfimodina , nempc 
Falcpburgum Daeihemium ; c*Hertogentada > 
leOMnebunt in Statu in qao }n prj.fe]iti fc ha- 
bent ,^ & cafii quo difceptatio 8c controrerfia 
fuper iis oriaiar , caufi ift hxc remitietur ad 
Camcram Bipartiiam ,de qoa pofiea fiet mca- 
tioijnoidineut decidatur. 

4/iSubditi & Inqutlini DitioDom didl Do- 
mini Reg's 8c Ordinum , "bonam oronimode 
couerpondendam, anricttiamqac inotuam fer. 
vabunt , obltcerata mcmoriaofiienfarom» dan- 
nor£tmqt<e, antc hacprzbitaram , aoc infiido- 
Yum; potetunt quoquc ftequentarc & morari 
hi in illrru!!! , vice vei^ , Ditionibus , atqoc 
inibi fua negocia & ccmmetcia cxerccrc in 
omni fccuiitatc 1 tam maii fiumiiiibufqt:e aliis* 
qu^m terra. 

5, Navigationcs & negociationes in Orieii. 
talem 8c Occidentalem Indias , mano tencKan. 
tur » iuxta 5e fecandum foimam FriviIe|roitm 
catenuf haf^enas indultorum « aot adbociii* 
dulgendorum : atqoe ad horum ccrtitodl* 
Dcm (ecuritaremque faciet przfens hic Trada. 
tus , & Katificationes utrinquc eom In fiocn 
producendar. Continebuntur aotcm fub aoti 
ir.entiooato Tia^atu omnes poteftatcs » N** 
ttoncs 8e Popult , qaibufcum • com fitp^ didis 
D^minis Ordinit>us » aut Societatc , fivcO* 
fientali five Occidentali illoium nominc , iotn 
jin^i tes indultorum fibi Privileeioiuro * |pl* 
^ciriaaut confoedeiauo interce(&t: EtottaqpK 
fars , (alicct hoooxificcntiffimc mcmmaioi 

Doi&i* 00110115 Rex 9 flc prarpotentcs Domini Ordi* 
Ss xcipcaW^, perm%cbit in potiTeaiooe, gtw 
iitqac erufmofdi Dominiis, Vtbibus» Arciboi, 
Imimenttf , Commerciis & Teiris io O 
eotali dc Ocddentaa indiis , qoemadmodum 
iamioBrafilti, jDoaiforisAfiz, Afri^s, 
; Amfirtcs refpeaivi , velut didi Domioi 
ci8e Ordioes^ pnrdiat rcTpeaiv^ teotot , 
offideotqoci. ioter ifihzc fpeaitim compre- 
enfisLods , perLufiuoos ab snno 164^« 
■onuobOrdioibotademptis • imerceptu , 8( 
ccopacis; oompreiienfis ctiam Locis^ 90« 
fn Dominos Otdtnes pofihac fine inm* 
lioocaut dfeofa praBrcotis Ttaaatbs condn» 
fit WfAwt &*pofiiderei Erontquc Ptjife. 
HSooetatis » tsm Indiz Oticntalis, quam 
lcddcmafis Pioviiiciarom Vnitanim, ut 8e 
aioiftri, Majoics minotefqoe Officiarii , l/iU 
tcf, Nancolaiii , in aaaaU (crvitio huios ant' 
fiof Sorictatis exiftentcs , aot Qui illud reli- 
iKte: qoenniadmodum cttam illi, qniexttSl* 
djrnmdera teTpeaiv^ fervitia , lam in hifce 
•gionibus , qo^m in difiriau diaafumdna« 
im Sodemom , continusnt perfi^veraotqoe' 
i&oc , fle pofl hK ctiam poflent hnpendi , 
innc • Bt pctmanebuht libefiyabfque ulla mo- 
ilstfone 9 in omnibos Ditiooibos fitis fiib* 
mpetioootuqQc diaiDomioi RegisloEo- 
ops : Fotcroatitcm itctfacerc , negociari, 
lafque ftcqocotvc , ad ioftat aBotom hi}« . 
is Sratos idquilioorom. Dc cstero cbnvcn- 
001 fle fti^farom cft , ut Hifpani retioeant 
ns navi^ationcs , incunde<n modum * qua- 
«fdcm la Indiam Orientalem 10 prsieotia. 
mn tenent 9 nfijtpantque , tbrque facukate- 
Ots nlterios cnendcndi j qoa rationc vi. 
mm Incobe vmtamm i»tovtndarum tene<^ 
iiMtnc ahftlseK l fiseqaemstioDC locoiom ^ 

A s v^ 'Tf to ^ ArtkuUFscis 

qitc CaftdlinU ia ladiis OiieiitaUlMis pft- 
icnt* 

€, Qotnram vtih atttnet td Imfits Ood* 
dentales » Subditi 8c Inqtttlini - Rcgooriini » 
Yrovinciarum , Termamqiie commeaM»aio- 
nm Domincmim Kegis 9( Ordinam icTpe Ai- 
ik) abdjnebanc • caycbnntque fibi ^ Mavigi- 
tionibus > Negociitionibarque in omnibot Por- 
tubus 8c locis : Forttlitiit i Sttbulis mcidnuK 
inorom vd Caftellis intirafUt , tliilquc omni- 
boi ab ona vd altersm parte poilcmt $ lctli* 
cer 9 fubdici waedi^ Domini Rcgit Navigatio* 
ncm non inAituent > negocittionem non diri- 
gent , tdfortot locaqae i prcdi^it Dominis 
Ordioibot InCefU neque fiibdiri d^iaip Do- 
minojrom Otdionm talequid pcsfttbimt in 
Tortobos locinjoc » per diaom Donfinum ILe* 
gem rctentit ; ttqoc intcr loa pcr di£iotDo« 
iiunotOrdiiicsioJeiit, cenlcbomor ctitmlo- 
ct, qoae Lofitiniab Annoi64i. tdcmcruiit 
in BriGlii dtdis Dominls Ocdinibas \ qoemtd- 
modum 6c comprehenduntur inteictomittt 
tlit loct • quae in praEfentttrom poiGdcot» 
qoamdiu ills liierint fiib Lofitanis ^ tbiqiicco 
qobd prtrcedeos Articolus quidptta poflit de- 
xogtrc contcnto prtrlcntit. 

7« £t quia joftq » iongoqoc tempoiis fpi- 
cio opos eft ad commoncDdos cot , quiciirt 
pracdiftot limites cum viribat & ntvibot t. 
nint, ut tbomnibttt tdibot lioftiiitttis dcfi- 
itant > convcnmm cft , at f ai , intt^limitcs 
Trivilegii ante bac vii cominoationit coocedcn- 
di , noD tnte iniriom fomat » qotm mox tb 
tono h&x conclofionit prsfentit TraAaias» 
Quantom vcrb atcinet ad limitct Privilegii tn- 
tcliacab Ordinibos Gcileraliboi Soctctatili^ 
ditE Occidemalis indolti j tot vit continDttWns 
tdiuic iodolgcDdi » convcmiiin cft j ot ibidem Yti non prius mz habeatur , qutm ab espii a- 
ttooe tpcdil anDi ^ condufo , ut (bpra Trafia« 
tn , (iib intcUtgendo , li notiria anteiDcnnoiarar 
Jiads intia pizdiaos refpeaive limitef , in- 
^iumcnto publico hinc iode citius pervenerit» 
quod tooc , ab hota notitis , hofiilttai illis in 
lods teoeatui cci&rc} fed ti poft prsfaium fpa- 
dam anni aUt medii refpe^iv^ • intra ante di« 
^os limites jam di^^orum Privilcgiorum , ali- 
qtn a£lus ficftilitatis intervenerint , damm 
mox fine dilationc via reflitutioiH^ repaiabuii. 
tnt. 

8. Sub<fiti & Inguilini Ditiomim didorutn 
Dominonim Regts & Oidinum , ncgociantcs 
in huins aut iftorum Ditionibns , non tcnebun. 
tut peiiblvere giaviora juiiam onera 6c imppfi. 
tiones , quam ipiimet bojus aut iftoium pro- 
priiiefpc^v^ uibditi i in tamum ut inqut'ini 
& Subditi Voitaium Provinctaium iinc futtiti ' 
pcrnunfuiique ezempti a certa taxa viginti pci 
^ccntnm , aut etiam 6mili majoie vel minore* 
Vel aliaquavis impoBtione, >qu«m di^^psDo- 
sninos HirpaniarumRex , duraniibus duodc 
ccnnalibus induciis rctulit, autpoflhacdire- 
ae vel indireae intendcret referre , s^ prardi- 
fiisinqttilinis & fubdicis Provinciarum Vni^ 
taruin , vcl eofdem oneribus • fupta aut 
ampfius quam pcopiios fuos (ubditos gta- 
▼are. 

9. Pisnilifti Dpmini Rex 8c Ordtnes , non 
potetnm cxtra fiios refpe^iv^ limitcs ullas 
impofitiones autGabellas , proptci ingrcifum, 
cgiciTumve ,- ant alia commoda , latione bono- 
lum ifanfeuntium , aqua vel rerra percipeie. 

I a Subditi di^oium Doiiiinoiun) Regit 5e 
Ordioum, fiuentor^ecipioc^ i in Ditionibus - 
tamunius , qu^maltecius parris, amiquaim- 
niaahste Tclomoium, tnquoium illiqiiieta 

A 6 poC> 11 JrtUUUFMt^. 

pofleffione fuete > aatc imtium ffotuam bdB* 
coium. 

II. Freqoeoutio , Convei(«tio ficCoiiw 
mercta jatei lefpefttve Cobditos , oon potcsaac 
impediii. & fl qtnrpiamimpcdifneota coQtsn- 
gat inteivenire * eadem qoamodiii tcaficex 8c 
de fa^o (ubmovebantur. 

I z. Foft diem Conclofionit 8c K;iti£cadoiiit 
hujufcc rads cciTaie fKiet Kei paceptioiiem 
omnium Telooiorum ad Rbeonm Ac Mofaoiy 
qu« ant^ motus bcUicos fuerefiib jocii<Udio« 
ne & dariAu Vnitarum Ptovindaiom % fpe* 
ciatira etiam Telonium Zedandicam : la 
tantum utTcloaium iflud cxpaneSox Ma- 
jefiatis , neqnein Civitate Antverpieiifi » ne- 

2ue alibiperrolvetur i rubimellefta hac Con. 
itione , ut inos poft fupra didnm dicm ocdL 
oes ZeelandiaB vice veira.(ive redproce , inie 
onos fufcipiam 8c pafolTanc . primb & an^ 
omnia ab eodem ipib die > annuos reditut , qm 
ante annoro Z572« fiipcr di(ium Tdomnniv 
per modum HjpothccsB fuot imp^fiti » & 
in quoium propiietarii fc cedituQm perce* 
ptoies poffemone & perceptiooefaerant ant^ 
loitia ^zdiftoruni bcUoiom » qood jpsriteg 
pcsftabunt propxictaiiisliocom Cupradicbiani 
Tclonioium. 

13* Sai candtdum « five percodnm » 8c eia- 
botatum , tranfvedum ^ Proviociis Vnitis » in 
Ditiones prxdidc fiiae Maieiiatis • acccptahi« 
tur 8c admittetur ibidero non alioonere aut aU 
tiore impofitione » quam (aj crudom » lode 8e 
inelaboratum ; eadcm ratione fal eduAom^ 
pitiooibus didlai fuae Maiefiatis in Proviodsf 
Vnitai • admittetur & dtftrahetur vidlfim, non 
aIio»quam predidlorum Doffiiooium Oidiinm 
$al»gravimine. 
J4* riumco Scaldb i iit & Camlci coodiat 

t'Sa t^Ssa * Swyn , & alit otllt muitima * flumim 
Sc cantlibus didis rdpoodentit , cx ptite 
Doiniiioroffl Of<iinom « liabebttntm ocdma. 

15* Ntvei &roercef « liibcumcs deferen. 

tefVe Portua Flandiis reipeAive » fimilibitfl 

ommbiis impofitionibos , aliifqoe omnibas « 

tpbd |am diaom Dominom Regem cfic de- 

bcbam » eninty remancbom cravatar ; ac Ikk 

Dt OBcrccivc qox Scaldt » diififQC CanaUboSf 

fiiperiorc aniodo mentionatis • inict adlcen- 

dcodom defcendendumve refpe^ivc gravantor» 

, convenietorooe deindc intcr partcs relpc^ve 

' fiipcnria modirqoc aeqosfldoflim «rbqoc ejor* 

modi gf avaminum . 

ri. Givitates Hanfeaticat , omoefqoc illa- 
mmCives» Inqoiliiii & Tcrritorial^ » qoan- 
nmi adponAom Mavigationis , fle Ncgotit- 
tlonis in Htfpaniis , Rcgnis » Statibaiqocca* 
romdcm attinct , gaod»ont omnibos & iiA 
^cin lofibos , Eicmptioiubos » Immonitati- 
bos & Privil^s , qoc jper prsfentcm TraAa. 
toin itmt coDventa, vd loper qiabiis convemio 
pofibac fieri poilet, proptcr, 6c rc^Au fiibdl- 
tonim & inqoilinorumvniurom Provinciatom 
Belgti. Et reciproce diai Sobditi 8e Inqinfinl 
Trovinciarom Vnitaiom , gaodeboot omiuboa 
iii<lemlaribos,£iemptionibos,lmmooitatibos9 
Privilegiis & Capiiolitionibos • lam in cpniti* 
tacndit Confolibos io Civitatibas npmiiiario* 
libus vel msiitinv* Hifpaniaioma 6e alibi obi 
opns facf it ; ^am pro Meicatoribus 1 Kego- 
tioinm Gcftonbos « Navium PrsfcQls , Navi- 
cuiariis» aotaliter; Atqoecademomninora- 
tione quadiftaE CivitatesHaofeaticc ingcnc- 
lalt am pardctthri obtinociont ante bae aot 
pradicarant , vel obtincbont pradicabont- 
que dcinceps > in Sccoritatem , Bonum 9c* 
JxomoUQOtm Nii^gationis 8c Negotia* 

A 7 tionif 14 ArticHli T4cis 

tionii etrundem Civiutuna , Mercttonim i 
Ncgouomm Geftofam , Commillknotain* 
alioiumque qui iode depeodeflt. 

1 7. Prsterea Subditi & Inquilim Ditiomim 
diaoium Domindrum Ordinum gaudebunt 
etdem (ccutittte 8c libertite • in Ditiombas 
diai Domini Regis , qu« concefia ett fubdim 
Eegis Mignat giitanms uliimo Tr*aatu Pa- 
cia. atcanttqiiearticulisconveiitii>c»iii Cooaiie 

StabuU Caftiliar* 

1 8* Mentionatut Domimis Rcx qokm pn- 
mum debita cuf a piovidebit , nt boneftaloca 
ordinentur ad (epulturam Cadavetum , eorwn 
quos ex partc Dominornm OrdipoiD» wb obe- 
jdieoiia di^i RcgtJ, moii conting^- . 

19. Sabditi & Inquilini Didotium diai Dp. 
mini Regis.veoientes ad Ditiones dcTettts 19- 
plus diaotomDominorum Otdinum teoebon* 
tur refpeao publici exeicitiiReligionis tn oroni 
modcftia Te habere , abfqoe aUcujus lcaodak 
prxbitione , vctbis ^^t opeiibos 5 abfqoe nl- 
Itiis prolacione blafphemi» 5 idcmque obter ? a- 
bituf per Subditos & Inqalinos Ditionom di- 
aorum Domiooram Oidinum , venieniesad 
Dltiones Terrafqne fiiac Ma jeftatis, 

2 o. Mon poterunt Mercatorum ^ M»^W^ 
tum NaviumiFufldorom eiploratororo,Homi- 
num Naaticorum , Navcs , Mercimonia , Pto- 
mercalia, aliaqce Bona ad inospertineotiatn- 
commodari aut anefto includi, fiye vt mandaii 
cojurpiam generalisaut particolaris , fivc qoa- 
cumqae de cattflTa Belli , aataliter , immb ne 
quldem fnb praitextu ifts rattone Dino«escon- 
feiv^indi & defendendi ; inter facctimen m» 
inielligontur camp rebendi manoum injeaio- 
nes aut arrefta Inftidc , quc yia ordtnatia . ex 
caufTa debiti , propnafom obligationam, |egi. 
tiffioramqtieiiumconuaaottm, commiconira 

quo0 9m pi«dia« roaDnam |inicaioiies fuefioc 
iimitiiae j qna oocaiioiie pxoceffiis form^bitur. 
m conliietijdioiseft , fecQiidain Rndodein & 
JEquum. 

ai. Ab utnqoeparte pari mimcro, certi 
lodiccf depotabuotarr modd formaqoe Came- 
«« Btpardur , (|tii refidebum in Belgit Provin. 
.01$. taltbuslocis, otconveflietors idquepet 
▼ices , nonc fub difliiau unius » qunc alierios • 
nti fuefitper cofliennim mumnm coovemum: 
Qm oriiurqae jpartis lodices juxts Commif. 
fioacra Inftiadionemque iilis dandam , fopec 
iipiam jufamentumprsftabunt, juxu ibrmn- 
Itno quafldim , qus fn iftum finem concipie. 
tnr i Partibos 5 coram 8e infpeaionem habe* 
buntloper Negotiatioaibui Inquilinorum di. 
aaimn Frovinciaram Belgii, fuper oneribus 
& ifflpofiuonibos quibus de paite una Se alters 
mei ces gravabumor : Quod fi didi ludicesani. 
madvertant hincautinde » vel etiam utrinque 
neri aiiquem exccilttm , eidem normam 8c 
nodufn ponent. Prcterea diai lodic^ exa* 
ninabont qusftiones fupcf non ezecutione 
l»josTfsaatosemergCnres; qQemadmodoiii 
qooqoe Comtaventiones ejufdem , qustem* 
poie locoqoe fuis po£fent «toiiri , um in Ke- 
giooibas prdpinqoia» quam in longedifiitik 
sbjonaifqocRegnis, Rcgionibus , Pi dvindis 
Infulifqne in Europa $ difponCntqoc ftiper iflis 
fommarie & de plano ac fingula proiit man- 
mecon£oimia & conlemanea huic Traaatoi 
videbuncur, dccident. ScflteotisB aotcm & 
Dtfpdfiiioncs eoiundem loditom exccotioni 
mandabuntut per laikfii ordinarior loci in 
qoocontravcntiofaaa ftieuc, Vel etiam comra 
pctfbnas conttavcnieodaro,proat ex occafione 
flcienata talcquid judicabitur ,expedire: Por« 
10 pc«<fidi ludicei Oidinaiii ncqoaqaam po- 

terunt %6 JbiicuUFacis 

teiuht efle m colpa ant defedo » qaa ntflv 
di£U executio pec fe > aot atiot fiat • repmbft- 
toique Conttav«atio iotra rpatiam (exfncfl* 
fium^ poftqnam ptsdt^ ludice^OtcfiiiaiiHiM- 
lim requtiiti. 

22. Si- remefltic St Indieia i|in^im lati 
fiieriot in peiibiMs divetliiam paitsomiMMi 
defiBfiCat ». fiveln materia Civifi aut Crimiiial^ 
ifihjtc executiooi miodail oon potenuit coatrt 
petfonis coodemnatoiQm.vel iniUofmi» booa: 
Beque concedentut litters ulisReprcfiUoinai* 
nib cum cognitione cauGc* atquc io cafibos pci 
liCges fic Confiitationef impeiiaks penm^ 
^9 9 Sc fecundom oidinem pec Ulu fi9&dm 
ptum. 

2). NonlictmmeiitappelIeie«iiiiiue*iBOk 
rartiaPortnbos, Sinabus«lleceptibiis8c)^ 
vium ftationibus » oni intlteriat Oitionibiii, 
Navibus , Milite armato rnumeto» qoi ponc 
poftt^fiifpicionem , abfque«vcma 8e permiiii 
Olius cui rubfiint didi Poitus » Sinos , Reoe- 
Ptus & Nivium Stariones nifi fbtte vi tcmpe* 
fiaris qoisillnc impelleretQC, vel neceffitaie 
cogetetuc , in oidine ad dcclintndwm peiinls 
maiis.. . 

24. li|ifl oMom bona fiint injete manBp» 
fiintque connfcata occafionc ^w intnimmo- 
foumbeHtcomm,awcommlisrcdef, <|uiqQe 
lus iliorum acquifiverunt t gandetont tifilcm 
bonis, 8c propria cen mtvaca aotliofitatc pof- 
(effioncm eomndem adtbont, viitnte 6e v%oie 
faujus TraAatns s abfqnc co m illis opos fit re* 
coifii ad ludicem $ non obAantibus omaibai 
tncorpocattonibus fHci , oppigneraiioiiifaDS » 
colUtisDonif,Traiaiibas,ConvfttcioBibiis 8e 
Tranfadionifaas ; qi^bufcamqnc &cimiKiaiiiN 
nibns ioleitis di Ais Tranfaaionibos , adeiclii* 
deodiim pro i^acic iMiil I CM id 9i0i iftiise 

opoctc» opoftec debem^) <^eveaiie,bnnnia^i]C dcfingo- 

U Bona & jara»quar juita piacicntemTiaaauini 

icdproci ciuDt icfittnta , vel debcbnnt refttmi 

andquU primif^i Froptietaritt^coruai Hacrcdi^ 

bus,aut A^ioncm habcniibus poteruntper di« 

aos Propiietariosdivcndi, nuIUfpecialivcnia^ 

cofl&oiuve particulari ad id ncceffis ; 6c confe- 

qncitter Proprictarii Redituum , qui cx patte 

Pifct. iDlocnmvenditotum Bon<^rum fucrint 

cooOitoitsqucmadnnodum etiam Reditus & A- 

^oncs conUitucz ad onus Fifcontm refpcdivei 

poternnt difponere fuper pioprictatc coran- 

dem . via venditioots aut alia ^tamquam dc aliif 

propiiis fuis Bonis. 

a 5. Quod ipfttm qnoqne locom liabeBlt > !■ 
WiKtatcm Hxredum defitndi pomini Oilid» 
ioi,Tiiodpis Artttfionenfium,etiam quoad jo* 
la quz habcnt in Salinas in Comicatn Bnrgufl» 
diar»quaEipGsreftituentur & letinquentnrcuni 
Sylvis inde dependentibus » in quaotum noa 
coodabit cx illis cfle cmptum (k folntqro cz 
parte dtftae Sux Majeftatis. \ 

ztf.lntci qu2 etiam comprebendi intelliguiw 
tur rcIiqoJ Bona Sclura in Comitatu Buigundi^ 
6cCluru]efii:8e quidquld juxta Tt^^atum dc 
novo Aprilis , Anno millefimo lexccntcfimo 
oonOfBcfeprimolanuariiiAnno millcfimo fex- 
ceatefimo dccimo , rc(pe£^ivc necdum cft re* 
flitmumfbona fide quamprimum qsoad omnia 
rcititactuc rioprictaiiis,iproruro h«redibos»aut 
illonim, A fiioncm duplici ex patte habenribus. 
z7.Qocmadmodum idcntidem intei ifiain* 
tclliguntur compiehendi Bona & luta , qust 
poft expirationcm duodjpcenoalium Inducia- 
t«m,vigbrc fententic Supremi Cencilii Mcch- 
liiuenfis , in prx)udtcinm Fifci, funt adjudica. 
ta defbndo Comiti lohannt Nafibvlo i anc 
quacuoiqae alia latiooe « qua jam diftusCo- 

mes mefl poflefliobem eoruiideni acqoiGvic* 
bufcunqurin lods , piitibus , aut Domioiis i 
eadem adjudicata Bona & lura fita , aut mk 
quamcunque pofliiit efle poflefla : Qqz kii- 
tentia virtute hujus Traditus , eft , &l)abcbi. 
tur tanquam non prol2ta , aliaque quarcumqae 
impecrata pofleffio , ut fi>p» > cenlcbtiui aa- 
aallita. 

2 8. Quod aotem attinet ad procefliim vel 
cauiam Chaftel-Belinenfem • intentatam (A 
Titam defun^i Domini Frindpts ATaufionefr- 
fium » ante fuprcmum Conctlium Mcdiliniciw 
(c . contra Frocuntorem Generalem 6i&i Do- 
jnini Regisj qtiandoquidem dt£^a Caufasoa 
erat terminata intra annum abinftaniia. qus 
b iJIa erat fa^a » qoemaddiodum fucrat pro» 
mifium 14. Articulo duodecenoalitim lododi. 
ruiB, convemom eft 1 ut fiiim ^ Condafiooe 
& Ratificatione hnjus Tia^tus» Fifcos iHMni* 
ncTuz Mijefiitis • aut cnjufcumqMe deiruin 
nomine tile quid ftftom fiiifle poflet. cfftBivt 
Gvc reiliter defiftat ab ommbos U. fi ngufis 
bonis in prardi^a cau(a poftulatis ; pet quem- 
cumque & quocumque juie eidem Fofleoi 
poflideri. Renunciibit qooque nomine atque 
ex paire, ut (upra, omnibus a£lionibus 8c pr» 
tenfionibos^ quis prxdi£kus Fifcusin jaro dida 
bonaaliquo mcdo babcre poflet.vel prxteode» 
re^ ut teilitet atque de fado queint rccopari, 
ioque liberam & pleoam capi pofleflionem \ 
moderno Araufionenfium fiincipe, efnshx* 
.redibusSucce{roribus.aut adionem habcnctbus. 
mox i Conciufiohe & Ratificaiione hojos 
Tra£latos 1 virioteejufdem • 6c abfque lecnifii 
ad ludtcenwea conditiooe . ot fiaAof pcrccpdt 
& confumpti, cum oneribus eoromdem,iirque 
10 diem conclufionis luijiis Traftatns » cedaoc 
10 utiiitatein Fiici. ** 

Z9» Si z^ Si <]uibi]iilim in lods difficQltas orii. 

Wt > ftt^ reftjtiifjoiie Booorafn & lurimn » 

quae reahmtoiil lepeiientur obnozia; lodes 

lod, fine diljtiooe , refiitunonem «d e&dum 

rediget» ^aqoe procedet breviflima , neqiic 

fub praetextQ non fbluts fbmmz f ipitajis , aut 

aliter» reflttutid pctem difletii. 

^ sa Subditi 6c ioijuiliiii Vnitanim Provfa* 

danim » poteruoc nbiyis tn Ditionibus fub Im* 

peiio memorari Domioi Regis iitis , pri opera 

uKnm Advocaiormn, FiocQratorum. Notario» 

ram, Solicitatorum 8c Executorom.ac bonum 

tpfis videbitur;iii quem edam finem iidem 

dcligeator pcr ludices Ordihaiiot ,ubi necefium 

fiierit, aique ipfi judices fuerint icquifiti* Re* 

cipiDc^ Inquilini & Subdiridiai DominiRe. 

gjisvementes ad Ditiones prafatorum Domi- 

noiam Ordinum»eodem bcnefidofhicntar. 

3 r • Si Fifiau vendi )o(ibrit ab aiia vd altcn 
pattebona qmepiam fibi applicata , eoium» ad 

3UOS ilJa vi^e 8c viimte pi«reniis Tiaaatus 
:bem •peitineie , tenebuotut cfie cQAtemi 
cnm inteiefle prerii > juxtaiarionem nnmmi 
16. oc (oiurionem inde fingulis annispeid- 
^ant» ez indufiria illbram , qui ptzdida bona 
poffident ; aliasliberam illis erit conftigeie ad 
ffindum & hxreditatem venditam , cum in- 
tdle^ ^quod in locom bonorum <fiftia£loram« 
reditanm redemptoram • vel Somfms Opi- 
talis eorandem, per» & nomine refpedivi 
Fifcbrum expedientur littetc patentes in uri- 
litatcm Propriecariorum , eorum hsredum, 
▼el a£Honem habenriom \ quae iUis feiviem 
ad demonflmionero decUraoiiam , juxta for. 
mara Traftatns » cum aflignarione foturionis 
annoac in Receptorem. rediraum Piovinciz , in 
qoa venditio vci ledemprio fiierit fada j qd 
Rcceptoc in illis oomiiubinic 9 computabitui. 

quc a^ AmmurMea 

^QepictiMii]uit4 , vd cam rcT^aa ^4 pd- 
mtiii ven&Mem pobllc^ • «el alitci Icptm 
faAam} cujus t editus pnoH» inniii cedet,aiiM 
UBoadieCoDdafioiiis & RatUicadoiiii pcs- 
ieotis Tta^tos. 

32. Veruoi ii picdifts ycndidoiies fate 
f oerint vla iudiciiria , pio U^idis & lepiiaiui 
debitis eonmi,ad <|aos przdida booa ame coo» 
fifcatioacBi rolebant peirioeie, libeium crit il- 
]is,veleonHn boefedibus, & adioneiD habcott» 
bus » iJla pei lemdttm fibi vendicaie iotia aiw 
nuo) unum pietium peiiblvendo , coropiiia 
fumpto \ diepracicntuTiaaatas \ poftaifcs 
tempoiis exptrationcm iidem non ampliiis sd* 
mittenturypiardi^fqnerctiado & rcdenipiio- 
ne per iUos fa£^is • jioieraot roper iis dKpone» 
ie* pioat booum ipus vidcbitui ,, nulla altciiiis 
benieficu iaipcuarione ad;d ncceflaiia. 

% 3. Non (iib imeUtgitoi tamen ptardiaia re> 
tra^bm locus diri in cdibos fitis in nibibiK, 
nimis caib ifta occafione divendids /ob ingcat 
iacaaamodum & notabSle damnum , qood 
Ketraheates five Acqoifitoicsciarinodi peic»- 
peieot » larioncmatationnm 8c repararionnai 
qucindiOkisadibospotaiileataccidifle, qiia« 
lum liquidatio longa mmis *Sc diffidbs nicritb 
venfeii poteft 1 debctqoe. 

34. Quanrom veib attinet ad rcpa r aiionci 
8c meitoiariones ftdas io aliis boois divendi- 
ris , quoram redemprio eft peimifla s fi IIU 
praEteodumur» iodiccs otdioarii cum crgnittA. 
necaafB lus dicent , remaaentibos fiio^s St 
bctcditatibus oppignoiatis pio Samma • ie- 
cundum quam melioiatlooes liquidabiiiitiir 1 
liberum tamen ea propter non eritprariatis 
Bmptoribui uti jure ELetcntionis • ntindcro» 
lodbnem & fatisAAionemconlcqaamar. 

i 5 . Omnia bona & iBia fikmio invohisa« 

Mobiis» l(iibau,Imm9bilia,Rfiditiii|^aionefl»Dcbiu» 
^iedit» » alii<|pie«.<)aibHS fiiciii nianaf non in« 
ecem oun debita caurs cogmrione, ante dtem 
•oochilioius & RaoficiCtooishoiiisTtadatiify 
(oiaiiebimt in pleoa 8c libet i difpofitioflePro. 
detanofmn» cocmndem hcredttm, mt «Aio* 
eoi habentlaai»4Rira orooibiii fmftibti$,iedi« 
bin,'pfovcndbiif*& otilitatibuti ilii etiam qin 
ccdifta BMt 8c lura cels?etint« neqoe eonmi 
Mredesnonpotcftincpropterea i xCfpeAiyi 
iiosmolcftaii , fed Ptopnecarii^illonim hxre* 
ies»nili|shabcittes, refpe^ eommdem ha* 
cfaam AAioncm concxa qoemcnmqiie • udu 
IQiai pfo Bojiis piopiiis* 

3(. Axboces czue poA diem conclofionifl 
niosTxaaatiis > H qaceodemdieadhDcfne- 
imfupei fiindo , uti etiam Axborei vendits » 
fOL pctdido dlc nondum fiierim cxfaB,cedem> 
emaoebitncqttc apod Pxo»rietatios • nonob^ 
^vencKaoncnas» sbfqnepeilblncione^ 
■UtMptetU. 

3^* Fra£bis,Xxicationes>Emphytea|ef 8e 
irorenms Dominioi^m, Ditioaom , Decima» 
-^»Pif€uioooro,Adiam,Redin]nm,altoram- 
ioc bonorom emolomema , cpz fecondom 
ponc Traaatmn » debebunt refiitni » cefla poft 
tiem conclofionis hajns Tiaaatai. manebant, 
totam annom peoes Propitetatios » eorsRi 
isrcdei,auc aaionem babentes. 

3t. Locationes Bonoium • Filcoapplicato- 
Qai,anootatoiiim4«> (^oantumvis in pluriinoe 
nnosinits fiictinc lexpurabuot cam annocon- 
•luiioais hn)usTraaatus,(econdum coofuetudt» 
lem locomm refpeaivi , in qcnbas difta Bona 
oerintntai locatiooefqoe qoc cellerint poft 
3>emconclnfionif huitn Traaatns, uti diaom 
Bft, folvenmr Propriecniis^ com intellean \ fi 
^Juxidiii aotCondaaocBonorom pcoacae- 

ttone ir Artiatli PMk 

tiooe acceflioiievej^iiii aimi • (ampnis sBqBOff 
ftceitt , Qt iidem fiimptiit per Pioprietaciet 
Viiiadis tefiindantiir • Kcaiiduin conliiefod^ 
neni # aot ptudeadain Iiidicis lod 9 in qnodH 
fta boa> ftieniit fita. 

S9. VendttioFiftoappficaioniflaanootaco» 
mmqne Booorum fada poft conclnfioacni 
Traftanii » habebitar pto nulla 8e non ftfta | 
quemadmodum etiam vendido hCtt ante jam 
didam conclofionem, comracooTendoncs anl 
pada, USUcam qaibQfdamiitbibiitinpenU 
culari. 

40. Domnt pilvatoniiil refiitntaB» «le' 

ffitnendc jnxta fiatmam Tradatns , l ec ip rocfe 

non potemnt militari pisfidio ant nmbmnnn- 

qne modia ,aliter aut ampliot ftaTai^qiiam dn- 

. mnt alicmim loquilinoium parb conmtionti. 

4?. Nemo UDint aut aliefiot pactit diteAi 
?el indirefti permotatione habitadonb fisi 
impediemr, folutis iuiibnt illoc fpedantibaf: ae 
B aliqua impedimenta poft Tta&atom ptcflia 
fuerint ,protinus aoiovebQntttr. 

42. Simonidoaesqucpiamj vdOpenpci- 

blica ab uoa aut altera parte t com conienfii 8e 

' aodoritate Soperiorum » fiienm fafta in locit » 

2i]orum leftimdo per pr«ientem Ttadamn 
eri debet } Proprietarii <oinmdem len c Uinmi 
efle contenti prcdo sftimadoiiis » qoc pci In* 
iRces ordinarios fict, tam de diAit lods » (pam 
de jurifilidione quam bdiem . nifipanctmtet 
iefe fii^r iis placid^ convenirent } qnemedoBO. 
dum ettam fadsfadio fiet ptopiietatfis Bono» 
lam in Munitiones, Opera foboca, aot loca Pia 
applicatorum. 

4 } . Qood atdnet ad Bona Ecclefianim,CQl- 
Jeglorom , 8c aliorompioromloconim , fita in 
f roviociis Vniris , qoomembra erantdepcn- 
deoda ab Ecdefiis, Beoefidis 8c Colleciia, qnn 

fub- jXiffam-BelgieA, tiher OBavus. 13 
>ftiDC nutiii dc iniperio difti Doirini Regif, 
ndc|tnd ante conclDfionetn prxfemisTkidia- 
is non fiieiic cMveoditum , iildeni r^ddetuc 6e 
;ll]tiietin,venieDtque in polTeffionem eorum* 
sm enam propria Aufioritate, abfqj idinini. 
do Itidicis, at iftboc giudeant & utantur, fine 
otellateniper-eodirpeiiendi» quemadmodum 
iclbperiusdiflum eil. Veium Bona qu«di- 
x«Aa fuerim aoteprsfatum tcmpus, vel dita 
niblutionem ab Ordinibus Cujufpiam de Pro- 
tndis , Reditus pretii quotannis ipiis perfol- 
rentnt > ad calculum nummi decimifexti , i 
REOvinda quae di Aam venditionem inilitueric* 
ur prcfata bona infolutionem dederit; talique 
|tiani ratione al!ignabuntur« ut propterea pof- 
int efle extra curas : idem fiet & obietvabitut 
Iz parte di^ Domtni Regis. 

^4.. Qaod attinet ad FtaiienfioDes 8c Inter- 
^(Tationes quas Domtnus Princeps Auriacut 
pofiet habere , reipedu quotumdam bonorum 
qpx non habet in pofleflione , ea fuper conve- 
niecur pei4cparatum Tradatam^ad farisfaftio- 
nem memorati Domini Principis Araufionen. 
fiam : Quintum vero attinet ad Bona aliofque 
efiedus , qooium prxdi^us Piinceps babet 
pofieniioiiem Privilegto 8c indulto fai^pe dr&o-r 
ram Dominorum Ordinum Oeneraltum in 
BaJlivatu Prcfedurc HuIOenfii & alibi,qaora 
DOn ita pridem ik prardidis Dominis Ordi nibus 
confirmationem efi adeptus,Omniaiftfa«c Bo- 
lia eidem abfolut^ in plena Proprietate fnbe- 
runt , in fui ipfius uriiitstem/bxredQm fic fuc* 
ceflorum , vel a^liooem habentinm ; ita ut nihil 
ioprardi^a bona poflfit prziendi vjrtute quo- 
iumdam articulorum prsfentis Tradatus. 

4S. Quantum ad ccrta alta quzpiam pun^a 
*uinet » qux prxter contentum przcedemis 
tinculi , fcpaiatim fantua^ta 8c conventa 

fignata- «4 Artict$UP4idt, 

iignitaQac diftin^s duabus (criptinit» cjiunHi 

uni cft oe oftivo lanuarii $ alccrt de vigcfimo 

lepdmo Decenhb. 1647. pro * & nomioe <fiAi 

'Doirinipiiocipis Auriaci : pr«<SAaB lcripcimry 

& omneeaKuindeni conteotom,efie£tnm (bt« 

fientaryConfiTmabuntor, peificientnr , cUbon- 

turqueeieCutioniCecuodam .fbtmam 8c teoo- 

zem (uuqti» nec plus nec minus qoani fi cmida 

diAa pun^ in geneiati,8t nnumquodqiieino- 

runrin particuUrt > de veibo ad verbom eficMt 

praBfenti tradatu) infectt , non obftantibasai- 

jiiicumque |enetis ClaofiiUshuicTcadatniia 

hoccontraiiis» quibos inteUigitot dcrogati,e&- 

qne ezprefle derogaoim per przieotem artio»» 

lum: quaecIauTuls » intmtu conteriti didafom 

duartim Ceripturarum, fiint » & habebamiir pco 

non fadis aut adje£^is« ne^; raiione earandems 

efic Aus,peifedio , & execuuo fiipra (fidatm 

duatnmftripuiranim de Odavo* lamuriiAe 

vigefimo (eptimo Pecembiis 1647. potcrii 

impediri» autquopiammododifieriL 

4^. li qnibus Bona Filco applicata debeot se* 
ftitui 9 non tenebuntor folvetc in (olutom tefi- 
duom Reditnum » Onerum , qnotannb afieAa* 
torum Scaffigoatoram in eadenU>ona pto tem- 
potequoitsnongavififiicte» 8c fipropteiea 
feliciteotur & inqnietentur I paite ona ant al- 
teta.remittenrar ut abfi)Ioti.?orro obi notadnoi 
leperietur, quod oroniacujurpiam bona » fmm 
aut aiterius parrisjberint Fiico appUcata ant an- 
notata » in tantom ot tilis quit noUa inedia i«* 
rinoerir e quibus interefl*e & re(fitus ceflbs^po* 
tniflet duraote Confifcarione aut Annotattoae 
perfolvere , idem non (blum eutlibei 8c !«• 
munis ab oneribns realtbus 8c Rediribos >|inni 
huncTra6^atom,verameuam ab Oneribm 
HeraUbus & perfbnalibus Redituom &iiri 
ru quae duraote di^ tcinporU Q^atio #7- Nihil ed«(n potcrii prctendi inbont 
▼cndita auc convemi , in oidine ad jg^emtio. 
ncm «ut rc^gcraaonem . pwtwqurminet 

^*"*~r»"«»°'<Jific«« , ad qoi poflcflb- 
»cs fe obliproat , per Tr«a«ui ci fupcr faaot 
cum pcnfionibus Pecanitrum nometaurum, fi 
qtOB talcs inrervenerim, joxra computum quoi 
^ ntunmi Otcimi Sexti , B^ruprl. 

-4«; S«memi«lit«debonisacjuribasFifcd 
applicanf » cnm pactihut (ivetdTcrfariis qui 
cognoycninc ludices, & legiiime fiint dcfeofi. 
zatxbabebuntnr , nec coademntd tdmittentur 
•d cootrtdicendum i]ltS) m(t vit ordiutria 
^ 4P-DiaufDominosReirefi£ott &iettttn- 
mt ommbns Pictcafiombttf* Redimeodo 
ant Bsnndictndo , tliifqoeomoibus jotibat 8c 
3Piattenfionibos,quts poflet btbere lut prarten- 
itetc tliqoo modo fuper ci^^iiatc Grtvia, Ditiun- 
cula deOiyck , illios «ppeninentlis.ac depen- 
4ent]tf»tmiqQo Btronttu Brtbtnri».^ tntc hic 
m pignus tetearisll dcfunOoDomino Piindpc 
rAniitco, cuios opptgnorationis rcdcmptio ctf. 
fttt eft ttquc in Proprictttem convsrfa, trtnfla. 
Uqaeio ouhtacem dcfbnai Domioi Piinr ipif 
Mtonnt McofeDccomb.^ i6ii.perOomioof 
OrdinesGcnettlct Vniri Bclgii.tanqotm fupra- 
mamlurifdiaioncm habcmctin jam antc di- 
ttam Civitatcm Gravienfem , Ditiuncolam dc 
Cuyck , juzta & fccuodum formam littcrarom 
pttentinm ctfoperexpedittrum ; victmecohit 
converfiooif 5c ceffionis,d>aus DominutPiin- 
cepf Aoritcus inpntftnu , H»cdes.& Succef- 
forcs C)us ant&aipncm habentesia^ perpetuum 
gtadcbom plenaf& abfoiutt Propri^taic dia* 
Civittfis 8c Dtrioncolc Coyck , com omnibus 
id pcrtioentiis 6c dcpeodentiif . 

50. Refignat 8e rcnunciat ptritcr pratfatos 

Doniffiif Acz> omjsibns & fingulis joribns 8c 

! • . • B Pix« 24 AttieuU PMck 

naBtendoDibas , tana FropricMtis» CeffiooB* 

giam aliti,quas altquo nuMopoflct pr^codert 
p« Cmtatetiit Comitatumy & Domtiuttiiu 
lAdpt » fupcr quanior Faroedas aKaqoe fara 
ifthtte rpe£lantia • quemadfDodiim ecitm (bpa 
CivKaces ScDomioiaBiveiaeriMm ficqioppeo- 
burgum i aliarqae p rsteDUones , in» U eomn 
quemcumque deoium ilUe efle po&m • nt rea* 
riter^defa&o in perpetuuti) queam perma* 
nere apud di£lnmDominam Frindpem Anria. 
cum,cjus harredes 8c Soccefloref ,ant a Aiooem 
habcntes,inpletto Proprietttis jare , (eomdnm 
littefss Donationis 8c Inveftitutac CatoliQtfiiii 
imperatoris » dc die 3 . Novemb. i $46. ^c ini- 
tam poftea Tran&dioAeni inter Comitem^ 
Boranom , 5c Conoitem TecMeiiborgenftm de 
dte I $ .Maitii i ; 4*-& noviflime juiRa Ceffiop 
nem ca fopcr Ta&am Meofc Ho«e«bri i sjt^ 
qoam pr«dtdos Domtnos Rcc , in^omm^ 
ipfiimpofletconccmere,conficmanCy 6ccoa- 
finntt per prcientem Traftamm. 

f r.Di&iDomioi Aez 8cOrdincs,depwdbQiit 
qiHlibet in fiia fiJrifciiaioneOlliciafios Bc Ma- 
pftritiis ad admfotfttatiooem ttdlitt* » 81 td 
r^ittcs.inVibibns U loei»muilidoribcis,c|D« 
perpnlcfltero TnQatom xttttnt debem Pio» 
prictariiSj in eddine nt ;gtudeam iifllem. 

5 2. Sopeilor pacs iive menibra Geldiic fm. 
mmabitnc cnm ioo «ooiiralenie ; 8c caib qoo 
convenire non daremc ibpcr K qn i ftkmh , ms 
iHt xsmitictar td aaoficiAm Bipaniiam , m 

imrt ^rnfMtefcs «:paft Coodnfiontm ac ImU 
ficaiionem TrttAaws^ddiidedrcidttm. 

Si- Dia«t Domtnas Rex^Migac irefibaim 
adproeovarionemConrimatlontt . ^obfervi. 
doni»NcutraIittdi,AnddttflrBc boncvkifMo. 
tts ex psrteSotrCarlncc Kf^'eAtris 8c lnipcm. 
com didis Doi#dsOrdi«bas(«dqaam( ~ 
Hi^ano-l^ieA. Liier OSUvm. xy 
ladonein & obreivatiooem prsdiai Domiiil 

_ rdiD»«aproci piriier fe oBligtnt,reqaettir! 

3«e fufftt eoconfirmariosi» c«ftreat Malcft. 

nitra f^ttium doorum menfiam, tx pme vero 

Xnijpeni imiaannQmji Conctofionc & Rauii. 

«attione prxfentla Tiaaatus. 
^ ^^lJ^ «noWlea Fifco appficatx 8c fradat 

<9H ceflennt ime Condufiodem hujus Traaa. 

tMMS, «ooroniieflitttdoneeronttmmunes. 
5 5 . AaKmes Remm Mobifiam qoc per pcc. 

SSS??""??* ^*S«" » * Ordines-^ine 
xwMff» tn ntilitatem patticolarinm Debitorum 
ttitecoiiclafioaem prcfentb Ttaaatos . utiia- 
^Kienaaebontextinaz. - 

v5^« ^*"P«» Vwi floMt dorante Bello . ia. 
rtoando tb Anno 1567. ufque ad Anrpiciun& 
^aoaecomtimm Induaaram , quemadmodum 
^Sff™^ , qqod iaterceffitaberfpiratio- 
ne a^fom mduciarom , uTque ad condufio- 
Dcm Hoitis Traaatus» non computabitur ad 
«laitd QiB , iftbpc medio , datnnom cuipiam, aut 
aliterinprcjadidttm. r » * 

57- Jjqui petjdenteBcno fe receperam lo 
i?'*i^2'"*'" ' «wm gattdcbuht fiuaibus 
SS^^Jy^K.' Pwcwntque liabitare ubi bo. 
ooniipfisvidd>itar, immo integrum eiitiif- 
demadaiiiMQartta DomidHa redire , ad dc- 
geadmii iftic in omni fecutitate , fervando 
icges Regioms , in tantum utrefpeau Habita. 
tiooufq^m wrofibet fijterint) illoram Bonis 
injicl «««1« neutiquam poflint, vd ipfi eoiun- 
*aeni-aio pnvan^ 

5«. Nonjcebit oHaFortaJitia de novocx- 

were in Be^o , nec ab una vd altera pacte % 

m oec Caiiales vd foflas novas ducete ,pec 

qoas dteiotra Pars poflet oflendi, rcpiimi, vel 

iverti« 

S^ Domiai Lioec ccu Domus Naffovica.uti 

B z etiam iS / Artfculi Tacis 

etiim Tohannet Albeittis Comes SokncBflit. 
Gubermtor Traje^ad Mofam , noa poterant 
folidtari aut moleftari tn Fetfoms tc Bodl 
fuis 9 proptei uUadebita conuafta pci defoa- 
Aum Domioum Friocipem AnriaauD ib 
Anno 1567. ufquetdobitiimeJQs: necptob 
ptei-uUa debita ceffa pendente nunaQro uje- 
£tione & tnnotatione bonotum 9 qMiiiileB 
erant gravata. 

60. Si fcootiaventio quacpiam aqt violido 
liujos Tradatas > pet Ftivatot <|aofpiaoL^ 
contigerit > abfquemandatodiAorumOoai|> 
norum Regisaut Ordinum • damoam tepaci. 
intai eodem loco in qao Contravehiio «xide> 
rit, ii infiaftoiet imercipiantiic » rd ciiaiii 
in Ibco eoiondem domidlii > in taotom ot 
sullibi piaeteiea pet(ecutioni 9^ inflanttistpCb- 
nim Coipora vel Bona futura (int obnoiitt 
quocum<|ue demum modo > nec libemmid- 
turaque lUis fiietic veoireadAima , veilUft> 
mionem Pacis > ea de canfa ; fedbene pcnniil 
ItimcritinafudeQegatc nunifeftae lalKnix, 
profpiceie fijbi t, «t mocis eft , per liciecis Re* 
toxlionum vel via R.epixfaIioiom. 

6 1 • Omnes Exliariedationes • 6c Dlfpofi- 
tiones fa^baeio odium BeUi, funt dedmtf 
nullae , & habeotui pro Infcdis s «tqoe iacci 
£xhxcedationes faaasio.odiam Bclfi, ccn* 
ientur comprehendi Ulac quz accideninc pi» 
pter aUqoas caufas > i qtnbasBeUnoa ori * ' 
trahiti vel quz inde dependent. 
^ tfz. Subditi 8c Inquilini I>iii/oniim 
tioQatorom DominorumAegisflc-«idiimm-«a 
ciijofcumqoe U (int qaalitatis «k coadiit» 
nis # declarsti font , capaces sd iibiiiiii> 
^em fuccedendum , tam ex TeAametMo* 
quani ab inteftato » /econdum confiieosA' 
AesiQporam ; dc fi iliqii* Sac^ffioocsMii lac ceflerint hajns auc iaitis Pactis inco. 
is » 8c dfdem maiiu tcnebnntuj & coDfetva-! 
>ami]r. 

^5. Oinnci CaptivilureBelli. mrinqn<L-> 
rdaxabuntur . abfqncalicijjus lytii pei^luiio. 
oc , finc diflindioDe tcI lefeivationcCapti* 
rorum qui ciua BelgiuRi ftipcndia menicrbnt; 
Itibqiie aiiis signis 8c Vexillis quim dtaocuiii 
E>oiiutimm Ordionm militarunt. 

64.. Solutio infolncarnm debitarnmqnc^ 
CoDtribatioDum , qus temporc concluuoius 
hojus Traaatus roIycBdx fiiperexint , refpc- 
du rerfonarum U Bonornm unius Sc alcciius 
panis ad normim rcducenir , terroinabiturque 
ib una flc altera partibos j per eos qui fii- 
premam Gontiibueioneifi pisfcdatam cx» 
erccnt. 

65*Kbo fic!ct«fieqne aU<]no roodo cxplicari 
poterit in comroodum ant incommodum pr«- 
[iidiciumvc alicuius. direac tutiadiieacomne 
^od dnrantc Negotlatlone ab una & thera 
2mt vivt vcce , vcl fcripio fuerit propoii- 
nim aot aUcgitum $ fcd cque tam mentioi^ts 
Domini , ?ax 8c Ordines Generales & ^arti- 
nihics » quam etiam orones Piiocipes , Comi« 
tes , Barones , Nobiles , Cives Sc alii Inhabi- 
rantes Kegnornm & Ditionnm rclpcaive^ 
njafcumqoe quaLtacis aut condicionis ii fint* 
^debunt fojs luribus » juxca tcnorcm Tra^ 
iaras, &Conclufionisejufde(n. 

66^ locoIaE&snbditiprxfatorumDomino- 
nnm , Kcgtf^ Ordinum refpcaive , tealitec 
»andebuDt cfiFeatLDccimi qointi Articuli Duo- 
Ipccnnaltom , quz cxpirareot , Induciatuni«r», 
Smulque ttkSta decimi arciculi Tranfiaio- 
ais , ca ioper mox fecqcs feptimo lanuarii , 
c6ro. atquehocintancum, in quantum du- 
ttme tciminopcsdiatiomindttciaruffl prardi- 

B I ' aw jo ArticuU Taa$\ 

aosnoo facccflit cffedn», abnnivel alieii 

tiartc. 

67. Ltinitesirt Flandria & atibi , zcto«i- 
tot ad noimanircgaUniqiie , ifta 8c tali ratio- 
ne 9 qua fub uniu 5 aut alterius luriicli ttonc le- 
perien'ur pcrtinere \ rupcr qnae expeAabantot* 
exhibcbuDtarque Informationes , adnoxniaiii 
modumque Uio tempore > di£tis tiinitibus iin- 
ponendam, , 

. 68. Nomtne , & ei parte prc££li DonuBi 
Rf g(S Hiiipaniarum , deftrueDtitr , circom caok 
S!uU0r, Fortalitia hic nominata : fcilicet, Mo- 
nimentum , S. lacobi, srDooatii , fortafi. 
tinm StelU, Fortalitium S. fereOe, S- Fxe- 
derici , S. Ifabellc • S. TaaU , Keduam d»- 
didlus Papemuts. BxpartcTero 8cnofnioefs. 
piusdi£torum Ordinum fplo xquabanitit F<k* 
t alitia mue fequQntur , inddicet atitqne Foct^ 
liua lnfiil« Caftndtac , di£(a Araafiam & Fn^ 
deticas , duo Maoimenta (an ob tianfitnm } ) 
t*Pas Comfida, omniaqoe qos fitt fant ad lacos 
OrientaleflaminitScfaaldis • ciceras UDoft» 
Ho , 8e Ltldrecbtaoo difto SpiooiaTFoctafiiin» 
fiipet qba reciproce fadenda deoKtUtioDeiCoa- 
venietor inter Partes. 

69, OmnesTaboU , Chartc • Littttx, M- 
cbiva , omnis rapynis> 8e omaes faocofifi- 
tipofi, concernemes reCpediveafiqnttcxT* 
nitis pcovinciis , Ditiones aflbdatas » Civitittt 
8c Membra , aut aflqoos earumdem Incolai 
qoc lefervantor in Cariis, Onccllariis, Coo* 
ctliis > Cameris rei PoKticx , lods ladicafibttff 
Financiarom, Feudalihus* aut Archivis, fivc 
. Avefnts, Mechlinic,vel aliis locis itib notnobc. 
dienuaque Regis, trademur bona fide ns , qn 
csparte di&arnm provinciatum comrotttco» 
tor depotabonturqoem prardi£la reqoifanr} A^ 
qHcidemfietexpatte didorana DoninoiM 

Cr<fiflaiB Or^nam in conim()dam ProviRciaium • vr* 
bHnn , Privatorom, fub impcrio di^i Domini 
Regis degentium. 

70, lntSdiGdo five Ids M Aqaaricx relia* 
qiictnr Ctvitan Slufaxis , qoemadmodum ad il- 
hm pertiBCt. 

7 r . Agger coHocatos adFortalitium $. Do- 
mtiif ad obftrudionem fiumini» Souiz , tol- 
kfor, apeiieturque fubfiituris conftru&ifque 
ibideroCatarrbadis, (vulgoZas) fuper quo*. 
lum coftodia convienietnr » quemadiYioaum 
bic amea diQom eft > intuittt demolitionom 
Fortalitiortirar. 

• n- ^ob liocprafemt Pacis Tra6iata coin- 
prclietidcntor , illi qui ame peimotationem 
Approbationis aot Rarificarionb , vel intra trei 
menfes poftea , ab una & altcra paite Bomina» 
boBtni y tntra qaem terminom didus Domi- 
flos Kex nomtnabit eos > c^uos Hominari |udi« 
cabit expedire , tx patte diAdiom Domioo^ 
fiim Oimnam nominati rutit , Princeps Land» 

frayins Haffias Cancnanc , cam Statibos > Vt- 
ibusSc Dttionibus : CoroesFrilic Orienta. 
Jls , Cif ttas Embdana , Comitatos & Ditio 
Fri6c Ohentalis .* Civitafes Haniearicar , H 
pecQliariter Lubeca > Brema > . Hamburgom i 
feiervantqoe prsdiOi DoYnini Ordines > ad no- 
minarionem , intia fopra dtdom terminom-r^ 
tales qoorcumqae quos nominaxi jodicabont 
convenire. 

73 • QQod atrioet ad Prstenfionem Comitis 
de Flodorp , in ordine ad reftiturionem fibi 
faciendam Cafiri -, Lcute nomine , com bonis» 
<|iuc inde poflent de^endere, efnnibofque^ 
aliis bonis, Ae Fagis , qui ad ipfum poBent f^e- 
dare iflic^cumcirca » quibus marusfuntin- 
jeA« tx paftcprzdidi Domini Kegis, memo- 
raca leflitittio ipii eftindulta, nt&etianui ^i . ArttcuU Pscts 

Caftri* (alvo 5c refcrfato eo>ut intra CoodQfio* 

jDCin bojus Traftarus , ^ B.an6c«tioiicni ci&^ 

. dcn)* fupcr ruOentatione alicuius praefidii el 

parte diQx Domini Regts, vcl fii^r deiDoIitio- 

^'. ac oovcllarum munitionono^cicitataram poA- 

q jam di^aoi Cadiutn fuit occupatuin»fit pio* 

■ vifua:). 

74« Qu>nrum adiHudqoododavoDeccni* 
biis 1646. &it tradaiHHi & convcotum intcr 
Leeatos Extraordinaiios & Fleiiipoteiitiatiot 
dijftotum Dominum Regis & Ordioam • con* 
cerncns Rutgcrum Hnytgcns » pro Sc nomias 
Vioris Gjx Domin« Aona Marnitiat de Stif 
len/tdipnun ciufmodivim &eficAoinofbtioe» 
bit. perfe^iioniquc ita & cjsccutipni mtndtbi» 
tor • ac n de vcibo ad vabum ptxienti TnA^ 
tui forct ii^itum. 

7i' Atque tn fioem pt pnlens Traaatot 
findius pomt .obfcrvari > piominoot relpediv^ 
Depius did^ Domini Rei 8e Otdinef»fe maim- 
tcmuros vircfque(baa & mediaimpenliirot* 
quilibet in foo, in ordine ad teddendom Traii* 
litns libeios » matia 8e fhimina navieabilia^fe* 
cnra fic fuu advcrrosIncornonesSeditiotoraiB, 
Pyiatanim, Cotiorum, RaptoroiD»& fi <|oca]it 
appiehendi » jofluioscum ligor^aftigsn. 

76. Promitcnot inAipet nihil (c fadofOf 
•ontia aut in pratjodidnm pnrfcntis hniiisTia» 
datus > nec Utoros ut iiat « diteftc vel iodiie> 
£le , & fi quidpiam faaumfuerit, (e lepataii 
curaruros « une ulla difiicultste aot (filatione i 
atquc ad ob(ervationem omniom eorom <|ns 
(upiacomrocmoratarunt» fcip(bsobIi|aotft- 
rpedive(immoipre DominusRex (etQcfiiDC 
SurceiTores « } & ad roajorem validitatcm 
ejurdem obligationis, renunciant omnibos Lc- 
gibus, Confiicrbdinibos, & Rcbus aliuqi^biir- 
cumque his cootiaiiis. 

77 'f«- 77* PraEfenc Txadttns utiticabimc 8c »p. 

KoUabitur pex di£^Of Dominos Kcgein Se Or« 

tiieft • liuersque Ratificationmn ucrioque Ik 

»astc parti extradeniur , in bdna & debita fbX'* 

a<a » iotra (patium duofom menfittm ; in cadi 

pio di£U RatifieaciociciQs fit ad manus cefla. 

«SAC ab co t^pore omnesA^s boftilitatii 

ncer ucramqoe pattem , abfque expe^atione 

:>cpirationis diaitermini: com eo intelledu. 

IQod^ fofl cooclufionom U (bbrcriptiooem 

^aeicDtis Txaaatiif, bofiilitatis otrinqoe non 

HC ceflatura» nlfi priuf Ratificatio diAi DofiHdl 

^S» Hirpaniacum extiadica fiieiit in fubAan*' 

ta« Ibrmaqne debids,^ cum Ratificatione prat- 

diAoiiim DotmnoriunOxdiniim Vnitarumrxor 
vinctafim] commmsnL 

7S. luitt imeies Negotia niriofboe paiiit 
io uH ftatu^fle conftitotiooe peiinaniura finc » 
qoali iflhsc tempoie concloiionis pxae^ntis 
"Tf a^tus » inefle depcebendentnr, idque in il* 
IikI icmpiis doneC uipradida Ratifiatio reci» 
procc foerit peimmata & ezrradita. 

7 9» Frardi^kos Tra&stus ubi vis t & iibi ta- 
lc quid fieri coovenit « pobiicabimt,mox «tque 
prardi^ar (Lattfiatioois otiinque fiieiint per- 
inocatx & excradics , ccfiabHfltqoe cx uidc 
cauMUACti^ boftilittiii. 9 5 Atqnr Atqae hi (unt ii Aniculi quitam in Ao- 
ia majorc Dpmus Senatorix Mo- 
MASTBRii» i5.Maji>Galliciaii- 
te Ratificationum cum Jurafflciitb 
Extraditionem Permutationcmquc t 
quam dic immediati fequcntc fiefgi* 
c^ antc a6hun . ultimum Publicationis 
in (blenniote Theatro i ad pcdem 
Curiac magnifici , prx(crthn h tcm- 
poris anguftiae in confideradoiiein 
cadant , crcdo » praeledi fbcze. 
Acccdit 

-ARTICULUS PEGULIARIS, Concernem Navigationem <J» 
eiat infequelm T^a&mm PMcky 
(hfw (^ tonventus inter LegmfesEx^ 
traoritinarios (ji*PUmfotentiMriotT)^ 
fnini RBGIS HISPANIA- 
l^VM , & Lega^os Extraerdissmm 
acPlenipotentiefriosDominarttsn OX- 
X>INVM GE NERAL IVM 
Vmtaritm Belgii VrovinciMrtem. 

CVbdttl&locolc Vnitanim ProvindanmLj 
'^pocenint Navigare ScNegotiari inomnili. 
iiertate 8c fecaritatC » in omnibtts Recnisa 
Sutibus 8e ProvinciiSj quac vd qoi ahim aiem* 
ve AiDicidaai & Neutraliatein com Piovii. ciarutn Viiitarum Ordinibas; nec potcrunt 
molcfiari , inquietari in Navigationibus 0c Ne* 
gociatiombus hiispixdidiis , occafione Hofti- 
litatani quaE (e oflirwit » aut pofthac ppflent 
afierre intei didum Dominum ^irpaniaium 
Kegem^ & flipei didaKegna» Staius,'Pio- 
Tincias , tut aliquos eorum aut earundem« qui 
habueront Amiciam vel Netitralitatem cum 
piaedidis Dominis Qrdinibu^ « ut ftipra , £x- 
ccpto tamen eoquodiHis nequaquim inte- 
gnimautliberum futnrum fit, nibminiftrare 
aidi Dufium Regis declaratis inimicis , merces 
prohtbiras » eque diametro , quia offendiculoy 
obveifantes lepugnantefque. Atque in finem 
nt obviam eatui ifti maloiCuinifque Commer- 
cioiam Don inteirampatuf , tenebuntui illi 
poft<|uam fiibieriht Poitus qnofpiam dXfKx Do- 
mtin Regis; volentes inde peieere ad Fortus 
inimicotam , exbibere falvosmosconduflusi 
qtncontinebunt (peci6cationem Onerum fiia- 
fum Navium * munttam fignatamque figillo 
ordiQ<no«cognitamque ofiiciariis CoUegii Ax- 
chiudadici loci , ex quo folveiint» necuhc- 
rius poteiunt vifitaii, aut examinaii • mulio 
minoSf ivh qoocumqae demum prctextu , dc:^ 
lincii } quemadmoduro qnoque vela facientes 
In alto mart , venienterque ad quafpiam na< 
vinm Stationes • abfque animo fubeundi Foi* 
tns , aut veduiam fplvendi rumpendive i noit 
.tenebuntui ullam lationem dareoneiuro ve- 
^urxqoc fuarum navium, eo intelleAu At Do- 
mint Otdines inhibitionem fadant exprefiam 
qua omnibusfiibditis inteidicatur merces pro«- 
hibitas eque diametro, quia offendiculo , it^vi» 
gnantes 9 deveheie ad inimicos di£U Domint 
Ke^s 9 dabuntque contia fignatuiai ot me- 
dio eaiamdem melius xecognofcatuf validitas 
diftoxain raivonsn condaduum Collegii ^6 ArtiCHU rM€ii 

ArchttalUflici » in ocoine nt xnioiiBe qDeMt* 
adultcrari falfificative • Salva fem^r ledproa 
Navi|ictone & Negotiatione Subc^toronuf » 
Provtnciarum VmtJruiD inGalliss. quccoi^ 
linuan poieritm aniea , cum cauteia abfiiiicii- 
ttaque mercium > qtis piovenere e Dittoniboi 
Regts Hifpaniarttm, poflbntque facere ac ftc- 
f ire in damnum didaium illius Ditionuin, 

£t ca(ti quo in di£tii navibns leperisfltut 
talia bona , merces aliaque qua; dedacau fiinc 
pcohibits aut oKendiculo , di£ka booa • metcci^ 
aliaqDC talia ofienfiva iblum erunc snnoraca 8c 
Fi(co applicata , neque propterca savis» vel alit 
bona K mcrccs » tefque navc contentae potc* 
Tunc molcnaii , inquictari , vel Fifco appltcaii, 
quocumque modo* 

Et vicilCm five recipioce gsudebttBt fiibcfiti 
diAi Domini Regis fimili libettate Naviga. 
tionis , cafu quo ie oflerret aiit offerre poC 
fet hoflilicas tnter didos Dominos Ordiiies ; 
& Regns , Status , Piovincias » vdaliqact 
ez illis , qui funt eranique in Amidtia aoc 
Neutialitatc cum diAo Domino HirpaniaiDin 
Rege • Cc hoc conformitet ad fupia (Hftas 
conditionefr fic reftriftioncs boc srtiailo ex- 
preiTas. 

Prjtfen^ic Atticolas oblecvabitDixxfcmic»» 
Bi mandabitur,bibebitiirque ac /i ipti Tiadacoi 
Tacis eflctin(crtus , & Rati6cabitur pec Domi- 
siom Regem Hiipioiarum • & Dominos Ordi* 
nes Generales Vnitatum Proviodaruin Bdga* 
' ^uemadroodum di^s ptincipalis TraQacos« 
intra duos menles , aut tam ato ac fuciit pj^ 
iibileiRaufirationerque cxtrademur &ccm« 
mttcabttntuc ab nns 8c alteia parte., in dcbita 
0t valida forma. Fa^um • condufiim « JBc €• 
goatum perdidos Legatos Extraordinanot fie 
^aipoteotijiioi « DPmini fte^s Hifp** flaanstn • 8c cfidonjm Dominoram Ordtoum 
Geceialtum Proviaciariim Vnkarum Bclgit. 
MONASTE&li 4.FebrMriii44^ 

ARTICULI PACIS, 

INTER SACRAM 
Ci£SAREAM 

REGIAM SUECICA^ 

MAJESTATES \ 
EwumqHC ConfoBder4t0S 

Anno U4S. Z4 Odobds Ofiiabmgs 
coDcIafi, (ubiciipti & con(ignatL 

innomineSacrofanffdt ^ ifuiivuius 
TrinitfHiSy. ^kXdsxL 

^Otiim iit ontverCc 8c fin|u]ts qpornnw 
• *'^ijitereft » aut quomodohbet intereflc-> 
poteft» Poftqaam ^ ir.ultis aonis orta io iro« 
perio Romano diflidia , onotufqae civile; eo- 
ufqBC increverant i nt non modo univerfam 
GermaBtam , fed 8c aliquot finitima regna , 
potiftimnm vero Sneciam Galliimqoe ita ia« 
ToWeiinc , nt diutornum Se acre extnde na* 
tum fit bellum t Primo qoidem inter Seie** 
niflifpum flr Potentiffim^m Princ^em ac 
Db. FERDINANDVM II. EleaamRomano- 
IUiBllDPC£tt<uCfDicf|ipei Ang|iflum«Gcrmar 

B 7 ^^ 1% JSftkuu Pach 

lax r Hongiric • Boiienif z , DtlfflatiSt Crof 
tlae I Sdivonis &c. Regem > Archjdncrm^» 
Auftns , Daeem BurgDodis , BrabemUrs 
Styriac* Carintbiae , Oriuolx, MarchfoncfB 
Moravis » Ducem LOxemborgi , Saperiods 
fic loferioiis Silefiz ,' VVortembergc ee Tce- 
Icx f Principem Sueviz , Coi^item Hrf^fpmgji» 
Tyrolis , Kyburgif' & Gorciciz, Landgravion 
AlfatiaB » Marchionem Sacri Roir.ani impciii* 
Borgovis ac Superioris & iDferioris Lufadae » 
Dominum Marcbiae Sclavontae , portm Nao- 
lus , ic SaHnaiom , ioclyts memorix » cnm-» 
iuis foederaris & adhmnuboi es ona : 8c 
Serediffimqmac Votenttflimom Piincipcm-r 
ac Boroinum* GVSTAVVM ADOL- 
P H V M , Suecorom Gotbotom 8c VVaodaJo- 
lumRegem, Magoum Principem Finlin£c, 
Docem £(lhonias , & Caieriac, Ingtiaqoe.^ 
Domin^m » naclytae recordationts % & Re- 
gnom Soeciat % eiurqoe foederatos s 6c adhx. 
lentes ex atteta pacte : Ddnde poO eormn-» 
k vita deceflum inter Sereniflimiim & Potea- 
riiSmum Princi{>em 5cDominom D. FER» 
DIKANDVM III. Eleanm Romaao. 
lum Impcratorem femper Aoguftum , Gec« 
maniat • Hongaria? , BoheroiaB , Dalmariae , 
Croattat , sdavoriix , 6cc. Regem AicfaidB- 
cem Auftriac , Ducem Bor|ondi«, Brabantix, 
Styriac, Carinthiac * Catoioly, Marcfaioncni 
Moravic* Docem Loxembnrgi , Sopciioris 
& Inferioris Silefic > VVortemberg« , & 
'Fcckx , Principem Soeviae , Comitem Habc. 
puigi, Tyrolia^ Kyburgi , & Gorids, Land« 
gravium Alfatiae , Marchionem Sacri Romani 
Iipperii , BorgoviaB ac Superioris & Infettorit 
Lufatis , Dominum Marchia? Sclavoni ap, Poc. 
tns Naonis & Salinarom , cum fois forderacis 
&adh«tenabu9 ex MSa; iSc Sctcmflioiam k 

jrotcA- Poteafiir. Fiiocipeni ac Domtoam , Dn* 

CH&ISTINAM SiiecoiiKD * GothoiiifD. 

VVaiKUlonimqiieKeginani » Ma^nn Piinci* 

^m Finlandiz » Ducein Efihomx, ^ Caiclis» 

lagrixque Dominam • &cgiiuEnque Sueciz» 

& ejus fcedeiatpsnBc adbSxientef ex alteia 

psne; unde multa Chiifliani ranguinis cfTufiot. 

coiD pJuiimainm Piovindaium dcfolationc^ 

fecota cfi: Taodem divina bonitate fa^m efle» 

Qt atiimqoe de pace univezfali liifcepta iit 

oigitatiQ * in eomque finem ez mutua par« 

unm coBvemione Hambuigi dte . vigefimt 

fpiiita fiylo novo > vel diedecima quinta fiylo 

veteri Decembris AnoO Domini 1641« Hutn 

conflitut:» fit diea 11« fiylo novo vel;pri|ra 

fiyloveteii menfia lulii AnnoDomimi643« 

Congrcfiin Fleiupotentiaiioium OfnabiugiS 

fic Monafleiii y Veflphalorum inftituendo i 

Compaientes igitui flatnto tempoie & loco 

otiimque Jegitime con^ituti Legati Flenipo» 

tcntiaiiiftt parte quidem ImpeiatoiislUufliifli* 

oii & Exceliemiflimi Domini , Maximilianni 

Comes ^ TKautmanrdorflf « 8e VVeinfpeighi 

Baio in Gldchenbagh, ^eofltdii ad Cociuni, 

Kegau , Burgan , & Toizenbach , Dominus in 

Tetnitz , Eques anrei Velleiis > Confiliaiius 

fecietas , & Camerarius Sacix Carfaieae Maje- 

fiatis I cjnfque Aulz rnpremns Pixfedus s nci: 

aonDoaunns loannes Maximilianus Comes 

^ Lambergh &c. Saaae CacfaieaB Majeflatis 

Cameraiius » & Dominus loiannes ^ Ciaoe«lu. 

tis uuiufque Licentiatus 6c Comes Palatious » 

Coafiiiarii Imperiales Aulici; A paite veio 

Regins Snecis. llloftrlflimi 8c Excellemiflimt 

I>omini .D.Ioannes Oxenftierna Axelii , Co- 

mesMoiis Aufliatis» libei Baioin Kymitho* 

Dominosin Fyholm,Hoinmgsholm & TuUe- 

garii 9 Kcgm SQCCic Scnatot U Confiliarint 

Cao* 4^ ArttcMt Tscti 

CanceUtnc * ScDoininosIoiiioeiAcDeiSil- 

vtuf y DominQsioAdiecsbergh, 8e ToUiii- 

geo , ibidem »egai SBcdae Semtoi , ConlflU* 

liB^Cancellaiiz « & Aolc CaDCcUaiios , poA 

invocatom Di vtoi Nomiois Aostliom , iDiiaii& 

^e Pleftipot^ntiaram taboltf * quarom spogia- 

phafub 6ncm iHitnt: inflmmeoti de vetboad 

veibum inferti nirit , rite comnMtatis pideati- 

bus , fofiiagantibas , & coDfeodeotibni Stcn 

Romani Impeni £l<doribos % Frincip8»s» 

ac Statibus adDivioi Nqminis gkiriam , 8c 

ChriiHiox Reipublicx falotem in motoaspa» 

/ ci$ & am1cftiarlcgescoaleofenim»&oone* 

vaxktt . renore feqoenti. 

]« p^x fitChriftfana»ooiveKfalit,pcfpe. 

tua , veiaqoe & fincera amiciua iotec 

Sactam Csfaieam Mijeftatem, DomomAii. 

firiacam » •mnefqaeejas foedeiatos BcMihje. 

rentes 9 8c fingulonnn hsiedes & fiicceflbffci, 

impiimis Regem Catho]icom,Eledoies, Triii. 

dpes , ac Statoslmperii ex ona , & Saaaio^ 

Eegiam Majeftatem , RcgnooKnie Suedara 

omxiefque cjus foedeiatos dc adhxiemes 8c 

lingulorum haeredesacfiicccflbies» imprisut 

Kegem Chriftianifimum ac lefj^ftivc Ek&o- 

res» Frind^s, StatoTqae Impeai ci altera ptc. 

te. Eaqoe ita finceie * fcrioque letvetut £c co- 

latur. ut otiaqae pais alterios utilitatem , bono- 

temaccommodum prorooveat, omniqtieef 

parte & nniverfi Romani im^rii com Rcgoo 

Suedz tc vidflim.Regni Sticcic cam Romaao 

Impciio fidt vipnirts , & rccura fiodioiiinLrf 

pads arque amidtiae colcara leviieicant ac is> 

noKfi:ant. 

fitnSui ^ ^' ^^^ utrinque perpetua oblivio 8c Amne- 

^mu/fis ^'* omnium eoium , cjoae ab initto hofom okw 

MtntrsiH '"*"" * quocunque k>co modove ab ona vd 

iltCffc^Hceuluo dtto^iieiioltilucx AAafim» 

itt Gemum9'SMidM,lJherOBarum. 4» 

Qt Dcc ecxuiii > nec oUins altcrins rei canA 
l pnettxtu alter alteri pofthtc qnkqoanu» 
vftilUatii m inimicitiac , inole(Ux vcl im- 
edinaentl * quoad pexronas, ftatum» hona 
il (ecwiuccm pei fe vel alios , cbm anr ^ 
m, dire^e vel tndiieAe . fpecie jniis , auc via 
di » 10 impeiio autttfpiam extrai]liid(non 
bfftamibus ullij priofioos padisin comrt- 
om ^idcotibus) inferat vel infcni faciat » attC 
atiatnt , (ed omnes 8c iineul« hinc indc^ 
\m amc bellum qnam io bcllo • vet bis , (cii- 
tis aot fadis iUatar infortat , violentix , bofti- 
itstet » dam oa* cxpeoTx abfqoe omni pctrooa* 
om zeromve refpcfiu ita penitui abolits fint, 
t qoicquid eo oomine alter adveilbsaltefum 
varteDdece poflet > perpetua fit oblivioBC^ 
bpolcimi. 

111. iBXca hoc omverfa&s iBc Ufimititc funBm 
^raneftic fandamemum , univeifi & (ingofi rtfHmi»' 
iacn Homani Impcrii Eleftoies» ptindpes, na 9t»$9 
Matos , ( comptehen(a linmediata Imi«iii f^^i^^ 
Nobilinte) commqoe VafalU , Subditl * Civct 
Sc^lncolx . qoibos occafioRC Bohemi« , Ger* 
DaBiaBve motnom yel fcedefom hiocindc^ 
Mmtn£lofam » ab una vel altcfa pattc afiquld . 
pcsioficii aui damni quocunqoe modo vel 
prstexto iUc tam eft » tam qooad ditiones bc 
bona feodalia robfcnd^a , & aUodiaHa • qoam • 
)iioad digniotts • immonitates* lota hc 
privile^ reAicoti iiuito plenarie in enm ofiin- 
MC ftatom io facf ia & prolanis , quo ante dc^ 
«itatioBem gavifi funt aut )nre gaixiere potpe* 
riint, nonobftaBtibos» (ed annuUatis quibi^-> 
conquc inteiim incontiaiium fafiis muudo* 
nbus. 

Quemadmodum vero. taks reftitbtiones 
omnes 8c fingulxiotclligendxfuntfalvis jori- 
Ihis quibufciuique t tam diic^i quam uttlit 

domioii» 4& AfticfiUPaA 

dofninii , in iiel drca bona reftitoeiKh i five 
icculiiia five Ecf lefiaftica , five tefiitiieiiiLto 
icftituendo» fivecoiviitertiocompetciidbaii 
5iqtis item litis pendentiis de(apec ifl Anla 
Cciarea fi ve in Canoera Imperiali vel aKis lm« 
perii immedlitis ant mediatis Dycafienism- 
. tentibns: ita hxc cliufula falf atoria generafif 
, velalis fiibrequcntes fpecitles iffam leftitn» 
tienem nuUarenusimp^iant , fed compctca. 
. ^ iia juxa • a^ones , eiceptiencs • & Ktil 
pendendz pofi faftam demum refiitntioocm \ 
coram competenti judice eicaaiineDtiir » dl- 
. fctttiantnc & eipedtantnc , multo mimis IttC 
rclecvatio ipfi Amncfitc untverlali 8c ittunoi- 
tata quiciittam praejudicii afierat , aut eciMi ad 
proictiptiones , confiicattones & ejos g^nciis 
alienadones extenditur , vel articnlU alita 
conventis interque hos compofitioni Grav^ 
niinnm aliquid derc^et. Kam quancum jnrii 
in bonis Ecclefiaftids hncnfque co iuiomfii 
cjufmodi cefiituti vel lefliniendi fim habimd 
pstdbit infta articulo de GciTiminnni Ecd^ 
fia(Ucoram compofitione. 
rimBm % \r. £t quamvts ex hicpiccedeiidie|nli 
Gr^vs, generali facile dijudiciri pofln, qni flc qoaienai 
OTiiiiii» ceftituendi fint , tamen ad inftantiam atiqoo- 
'rditic9' rum de quibufdim gravioris momeoti caiifis« 
fum , (^ prom (equituc » fpeciilitec mentioaem BcA 
fim9 de placuit $ ita tamen , fieri ut qui cipcefieBoa 
e^fk p4- nomiflati , vcl ei pondi (1101 , propterea pco 
UtinA omiflis vel ezclnfis non babeantor. 
&«* Antc omnia veio CMilam Palatinam Cov» 

- ventus Ofiiibrugenfis & Monafieiienfis eo 
deduKit , ut ea d/g ce jam diu moca lis diicinp:a 
fit modo (equenti. 

Rr piimo quidem quod ittinet Domom Ba« 
varicam , dignitas EleAoralis t quaro Eleftoict 
f alitini ance hac hibnecunc , cum onuiibas 

legiUiSi O&mumoSuedici.ttterOB^vui. 43 

V^Uts • ofiicUs» pixcedemtis «Inflgoiis, 8c - 
puiitMit^qiiibtifcooque ad hanc digoiutcm fpc* 
^anobos » niinoproifuscxcepto, ut Sc Ptlati-. 
siatiif (uperiof totus una'cum Comitatu Cham» 
cum omxnbiis eoium appcrtineotiis^ regatl!^. 
ac jonbiis iicut hadenos , ita & impoftetuin-« 
maocaxit penes Dominnm Maximilianum» Co- 
BnitcfSi Palatinum Kheni , Bavaiic Ducem-; , 4. 
cinfque libcf oSytotamque Lineam Guilhelmii. 
aam^aosmdia mafculi exea njpetfiiiesfuerint. 
Viciffim Dominas £ledoc Bavsric pcofe,' 
hxiedibtts aciocceflbtibus fuis totafiter renoiw 
oet deblto credecim miUionum , omoiaae^ 
pratenilont in Aufiriam Superiorem & flatim 
%. publicata psce omnia Inflramenta defupei 
<}btents CscisresB Majeflstiad cafliiidum & sn« 
Biillaiidum eztisdac, 

Qoodad Domum f alatinsm sttiflet» Tmpei 
latoc com Imperio> ^licsr trsnquillitarii caa« 
fa confearit » ot vigoxc pr«fentis conventionit 
iiiilitums fit £leftoratosOftavus»qnoDomi« 
mis Cacolos Lndovicy Comes Pslstinns Rbc* 
Bt eioKjQe famdci & Agnsri » todoi linei 
B.odolpnin«jaxts ordlnem (iiocedendiin smea 
BoUa ex^jeflBm • deinceps frnanrar. Nihil 
taflBen ioris t prxter iimoltaneam Inveflitotsm 
Ipii Domino Orolo Lodovico sut ejus {ne« 
^flbribossdea qose aim digmtate Eledorali 
Z>oraino Eleftori Bavacic,totiqae Lines Guii- 
belmisnjc sttiibuta iitnt» competst. 

Deindc^ nt infeiior palatinsms totns cunu» 
omnibus 6c fingolis Ecdefiafticis 8c facculari- 
basboniSfloiibus 5e sppertinentiis 9 quibot 
«nte motus Bohemicos EleCiores Principefqoe 
Pslarini gavifi funt» omnibufqije documentts • 
-.xcgeflis, laiionatiis» 5e cartetis a^s huc fpe- 
^nubos eidemtplenaiie reftitoantut: Cailatit 
iis* qo« in conusiiiini a£ks fiint > idque aotho- 

litace N 44 ArtiOiUtMcis 

ztttccCarfarea t£t6bm iii; ot ne^S RezCaikii^ 
licus,nequed]]a5almt quiexiade «Itqind tOKi^ 
ie hcric lefiitoricin allo naodo opponar. 

Co.D aatem cectx quxdam FrzfeAursSas» 
daeMomanzantiqaltQsadEleAoreiii MO0111- 
tiflenfem peitiaentes 1 anno demQ iniUefiiBO 
quadiingeotefimo fexagefinio tento, pro cecta 

^^ecumatfumma palatiniicoro pado | ( ci pc iu « 
xeluitionis impignoiats ftKnnt : ideo convcu» 
tomeftfUt liae Pnefedoiz penes modernoai 
Pominum CleAorem MognntioeBfem ciui^^ 
in Atchi-E^lcopatu Mog^inenfi rucceflbfCi 
pciroaDcant» duroroodo pcctium pigooratia' 
iiis (ponte oblat»m,infTa cerminum occotfOBii 
conclorae Facii prsfizuro » ptiau pccnnia cz£ol> 

. vat, czterifqUe ad qnzjoxta tcnoiqinlitcr*- 
lum oppignorationis tcnetur, fatisfjdaf. 

Ele^ioii qooqoeTiCTircnfi tanquamEpifco» 
po Spiceofi 9 Epiicopo itcm V Vormaticnfi, i»* 
fa qoz pczceBOunt in boita qDacdim Ecdefiafti- 
ca , vain Palactnatos Inieriorif terticorimo fi- 

, ta , coram compctCBti Iixficc pforeqm libcna 
C^, ni(i dehif imei otntfnqae Piincipcfli 
tmiceconveniatur» 

• Qood & vero contigcritLiflcaro GoillielfflU- 
aamroafculinam prorfos deficeie , fnpoftirc 
P^atina , non modo Falatinatus fupeiior » frd 
ctiamdigniuf ElcAorafisqus pencf Bavm 
Duces fUic^ ad coOem ropetfitccs Ftlattaoti 
iafectm fimulcanea Invcfticnra gavirixos , tv 
dcac, odivotunc EleAoratn prorfiis czpmi- 

Jjendo : Ica camen Palaiinamf fttperior boc ct- 
ii ad Palacinos fupcrfticcsi redear, ut h^Cdibai 
:dlodialibos£le£iorisBavartv. adioncs&bc* 
neficta , quac ipfiribidenr de juie compctoat , 
refeivaia maneanc. 

Pada quoouc gentilitia iBtcrDommnlIcAo- 
falem Hetddber^enfcm U Meobwgicam, k piionba* Impecacoitboi fupec filtftoralifiic- 
ceflione coQnicinaca , ni 8c lodus Lioe« Ra- 
dolphiajK Iw«, <|uateiias hoic dif ppfitioot coa* 
crananonfom* ialva ctuque inaoeaDC. 

Adbxc ii qu« fcoda luliKenfia aparcaefle , 
competenci via jutiscvi^um fuciic , ea falaci- 
■if cvacoentur- 

Fc«terea > ut dlAoi Domintis Carolus Ludo- 
vicos aUqoacenus liberetur onereproipicieodi 
fracribiis de amoagto , Csfarca Majeflasor- 
(finabif , ot diais foii fricribos ^n^ragtnta Im* 
perialiain ihalcorom millis incra quadtieii* 
Dtoai ab inido aoni ?emari M illefimi (eicen- 
tefinai qoadia^c(i;ni Booi oumcraodam cx^ 

SndancoK • iuigolirque anqis cencena millii| 
IvMcnr » uoa com a^nt*) ^niti q^oqae de 
cenamicon^t«us«-.. • 

Deinde tou porotisPalatioa cum ooitvbiii 
tc fingolis 9 qui ei qudcunque modo ad£ft| 
fum, aut fuenuu , ptsdpac ?ero miniOci , qui 
ci in hoc conventu auc ali^is operam (uam aa- 
vartint , ot 8c omnes paktinatus eiulesi fruaa- 
tur Amnefiia genetali jfupr^ ddccipta > paii 
ciifii CJTteris to ea comprehenfia iure • & hac 
Cf ania^ione fingnlaiicec io ptHt^o Gravami-» r 
jmm plenillirtie. 

Victilsm Domiaos C^rplBs Lodovicos cum 
fratribtts Csfaceat Majedatiobedienciam fte B^ 
detitacem , fijcuc carteri £leAoret Principefque 
IiDperii pcacftet . ac tnruper Falacinacui fupe- 
riori pro (e 6c hzredibos fuis , cum ipfe , cum 
«iiM fi:aties ^ '^onec ,eT Linea Guilhelmiana 
hzredes Je^n<>)*: ^ ni^ircoti fupetfuciint , ce- 

^ . Oim aniem 4e^'a(Uem Ptinc^s Viduai Ma* 
fi^yfotocibufqae.pieftando vi^alicio » & doce 
conflittienda menrio injicerecuc > pio bene* 
volo SiLCSZ Calaitx Ma|eftacis in Domunu» 

" ^alaciaam 4^ ArttcuUfaeis 

f aUtioim ^StBtxx « piomiflum eft, nt cBteD^ 
inins viduae Matri pio vtAaiidofemcl piofeB- 
per vigintt Thaletoram Imperialiain miffia* 
fineuiis autem fotoiibat di&i DomiDl Cavofi 
Xu3<fvict, quiiido fluptnm elocats foeniit % de* 
na Thaletocum Imperialium tnillia » noiiiiiic 
|ii«M«jeftati$ ei^lutumiii. De leBqao vcf» 
ipfiy tcleni Piioceps Caiolus Lndovicas fiiisfa- 
cere teneatar. 

Comttes iik L«mngen 8e paxbors» larpedi* 
€kasDominuiCarolas Ladovicns eyafque fii^ 
ceflbresinPalatinata Infeiiori nvllain fctnr- 
bet»(ed jure foo l mqltis^etio fecufis obtcmo % 
tc aCsfidbuicdnfirmatD» qoteteac 
adfruipccmittat* 

Ljbcram Impieiii' Ndbilltstccii 
ntann , Sueviam & Traaiim Rhcnl » Cam 
ftriAibas aptertineintbos in fiib Qatu 
Inviolate lefinqoat. 

^euda etiam ab Imperatotein Batooem tib» 
nrdurode VValdenbnrc.di^m Schenlcbeai, 
Nicolaum Geprgfum Retg^perger » Canrrtln. 
ilum Meguntinam , 8e Henricum BtooDblcr » 
Baronera de Radeshdm: item ^ BleAorc B»- 
variaeinBaronem loaniaem Adolpliam VVcA^ 
dtftum Metternich collata , rata maoeam« Te- 
neaiitur tamencjaffiiodtVafiUi PominoCaio- 
lo Ludovfco , veiut Domino direfto cjdqne 
fiiccc0bribas juramenfium fidelitaris prsftaic^ 
atqoe ab eodem feodoram fiioraro icnovaiio^ 
nempetere. 

Ai^flanaPConfclBoniscoiifoctibiis« laift 
poflemone templorom fiierant , interquecoc 
Civibus (c [ncolis OppenhdmcnGbus fcrvctoi 
f)atasEccIefiafticusAitmitf24. Ci^terifqoeid 
defidetataris AocuOanc Cohnfeflionis cxeni- 
tium , tam jpabllcc in templis ad flatas horas» 
quaro privadm iii «dibus propii» . aataJienis C€rtiumS'Siiidia,IjbfifOBmmi. 47 

A rri defiiiMtis pcr fcios aut vidoos mbi divioi 
MiinfljrQspeiageieltberamefto. ' 

jrrinceps Lndovicus Fhilippas Comes Psla* 
tiflas Hhem leqipeiet omoei dtuones * digni* 
ates 6c jinraio facris & piofani» > quc ipfi 4 
m^diibiis ex (ixceffione flc cBviiione ante tn* 
■Boltas belfieos obveneinnt. ^ 

Ff inceps FridecicQsComes Palatinus RhenU 
^anamptftem veftigaIitVViItzbacenfisXoe« 
aobmiai c)aoqoeHordbach cum oeitinemiis»8c 
qmcqaidjoris prensejiis ante hac ibidem hu 
hmt ac {Noficdit 9 lecipiat & xc(pe^ve rcti« Princeps LCDpoIdoi Ludovicus ComesFa- 
latinusIlhcDf ie(Htoatoi peniius in CooHtatu 
Vddeiiiz adMoicUam , tam in Ecclefiafiicis • 
^oaBi Fblitkis * contiabmnM badenus attea- 
tan» incum» qaoannomiUefimoiexceotc- 
fimo vtceiiQKiqQano ipfiosPaicosfiiit» wu^ 
tom« 

Controvecfia , qoc ▼ertifurinter Ej^iowot 
ie(pe6dve Bambeigenfem & Hctbipolenfem 
ac MarclMeDes Btandenburgicos. Culmbachi 
•& OiioltzbachideCaftro^Oppido, Pisfcau- 
n ScMonaflerio Kitziogcn ia Fianconia «d 
Mjoemrm^smicabilicompoficioncaat ium* 
mario yatis proceflti terminetur intra bienniS» 
§i> poeoa pcrdend^ przienfioois^mponehda 
icrgivesianti, joterim (fidis Domiois Marchio- 
aibm reftimatbt Mhilomh»s fortalitia V Viltz- 
boKg lA cum ftatom qol tcmpore traditiooit 
d^ipcatftiit «s-convtniloDc & piomiflb. 

DMnas VVinembergiGa maneat qoietc \% 
KBctspecotafofleflioflrD^nafliafitm Vynnshrr» 
tfB-utfP^ Ot ^MtelfmuhU. Refthoatar etiam 1 a 
omola tc fiogola ftculsiia atqoc Ecdefiaflica 
bona 6e jar»ame hcamotos ubicuoqite poflel^ 
rajiBterqoe ills rpedalltct in Dynafiias Blaubeo- 

XCJI« i jeo, iLcUam 8c Stauffeo caoa perttnemBt 8c 
fu6 pistextu pertineoiiuin ad ets occu^tis bo- 
lUft» cumprinijs civitateSc ter^itoao Cfif- 
ptngenliaique pago Pfiumeten , reditibus V» 
luverlitatt Tabingenfi pie fuodatis. Redpiat ec- 
iimDyn^tiasUeideoheitn & Obeficicch,iccin- 

2uectvitates Baliiigea » Tutlingttn » £bia|efl 
c Rofeafeld, nec non arcetn & pagotn Neid- 
liogen cunn pertioentiis, tutn Holieiicweii* Ho* 
henafperg , Hoheoaurach , Hohen Tobiafefl» 
Albecfc • Horoberg , Schiltach caoi dvnacc 
Schorndorff. Rfifiitmio edatn fiat in Ec- 
clefiascollegiatasStungaTd ,Tubingen. Hec»> 
berg « Gopplogeo • Bachnang , nee noD ia 
Ahoatias , Frzjpofitucas atque MoaaAcita ^ 
beohaoien , Maulhcoo • Anhaufca » hotdk» 
Adelhecg » Denckepdoift, Hir£cha«r . lUaiibci» 
xen ,. Herprcchtingeo, Murhard , Alberaboch, 
KoningsbxuD, Hetreoilb» pinGeorai.Rd- 
cheobach, pfulUogen 8c Lichrcnftecn uvcMa. 
den Ccon, 6c un»ilia, cuni ofliiubiis do- 
cumentts ablatis • ialvts tacDen Sc cCforrm 
Donnat Aoftriacat, nec non VViicenbcffSMS 
in (iipradiaas Dyoaftias Bhiubeufen , Achftfii 
&, Staulfen pratteafis jotibus adionibiis • eicoe- 
^tiontbus.ScJECOKdiis itque beoeficiis jodi 
qotborciinque. 

Fciodpes^qooqoe VVirtcobecgid linet 
Mnmbcfgardcofis reftiruantuc io cmmesfim 
ditiooes io Alfarta vel ubicunqoe fitas » fle no- 
jnihattm in duo feuda Buiguodica decfatft 
Padavanc , 6c ab aiffaquepaitc redintegrcflW 
M eunt ftatum jora » pr cf ogativas ac io (pcde 
ad eam iittmedietatem erga Roroaimm Impe- 
rtum , qua anre initiom horom belloram ga- 
vifi iuot • & qua caBteri Imperii Pxiacipcs ac 
' fiitus gaudenc vel gaodere debent. 

Fii- Gmmu»'Suei$a^ libir oasvui. o 

^dacncos Marchio BidcDC & Hochberffcii- 
fis, ciiiTquefiHi.&h^redes, cum omubui 
qni ttfiiem ):]ooain(|ae modo Uifervierimt > «uc 
«dtacdum tnfi»viunt • cojnrcunaie nomioii 
MiEcooiiiiiOQii fint^, gaudeaot actxointoi &- 
pn trttculoz. &j. deioipta AmBcOia coia 
<»iifliba»riif t cUm\i* & bcoefictis , elufqiic^ 
«igoie feftitu4otor plcoiifiroe incQm ftatuoi 
M Ikiif 5i pfofinit » ia <|ao antc exortof 
Bobemix inotoiintDomioai Geofi^Fride- 
flCQi Mnchio Badenfii & Hochbergenfii • 
^Qoad Miichionatum to£etiorem Badeo(em, 
^ nrifo lub appeUatione BsdmQ)misi€b vOf 
nr> Jicnqv»qimKlMirchiooatwii H«chbei;- 
eicfllem , rameiiamqQoaddttionei Rottelcfl* 
|adeflwei|ef » «c Sattfienbe^g, non obfiantiboi» 
M iMttUaua quibarcuoqoe tnccrtm tn contn* 
jiaafiiaiimotatioiiibai« Deindc rcfliiuaQtac 
JgtchiomFiideiico FrafcOof a Stain & &eii. 
«faiiiMablqaeoncrecrii alteoi .inteceatcai< 
aoni 1 Mucfaionc Goilieimo conu4ai,ratione ^ 
sudattm , intccefie ac fiimpiuam per tranTa. 
.^iaoem Eitliiig« anno Domini 1^19. iai* 
tm 4iaoGuil2dtno Muchioni Badknfi ccff« 
^^mbas ionbi^ , documemiiliteracni, 
*^"® P**"9««M * itt ut tota iUa aaiofuai- 
pmomac fraauum perceptoiom & pcrcipiea- 
aoran . com omni damno fle imerefle H 
tmpore pcimae occupationb ouroerando . 
rutlata & peaitoi cxrinaa fit. Annui quo- 
qa^ pcofiMuoexMarchioiiatuinfisriori.Mar- 
^E«onatui Gi|Krioit peodi rolita , virtute pi«. 
Jemuim p^tui fiiblata , annulJata & anni- 
m^u iit, ncc eo nominc quicqaam vcl de pr«. 
teni^veldcfiiiuroimpofterara nnqoam pr». 
tendatar vel exigatur. Alrernecur erianiu. 
impoftcruin tnter utramque Lineam Biden- 
tcm , mfenoru fdlicet fle fopciioriiMarchio. 

C natot *4 ( 50 Articuh fach 

mtuiBMilenfis , prarcedcnna flrt^ffioinCt- 
Initiis 8e circort Saevtci , aliifquc iifiivei|«fite 
Vel pai(ict)i«rtb0s Impefii atti quibuiain^Le^ 
fcoAventib;js , pfonuBcramen eideinpcccb 
cfentia penes Mirchioaeni FfiderkiMD • doi 
ibperftes crit permjiientc. 
' -De BarooKu H^htn GetoHcck co t ifCB W i i iL» 
k^i at fi DoirtHf 'friT>eipifl« Btdeniis pf»f cn6 
fui jora in dt£h> IhrotURO docufiicoiis a 
tfds fufficienter probaver«t , lefiifMio 
^oft laram ^efttper reotemiam fiat com 
tiufa > omilique liire « vigcre doctnnenNNoa 
lcompetenti Cogriitfo wtem luec finiarar I 
'dTe:pahtfcatsr patis'lftfra btennteA*: NifM v dfr- 
^qoje a^idfies', trafi(t6H6ncs« tel etoepfioaci» 
^enerales-vefrptciilei daf^fblzin iioc1«ftm- 
ttiento P»d9 eofih^cbei^ \ ^uibtis^omfiiboi 
^r eitpr^fliim & inpefpetuom vigore Imfni 
der<>gaitim (it ) ab una vtl «Itera parteoHb 
finqnsm temporec ^htra fcanc rDedakin«o»» 
Vemionem aHegenrar vtl «dfflitrantiir» 
' tifitt de Croy giiideat fffeAu |tenci!aft 
>Thnefi><, he^fnrprhteaioResitCKriKianli^ 
^ti^i flr^erffiiudr tffgnitatiis» priviklft^^nmL^s 
«hbnoier^ , bonohmi / ^ ull- a(fo riff^leMe 
Isuieee fpsdqiiepollid^^ eafh DfHnitti) VlflAlff. 
«ni>iilem', qbam^Matores^ pofledCMnt, 
f roQt Mk*c ^t>(M^ matrefba Uoialiiii iMNol. 
'ne-poflMetur ttfribtls imperii , <|ODad^OMi 
l^eAifmmi-Vinitin^in^olHhi » qoc ' 
tbte ho» motosiTafvl^ perm#fientibtft . 

Qg^ ODmto^fiam^Nlfhrt^^O. 

fltflSulSie^4tiftiotS''fum res-IM p^ioai» 
iiilf&B^ewC*flt^«ifitv'A-nRo r^4i« «dj«»<tco. 
Mem tfompofi(i<fiiM-fiVrem!flt .reafllHt^ 
twirli^iMllciMimlflio; «c tor«lis ver «ml^ 
cabiUic^pofiii^ , vd ftftidica rememfa. 
rofiivtoiiiiidMl^jMiJiK idtcMMar) Oomk^ Wtin ap^rehcnfa pofleffiooe «micflOt«f . 

Ctoimtibu. NaflPm SawyKWams^ reaiwiatot 
omnes eoiam Comniius . nymfti^.jafiti 

mitatus >««ponianus & $€rwcf<|»p«t ia^ 
.<nm torinemubemcia. loohilibufiiMeiferiie 

|U(ican>raai 10 rcviibuo . ijiiam-aly8.^«^^ 
oWitisifamms . .compeiwitibus|uribui 2^daa^ 

Vgcs linpeni4tetcriD|iian4i« , nia «ites^. 
-tiiiraipcotamica tranladiw icm^DomjisS 
SaJToetwm Jjwc , <j«()dComitibqs4ci:Siii! 

1S,X7oc3lf ^^ ^""'^" '^ 

Don us Hwoica rcfttmsmr in P^jtfeauraf 

Brtbcnhaufcn,Biflcbofi(shcim sm Stt*i fityyi. 

*ofcWc«AlberrpsCU5rrctSa).ip<oflsinTO^ 

adjaccnies rtfliiuatur. '^.H**'^*'*^^» 

^lteni<j«e^ptui> Domiis SoJois . Hohen- 

fQl«$.Womaia.U)na &jura abi^nno 1617.'' 

Mempta • non Mimc trjwfa^ionc dcfpflct 

g™^^^W^-C<P*o A.ai?<lgt^o Uaffi,jS. 

«cr^i fvgi^^rtic 2.Sl..dcff:ri:p^a,^vis^. 
W04Prit»f5. iAQiX}ino<3^otgio jLi.nd eravioHJ|f. 
« . Fcl fJuiFis t^iocontra cofdcm , iit & 
contra Coro,ics de.HohenfoImj^coinpcicmn 

R*aPSr«ii tnfljas Ptaffe6^tttPwiicckr,& 

C z VViU ji Artktdi Tmi 

YViU^nbiirg , itcm DyDafti«ni H^kMb^ 
cam pcrttncntiif «c c«tcra omiiiAlun a ttam 
uTurpata^ieftituantur. . 

vSua Domioi Emcfti ComitiiS«Benfis«- 
fiioiatui In cam poflclfiooem , nas oppm K 
•rafcftor» Hacbcnborgcum f^^^^^fl^ 
la^BcsdotflF, inquafaitnic dcfliwaooem. 

^votamcnjuicai)ufvis. ^ 

Ciftium 8t Comitatui f alck«iw«» «"""^ 

tutci, cui dcjurccompctit. Q«c<|mdcna« 

iuiisComttibusdc fiLa»borgcognofnin«iis uh 

^»Mi^tf«ff > in praefeaufsmBictsennein», » 

dum Atchi Epifcopatus ColooicnUs , nec ■o» 

Barooanim ReipoKrkirch in diftnaoHimi^- 

fudt ftta , compctit , id ci$ com oaBOffias jttn- 

-bos ftc sppcntneotitsT«lvum iit. ^. 

. Refliiuatur etism Domns vyaidei* in pcl» 

fcflioncm vcl ouafi omidum joiiBm inDyiidW 

Didinghaufcn;«c pa|is NioiK»»' Lk«»- 

thcid; Ocfeld 8t Ni£n Schl«detB,pioatsIBi 

•nno maicflmo (cxccoiefimo nccflnio ^boo 

^'loJcWmus Ef«icflus Comes Otttng»€^ 

cmnia EcdcGaftica & fccularu , ^J^ 

ipfius Ludovicos Ebcthardiiitiitc hofinomi 

oolfidcbit,«ftituimr. «aj. 

^ UcmDimusHohenlolcalnommaijfi^ 

U . prxcipuc Dioaftiam VV«cketstom M^ 
JUq^uc ii Coenobium ^^J^^ 
«weomm e»cepiionctmpnmufctcntt<wiit- 

Vrideiicus LodovicosComes dcLowcBMi 
H V Vcf thaim in omnes foos Comitatwa^ 
iiafti*s,qu«tempore hojus bdli f^^rjgw^ 
confikat» aliifqucceflxfiicittit. In poBocBb 
& Ecclefiaftids rcftitoatur. . _ ^^ 

Ferdinandus Orolos Comes dcLowwW 
& VVcrthilm in onwi id# q^ defBnoB 

qns cjos ftftinttf Georgio LudoWco 8c loaimi CUfi- 
miro leqaefttMimi , coofifcat um , aliifque cci^ 
fam eft , in Politidt & Ecclc^aflicii, tcfiitua- 
tnr yfalvis tamefl iis bonis 2k jiitibDs ouxMar* 
cs Cfariflianac, fiUsdidi Gcorgti Luaovici de 
Xiowenftein exbxiedire patcrn^ & mateina 
competaoc in quaplenarie rcOituatut. Paiiicff 
■Ctiam vid'ia iQamiisCariiniiidc LcWcnOcio,. 
u^YbdMia dotalitia & hypoihccata rcfcrvato 
\ttitt fiqoodin fupradi&a com^iic Comiti 
Tridcrico I^dovico , vel amicabtfi compoii* 
ijone vel fcgtTtmo Procclftt profcquendo. - 

Dorous fiibacciiiis imprimis Comicis Geor- 
giiAlbertihxrcdc;! iocafl;rum Brciibergicum« 
omniaquc c]u$ Jurt » iplis cum Domino Comi* 
ie.Lowenffcincnit commmiis, tam quoad prse* 
lidiom ejo((ie.t^qucdireAioAem, qaam caccfa 
civiliaioji rcftiioantor. 

Vidoa 6c hxrcdcs Comhh^ Brandenfleiii, 
rieftiroantut inoroiiia cx cai^bclla adempta 
bcMia£clora. :♦,..<: 

Baro PauIotKewenhuIlcr cnm Kcpotibtisex 
^tre , hncdcs Canccllaifi LofflCrii Marat 
C<^nradi \ Rbclinceo ^ liberi & haicdcsi Ifcm 
Hieronjfmos ^ Rhciingcn onacom nxore , oec- 
sion Marcns Antonitis \ Rhdlingen » qnifque 
iit omoii (ibi pcr romfifcatioocm adempta.plc-^ 
aaria rcflitoti fonra. ' ?' 

Conrra Aus ^^rrantationc^ , tranfaAior^^ 
obltgttioncs 8r inftromeniadcbffiyviymetL^e,' 
/cu K atibos , (eu rnbdtf is UliciTc cXrorta , prcnt 
htfpecic qiierumur Spita VVciflcnhnrgOffl acP 
Rhcnom Landavia RcutItngcn*HailhfUnna » a- 
fiiqu^ . m 8c rcdcmptS ceflxquc a Aionct abo. 
lic » at()iie ita anr.ullat» funto , btuilum judi- 
dum aAiooemve • eo nomine inicncare mi- 
nime liccat Qood fi vcro dcbitorc» inflrumcn- ' 
ta CiediU vi nctnve ctcditoiibus «tot» 

C S fciim» ^4 ArHmUl^MCir 

ferifit « et onoiDtft idtlituanciii » aftioiubiis ^ 
iiifieriaivif^- . '^ ^ 

Debka (iire fimptvmis^ vencfekinU , aiiBii»^ 
iQnt tediiutini iivc 4td ooimne vocencDr» <i ab 
ima »)tef ave bdligcrantSum parte io oaioBi^ 
Cceditoium^vtolenter exfOfta finc , coocra de- 
tntores veram vi(>}eiiciam & realem (ohido- 
nfem intetceifiiie allegantes 8c ie ad prohaa* 
dum..of{erentes , nuUi pToceflijs czccucivi de« 
ficcnantuf : , nifi \a& excepfionibBS prjcvit pkia-- 
fiar fituib cogmtione decifis» 

Prouefiii deiupcciQiiinito:^ pads pablicatio»' 
lirtcii&ablenmudi^nieDdofiib peena peipetDi 
£ientii conmmaahiis idebbot ibus imponeod^ 
Pioce^fTus iwtem lia^mis eo nomine coocrt 
ipibf decfca una cum tcanra^Uonibiis & pro* 
vjifionibiis profucatfrcteditoram lefliiotioQe 
fad^is , tollantuc & cncrventur • (aivis caiDca 
iis p^^cWMcum ^immis, qux fligfante bcUo 
liiro^ifsaclfiv^lfiiu^ • inafoiaeofum peticob 
5c damna boao animo fic iotcntioBe ezpg«c# 

ScptentiaFTcni^pQxebcni de ccbiis mere reai* 
laribus pronunqatE , nifi prucei&a vitium 8c 
dffc£tus inanifcAe pateat « vel in eomiocoti 
«^PmoiiQrari poffit* oon quidcm omnino fint 
ni)|U, 4l> cde^u tamcn rci iudicacac (itipcndaa* 
cuc : ddnec ^6t* judicilia ( u atiei^uica pon intit 
ft^Oi^c^. «b ioicaFsce Ipauum petiveric rcvr- 
fipncmJLin Uidieipcompetfoti^^^modo ordi«- 
np vcl extraordiiiiiit^ in Impciio ufituo rcvi- 
(i^iUi)V &xquabiU H^ic ponderentuc« atqpa 
ita di^jc&nteoric vcl roofiraicntuc vd en cn« 
dencuc , vel ^ Aulliter iatac &oi^ plane idcin- 
dantut. 

iSt (|V« ecUm fcoda reealia vel privata abao* 
no nuUonmo' iexcentcumo dccimo o^avo 
luw fyiimt4f;oo%ht^, i^Cjiwriin eonim no. . fiiiic pvcftua • nemini id fraudi e(to «tcdtcm,- 
pu^ icpcteods in^cftiturx ^ dje hQi*> pacif 
cedefCrificipiat " ^ . ^ ^,-, 

Taiidem omiie( & (ingulitambeniciOQ?- 
dales (i^flitefque, quani Ccmliliatii &Minil{ii 
togati CiTiles & Bcclefiaftici> quocunquenb. 
mine auc conditione cenfentur > qui uni ahe- 
«we parti, earundenive focdcratis aut adhxicn- 
tibo« » toga vel fago militarunt « \ lummo ad 
tAfimum» abinfiiPO adfumn un^ abfqueullp 
di(ciin;iioe vet czccPtione • cum uxotibu$^ 
IHw^tis, hsredibut , (Mcccflbiibus rcrvitoxibui, 
- Q^ 9d pcrfonaa 8c booa in eum yit^y famg;, 
lien9rB>eoQ(ciendar»libcrtati9« luiium & pdr 
viJegiQrura iiatum «'quo ante di^os itiotus 
^»vu>(uni I autjuregaudcrepotucrunt, uirin* 
jy^refliiUti fumo » ner corum pcifonis aut 
liipiiisjulltim creator pTxiudiciun:> » ulliveaflio 
veiocca(io intentator,multo minus uUa pan^ 
dftnanomve quocun<jue ptiricxtu irrogatoT. 
JU Mc quidem omnu quo ad illos , qui C«- 
r«reiab-Maieftaus & Domus AuiUiacae fohdin 
& vaTalU Doo fiim « pieDi(Gmum efFc&unw 
Jiabeant. 

Qtti vefo.Sobdtti & VafaHi h:rreditarii Im- 
per«t0ris itDomus^uftria» funt , cadenu» 
4Baod0«iit^Amncftia . quoad perfonas , viiaiti, 
^imam& honotes. haheantquc fccurum rcdi». 
iPfl>ip.|JrifiinaBi.p|triam , iia tamco ut fe te. 
■leanitir #ccommoc(afe kgibos pauiis Kegoq. 
som ,A6.^rovioj;yUrocp., 

Quaoiiim ^ifcm eomm bona concernit , % 
<a , antequam in Coronx Sueci? GaUi<eve par- 
fcs tranficiuni , confifcatione. aut alio modp 
amiflTa fueic , etfi PlcnipotCBtiarii suedi*;i diu 
n>ulcuinqucinftitefaot« utiis ctiam JUa r^fti- 
tuefcotut . unocA fun^ Sacr« Caf. M^» hafi 
iaiea^MiiSttJMJ WJf^ci^M.^^cc QbCafaic|. 

C 4 nuium / 5« 

notam conftamem contrididiooem tSm 

tiaofigt potncnt, Offdin8>Dfqoe 1 mpeni et pio* 

' pccf Dcllum condmuic k le imperii Bon faeat 

' ' vitei • poiio qtioqiie amiffaliimo • ac ido^« 

lui pofleflbiibiis peiroincnto* 

]Qa vcro boi» , qox iptis poft eam ob c«h 
fim » quod pio Siiecis fic Gallis contra Cacio» 
lem • Domoir.que AuftriKatn arrea fi:irpfi& 
lcnt , cicptafnnt. iifdem qualia nunc fom, A^ 
()nc lefunone tan^cn rumpiuom & findiami 
'|pciccptofum»aat damni diti i cftituancm» 

DccarteiotnBobemia, aliifqoe qiubiifam» 
^pcoviociis Kdcdltaitis Impciatoritt Ao. 
foftaiis Gonfcffioni ad£ Ait fiibditis vd crcdh 
toilbm • cortimTe hsiedibt» , pro priTaiis foit 
praeteofionibiis • fi qoas hibcttt, Ac eaiom no- 
miiie adtonesimendciint • aur proCeam te» 
f int. lut & fnftitia «qoe tc Catliolicit dcn ce« 
ipcftnm tdminlftietur, 

A diftt tamco iaivef(all lefticmionecsccpit 
flimo.i|M leflimi vel f cdhibeii nequecmc» m#- 
bilii flc fe moventia » liodm peicepti , awJm* 
Yirate bdligeranticim pafiiom intervciia. iccm. 
quf cam deftiiii9tt qoam pcd>licx (ccmiitcii 
cmfa ioaliosufiit coovetftcdKSdt poblicalt 
piivata , facra 8e profana » ncc non depofict 
publica vct privaci lioAilitaiistBtninconHrctt% 
legitimc Tcndita«rponie dooata, 

QuiaveroetiaroCaufi lotiacenGt^booelS»* 

nis intcc inteieflatot » nifi prcTcnaacm • m. 

cnas aliqoando tmbas in Iropcrioezcttarc po^ 

fcr , ideo conventum cft . mea qunqoc fait 

confcai cidinaiu procefln , coram Calaici 

M^jcftKe vcl amkalMli compofitioiic» Tdafic 

lcgitimo n:>odo fioc moradirimatm. 

fun&m V. Cumautempraticntibellomagnaropar' 

Grmvs' 'tcm Gravamina , quar inter miiid*qiie Religio> 

minim tdt Elc&i, fcs; f liocipct ftc Suiiii Impcrii vcr« 55l»mur ,cauram & cccafioDein dedeiim,de EceU04^ 
m piontfe<)ijimr, conveBnim 8c tianfaAiim a«,.;» 

I. Tranfaaio Anno i^ jj. P$fCavi\ inita, V^" ^ ** 
& hanc Anno 1555. fecoraPai Rcligionis,* 
prottt ea Anno i$«6. AQgnf^c' Vihdelico^ 
mm > 8e poft in cfiverfis Sacri Romani jm. 
perii Comiuis univerfalibos confirn^ara fuit, 
in omsnbusTiAa Capifufia ,uninimi Impera* 
teiis , Eledonim Principum & statuuns 
•trinfqiie ReKgionis confenfii initis ac con« 
dnfts • rata habeatar , fandeque & inviola* 
biliiei iervetur. Q«» veio d? nonnuHis in^ 
Anicults contiovetfisbac Tranfaaione com- 
Biuni partiom placiroilatuta fiim,ea pro prrpe» 
tna diaat racis dechratione , tim in ludictis; 
quam altbi obfervanda hahehontpr , donec pec 
Dci gr«tiam dc religione ipfa cpnvenetit , non 
attentacuiosvisfco Eccleliaaict feu Politici, 
imra vel eitra Imperium, quocunque lera- 
porc interpofita contradiQione vel protcfta- 
rione . qos omnes inanes ic nihili, vigoTC 
horum declirantnr. In reliqnis. bmnihns aurem 
inter uiriufqut ReTigionis Eleaores, Princl- . 
pes , Stsfns omnes 8e fingplos fit arqoalita^ 
exaaa , mutuaque , quatcniJsformat Rcipu. ' 
bBcap , conftitntionibus ImpcVii & prar^cntl 
Conventioni conformis eft , ita ut qnod uni 
parii )o(lumeft. alteri quoqtte fit juflunoviO- 
le'»tia omniac viaf^.ai, ut alias, ita & lilc 
inter otramque partem pcrpcuo rrohibira. 

2. Terminos \ quo Rcflirutionis. in EccTc- 
fiafliei^ «t qoaf intotra eorum in Politicis mu- 
tararunt* fit dies prima lanuarii Anni miJIcfi- 
mi iexcentefimi vicefimi quarti : Fiat itaquc 
reftitutid otnnium Eleaorum, Principum& 
Statuum utriurque Religionis » comprehenfa , 
Lbxa Impctii nobilitatey ut Qc communita. 

C 5 tibBt tiburdc p»^$iiomeda«ns pkQanc & pmcctf* 
fatis otnoibasimerim in iftiufinodi cuifisU- 
tis , pttbiicatit ic' inditutis icntentiis , dccie» 
tis trajifaaioiiibns , paOi» ieu <leditiuis. feQ 
aiiis » dc exeauiombiis , redu£^ione ad Siauia 
di ai ajAxii.dieique in ommbos faaa, 

Givitatet, Augutia; ViodelicQram » Dtioc* 
kelfpula* Biberacui»&&avensburguin •leti- 
neam bona , lusa ^ exeicitium ftelijiioois dl* 
€d anni.dieiquc> fcd lati^De (figiiitatun) Sens- 
toiiarum aliocuoiqae muneium publicoitUDiiir 
latei utfigiuelleligioniaddii^os B^oalitasidcn- 
goenuK^eius, . • . \ . 

. In fj^eciof otemqaox) CiVttitem Auguflim 
jifuXeptem .SeoatoiesCIOfldtii Seaetioiis ex /f- 
mtliis Pafticiisxiele^ , ex his defuooiiii Ra- 
j^blicx Tisiides duo, vulgo^SrAf/f^/S^cr didi » 
^niisfit Catboiicnt» alrec AuguQana:ConfiB(- 
^ms. £x tetiouis quinqtie» iies Caibobcs 
Kdigiofli ^ & duo .Aug. ConfeC addi^li $c* 
^oiesieliqui.* ionatust utvocam ininoiist 
' jiiec mn Syadici > A ^^(^^^"<^>ciy ibani^ aHi- 
/9U^ Of&ciales omnes fiht arqiiali mut^io ma- 
U^ue B.eiigt08is. jc^fi<>ies jcif)iimaii»fiac 
^es quCrum dnouiuusy ttbitiuS diveiCe icl* 
l^ionis, ita ^uidem , ut priroo anno <h]o fiift 
^itholicii uQus vcfo Augunanx Coafeftofli% 
'alteio, duo AtEIgtitlahx ConfefliojBis &te^ 
liius Catholicut <• & £c dcinccps akefMBdt 
fingulisarinis. 

rraife^i lei tocineJttatiz itidem tscs fatiqM 
aDniia .alteinatione. Idem etlaiQ ciica ctvaoi 
Colle^atom ApnoiueV zdilicii muoMis « M 
^ucalii fupt ofiicia» quz tiibus comn ittoim 
O^tineat : tta qpldem » ut H uno anno y te 
^cftTcia {vduti QuzAur a & cura aimoA* vei *> 
dilicii muhciris^pcnes duos Caibolicos & unuv 
At^oftsns Cooic^cnis fisx » codeoi aoco 

duo duoaltaOflScijrveiut prafe^luftiu toioicnt»- 
riae &c€0tlcdatttm yduokiiif ex AttguftniaCoa- 
ieffionefic nnr Ctcbolico comtrriitamiir ^ ft. 
qiiehd duteoi mmio citicalMrc offida duotas 
Catbolicis^duo Aognftuix^confelfioiit addi^, 
•flc ttoi Cacliolieo , amia^Aigiiibns^^oAfeflio»- 
jus fiirrogetar* 

Maflera: qacunifoM comimtri foiiti (initf 
praqnaHtate ici vd «no vel pluiibui anms ia- 
tcc Catholicos de Augttftanc Cdfiieilionii d- 
¥es alceroemur; eoq«idemmodo utdeott* 
ciit qose uibus peifoMB comniitMdior j co&t 
^atiaiim. 

. Temploram tsmen & SchdlanMn co>^at 
partj liMFnm caraiiitcgii «eftryetirr. li siiittfi 
Catholici < qui BOnc lemp^rc lia{as pacific»- 
fioiitsin MagiAMtui U d^tis prmer rtome- 
tum fiipra convcntom fiipctiiMir pviftfOp qui- 
liecD pcromnia liomire commottoqM ftwn- 
tur. yeroiHanMn «fqoe dum^um looa^ 
4iioittvelab<^4ohev«oaveiiift ■» «cidomi^ 
contiocaot , vel ii fenatui <]uandooue1m«fefib 
iWltuc» tbtotmncbcififytN/'! 
' HMtia vero paAfiic iftieJ^ionl a^«irtttl 
^mii poMmla a)Mepr)mfnd4m ^lter am-abuifw 
vm^ aot mtfforom numennn «diic^fce-vel imKrei- 
4tt iMigititfttes lHtffidam , Scttsttivom , elitfu 
mmitt^blficmtim immtsom tggtegate fti^ 
Armat , ied qtid[}tfid ^jos ■ qmiWi tHHm^uc jlt 
s^attfomkigaoqae rantsmm flieiK ,• %i)turtu» 
0ft«.ft«inde tMmir<dlimthanilf^i«}eqti4t>tt. 
toMs 4)uaiid(>^ninK)iom^l«c)ram'slit»tt}M4- 
€|a9«lil«ialiom lin^eRfOf nMtuiti4««ufi^<fO^ 

nrsffidiv 4ta Dtmm iriti S(«r^^imi<f«ii0o- 

MtffqcK JSeilaiotum P^fbaf^rom , H^dicbS. 
fMV^^IudiAfm sl^tnque crfficislKfm Catboii. 

Mnm iria<Mo4i 01111« «b.pdft bKfitp^ 

C 6 if foi tpfof Otholicoi » Aoguftanz vero c 
addidorum fenct celoem. 8c dcfoDdo Oiln^ 
lico alii»Ctibolicut patitcrquc Ao^ift. Coo^ 
fcfnaddidoeidciiiaddidotriirrotcciii. rJnn. 
litas aatem- V0toram ineaafit rcu^oociB fiwr 
^iede fivc^itdticdeconcofDcmibas* ncqn» 
ooam attendatut • nc<]tie illa Aug. Coof. add^ 
ids Ciftbut ejtts loci niag^ qiiani Augnfiaiis 
€>>nfefl'. DeUaoribus, f lincipibos & Statibat 
in Imper io Romanb prsjudiceu Quod fi Cft- 
ihoiici pruralitc votomm inbb vd aiibqai» 
bai vit negotiis in prvjodidum Ang. Conf^ 
di^rnm abattntor, refervttiimhisipfiscfl* 
vigoro-buiut TxaofaQioob ad iotiodacembai 
alicinationem ^tnii (eoatorii fcccciioijit 
ilitque lcg|Hir*remedia provocare. 

De cxtero Pax Religio(a . itcmqoc oiAoiiio 
Ctrolin^de Ekdione Magiflracuum .'nec oos 
-trihfidtonctdeannit 1584* & ^591. ( qM* 
icnus huic diipofitioni dire^ vcJ in<&rcQc 
non repugntnt ) falvs Scioviolscx pcr cMnnia 
maneant. 

Deiode Dunckelfpohlc» Bibet tci U ILavca^ 
burgi dtio fint conloles» Otholicas uaiis • aha 
Aug. Confcaiooistqnafoorreaetiofitcontfl 
cqualioomero Htiiufqae RcBgionis* Eadeoi 
ctiam sqaaKcas circa Seoatmii , lucbcinmV^ 
banum .prtrcfiiirainsfariifm^ alia oaMdi 
ofiicla > dignitaies ac naunera piiblica oblieiv^ 
lor.QQotd Prctaram ludicii vero(»SyodicaaHi 
9c Secre^aiiot Scottat & ludiai. nccaci 
quoad alia hujidiiiodi ofiida qus onl ctwvi 
l^fonae comfD^iootm» tltttmiio pcrpcM 
•brervetor, U*, ut demortuoCatholicoMptt 
AuguOan» Confeifiofli addiftut & vicc va& 
Ibccedat. Quantom tdmodam Ekdioaisft 
votorum p]uraliratem*nec non cmaon Tempio* 
iw w SchoUfuoi.icciii^ toBiveiSiiitnn pif* ledlonem hojtfs diTpofitionis atdnet » icknM 
^ood dc Aoguila ditftum cft yobfcrvctur. 

Quod Jd CiviMteai Dottmttdna atthict . fil 
sn pfoxime ventwis Comitib Vmveifaltbasui 
^Ainaffi libcfisfeiii itftitueodt cflc judicabi* 
lar al» Unpcrii Statibos, eodein gandeit tare ia 
Ecckiiaflicfs ScPoliticis, quocarierclmpciii 
fiberx CtvltMCs vigOie hoios Trania^onis 
gaadent • f»|vi« tamen (jooad iianc Civitatem 
cotom quorum imercft» juribus* 

Teimimisaoiem Anni miJIefimi fbfcented* 

nii viceliiiii qoaid nuJJom piajudiciunu* 

«reate deber its. quicxcapite Amoefti«4ia| 

diaiideffcftituefidi veniunt. ^ > • 

^: Booa Elclefiaflica immcdtani <)uodattf« 

Bet, five fint Archi-Epi&opatua , Epucop^tuf^ 

yi«litu»»Abbati2,Baliviz,Pccpofitorar,COim* 

jnendat » five libers foodationes (ecularea * aut 

elia inia com rcditibos « penliooibos siiifqtie 

C|aocimqoe nomine (ignatit feuin Vibibos fen 

niri iiiif « ea&o Cathofici,(eu AugoftansrCoih» 

#rli»aius ftaitK die priroa lanuaiii annj miltefi» 

mi' fiexceneeinu vicciim^ qoaiti poftdctinc , 

omnia Se fioitda nollo ptanecxcipto, cias rC« 

Jfgiooci p>nibrtes , qoi diSto ^cmpole in rcMI 

coiiim pGFfleffionc fuetunc • urquc'dttm de Rc^ 

Bgtoiiia dflOdits pei Dei gradam conventimi 

«iaerit ,. traoouitte 8c imperrarbace poflide^nr^ 

jieacii^i paiti ttceat alrcri feo in ludicio.feti ex« 

tiayiie^ocinm fsceflereimulco minus tMrbas aut 

.Impedimerimm aUquodinfBrre!Stveros(qi?od 

-Deoa prolitbcat ) de Keligioiiis diflidiia ami« 

cibilitcf conveniri nonpoflit ; siHUiHuinui 

. li«c coiivemio pcrpetua fit' 8c pax ftmpcr da* 

xatoia. 

Si igitar Catboficos Aichi-Eptfcopos^Bpirco. 
pi»,Prar6tus,aut Aofnft.Onf.addi£lusin Ai- 
clH-Bpiftopami Eptfcopom, PrsUtuai dedHs 

C 7 ^^ C% JlnumirMm - * 

vdpoAulitiK, folus aot Qniciim Capitiilaflbif 
feo lingolts feu- oiii?efffis « autctiam alii Ecck- 
fiaftlci RdtgionemliD^pdlcifim nmtaiiniB .ci- 
ddafAc illi ftacifii ftio fiire . honcNre ttncn faiM' 
-^ueiliibatisy UjoMbefxt Sefcditiis.cutaiBO. 
nm dc czce^ionemcedaBt tCapitidoqiie wi 
cui ' id ' de ^are comDcdt >< intc^um ' fic afiant 
Pet(boam RelrgioM ei , ad q^Maa. facoefidM 
ffli^ vig6reJiu)ttS TtaD(aftioDis («rtiaet » wk- 
diftam , eligeie aut poftolate , fcfi^s taaaca 
^rtU-Eiiircopo » EpifoBpo, Frclato» Scc. 
devedenti ffnatbi» & fcditibiii tntctea pcica- 
pilt & coniimi^tia. Si ergp fiatus fei» Catbolir 
leu AugoAanx CoD&fltooi addi^ Aichi-£ftf> 
ciDpatibUf' , %f iieopaitbus* bdncfiaii % a« ptx- 
b^ftdisiuis i<niiiediaiisi'die primaianuaiiiAMi 
ihHle&mrfesceotefiml «toeiimi(|iut«j«£cia> 
liter flut extn^bdicia&tetcictdeiiiic»aut qnocaih 
^ mo^dKbattiticunc , vigocc. JMtima IBi- 
co tam inEoclefiaAicb ^ni folictds cna^ 
bp» nomcmibcis ^abolttis tcfiiiuaittiic • iia 
^idtfm vvHr qttscaniqacboDaScciofiafiica a» 

iifediSM^e * pvniM 1 aimatii aia» ftttUcfiaai ic» 
ctntafiai'^- vikalimi: .qaaita CaibfOlico fxa* 
ft^rtgtbiofur» Cmoiicum- cafBit icopimi. 
A Vfdflifn qaa ^ltek> Anno dicqUe AiigjCBal. 
idtHftj poflidebant » ledaicaat tiiam JaapiA»' 
iHinf t«m)(fikniiien<,qttjfcnaapaisa(umea^ 
Mram.prat«ffdcra pc^ , peioepiisiaitcteBte 
ttbut, daanmydtexpeofis. 
• 4. \^ tim«Sbiitftftf!fiw>BmfsopaiibM. EpiAa. 
ptfibua % «c MHqoif iboilaciottibiia imncdii. 
lHiltifi^l^nditfiEpoftulaadi (jaxca cofaaila. 
ci toHtetidliKi fit sftamM Miciqiia , iUifeAa 
ma neant , quatenus illi imperti conAiisnaaA- 
bos , «rrttia^^bni ]^iAnrieirfi, ]>ad rdiglola hi 
im^iMt Mc decteadmi ac itaafsaioai tet 
o«da«mia 4ciaiuiMi ^Miii>€fifeqpitMNn li 

Spifco- ^fUcopamm Aag* Coni, addUlii pciroancP* 
tiiim ca nihiltn tt conuneant illi Confclfioni 
adMCiium ,^:ficDi,^iafn pai^c in.E^ifcQpaiibus 

?; EccJefii^ u 1» ^uiNs Catliblicii fi^ a^, 
paf, o/iLfljhus.roixi^ jnia admUtunturftatUr 
^ intiqt^* ni^y dc, ^vp. «adroircc^t^ , f^ncd 
patbolicoiam «pl - Apg; <;pi)f.. .>ddi^QiUt& 
Ciun/cieatiain ^ caufatB piocujulqtie paitela^- 
dctc .^oiumve Uuinniiiinucrc palHt ., fpftuljtti 
verQleu ciediy » f»pitulatiot»ibinrii}sfpoii- 
^deaot ie (uiccPtos fcclcfiafticps Pilncipati^si.di- 
^iikates &^ »ep<fi$U .licqMaquwn' (xifdit^- 

tia nant « ftd lioeii fit ubique capitulo ^ qu{- 

bua id pc«iefCf ^fitcr cun>>ta|^(u}opfe n^oie 

cpiiipedt I tam i£Jcfii6 ^ polkilaiio, qiiam (t^ 

de.vacantc admifltftiatio '& liuiura £{^^M- 

)iiin\ exexcirom : opCFaque^dotQr , ncNobf- 

)es f atiicii»;radibus Acatkmicls ii^gnitt» aHa- 

c|ue pesTbnil idones • 4]bi id iundationibijs non 

adi>ei/atui , cxdudsAtui « rc4& potius iniis 

. CQni|eivcaUuc. • - , . - ) r 

. ,{^ yb^^€ficia <;^^(C4 ^Majetias jp psin^* 

^nu^ f i«cmn:ei(eicui( j^jiexefCfiiatcttaii^ iro|>«. 

Metutn^ .dommodoii^deBtc A^. Conf« id- 

^$U) tii'e|tiS;Religionisi %^copaubus Conr. 

.^ugoAanaEaddiaui^ad,n(n:nvetm ftatyjtoium-^ 

obKrvaniiar idoneus pijecVbarffruatui^n mix- 

^ v^ejtutiaqucieligionc icu£pircopaiiJ»9s, 

ieoaliis locis itetncdutis. prectbus miniaifit 

|kf;iiReDt^tus noo gaudeat ^ni^ bcneAcitini vi- 

^cai^sieiigTomsconfoii^Qllecletlu j 

,J^i quid ^nnatatum» luuuni F^lu»* «pp$irR«« 

itoimm , Meufium Papanuin Schujurmodiiu* 

liiiinv & icihvftioijem itoinlaeinbonit iia- 

uxtm Aiigui^anftconfeifiofiisEccIeiiifikisini. 

aftcdiatisMuocuAque, qtiandQctuique aut qu9- 

iDodecti»^ pfictMiaitti ^ id validtHce 4e 

exc- i4 jtmmu riHM 

CzecmiODe \ biachio fcctdari inipcftiiieiMli «!• 

^ «tat. 

In qoonim «mem EcdcfiaAlcoiiiBi bo> 

■oram immcdiatoTum Capiiiilis » ucrinl» 

C|ue Rcligionis Capitularcf 6c Caoonici vi» 

'gocC prxfati tcrmini- ccrto otrinqoe nomc- 

To- aclmiitiintur menfefqoe Papales id lem* 

poris in ufii (iicrinit . pono qooc^ « fi de" 

ccdcntes- Capttaltrcs & Canonia ex oom^ 

jro Catholicnnim dcfinitio fuecinc , obtineani, 

atqnc c sccmioni • cafiievcnicnte» mandcrent « 

modo Fapalis provifio Capitolis immcdlatc 

'\ Coria Komma 8^ tempore lcgitiaio infi- 

'jidettif. - 

' ^ Elc^ sm roftttlatl inArc1n.Epf/W^M>s, 

'Slnrc^pos aut Prxlatos Aof^nfianar CoBfrmoni 

aiddidi \ Saaa Cxfarca Majcftatc , poftc|Daia 

intra annum Eledionts am poOolattopb iam 

fidcm fcccrinr , & iwimenta regalibcis Soctt 

fcudis przftitcrim' , tb^qnc ulla czceptio- 

ne iovcfiiantor ,* ttltrannc tai« ordbia* 

liar jummam • ififopei c)ui<lcm dimidiaii pio 

infi^udationc pcndant \ iidcm am (ede vjcsnie 

-Ctpitula 8rqtnhQsidnr>iniflratiocomiisoaa. 

|uni^im'c6nhpetit a^ omvcrfifcs m^fat » ac 

particuhrcs deputationQm 9 vifirsiionmii-y , 

icvifionom , aliofque convenios Impcris. 

lcs < lif^fis (biitis evocemnr , 8c fiiftii|g 

jme fruantur , prom qtnfqne fiattnm aoR 

!^eligionis diflidia corom lurimn particcpi 

fuit, Quc vero H quot pcribnar td cjiifimMB 

conventus mfttf debcant deeo Pncfiilibiis cnOi 

/CapitOlis 8t convcnruaUbns ftatoerc fibcicnui 

cfto. 

Detitulis Ptincipam Ecdefiafilcorom es ao- 

'guftana Confrflione ita convenit . mab^qa« 

tan en prxjodicio flatus 8c dignitaiis titiiis 

> Elcdlornm £c rofiultfoiiiBi in Aiciu.Epifco- pdm, fipifcopum, Abbicem, Frsrpofitiifti iiiG« 
gmamiif .Scfliotiero ttitem tafcimaotJiterEc» 
clefi»aicos 6c iecolarceinrerinedio & trinrver^ 
Ib cipiaot^quibtis i^ latcre aflide«nt in ccoventtt 
Ofitiiiimi ttttiin' , imperiji CollcgioiQiii dircAor 
Cnnsdliriae Mogimtineflai nomine Doirim 
Arrfai^EpilcopiaQoium Comitidiam geneta- 
li difc^iohe roagena , & poft ipfoii) Direao* 
tes Collegit Prindpom Idemqoe obiervetut 
i» Seotto Fitncipom conegijliter congrega. 
to , \ ibHs lAios Collcgi^ a^oiwn diredoiKi 

7. Q«ocC«pitiiUres aut Canonict &t prt« 
i^ lanotfliAnni millefimf fescentefimi vt. 
cefimi qdarti ofpism vei AugoftanK Confcflio* 
itos f d Catbolid fuerant » totidem illoc cx 
ntraqpie rcligione eiont (empei « nec de* 
ccdcntibas rifi ejttfdcm Religionis confor* 
tct finiogemQr. si ▼erb alieubi Jim f hirci 
CathoUcl vcl Aogufrsnae Conftfiionls Ca^« 
tolafet aut Caooaid beiieficia poflident » 
qoim mno mUlefimo lexceotefimo vice- 
fiaia <rmo» ii quidcni fii^rmimerarii bc- 
Jiciiac - & prcbcndai ad vitafn retinesnt • 
manotsmo» tam disCathcitcis Auguftanat 
ConficCGoni adiSat , & bts Catholid fiic- 
'wnr , doiiec retfimegratus ftierlt ntriuTque 
Refigiosiis Capiiolaiiom tt Caocnicoiom 
■omcmi , qoi dte piima lanuarii anoo knii« 
leumo ibkcnteiimo vicefimo quarto crst» 
EjreicidiRn vcro Rdigionif iomixtis Bpifto- 
f adbiif ita fcfiiioatur Ae permane»t,oht 8c qut«> 
tenusiaanno milleGmo fevcentefimo ^g«- 
»mo quaito jpalam recfpmm permifliimquc 
iim. nequefupradiaisomnibtts fcl digendo , 
vel prcrenundd ahtcive qacqoam dcutmemi 
croemc. ^ 

I. Qm AKhi*fi^Uca|iatBS > Epiicopatos fc 

slix ^6 ArticMFscH 

alix fmdPkbnta anriiue Dt>«arEcclefiaftict \m» 
viedtanyeifitcdhu in iansia^ooei& R^ 
MajcOatis. . Aegnique Soeci* aut sqiAvaleniJiai 
iccoihpeoAtipaem ,iiMiaBliiinKcn€)oc:lQonitt 
fbencratoxtttn r.tcmcomnn &• Im^eflatoiM 
cohodl^runt, pcculianbus rDit conveiuioiiibiii 
iofra coocentis , pcr omnia rcliiK|iuntor. la 
omoibus. vcib rt, qiue ibi non continentiK , fl( 
imer lixc quocd | lus DtoBccramim rtf Infira 
potaiom \ conintutionibiis Imperti & hnic 
Tiai>fa^oi6ibieaamaneiito« j 

9. Qiizcunquf Mooalteiia , CoHcgia , .Bal» 
fivias,' Cbmmendas , Tempia • fttodaisoaeti 
ichoJas « hofpitdia • attave bona EcdefiaAici 
Biedsta , ot & corum jcditos , luraqne ^PO* 
cunqoeiiomine' ep appcliaia fuerint At^itBai 
Cooteflfiooit £le£ioies 4 Pr^cipes . Sittut» 
Aoni mineiimr Ajcceotefimi vipcfijDi qoatti^ 
die ptima Uouarii 1 pof^dcruqtjeadear^onnaii 
fi(tfio»dafivieccceD(a(cmper • fivoicAmatti 
fivevigorchujmtranSidiOiiisre^ittteodt « ii- 
dcrr poffide»Dt« dooeecoMrc^^^fi^I^ijMMitf 
amicabili parttum componiicHiCt omtctwi dc- 
fioiintnir .oon atcentit exrcp Jombos , fivc a«» 
te fi\^e poft tranuaionem Pafiaueofeni 9 iQt 
Pacem aeligloram rdFormata 8c nccipeta • ny 
quod noo cfe ve! inresricorio AtfgiAaDS Coa* 
icfltonis ftatottm, vtl ezemptt,vet»Hit Aoiiboi 
jure nt(]T«ganettut«Dtaconatiis,iliAvc quavii n« 
tiona obligata fuifibdicuntur, HOMttmXalaOi^ 
Kiijus trai£dtoni.«,cefiiiuisomti, obfecvaiiirsq; 
fiiturar fiibdanQentum fit die pnmt laoiHn aa> 
no . millefimo (cicemetimo vicefinio qoaiit 
hibita pofiefiio , itritii proi ftit e«ceptaoaib« 
f)u:e ex inrodu^ alicubi loconim eaefcstio 
iocettmUlico , vel antertOribiit * attt(ecatisp» 
{k\% peneraHbus auc fpecialibos cranfadiofiibcjli 
velhtibatmotit^titfiivedecmt* vdctiamife* 

cictis* eietU, mandaa* Krfciipu» , ^•liioiii», icvcrr 
Driibus . liuli^CiukntitjS^v^akxv quiHuTcunque 
Maceztjbus & rationibus deiuni poneni. Vbi 
igiror (iipradidloimD omniutn bonoium c^* 
tfindcrai peitincnuuni , fru^uufnvc Augtifla- 
Dsr Confieflionis Aitibus , aliquid quovi» n^odo 
aBcpiaicxtuiivc judicialiici fivc c)(tiajudici4«> 
Utcr k diAo temporc inicivcifuin sut adcni? 

gum cfi omninoabfq cmora, & indilUn> 
( incerque ilU Ipecialiicf ctiam itionallcl 
nt , ^Ddnioncs aiqi^.boaa bccIefiaOici 
omiua & iin^ula \ Piincipe VVuitcmbuir 
^ico anno milleiimo' rexcentciimo viccii« 
lilo quarto poffeiTa^ cuDofuis pcrtincmiis » rc- 
diiibits 0c acccifionibus uhicunque riiis , una 
com amotis documentis in priorem ! atum te- 
fittuaotur Kec Auguilanae Confefltont addi- 
fii poil bac in habiia tcI recupe^ata pod^ilions 
uBo modo- tuibcntur , fed omni peif^ciJtioflo 
Bttis & fafti pcrpcmototi fim »,d(inccconiio^ 
verfic Religionis com pofita .fuetint» ; . 

binma qaoque Monanerit ,^ndationei 8c 
fodalitia mediata« quzdicpiimalanuaiti.Axino 
milleiimo fezcentciimo vicciimo quitto Ca- 
tholici realiter poifiderunt « poifideanc & ipit 
fimiliter , ut ficin Auguftanz Confeffionis 
flatnuro terriioiiis & ditionibiis ea liu iLotynoq 
tamcn in alios religioforun^i ordines » quam 
quoium regulis piimttusdicataruQt » commu- 
tentqt: niti taUum religioforum ocdo plane 
ioterctderit. Tunc eaim Magtilratui Catbolu 
coiOm libeiumeftoi exalio, io Germania» 
ante diifidia Kerigtonis csorta , uriiato nrdioe» 
Bovos Reli^toros iiibiiituere. <n quibufciinque 
vero fundaiionibus • EccIeiiisColleeiatisMo- 
nadciiis , bofpit^dibiis cjurmodi mcdiatis , Ca^ 
tholici & Aoguilanz Confeifioni addi6ii pror 
mifcue vizeiuQt ylrivanteliampoiihacpKomir- 

cue 4t JtrticitU Patii 

cuc namerp prof fus codcm qai die piHM ft- 
s»ariiannomill6fimo iexcemefioio vicefimo qui^itoibidcm repcrtot fuit » piibBcinn 
. Rclt^onts cxercittum tiicm maneat,quo4 qoo- 
Yi9 in loco diGko anno dieque afitarain fm M- 
*■ qacuniasvciahcftas partis impcdimeiiro. la 
qaibofcunque etiam ftmdarionibiis mecfiadt 
anno miHefimo rcscentefimo vicefiir.o qnarto 
tfic prima lannarti Sacia Cxfarea Mafefias ptl' 
inarias preces excrcuit • cxerceat eas Bt iiDpo- 
fterum ; ad modom ciica bona immedim io- 
perius cxpliiratam. Idem plane bic ob(crtretai 
idc me''fibus Pipaltbus> quodfikpra de iiif^ 
i^ntodifpofitum eft. Cnnfeiantetiam Axt& 
£pifiropi , & qolbui altis id jtirit compeTir,K(s 
feieficta menfiom extraordinariorum ; Qood fi 
quoque Aa^anae confcfiiont addifii ine- 
iafmodi bonis Ecclefiafticis mediaris difto aa- 
ao dieooe l Cacbolidt rcaJiccr » plcne vcl ex 
fane poil^ifis fora prarlentandi , vifiaRdi > if^ 
rpe6^ioni»t ccnfirmandi» corngendi , pto» 
tedionit, apertorz, bofpitatioiQt , (eivitio» 
ratn , bperarum . habaerant : hem parocliot« 
Fijepontos ibi alucrBm . iuia ifla illis («m f^ 
^qoc ihaneint. Et fi Eledionesdebito lem» 
pore'» mcdove non fi^m , prxbendartiin vt. 
canttum dtftributio & colt - tio in c|u|<jeni rdu 

fionis pcrfimav , ctjits decedeus foic , exiont 
e volutb ad ev^cm pcrtinear . mo^o per faoc 
inifiiurmodiboni^ EccIcfiafliciflmedUtis tof^ 
tuto CachoHcx Rclifiionis nihil prariodicccor» 
8c Magiftraioi Cathblicorom Ecclcfiaftico ^oa 
juca ex inftTcuro otdinis in ipfos reltuiofbf com. 
petentia falva 8e iUibata fint. Quibos etiam fi 
£le£Hones aot collationes prx&eodanmi va- 
camium debiro re<rpote f*6tx non fiwfiw.lm 
devoluTum fdvnm eflo. Qood ad Opp^gntv 
laiioaes Impeiiaies atiiaet , cmi incapituli- 

done ime Csfarea dilpofitum lepeiianii* apod 
k^sRomaaommlmperatoc, EWftoribui^ 
linciailwfl t ccterifqiie Stattbtts immcdiatis 
iBpeni » e jufiDodi opfngnoiatibaes confiiiRa* 
MfQiaeiUoft fn comadem uan<]iiill« 8c quieti 
o&ffione deicnderc ac mano tenere deben» 
'mientoaicft , hasc difpofitionem » donce 
veSfsSk Eieaonia >~#cinctpum hf, ftatottoi 
icecftatncitnifiiertt., obfervandnm efie » ai# 
ve pCDpteiea Civltati Lfndiw . oec nott V VcU 
abntgoiB Hoiids reddita foite opptgnoM« 
toocs imperiales ipfis adempcasillico ec ple* 
miercffitaendas.Qu^ veioboDa^atos impe» 
(i fibi innceoi ptgnoris joie antc homtHis me* 
QOium obligavecottt* in its Ktmdoni aliiei lo. 
sf non detur. oifi poHefioium exccptiooes %c 
nenucaiifara ru^eotei esimiBentiii.^Qopd 
ibona eiufiniMfidttrante hocbcttofclablque 
»txvucaai«cogoifione» vei nonfblutaroitc 
ib aHouo occopua fbeiint , una cum documcB* 
if flanm plcnane prioiibtts poflefibribtts icd- 
lantor , 9c fi reotcntia reluidoni locum conce^ 
lat» inquc tem iudtcatam tianfiecit • atqoe 
bcte nunaerata reflitutio fiibfecuta fliedi. Do^ 
hinoqoidem diieaoliberam cfledebct, 1« 
wjormodi tercas oppigooraus «d fe levccias 
usHeligioais «xeccitium poWicB introduoe^ 
e : Incols tamcn & fubditi mignce , aut 
uim., quim fub prioii pofleflTore bujurmodi 
erraram oppignorataium amplesi fiiccant % 
lciimonem dcferrc no« coganrai c de pu- 
ilico veio ru« aetigionii cteercitio intet U 
ifos 8e lelacntem Doaiiottm dircftum tianfi.. 
saittT 

lo/ Ubeia 8c tmmcdiita Imperii Nobilitas, 
omoiaqae 8c fingola cfus np.eaibia una curti 
!iib<ficif «cboni» fins feudilibni «c iUodiali. 
^«ntfi foitc in quibuWam loctt wtiane bono- 

fuin & idpedii ccrxiioiit vei 

tibin repenanrui (iibieAi.irigote picts 'cfimfi( 

& prA-entiscnnveQtioois in toriba» fc^p»- 

nem concernentibas & beoefidis iiide ptoaia* 

matibas,fdeni jusha4>esnc. quod (apraAQii 

Bkaoribui • f xindpitw & Staiifaatcoflifcdt* 

nec in it ^ fub quocunqoe prartescu ini 

aot turbeo!ar > TaibacirFeca ooii 

ioiniegfiiiii reHitoaiinic., 

• tt. Liois Unpcrii Civitaies 

atqoe fingols fub appcUaiionc i^taani lMc4 

non tanrnnt in Face iLeHgioflis &l poiBad 

tjiitdenfi dedarattone i fed^ al«asiibK|iieia- 

dobttate concioentur » ita di es iUamni aoi- 

mceoex^iflqaibttsoiiieacantain Rdigbattaa 

nnUeiimo feicetuetimo vicdinMi qn 

•(u fuit.iiamiatione ftttia fcfbnoancfi > 

diocum cafuum RdigionCn « 

tntetiitCKiis fiiis^St re^fio (obdiitnani 

miiius-ac intra macos €c.rubnitbia idem a 

xdiqoia Statihos Iropcrii (iipenotibos 'mh»m 

beanc « adeoquede titii geoetaKter diipoiitadc 

conTcotA de his qooquc dida 8t ioBdVodi 

fiinto, oon aticnto qood tn itsCfviiaiibasia 

qaibuaptstcr Ao^. Cf>oie(fiodacaecdiaMn 

aullom diod^ Magiitctm <c dvisoa iaxp 

motem&ftatocacuM^^^oei. aaoomincfi* 

mo lexcentenaio vigcfimo qoartQ infivdb- 

£oaa\ AHt » aliqd Cacholico ,. &dteioni adAQi 

Ctves conrvmocentor . .vd;Ciiani m-diqoiboi 

Capimlis CcckfibG«Mcgia(is.Iii|a««ficiiaac 

-CGenohiiaibidnm fitL»,imR>cdia{evelmcAae 

•Impcrio 4iibjedts • iuqiie eo. <dMKk • 4|d Mt 

piima lanuarii Anno i6;4. ddnceps qoosK^ 

.com Clero i«CM fiodi^bim 4ec«»lnara naa 

jncvodttdo fc.l^ivilwvOiiNdicisx^raaempoic 

ibiexffteiMtbus • tam :a^ve » qoaai paffivc/ 

Mdnojdinqaeiidic* CtiiiQUQC. ftdigiooii 

cxct* txktc%tKv^\ ▼igeat. A ttte • niiiU vcio j1)« Cl* 
vitatcH impemlci . <|Q« (iVc uni. fi vc uriicfucJ» 
Keligio ni addi iftv ( 6e f fttet h4i p«^ft Ator«f 
cmnprimi» Aiigufla V^Ihdelirorum -jiemnifle 
DanckeKpahKi. Btberjiciiitt . vRjyeo barfutitk» 
fit KMiflFocUri ) tH jriino mHM^o (excenteu 
SiVio vrcefi««o quarro pro^er Hiltgionem^ 
¥^1 i>on« £cde6tftici ^nte, vej poH Tranl^ 
^onein Paflavieniem , Sc iiifecqtan) laceiii 
fteitgiofam occupata & rcformaia . Vel aliai 
lotuto Religionts in Poifiicis <|iiociifiqse mo« 
do 6ve exira , (ive f udrd«tHer aggravar» fuor, 
fai enm ftaftim « in qoo Kal. lanoarii prfttfiAt 
«fifl^ tMnerimi ftxcentefimt viceiimi quarit 
%i>r) in (aerfs • qaa»»' in ptpfiinis ftie/unt ndn 
inihat ac r^Hcjui ftatijs In^j>erii (upeHorrs j>lc- 
«litlimeTCpoiuAttir.inqo|ehi . ahiqot ultetitf- 
te rurbatione,periRde »tqiiei11x,qu«ium tenl* 
poiis tdfmc poflcderunt , tur interet po(1e(^ 
lioiicm recuperarunt . urqoe-td tnnic4btlCKi 
ReKgioikum compotitibhem , con^rventur. 
KfQtHqVie' ptrrtutn alte rtm de KcHgionis (uc 
escrcifio, Ecclcfix ritibusi ^ cerembntisdetur- 
tfare^s GtM civcs pactiice ficcomirer invicem 
t<>lMibften^ t Itberumqae^eiiciHriis fiKt 8i h^* 
Horomodim ^ulrto cirroquc habeitot *,C'(laitt 
terum judicararum IV trtnradarutn » Itnfpea* 
^enttarom. aliitqBf$;| 2.819. euameratis 
^xccpiionlhBS : Saivt^ onnen iis, qu:r "olinco- 
fum raiiooe dcAugofH vindeIicorum,Duncke|» 
ipnltla ' BiScraco & KavCfdTpargo (bferius $ . z. 
dii^ffra (iint. 

12.- Quanmmdeinde id QomitC5,BafOMfi, 
N<Mlc« • yaiatlos , Cfvitates . Fundationcf', 
iill^ii^tftetia > commendfs . Comwamtate^ 8t 
^' foNKros StMlbas Imperii Ifntrtedvatts flve 
medefiaAtcts (ivc rccolnibas mbieaos pertU 
lict. ciin«N^^ Statibis iiftiMdiitift cum 

lure 71» JkrticnU f«n 

luceTeciitotii 8c fiipciiorinds ex 

peitociiiiiliBperioin htdeoos uGcau pnAt 

cdtm joi lefocoBKidi exeTcitiwii Kcligioeii 

cpciipeat , K dudoaii In Pace ReUgponU nfiooi 

Seacuomfiibdicif, fiiklleligioiieUoiiumtcr* 

liioriidiireodjm* beodiciQm emigraodico»- 

fieifiim»iniuperiBaioriscoocordic intcc Sm« 

ConfiBtvtods caiir« , ctutom fberit*qiiod «rM 

clieiioi Cubdicoi wi fiitm Kehgjoaem peco^ 

iMieeiveaaUia defeofiooem «ut pcocoAio- 

nem fidcipeie » iUirvc olU noone ptttocund 

debeir» Convcntom cft j boc idcm poiio qaoH 

^ ib ntiiiif<|ue Keli^nis Ststibns obicrrMf 

IMiUiqoc ftatqi immcdiaco Ios,qDod ipfi litfoBR 

teiciiorii (k fiiperioiicaiii in ncgorio &cligj»oas 

j(ompctic»impcdicioponcie« Hoccamcoooa 

obftsntc» Statuuni Citboliconiin Laiid&fl&i 

Vafalli hi Sabdiricnjtt(cun<|oe geaciis qpi fiie 

^licum fivc privstum Aoguftsns Coi2Mio- 

■is cicrcirium Aono 1624. (|i»aiiK|ne vm 

pactci five cerco pafto , fivc ptivilegio • five^ 

KUigoofii > five loladeat<)uc obfeivaocis didi 

soni habuciuoc, retincant id criam tnapoac ^~ 

ims com anncjds» <^tens Ula diAo \ 

CBCconc , aut csciata fiiifleprobaie . 

Coiufauidi annexa hibcfltuc ioiUtntio Coo&> 

fiorioiumj Miniftcriocnao, tam Scholafliffwom 

ooam EccIcfiaflicotum/^,las.panoiistas,aKa9V 

ftmUia foca , oec minus maaesnt ia pofleflkiac 

omnium di^Q tcmpote in poceftste cotuiidcfli 

conftitotoilim tcmptoium . fimdariooom , om^ 

nafteriotum ^bolpitJtium cum omnibuspciii> 

Bcoriii , rcdiribtts & acccfliombui. Ec hsc 

,omnta fempcr & ubique obiecventaff eouC 

qoe , donec de aeJisione Chdftiana vel 1 

•Aliteri vel iotct ftatus immediatoc « ei 

.fiMicos mncoo conienro slitcr cric 

vm% oc quirqMm i qooCBoqoe oUs isuoac JdCvUtnfbetor. Turbaci aiit qnocunqiie modo 
jde^tud vero fiiie pUa exceptiooe in eoin » 
<|iio Aooo millefimo (escemefimo vtgciiiiio 
qasccofiiefamiUttim » plenarle reftitQantiir» 
Idemqoe obfervetnr ratione (obditotum Ca- 
tbolicoium Augnfiaox confeffionis Statuum 
.dbidido annomiUcfiffiofbrcentefimo vigefi* 
nio qmcto, oiom & exerdtiom CathoUcx Re-< 
JBgioiiis publicum aot privatom habuenioc. 

Pa^ aatem cranfadioiie • ConvemiQnes «tt 
Conceflionct, quc Inter taJes imroediatos Im- 
peniftaciis eoramqoeftatos provinciales fic fiib- 
2itosfiijpc«dt£losde publicovel eciam privst* 
cxcidcio Religiooisintrodocendo « permicten- 
do & cofliervsndo ame hac imercefletBnt » I- 
mcae 6c £iac fimt > eatenos rat« 8c firmc ma. 
■enco» i)oateousob(crvami«diaiannimiUe. 
finai fczcencefimi vicefimi qttarci , non adver* 
lahtor . nec abiifiiem nifi nDutuoconfenfii tece* 
<late liccac « nonatcrntis , fed aooibUatis o» - 
miiibuf anni inUlefimi (eicentefimi vicefimi 
qoarci obfervamiae , ocpoce qa« infiar legulae 
obdneatconttaritf lads(ementiis>reverraUbas» 
fiaai^ , «lu^cunqueTraBraaionibus. Ecin- 
ter illa qoac Epilcopus HUdefiennsfic Ducet 
BinnfVico-Laneburgenfis de ReUgione ejttfque 
£jKercitio Statnum &c fiibditorum EpUcopatHS 
Hildeiienfis nonnoUls paais Annis 1643 .tran* 
fegeranr, Exclpiamor veto \ diao lermino ^Sc 
Catbolids refenrenn» novem Monaftctia in 
EpifcopacB Hildefienfi fita , . qoibus Docet 
Brun(vicenles ceitis comfitionibtts eodem an* 
no cefierunc. 

. PJjcuit porrb ot illi Catholicorum rBbditi 
AaguOanc Confeifioni addiai • ut & Cacho- 
lid Auguftanac Coofefiionis fiatoum fubditi, 
qni Aono 1.624. publieum vel edam pcivacam 
Reli^oois ftt« Exerdcium noUa aoni partc 

D babuc« 74 Aitkidiihtik, 

httamii^ nec noiiqiii poft ^ 
um • daaotf« ivMiEo. Mnifor& dticite i 
Tenttoiil Powwnatol^ionBw^fwfii^htiwtfc 
lc «nifledtiitiii , Mtieflicc tolaie—n , Hr 
eonicieottt fimr^dow dsrocoai iiul* . iipeiibv 
<pifidoae JMi « w lwiQ o efrivaii^ vmrit inM- 
ania. ^fOr tibi Q&^aoiieii volucfiBt . pibtab 
Rdi^omiteaetaiittliiioMffit. iwHilwtoirBee 
cxteinfegJ fe el iy ooi t f dK>ii^ w» Kri«aiif i ' 
ft ac e fiw fe w t tqftraendo» coouiiin prohibeaflfii9»iaiiejofiiuidi^ Ltiid&S^ VeM^ 
fii ' " jiibditi: iiv caiieiiy^itABiof» faoiiiw-.^ ^ 

dbftqsio4^(iibjcftio«e^id|n[^te*flt , nulljfipM 
toibadoiiibiiseidkiiMbceflY. ^Tf wrfili.t 
eathoUd» ^m.^M^mam^eoMSM»6mQm> 
fflbditi» Duliibiob Kdi^DocA^dc^iMBlkbL 
bcsinair« fleo k nMconoruilH opiftwmi| Mtn* 
buoflfi eoaMniiaioao* hsieditaaboe, ligwji^ 
hofpitalibflti lepiiifiiiiift, etNieKitee ^^Ssim 
{oiibineiitoBiMDCidi»» imilin nnini pnlifcii 
ooeflBltettisvhoiioioeelcpalMnaiioeeiitttr » m 
quic^m piDCirbibiitkMe«fiNieni^i4bfcsiiin> 
btnougitoi., peaetei«i|afi|aef«coclMfi»^Br<« 
c]efi«|ura , pwi4emoitaicfoodliioliia,fedl» 
liis fiaailibaajmiainicoacivibiia. joN 
tar>aN|aa1lfiiSitit|iaHedlDfie90MiMi. 
Q«|od n-veco.Midittt., ^aUieci 

nec ptivMnntlhabflfllfgieiaia.iBcgciiai 

niiUeteo ^onDcaicmo Hnfiian nniao h^ 
buit . vtloitaav^ «pd^poftpab^ctieii» l^eeon» 
Migbaem flfonabh^, fiia 4<M>(c^ emimfatop 
lotrtt» tat^Toiiitoiif-DoaHao lolftt loaii 
liberarn d fit , aut letemis bonis-oaf •f4*ii fr 
dKeedete • mcott [rrH^^m arfiainlflim, 
£c^uotict Ntk>i4poftulat, adM^ooe lo^k 
cieadat vcl peiicqacadat fiietauidetatc^ 
^nda, hbflttac fiB»nt»nt- 
duc» CQflv««iiiai Jiircni eii ^ iit 4 TeHitoilo- 
Wm ^aHttf^, illuriiMcii: qui«pqii^ MU 

ftevf|».teJS(ipm>; ft«iiiufhi mimdiuonM^^ 

mm:aii|)i|fiim;Ktt^^^„9ii of^abaiicatci. 
^i£MCfii«Dd«»y QQBnaieDtaimo utmUk* 
m0^ dpmmnitm •&9cinig(^« jic M^ 

gjpc qittmiiQiA,nfis.vcia qtf p<^,|kKc<ii 
IMi^taii^Jlcligioiiciii^fiuiUiit^. nQfijiiinot 
peaaip ,. mfi ^ttruifiM#l«xiiiyi^;^jfBic{Q. 
W^J^m*» jwtticw, adrcwifflE^wtoui 
IF^fllf^^ : n^iie five fcilijiii«& .; fii;i 
coj&cmigmi^ '#•?• «fi^«?f«^i 
^«m«Qpi« noiiojiificU^ honcftie vicc te- 

^<M«»<^pcfBmai am iidcpa^re»cir?Ubp$ iiN 
ftOttas isd,^^8U»oiiibMi rMbftaoii* fccii^ 

p>ooficiB ,%niiik ant 9^9^ fiwttitiiiirt ; 

|Kaill)^M||;(fl^t|)i^ ' .♦- ..Trr 

i#.^^fii«ti«n;C^riq«^^ Aii&,C(Ui'f. ajdti 
g. DmiilHlicetiirQHeSj^niTft . M«IQfl^:^ 
g?ftt, ^Qds ;,iiciBqiicCiwtas ViatinsvieAi. 
«S« ^IiorQ(i]ortuii.aMeJbcI)aili obtentdraQl 
}0finfn 8c pnvilcgioram.ijpc nonAttgoft.^OoS 
cfcrotioef ««tti.Q«6rtt^^ tOQ: 

ccflo mcopi^eficbeiMiif^ :^2SM «ecq ^ Comi^ 
t?f , Biwcs ^ iUllfeib -eo^qwmieiii^itof 
m «cliqms 5i|efiir^^ , qiCtmmc4li^ 
Md Omwai^, ftegi«m ft^ot , . lum etiam dc 
nsremiin ^nAinMoti degpmesC^oiniies, 
Barooes , dtd4obi|i9s ii(tii^t ^ qiiaro vif C»l£ 
f cs? Msfcft^ )|s ^osmandieJiecQtiim M&o^ 
«<MQiJI «RUiili^mii^siiis j:^qi & PjUQ^i»: 

D » ^ ' * bu« 'X 74» ' Jrtkuti fmt 

'bas competat«ttmen non quiclem ex pa Ao itt- 
tadtfpc^tiooem j^racedentis vecficoIiiPafti »> 
tem Occ.lecl «d tnterventiooemHegisMaieftacif 
Mciir , H in gf ttiim ioiercedcntitiiii Aufoft. 
e«nf;(latuum» pamittic^utejufmocfi Coim»« 
Saccmes 8c Ntibilc» ^ illommquc in praediaff 
Siiefi* Oocatithis fiJbditi,ob rtofeffionem Aii* 
gofti Cwif. roco aot bonii cedete ant etoimtfe 
Son tcncantur , ncc eriam proliibcanwc <fite 
Conf.cxcraiiuminlodiViciniseitft tectico« 

tftim frtqueritatc , modo in lefiqo» tonqn^ 

tx, pacifice vivaht 5 Rfquc talcs pcacftcnt » J"*"*^ 

crgi fuum Tumiirafa frincipcm dicet. Si vro 

ftifpc^nteemfgtafint Scbona fiia imm^» 

tchdcce Va liolint , vel commode non pdffint, 

Bb^c tis aditus ictaBmTiiarum ioft^^cod*™ * 

corandiconr icajft cdhceflift cfto. 

' ptocrh«camem, jquxfupradcdiaisale- 

ll» Duiailbusi qui imrhcdiatc ad Cainertm&c- 

i\am fpcaam. difpofitafaot'.|^cf^C«f«g 

Maicftisuhefius w^ricciut .feUM .;^ ui » 

riiicliifeW Xn8Uft:^Conf. ,«J&^<« . f^ 

Sliil^' ttAifbmbriikexe^ciad w Egcfiw pco* 

pfiis ^orum fii(np^J)tf& exica fcimatet $w«* 

Sii. raut 8c Glogaylam jcopc manialp^ 

ad hoCcommodU. joflbfc» Mijcftanf iW- 

^nahdis, poftptcemconlcftam cdifiawf 

quira. |inmum id poftnlaveciot t concc»; 

• fel faae Wilqfe Keyt^cmtt Rbcctateac 
ekfcrfc&io' Ih fiipca ^ai«& ;rdiqat* Crfiitt 
MaJcftaVi* «t bSnfirfs A^itacx Rcgrf^ ae Fip. 
vindi$'c6«cedcod(J fn fec^nti Tcadam t»« 
laumflr, nccb to ob drfarcanocnmr^ 
wpotcnriariofom contndiwonef conMm 

lifotaeiit . S^cgia Majeftai Socei* & Anplhn» 
Conftt^ooisofdincsftctiitatem fibicelcmfl^ 
cb «KrtMfiwifl pro«n>l«COmitiif *t fliff apol 
«-. ' ■ '« fiiadi fnam Csfaream MijdliteiD pace tainen rctn- 
pci permancnte & ciclura omni vrolcotit 8c 
nofliJif ate.utccrius icfpcdivc aroici intervcroeii- 
di & demifleintcrccdcndi/ 

I4. A foh qualitate fcudali vd fbbfttida.* 
If > fivc^ Regno BohcmiK « (he ab E)c£^pb' 
libDs » Ptincipibtts & Statibus Impciii* five' 
diundc proccdant jus rcformandi non dcprn* 
der, fmCeodaiAa&fubrcuda, ncc non v]f«j-* 
li« Uibditt &bona Ecdeiiaflica incaufls K^*' 
Kgionts 6c qtacqoid jutis Dpminusieudi prar^ 
tendtt • intf odbxerit , aut fibi atrogirir , trt 
Statg aom mlllcnmi (cxccnteiifni vicefimf 
qtnrd » die prtma lan. pcrpetua cenfcimuc 
qua? vd fodidaliter vel cxtrajudictalitcr innd^^ 
, Tata hiciint , tollamut , & io prifliniSti fta-- 
tnm icflituantiir. Teiiirorii jiKc vcl ame vcl 
' pofi terminani aDiii millclimi fotcentcnroi 
ficefiml qnatii coMtoverfb , doncc fbpcK 
poflHfbrioSe petttQtiocogno&atui & dcd- 
ifilfar; pofiHIbri prsfad tnitt idcm {aitftd,f 
^amtim cqtoidem kd poblictim cierdtmtifi' 
itiinet« Sobdin vcro proptei mtttltam inte«* 
rim Rdigtbnem pcndente terriioitii contio- 
irerfia mfgrare noncogantan Iniislods ub!* 
Catholici • & Aogoflanjt Conf, fiaras t» 
arqao |are (upcrioritkds frtnnitor , tam ra« 
Honc pubKd citetcttfi \ quam alrtbm rcrom^ 
Ildt^onem Concerncntium' idem ftatos mi« 
neat . €)oi fUit anno dlcqoie fopra dlAis. 
5blacriminafis jurifdiftio» L#iir^«rftfibr , (bVim. 

2De jof gladit &^ rctcntionis • pitronatos, 
Italitaiis neqoe coniundim ncque diviCm jus 
reformandi triboont Qoae itaquc boc cnfore 
refbrmationcs hucofqoe irrcpferukit , paAif^ 
veintra(a(um«ca(raotor* ^tavari rcftitotintor» 
8c impoftetiimab cjuTmodi pcaitas abftiirei 
i